KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s s.50. Amatørscenen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen..."

Transkript

1 KREJL T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR T,øGSTØR OG OMEGN 5. ÅRG. NR.4 Apr ii INDHOLD: Kommentar Fra havørn tii Amatørscenen......s.50 gemmeæbler. s.51..s.53 LØgsLør. Limfjordens Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej......s.64

2 KREJL udkommer med 4 numre om året' ca. september - november - februar og apri1. omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition Bafles boghandel, Østerbrogade, 96'7O LøgsLør. Postgiro: L Arsabonnement r Kr rssn Tryk : LøgstØr Bogtryk ker i. Med udsendefsen af sidste numner i 5.årgang, kan KREJL fejre et 1i1le jubilæum. Det er ikke så stort som Skjoldborgs. Han ville være fyldt 125 år den 27.april. I den anledning bringer vi et bidrag fra hans hånd, og hvad er vel mere naturligt end at aftrykke hans hyldest ILI LØgsLØr fra L923. KREJL-s formåi er, foruden at oplyse, at more læserne. Efter reaktionerne at dømme' er det fykkedes udmærket med en gevaldig tanketorsk i sidste nummers artikel om Mø1lebakkevej. Det var naturligvis ikke møften, men vandtårnet, der var "forsynet ned et hoved, der nærmest minder orn det modsatte", som et Iæserbrev engang udtrykte det. Eftersom artiklerne har bredt sig mere end ventet, er "Hvorfor hedder det sådan?" bfevet rykket om på bagsiden.,gi-ffi Toruentn ingens g læde I næste årgang kan bl.a.ventes: Revyer. Bystyre i 200 år. (fortsat) Hoteller og beværtninger. Kendte borgere i gamle dage. Agger sundbroens befæstning. Spor t og så overraskefsernel &ufh lpoltbub Sn uble n g Suftrus Srnufcforlrlnir0 I Si16crteobc. FORSIDEBILLEDET. Havnesmeden, MØf1ers smedie i Fjordgade ca. 19f8. Firmaet blev grundlagt af CarI Fr. MøIler i 1844, og han blev afløst af Chr. MØ1Ier i I888. Senere var det Toft, Christiansen og Niefsen. Den sidste var far ti1 den nuværende smed Jørgen Nielsen. Billedet er taget af 1ærlingen SØren KØster Etming, Der har nu i mange år været bygget en stor tilbygning ud mod havnen. 50

3 fraahaaøan ait gernrnefrbheu Læsning har igennem århundreder været en nødvendighed for mange mennesker, Tif at begynde med var læsning forbeholdt de uddannede, og først for godt 100 år siden blev det afmindeligt for den såkaldte almue. Den, der vi11e læse, havde a1- mindeligvis to muligheder: At købe elfer at låne. Der opstod dog også en tredie mulighed, nemlig fæseselskaberne, Det var en slags andelsforetagende, hvor flere slog sig sammen om at købe og læse bøger. Det kunne være oplysende efler til underholdning. Efterhånden udviklede selskaberne sig til de mere kommercie11e boghandler- eller foreningslæsekredse. Hvornår de er begyndt i LØgstør, vides ikke. De ældste optegnefser, der er kendt, er en kassebog for LøgstØr Læseselskab fra Her oplyses det, at der var 26 medlemmer, og kontingentet var 4 kr. hvert halve år, ialt 208 kr. Dog minus 4 kr., som det trods gentagne rykkere ikke havde været muligt at inddrive hos et af medlemmerne. Den væsentligste udgift var indkøb af bøger hos boghandler Ibsen kr og indbinding hos bogbinder Rasmussen kr Hvis terrninerne har været som nogle år senere, har man skuffet bruge mellem 40 og 50 bøger, så de har kostet mellem 3 og 4 kr. For de første år er ikke oobevaret cirkulationslister, iå det er kun få medfernmers navne, der er kendt. }.. iihs}'eitsens XtSl:s.'ti.r r t. 51

4 Løgstør Læseforening' N, /q,fr. fth^r;4/^rz,- cirkulerer sammen med N,./o n, {.hil/44^^./ 8emærk! *, " -*, ;fr,.42to,ø/,,/* "",. -' ",, 7tø /rt/'z//uo,3ia-2, d u 4t/q4//.( 2i.A.2, A, 6At4Å " -/,/e4/t""4,,.;,,,, 4t {rj reo.3ro u?"-* f,,,o-,r,n r Æa-az,-sæ rirro-3o,o, A,La./1/ "r,,ro-rr,rrfu- Øto4/ Bogernes'Bytning besørges af Medlemrnerne ved Afhentning paa de i Planen antørte Dage. Medlemmerne er ansvarlige for Bøgerne, og modlages disse i beskadiget Form, maa det meddeles til [Jestyrelsen. Fru Saabye. Fru Skjoldborg. V. Marling. I Iokafarkivet findes flere eksempler På, hvad der bl-ev fæst i "LøgsLør Læseforening - " Den æfdste er fra 1924, hvor en del af byens bedre borgerskab var gået sammen om at indkøbe bøger i fæl-lesskab og lade denr cirkulere blandt medlemmerne. Foreningens bestyrelse bestod af Fru dr. Saabye' Fru SkjolCborg og bankdir. V.l4arling. Det er kun få bøger, der er tilbage af alle de mange' der har cirkuleret i årenes løb. Så få, at det er umuligt at give et overblik over, hvad man læste. De, der er tilbage, er 1i9e fra en knaldroman som Sabatinis "Havørnen" tii Anton Berntsens jyske digte "Gjemm-Ævve1". Ved sæsonens start indbetalte medlemmerne et beiøb, som skulle bruges til bogindkøbet. BØgerne cirkulerede to og to, og de kunne være 14 dage hvert sted. Sæsonen gik fra sidst i december til midt. i november året efter. Med 8 ugers sommerferie var der plads til 20 medfemmer. Når sæsonen var slut, kunne man enten lade bøgerne gå ind i et lejebibliotek, eller sæige dem ved auktion blandt medlemmerne. Det sidste skaffede en startkapital ti1 næste sæson. En auktion kunne hjæ1pe en hef del på økonomien' En bog fra 1934, som havde kostet 4.50' btev solgt for 5 kr. efter cirkulationen tii J.Kø1lgaardl Af nogle regnskaber fra erne fremgår, at bogauktionerne kunne betale op imod hafvdelen af udgiften til nye bøger. Læseforeningen i denne form døde til-syneladende ud omkring 19?0. Arsagen var, efter hvad gamle medlemmer fortæ1ler, dels åt bøge..re var blevet temmelig dyre, dels at en del medfemmer boede så spredt' at bytningen af bøger kunne være et Problem om vinteren. ldag kender vi kun den form for fæsekreds, hvor en gruppe går sammen for at 1æse den åamme bog på een gang, og så diskutere den bagefter. Her er det nødvendigt enten at låne bøgerne,el1er hver må købe sit eksemplar. Supincr, 0u[ øennop, olu[ocdredc loog megrt bitlls 9oB 3 (5' Øolorfcn' 52

5 (fortsat) Omkring midten af 1920-erne dukkede et nyt navn op i "Athena", nemlig Hans Lundberg. Tif at begynde med som skuespiller, t *;rnf {* qrnqtøt seenen men meget snart også som instruktør. Han nåede at fejre 40-års jubilæum som instruktør af en lang række muntre stykker. Johan Skjoldborg skrev flere skuespil, og selvføl-gelig måtte de også prøves. "Mikkel Larsens Drenge" blev opført, men vi ved ikke hvornår. Komedien blev vist som friluftsforestilfing i 1955 med stor succes. I begyndelsen af 1931 var turen kominet ti1 fofkekomedien "Min egen Dreng". Her var også Mikkel Larsen, Oline Larsen og Halte Sidse]. 53

6 nogle af de navne, der optrådte mange gange, nemlig H.oIsen som skomager MØrup, og Erik Poulsen som hans søn Leopold' Esther Lundberg spillede datteren' mens Hans Lundberg var skomagersvend. Programmet meddeler også, at teaterchokofaden kan købes i Chokoladehuset, Jernbanegade 8. I 1936 var der to forestillinger. Fastelavnskomedierne var "En søndag paa Amager" og"marens kylj-1nger", der vakte g1æde hos det "saa godt som fulde" hus. Den 15.novernber opførte "Athena" "Brdr. Østermanns Huskors". Forestillingen var instrueret af Lundberg, og dekorationerne af malermester S.Gundersen, mens musikken blev leveret af musikdirektør Ejnar Jensen. Det blev en bragende succes, og avisen skrev bf. a. : "Som sagt: Forestiflingen blev ført L:-I sejr, og der faldt bag efter udtalefser, som nok kan opmuntre dilettanterne tii senere at tage andre opgaver op.'l Også dekorationerne og musikken blev rost. De tre brødre Østermann blevspillet af J.Riis H.Ofsen og C.E.Kfinkvort' mens ' huskorset Anna Søderberg blev spillet af V.GrØnning. Løgstør Teater. Søndag den 22. November Kl. 7y/ oplører,athenans Dilettanter Lattersukcessen Brødrene,eØst&rmanns Huskors som oflentllg Forostllllng. Billetpriser: Nummereret Siddeplads I Krone * Skat, Staaplads 70 Øre * Skat. Forsalg hos Boghandler Støckel. Efter Forestillingen ollontllet Bal til Kl. 1. Entr6: I Kr. llele Overskudet anvendes til Byens Juleudsmykning. KOIITITEEN. DEN NY HUSASSISTENT. Johnna Frederi.ksen, Olga Larsen, Paula Poulsen' Niels Hansen, H.Lundbe):g, Ellen Svendsen, Poul Jensen, Tove Neve og Brøndum Schmidt. 54

7 Fra tiden under 2.verdens_ krig er der ikke opbevaret nogle optegnefser om komedier, rnen i 1946 opførtes "Den nye Husassistent,'. "Saf en var -stu_ vende- fuld og folk morede sig kosteligt. "Den nye uusassisteit', er et fystspil, o9 BrØndum Schmidt og Lundberg, der har foretaget indstudeiingen, havde formaaet at faa det. til at gli_ de saa 1et og efegant, som netop et saadant stykke skaf det." De tre hovedpersoner, fru In_ gemann Larsen, Elfen Svendsen og Tove Neve bfev særlig frem_ hævet som de to husassiåtenter og den hysteriske grossererlrue, men der var roser ti1 hele hol-det. T 1949 havde håndværkerforeningen tabt penge på en fri- Iuftsforestilting fra Det kg1. Teater, (se KREJL, 2.årg.nr.:), som gerne skuffe tjenes ind. Det skete med "Sjuske-Dorte,', og underskuddet blev rigetigt dækket. Niels Hansen var lysestøber Hefmberg, og Petra Bonde hans kone, K.E.Klinkvort var tømrer Eriksen, og Olga Larsen hans kone. Lundberg havde instrueret og Sv.Aa. Pedersen havde mafet dekorationerne. Endnu en heldig forestilling, I 1951 forsøgte Arbejdernes Radiokfub sig med lystspillet "Et paaskud". Avisen skrev: "Se1ve handlingen er tynd og uden stor opfindsornhed, men trods dette formaaede dilettanterne at faa skabt en god stemning paa begge sider af rampen. De rutinerede skuespillere k1a::ede slg fint,"og en debutant for LØgstØr, Chr. SJUSKE-DoRTE. Niels Hansen, H.Lundberg, petra Bonde, poul Jensen, Kirsten Jensen. osvard Laustsen, Poul Krabsen, Jonna Frederiksen, Thorvald Larsen. Elinor Larsen, Olga Larsen, K.E.Klinkvort. poul petersen. 55

8 ET PAASKUD. med bl.a. Chr. Ø. Nielsen, Poul E. Hansen' Olga Larsen og Poul Jensen. Ø.Nielsen viste sig at have evner i gammelmandsroll-er, Poul E. Hansen, der spillede ung student, høstede stort bifald for sin gode sangstemme, og stykket morsomme par som gårdskarl og den rappe pige, Poul Jensen og fru Olga Larsen, var glimrende. " Året efter var det en farce: "Dydens apost1e", iscenesat af H.Lundberg og med sangene indstuderet af Fritz Reuter. Hovedpersonerne var bager Horn og bager Bo11e, spillet af Andreas ThØgersen og Hans olsen, men der var flere gamle kendinge med som Ell-inor Larsen, Niels Hansen, Pouf Jensen og Jonna Freder iksen. Programmet giver en smagsprøve på sangene. Bager Bo11e synger: "Ti1 Pintse, ti1 Pintse mit 1am, når skoven den grønnes og stæren blirr tam. Naar roserne dufter og dagen ta'r te', men før blirr der sfet ikke tale om det. " Og så er der ba1 bagefter til Ejnar Jensens orkester. "Fra mange sider er der bfevet udtaft begejstring over det smukke scene-inleriør og nan har anmodet os om at rette en tak ti1 direktør Poulsen og frue, der beredvilligt har stillet de mange smukke genstande til raadighed. " Efter endnu et lystspit i 1953 "Far skaf giftes" var det blevet Morten Korchs tur. "Det gamle gu1d" "Adskillige kender den fra romanen af samme navn, og endnu flere har set filmatiseringen; rnen i skuespillet behandles emnet ubestridt paa den smukkeste og mest dramatiske maade, og her kommer Mortens lune tydeligst frem." 56

9 I I I I DET GAMLE GULD. Dines Sværke, spillet af Lundberg, bliver vist ud af Nie1s Sværke, spirlet af Kerd Fjordside. Damen er antagerig Martha sværke, spitlet af Lilly K. Hansen. Instruktøren, Lundberg, havde indlagt nogfe sange, som han havde lavet teksterne tif. "Malermester Svend pedersen har rneget <iygtigt frembragt fire bagtæpper og seks kulis- TradiLionen med dilettantforestillinger er bfevet fortsat gennem årene, også naturligvis uden for LøgsLØr, Bf.a. har vi et program fra "Rasmines Bryllup" opført på Aggersund Kro, og der averteres hvert år med forestillinger i byerne rundt i kommunen. Det sidste var Ranum, der spillede "Trusserederens tossede tøser," Så ihvertfald i titlen er der sket en fornyefse. Indhofdet er uden tvivl det gode, gamle. I LøgsLØr har pensionisterne spiffet i de senere år, mens det eflers er revyerne, der har domineret. Da scenen brændte'i 1955, skrev "En Teaterven": Snart rulfes dit tæppe for sidste gang. og saa er det slut med din r hundrede aar fik o:"i:;=.tn' at bestaa. De skiftende s1ægter dem kafdte du paa med jublende sang og klingende spil, andægtigt har tusinder fyttet dertil. Her tjente saa mangen en kunstner sit brød. og digternes ord til de ili';;i;';å; nu venter vi fyttende 1Ød. falde og synke 'i ar"- a1le paa frentidens hus 57

10 Løgs før. r,rmrjorrils Perte Fra Kattegat til Vesterhavet slynger Linfjorden sig som et skinnende baand om Jyllands pande, den samrnenknytter byerne ved det bfaa vand som en rad af skønne stene med Løgstør som perlen i midten. A1le skibe, der færdes paa Limfjorden fra øst og vest, maa passere strømmen ved LØgstør, d6r mødes kølvands-1injerne som traadene i vævestolens øje. og denne snævre strøm gaar saa tæt ind mod bolværket, at vi kan staa d6r 09 spørge skibsfolkene, hvor de skal hen, og om de kommer fra England med kul, fra Bottenhavet med træ el1er maaske bare fra Aalborg med stykgods, Det var ikke underligt, om der i ungdomrnens sind her vævedes gyldne drømme om fjerne riger. Man kan, selv i disse aar, en enkeft dag tæile indtil halvfjerds skibe forbi LØgsLØr. Og naar skibene fra øsl og vest kommer ved aftentide, lægger de sig for anker paa strømmen, og lader sejlene glide ned, som de foldede vingerne sammen. Næste morgen er de væk som en flok fugle, der har lettet i det rødmende gry. En tidlig morgen for eksempel. Der er saa stil-le, som der kan væ.re paa Jorden. Byen sover endnu, kun enkelte fugleskrig høres ved stranden i den stille l-uft. Der ligger en gammel jagt, der er slet intet nymodens ved den, den dukker lidt forover og har en høj agterende. Skipperen stikker sit buskede hoved op af kahytskappen og s6r sig om, der er heller ikke noget nymodens ved ham. Han spytter en skraaklat i vandet for at maale strømmens fart. Han gaar forud, og hans træskokfamper slaar mod dækket, saa det høres over Løgstør i denne morgentime. Det klaprer ved ankerspillet. Det rasler, og det piber og knirker lidt ved bfokkene og hejsegrejerne. Nu er der to mand. Sejlene gaar op, 09 stilie glider den gamle, enfoldige skude hen ad Løgstørs strøm - et billede' der minder om gamle tegninger. Men nu modsat, naar uvejret raser. Ja, LøgsLØr i storm og stille er som to hinanden modsatte verdener. Den tre mi1 brede bredning mod vest er da et stormpisket, hvidtskummende hav. Skibene, der Iigger for anker paa strømmen, hugger i søerne, skumsprøjtet staar højt over kajerne, ti1 sidst stiger vandet op i gaderne, en rnindre skude rider under og gaar til bunds, fofkene bjerges, skibskættingen springer, ankrene holder ikke. Og naar uvejret er overstaaet, ligger der tre forslaaede fartø1er som strandinger inde i SmakmØlle Bugt. Men saadan som Limfjorden nu en gang er - funefuld og mærkværdig, bugtende sig forbi øer, hafvøer, næs mellem stejle skrænter og flade enge med broget kvæg - ja, hvis Danmarks lyst-sejlflaade anede dens herlighed, vilde man storme herop og finde en ny og enestaaende tumleplads. 58

11 tre skibe strander i Smakmø1le Bugt l.november Denne Dannarks mærkef igste fjord vilde vise sig rig paa overraskelser med sine smalle sunde, brede bredninger, morsomt og mangfoldigt forgrenet i bugter og yndefutde vige. Selvfø19elig har Løgstør sin fordurns romantik, den gang da vaabenkfædte herrer i brogede dragter paa deres gangere red over fjorden gennem vandet for at besøge eller fejde paa nordenfjordske herremænd. Effer da - ligeledes før kanalen og grundenes gennemskæring - LøgsLØr var en stapelplads for de vestlige købstæder, da Aalborg klagede til kongen over denne sin konkurrent, og LØgsLØr købmænd fik guj-dstrømmen tif at r inde. Og da Færgehofms-farten var i virksomhed. Yderst paa grunden lige paa den anden side strømmen ligger Færgeholmen endnu. I de dage var d6r bygget et skur. Hanherredsfolkene kom da kørende nordenfjords fra gennem vandet ti1 Færgeholrnen, hvor de satte heste og vogne og vinkede ad LØgsLØr, der saa hentede dem i baade. Og naar aftenen kom, færgedes de over til holmen igen, beiæsset med købmandsvarer, hvorefter vognene i maaneskin atter kørte gennem vandet til den nordre kyst. Og saa de store sildetider naturligvis.... Nu er sifden borte, her er ikke mere nogen stapelplads, færdslen gaar LØgstØr forbi i ØsL og vest, Færgeholmen er nu maagernes hjem, og gufdstrømmen har hørt op at rinde. 59

12 ".W#* flf Solnedgangsstemning over LØgstør d. t7,ju1i Men vi har tifbage solen, maanen, stjernerne, vejret, fjorden - og udsynel fra LØgstØr Bakke, hvorfra den nordjyske verden, Øerne, landene omkring den store bredning ligger udbredt for os lige til Bulbjerg, Iængst mod nord, Disse herlige, aabne l-andskaber, fri for skove, med sol og skygge i vidunderlig skiften. Lige over for os s6r vi Aggersborgs sydlige skraaninger med den friskgrønne vinterrug, der i det ene nu ligger i sol, og saa i næste øjeblik skrider skyggerne hen over bankerne, samtidig med at en hvidkalket gaard et par mil borte dukker skinnende frem i sofskinnet. Og vi har fjordens uendelige farvespil med en dybde og en glans, der er over al kunst, fordi det er naturens eget, levende værk. Saa fantastisk og egenartet i sin skønhed er solnedgangen, set fra LØgsLØt Bakke, at man fortæ]fer, Ingemanns mærkelige aftensang,"der staar et sfot i vesterfed", er skrevet her. Umuligt er det vel for øvrigl ikke, at Ingemann har besøgt stedet, naar han gæstede sin studiekammerat, der var præst i Barmer. Og vi har ogsaa tilbage vor daglige syssel, vor.e børn og vor ungdom i leg og liv ved LØgslØr strøm. Paa Strandbredden under den grønklædte skrænt, der ligger fernhundrede huse omtrent. En 1ilfe kofoni ved den fave kyst ned ondt og med godt, med mørkt og med lyst. 60

13 Men det er nu vort, og vi 91ædes derved, mens strømmen gaar op og strønrnen gaar ned. En perl-e paa Limfjordens glinsende baand, der glider ieennem Al-Tidens haand. Her lever vi ombrust af vejr og af vind, mens solblæsten bruner børnenes kind. Her drømrner vor ungdom ungdommens drøm ved hjemstavnens bølgende eventyr-strøn. Her har vi vort arbejde, har vort behov, vi røgter vort garn og nytter vor plov, mens solen staar op over Himmerlands jord og synker j- vest bag den blaanende fjord. Vi elsker den plet, mens tankerne gaar saa vide om verden, vinter og vaar. Vi v6d, at en anden verden er tii, det 1ærte os bølgernes lokkende spi1. Vi v6d, at skønheden et sted, det 1ærte os havernes sterbed, Vi v6d, at bag synsranden synsrande gryr, slumrer blom- det 1ærte os stjerner og himmelens skyt r. Johan St&klborø BVSTYRE T AR Sidst i 1860'erne blev byen opmålt, matrikuferet, og LØgstør fik de matrikelsnunre, som den stadig benytter. Der er naturligvis kommet mange ti1 i meflemtiden, b1.a. ved opdeling af numrene, men grundstammen er den samme. opmålingen sluttede 187f. Da Frederik d.7.s kanal blev indviet i f861, holdt kongen en tafe, hvor han mente, at nu hvor gennemsejlingsproblemet var 1Øst, sku]le man tænke på at få en fast forbindelse over fjorden. Tanken passede byen udmærket, og den 1o.aug indsendte kommunalbestyrelsen et forslag om en dæmning med pontonbro fra LøgsLØr ti1 Aggersborg. Dæmningen var der delvist endnu fra forsøget I 1830'erne. (se KREJL 1.årq. nr.f). I 1875 kom svaret fra ninisteriet, og det var negativt. LøgstØr havde ikke nogen vandforsyning, så i 1874 blev der forhandlet om en brønd med ti1- strækkeligt area1, så borgerne kunne vaske og skylle deres tøj. 61

14 TiL byfest i anlægget. Den 1å på det sted i Jernbanegade, hvor der nu er parkering ved siden af manufakturhdl. Vi1- lurnsen. En anden brønd 1å på hjørnet af Blindebomsgade ved sparekassen "Nordjyffandris indgang. I 1879 blev der lavet en vandledning fra byens kilde i anlægget ti1 skofen på torvet. Der meldes ikke noget om pumper e1. lignende, så vi ved ikke i dag, hvordan vandet kom frem. I 1875 fik LøgsLør en moderne gadebelysning, hvad man ikke havde kendt Li.I før. Det var fire petroleumslygter. (Se KREJL nr.f) Det blev naturligvis til ffere i årenes løb, indtil byen fik gaslygter efter En meget stor grund midt i byen var ejet af 1æge Bergh. Han afstod i 1882 en del af den ti1 brug for offentligheden, og det blev tif det nuværende an1æg ved Bøgely. (også den grund, som plejehjemmet ligger på.) Han udstykkede også en grund ti1 herredsfuldmægtig Evrald i Biindebomsgade. Det var i 1884, og Ewald byggede et meget smukt hus, som senere blev lægebo- 1ig (dr. Nielsen), og som bl-ev offer for udvidel-sen af Bøge1y. I og 8O-erne er der ikke den store udvikling i byen, men fra omkring 1890 begynder der at ske noget. LØgslør havde i 1890 ca indbyggere, og steg i løbet af 10-året med 500, altså en stigning på 33?. I 1889 søgte man amtet om oprettelse af et sygehus. Sådan et havde byen ikke haft, bortset fra det midlertidige sygehus, der blev lagt på bakken for at betjene kanalarbejderne under gravningen f. Det blev revet ned umiddefbart efter Amtssygehuset var færdigt i slutningen af f893, 09 samme år kunne byen indvie jernbaneforbindelsen til Hobro og LØgstØrs første kirke. 62

15 LøgstØr byråd ved vandværkets 25-års jubilæum i sept 'I f890 begyndte forarbejderne til et vandværk. Det bl-ev oplyst, at byen havde 195 brønde, hvoraf de 111 havde brugeligt drikkevand. Det forlød ikke, hvordan vandet i de resterende 84 brønde var, men resultatet var åbenbart så fint, at byrådet godt kunne udsætte sagen til senere. FØrst i f895 kom spørgsmålet igen til behandling, og denne gang lykkedes det. Vandværket var færdigt i ti1 pumpning af vandet blev en vindmotor sat op. Når det var vindstille, måtte en petroleumsmotor klare sagen. Den var 1everet af LøgsLør Jernstøberi og hed "Støren". Den står der forøvriqt endnu. Efter det første år kunne det oplyses, at "Støren" havde været i brug i 14 dage. Resten af tiden havde vindrosen klaret PumPningen. "Alternativ" energi i 1898 r. f annoncer fra 1800-taflet har det af og til været svært for de handlende at skrive, hvor de bor. "Skrås over for gæstgiver Sund", efler "i købmand Berthelsens ejd." var aimindelige betegnelser, men i 1893 blev gaderne forsynet med navneskilte. Det lettede på adresseringen, selv om mange nye gader fik navnet Nygade. Det gæ1der efter tur, Jernbanegade, noget af Blindebomsgade og Østergade. I 1895 havde Handelsstandsforeningen foreslået, at konmunalbestyrelsen arbejdede for at få købstadrettigheder. Nu var stemningen åbenbart en anden end i 1842, hvor borgerne afviste tilbuddet. Byrådet indsendte en ansøgning i Den blev bevilget, og LøgsLør kunne nytårsdag år 1900 fejre købstadværdigheden. 63

16 ]lvotfor hedder det sfidun? Fndenr NieLsens ve1 IårF I :si!ts Anders Niefsen var købmand' og havde forretning På SønderPort nr.2. Købmandsgården blev startet i 1895 med almindelige koloniafvarer. Senere kom korn' foderstoffer og andet lignende. Cmme i går<ien var der stafd til fandmandens heste, når han skulle i butikken, og Anders Nielsen ejede selv Iandbrugsjord oven for bakken. Markerne lå på østsiden af SØnderport og fortsatte helt hen over Dragsdalvej. En af de nye veje i arealet blev opkaldt efter den gamle ejer. Ved Anders Niefsens død i f935, bfev forretningen fortsat af sønnen, Chr. Niefsen. Han var uddannet i faderens butik, og kendte altså forholdene indefra. Chr. Nielsen sad i ffere perioder i byrådet. 64

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Atter en herlig dag i Kongenshus Mindepark

Atter en herlig dag i Kongenshus Mindepark Atter en herlig dag i Kongenshus Mindepark Det kan godt være noget af et lotterispil at mødes til træning i starten af februar, sidste år var det en dag med knagende frost,i år var der dejlig solskin og

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

UD AF KLAPPEN. Øster Uttrup Amatørerne. opfører. Henry,, Ole, Helle, Carsten, Per Lotte, Bente, Kitta Katrine, Carin, Anna.

UD AF KLAPPEN. Øster Uttrup Amatørerne. opfører. Henry,, Ole, Helle, Carsten, Per Lotte, Bente, Kitta Katrine, Carin, Anna. Henry,, Ole, Helle, Carsten, Per Lotte, Bente, Kitta Katrine, Carin, Anna Øster Uttrup Amatørerne opfører Vi har haft det rigtigt sjovt! Håber I har nydt forestillingen og haft det lige så sjovt som os

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere