KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s s.50. Amatørscenen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen..."

Transkript

1 KREJL T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR T,øGSTØR OG OMEGN 5. ÅRG. NR.4 Apr ii INDHOLD: Kommentar Fra havørn tii Amatørscenen......s.50 gemmeæbler. s.51..s.53 LØgsLør. Limfjordens Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej......s.64

2 KREJL udkommer med 4 numre om året' ca. september - november - februar og apri1. omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition Bafles boghandel, Østerbrogade, 96'7O LøgsLør. Postgiro: L Arsabonnement r Kr rssn Tryk : LøgstØr Bogtryk ker i. Med udsendefsen af sidste numner i 5.årgang, kan KREJL fejre et 1i1le jubilæum. Det er ikke så stort som Skjoldborgs. Han ville være fyldt 125 år den 27.april. I den anledning bringer vi et bidrag fra hans hånd, og hvad er vel mere naturligt end at aftrykke hans hyldest ILI LØgsLØr fra L923. KREJL-s formåi er, foruden at oplyse, at more læserne. Efter reaktionerne at dømme' er det fykkedes udmærket med en gevaldig tanketorsk i sidste nummers artikel om Mø1lebakkevej. Det var naturligvis ikke møften, men vandtårnet, der var "forsynet ned et hoved, der nærmest minder orn det modsatte", som et Iæserbrev engang udtrykte det. Eftersom artiklerne har bredt sig mere end ventet, er "Hvorfor hedder det sådan?" bfevet rykket om på bagsiden.,gi-ffi Toruentn ingens g læde I næste årgang kan bl.a.ventes: Revyer. Bystyre i 200 år. (fortsat) Hoteller og beværtninger. Kendte borgere i gamle dage. Agger sundbroens befæstning. Spor t og så overraskefsernel &ufh lpoltbub Sn uble n g Suftrus Srnufcforlrlnir0 I Si16crteobc. FORSIDEBILLEDET. Havnesmeden, MØf1ers smedie i Fjordgade ca. 19f8. Firmaet blev grundlagt af CarI Fr. MøIler i 1844, og han blev afløst af Chr. MØ1Ier i I888. Senere var det Toft, Christiansen og Niefsen. Den sidste var far ti1 den nuværende smed Jørgen Nielsen. Billedet er taget af 1ærlingen SØren KØster Etming, Der har nu i mange år været bygget en stor tilbygning ud mod havnen. 50

3 fraahaaøan ait gernrnefrbheu Læsning har igennem århundreder været en nødvendighed for mange mennesker, Tif at begynde med var læsning forbeholdt de uddannede, og først for godt 100 år siden blev det afmindeligt for den såkaldte almue. Den, der vi11e læse, havde a1- mindeligvis to muligheder: At købe elfer at låne. Der opstod dog også en tredie mulighed, nemlig fæseselskaberne, Det var en slags andelsforetagende, hvor flere slog sig sammen om at købe og læse bøger. Det kunne være oplysende efler til underholdning. Efterhånden udviklede selskaberne sig til de mere kommercie11e boghandler- eller foreningslæsekredse. Hvornår de er begyndt i LØgstør, vides ikke. De ældste optegnefser, der er kendt, er en kassebog for LøgstØr Læseselskab fra Her oplyses det, at der var 26 medlemmer, og kontingentet var 4 kr. hvert halve år, ialt 208 kr. Dog minus 4 kr., som det trods gentagne rykkere ikke havde været muligt at inddrive hos et af medlemmerne. Den væsentligste udgift var indkøb af bøger hos boghandler Ibsen kr og indbinding hos bogbinder Rasmussen kr Hvis terrninerne har været som nogle år senere, har man skuffet bruge mellem 40 og 50 bøger, så de har kostet mellem 3 og 4 kr. For de første år er ikke oobevaret cirkulationslister, iå det er kun få medfernmers navne, der er kendt. }.. iihs}'eitsens XtSl:s.'ti.r r t. 51

4 Løgstør Læseforening' N, /q,fr. fth^r;4/^rz,- cirkulerer sammen med N,./o n, {.hil/44^^./ 8emærk! *, " -*, ;fr,.42to,ø/,,/* "",. -' ",, 7tø /rt/'z//uo,3ia-2, d u 4t/q4//.( 2i.A.2, A, 6At4Å " -/,/e4/t""4,,.;,,,, 4t {rj reo.3ro u?"-* f,,,o-,r,n r Æa-az,-sæ rirro-3o,o, A,La./1/ "r,,ro-rr,rrfu- Øto4/ Bogernes'Bytning besørges af Medlemrnerne ved Afhentning paa de i Planen antørte Dage. Medlemmerne er ansvarlige for Bøgerne, og modlages disse i beskadiget Form, maa det meddeles til [Jestyrelsen. Fru Saabye. Fru Skjoldborg. V. Marling. I Iokafarkivet findes flere eksempler På, hvad der bl-ev fæst i "LøgsLør Læseforening - " Den æfdste er fra 1924, hvor en del af byens bedre borgerskab var gået sammen om at indkøbe bøger i fæl-lesskab og lade denr cirkulere blandt medlemmerne. Foreningens bestyrelse bestod af Fru dr. Saabye' Fru SkjolCborg og bankdir. V.l4arling. Det er kun få bøger, der er tilbage af alle de mange' der har cirkuleret i årenes løb. Så få, at det er umuligt at give et overblik over, hvad man læste. De, der er tilbage, er 1i9e fra en knaldroman som Sabatinis "Havørnen" tii Anton Berntsens jyske digte "Gjemm-Ævve1". Ved sæsonens start indbetalte medlemmerne et beiøb, som skulle bruges til bogindkøbet. BØgerne cirkulerede to og to, og de kunne være 14 dage hvert sted. Sæsonen gik fra sidst i december til midt. i november året efter. Med 8 ugers sommerferie var der plads til 20 medfemmer. Når sæsonen var slut, kunne man enten lade bøgerne gå ind i et lejebibliotek, eller sæige dem ved auktion blandt medlemmerne. Det sidste skaffede en startkapital ti1 næste sæson. En auktion kunne hjæ1pe en hef del på økonomien' En bog fra 1934, som havde kostet 4.50' btev solgt for 5 kr. efter cirkulationen tii J.Kø1lgaardl Af nogle regnskaber fra erne fremgår, at bogauktionerne kunne betale op imod hafvdelen af udgiften til nye bøger. Læseforeningen i denne form døde til-syneladende ud omkring 19?0. Arsagen var, efter hvad gamle medlemmer fortæ1ler, dels åt bøge..re var blevet temmelig dyre, dels at en del medfemmer boede så spredt' at bytningen af bøger kunne være et Problem om vinteren. ldag kender vi kun den form for fæsekreds, hvor en gruppe går sammen for at 1æse den åamme bog på een gang, og så diskutere den bagefter. Her er det nødvendigt enten at låne bøgerne,el1er hver må købe sit eksemplar. Supincr, 0u[ øennop, olu[ocdredc loog megrt bitlls 9oB 3 (5' Øolorfcn' 52

5 (fortsat) Omkring midten af 1920-erne dukkede et nyt navn op i "Athena", nemlig Hans Lundberg. Tif at begynde med som skuespiller, t *;rnf {* qrnqtøt seenen men meget snart også som instruktør. Han nåede at fejre 40-års jubilæum som instruktør af en lang række muntre stykker. Johan Skjoldborg skrev flere skuespil, og selvføl-gelig måtte de også prøves. "Mikkel Larsens Drenge" blev opført, men vi ved ikke hvornår. Komedien blev vist som friluftsforestilfing i 1955 med stor succes. I begyndelsen af 1931 var turen kominet ti1 fofkekomedien "Min egen Dreng". Her var også Mikkel Larsen, Oline Larsen og Halte Sidse]. 53

6 nogle af de navne, der optrådte mange gange, nemlig H.oIsen som skomager MØrup, og Erik Poulsen som hans søn Leopold' Esther Lundberg spillede datteren' mens Hans Lundberg var skomagersvend. Programmet meddeler også, at teaterchokofaden kan købes i Chokoladehuset, Jernbanegade 8. I 1936 var der to forestillinger. Fastelavnskomedierne var "En søndag paa Amager" og"marens kylj-1nger", der vakte g1æde hos det "saa godt som fulde" hus. Den 15.novernber opførte "Athena" "Brdr. Østermanns Huskors". Forestillingen var instrueret af Lundberg, og dekorationerne af malermester S.Gundersen, mens musikken blev leveret af musikdirektør Ejnar Jensen. Det blev en bragende succes, og avisen skrev bf. a. : "Som sagt: Forestiflingen blev ført L:-I sejr, og der faldt bag efter udtalefser, som nok kan opmuntre dilettanterne tii senere at tage andre opgaver op.'l Også dekorationerne og musikken blev rost. De tre brødre Østermann blevspillet af J.Riis H.Ofsen og C.E.Kfinkvort' mens ' huskorset Anna Søderberg blev spillet af V.GrØnning. Løgstør Teater. Søndag den 22. November Kl. 7y/ oplører,athenans Dilettanter Lattersukcessen Brødrene,eØst&rmanns Huskors som oflentllg Forostllllng. Billetpriser: Nummereret Siddeplads I Krone * Skat, Staaplads 70 Øre * Skat. Forsalg hos Boghandler Støckel. Efter Forestillingen ollontllet Bal til Kl. 1. Entr6: I Kr. llele Overskudet anvendes til Byens Juleudsmykning. KOIITITEEN. DEN NY HUSASSISTENT. Johnna Frederi.ksen, Olga Larsen, Paula Poulsen' Niels Hansen, H.Lundbe):g, Ellen Svendsen, Poul Jensen, Tove Neve og Brøndum Schmidt. 54

7 Fra tiden under 2.verdens_ krig er der ikke opbevaret nogle optegnefser om komedier, rnen i 1946 opførtes "Den nye Husassistent,'. "Saf en var -stu_ vende- fuld og folk morede sig kosteligt. "Den nye uusassisteit', er et fystspil, o9 BrØndum Schmidt og Lundberg, der har foretaget indstudeiingen, havde formaaet at faa det. til at gli_ de saa 1et og efegant, som netop et saadant stykke skaf det." De tre hovedpersoner, fru In_ gemann Larsen, Elfen Svendsen og Tove Neve bfev særlig frem_ hævet som de to husassiåtenter og den hysteriske grossererlrue, men der var roser ti1 hele hol-det. T 1949 havde håndværkerforeningen tabt penge på en fri- Iuftsforestilting fra Det kg1. Teater, (se KREJL, 2.årg.nr.:), som gerne skuffe tjenes ind. Det skete med "Sjuske-Dorte,', og underskuddet blev rigetigt dækket. Niels Hansen var lysestøber Hefmberg, og Petra Bonde hans kone, K.E.Klinkvort var tømrer Eriksen, og Olga Larsen hans kone. Lundberg havde instrueret og Sv.Aa. Pedersen havde mafet dekorationerne. Endnu en heldig forestilling, I 1951 forsøgte Arbejdernes Radiokfub sig med lystspillet "Et paaskud". Avisen skrev: "Se1ve handlingen er tynd og uden stor opfindsornhed, men trods dette formaaede dilettanterne at faa skabt en god stemning paa begge sider af rampen. De rutinerede skuespillere k1a::ede slg fint,"og en debutant for LØgstØr, Chr. SJUSKE-DoRTE. Niels Hansen, H.Lundberg, petra Bonde, poul Jensen, Kirsten Jensen. osvard Laustsen, Poul Krabsen, Jonna Frederiksen, Thorvald Larsen. Elinor Larsen, Olga Larsen, K.E.Klinkvort. poul petersen. 55

8 ET PAASKUD. med bl.a. Chr. Ø. Nielsen, Poul E. Hansen' Olga Larsen og Poul Jensen. Ø.Nielsen viste sig at have evner i gammelmandsroll-er, Poul E. Hansen, der spillede ung student, høstede stort bifald for sin gode sangstemme, og stykket morsomme par som gårdskarl og den rappe pige, Poul Jensen og fru Olga Larsen, var glimrende. " Året efter var det en farce: "Dydens apost1e", iscenesat af H.Lundberg og med sangene indstuderet af Fritz Reuter. Hovedpersonerne var bager Horn og bager Bo11e, spillet af Andreas ThØgersen og Hans olsen, men der var flere gamle kendinge med som Ell-inor Larsen, Niels Hansen, Pouf Jensen og Jonna Freder iksen. Programmet giver en smagsprøve på sangene. Bager Bo11e synger: "Ti1 Pintse, ti1 Pintse mit 1am, når skoven den grønnes og stæren blirr tam. Naar roserne dufter og dagen ta'r te', men før blirr der sfet ikke tale om det. " Og så er der ba1 bagefter til Ejnar Jensens orkester. "Fra mange sider er der bfevet udtaft begejstring over det smukke scene-inleriør og nan har anmodet os om at rette en tak ti1 direktør Poulsen og frue, der beredvilligt har stillet de mange smukke genstande til raadighed. " Efter endnu et lystspit i 1953 "Far skaf giftes" var det blevet Morten Korchs tur. "Det gamle gu1d" "Adskillige kender den fra romanen af samme navn, og endnu flere har set filmatiseringen; rnen i skuespillet behandles emnet ubestridt paa den smukkeste og mest dramatiske maade, og her kommer Mortens lune tydeligst frem." 56

9 I I I I DET GAMLE GULD. Dines Sværke, spillet af Lundberg, bliver vist ud af Nie1s Sværke, spirlet af Kerd Fjordside. Damen er antagerig Martha sværke, spitlet af Lilly K. Hansen. Instruktøren, Lundberg, havde indlagt nogfe sange, som han havde lavet teksterne tif. "Malermester Svend pedersen har rneget <iygtigt frembragt fire bagtæpper og seks kulis- TradiLionen med dilettantforestillinger er bfevet fortsat gennem årene, også naturligvis uden for LøgsLØr, Bf.a. har vi et program fra "Rasmines Bryllup" opført på Aggersund Kro, og der averteres hvert år med forestillinger i byerne rundt i kommunen. Det sidste var Ranum, der spillede "Trusserederens tossede tøser," Så ihvertfald i titlen er der sket en fornyefse. Indhofdet er uden tvivl det gode, gamle. I LøgsLØr har pensionisterne spiffet i de senere år, mens det eflers er revyerne, der har domineret. Da scenen brændte'i 1955, skrev "En Teaterven": Snart rulfes dit tæppe for sidste gang. og saa er det slut med din r hundrede aar fik o:"i:;=.tn' at bestaa. De skiftende s1ægter dem kafdte du paa med jublende sang og klingende spil, andægtigt har tusinder fyttet dertil. Her tjente saa mangen en kunstner sit brød. og digternes ord til de ili';;i;';å; nu venter vi fyttende 1Ød. falde og synke 'i ar"- a1le paa frentidens hus 57

10 Løgs før. r,rmrjorrils Perte Fra Kattegat til Vesterhavet slynger Linfjorden sig som et skinnende baand om Jyllands pande, den samrnenknytter byerne ved det bfaa vand som en rad af skønne stene med Løgstør som perlen i midten. A1le skibe, der færdes paa Limfjorden fra øst og vest, maa passere strømmen ved LØgstør, d6r mødes kølvands-1injerne som traadene i vævestolens øje. og denne snævre strøm gaar saa tæt ind mod bolværket, at vi kan staa d6r 09 spørge skibsfolkene, hvor de skal hen, og om de kommer fra England med kul, fra Bottenhavet med træ el1er maaske bare fra Aalborg med stykgods, Det var ikke underligt, om der i ungdomrnens sind her vævedes gyldne drømme om fjerne riger. Man kan, selv i disse aar, en enkeft dag tæile indtil halvfjerds skibe forbi LØgsLØr. Og naar skibene fra øsl og vest kommer ved aftentide, lægger de sig for anker paa strømmen, og lader sejlene glide ned, som de foldede vingerne sammen. Næste morgen er de væk som en flok fugle, der har lettet i det rødmende gry. En tidlig morgen for eksempel. Der er saa stil-le, som der kan væ.re paa Jorden. Byen sover endnu, kun enkelte fugleskrig høres ved stranden i den stille l-uft. Der ligger en gammel jagt, der er slet intet nymodens ved den, den dukker lidt forover og har en høj agterende. Skipperen stikker sit buskede hoved op af kahytskappen og s6r sig om, der er heller ikke noget nymodens ved ham. Han spytter en skraaklat i vandet for at maale strømmens fart. Han gaar forud, og hans træskokfamper slaar mod dækket, saa det høres over Løgstør i denne morgentime. Det klaprer ved ankerspillet. Det rasler, og det piber og knirker lidt ved bfokkene og hejsegrejerne. Nu er der to mand. Sejlene gaar op, 09 stilie glider den gamle, enfoldige skude hen ad Løgstørs strøm - et billede' der minder om gamle tegninger. Men nu modsat, naar uvejret raser. Ja, LøgsLØr i storm og stille er som to hinanden modsatte verdener. Den tre mi1 brede bredning mod vest er da et stormpisket, hvidtskummende hav. Skibene, der Iigger for anker paa strømmen, hugger i søerne, skumsprøjtet staar højt over kajerne, ti1 sidst stiger vandet op i gaderne, en rnindre skude rider under og gaar til bunds, fofkene bjerges, skibskættingen springer, ankrene holder ikke. Og naar uvejret er overstaaet, ligger der tre forslaaede fartø1er som strandinger inde i SmakmØlle Bugt. Men saadan som Limfjorden nu en gang er - funefuld og mærkværdig, bugtende sig forbi øer, hafvøer, næs mellem stejle skrænter og flade enge med broget kvæg - ja, hvis Danmarks lyst-sejlflaade anede dens herlighed, vilde man storme herop og finde en ny og enestaaende tumleplads. 58

11 tre skibe strander i Smakmø1le Bugt l.november Denne Dannarks mærkef igste fjord vilde vise sig rig paa overraskelser med sine smalle sunde, brede bredninger, morsomt og mangfoldigt forgrenet i bugter og yndefutde vige. Selvfø19elig har Løgstør sin fordurns romantik, den gang da vaabenkfædte herrer i brogede dragter paa deres gangere red over fjorden gennem vandet for at besøge eller fejde paa nordenfjordske herremænd. Effer da - ligeledes før kanalen og grundenes gennemskæring - LøgsLØr var en stapelplads for de vestlige købstæder, da Aalborg klagede til kongen over denne sin konkurrent, og LØgsLØr købmænd fik guj-dstrømmen tif at r inde. Og da Færgehofms-farten var i virksomhed. Yderst paa grunden lige paa den anden side strømmen ligger Færgeholmen endnu. I de dage var d6r bygget et skur. Hanherredsfolkene kom da kørende nordenfjords fra gennem vandet ti1 Færgeholrnen, hvor de satte heste og vogne og vinkede ad LØgsLØr, der saa hentede dem i baade. Og naar aftenen kom, færgedes de over til holmen igen, beiæsset med købmandsvarer, hvorefter vognene i maaneskin atter kørte gennem vandet til den nordre kyst. Og saa de store sildetider naturligvis.... Nu er sifden borte, her er ikke mere nogen stapelplads, færdslen gaar LØgstØr forbi i ØsL og vest, Færgeholmen er nu maagernes hjem, og gufdstrømmen har hørt op at rinde. 59

12 ".W#* flf Solnedgangsstemning over LØgstør d. t7,ju1i Men vi har tifbage solen, maanen, stjernerne, vejret, fjorden - og udsynel fra LØgstØr Bakke, hvorfra den nordjyske verden, Øerne, landene omkring den store bredning ligger udbredt for os lige til Bulbjerg, Iængst mod nord, Disse herlige, aabne l-andskaber, fri for skove, med sol og skygge i vidunderlig skiften. Lige over for os s6r vi Aggersborgs sydlige skraaninger med den friskgrønne vinterrug, der i det ene nu ligger i sol, og saa i næste øjeblik skrider skyggerne hen over bankerne, samtidig med at en hvidkalket gaard et par mil borte dukker skinnende frem i sofskinnet. Og vi har fjordens uendelige farvespil med en dybde og en glans, der er over al kunst, fordi det er naturens eget, levende værk. Saa fantastisk og egenartet i sin skønhed er solnedgangen, set fra LØgsLØt Bakke, at man fortæ]fer, Ingemanns mærkelige aftensang,"der staar et sfot i vesterfed", er skrevet her. Umuligt er det vel for øvrigl ikke, at Ingemann har besøgt stedet, naar han gæstede sin studiekammerat, der var præst i Barmer. Og vi har ogsaa tilbage vor daglige syssel, vor.e børn og vor ungdom i leg og liv ved LØgslØr strøm. Paa Strandbredden under den grønklædte skrænt, der ligger fernhundrede huse omtrent. En 1ilfe kofoni ved den fave kyst ned ondt og med godt, med mørkt og med lyst. 60

13 Men det er nu vort, og vi 91ædes derved, mens strømmen gaar op og strønrnen gaar ned. En perl-e paa Limfjordens glinsende baand, der glider ieennem Al-Tidens haand. Her lever vi ombrust af vejr og af vind, mens solblæsten bruner børnenes kind. Her drømrner vor ungdom ungdommens drøm ved hjemstavnens bølgende eventyr-strøn. Her har vi vort arbejde, har vort behov, vi røgter vort garn og nytter vor plov, mens solen staar op over Himmerlands jord og synker j- vest bag den blaanende fjord. Vi elsker den plet, mens tankerne gaar saa vide om verden, vinter og vaar. Vi v6d, at en anden verden er tii, det 1ærte os bølgernes lokkende spi1. Vi v6d, at skønheden et sted, det 1ærte os havernes sterbed, Vi v6d, at bag synsranden synsrande gryr, slumrer blom- det 1ærte os stjerner og himmelens skyt r. Johan St&klborø BVSTYRE T AR Sidst i 1860'erne blev byen opmålt, matrikuferet, og LØgstør fik de matrikelsnunre, som den stadig benytter. Der er naturligvis kommet mange ti1 i meflemtiden, b1.a. ved opdeling af numrene, men grundstammen er den samme. opmålingen sluttede 187f. Da Frederik d.7.s kanal blev indviet i f861, holdt kongen en tafe, hvor han mente, at nu hvor gennemsejlingsproblemet var 1Øst, sku]le man tænke på at få en fast forbindelse over fjorden. Tanken passede byen udmærket, og den 1o.aug indsendte kommunalbestyrelsen et forslag om en dæmning med pontonbro fra LøgsLØr ti1 Aggersborg. Dæmningen var der delvist endnu fra forsøget I 1830'erne. (se KREJL 1.årq. nr.f). I 1875 kom svaret fra ninisteriet, og det var negativt. LøgstØr havde ikke nogen vandforsyning, så i 1874 blev der forhandlet om en brønd med ti1- strækkeligt area1, så borgerne kunne vaske og skylle deres tøj. 61

14 TiL byfest i anlægget. Den 1å på det sted i Jernbanegade, hvor der nu er parkering ved siden af manufakturhdl. Vi1- lurnsen. En anden brønd 1å på hjørnet af Blindebomsgade ved sparekassen "Nordjyffandris indgang. I 1879 blev der lavet en vandledning fra byens kilde i anlægget ti1 skofen på torvet. Der meldes ikke noget om pumper e1. lignende, så vi ved ikke i dag, hvordan vandet kom frem. I 1875 fik LøgsLør en moderne gadebelysning, hvad man ikke havde kendt Li.I før. Det var fire petroleumslygter. (Se KREJL nr.f) Det blev naturligvis til ffere i årenes løb, indtil byen fik gaslygter efter En meget stor grund midt i byen var ejet af 1æge Bergh. Han afstod i 1882 en del af den ti1 brug for offentligheden, og det blev tif det nuværende an1æg ved Bøgely. (også den grund, som plejehjemmet ligger på.) Han udstykkede også en grund ti1 herredsfuldmægtig Evrald i Biindebomsgade. Det var i 1884, og Ewald byggede et meget smukt hus, som senere blev lægebo- 1ig (dr. Nielsen), og som bl-ev offer for udvidel-sen af Bøge1y. I og 8O-erne er der ikke den store udvikling i byen, men fra omkring 1890 begynder der at ske noget. LØgslør havde i 1890 ca indbyggere, og steg i løbet af 10-året med 500, altså en stigning på 33?. I 1889 søgte man amtet om oprettelse af et sygehus. Sådan et havde byen ikke haft, bortset fra det midlertidige sygehus, der blev lagt på bakken for at betjene kanalarbejderne under gravningen f. Det blev revet ned umiddefbart efter Amtssygehuset var færdigt i slutningen af f893, 09 samme år kunne byen indvie jernbaneforbindelsen til Hobro og LØgstØrs første kirke. 62

15 LøgstØr byråd ved vandværkets 25-års jubilæum i sept 'I f890 begyndte forarbejderne til et vandværk. Det bl-ev oplyst, at byen havde 195 brønde, hvoraf de 111 havde brugeligt drikkevand. Det forlød ikke, hvordan vandet i de resterende 84 brønde var, men resultatet var åbenbart så fint, at byrådet godt kunne udsætte sagen til senere. FØrst i f895 kom spørgsmålet igen til behandling, og denne gang lykkedes det. Vandværket var færdigt i ti1 pumpning af vandet blev en vindmotor sat op. Når det var vindstille, måtte en petroleumsmotor klare sagen. Den var 1everet af LøgsLør Jernstøberi og hed "Støren". Den står der forøvriqt endnu. Efter det første år kunne det oplyses, at "Støren" havde været i brug i 14 dage. Resten af tiden havde vindrosen klaret PumPningen. "Alternativ" energi i 1898 r. f annoncer fra 1800-taflet har det af og til været svært for de handlende at skrive, hvor de bor. "Skrås over for gæstgiver Sund", efler "i købmand Berthelsens ejd." var aimindelige betegnelser, men i 1893 blev gaderne forsynet med navneskilte. Det lettede på adresseringen, selv om mange nye gader fik navnet Nygade. Det gæ1der efter tur, Jernbanegade, noget af Blindebomsgade og Østergade. I 1895 havde Handelsstandsforeningen foreslået, at konmunalbestyrelsen arbejdede for at få købstadrettigheder. Nu var stemningen åbenbart en anden end i 1842, hvor borgerne afviste tilbuddet. Byrådet indsendte en ansøgning i Den blev bevilget, og LøgsLør kunne nytårsdag år 1900 fejre købstadværdigheden. 63

16 ]lvotfor hedder det sfidun? Fndenr NieLsens ve1 IårF I :si!ts Anders Niefsen var købmand' og havde forretning På SønderPort nr.2. Købmandsgården blev startet i 1895 med almindelige koloniafvarer. Senere kom korn' foderstoffer og andet lignende. Cmme i går<ien var der stafd til fandmandens heste, når han skulle i butikken, og Anders Nielsen ejede selv Iandbrugsjord oven for bakken. Markerne lå på østsiden af SØnderport og fortsatte helt hen over Dragsdalvej. En af de nye veje i arealet blev opkaldt efter den gamle ejer. Ved Anders Niefsens død i f935, bfev forretningen fortsat af sønnen, Chr. Niefsen. Han var uddannet i faderens butik, og kendte altså forholdene indefra. Chr. Nielsen sad i ffere perioder i byrådet. 64

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold.

Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Kapitel 1. Min far og hans søskende og familieforhold. Jeg har længe tænkt mig at skrive lidt om min barndom men har ikke rigtigt kunnet tage mig sammen til det. Men skal det skrives, skal det være nu,

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus.

Nummer 49. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøj-festival. Payamino. Byfest i Ø.B. Borgerforeninger. Bjesk. Samlingshus. L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøj-festival Payamino Byfest i Ø.B. Borgerforeninger Bjesk Samlingshus Dagpleje Spejderhus Skolejubilæum ØB-kolonien Nummer 49 Juni-august

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Da oldefar var ung og ØSF blev født

Da oldefar var ung og ØSF blev født Ø s t S j æ l l a n d s F l y v e k l u b 1 9 6 9 Da oldefar var ung og ØSF blev født Da oldefar var ung og ØSF blev født Opgavegiver Beton Henning (Henning Pedersen) Bidragsydere Morten Mede (Morten Voss)

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

KREJL. ..ilr, ...,s.f8 Stutzpunkt Gruppe Ag!.ersund. Af Jann llornum og Peter Uss ing Olsen.. s. 19

KREJL. ..ilr, ...,s.f8 Stutzpunkt Gruppe Ag!.ersund. Af Jann llornum og Peter Uss ing Olsen.. s. 19 KREJL I,OKALHISTORISK TIDSSKR]F'T FOR I,ØGSTØR OG OMUGN 6.ÅRG. NR.2 November 1986...ilr,.I.NDI]OLD: Kommentar...,s.f8 Stutzpunkt Gruppe Ag!.ersund. Af Jann llornum og Peter Uss ing Olsen.. s. 19 Rokfubbens

Læs mere

Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus"

Palle P. DR-TV Århus - Den første tid i Århus Palle P. DR-TV Århus - "Den første tid i Århus" Først lidt om hvordan jeg selv blev scenograf her i DR i 1963. Jeg havde som udgangspunkt beskæftiget mig som arkitekt med mange grene af faget fra sygehuse

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Lille by ved stort hav

Lille by ved stort hav ORLA POULSEN OG FLEMMING SKIPPER Lille by ved stort hav»vorupør det er da ikke Danmark?«. Denne bemærkning kunne man opleve i København for 50 år siden, hvis man bestilte en telefonsamtale til Vorupør.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere