KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s s.50. Amatørscenen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen..."

Transkript

1 KREJL T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR T,øGSTØR OG OMEGN 5. ÅRG. NR.4 Apr ii INDHOLD: Kommentar Fra havørn tii Amatørscenen......s.50 gemmeæbler. s.51..s.53 LØgsLør. Limfjordens Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej......s.64

2 KREJL udkommer med 4 numre om året' ca. september - november - februar og apri1. omfang 16 sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition Bafles boghandel, Østerbrogade, 96'7O LøgsLør. Postgiro: L Arsabonnement r Kr rssn Tryk : LøgstØr Bogtryk ker i. Med udsendefsen af sidste numner i 5.årgang, kan KREJL fejre et 1i1le jubilæum. Det er ikke så stort som Skjoldborgs. Han ville være fyldt 125 år den 27.april. I den anledning bringer vi et bidrag fra hans hånd, og hvad er vel mere naturligt end at aftrykke hans hyldest ILI LØgsLØr fra L923. KREJL-s formåi er, foruden at oplyse, at more læserne. Efter reaktionerne at dømme' er det fykkedes udmærket med en gevaldig tanketorsk i sidste nummers artikel om Mø1lebakkevej. Det var naturligvis ikke møften, men vandtårnet, der var "forsynet ned et hoved, der nærmest minder orn det modsatte", som et Iæserbrev engang udtrykte det. Eftersom artiklerne har bredt sig mere end ventet, er "Hvorfor hedder det sådan?" bfevet rykket om på bagsiden.,gi-ffi Toruentn ingens g læde I næste årgang kan bl.a.ventes: Revyer. Bystyre i 200 år. (fortsat) Hoteller og beværtninger. Kendte borgere i gamle dage. Agger sundbroens befæstning. Spor t og så overraskefsernel &ufh lpoltbub Sn uble n g Suftrus Srnufcforlrlnir0 I Si16crteobc. FORSIDEBILLEDET. Havnesmeden, MØf1ers smedie i Fjordgade ca. 19f8. Firmaet blev grundlagt af CarI Fr. MøIler i 1844, og han blev afløst af Chr. MØ1Ier i I888. Senere var det Toft, Christiansen og Niefsen. Den sidste var far ti1 den nuværende smed Jørgen Nielsen. Billedet er taget af 1ærlingen SØren KØster Etming, Der har nu i mange år været bygget en stor tilbygning ud mod havnen. 50

3 fraahaaøan ait gernrnefrbheu Læsning har igennem århundreder været en nødvendighed for mange mennesker, Tif at begynde med var læsning forbeholdt de uddannede, og først for godt 100 år siden blev det afmindeligt for den såkaldte almue. Den, der vi11e læse, havde a1- mindeligvis to muligheder: At købe elfer at låne. Der opstod dog også en tredie mulighed, nemlig fæseselskaberne, Det var en slags andelsforetagende, hvor flere slog sig sammen om at købe og læse bøger. Det kunne være oplysende efler til underholdning. Efterhånden udviklede selskaberne sig til de mere kommercie11e boghandler- eller foreningslæsekredse. Hvornår de er begyndt i LØgstør, vides ikke. De ældste optegnefser, der er kendt, er en kassebog for LøgstØr Læseselskab fra Her oplyses det, at der var 26 medlemmer, og kontingentet var 4 kr. hvert halve år, ialt 208 kr. Dog minus 4 kr., som det trods gentagne rykkere ikke havde været muligt at inddrive hos et af medlemmerne. Den væsentligste udgift var indkøb af bøger hos boghandler Ibsen kr og indbinding hos bogbinder Rasmussen kr Hvis terrninerne har været som nogle år senere, har man skuffet bruge mellem 40 og 50 bøger, så de har kostet mellem 3 og 4 kr. For de første år er ikke oobevaret cirkulationslister, iå det er kun få medfernmers navne, der er kendt. }.. iihs}'eitsens XtSl:s.'ti.r r t. 51

4 Løgstør Læseforening' N, /q,fr. fth^r;4/^rz,- cirkulerer sammen med N,./o n, {.hil/44^^./ 8emærk! *, " -*, ;fr,.42to,ø/,,/* "",. -' ",, 7tø /rt/'z//uo,3ia-2, d u 4t/q4//.( 2i.A.2, A, 6At4Å " -/,/e4/t""4,,.;,,,, 4t {rj reo.3ro u?"-* f,,,o-,r,n r Æa-az,-sæ rirro-3o,o, A,La./1/ "r,,ro-rr,rrfu- Øto4/ Bogernes'Bytning besørges af Medlemrnerne ved Afhentning paa de i Planen antørte Dage. Medlemmerne er ansvarlige for Bøgerne, og modlages disse i beskadiget Form, maa det meddeles til [Jestyrelsen. Fru Saabye. Fru Skjoldborg. V. Marling. I Iokafarkivet findes flere eksempler På, hvad der bl-ev fæst i "LøgsLør Læseforening - " Den æfdste er fra 1924, hvor en del af byens bedre borgerskab var gået sammen om at indkøbe bøger i fæl-lesskab og lade denr cirkulere blandt medlemmerne. Foreningens bestyrelse bestod af Fru dr. Saabye' Fru SkjolCborg og bankdir. V.l4arling. Det er kun få bøger, der er tilbage af alle de mange' der har cirkuleret i årenes løb. Så få, at det er umuligt at give et overblik over, hvad man læste. De, der er tilbage, er 1i9e fra en knaldroman som Sabatinis "Havørnen" tii Anton Berntsens jyske digte "Gjemm-Ævve1". Ved sæsonens start indbetalte medlemmerne et beiøb, som skulle bruges til bogindkøbet. BØgerne cirkulerede to og to, og de kunne være 14 dage hvert sted. Sæsonen gik fra sidst i december til midt. i november året efter. Med 8 ugers sommerferie var der plads til 20 medfemmer. Når sæsonen var slut, kunne man enten lade bøgerne gå ind i et lejebibliotek, eller sæige dem ved auktion blandt medlemmerne. Det sidste skaffede en startkapital ti1 næste sæson. En auktion kunne hjæ1pe en hef del på økonomien' En bog fra 1934, som havde kostet 4.50' btev solgt for 5 kr. efter cirkulationen tii J.Kø1lgaardl Af nogle regnskaber fra erne fremgår, at bogauktionerne kunne betale op imod hafvdelen af udgiften til nye bøger. Læseforeningen i denne form døde til-syneladende ud omkring 19?0. Arsagen var, efter hvad gamle medlemmer fortæ1ler, dels åt bøge..re var blevet temmelig dyre, dels at en del medfemmer boede så spredt' at bytningen af bøger kunne være et Problem om vinteren. ldag kender vi kun den form for fæsekreds, hvor en gruppe går sammen for at 1æse den åamme bog på een gang, og så diskutere den bagefter. Her er det nødvendigt enten at låne bøgerne,el1er hver må købe sit eksemplar. Supincr, 0u[ øennop, olu[ocdredc loog megrt bitlls 9oB 3 (5' Øolorfcn' 52

5 (fortsat) Omkring midten af 1920-erne dukkede et nyt navn op i "Athena", nemlig Hans Lundberg. Tif at begynde med som skuespiller, t *;rnf {* qrnqtøt seenen men meget snart også som instruktør. Han nåede at fejre 40-års jubilæum som instruktør af en lang række muntre stykker. Johan Skjoldborg skrev flere skuespil, og selvføl-gelig måtte de også prøves. "Mikkel Larsens Drenge" blev opført, men vi ved ikke hvornår. Komedien blev vist som friluftsforestilfing i 1955 med stor succes. I begyndelsen af 1931 var turen kominet ti1 fofkekomedien "Min egen Dreng". Her var også Mikkel Larsen, Oline Larsen og Halte Sidse]. 53

6 nogle af de navne, der optrådte mange gange, nemlig H.oIsen som skomager MØrup, og Erik Poulsen som hans søn Leopold' Esther Lundberg spillede datteren' mens Hans Lundberg var skomagersvend. Programmet meddeler også, at teaterchokofaden kan købes i Chokoladehuset, Jernbanegade 8. I 1936 var der to forestillinger. Fastelavnskomedierne var "En søndag paa Amager" og"marens kylj-1nger", der vakte g1æde hos det "saa godt som fulde" hus. Den 15.novernber opførte "Athena" "Brdr. Østermanns Huskors". Forestillingen var instrueret af Lundberg, og dekorationerne af malermester S.Gundersen, mens musikken blev leveret af musikdirektør Ejnar Jensen. Det blev en bragende succes, og avisen skrev bf. a. : "Som sagt: Forestiflingen blev ført L:-I sejr, og der faldt bag efter udtalefser, som nok kan opmuntre dilettanterne tii senere at tage andre opgaver op.'l Også dekorationerne og musikken blev rost. De tre brødre Østermann blevspillet af J.Riis H.Ofsen og C.E.Kfinkvort' mens ' huskorset Anna Søderberg blev spillet af V.GrØnning. Løgstør Teater. Søndag den 22. November Kl. 7y/ oplører,athenans Dilettanter Lattersukcessen Brødrene,eØst&rmanns Huskors som oflentllg Forostllllng. Billetpriser: Nummereret Siddeplads I Krone * Skat, Staaplads 70 Øre * Skat. Forsalg hos Boghandler Støckel. Efter Forestillingen ollontllet Bal til Kl. 1. Entr6: I Kr. llele Overskudet anvendes til Byens Juleudsmykning. KOIITITEEN. DEN NY HUSASSISTENT. Johnna Frederi.ksen, Olga Larsen, Paula Poulsen' Niels Hansen, H.Lundbe):g, Ellen Svendsen, Poul Jensen, Tove Neve og Brøndum Schmidt. 54

7 Fra tiden under 2.verdens_ krig er der ikke opbevaret nogle optegnefser om komedier, rnen i 1946 opførtes "Den nye Husassistent,'. "Saf en var -stu_ vende- fuld og folk morede sig kosteligt. "Den nye uusassisteit', er et fystspil, o9 BrØndum Schmidt og Lundberg, der har foretaget indstudeiingen, havde formaaet at faa det. til at gli_ de saa 1et og efegant, som netop et saadant stykke skaf det." De tre hovedpersoner, fru In_ gemann Larsen, Elfen Svendsen og Tove Neve bfev særlig frem_ hævet som de to husassiåtenter og den hysteriske grossererlrue, men der var roser ti1 hele hol-det. T 1949 havde håndværkerforeningen tabt penge på en fri- Iuftsforestilting fra Det kg1. Teater, (se KREJL, 2.årg.nr.:), som gerne skuffe tjenes ind. Det skete med "Sjuske-Dorte,', og underskuddet blev rigetigt dækket. Niels Hansen var lysestøber Hefmberg, og Petra Bonde hans kone, K.E.Klinkvort var tømrer Eriksen, og Olga Larsen hans kone. Lundberg havde instrueret og Sv.Aa. Pedersen havde mafet dekorationerne. Endnu en heldig forestilling, I 1951 forsøgte Arbejdernes Radiokfub sig med lystspillet "Et paaskud". Avisen skrev: "Se1ve handlingen er tynd og uden stor opfindsornhed, men trods dette formaaede dilettanterne at faa skabt en god stemning paa begge sider af rampen. De rutinerede skuespillere k1a::ede slg fint,"og en debutant for LØgstØr, Chr. SJUSKE-DoRTE. Niels Hansen, H.Lundberg, petra Bonde, poul Jensen, Kirsten Jensen. osvard Laustsen, Poul Krabsen, Jonna Frederiksen, Thorvald Larsen. Elinor Larsen, Olga Larsen, K.E.Klinkvort. poul petersen. 55

8 ET PAASKUD. med bl.a. Chr. Ø. Nielsen, Poul E. Hansen' Olga Larsen og Poul Jensen. Ø.Nielsen viste sig at have evner i gammelmandsroll-er, Poul E. Hansen, der spillede ung student, høstede stort bifald for sin gode sangstemme, og stykket morsomme par som gårdskarl og den rappe pige, Poul Jensen og fru Olga Larsen, var glimrende. " Året efter var det en farce: "Dydens apost1e", iscenesat af H.Lundberg og med sangene indstuderet af Fritz Reuter. Hovedpersonerne var bager Horn og bager Bo11e, spillet af Andreas ThØgersen og Hans olsen, men der var flere gamle kendinge med som Ell-inor Larsen, Niels Hansen, Pouf Jensen og Jonna Freder iksen. Programmet giver en smagsprøve på sangene. Bager Bo11e synger: "Ti1 Pintse, ti1 Pintse mit 1am, når skoven den grønnes og stæren blirr tam. Naar roserne dufter og dagen ta'r te', men før blirr der sfet ikke tale om det. " Og så er der ba1 bagefter til Ejnar Jensens orkester. "Fra mange sider er der bfevet udtaft begejstring over det smukke scene-inleriør og nan har anmodet os om at rette en tak ti1 direktør Poulsen og frue, der beredvilligt har stillet de mange smukke genstande til raadighed. " Efter endnu et lystspit i 1953 "Far skaf giftes" var det blevet Morten Korchs tur. "Det gamle gu1d" "Adskillige kender den fra romanen af samme navn, og endnu flere har set filmatiseringen; rnen i skuespillet behandles emnet ubestridt paa den smukkeste og mest dramatiske maade, og her kommer Mortens lune tydeligst frem." 56

9 I I I I DET GAMLE GULD. Dines Sværke, spillet af Lundberg, bliver vist ud af Nie1s Sværke, spirlet af Kerd Fjordside. Damen er antagerig Martha sværke, spitlet af Lilly K. Hansen. Instruktøren, Lundberg, havde indlagt nogfe sange, som han havde lavet teksterne tif. "Malermester Svend pedersen har rneget <iygtigt frembragt fire bagtæpper og seks kulis- TradiLionen med dilettantforestillinger er bfevet fortsat gennem årene, også naturligvis uden for LøgsLØr, Bf.a. har vi et program fra "Rasmines Bryllup" opført på Aggersund Kro, og der averteres hvert år med forestillinger i byerne rundt i kommunen. Det sidste var Ranum, der spillede "Trusserederens tossede tøser," Så ihvertfald i titlen er der sket en fornyefse. Indhofdet er uden tvivl det gode, gamle. I LøgsLØr har pensionisterne spiffet i de senere år, mens det eflers er revyerne, der har domineret. Da scenen brændte'i 1955, skrev "En Teaterven": Snart rulfes dit tæppe for sidste gang. og saa er det slut med din r hundrede aar fik o:"i:;=.tn' at bestaa. De skiftende s1ægter dem kafdte du paa med jublende sang og klingende spil, andægtigt har tusinder fyttet dertil. Her tjente saa mangen en kunstner sit brød. og digternes ord til de ili';;i;';å; nu venter vi fyttende 1Ød. falde og synke 'i ar"- a1le paa frentidens hus 57

10 Løgs før. r,rmrjorrils Perte Fra Kattegat til Vesterhavet slynger Linfjorden sig som et skinnende baand om Jyllands pande, den samrnenknytter byerne ved det bfaa vand som en rad af skønne stene med Løgstør som perlen i midten. A1le skibe, der færdes paa Limfjorden fra øst og vest, maa passere strømmen ved LØgstør, d6r mødes kølvands-1injerne som traadene i vævestolens øje. og denne snævre strøm gaar saa tæt ind mod bolværket, at vi kan staa d6r 09 spørge skibsfolkene, hvor de skal hen, og om de kommer fra England med kul, fra Bottenhavet med træ el1er maaske bare fra Aalborg med stykgods, Det var ikke underligt, om der i ungdomrnens sind her vævedes gyldne drømme om fjerne riger. Man kan, selv i disse aar, en enkeft dag tæile indtil halvfjerds skibe forbi LØgsLØr. Og naar skibene fra øsl og vest kommer ved aftentide, lægger de sig for anker paa strømmen, og lader sejlene glide ned, som de foldede vingerne sammen. Næste morgen er de væk som en flok fugle, der har lettet i det rødmende gry. En tidlig morgen for eksempel. Der er saa stil-le, som der kan væ.re paa Jorden. Byen sover endnu, kun enkelte fugleskrig høres ved stranden i den stille l-uft. Der ligger en gammel jagt, der er slet intet nymodens ved den, den dukker lidt forover og har en høj agterende. Skipperen stikker sit buskede hoved op af kahytskappen og s6r sig om, der er heller ikke noget nymodens ved ham. Han spytter en skraaklat i vandet for at maale strømmens fart. Han gaar forud, og hans træskokfamper slaar mod dækket, saa det høres over Løgstør i denne morgentime. Det klaprer ved ankerspillet. Det rasler, og det piber og knirker lidt ved bfokkene og hejsegrejerne. Nu er der to mand. Sejlene gaar op, 09 stilie glider den gamle, enfoldige skude hen ad Løgstørs strøm - et billede' der minder om gamle tegninger. Men nu modsat, naar uvejret raser. Ja, LøgsLØr i storm og stille er som to hinanden modsatte verdener. Den tre mi1 brede bredning mod vest er da et stormpisket, hvidtskummende hav. Skibene, der Iigger for anker paa strømmen, hugger i søerne, skumsprøjtet staar højt over kajerne, ti1 sidst stiger vandet op i gaderne, en rnindre skude rider under og gaar til bunds, fofkene bjerges, skibskættingen springer, ankrene holder ikke. Og naar uvejret er overstaaet, ligger der tre forslaaede fartø1er som strandinger inde i SmakmØlle Bugt. Men saadan som Limfjorden nu en gang er - funefuld og mærkværdig, bugtende sig forbi øer, hafvøer, næs mellem stejle skrænter og flade enge med broget kvæg - ja, hvis Danmarks lyst-sejlflaade anede dens herlighed, vilde man storme herop og finde en ny og enestaaende tumleplads. 58

11 tre skibe strander i Smakmø1le Bugt l.november Denne Dannarks mærkef igste fjord vilde vise sig rig paa overraskelser med sine smalle sunde, brede bredninger, morsomt og mangfoldigt forgrenet i bugter og yndefutde vige. Selvfø19elig har Løgstør sin fordurns romantik, den gang da vaabenkfædte herrer i brogede dragter paa deres gangere red over fjorden gennem vandet for at besøge eller fejde paa nordenfjordske herremænd. Effer da - ligeledes før kanalen og grundenes gennemskæring - LøgsLØr var en stapelplads for de vestlige købstæder, da Aalborg klagede til kongen over denne sin konkurrent, og LØgsLØr købmænd fik guj-dstrømmen tif at r inde. Og da Færgehofms-farten var i virksomhed. Yderst paa grunden lige paa den anden side strømmen ligger Færgeholmen endnu. I de dage var d6r bygget et skur. Hanherredsfolkene kom da kørende nordenfjords fra gennem vandet ti1 Færgeholrnen, hvor de satte heste og vogne og vinkede ad LØgsLØr, der saa hentede dem i baade. Og naar aftenen kom, færgedes de over til holmen igen, beiæsset med købmandsvarer, hvorefter vognene i maaneskin atter kørte gennem vandet til den nordre kyst. Og saa de store sildetider naturligvis.... Nu er sifden borte, her er ikke mere nogen stapelplads, færdslen gaar LØgstØr forbi i ØsL og vest, Færgeholmen er nu maagernes hjem, og gufdstrømmen har hørt op at rinde. 59

12 ".W#* flf Solnedgangsstemning over LØgstør d. t7,ju1i Men vi har tifbage solen, maanen, stjernerne, vejret, fjorden - og udsynel fra LØgstØr Bakke, hvorfra den nordjyske verden, Øerne, landene omkring den store bredning ligger udbredt for os lige til Bulbjerg, Iængst mod nord, Disse herlige, aabne l-andskaber, fri for skove, med sol og skygge i vidunderlig skiften. Lige over for os s6r vi Aggersborgs sydlige skraaninger med den friskgrønne vinterrug, der i det ene nu ligger i sol, og saa i næste øjeblik skrider skyggerne hen over bankerne, samtidig med at en hvidkalket gaard et par mil borte dukker skinnende frem i sofskinnet. Og vi har fjordens uendelige farvespil med en dybde og en glans, der er over al kunst, fordi det er naturens eget, levende værk. Saa fantastisk og egenartet i sin skønhed er solnedgangen, set fra LØgsLØt Bakke, at man fortæ]fer, Ingemanns mærkelige aftensang,"der staar et sfot i vesterfed", er skrevet her. Umuligt er det vel for øvrigl ikke, at Ingemann har besøgt stedet, naar han gæstede sin studiekammerat, der var præst i Barmer. Og vi har ogsaa tilbage vor daglige syssel, vor.e børn og vor ungdom i leg og liv ved LØgslØr strøm. Paa Strandbredden under den grønklædte skrænt, der ligger fernhundrede huse omtrent. En 1ilfe kofoni ved den fave kyst ned ondt og med godt, med mørkt og med lyst. 60

13 Men det er nu vort, og vi 91ædes derved, mens strømmen gaar op og strønrnen gaar ned. En perl-e paa Limfjordens glinsende baand, der glider ieennem Al-Tidens haand. Her lever vi ombrust af vejr og af vind, mens solblæsten bruner børnenes kind. Her drømrner vor ungdom ungdommens drøm ved hjemstavnens bølgende eventyr-strøn. Her har vi vort arbejde, har vort behov, vi røgter vort garn og nytter vor plov, mens solen staar op over Himmerlands jord og synker j- vest bag den blaanende fjord. Vi elsker den plet, mens tankerne gaar saa vide om verden, vinter og vaar. Vi v6d, at en anden verden er tii, det 1ærte os bølgernes lokkende spi1. Vi v6d, at skønheden et sted, det 1ærte os havernes sterbed, Vi v6d, at bag synsranden synsrande gryr, slumrer blom- det 1ærte os stjerner og himmelens skyt r. Johan St&klborø BVSTYRE T AR Sidst i 1860'erne blev byen opmålt, matrikuferet, og LØgstør fik de matrikelsnunre, som den stadig benytter. Der er naturligvis kommet mange ti1 i meflemtiden, b1.a. ved opdeling af numrene, men grundstammen er den samme. opmålingen sluttede 187f. Da Frederik d.7.s kanal blev indviet i f861, holdt kongen en tafe, hvor han mente, at nu hvor gennemsejlingsproblemet var 1Øst, sku]le man tænke på at få en fast forbindelse over fjorden. Tanken passede byen udmærket, og den 1o.aug indsendte kommunalbestyrelsen et forslag om en dæmning med pontonbro fra LøgsLØr ti1 Aggersborg. Dæmningen var der delvist endnu fra forsøget I 1830'erne. (se KREJL 1.årq. nr.f). I 1875 kom svaret fra ninisteriet, og det var negativt. LøgstØr havde ikke nogen vandforsyning, så i 1874 blev der forhandlet om en brønd med ti1- strækkeligt area1, så borgerne kunne vaske og skylle deres tøj. 61

14 TiL byfest i anlægget. Den 1å på det sted i Jernbanegade, hvor der nu er parkering ved siden af manufakturhdl. Vi1- lurnsen. En anden brønd 1å på hjørnet af Blindebomsgade ved sparekassen "Nordjyffandris indgang. I 1879 blev der lavet en vandledning fra byens kilde i anlægget ti1 skofen på torvet. Der meldes ikke noget om pumper e1. lignende, så vi ved ikke i dag, hvordan vandet kom frem. I 1875 fik LøgsLør en moderne gadebelysning, hvad man ikke havde kendt Li.I før. Det var fire petroleumslygter. (Se KREJL nr.f) Det blev naturligvis til ffere i årenes løb, indtil byen fik gaslygter efter En meget stor grund midt i byen var ejet af 1æge Bergh. Han afstod i 1882 en del af den ti1 brug for offentligheden, og det blev tif det nuværende an1æg ved Bøgely. (også den grund, som plejehjemmet ligger på.) Han udstykkede også en grund ti1 herredsfuldmægtig Evrald i Biindebomsgade. Det var i 1884, og Ewald byggede et meget smukt hus, som senere blev lægebo- 1ig (dr. Nielsen), og som bl-ev offer for udvidel-sen af Bøge1y. I og 8O-erne er der ikke den store udvikling i byen, men fra omkring 1890 begynder der at ske noget. LØgslør havde i 1890 ca indbyggere, og steg i løbet af 10-året med 500, altså en stigning på 33?. I 1889 søgte man amtet om oprettelse af et sygehus. Sådan et havde byen ikke haft, bortset fra det midlertidige sygehus, der blev lagt på bakken for at betjene kanalarbejderne under gravningen f. Det blev revet ned umiddefbart efter Amtssygehuset var færdigt i slutningen af f893, 09 samme år kunne byen indvie jernbaneforbindelsen til Hobro og LØgstØrs første kirke. 62

15 LøgstØr byråd ved vandværkets 25-års jubilæum i sept 'I f890 begyndte forarbejderne til et vandværk. Det bl-ev oplyst, at byen havde 195 brønde, hvoraf de 111 havde brugeligt drikkevand. Det forlød ikke, hvordan vandet i de resterende 84 brønde var, men resultatet var åbenbart så fint, at byrådet godt kunne udsætte sagen til senere. FØrst i f895 kom spørgsmålet igen til behandling, og denne gang lykkedes det. Vandværket var færdigt i ti1 pumpning af vandet blev en vindmotor sat op. Når det var vindstille, måtte en petroleumsmotor klare sagen. Den var 1everet af LøgsLør Jernstøberi og hed "Støren". Den står der forøvriqt endnu. Efter det første år kunne det oplyses, at "Støren" havde været i brug i 14 dage. Resten af tiden havde vindrosen klaret PumPningen. "Alternativ" energi i 1898 r. f annoncer fra 1800-taflet har det af og til været svært for de handlende at skrive, hvor de bor. "Skrås over for gæstgiver Sund", efler "i købmand Berthelsens ejd." var aimindelige betegnelser, men i 1893 blev gaderne forsynet med navneskilte. Det lettede på adresseringen, selv om mange nye gader fik navnet Nygade. Det gæ1der efter tur, Jernbanegade, noget af Blindebomsgade og Østergade. I 1895 havde Handelsstandsforeningen foreslået, at konmunalbestyrelsen arbejdede for at få købstadrettigheder. Nu var stemningen åbenbart en anden end i 1842, hvor borgerne afviste tilbuddet. Byrådet indsendte en ansøgning i Den blev bevilget, og LøgsLør kunne nytårsdag år 1900 fejre købstadværdigheden. 63

16 ]lvotfor hedder det sfidun? Fndenr NieLsens ve1 IårF I :si!ts Anders Niefsen var købmand' og havde forretning På SønderPort nr.2. Købmandsgården blev startet i 1895 med almindelige koloniafvarer. Senere kom korn' foderstoffer og andet lignende. Cmme i går<ien var der stafd til fandmandens heste, når han skulle i butikken, og Anders Nielsen ejede selv Iandbrugsjord oven for bakken. Markerne lå på østsiden af SØnderport og fortsatte helt hen over Dragsdalvej. En af de nye veje i arealet blev opkaldt efter den gamle ejer. Ved Anders Niefsens død i f935, bfev forretningen fortsat af sønnen, Chr. Niefsen. Han var uddannet i faderens butik, og kendte altså forholdene indefra. Chr. Nielsen sad i ffere perioder i byrådet. 64

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De vilde Gæs. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943

Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 Prædiken i Vedersø Kirke den 29. august 1943 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Regnspoverne paa Heden

Regnspoverne paa Heden Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Aagaarden tidl. Skovlyst

Aagaarden tidl. Skovlyst Aagaarden tidl. Skovlyst I 2004 skriver Poul Tibæk følgende om Aagaarden (Rideskolen): Efter landbrugsreformen blev mose- og søområdet i Lille Værløse Overdrev i 1774 opdelt i 14 lodder, der blev tildelt

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Den gyldne sten.indd 3

Den gyldne sten.indd 3 Ole Bering Den gyldne sten Lohses Forlag Den gyldne sten.indd 3 Ole Bering Den gyldne sten Lohses Forlag, 2005 Korskærvej 25, 7000 Fredericia Omslagstegning: Caroline O Neal Tilrettelægning: Thomas B.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Skriftlig del Læseforståelse 1

Skriftlig del Læseforståelse 1 Skriftlig del Læseforståelse 1 Navn (PR-nummer ato Prøvenummer Prøveafholdende udbyder Prøvegruppenummer Tilsynsførendes underskrift !, Instruktion:. svar. Cykelsmeden Jakob Hansen på 60 år bor i en lille

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!«

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!« De tre Vidner Der var engang en stor Stad, hvori der blandt andet boede en Konge og en Kludekræmmer. Kongen havde en Søn og en Datter. Kludekræmmeren derimod kun en Søn, som var en rigtig Svend, velvoksen,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

De gamle fynske Gaarde

De gamle fynske Gaarde De gamle fynske Gaarde Jeg elsker de gamle, de stråtækte Gaarde, der ligger saa lunt mellem Haver og Hegn, til trods for vort Kystklimas Storme lidt haarde vort Øklimas Snefog og vældende Regn, Hvor kan

Læs mere