Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Social-lægelige samarbejde. Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin"

Transkript

1 Det Social-lægelige samarbejde Janne Sørensen 1.Reservelæge På vej til at blive speciallæge i samfundsmedicin

2 Hvad er Socialmedicin?? Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, som har til formål at bevare eller udvikle optimal social funktionsevne på trods af sygdom eller oplevet sygdom

3 Socialmedicinsk forståelse familie arbejde samfund mig selv

4 Socialmedicin i din hverdag??.

5 Eksempler Tømrerlærlingen, som du møder i skadestuen, da han under sit arbejde har savet yderleddet af ve. pegefinger. Du rådgiver ham om forbindingsskift, kontrol mv. Han spørger angående arbejdsskadesag, sygemelding mv.

6 Eksempler.. Den ældre dame, som du indlægger på medicinsk afdeling, fordi datteren igen har fundet hende hjemme i et syndigt rod og med afføring på benklæder og sengetøj. Hun fejler ikke noget (i hvert fald ikke noget som står i medicinsk kompendium) Du drøfter med sygeplejersken, om en aflastningsplads på det lokale plejehjem kunne være en bedre løsning.

7 Eksempler.. Den yngre, alkoholiserede kvinde, som henvender sig i skadestuen stærkt forslået efter et fald ned af kældertrappen. Hun ønsker hjælp til at ophøre med sit misbrug og du bruger en halv nat på at arrangere et ophold på et forsorgshjem, hvor de vil tage imod hende næste dag. Næste morgen er hun gået.

8 Eksempler.. Du indlægger en 15-årig pige, som har indtaget 20 Panodil og derefter sendt en sms til veninden. Du følger instruksen: Aspirerer, giver aktivt kul og ordinerer NAC-drop men tænker efterfølgende over, om der var mere du burde gøre for hende

9 Eksempler Som basislæge i praksis får du hurtigt en fast kunde, en yngre mand, som jævnligt henvender sig med forskellige symptomer. Du undersøger ham flere gange og finder ham sund og rask. Efter 3 måneder fortæller han, at han nu (igen) har afbrudt sin uddannelse på teknisk skole grundet for meget fravær

10 Eksempler.. I praksis møder du også den 30-årige mor til 3, som bryder i gråd i konsultationen mens hun fortæller, at hun har været sygemelde fra sit arbejde gennem 8 uger på grund af stress. Hun fortæller videre, at det ældste barn er under udredning for AHDH, at manden formentlig har en affære og at de små tvillinger på skift har mellemørebetændelse Kommunen har anmodet dig om en statusattest og spørger til diagnosen og prognosen.

11 Samarbejde! Hvis et problem synes uløseligt, er det måske fordi du ikke er den rette til at løse det

12 Formålet med det social-lægelige samarbejde Den sociale lovgivning sigter mod social inklusion alle har ret til at være en del af samfundet At Undgå Social eksklusion som fører til sygdom og tidlig død Sagsbehandleren er en samarbejdspartner der kan hjælpe dig og din patient Det letter arbejdsbyrden at fordele ansvaret rigtig mellem patient, læge, sagsbehandler og pårørende.

13 Kend din samarbejdspartner Sagsbehandleren

14 Kommunen Opdelt i forskellige områder: Jobcenter, kontanthjælpsafdeling, familieafdeling, ydelseskontor, socialpsykiatri mv. Dette kan medføre flere og skiftende sagsbehandlere. Oplysninger bliver ikke automatisk videregivet fra den ene afdeling til den anden.

15 Sagsbehandleren Kan have forskellige uddannelser de fleste er uddannede socialrådgivere. Arbejder efter en stram og firkantet lovgivning. Kontrolleres. Ser ikke nødvendigvis borgerne. Skal både rådgive borgeren og træffe afgørelse om den sociale ydelse.

16 Sagsbehandlere Har pligt til at sikre at sagen er tilstrækkeligt belyst og opdateret, før der træffes en afgørelse. Indhenter helbredsdokumentation. Samarbejder med afprøvnings - og aktiveringssteder. Mulighed for at konsultere lægekonsulent.

17 Arbejdsevnemetoden

18 Samarbejdsformer Attester den ene eller anden vej! Drøftelse over telefon (husk samtykke) Samarbejdsmøder ex. socialpsykiatri Rundbordssamtale

19 Ansvarsfordeling Lægen udtaler sig om diagnose, prognose, behandlingsmuligheder, skånehensyn og funktionsevne. Sagsbehandler afdækker yderligere ressourcer (eller mange på samme) og afklarer arbejdsevnen. Sagsbehandler / kommunen træffer afgørelsen. Borgeren kan anke afgørelsen.

20 Samarbejde

21 Kort om lovgivningen

22 Sygedagpenge Fravær på grund af egen sygdom. Beskæftigelseskrav 120 timer seneste 13 uger. Arbejdsgiver betaler de første 21 dage, herefter refunderes nogle af lønudgifterne af kommunen. Sygedagpengeperioden er max. 52 uger inden for de sidste 18 mdr.!! Forlængelsesmuligheder.

23 Sygedagpenge - forlængelsesmuligheder 1) Revalidering mhp. tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked er overvejende sandsynligt. 2) Der er behov for afklarende foranstaltninger. 3) den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger 4) det endnu ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension 5) den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte 6) der er rejst arbejdsskadesag 7) der er påbegyndt en sag om førtidspension.

24 Stop for sygedagpengene En daglig begivenhed i kommunen Mulighed for at søge om kontanthjælp Ved formue eller ægtefælle med indtægt er man ikke berettiget til en ydelse Mulighed for at anke afgørelsen Økonomiske vanskeligheder kan være med til at forværre den samlede situation.

25 Sagsbehandlerens værktøjskasse Tilbage til samme arbejdsplads Tilbage til andet arbejde Revalidering Fleksjob Førtidspension

26 Muligheder for tilbagevenden til arbejdspladsen Raskmelding Omplacering Hjælpemidler Personlig assistance 56-aftale Mindst muligt princippet

27 Revalidering Helbredstilstanden varig og stationær og forhindrer tilbagevenden til tidligere arbejdsområde. Uddannelse / omskoling / oplæring til andet arbejdsområde på den aktuelle ydelse. Formålet er at gøre borgeren helt eller delvis selvforsørgende til trods for nedsat arbejdsevne.

28 Fleksjob Helbredstilstanden er varig og stationær Kan ikke selv opnå eller fastholde arbejde på ordinære vilkår Arbejdsevnen er nedsat med mindst halvdelen i alle erhverv. Specielle hensyn, nedsat arbejdstid eller nedsat effektivitet. Ledig fra fleksjob særlig ydelse.

29 Førtidspension Helbredstilstanden er varig og stationær Den faktisk konstaterede arbejdsevnen er nedsat til under 1/3 eller til det ubetydelige De tidligere beskrevne ordninger (revalidering, fleksjob) er afprøvede eller udelukkede. Der vil i de allerfleste sager være behov for en konkret afprøvning (arbejdsprøve). Den kan alene undlades, hvis den efter en lægefaglig vurdering er åbenlys formålsløs eller med risiko for varig forværring i tilstanden. Teoretisk mulighed for at tilkende førtidspension med kontrol.

30 Varig og stationær

31 ATTESTER

32 Formålet med attester Reguleret det retslige forhold mellem patienten og en anden part: Kommunen, forsikringsselskab eller andre Kommunikation mellem de sociale myndigheder og sundhedsvæsenet Dokumentation Standardiseret fagligt funderet sagsbehandling Grundlag for afgørelse om udbetaling af ydelse social ydelse, forsikringspræmie mv.

33 Autorisationsloven Lægen skal udvise omhu og uhildethed. Er forpligtet til at afgive attester til offentlige myndigheder efter regler fastsat af sundhedsstyrelsen.

34 Attestbekendtgørelsen fra 1935 Lægen skal alene udtale sig om forhold hun kender til. Skal kun svare på det der spørges om. Kilden skal fremgå. Skal kunne læses (og forstås) af ikke-læger. Skal rumme oplysninger af et omfang, så læseren selv kan danne sig et skøn. Attesten skal sendes indenfor rimelig tid. Må ikke udfærdiges af familiemedlemmer.

35 Sundhedsloven En lægeattest må ikke indeholde helbredsoplysninger uden relevans for det aktuelle tema.

36 Den gode attest Svarer på de spørgsmål der stilles Svarer ikke på andet end det der spørges om Er klar og tydelig Har høj lægefaglig kvalitet Er upartisk/uhildet Besvares hurtigst muligt Skrives først efter kontakt til sagsbehandler, hvis tvivl om spørgsmål / formål eller hvis det ikke er muligt at svare

37 Den gode attest Tydelig skrift Brug af danske ord Alle rubrikker udfyldt Målrettet obj. undersøgelse Ingen udtalelse om den sociale ydelse Beskriv behandling og følger deraf, positive som negative

38 De mest brugte lægeattester Journaloplysninger Statusattest Generel helbredsattest Specifik helbredsattest Forslag til socialmedicinsk sagsbehandling Attest vedr. kronisk sygdom ( 56 aftale) Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskade

39 Journaloplysninger Journaludskrift eller epikrise fra sygehusafdeling eller speciallæge. Indeholder ikke en vurdering! Obs. Sundhedsloven: en lægeattest må ikke indeholde helbredsoplysninger uden relevans for det aktuelle tema

40 Statusattest LÆ 125 På baggrund af journal og kendskab til patienten Kort, relevant beskrivelse af sygehistorie, diagnoser og behandling Vurdering af helbredsforholdenes betydning for sagen

41 Generel helbredsattest, GHA LÆ 145 Samme som i en status men mere uddybende Aktuel objektiv undersøgelse af patienten Mulighed for at komme med forslag til yderligere udredning eller indsats Dvs. her skal lægen se patienten!!

42 Specifik helbredsattest LÆ 135 Som i en GHA, men med fokus på et specifikt helbredsproblem f.eks. det dårlige knæ, de psykiske problemer e.lign. Lægen skal også her se sin patient!!

43 Forslag om socialmedicinsk LÆ 165 sagsbehandling Lægen skriver her uopfordret til sagsbehandleren med anmodning om socialmedicinsk sagsbehandling. F.eks. Behov for hjælpemidler, revalidering e.lign. Kommunen har beslutningskompetencen!

44 Eksempel 1, Statusattest Peter har været sygemeldt siden på grund af depression /stress. Han fortæller ved opfølgningssamtale d , at han gennem de sidste 2 år har haft det tiltagende dårligt psykisk. Kunne pludselig ikke overskue selv simple arbejdsopgaver og havde mange spekulationer vedr. sin virksomheds fremtid. Han går til samtaler hos psykolog, og føler det hjælper lidt. Diagnose Prognose Hvilke funktionsbegrænsninger har Peter i forhold til arbejdsmarkedet Er der ander forhold der påvirler arbejdsevnen Evt. tidshorisont for tilbagevenden til arbejdsmarkedet

45 Eksempel 2, Statusattest Hassan blev i 2005 tilkendt et fleksjob på grund af smerter i nakke, skuldre og ryg. Han har aktuelt været sygemeldt fra sit job i 10 uger på grund af nytilkomne smerter i venstre knæ. I forhold til den videre sagsbehandling anmodes om statusattest til besvarelse af følgende spørgsmål: Diagnose Prognose Behandlingsmuligheder Er arbejdsevnen påvirket og i hvilket omfang Hvornår vil han kunne vende tilbage til arbejdet Vil der være varige skånehensyn

46 Eksempel 3, GHA Søren er sygemeldt fra sit fleksjob som lagerarbejde. Først delvis sygemelding og siden operation for en måned siden fuldtids. Søren giver udtryk for, at arbejdet har været meget belastende for ham i det sidste halve år inden sygemeldingen og nævner her bl.a problemer med armene. Til brug i den videre sagsbehandling er der brug for følgende oplysninger: Beskrivelse af de helbredsmæssige forhold, herunder iværksat/påtænkt behandling. Hvordan påvirker tilstanden funktionsevnen? Er der mulighed for bedring i den helbredsmæssige tilstand? Prognose? Skånehensyn? Er det muligt at udtale sig om forventet tidshorisont, herunder hvornår han vil kunne genoptage arbejdet helt eller delvist.

47 Eksempel 4, GHA Susi har været sygemeldt siden pga. følger efter piskesmæld Diagnoser? Er der fortsat behandlingsmuligheder i forhold til arbejdsevnen? Hvis ja, hvilke? Tidshorisont? Vil der være varige skånehensyn Hvis Ja, hvilke?? Er det realistisk at tro på at Susi fremover vil kunne varetage det nuværende job som pædagog på fuld tid? Hvis ikke, hvilket timetal vil være realistisk? Har du kendskab til andre forhold, som kunne have indvirkning på de helbredsmæssige forhold??

48 Råd fra lægekonsulenten Undlad overflødig information Beskriv personen levende Beskriv funktionsevnen: hvad fortæller patienten, hvad ser du, er der overensstemmelse. Husk det psykiske indtryk Husk vurderingen. Du er ofte den bedste til at vurdere hvordan det kommer til at gå (og ingen kommer efter dig hvis du tager fejl)!

49 Case Lise Nielsen 3 grupper Gruppe 1: Statusattest Gruppe 2: Specifik Helbredsattest Gruppe 3: Generel Helbredsattest

50 Mulighedserklæringen Formål: Arbejdsfastholdelse gennem hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. At øge arbejdspladsens engagement og ansvar i forhold til syge medarbejdere. Fokusere på muligheder fremfor begrænsninger. Kan godt udfyldes uden et aktuelt fravær.

51 Mulighedserklæringen 1. del udfyldes af sygemeldte og leder. 2. del udfyldes af lægen, som skal tage stilling til de foreslåede tiltag og vurdere om det er nødvendigt og om det er helbredsmæssigt forsvarligt. Lægen skønner over varigheden af de ovenstående behov. Laeger.dk > lægefagligt > Attester > Mulighedserklæringen

52 Friattest Når sygemeldte med henvisning til sygdommens karakter afviser at deltage i samtale om mulighedserklæringen. Sygemelding i en opsigelsesperiode. Sygemelding i ferien. I forbindelse med afskedigelse. Ved længerevarende sygdom som opfølgning på en mulighedserklæring.

53 Underretning Når man som fagperson i sit arbejde bliver bekendt med, at en ung under 18 år formodes at have behov for særlig støtte efter servicelovens bestemmelser Sundhedspersonen kan og må forsøge i første omgang at afhjælpe problemet gennem behandling og dialog med barn og forældre

54 Case 34-årig kvinde indlægges akut via falck. Hun er bevidstløs efter at have indtaget store mængder Oxynorm og Oxycontin. Falckfolkene fortæller, at kvindens to børn var i hjemmet ved deres ankomst, og at det var den ældste på 6, som havde taget kontakt til mormor, da han ikke kunne få liv i sin mor. Kvinden indlægges på intensiv Sygeplejersken fortæller, at børnene overnatter hos deres mormor.

55 Underretning Underretningen sker til kommunen. Skal det ske akut, og kan man ikke komme igennem til kommunen kan det ske til politiet. Underretning kan ske skriftligt, mundtligt eller telefonisk.

56 Underretning indhold Navn, cpr-nr. og adresse på barnet Navn og adresse på forældremyndighedshaver(e) Begrundelse for underretningen Oplysninger om evt. andre sociale eller lægefaglige institutioner, ovennævnte barn er i kontakt med Om forældrene er informeret om underretningen, indhold og begrundelse Underretters navn, stilling, ansættelsessted Dato Underskrift

57 Yderligere vejledning Laeger.dk > Lægefagligt > Attester > Social-lægeligt samarbejde Laegehåndbogen.dk > Socialmedicin Arbejdsevnemetode.dk > sagsbehandlere Socialjura.dk

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner

Attester. Lovgivning: Autorisationsloven. Attester. Autorisationsloven 20 om erklæringer afgivet af aut. sundhedspersoner Attester Attester Generelt om lovgivning videregivelse af oplysninger - samtykke Attestation af sygdom spec. om mulighedsattesten Social-lægeligt samarbejde Aftaler med forsikringsselskaber Attestetik

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4

Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Side 1 af 38 Borgernes og sagsbehandlerens udsagn om sagsbehandlingen fra godkendt kondenseret interview til tekst i rapport med udfyldt tekst trin 1-4 Hvad skal analyseres? Trin 1 Alle godkendte interview

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver,

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Foretræde om sygedagpenge

Foretræde om sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 7 Offentligt Region Sjælland & Foretræde om sygedagpenge Men det er vores opfattelse, at der er stigende problemer med kvaliteten i sagsbehandlingen af sygedagpenge

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Socialt-lægeligt samarbejde

Socialt-lægeligt samarbejde Socialt-lægeligt samarbejde 2011 Lægeforeningens Attestudvalg KL 1. Indledning... 3 2. Det socialt-lægelige samarbejdes parter... 4 2.1. Lægerne... 4 2.2. Kommunerne... 5 2.3. Læger ansat i kommunen...

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge

Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge Videregivelse af fortrolige oplysninger i sager om børn og unge August 2004 1 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Børne og Kultur Chefforeningen og en række kommunale repræsentanter

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret den 18. februar 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere