Temporomandibular!Dysfunktion! TMD!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temporomandibular!Dysfunktion! TMD!"

Transkript

1 DKTE&opgave2013 TemporomandibularDysfunktion TMD Discus&displacering,diagnostikoghåndtering Vejledningtilbrugidenkommunaletandpleje TandlægeCharlotteSkou

2 TMD$ Diskus)displacering,$diagnostik$og$håndtering$ $ $ Indholdsfortegnelse$ Side3Indledning Side5Kæbeleddetsanatomi Side7Anteriordiskus9displacering Side8Epidemiologi Side8Ætiologi Side10Diagnostik Side13Behandling/håndtering Side17Henvisningsmuligheder Side18Referencer Bilag1DC/TMD,ExaminationForm(Akse1),PatientQuestionnaire(Akse2)og Decision9tree. Bilag2DC/TMD,Akse2ScreeningogShortFormPatientQuestionnaire. Bilag3VAS,fraDanskselskabfororalfysiologi Bilag4Fysiurgiskeøvelser,ÅrhusTandlægeskole. 2

3 Vejleder'Lektor,'PhD'Nuno'Hermann,'Afd.'for'Pædodonti'og'Klinisk'Genetik,'Sektion'5,' Tandlægeskolen,'Sundhedsvidenskabeligt'Fakultet,'Københavns'Universitet.' Denne DKTE rapport er udformet som et udkast til vejledning omkring børn/unge patienter med Temporomandibulær dysfunktion (TMD) p.g.a. anterior diskusa displaceringtilbrugiklinikkenidenkommunaletandpleje. Vejledningenindeholderenoversigtoverætiologiskefaktorer,samtforholdomkring diagnostikogpsykologisk,fysiologiskogmedicinskhåndtering. Skemaer til brug for anamnese og klinisk undersøgelse samt fysiologiske øvelser ses sombilag. Temporomandibulærdysfunktion(TMD)erengruppeaftilstandekarakteriseretved smerterikæbeledog/ellertyggemuskler,knækellerkrepitationikæbeleddetog/eller nedsatbevægelighedafkæben. Vejledningen omhandler anterior discusadisplacering, da vi af og til støder på denne tilstandhosvoresungepatienter,somhenvendersigakutpåklinikken,ogerurolige overtilstanden,deroftekanværeledsagetafsmerte.derforerderbrugfor,atvisom behandlere diagnosticerer og håndterer tilstanden korrekt og er istand til at give fyldestgørendeinformationtildenungeogforældre. Der er taget udgangspunkt i nyere faglitteratur, i CochraneAreviews og i relevante artiklersøgtipubmed. Indledningsvistgennemgåskortkæbeleddetsanatomiogfysiologi. 3

4 Ætiologien for TMD er multifaktoriel med forskellige kendte risikofaktorer og disponerende faktorer, der vil blive gennemgået. Screening for TMD indgår i den almindelige undersøgelse, og vejledningen vil indeholde forslag til indhold af screening.detinternationaleklassifikationssystemdc/tmdmedundersøgelsesskema vil kort blive gennemgået og skemaerne er vedhæftet som bilag. Da der ikke findes evidensbaseredetiltag,somumiddelbarthelbrederkæbeleddetefteranteriordiscus& displacering,byggerhåndteringenalenepåkliniskerfaring.vejledningenvilgennemgå forslagtilhåndtering,meddetudgangspunkt,atdemestenklebehandlingerforsøges først. Alternativ behandling som fx akupunktur og hypnose samt mere avanceret fysiurgisk, medicinskog kirurgisk behandling er udeladt, da det ikke skønnes at være relevantialmindeligdagligpraksis.enkeltesværetilfældeaftmd,ogtilfældederikke responderer på indledende håndtering, kan kræve henvisning til specialiseret undersøgelse/behandling,ogderelevantehenvisningsmulighedervilbliveforeslået. 4

5 Kæbeleddetsanatomi 1. Musculuspterygoideuslateralisøvrehoved(tilhæftningpådiscusogkondyl) 2. Musculuspterygoideuslateralisnedrehoved(tilhæftningpåcollum) 3. Fossamandibularis(ledskål) 4. Ledbruskifossa 5. Discus,intermediærezone 6. Discus,posteriorebånd 7. Discus,posteriorebånd 8. Ledbruskpåkondyl 9. Kondyl(ledhoved) 10. Retrodiscalezone 11. Ledkapsel,posterioredel Ledkapsel,anterioredel Kæbeleddeteretsynovialled.Detadskillersigfradeflesteandreledikroppenved,at densåkaldteledbruskpåartikulationsfladerneifossaogpåkaputyderstharetfibrøst bindevævslag med tykke strøg af kollagene fibre. Det betyder stor kapacitet til regeneration. Skader som følge af konstante små belastninger, småtraumer, slid og aldringkanistorudstrækningudbedres,ogleddetkantilpassesigpåvirkningerne(1) Endvidere aflastes leddet af en discus(ledskive), som består af tykt fibrøst colllagent bindevæv, der har et tyndt centralt område omgivet af tykkere anteriore og posterioreområder.discusersetanteriortfratykkeremedialtendlateralt.discuser anteriortogposteriortforbundettilledkapslenmedligamenter.medialtoglateralter 5

6 discus forbundet med ligamenter til kondylen. Ligamenterne består af kollagent bindevæv, er ikke elastiske og holder discus på plads omkring kondylen. Den retrodiscale zone posteriort for discus består af løst elastisk bindevæv, der er rigt innerveretogvaskulariseret.detretrodiscalevævforbinderdiscusmedbådefossaog kondyl. Discus deler kæbeleddet op i et øvre og nedre ledkammer, der indeholder synovialvæske.ledkamrenesoverfladererdækketafsynovialmembranen(1). Musculus pterygoideus lateralis øvre hoved hæfter på den mediale del af kondyl og discus, og trækker dermed discus og kondyl fremad&indad. Musklen er en del af tyggemuskulatur&kompleksetogstabilisererdiscus/kondylvedf.eks.unilateraltygning, menerundernormaleforholdpassiviåbnebevægelsen(1). Kæbeleddetharsomandreledetsystemafstabiliserendeligamenter,derbeståraf bindevævsfibre(1). Ledkapsel, synovialmembran, muskler og ligamenter er tæt innerveret med nociceptorer,dererknyttettilsmertesansning.ledbruskogdiscusharikkehardisse nervetråde(1). I hvile er kondylen placeret i fossa på centrale del af discus. Første del af åbnebevægelsen(ca.25&30mmmundåbning)erenrotationsbevægelse.vedmaximal mundåbning (ca.40&50 mm mundåbning) translaterer kondylen ud af fossa over tuberkulum. Samtidig roterer discus posteriort på kondylen. De retrodiscale elastiske fibreaktiveresundertranslationsbevægelsenogtrækkerdiscusposteriort,såkondylen nu har kontakt på den forreste del af discus. I lukkebevægelsen er det modsat. De elastiske fibre afslappes og øget tonus i M.pterygoideus lateralis øvre hoved trækker discus fremad og tilbage til udgangsposition, hvor kondylen er placeret på discus centraleområde(1).mundåbningen/gabeevnenmindskesmedalderen(1). Ved funktion, fx. tygning, bevæger kondylerne sig varierende i rotations& og translationsbevægelse samt sideudslag. discus og kondyl bevarer stort set det oprindeligeforholdmedkondylplaceretpådiscuscentraledel(1). 6

7 Anteriordiscus&displacering Discuskanforskydesanteriortpåkondylen,hvisdiscusmorfologiændres,hvisdeikke& elastiske ligamenter strækkes og hvis de elastiske retrodiscale fibres funktion kompromitteres, så M.pterygoideus lateralis kan trække discus fremad og/eller medialt.tilstandenkanforekommeideteneellerbeggekæbeled(1). Iførstemegettidligestadievilåbnebevægelsenoplevessomenujævnbevægelse,og dervilofteværeetklikibegyndelsenafåbnebevægelsen,svarendetilatkondylglider overdiscusposteriorefortykkelsetildetcentraleområde.restenafåbnebevægelsen samt lukkebevægelsen vil forløbe normalt. Hvis kondylen til sidst i lukkebevægelsen igenglideroppådiscusposterioredel,fremkalderdetetandetknæk(reciprokt).der vilofteikkeværesmerte,ogdenstørstegenevilværeselvekæbeledsknækket(1). Hvisdiscuspermanentforskydesanteriort,kanderværesmerteivarierendegradfra fibreogligamenter,ogdervilværeenfølelseaflåsningafkæbeledddet(1).sålænge tilstandenerperiodiskogkæbeleddetkanlirkespåpladsvedegenhjælpklassificeres tilstanden som discus&displacering med reduktion. Der vil oftest kun være brug for informationomtilstanden(1). Derertaleomdiscus&displaceringudenreduktionmednedsatgabningidensituation, hvordiscuspermanenterplaceretanteriort,oghvorgabeevnenstortseternedsattil det rotationsbevægelsen tillader(1). Der vil være nedsat bevægelighed til kontralaterale side og deviation af underkæben til afficerede side. Da discus er placeret permanent anteriort vil der ikke forekomme knæk. Tilstanden forekommer akut og er ofte ledsaget af smerte, da kondyl artikulerer på det højt innerverede retrodiscaleområde.smerternekanpersistereiflereuger,sådervilværebehovfor håndtering(1,2). Når gabeevnen og bevægeligheden efterhånden normaliseres klassificeres tilstanden somdiscus&displaceringudenreduktionudennedsatgabning(1).derkanforekomme let krepitation, som tegn på erosion af kaput. Der er oftest ingen eller ubetydelige gener, og kæbeleddets strukturer adapterer sig til tilstanden med den permanent displaceredediscus(1). 7

8 TMDepidemiologi TMDerdenhyppigsteårsagtilkroniskansigtssmerte(1,2). Hyppigheden af symptomer på TMD, herunder diskus&displaceringer forekommer sjældent hos børn før puberteten, stiger igennem teenageårene, er højest i aldersgruppenca.25&45år,forherefterataftagemedalderen(1,3,4,5,6,7). Ca.7%afungeialderen12&19årharsmerteframuskler/kæbeled,ogherafvilca. halvdelenhavebrugforhåndteringaftilstanden.ungemeddissesmerterharpåvirket livskvalitet med større forbrug af smertestillende medicin og hyppigere fravær fra skoleendraskeungeisammealdersguppe(3,4,10). TMD&symptomer findes oftest hos piger/kvinder(9,10,11). De subjektive symptomer klingeroftestafefteruger/månederogkunfåharsymptomer,derpersistererudover 1år(1). Ætiologi Ætiologien for TMD er multifaktoriel. Der er forskellige risikofaktorer og prædisponerende faktorer der har betydning for, om personen udvikler TMD, herunderanteriordiscus&displacering(1,2,12,13,14,15,16,17,18,19).nedenforerlistet defaktorer,dererrelevanteforteenage&gruppen. Risikofaktorer:, Traume,direkte(slagpåkæben) Traume,indirekte(fxpiskesmæld) Muskelhyperaktivitet/overbelastning (fx tyggegummi, neglebidning, tandpres, tungepres,bidningiblyant,holdemobiltlf.øremodskulder) Bruksisme 8

9 Malokklusion Kropsholdning/hovedholdning Psykologiskefaktorer(stress,depression,angst,somatisering), Kvindekøn/kvindeligekønshormoner Genetiske Alder Hypermobilitet Anatomiske faktorer (stejl tuberkulum artikulare, kondyl& og fossamorfologi, tilhæftningafmusculuspterygoideuslateralis) Adherencer(kondyl&discus,fossa&discus) Andresmertetilstande Kroniskelidelser(f.eks.generelleledsygdomme,eks.juvenilidiopatiskarthritis) Det er veldokumenteret at kvindekøn/kvindelige kønshormoner samt psykologiske faktorerervæsentligerisikofaktorer(1,13,15,16,17).iteenage&gruppenskalmanvære opmærksom på forskellige vaner, som særligt kan prædisponere for TMD: f.eks. langvarig tygning af tyggegummi, hyppig tygning i fx bolsjer eller isterninger eller habituel bidning i fremmedlegmer. Støtte mobiltelefon øre/skulder eller støtte på kæben med hånd kan ligeledes være en faktor i denne gruppe, hvis der er tale om dagliglangvariguvane(20,21,22). OrtodontiisigselvøgerikkerisikoenforudviklingafTMD.Okklusionsforholdforklarer kunca.5&25%aftmd&tilfælde(23,24). 9

10 Diagnostik TMD&screening indgår i den almindelige undersøgelse, og ved positive fund anamnestisk og/eller klinisk foretages en fuldstændig TMD&undersøgelse for udredning,diagnostikogbehandlingsplan. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) er et internationalt diagnose&klassifikationssystem med nøje beskrevede undersøgelsesprocedurer. DC/TMDerdennyeudgaveafRDC/TMD&systemetfra1992(25).Detbeståraftodele: AkseIsombeskriverdenfysiskestatusogAkseIIsombeskriverdensmerterelaterede funktionsnedsættelseogpsykologiskestatus(bilag1). AkseI&undersøgelsesskemaet(ExaminationForm)ersystematiskopbyggetmedplads til egne kommentarer. Akse II(Patient History Questionnaire) er udformet som et spørgeskema samt en skitse til visuel gengivelse af afficerede områder. Skemaet er opdelt i 4 afsnit: Chronic Pain scale(gcp), PHQ&15, PHQ&9 og GAD 7. Akse II&skemaet findesogsåienudgavetilbrugvedtmd&screeningogienkortform(bilag2).isystemet indgår et Diagnostic Decision Tree der refererer til både anamnestiske og kliniske fund(markeretmedrødtf.eks.e4,phq3).dc/tmd&skemaerneerendnuikkeoversat til dansk. Systemet med specifikationer kan ses online på tmdinternational.org. Der er en meget udførlig og detaljeret vejledning med illustrationer i anbefalede undersøgelsesprocedurer, og der vil blive oploadet videomateriale til brug for den kliniske undersøgelse. DC/TMD&systemet vil løbende bliveopdateretpåwebsitet.enakseiiimedbiomarkørererunderudarbejdelse. Som supplement til TMD&screening og DC/TMD&skemaerne kan bruges et smerteregistreringsskema,somf.eks.vas(visualanalogscale),someretvelkendtog nemtanamnestiskhjælpemiddel(bilag3). 10

11 Diagnoser,Discus2displacering:,, Discus&displaceringmedreduction SubluxatioDisciArticulationisTemporomandibularis Dicus&displaceringudenreductionmednedsatgabeevne DislocatioAcutaDisciArticulatonisTemporomandibularis Dicus&displaceringudenreductionmednedsatgabeevne DislocatioDisciArticulationisTemporomandibularis Differentialdiagnostiske,overvejelser:,, Knæk,enkelteller reciprokt Ingenledlyd.Låsning. Nedsatgabeevneog sideudslag.deviation vedmundåbning. Letkrepitation,intet knæk. Oplysningomtidligere nedsatgabeevneog knæk. Osteoarthritis: Inflammatorisk tilstand i kæbeleddet. Oftest bilateralt. Kendetegnet ved smerte, også i hvile og grov krepitation som tegn på degeneration af ledkomponenter(1). Juvenil0 Idiopatisk0 Arthritis0 (JIA): 20&30% får affektion I kæbeled. Sjældensygdom (ca.1barnudaf1000).debutererfør16&årsalderen.smerteforekommerivarierende grad afhængig af type, ligesom der kan være systemisk påvirkning. Flere led erofte afficerede(26). Ved akut JIA i kæbeleddet er der typisk kraftig indskrænket bevægelighedogsmertervedfunktionogpalpation(26,27). 11

12 TMD&screening Anamnese, +/& Hovedpine Ansigtssmerter Gabebesvær Tyggebesvær Kæbeledslyd Tandslid Klinisk,ekstraoral, og,intraoral, undersøgelse, Hævelser Asymmetrier Kæbeled: Bevægelighed (gabning,sideudslag) Lyd Smerte Tyggemuskler (M.masseter, M.temporalis) Tandslid Engangomugenellermere Engangomugenellermere Hvorofte? Hvorofte? Hvorofte? Følsomhed,kosmetiskskæmmende? Beskrives Afvigelser? Bevægelighedikæbenmålesvedmaksimalgabeevne og maksimal sideudslag, samt ved at inspicere evt. deviationer, og om bevægelsen er ujævn eller hoppende. Bevægeligheden betragtes normalt som indskrænket ved maksimal gabning under 40 mm (inklusiv det incisalevertikaleoverbid),ogvedsideudslagunder8 mm. Begge dele måles fra Incisale hjørner på fortænder.derkanværenaturligindividuelvariationi bevægelighed,derogsåændrersigmedalderen. Lydfænomener(knæk,krepitation)noteres. Kapselømhed bestemmes ved palpation af kæbeled lateralt og posteriort lige foran øret ved mundåbning/lukning Palpationsømhed. Tyggemusklerne palperes med 2&3 fingre, med et tryk svarende til 1kg(kan afprøves på køkkenvægt). Moderat til stærk ømhed/smerte registreres(synligreaktionvedpalpation) Grad1&4 Tungeuvaner Tungeimpressioner, tegn på kind& og/eller læbebidning Okklusion/artikulation Afvigelser? 12

13 Behandling/håndtering Enstorgruppeafungemedsubjektiveogobjektivesymptomer(f.eks.knæk)påTMD, harikkebrugforandenhånteringendgrundiginformationomtilstanden,hvisderikke samtidigersmerte,f.eksdiscus&displaceringmedreduktion. Hvis der er smerte, er der behov for håndtering, da smerte kan påvirke den unges livskvalitet i form af problemer med fødeindtag, tale, tandbørstning, og f.eks være årsagtilfraværfraskole/uddannelse(28,29). Der findes ingen evidensbaseret behandling af TMD, så håndtering er traditionsbaseret, idet der tages hensyn til invasitet, irreversibilitet og bivirkninger(1,26,29). Det betyder i praksis, at det mest enkle behandlingstiltag forsøgesførst,effektenkontrolleresogbehandlingenjusteresogsuppleresevt.deter vigtigt,attageudgangspunktidenindividuellepatient,dadeætiologiskefaktorerer multiple, ligesom symptomernes sværhedsgrad kan variere. Behandlingsmålet er smertelindring og restitution af kæbeledsfunktion. Patientens motivation og complianceerenvæsentligfaktorihåndteringenaftmd(1,26,30). Nårenbehandlingeriværksatkontrollereseffektenefterenuge,foratværesikkerpå, at informationer er forstået, og at anbefalede tiltag følges. Herefter kontrolleres tilstanden som udgangspunkt efter henholdsvis fire og otte uger efter behandlingsstart.dervilkunneforventesbedringaftilstandenefterfireugerellerfør, menmanbørforberedepatientenpå,atderkangålængeretid.hvistilstandenide førstemåndederforværresbetydeligteller,hvisdervedotte&ugers&kontrollenikkeer effekt af valgte behandlingstiltag eller forværring af tilstanden, skal henvisningsmulighederovervejes(29).hvisdervedotte&ugers&kontrollenergodeffekt af behandlingstiltag og bedring af tilstanden, vuderes det, om der skal ske en justering/aftrapning,idetmanskalværeopmærksompå,atderkanskerecidiv,hvis kæbeleddet ikke er tilstrækkeligt restitueret(29). Tilfælde med persisterende kronisk smertekankrævehenvisningtilsupplerendeundersøgelserogrelevantudredninghos f.eks.egenlæge.sesenereforhenvisningsmuligheder. 13

14 Vedmistankeomf.eks.JIAhenvisesstrakstilTandlægeskolensLansdelscenterforbørn medjia,idetnedbrydningenafkæbeleddetskermegethurtigt. Der er ikke evidens for, at forskellige typer ortodontisk apparatur kan afhjælpe TMD(31). Ipraksiserfølgendehåndteringsmulighederaktuelle,ogderviloftestværebrugforen kombinationaftiltag: Psykologisk:, Omfatterinformationogrådgivningtilpatientogforældreomtilstandenogmulige årsagertilsymptomer.derrådgivesomoraleuvaner,stresshåndteringog søvn/afspænding/afslapning(32).goddialogomdeanamnestiskefundervigtig,så patientenkanerkendeegnemulighederforhåndteringafsmerteoplevelsen.patienten instrueresiatskånekæbeledvedatundgåhårdkostogekstrembelastningog bevægelse.derorienteresomkontrolbesøgogforventetprognose. Fysiurgisk:, Forskelligestræk&ogmuskeløvelserogmassageafevt.ømmemusklermedvirkertilat bevareellerøgemobilitetenikæbeledogtyggemuskler(1,26).holdningstræning, stræk&ogafspændingsøvelserforhals&,nakkeogskuldrekanforebyggeoverbelastning afmusklerihoved,nakkeogskulderogerrelevantatværeopmærksompåi teenagegruppen(21,28).ideflestetilfældekanpatientenselvudføreet øvelsesprogramhjemmeefterinstruktion,menhenvisningtilafspænding,massage, fysioterapiellerlignendekanværenødvendigtfornogleunge.itilfældeafkraftig smertevedkæbevægelse,måsmertelindringvedhjælpaffarmakaafventes. Varmelindrersymptomervedatstimuleremuskelafslapningogblodgennemstrømning superficielt.derkanf.eks.benyttesvarmepudeellerris&ellerkirsebærstenspude (opvarmesimikrobølgeovni2&3min.elleriovn100graderi10min.). Varmeskalikkebrugesienakutfase(under72timer)elleritilfældeafinflammation ellerinfektion(26). 14

15 Kulde/ispakningvirkeranalgetiskoganti&inflammatorisk,ergodtidenakuttefase, menskalikkebrugestilpatientermeddårligblodcirkulation(26).enkuldepakningkan lavesvedlæggeenris&ellerkirsebærstenspudeifryseren,pakkeensports&ispose,en poseisterningerellerfrosneærterindiviskestykke.patienteninstrueresi,atfjerne ispakningvedubehag/forfrysning. Bidskinner,uansetudformning,kanhaveenpositiveffektpåsymptomeriforbindelse meddiscus&displacering,ogderersvagevidensfor,atenplanstabiliseringsskinne (hårdakrylskinne)kanlindresymptomervednatligbrug(2,33,34).bidskinnenbøraltid dækkeheleokklusaifladen,dapartielleskinnerkanmedføreelongationogåbent bid(33,34).indenbeslutningomfremstillingafbidskinneafventeseffektaf psykologiske,farmakologiskeogandrefysiurgisketiltag.itilfældeafbruksismevilen hårdellerblødbidskinnekunneforebyggeattrition(35)., Farmakologisk:, Paracetamolbrugessomførstevalgvedsvageellermoderatesmerterhos unge(36,37).vedutilstrækkeligeffektellerstærkesmertervælgesnsaidilavest muligedoseringogikortestmuligperiode(36,37).tilbørn/ungeover12årdoseres somtilvoksne,idetderdogevt.justeresforfysiskstørrelse.forbeggepræparaters vedkommendegælder,atder,alteftersmerteintensitetogindividuelvurdering,kan doseresefterbehovellerienfastdosering,evt.iformafdepottabletter.afhensyntil mulighedforobservationafbivirkninger,børnsaidikkefrabegyndelsendoseressom depottabletter.patientogforældreoplysesommuligebivirkningerog maksimaldosis(36). 15

16 16 HåndteringafTMD Psykologisk) Information,motivation,vejledning,rådgivning. Fysiurgisk*) Øvelserhals,nakke, skuldre Gentages4gange 2gangedagligt 1.Placervenstrehåndpåhøjresideafhovedetoglavetsejt strækmodvenstre.holdhageninde.strækica.5sek. Dernæstmodsatteside. 2.Tabhovedetforoverogholdica.5sek. 3.Løftskuldrene modørene.holdica.5sek.sænkogslap af. 4.Løftskuldreneogrulførstskuldrenedenenevej,og dernæstdenandenvej. Øvelsertyggemuskler ogkæbeled. Gentages10gange 2gangedagligt. 1.Lavsmåafslappendejogge&bevægelseropognedogfra sidetilsideudentandkontakt.underkæbenerafslappet. Slapafog tab underkæbeni5sek. 2.Placerpege&oglangefingerforanøretihøjreogvenstre side.gabopudenderfølesetknæk.dereftergentages øvelsenmedunderkæbenprotruderet. 3. Gabop.Placertommelfingrepåoverkæbetænderog pegefingreunderkæbetænderibeggesiderogpres kæbernefrahinandenica.5sek. Diatermiskbehandling 1.Varme15min.2gangedagligtellermereefterbehov. 2.Kulde5min.2gangedagligt. Massage Massérdeømmeområdermedfasttrykicirkulære bevægelseri5min.2gangedagligtellerefterbehov. Tagevt.cremepåhuden. Bidskinne FladStabiliseringsskinne.Brugesnatogevt.nogletimer eftermiddag/aften. Farmakologisk) Paracetamoltabl. 500mg Paracetamolretard tabl.500mg Voksne:0,5&1g3&4gangedgl.,højst4gidøgnet. Børnoptil14år:1&2tablettermorgenogaften. Voksne>15år:2&4tablettermorgenogaften.Bemærk:Skal synkeshele NSAIDtabl.200& 600mg. NSAIDretardtabl. 200&600mg Voksne:200&600mg,3gangedgl. Voksne:400&1200mgdgl.morgenogaften. Bemærk:Depottabletternekandeleselleropslæmmesi koldvæskeumiddelbartføranvendelsen,menikketygges ellerknuses. *Hæftemedillustreretøvelsesprogram(bilag4)kanhentespå

17 Henvisningsmuligheder0 0 Itilfældemedsværsmerteogingenresponspåpykologiske,fysiologiskeog/eller farmakologisketiltag,børpatientenhenvisestilnærmereudredning.altefter omstændighedernekanhenvisestilfølgendeinstanser: Egen,læge:Vedmistankeomgenerelledlidelse,vækstforstyrrelse,migræne, dybereliggendepsykologiskproblematik,behovforhenvisningtilfysioterapieller generel/specialiceretudredning. Kæbekirurgisk,afdeling:Vedmistankeomtraumeellertumorikæbeleddet. Tandlægeskolernes,landsdelscentre,for,børn,med,juvenil,idiopatisk,arthritis:Ved mistankeomjuvenilidiopatiskarthritis. Tandlægeskolernes,børneafdelinger,eller,kollegaer,i,primærsektoren,med,speciel,viden, om,tmd:vedbehovfornærmereudredningogevt.behandlingaftilstandenuden specifikmistankeomjuvenilidiopatiskarthritis. 17

18 Referencer 1.OkesonJP.ManagementofTemporomandibularDisordersandOkklusion.Mosby. ElsevirInc.7 th Ed SvenssonP.rdiskOdontologiskÅrbogOdontologi.Bidfunktionsbehandlingietnyt lys.munksgaarddanmark WahlundK.Temporomandibulardisordersinadolescents.Epidemiologicaland methodologicalstudiesandarandomizedcontrolledtrial.swed.dent.jsuppl. 2003;(164).2&64. 4.ListT,WahlundK,WennebergB,DworkinSF.TMDinchildrenandadolescents: prevalenceofpain,genderdifferences,andperceivedtreatmentneed.jorofac.pain. 1999;13(1):9&20. 5.TeccoS,CrincoliV,DiBisceglieB,SaccucciM,MacrĺM,PolimeniA,FestaF.Signsand symptomsoftemporomandibularjointdisordersincaucasianchildrenand adolescents.cranio.2011;29(1):71&9. 6.NilssonIM,ListT,DrangsholtM.Incidenceandtemporalpatternsof temporomandibulardisorderpainamongswedishadolescents.jorofac.pain.2007; 21(2):127&32. 7.Guarda&NardiniL,PiccottiF,MognoG,FaveroL,ManfrediniD.Age&related differencesintemporomandibulardisorderdiagnoses.cranio.2012;30(2):103&9. 8.TallentsRossH,SteinS,MacherDJ,KatzbergW,MurphyW.Predisposingand PrecipitatingFactorsinTemporomandibularDisorders.SeminarsinOrthodontics,Vol ;10&29. 9.Schmid&SchwapM,BristelaM,KundiM,PiehslingerE.Sex&specificdifferencesin patientswithtemporomandibulardisorders.jorofac.pain.2013;27(1):42&50.doi: /jop HirschC,HoffmannJ,TürpJC.Aretemporomandibulardisordersymptomsand diagnosesassociatedwithpubertaldevelopmentinadolescents?anepidemiological study.jorofac.orthop.2012;73(1):6&8,10&8.doi: /s00056&011&0056&x.epub 2012Jan KaribeH,GoddardG,AoyagiK,KawakamiT,WaritaS,ShimazuK,RuddPA,McNeill C.Comparisonofsubjectivesymptomsoftemporomandibulardisordersinyoung patientsbyageandgender.cranio.2012;30(2):114& SharmaS,GuptaDS,PalUS,JurelSK.Etiologicalfactorsoftemporomandibularjoint disorders.natljmaxillofac.surg.2011;2(2):116&9.doi: /0975& WarrenMP,FriedJL.Temporomandibulardisordersandhormonesinwomen.Cells TissuesOrgans.2001;169(3):187& Nekora&AzakA.Temporomandibulardisordersinrelationtofemalereproductive hormones:aliteraturereview.jprosthet.dent.2004;91(5):491&3. 18

19 15.ManfrediniD,LandiN,BandettiniDiPoggioA,Dell'OssoL,BoscoM.Acritical reviewontheimportanceofpsychologicalfactorsintemporomandibulardisorders. MinervaStomatol.2003;52(6):321&6,327&30 16.SladeGD,DiatchenkoL,BhalangK,SigurdssonA,FillingimRB,BelferI,MaxMB, GoldmanD,MaixnerW.Influenceofpsychologicalfactorsonriskof temporomandibulardisorders.jdent.res.2007;86(11):1120&5. 17.PereiraLJ,Pereira&CenciT,PereiraSM,CuryAA,AmbrosanoGM,PereiraAC,Gavião MB.Psychologicalfactorsandtheincidenceoftemporomandibulardisordersinearly adolescence.brazoralres.2009;23(2):155& KaschH,HjorthT,SvenssonP,NyhuusL,JensenTS.Temporomandibulardisorder afterwhiplashinjuri:acontrolled,prospectivestudy.jorofac.pain.2002;16(2):118& BrookeRI,MerskeyH.Re:Kaschetal.Temporomandibulardisordersafterwhiplash injury:acontrolledprospectivestudy2002;16:118&128.jorofac.pain.2002; 16(4):255;authorreply BarbosaTdeS,MiyakodaLS,PocztarukRdeL,RochaCP,GaviãoMB. Temporomandibulardisordersandbruxisminchildhoodandadolescence:reviewof thelitterature.intjpediatr.otorhinolaryngol.2008;72(3):299&314.doi: /j.ijporl Epub2008Jan3. 21.GavishA,HalachmiM,WinocurE,GazitE.Oralhabitsandtheirassociationwith signsandsymptomsoftemporomandibulardisordersinadolescentgirls.joral Rehabil.2000;27(1):22& SandersAE,MaixnerW,NackleyAG,DiatchenkoL,ByK,MillerVE,SladeGD.Excess riskoftemporomandibulardisorderassociatedwithcigarettesmokinginyoungadults. JPain.2012;13(1):21&31.doi: /j.jpain Epub2011Oct Gebeile&ChautyS,RobinO,MessaoudiY,AkninJJ.Canorthodontictreatment generatetemporomandibulardisordersandpain?areview.2010;81(1):85&93.doi: /orthodfr/ Epub2010Apr1. 24.MichelottiA,IodiceG.Theroleoforthodonticsintemporomandibulardisorders.J OralRehabil.2010;37(6):411&29.doi: /j.1365& x.Epub2010 Apr9. 25.www.rdc&tmdinternational.org 26.OkesonJP.BellsOrofacialPains.TheClinicalManagementofOrofacialPain. QuintessencePublishingCo.Inc.6 th.ed www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/paediatri 28.WahlundK,ListT,LarssonB.Treatmentoftemporomandibulardisordersamong adolescents:acomparisonbetweenocclusalappliance,relaxationtraining,andbrief information.actaodontol.scand.2003;61(4):203& BakkeM.Temporomandibulærdysfunktion(TMD)&smerterfrakæbeledog tyggemuskler.tandlægebladet2010nr.4. 19

20 30.CarlsonCR,BertrandPM,EhrlichAD,MaxwellAW,BurtonRG.Physicalself& regulationtrainingforthemanagementoftemporomandibulardisorders.jorofac. Pain.2001;15(1):47& LutherF,LaytonS,McDonaldF.Orthodonticsfortreatingtemporomandibularjoint (TMJ)disorders.CochraneDatabaseSystRev.2010.(7):CD doi: / CD pub2. 32.VishalRAggarwal,KarinaLovell,SarahPeters,HaniehJavidi,AmyJoughin,Joanna Goldthorpe.Psychosocialinterventionsforthemanagementofchronicorofacialpain. CochraneDatabaseSystRev.2011.DOI: / CD pub2 33.MZiadAl&Ani,StephenJDavies, RobinJMGray,PhilipSloan,Anne&MarieGlenny. Stabilisationsplinttherapyfortemporomandibularpaindysfunctionsyndrome. CochraneDatabaseSystRev DOI: / CD pub2 34.PettengillCA,GrowneyMRJr,SchoffR,KenworthyCR.Apilotstudycomparingthe efficacyofhardandsoftstabilizingappliancesintreatingpatientswith temporomandibulardisorders.jprosthet.dent.1998;79(2):165&8. 35.FaramarzJ.Dreyer&NielsenP.DagsdottirL.AbrahamsenR.CastrillonE.Baad& Hansenl.SvenssonP.rdiskOdontologiskÅrbogOdondologi2013.Bruksismehos voksneogbørn&enoversigt.munksgaarddanmark. 36.www.promedicin.dk 37.HelenRMujakperuo,MargaretWatson,RoderickMorrison,TatianaVMacfarlane. Pharmacologicalinterventionsforpaininpatientswithtemporomandibulardisorders. CochraneDatabaseSystRev.2010.DOI: / CD pub2 20

21 DC/TMDExaminationForm Patient Examiner Date filled out (mm-dd-yyyy) 1a. LocationofPain:Last30days(Selectallthatapply) RIGHTPAIN ne Temporalis Othermmuscles nmast Masseter TMJ structures 2. Incisal Relationships Referencetooth FDI#11 FDI#21 Other LEFTPAIN ne Temporalis Othermmuscles nmast Masseter TMJ structures 1b. LocationofHeadache:Last30days(Selectallthatapply) ne Temporal Other ne Temporal Other Horizontal Incisal Overjet Ifnegative mm Vertical Incisal Overlap Ifnegative mm Midline Deviation Right Left N/A mm 3. OpeningPattern(Supplemental;Selectallthatapply) UncorrectedDeviation Straight Correcteddeviation Right Left 4. OpeningMovements A.PainFreeOpening mm B.MaximumUnassistedOpening mm RIGHTSIDE LEFTSIDE Pain Familiar Familiar Familiar Pain Pain Headache Pain Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast Familiar Headache C.MaximumAssistedOpening mm D.Terminated? Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast 5. LateralandProtrusiveMovements A.RightLateral mm RIGHTSIDE LEFTSIDE Pain Familiar Familiar Familiar Pain Pain Headache Pain Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast Familiar Headache B.LeftLateral C.Protrusion Ifnegative mm mm Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast

22 6. TMJisesDuringOpen&CloseMovements RIGHTTMJ LEFTTMJ Examiner Painw/ Familiar Examiner Patient Patient Open Close Click Pain Open Close Click Click Crepitus Crepitus Painw/ Click Familiar Pain 7. TMJisesDuringLateral&ProtrusiveMovements RIGHTTMJ LEFTTMJ Painw/ Familiar Examiner Patient Click Pain Examiner Patient Click Click Crepitus Crepitus Painw/ Click Familiar Pain 8. JointLocking RIGHTTMJ Locking Reduction Patient Examiner WhileOpening WideOpenPosition LEFTTMJ Reduction Locking Patient Examiner WhileOpening WideOpenPosition 9. Muscle&TMJPainwithPalpation RIGHTSIDE LEFTSIDE (1kg) Familiar Familiar Referred Familiar Familiar Referred Pain Pain Headache Pain (1kg) Pain Pain Headache Pain Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ Pain Familiar Pain Referred Pain Pain Familiar Pain Referred Pain Lateralpole(0.5kg) Lateralpole(0.5kg) Aroundlateralpole(1kg) Aroundlateralpole(1kg) 10. SupplementalMusclePainwithPalpation (0.5kg) RIGHTSIDE Pain Familiar Pain Referred Pain (0.5kg) LEFTSIDE Pain Familiar Pain Referred Pain Posteriormandibularregion Posteriormandibularregion Submandibularregion Submandibularregion Lateralpterygoidarea Lateralpterygoid area Temporalistendon Temporalistendon 11. Comments

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark

Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion. Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark Diagnostiske Kriterier for Temporomandibulær Dysfunktion Redigeret af (Translations by) Professor Peter Svensson Tandlægeskolen Århus Universitet Danmark i samarbejde med (Back-Translation) Mrs. Janet

Læs mere

Det usynlige handicap

Det usynlige handicap Det usynlige handicap Søren Hougaard, generalsekretær, EHIMA 1 % med hørenedsættelse Måske 50% hvis vi målte Anovum 2012 - Pa ge 2 Både her og der 3 Owners: Was any part or all of your hearing aid(s) paid

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan?

BØRN OG BIDFUNKTION. - hvorfor, hvornår, hvordan? PROGRAM Børn og bidfunktion BØRN OG BIDFUNKTION - hvorfor, hvornår, hvordan? Bidfunktion eller bidfunktion? Hvad er TMD? Børn og TMD Undersøgelse og diagnostik Specielt kæbeledsdiagnoser Behandling Bidskinner

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex Oversættelse til dansk af spørgeskemaet Chronic disease 24. september 2007 Claire Gudex 1 Introduktion... 3 2 Forward oversættelse... 4 3 ack oversættelse & Produktion af en revideret dansk version...

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Efteruddannelse i Krisepsykologi. Psykotraumatologi: Historie, teori, praksis. Kursusdag 9. maj, 2007 med Anders Korsgaard.

Efteruddannelse i Krisepsykologi. Psykotraumatologi: Historie, teori, praksis. Kursusdag 9. maj, 2007 med Anders Korsgaard. Efteruddannelse i Krisepsykologi. Psykotraumatologi: Historie, teori, praksis. Kursusdag 9. maj, 2007 med Anders Korsgaard. Program for onsdag, 9. maj. 9.00-16.00: Formiddag: Hvad er psykotraumatologi.

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere