Temporomandibular!Dysfunktion! TMD!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temporomandibular!Dysfunktion! TMD!"

Transkript

1 DKTE&opgave2013 TemporomandibularDysfunktion TMD Discus&displacering,diagnostikoghåndtering Vejledningtilbrugidenkommunaletandpleje TandlægeCharlotteSkou

2 TMD$ Diskus)displacering,$diagnostik$og$håndtering$ $ $ Indholdsfortegnelse$ Side3Indledning Side5Kæbeleddetsanatomi Side7Anteriordiskus9displacering Side8Epidemiologi Side8Ætiologi Side10Diagnostik Side13Behandling/håndtering Side17Henvisningsmuligheder Side18Referencer Bilag1DC/TMD,ExaminationForm(Akse1),PatientQuestionnaire(Akse2)og Decision9tree. Bilag2DC/TMD,Akse2ScreeningogShortFormPatientQuestionnaire. Bilag3VAS,fraDanskselskabfororalfysiologi Bilag4Fysiurgiskeøvelser,ÅrhusTandlægeskole. 2

3 Vejleder'Lektor,'PhD'Nuno'Hermann,'Afd.'for'Pædodonti'og'Klinisk'Genetik,'Sektion'5,' Tandlægeskolen,'Sundhedsvidenskabeligt'Fakultet,'Københavns'Universitet.' Denne DKTE rapport er udformet som et udkast til vejledning omkring børn/unge patienter med Temporomandibulær dysfunktion (TMD) p.g.a. anterior diskusa displaceringtilbrugiklinikkenidenkommunaletandpleje. Vejledningenindeholderenoversigtoverætiologiskefaktorer,samtforholdomkring diagnostikogpsykologisk,fysiologiskogmedicinskhåndtering. Skemaer til brug for anamnese og klinisk undersøgelse samt fysiologiske øvelser ses sombilag. Temporomandibulærdysfunktion(TMD)erengruppeaftilstandekarakteriseretved smerterikæbeledog/ellertyggemuskler,knækellerkrepitationikæbeleddetog/eller nedsatbevægelighedafkæben. Vejledningen omhandler anterior discusadisplacering, da vi af og til støder på denne tilstandhosvoresungepatienter,somhenvendersigakutpåklinikken,ogerurolige overtilstanden,deroftekanværeledsagetafsmerte.derforerderbrugfor,atvisom behandlere diagnosticerer og håndterer tilstanden korrekt og er istand til at give fyldestgørendeinformationtildenungeogforældre. Der er taget udgangspunkt i nyere faglitteratur, i CochraneAreviews og i relevante artiklersøgtipubmed. Indledningsvistgennemgåskortkæbeleddetsanatomiogfysiologi. 3

4 Ætiologien for TMD er multifaktoriel med forskellige kendte risikofaktorer og disponerende faktorer, der vil blive gennemgået. Screening for TMD indgår i den almindelige undersøgelse, og vejledningen vil indeholde forslag til indhold af screening.detinternationaleklassifikationssystemdc/tmdmedundersøgelsesskema vil kort blive gennemgået og skemaerne er vedhæftet som bilag. Da der ikke findes evidensbaseredetiltag,somumiddelbarthelbrederkæbeleddetefteranteriordiscus& displacering,byggerhåndteringenalenepåkliniskerfaring.vejledningenvilgennemgå forslagtilhåndtering,meddetudgangspunkt,atdemestenklebehandlingerforsøges først. Alternativ behandling som fx akupunktur og hypnose samt mere avanceret fysiurgisk, medicinskog kirurgisk behandling er udeladt, da det ikke skønnes at være relevantialmindeligdagligpraksis.enkeltesværetilfældeaftmd,ogtilfældederikke responderer på indledende håndtering, kan kræve henvisning til specialiseret undersøgelse/behandling,ogderelevantehenvisningsmulighedervilbliveforeslået. 4

5 Kæbeleddetsanatomi 1. Musculuspterygoideuslateralisøvrehoved(tilhæftningpådiscusogkondyl) 2. Musculuspterygoideuslateralisnedrehoved(tilhæftningpåcollum) 3. Fossamandibularis(ledskål) 4. Ledbruskifossa 5. Discus,intermediærezone 6. Discus,posteriorebånd 7. Discus,posteriorebånd 8. Ledbruskpåkondyl 9. Kondyl(ledhoved) 10. Retrodiscalezone 11. Ledkapsel,posterioredel Ledkapsel,anterioredel Kæbeleddeteretsynovialled.Detadskillersigfradeflesteandreledikroppenved,at densåkaldteledbruskpåartikulationsfladerneifossaogpåkaputyderstharetfibrøst bindevævslag med tykke strøg af kollagene fibre. Det betyder stor kapacitet til regeneration. Skader som følge af konstante små belastninger, småtraumer, slid og aldringkanistorudstrækningudbedres,ogleddetkantilpassesigpåvirkningerne(1) Endvidere aflastes leddet af en discus(ledskive), som består af tykt fibrøst colllagent bindevæv, der har et tyndt centralt område omgivet af tykkere anteriore og posterioreområder.discusersetanteriortfratykkeremedialtendlateralt.discuser anteriortogposteriortforbundettilledkapslenmedligamenter.medialtoglateralter 5

6 discus forbundet med ligamenter til kondylen. Ligamenterne består af kollagent bindevæv, er ikke elastiske og holder discus på plads omkring kondylen. Den retrodiscale zone posteriort for discus består af løst elastisk bindevæv, der er rigt innerveretogvaskulariseret.detretrodiscalevævforbinderdiscusmedbådefossaog kondyl. Discus deler kæbeleddet op i et øvre og nedre ledkammer, der indeholder synovialvæske.ledkamrenesoverfladererdækketafsynovialmembranen(1). Musculus pterygoideus lateralis øvre hoved hæfter på den mediale del af kondyl og discus, og trækker dermed discus og kondyl fremad&indad. Musklen er en del af tyggemuskulatur&kompleksetogstabilisererdiscus/kondylvedf.eks.unilateraltygning, menerundernormaleforholdpassiviåbnebevægelsen(1). Kæbeleddetharsomandreledetsystemafstabiliserendeligamenter,derbeståraf bindevævsfibre(1). Ledkapsel, synovialmembran, muskler og ligamenter er tæt innerveret med nociceptorer,dererknyttettilsmertesansning.ledbruskogdiscusharikkehardisse nervetråde(1). I hvile er kondylen placeret i fossa på centrale del af discus. Første del af åbnebevægelsen(ca.25&30mmmundåbning)erenrotationsbevægelse.vedmaximal mundåbning (ca.40&50 mm mundåbning) translaterer kondylen ud af fossa over tuberkulum. Samtidig roterer discus posteriort på kondylen. De retrodiscale elastiske fibreaktiveresundertranslationsbevægelsenogtrækkerdiscusposteriort,såkondylen nu har kontakt på den forreste del af discus. I lukkebevægelsen er det modsat. De elastiske fibre afslappes og øget tonus i M.pterygoideus lateralis øvre hoved trækker discus fremad og tilbage til udgangsposition, hvor kondylen er placeret på discus centraleområde(1).mundåbningen/gabeevnenmindskesmedalderen(1). Ved funktion, fx. tygning, bevæger kondylerne sig varierende i rotations& og translationsbevægelse samt sideudslag. discus og kondyl bevarer stort set det oprindeligeforholdmedkondylplaceretpådiscuscentraledel(1). 6

7 Anteriordiscus&displacering Discuskanforskydesanteriortpåkondylen,hvisdiscusmorfologiændres,hvisdeikke& elastiske ligamenter strækkes og hvis de elastiske retrodiscale fibres funktion kompromitteres, så M.pterygoideus lateralis kan trække discus fremad og/eller medialt.tilstandenkanforekommeideteneellerbeggekæbeled(1). Iførstemegettidligestadievilåbnebevægelsenoplevessomenujævnbevægelse,og dervilofteværeetklikibegyndelsenafåbnebevægelsen,svarendetilatkondylglider overdiscusposteriorefortykkelsetildetcentraleområde.restenafåbnebevægelsen samt lukkebevægelsen vil forløbe normalt. Hvis kondylen til sidst i lukkebevægelsen igenglideroppådiscusposterioredel,fremkalderdetetandetknæk(reciprokt).der vilofteikkeværesmerte,ogdenstørstegenevilværeselvekæbeledsknækket(1). Hvisdiscuspermanentforskydesanteriort,kanderværesmerteivarierendegradfra fibreogligamenter,ogdervilværeenfølelseaflåsningafkæbeledddet(1).sålænge tilstandenerperiodiskogkæbeleddetkanlirkespåpladsvedegenhjælpklassificeres tilstanden som discus&displacering med reduktion. Der vil oftest kun være brug for informationomtilstanden(1). Derertaleomdiscus&displaceringudenreduktionmednedsatgabningidensituation, hvordiscuspermanenterplaceretanteriort,oghvorgabeevnenstortseternedsattil det rotationsbevægelsen tillader(1). Der vil være nedsat bevægelighed til kontralaterale side og deviation af underkæben til afficerede side. Da discus er placeret permanent anteriort vil der ikke forekomme knæk. Tilstanden forekommer akut og er ofte ledsaget af smerte, da kondyl artikulerer på det højt innerverede retrodiscaleområde.smerternekanpersistereiflereuger,sådervilværebehovfor håndtering(1,2). Når gabeevnen og bevægeligheden efterhånden normaliseres klassificeres tilstanden somdiscus&displaceringudenreduktionudennedsatgabning(1).derkanforekomme let krepitation, som tegn på erosion af kaput. Der er oftest ingen eller ubetydelige gener, og kæbeleddets strukturer adapterer sig til tilstanden med den permanent displaceredediscus(1). 7

8 TMDepidemiologi TMDerdenhyppigsteårsagtilkroniskansigtssmerte(1,2). Hyppigheden af symptomer på TMD, herunder diskus&displaceringer forekommer sjældent hos børn før puberteten, stiger igennem teenageårene, er højest i aldersgruppenca.25&45år,forherefterataftagemedalderen(1,3,4,5,6,7). Ca.7%afungeialderen12&19årharsmerteframuskler/kæbeled,ogherafvilca. halvdelenhavebrugforhåndteringaftilstanden.ungemeddissesmerterharpåvirket livskvalitet med større forbrug af smertestillende medicin og hyppigere fravær fra skoleendraskeungeisammealdersguppe(3,4,10). TMD&symptomer findes oftest hos piger/kvinder(9,10,11). De subjektive symptomer klingeroftestafefteruger/månederogkunfåharsymptomer,derpersistererudover 1år(1). Ætiologi Ætiologien for TMD er multifaktoriel. Der er forskellige risikofaktorer og prædisponerende faktorer der har betydning for, om personen udvikler TMD, herunderanteriordiscus&displacering(1,2,12,13,14,15,16,17,18,19).nedenforerlistet defaktorer,dererrelevanteforteenage&gruppen. Risikofaktorer:, Traume,direkte(slagpåkæben) Traume,indirekte(fxpiskesmæld) Muskelhyperaktivitet/overbelastning (fx tyggegummi, neglebidning, tandpres, tungepres,bidningiblyant,holdemobiltlf.øremodskulder) Bruksisme 8

9 Malokklusion Kropsholdning/hovedholdning Psykologiskefaktorer(stress,depression,angst,somatisering), Kvindekøn/kvindeligekønshormoner Genetiske Alder Hypermobilitet Anatomiske faktorer (stejl tuberkulum artikulare, kondyl& og fossamorfologi, tilhæftningafmusculuspterygoideuslateralis) Adherencer(kondyl&discus,fossa&discus) Andresmertetilstande Kroniskelidelser(f.eks.generelleledsygdomme,eks.juvenilidiopatiskarthritis) Det er veldokumenteret at kvindekøn/kvindelige kønshormoner samt psykologiske faktorerervæsentligerisikofaktorer(1,13,15,16,17).iteenage&gruppenskalmanvære opmærksom på forskellige vaner, som særligt kan prædisponere for TMD: f.eks. langvarig tygning af tyggegummi, hyppig tygning i fx bolsjer eller isterninger eller habituel bidning i fremmedlegmer. Støtte mobiltelefon øre/skulder eller støtte på kæben med hånd kan ligeledes være en faktor i denne gruppe, hvis der er tale om dagliglangvariguvane(20,21,22). OrtodontiisigselvøgerikkerisikoenforudviklingafTMD.Okklusionsforholdforklarer kunca.5&25%aftmd&tilfælde(23,24). 9

10 Diagnostik TMD&screening indgår i den almindelige undersøgelse, og ved positive fund anamnestisk og/eller klinisk foretages en fuldstændig TMD&undersøgelse for udredning,diagnostikogbehandlingsplan. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) er et internationalt diagnose&klassifikationssystem med nøje beskrevede undersøgelsesprocedurer. DC/TMDerdennyeudgaveafRDC/TMD&systemetfra1992(25).Detbeståraftodele: AkseIsombeskriverdenfysiskestatusogAkseIIsombeskriverdensmerterelaterede funktionsnedsættelseogpsykologiskestatus(bilag1). AkseI&undersøgelsesskemaet(ExaminationForm)ersystematiskopbyggetmedplads til egne kommentarer. Akse II(Patient History Questionnaire) er udformet som et spørgeskema samt en skitse til visuel gengivelse af afficerede områder. Skemaet er opdelt i 4 afsnit: Chronic Pain scale(gcp), PHQ&15, PHQ&9 og GAD 7. Akse II&skemaet findesogsåienudgavetilbrugvedtmd&screeningogienkortform(bilag2).isystemet indgår et Diagnostic Decision Tree der refererer til både anamnestiske og kliniske fund(markeretmedrødtf.eks.e4,phq3).dc/tmd&skemaerneerendnuikkeoversat til dansk. Systemet med specifikationer kan ses online på tmdinternational.org. Der er en meget udførlig og detaljeret vejledning med illustrationer i anbefalede undersøgelsesprocedurer, og der vil blive oploadet videomateriale til brug for den kliniske undersøgelse. DC/TMD&systemet vil løbende bliveopdateretpåwebsitet.enakseiiimedbiomarkørererunderudarbejdelse. Som supplement til TMD&screening og DC/TMD&skemaerne kan bruges et smerteregistreringsskema,somf.eks.vas(visualanalogscale),someretvelkendtog nemtanamnestiskhjælpemiddel(bilag3). 10

11 Diagnoser,Discus2displacering:,, Discus&displaceringmedreduction SubluxatioDisciArticulationisTemporomandibularis Dicus&displaceringudenreductionmednedsatgabeevne DislocatioAcutaDisciArticulatonisTemporomandibularis Dicus&displaceringudenreductionmednedsatgabeevne DislocatioDisciArticulationisTemporomandibularis Differentialdiagnostiske,overvejelser:,, Knæk,enkelteller reciprokt Ingenledlyd.Låsning. Nedsatgabeevneog sideudslag.deviation vedmundåbning. Letkrepitation,intet knæk. Oplysningomtidligere nedsatgabeevneog knæk. Osteoarthritis: Inflammatorisk tilstand i kæbeleddet. Oftest bilateralt. Kendetegnet ved smerte, også i hvile og grov krepitation som tegn på degeneration af ledkomponenter(1). Juvenil0 Idiopatisk0 Arthritis0 (JIA): 20&30% får affektion I kæbeled. Sjældensygdom (ca.1barnudaf1000).debutererfør16&årsalderen.smerteforekommerivarierende grad afhængig af type, ligesom der kan være systemisk påvirkning. Flere led erofte afficerede(26). Ved akut JIA i kæbeleddet er der typisk kraftig indskrænket bevægelighedogsmertervedfunktionogpalpation(26,27). 11

12 TMD&screening Anamnese, +/& Hovedpine Ansigtssmerter Gabebesvær Tyggebesvær Kæbeledslyd Tandslid Klinisk,ekstraoral, og,intraoral, undersøgelse, Hævelser Asymmetrier Kæbeled: Bevægelighed (gabning,sideudslag) Lyd Smerte Tyggemuskler (M.masseter, M.temporalis) Tandslid Engangomugenellermere Engangomugenellermere Hvorofte? Hvorofte? Hvorofte? Følsomhed,kosmetiskskæmmende? Beskrives Afvigelser? Bevægelighedikæbenmålesvedmaksimalgabeevne og maksimal sideudslag, samt ved at inspicere evt. deviationer, og om bevægelsen er ujævn eller hoppende. Bevægeligheden betragtes normalt som indskrænket ved maksimal gabning under 40 mm (inklusiv det incisalevertikaleoverbid),ogvedsideudslagunder8 mm. Begge dele måles fra Incisale hjørner på fortænder.derkanværenaturligindividuelvariationi bevægelighed,derogsåændrersigmedalderen. Lydfænomener(knæk,krepitation)noteres. Kapselømhed bestemmes ved palpation af kæbeled lateralt og posteriort lige foran øret ved mundåbning/lukning Palpationsømhed. Tyggemusklerne palperes med 2&3 fingre, med et tryk svarende til 1kg(kan afprøves på køkkenvægt). Moderat til stærk ømhed/smerte registreres(synligreaktionvedpalpation) Grad1&4 Tungeuvaner Tungeimpressioner, tegn på kind& og/eller læbebidning Okklusion/artikulation Afvigelser? 12

13 Behandling/håndtering Enstorgruppeafungemedsubjektiveogobjektivesymptomer(f.eks.knæk)påTMD, harikkebrugforandenhånteringendgrundiginformationomtilstanden,hvisderikke samtidigersmerte,f.eksdiscus&displaceringmedreduktion. Hvis der er smerte, er der behov for håndtering, da smerte kan påvirke den unges livskvalitet i form af problemer med fødeindtag, tale, tandbørstning, og f.eks være årsagtilfraværfraskole/uddannelse(28,29). Der findes ingen evidensbaseret behandling af TMD, så håndtering er traditionsbaseret, idet der tages hensyn til invasitet, irreversibilitet og bivirkninger(1,26,29). Det betyder i praksis, at det mest enkle behandlingstiltag forsøgesførst,effektenkontrolleresogbehandlingenjusteresogsuppleresevt.deter vigtigt,attageudgangspunktidenindividuellepatient,dadeætiologiskefaktorerer multiple, ligesom symptomernes sværhedsgrad kan variere. Behandlingsmålet er smertelindring og restitution af kæbeledsfunktion. Patientens motivation og complianceerenvæsentligfaktorihåndteringenaftmd(1,26,30). Nårenbehandlingeriværksatkontrollereseffektenefterenuge,foratværesikkerpå, at informationer er forstået, og at anbefalede tiltag følges. Herefter kontrolleres tilstanden som udgangspunkt efter henholdsvis fire og otte uger efter behandlingsstart.dervilkunneforventesbedringaftilstandenefterfireugerellerfør, menmanbørforberedepatientenpå,atderkangålængeretid.hvistilstandenide førstemåndederforværresbetydeligteller,hvisdervedotte&ugers&kontrollenikkeer effekt af valgte behandlingstiltag eller forværring af tilstanden, skal henvisningsmulighederovervejes(29).hvisdervedotte&ugers&kontrollenergodeffekt af behandlingstiltag og bedring af tilstanden, vuderes det, om der skal ske en justering/aftrapning,idetmanskalværeopmærksompå,atderkanskerecidiv,hvis kæbeleddet ikke er tilstrækkeligt restitueret(29). Tilfælde med persisterende kronisk smertekankrævehenvisningtilsupplerendeundersøgelserogrelevantudredninghos f.eks.egenlæge.sesenereforhenvisningsmuligheder. 13

14 Vedmistankeomf.eks.JIAhenvisesstrakstilTandlægeskolensLansdelscenterforbørn medjia,idetnedbrydningenafkæbeleddetskermegethurtigt. Der er ikke evidens for, at forskellige typer ortodontisk apparatur kan afhjælpe TMD(31). Ipraksiserfølgendehåndteringsmulighederaktuelle,ogderviloftestværebrugforen kombinationaftiltag: Psykologisk:, Omfatterinformationogrådgivningtilpatientogforældreomtilstandenogmulige årsagertilsymptomer.derrådgivesomoraleuvaner,stresshåndteringog søvn/afspænding/afslapning(32).goddialogomdeanamnestiskefundervigtig,så patientenkanerkendeegnemulighederforhåndteringafsmerteoplevelsen.patienten instrueresiatskånekæbeledvedatundgåhårdkostogekstrembelastningog bevægelse.derorienteresomkontrolbesøgogforventetprognose. Fysiurgisk:, Forskelligestræk&ogmuskeløvelserogmassageafevt.ømmemusklermedvirkertilat bevareellerøgemobilitetenikæbeledogtyggemuskler(1,26).holdningstræning, stræk&ogafspændingsøvelserforhals&,nakkeogskuldrekanforebyggeoverbelastning afmusklerihoved,nakkeogskulderogerrelevantatværeopmærksompåi teenagegruppen(21,28).ideflestetilfældekanpatientenselvudføreet øvelsesprogramhjemmeefterinstruktion,menhenvisningtilafspænding,massage, fysioterapiellerlignendekanværenødvendigtfornogleunge.itilfældeafkraftig smertevedkæbevægelse,måsmertelindringvedhjælpaffarmakaafventes. Varmelindrersymptomervedatstimuleremuskelafslapningogblodgennemstrømning superficielt.derkanf.eks.benyttesvarmepudeellerris&ellerkirsebærstenspude (opvarmesimikrobølgeovni2&3min.elleriovn100graderi10min.). Varmeskalikkebrugesienakutfase(under72timer)elleritilfældeafinflammation ellerinfektion(26). 14

15 Kulde/ispakningvirkeranalgetiskoganti&inflammatorisk,ergodtidenakuttefase, menskalikkebrugestilpatientermeddårligblodcirkulation(26).enkuldepakningkan lavesvedlæggeenris&ellerkirsebærstenspudeifryseren,pakkeensports&ispose,en poseisterningerellerfrosneærterindiviskestykke.patienteninstrueresi,atfjerne ispakningvedubehag/forfrysning. Bidskinner,uansetudformning,kanhaveenpositiveffektpåsymptomeriforbindelse meddiscus&displacering,ogderersvagevidensfor,atenplanstabiliseringsskinne (hårdakrylskinne)kanlindresymptomervednatligbrug(2,33,34).bidskinnenbøraltid dækkeheleokklusaifladen,dapartielleskinnerkanmedføreelongationogåbent bid(33,34).indenbeslutningomfremstillingafbidskinneafventeseffektaf psykologiske,farmakologiskeogandrefysiurgisketiltag.itilfældeafbruksismevilen hårdellerblødbidskinnekunneforebyggeattrition(35)., Farmakologisk:, Paracetamolbrugessomførstevalgvedsvageellermoderatesmerterhos unge(36,37).vedutilstrækkeligeffektellerstærkesmertervælgesnsaidilavest muligedoseringogikortestmuligperiode(36,37).tilbørn/ungeover12årdoseres somtilvoksne,idetderdogevt.justeresforfysiskstørrelse.forbeggepræparaters vedkommendegælder,atder,alteftersmerteintensitetogindividuelvurdering,kan doseresefterbehovellerienfastdosering,evt.iformafdepottabletter.afhensyntil mulighedforobservationafbivirkninger,børnsaidikkefrabegyndelsendoseressom depottabletter.patientogforældreoplysesommuligebivirkningerog maksimaldosis(36). 15

16 16 HåndteringafTMD Psykologisk) Information,motivation,vejledning,rådgivning. Fysiurgisk*) Øvelserhals,nakke, skuldre Gentages4gange 2gangedagligt 1.Placervenstrehåndpåhøjresideafhovedetoglavetsejt strækmodvenstre.holdhageninde.strækica.5sek. Dernæstmodsatteside. 2.Tabhovedetforoverogholdica.5sek. 3.Løftskuldrene modørene.holdica.5sek.sænkogslap af. 4.Løftskuldreneogrulførstskuldrenedenenevej,og dernæstdenandenvej. Øvelsertyggemuskler ogkæbeled. Gentages10gange 2gangedagligt. 1.Lavsmåafslappendejogge&bevægelseropognedogfra sidetilsideudentandkontakt.underkæbenerafslappet. Slapafog tab underkæbeni5sek. 2.Placerpege&oglangefingerforanøretihøjreogvenstre side.gabopudenderfølesetknæk.dereftergentages øvelsenmedunderkæbenprotruderet. 3. Gabop.Placertommelfingrepåoverkæbetænderog pegefingreunderkæbetænderibeggesiderogpres kæbernefrahinandenica.5sek. Diatermiskbehandling 1.Varme15min.2gangedagligtellermereefterbehov. 2.Kulde5min.2gangedagligt. Massage Massérdeømmeområdermedfasttrykicirkulære bevægelseri5min.2gangedagligtellerefterbehov. Tagevt.cremepåhuden. Bidskinne FladStabiliseringsskinne.Brugesnatogevt.nogletimer eftermiddag/aften. Farmakologisk) Paracetamoltabl. 500mg Paracetamolretard tabl.500mg Voksne:0,5&1g3&4gangedgl.,højst4gidøgnet. Børnoptil14år:1&2tablettermorgenogaften. Voksne>15år:2&4tablettermorgenogaften.Bemærk:Skal synkeshele NSAIDtabl.200& 600mg. NSAIDretardtabl. 200&600mg Voksne:200&600mg,3gangedgl. Voksne:400&1200mgdgl.morgenogaften. Bemærk:Depottabletternekandeleselleropslæmmesi koldvæskeumiddelbartføranvendelsen,menikketygges ellerknuses. *Hæftemedillustreretøvelsesprogram(bilag4)kanhentespå

17 Henvisningsmuligheder0 0 Itilfældemedsværsmerteogingenresponspåpykologiske,fysiologiskeog/eller farmakologisketiltag,børpatientenhenvisestilnærmereudredning.altefter omstændighedernekanhenvisestilfølgendeinstanser: Egen,læge:Vedmistankeomgenerelledlidelse,vækstforstyrrelse,migræne, dybereliggendepsykologiskproblematik,behovforhenvisningtilfysioterapieller generel/specialiceretudredning. Kæbekirurgisk,afdeling:Vedmistankeomtraumeellertumorikæbeleddet. Tandlægeskolernes,landsdelscentre,for,børn,med,juvenil,idiopatisk,arthritis:Ved mistankeomjuvenilidiopatiskarthritis. Tandlægeskolernes,børneafdelinger,eller,kollegaer,i,primærsektoren,med,speciel,viden, om,tmd:vedbehovfornærmereudredningogevt.behandlingaftilstandenuden specifikmistankeomjuvenilidiopatiskarthritis. 17

18 Referencer 1.OkesonJP.ManagementofTemporomandibularDisordersandOkklusion.Mosby. ElsevirInc.7 th Ed SvenssonP.rdiskOdontologiskÅrbogOdontologi.Bidfunktionsbehandlingietnyt lys.munksgaarddanmark WahlundK.Temporomandibulardisordersinadolescents.Epidemiologicaland methodologicalstudiesandarandomizedcontrolledtrial.swed.dent.jsuppl. 2003;(164).2&64. 4.ListT,WahlundK,WennebergB,DworkinSF.TMDinchildrenandadolescents: prevalenceofpain,genderdifferences,andperceivedtreatmentneed.jorofac.pain. 1999;13(1):9&20. 5.TeccoS,CrincoliV,DiBisceglieB,SaccucciM,MacrĺM,PolimeniA,FestaF.Signsand symptomsoftemporomandibularjointdisordersincaucasianchildrenand adolescents.cranio.2011;29(1):71&9. 6.NilssonIM,ListT,DrangsholtM.Incidenceandtemporalpatternsof temporomandibulardisorderpainamongswedishadolescents.jorofac.pain.2007; 21(2):127&32. 7.Guarda&NardiniL,PiccottiF,MognoG,FaveroL,ManfrediniD.Age&related differencesintemporomandibulardisorderdiagnoses.cranio.2012;30(2):103&9. 8.TallentsRossH,SteinS,MacherDJ,KatzbergW,MurphyW.Predisposingand PrecipitatingFactorsinTemporomandibularDisorders.SeminarsinOrthodontics,Vol ;10&29. 9.Schmid&SchwapM,BristelaM,KundiM,PiehslingerE.Sex&specificdifferencesin patientswithtemporomandibulardisorders.jorofac.pain.2013;27(1):42&50.doi: /jop HirschC,HoffmannJ,TürpJC.Aretemporomandibulardisordersymptomsand diagnosesassociatedwithpubertaldevelopmentinadolescents?anepidemiological study.jorofac.orthop.2012;73(1):6&8,10&8.doi: /s00056&011&0056&x.epub 2012Jan KaribeH,GoddardG,AoyagiK,KawakamiT,WaritaS,ShimazuK,RuddPA,McNeill C.Comparisonofsubjectivesymptomsoftemporomandibulardisordersinyoung patientsbyageandgender.cranio.2012;30(2):114& SharmaS,GuptaDS,PalUS,JurelSK.Etiologicalfactorsoftemporomandibularjoint disorders.natljmaxillofac.surg.2011;2(2):116&9.doi: /0975& WarrenMP,FriedJL.Temporomandibulardisordersandhormonesinwomen.Cells TissuesOrgans.2001;169(3):187& Nekora&AzakA.Temporomandibulardisordersinrelationtofemalereproductive hormones:aliteraturereview.jprosthet.dent.2004;91(5):491&3. 18

19 15.ManfrediniD,LandiN,BandettiniDiPoggioA,Dell'OssoL,BoscoM.Acritical reviewontheimportanceofpsychologicalfactorsintemporomandibulardisorders. MinervaStomatol.2003;52(6):321&6,327&30 16.SladeGD,DiatchenkoL,BhalangK,SigurdssonA,FillingimRB,BelferI,MaxMB, GoldmanD,MaixnerW.Influenceofpsychologicalfactorsonriskof temporomandibulardisorders.jdent.res.2007;86(11):1120&5. 17.PereiraLJ,Pereira&CenciT,PereiraSM,CuryAA,AmbrosanoGM,PereiraAC,Gavião MB.Psychologicalfactorsandtheincidenceoftemporomandibulardisordersinearly adolescence.brazoralres.2009;23(2):155& KaschH,HjorthT,SvenssonP,NyhuusL,JensenTS.Temporomandibulardisorder afterwhiplashinjuri:acontrolled,prospectivestudy.jorofac.pain.2002;16(2):118& BrookeRI,MerskeyH.Re:Kaschetal.Temporomandibulardisordersafterwhiplash injury:acontrolledprospectivestudy2002;16:118&128.jorofac.pain.2002; 16(4):255;authorreply BarbosaTdeS,MiyakodaLS,PocztarukRdeL,RochaCP,GaviãoMB. Temporomandibulardisordersandbruxisminchildhoodandadolescence:reviewof thelitterature.intjpediatr.otorhinolaryngol.2008;72(3):299&314.doi: /j.ijporl Epub2008Jan3. 21.GavishA,HalachmiM,WinocurE,GazitE.Oralhabitsandtheirassociationwith signsandsymptomsoftemporomandibulardisordersinadolescentgirls.joral Rehabil.2000;27(1):22& SandersAE,MaixnerW,NackleyAG,DiatchenkoL,ByK,MillerVE,SladeGD.Excess riskoftemporomandibulardisorderassociatedwithcigarettesmokinginyoungadults. JPain.2012;13(1):21&31.doi: /j.jpain Epub2011Oct Gebeile&ChautyS,RobinO,MessaoudiY,AkninJJ.Canorthodontictreatment generatetemporomandibulardisordersandpain?areview.2010;81(1):85&93.doi: /orthodfr/ Epub2010Apr1. 24.MichelottiA,IodiceG.Theroleoforthodonticsintemporomandibulardisorders.J OralRehabil.2010;37(6):411&29.doi: /j.1365& x.Epub2010 Apr9. 25.www.rdc&tmdinternational.org 26.OkesonJP.BellsOrofacialPains.TheClinicalManagementofOrofacialPain. QuintessencePublishingCo.Inc.6 th.ed www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/paediatri 28.WahlundK,ListT,LarssonB.Treatmentoftemporomandibulardisordersamong adolescents:acomparisonbetweenocclusalappliance,relaxationtraining,andbrief information.actaodontol.scand.2003;61(4):203& BakkeM.Temporomandibulærdysfunktion(TMD)&smerterfrakæbeledog tyggemuskler.tandlægebladet2010nr.4. 19

20 30.CarlsonCR,BertrandPM,EhrlichAD,MaxwellAW,BurtonRG.Physicalself& regulationtrainingforthemanagementoftemporomandibulardisorders.jorofac. Pain.2001;15(1):47& LutherF,LaytonS,McDonaldF.Orthodonticsfortreatingtemporomandibularjoint (TMJ)disorders.CochraneDatabaseSystRev.2010.(7):CD doi: / CD pub2. 32.VishalRAggarwal,KarinaLovell,SarahPeters,HaniehJavidi,AmyJoughin,Joanna Goldthorpe.Psychosocialinterventionsforthemanagementofchronicorofacialpain. CochraneDatabaseSystRev.2011.DOI: / CD pub2 33.MZiadAl&Ani,StephenJDavies, RobinJMGray,PhilipSloan,Anne&MarieGlenny. Stabilisationsplinttherapyfortemporomandibularpaindysfunctionsyndrome. CochraneDatabaseSystRev DOI: / CD pub2 34.PettengillCA,GrowneyMRJr,SchoffR,KenworthyCR.Apilotstudycomparingthe efficacyofhardandsoftstabilizingappliancesintreatingpatientswith temporomandibulardisorders.jprosthet.dent.1998;79(2):165&8. 35.FaramarzJ.Dreyer&NielsenP.DagsdottirL.AbrahamsenR.CastrillonE.Baad& Hansenl.SvenssonP.rdiskOdontologiskÅrbogOdondologi2013.Bruksismehos voksneogbørn&enoversigt.munksgaarddanmark. 36.www.promedicin.dk 37.HelenRMujakperuo,MargaretWatson,RoderickMorrison,TatianaVMacfarlane. Pharmacologicalinterventionsforpaininpatientswithtemporomandibulardisorders. CochraneDatabaseSystRev.2010.DOI: / CD pub2 20

21 DC/TMDExaminationForm Patient Examiner Date filled out (mm-dd-yyyy) 1a. LocationofPain:Last30days(Selectallthatapply) RIGHTPAIN ne Temporalis Othermmuscles nmast Masseter TMJ structures 2. Incisal Relationships Referencetooth FDI#11 FDI#21 Other LEFTPAIN ne Temporalis Othermmuscles nmast Masseter TMJ structures 1b. LocationofHeadache:Last30days(Selectallthatapply) ne Temporal Other ne Temporal Other Horizontal Incisal Overjet Ifnegative mm Vertical Incisal Overlap Ifnegative mm Midline Deviation Right Left N/A mm 3. OpeningPattern(Supplemental;Selectallthatapply) UncorrectedDeviation Straight Correcteddeviation Right Left 4. OpeningMovements A.PainFreeOpening mm B.MaximumUnassistedOpening mm RIGHTSIDE LEFTSIDE Pain Familiar Familiar Familiar Pain Pain Headache Pain Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast Familiar Headache C.MaximumAssistedOpening mm D.Terminated? Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast 5. LateralandProtrusiveMovements A.RightLateral mm RIGHTSIDE LEFTSIDE Pain Familiar Familiar Familiar Pain Pain Headache Pain Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast Familiar Headache B.LeftLateral C.Protrusion Ifnegative mm mm Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast

22 6. TMJisesDuringOpen&CloseMovements RIGHTTMJ LEFTTMJ Examiner Painw/ Familiar Examiner Patient Patient Open Close Click Pain Open Close Click Click Crepitus Crepitus Painw/ Click Familiar Pain 7. TMJisesDuringLateral&ProtrusiveMovements RIGHTTMJ LEFTTMJ Painw/ Familiar Examiner Patient Click Pain Examiner Patient Click Click Crepitus Crepitus Painw/ Click Familiar Pain 8. JointLocking RIGHTTMJ Locking Reduction Patient Examiner WhileOpening WideOpenPosition LEFTTMJ Reduction Locking Patient Examiner WhileOpening WideOpenPosition 9. Muscle&TMJPainwithPalpation RIGHTSIDE LEFTSIDE (1kg) Familiar Familiar Referred Familiar Familiar Referred Pain Pain Headache Pain (1kg) Pain Pain Headache Pain Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ Pain Familiar Pain Referred Pain Pain Familiar Pain Referred Pain Lateralpole(0.5kg) Lateralpole(0.5kg) Aroundlateralpole(1kg) Aroundlateralpole(1kg) 10. SupplementalMusclePainwithPalpation (0.5kg) RIGHTSIDE Pain Familiar Pain Referred Pain (0.5kg) LEFTSIDE Pain Familiar Pain Referred Pain Posteriormandibularregion Posteriormandibularregion Submandibularregion Submandibularregion Lateralpterygoidarea Lateralpterygoid area Temporalistendon Temporalistendon 11. Comments

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

The Danish translations of the KDQOL-SF and the MHLC-C questionnaires together with the original English versions are presented below

The Danish translations of the KDQOL-SF and the MHLC-C questionnaires together with the original English versions are presented below Electronic supplementary material The Danish translations of the KDQOL-SF and the MHLC-C questionnaires together with the original English versions are presented below Dato Pt nr.: ID: Dit helbred og velbefindende

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler NR. 18 Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler Hvilke gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler findes der? Hvordan behandles de? Og hvad kan du selv gøre? Almindelige gener og sygdomme

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Chameleon, Additional Work

Chameleon, Additional Work 44 (104) Chameleon, Additional Work Chameleon Crosswords Across 1 The facial expression of sudden pain (5) 4 When something is too small to be useful or important (e.g wages) (6) 6 Another word for "unfaithfulness"

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter 1 Label: Dato: Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter Henvisende: Undersøger: 2 Til sikring af Kæbekirurgisk Afdelings behandlings-kvalitet bedes du venligst udfylde nedenstående spørgeskema. Af

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer BK (20)

Arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer BK (20) Annex 1: Final Danish Questionnaire Arbejdsulykker og arbejdsrelaterede helbredsproblemer BK (0) Tekst: Nu følger nogle spørgsmål om arbejdsulykker og arbejdsskader. AHSKAD BKS1. Er du, inden for de seneste

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first)

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) *GENERAL INFORMATION: Husets Biograf can be rented for a wide

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals Patientvejledning September 2013 Indledning Strålebehandling kan påvirke vævet i underhud og muskler, så det bliver fortykket

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere