Temporomandibular!Dysfunktion! TMD!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temporomandibular!Dysfunktion! TMD!"

Transkript

1 DKTE&opgave2013 TemporomandibularDysfunktion TMD Discus&displacering,diagnostikoghåndtering Vejledningtilbrugidenkommunaletandpleje TandlægeCharlotteSkou

2 TMD$ Diskus)displacering,$diagnostik$og$håndtering$ $ $ Indholdsfortegnelse$ Side3Indledning Side5Kæbeleddetsanatomi Side7Anteriordiskus9displacering Side8Epidemiologi Side8Ætiologi Side10Diagnostik Side13Behandling/håndtering Side17Henvisningsmuligheder Side18Referencer Bilag1DC/TMD,ExaminationForm(Akse1),PatientQuestionnaire(Akse2)og Decision9tree. Bilag2DC/TMD,Akse2ScreeningogShortFormPatientQuestionnaire. Bilag3VAS,fraDanskselskabfororalfysiologi Bilag4Fysiurgiskeøvelser,ÅrhusTandlægeskole. 2

3 Vejleder'Lektor,'PhD'Nuno'Hermann,'Afd.'for'Pædodonti'og'Klinisk'Genetik,'Sektion'5,' Tandlægeskolen,'Sundhedsvidenskabeligt'Fakultet,'Københavns'Universitet.' Denne DKTE rapport er udformet som et udkast til vejledning omkring børn/unge patienter med Temporomandibulær dysfunktion (TMD) p.g.a. anterior diskusa displaceringtilbrugiklinikkenidenkommunaletandpleje. Vejledningenindeholderenoversigtoverætiologiskefaktorer,samtforholdomkring diagnostikogpsykologisk,fysiologiskogmedicinskhåndtering. Skemaer til brug for anamnese og klinisk undersøgelse samt fysiologiske øvelser ses sombilag. Temporomandibulærdysfunktion(TMD)erengruppeaftilstandekarakteriseretved smerterikæbeledog/ellertyggemuskler,knækellerkrepitationikæbeleddetog/eller nedsatbevægelighedafkæben. Vejledningen omhandler anterior discusadisplacering, da vi af og til støder på denne tilstandhosvoresungepatienter,somhenvendersigakutpåklinikken,ogerurolige overtilstanden,deroftekanværeledsagetafsmerte.derforerderbrugfor,atvisom behandlere diagnosticerer og håndterer tilstanden korrekt og er istand til at give fyldestgørendeinformationtildenungeogforældre. Der er taget udgangspunkt i nyere faglitteratur, i CochraneAreviews og i relevante artiklersøgtipubmed. Indledningsvistgennemgåskortkæbeleddetsanatomiogfysiologi. 3

4 Ætiologien for TMD er multifaktoriel med forskellige kendte risikofaktorer og disponerende faktorer, der vil blive gennemgået. Screening for TMD indgår i den almindelige undersøgelse, og vejledningen vil indeholde forslag til indhold af screening.detinternationaleklassifikationssystemdc/tmdmedundersøgelsesskema vil kort blive gennemgået og skemaerne er vedhæftet som bilag. Da der ikke findes evidensbaseredetiltag,somumiddelbarthelbrederkæbeleddetefteranteriordiscus& displacering,byggerhåndteringenalenepåkliniskerfaring.vejledningenvilgennemgå forslagtilhåndtering,meddetudgangspunkt,atdemestenklebehandlingerforsøges først. Alternativ behandling som fx akupunktur og hypnose samt mere avanceret fysiurgisk, medicinskog kirurgisk behandling er udeladt, da det ikke skønnes at være relevantialmindeligdagligpraksis.enkeltesværetilfældeaftmd,ogtilfældederikke responderer på indledende håndtering, kan kræve henvisning til specialiseret undersøgelse/behandling,ogderelevantehenvisningsmulighedervilbliveforeslået. 4

5 Kæbeleddetsanatomi 1. Musculuspterygoideuslateralisøvrehoved(tilhæftningpådiscusogkondyl) 2. Musculuspterygoideuslateralisnedrehoved(tilhæftningpåcollum) 3. Fossamandibularis(ledskål) 4. Ledbruskifossa 5. Discus,intermediærezone 6. Discus,posteriorebånd 7. Discus,posteriorebånd 8. Ledbruskpåkondyl 9. Kondyl(ledhoved) 10. Retrodiscalezone 11. Ledkapsel,posterioredel Ledkapsel,anterioredel Kæbeleddeteretsynovialled.Detadskillersigfradeflesteandreledikroppenved,at densåkaldteledbruskpåartikulationsfladerneifossaogpåkaputyderstharetfibrøst bindevævslag med tykke strøg af kollagene fibre. Det betyder stor kapacitet til regeneration. Skader som følge af konstante små belastninger, småtraumer, slid og aldringkanistorudstrækningudbedres,ogleddetkantilpassesigpåvirkningerne(1) Endvidere aflastes leddet af en discus(ledskive), som består af tykt fibrøst colllagent bindevæv, der har et tyndt centralt område omgivet af tykkere anteriore og posterioreområder.discusersetanteriortfratykkeremedialtendlateralt.discuser anteriortogposteriortforbundettilledkapslenmedligamenter.medialtoglateralter 5

6 discus forbundet med ligamenter til kondylen. Ligamenterne består af kollagent bindevæv, er ikke elastiske og holder discus på plads omkring kondylen. Den retrodiscale zone posteriort for discus består af løst elastisk bindevæv, der er rigt innerveretogvaskulariseret.detretrodiscalevævforbinderdiscusmedbådefossaog kondyl. Discus deler kæbeleddet op i et øvre og nedre ledkammer, der indeholder synovialvæske.ledkamrenesoverfladererdækketafsynovialmembranen(1). Musculus pterygoideus lateralis øvre hoved hæfter på den mediale del af kondyl og discus, og trækker dermed discus og kondyl fremad&indad. Musklen er en del af tyggemuskulatur&kompleksetogstabilisererdiscus/kondylvedf.eks.unilateraltygning, menerundernormaleforholdpassiviåbnebevægelsen(1). Kæbeleddetharsomandreledetsystemafstabiliserendeligamenter,derbeståraf bindevævsfibre(1). Ledkapsel, synovialmembran, muskler og ligamenter er tæt innerveret med nociceptorer,dererknyttettilsmertesansning.ledbruskogdiscusharikkehardisse nervetråde(1). I hvile er kondylen placeret i fossa på centrale del af discus. Første del af åbnebevægelsen(ca.25&30mmmundåbning)erenrotationsbevægelse.vedmaximal mundåbning (ca.40&50 mm mundåbning) translaterer kondylen ud af fossa over tuberkulum. Samtidig roterer discus posteriort på kondylen. De retrodiscale elastiske fibreaktiveresundertranslationsbevægelsenogtrækkerdiscusposteriort,såkondylen nu har kontakt på den forreste del af discus. I lukkebevægelsen er det modsat. De elastiske fibre afslappes og øget tonus i M.pterygoideus lateralis øvre hoved trækker discus fremad og tilbage til udgangsposition, hvor kondylen er placeret på discus centraleområde(1).mundåbningen/gabeevnenmindskesmedalderen(1). Ved funktion, fx. tygning, bevæger kondylerne sig varierende i rotations& og translationsbevægelse samt sideudslag. discus og kondyl bevarer stort set det oprindeligeforholdmedkondylplaceretpådiscuscentraledel(1). 6

7 Anteriordiscus&displacering Discuskanforskydesanteriortpåkondylen,hvisdiscusmorfologiændres,hvisdeikke& elastiske ligamenter strækkes og hvis de elastiske retrodiscale fibres funktion kompromitteres, så M.pterygoideus lateralis kan trække discus fremad og/eller medialt.tilstandenkanforekommeideteneellerbeggekæbeled(1). Iførstemegettidligestadievilåbnebevægelsenoplevessomenujævnbevægelse,og dervilofteværeetklikibegyndelsenafåbnebevægelsen,svarendetilatkondylglider overdiscusposteriorefortykkelsetildetcentraleområde.restenafåbnebevægelsen samt lukkebevægelsen vil forløbe normalt. Hvis kondylen til sidst i lukkebevægelsen igenglideroppådiscusposterioredel,fremkalderdetetandetknæk(reciprokt).der vilofteikkeværesmerte,ogdenstørstegenevilværeselvekæbeledsknækket(1). Hvisdiscuspermanentforskydesanteriort,kanderværesmerteivarierendegradfra fibreogligamenter,ogdervilværeenfølelseaflåsningafkæbeledddet(1).sålænge tilstandenerperiodiskogkæbeleddetkanlirkespåpladsvedegenhjælpklassificeres tilstanden som discus&displacering med reduktion. Der vil oftest kun være brug for informationomtilstanden(1). Derertaleomdiscus&displaceringudenreduktionmednedsatgabningidensituation, hvordiscuspermanenterplaceretanteriort,oghvorgabeevnenstortseternedsattil det rotationsbevægelsen tillader(1). Der vil være nedsat bevægelighed til kontralaterale side og deviation af underkæben til afficerede side. Da discus er placeret permanent anteriort vil der ikke forekomme knæk. Tilstanden forekommer akut og er ofte ledsaget af smerte, da kondyl artikulerer på det højt innerverede retrodiscaleområde.smerternekanpersistereiflereuger,sådervilværebehovfor håndtering(1,2). Når gabeevnen og bevægeligheden efterhånden normaliseres klassificeres tilstanden somdiscus&displaceringudenreduktionudennedsatgabning(1).derkanforekomme let krepitation, som tegn på erosion af kaput. Der er oftest ingen eller ubetydelige gener, og kæbeleddets strukturer adapterer sig til tilstanden med den permanent displaceredediscus(1). 7

8 TMDepidemiologi TMDerdenhyppigsteårsagtilkroniskansigtssmerte(1,2). Hyppigheden af symptomer på TMD, herunder diskus&displaceringer forekommer sjældent hos børn før puberteten, stiger igennem teenageårene, er højest i aldersgruppenca.25&45år,forherefterataftagemedalderen(1,3,4,5,6,7). Ca.7%afungeialderen12&19årharsmerteframuskler/kæbeled,ogherafvilca. halvdelenhavebrugforhåndteringaftilstanden.ungemeddissesmerterharpåvirket livskvalitet med større forbrug af smertestillende medicin og hyppigere fravær fra skoleendraskeungeisammealdersguppe(3,4,10). TMD&symptomer findes oftest hos piger/kvinder(9,10,11). De subjektive symptomer klingeroftestafefteruger/månederogkunfåharsymptomer,derpersistererudover 1år(1). Ætiologi Ætiologien for TMD er multifaktoriel. Der er forskellige risikofaktorer og prædisponerende faktorer der har betydning for, om personen udvikler TMD, herunderanteriordiscus&displacering(1,2,12,13,14,15,16,17,18,19).nedenforerlistet defaktorer,dererrelevanteforteenage&gruppen. Risikofaktorer:, Traume,direkte(slagpåkæben) Traume,indirekte(fxpiskesmæld) Muskelhyperaktivitet/overbelastning (fx tyggegummi, neglebidning, tandpres, tungepres,bidningiblyant,holdemobiltlf.øremodskulder) Bruksisme 8

9 Malokklusion Kropsholdning/hovedholdning Psykologiskefaktorer(stress,depression,angst,somatisering), Kvindekøn/kvindeligekønshormoner Genetiske Alder Hypermobilitet Anatomiske faktorer (stejl tuberkulum artikulare, kondyl& og fossamorfologi, tilhæftningafmusculuspterygoideuslateralis) Adherencer(kondyl&discus,fossa&discus) Andresmertetilstande Kroniskelidelser(f.eks.generelleledsygdomme,eks.juvenilidiopatiskarthritis) Det er veldokumenteret at kvindekøn/kvindelige kønshormoner samt psykologiske faktorerervæsentligerisikofaktorer(1,13,15,16,17).iteenage&gruppenskalmanvære opmærksom på forskellige vaner, som særligt kan prædisponere for TMD: f.eks. langvarig tygning af tyggegummi, hyppig tygning i fx bolsjer eller isterninger eller habituel bidning i fremmedlegmer. Støtte mobiltelefon øre/skulder eller støtte på kæben med hånd kan ligeledes være en faktor i denne gruppe, hvis der er tale om dagliglangvariguvane(20,21,22). OrtodontiisigselvøgerikkerisikoenforudviklingafTMD.Okklusionsforholdforklarer kunca.5&25%aftmd&tilfælde(23,24). 9

10 Diagnostik TMD&screening indgår i den almindelige undersøgelse, og ved positive fund anamnestisk og/eller klinisk foretages en fuldstændig TMD&undersøgelse for udredning,diagnostikogbehandlingsplan. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) er et internationalt diagnose&klassifikationssystem med nøje beskrevede undersøgelsesprocedurer. DC/TMDerdennyeudgaveafRDC/TMD&systemetfra1992(25).Detbeståraftodele: AkseIsombeskriverdenfysiskestatusogAkseIIsombeskriverdensmerterelaterede funktionsnedsættelseogpsykologiskestatus(bilag1). AkseI&undersøgelsesskemaet(ExaminationForm)ersystematiskopbyggetmedplads til egne kommentarer. Akse II(Patient History Questionnaire) er udformet som et spørgeskema samt en skitse til visuel gengivelse af afficerede områder. Skemaet er opdelt i 4 afsnit: Chronic Pain scale(gcp), PHQ&15, PHQ&9 og GAD 7. Akse II&skemaet findesogsåienudgavetilbrugvedtmd&screeningogienkortform(bilag2).isystemet indgår et Diagnostic Decision Tree der refererer til både anamnestiske og kliniske fund(markeretmedrødtf.eks.e4,phq3).dc/tmd&skemaerneerendnuikkeoversat til dansk. Systemet med specifikationer kan ses online på tmdinternational.org. Der er en meget udførlig og detaljeret vejledning med illustrationer i anbefalede undersøgelsesprocedurer, og der vil blive oploadet videomateriale til brug for den kliniske undersøgelse. DC/TMD&systemet vil løbende bliveopdateretpåwebsitet.enakseiiimedbiomarkørererunderudarbejdelse. Som supplement til TMD&screening og DC/TMD&skemaerne kan bruges et smerteregistreringsskema,somf.eks.vas(visualanalogscale),someretvelkendtog nemtanamnestiskhjælpemiddel(bilag3). 10

11 Diagnoser,Discus2displacering:,, Discus&displaceringmedreduction SubluxatioDisciArticulationisTemporomandibularis Dicus&displaceringudenreductionmednedsatgabeevne DislocatioAcutaDisciArticulatonisTemporomandibularis Dicus&displaceringudenreductionmednedsatgabeevne DislocatioDisciArticulationisTemporomandibularis Differentialdiagnostiske,overvejelser:,, Knæk,enkelteller reciprokt Ingenledlyd.Låsning. Nedsatgabeevneog sideudslag.deviation vedmundåbning. Letkrepitation,intet knæk. Oplysningomtidligere nedsatgabeevneog knæk. Osteoarthritis: Inflammatorisk tilstand i kæbeleddet. Oftest bilateralt. Kendetegnet ved smerte, også i hvile og grov krepitation som tegn på degeneration af ledkomponenter(1). Juvenil0 Idiopatisk0 Arthritis0 (JIA): 20&30% får affektion I kæbeled. Sjældensygdom (ca.1barnudaf1000).debutererfør16&årsalderen.smerteforekommerivarierende grad afhængig af type, ligesom der kan være systemisk påvirkning. Flere led erofte afficerede(26). Ved akut JIA i kæbeleddet er der typisk kraftig indskrænket bevægelighedogsmertervedfunktionogpalpation(26,27). 11

12 TMD&screening Anamnese, +/& Hovedpine Ansigtssmerter Gabebesvær Tyggebesvær Kæbeledslyd Tandslid Klinisk,ekstraoral, og,intraoral, undersøgelse, Hævelser Asymmetrier Kæbeled: Bevægelighed (gabning,sideudslag) Lyd Smerte Tyggemuskler (M.masseter, M.temporalis) Tandslid Engangomugenellermere Engangomugenellermere Hvorofte? Hvorofte? Hvorofte? Følsomhed,kosmetiskskæmmende? Beskrives Afvigelser? Bevægelighedikæbenmålesvedmaksimalgabeevne og maksimal sideudslag, samt ved at inspicere evt. deviationer, og om bevægelsen er ujævn eller hoppende. Bevægeligheden betragtes normalt som indskrænket ved maksimal gabning under 40 mm (inklusiv det incisalevertikaleoverbid),ogvedsideudslagunder8 mm. Begge dele måles fra Incisale hjørner på fortænder.derkanværenaturligindividuelvariationi bevægelighed,derogsåændrersigmedalderen. Lydfænomener(knæk,krepitation)noteres. Kapselømhed bestemmes ved palpation af kæbeled lateralt og posteriort lige foran øret ved mundåbning/lukning Palpationsømhed. Tyggemusklerne palperes med 2&3 fingre, med et tryk svarende til 1kg(kan afprøves på køkkenvægt). Moderat til stærk ømhed/smerte registreres(synligreaktionvedpalpation) Grad1&4 Tungeuvaner Tungeimpressioner, tegn på kind& og/eller læbebidning Okklusion/artikulation Afvigelser? 12

13 Behandling/håndtering Enstorgruppeafungemedsubjektiveogobjektivesymptomer(f.eks.knæk)påTMD, harikkebrugforandenhånteringendgrundiginformationomtilstanden,hvisderikke samtidigersmerte,f.eksdiscus&displaceringmedreduktion. Hvis der er smerte, er der behov for håndtering, da smerte kan påvirke den unges livskvalitet i form af problemer med fødeindtag, tale, tandbørstning, og f.eks være årsagtilfraværfraskole/uddannelse(28,29). Der findes ingen evidensbaseret behandling af TMD, så håndtering er traditionsbaseret, idet der tages hensyn til invasitet, irreversibilitet og bivirkninger(1,26,29). Det betyder i praksis, at det mest enkle behandlingstiltag forsøgesførst,effektenkontrolleresogbehandlingenjusteresogsuppleresevt.deter vigtigt,attageudgangspunktidenindividuellepatient,dadeætiologiskefaktorerer multiple, ligesom symptomernes sværhedsgrad kan variere. Behandlingsmålet er smertelindring og restitution af kæbeledsfunktion. Patientens motivation og complianceerenvæsentligfaktorihåndteringenaftmd(1,26,30). Nårenbehandlingeriværksatkontrollereseffektenefterenuge,foratværesikkerpå, at informationer er forstået, og at anbefalede tiltag følges. Herefter kontrolleres tilstanden som udgangspunkt efter henholdsvis fire og otte uger efter behandlingsstart.dervilkunneforventesbedringaftilstandenefterfireugerellerfør, menmanbørforberedepatientenpå,atderkangålængeretid.hvistilstandenide førstemåndederforværresbetydeligteller,hvisdervedotte&ugers&kontrollenikkeer effekt af valgte behandlingstiltag eller forværring af tilstanden, skal henvisningsmulighederovervejes(29).hvisdervedotte&ugers&kontrollenergodeffekt af behandlingstiltag og bedring af tilstanden, vuderes det, om der skal ske en justering/aftrapning,idetmanskalværeopmærksompå,atderkanskerecidiv,hvis kæbeleddet ikke er tilstrækkeligt restitueret(29). Tilfælde med persisterende kronisk smertekankrævehenvisningtilsupplerendeundersøgelserogrelevantudredninghos f.eks.egenlæge.sesenereforhenvisningsmuligheder. 13

14 Vedmistankeomf.eks.JIAhenvisesstrakstilTandlægeskolensLansdelscenterforbørn medjia,idetnedbrydningenafkæbeleddetskermegethurtigt. Der er ikke evidens for, at forskellige typer ortodontisk apparatur kan afhjælpe TMD(31). Ipraksiserfølgendehåndteringsmulighederaktuelle,ogderviloftestværebrugforen kombinationaftiltag: Psykologisk:, Omfatterinformationogrådgivningtilpatientogforældreomtilstandenogmulige årsagertilsymptomer.derrådgivesomoraleuvaner,stresshåndteringog søvn/afspænding/afslapning(32).goddialogomdeanamnestiskefundervigtig,så patientenkanerkendeegnemulighederforhåndteringafsmerteoplevelsen.patienten instrueresiatskånekæbeledvedatundgåhårdkostogekstrembelastningog bevægelse.derorienteresomkontrolbesøgogforventetprognose. Fysiurgisk:, Forskelligestræk&ogmuskeløvelserogmassageafevt.ømmemusklermedvirkertilat bevareellerøgemobilitetenikæbeledogtyggemuskler(1,26).holdningstræning, stræk&ogafspændingsøvelserforhals&,nakkeogskuldrekanforebyggeoverbelastning afmusklerihoved,nakkeogskulderogerrelevantatværeopmærksompåi teenagegruppen(21,28).ideflestetilfældekanpatientenselvudføreet øvelsesprogramhjemmeefterinstruktion,menhenvisningtilafspænding,massage, fysioterapiellerlignendekanværenødvendigtfornogleunge.itilfældeafkraftig smertevedkæbevægelse,måsmertelindringvedhjælpaffarmakaafventes. Varmelindrersymptomervedatstimuleremuskelafslapningogblodgennemstrømning superficielt.derkanf.eks.benyttesvarmepudeellerris&ellerkirsebærstenspude (opvarmesimikrobølgeovni2&3min.elleriovn100graderi10min.). Varmeskalikkebrugesienakutfase(under72timer)elleritilfældeafinflammation ellerinfektion(26). 14

15 Kulde/ispakningvirkeranalgetiskoganti&inflammatorisk,ergodtidenakuttefase, menskalikkebrugestilpatientermeddårligblodcirkulation(26).enkuldepakningkan lavesvedlæggeenris&ellerkirsebærstenspudeifryseren,pakkeensports&ispose,en poseisterningerellerfrosneærterindiviskestykke.patienteninstrueresi,atfjerne ispakningvedubehag/forfrysning. Bidskinner,uansetudformning,kanhaveenpositiveffektpåsymptomeriforbindelse meddiscus&displacering,ogderersvagevidensfor,atenplanstabiliseringsskinne (hårdakrylskinne)kanlindresymptomervednatligbrug(2,33,34).bidskinnenbøraltid dækkeheleokklusaifladen,dapartielleskinnerkanmedføreelongationogåbent bid(33,34).indenbeslutningomfremstillingafbidskinneafventeseffektaf psykologiske,farmakologiskeogandrefysiurgisketiltag.itilfældeafbruksismevilen hårdellerblødbidskinnekunneforebyggeattrition(35)., Farmakologisk:, Paracetamolbrugessomførstevalgvedsvageellermoderatesmerterhos unge(36,37).vedutilstrækkeligeffektellerstærkesmertervælgesnsaidilavest muligedoseringogikortestmuligperiode(36,37).tilbørn/ungeover12årdoseres somtilvoksne,idetderdogevt.justeresforfysiskstørrelse.forbeggepræparaters vedkommendegælder,atder,alteftersmerteintensitetogindividuelvurdering,kan doseresefterbehovellerienfastdosering,evt.iformafdepottabletter.afhensyntil mulighedforobservationafbivirkninger,børnsaidikkefrabegyndelsendoseressom depottabletter.patientogforældreoplysesommuligebivirkningerog maksimaldosis(36). 15

16 16 HåndteringafTMD Psykologisk) Information,motivation,vejledning,rådgivning. Fysiurgisk*) Øvelserhals,nakke, skuldre Gentages4gange 2gangedagligt 1.Placervenstrehåndpåhøjresideafhovedetoglavetsejt strækmodvenstre.holdhageninde.strækica.5sek. Dernæstmodsatteside. 2.Tabhovedetforoverogholdica.5sek. 3.Løftskuldrene modørene.holdica.5sek.sænkogslap af. 4.Løftskuldreneogrulførstskuldrenedenenevej,og dernæstdenandenvej. Øvelsertyggemuskler ogkæbeled. Gentages10gange 2gangedagligt. 1.Lavsmåafslappendejogge&bevægelseropognedogfra sidetilsideudentandkontakt.underkæbenerafslappet. Slapafog tab underkæbeni5sek. 2.Placerpege&oglangefingerforanøretihøjreogvenstre side.gabopudenderfølesetknæk.dereftergentages øvelsenmedunderkæbenprotruderet. 3. Gabop.Placertommelfingrepåoverkæbetænderog pegefingreunderkæbetænderibeggesiderogpres kæbernefrahinandenica.5sek. Diatermiskbehandling 1.Varme15min.2gangedagligtellermereefterbehov. 2.Kulde5min.2gangedagligt. Massage Massérdeømmeområdermedfasttrykicirkulære bevægelseri5min.2gangedagligtellerefterbehov. Tagevt.cremepåhuden. Bidskinne FladStabiliseringsskinne.Brugesnatogevt.nogletimer eftermiddag/aften. Farmakologisk) Paracetamoltabl. 500mg Paracetamolretard tabl.500mg Voksne:0,5&1g3&4gangedgl.,højst4gidøgnet. Børnoptil14år:1&2tablettermorgenogaften. Voksne>15år:2&4tablettermorgenogaften.Bemærk:Skal synkeshele NSAIDtabl.200& 600mg. NSAIDretardtabl. 200&600mg Voksne:200&600mg,3gangedgl. Voksne:400&1200mgdgl.morgenogaften. Bemærk:Depottabletternekandeleselleropslæmmesi koldvæskeumiddelbartføranvendelsen,menikketygges ellerknuses. *Hæftemedillustreretøvelsesprogram(bilag4)kanhentespå

17 Henvisningsmuligheder0 0 Itilfældemedsværsmerteogingenresponspåpykologiske,fysiologiskeog/eller farmakologisketiltag,børpatientenhenvisestilnærmereudredning.altefter omstændighedernekanhenvisestilfølgendeinstanser: Egen,læge:Vedmistankeomgenerelledlidelse,vækstforstyrrelse,migræne, dybereliggendepsykologiskproblematik,behovforhenvisningtilfysioterapieller generel/specialiceretudredning. Kæbekirurgisk,afdeling:Vedmistankeomtraumeellertumorikæbeleddet. Tandlægeskolernes,landsdelscentre,for,børn,med,juvenil,idiopatisk,arthritis:Ved mistankeomjuvenilidiopatiskarthritis. Tandlægeskolernes,børneafdelinger,eller,kollegaer,i,primærsektoren,med,speciel,viden, om,tmd:vedbehovfornærmereudredningogevt.behandlingaftilstandenuden specifikmistankeomjuvenilidiopatiskarthritis. 17

18 Referencer 1.OkesonJP.ManagementofTemporomandibularDisordersandOkklusion.Mosby. ElsevirInc.7 th Ed SvenssonP.rdiskOdontologiskÅrbogOdontologi.Bidfunktionsbehandlingietnyt lys.munksgaarddanmark WahlundK.Temporomandibulardisordersinadolescents.Epidemiologicaland methodologicalstudiesandarandomizedcontrolledtrial.swed.dent.jsuppl. 2003;(164).2&64. 4.ListT,WahlundK,WennebergB,DworkinSF.TMDinchildrenandadolescents: prevalenceofpain,genderdifferences,andperceivedtreatmentneed.jorofac.pain. 1999;13(1):9&20. 5.TeccoS,CrincoliV,DiBisceglieB,SaccucciM,MacrĺM,PolimeniA,FestaF.Signsand symptomsoftemporomandibularjointdisordersincaucasianchildrenand adolescents.cranio.2011;29(1):71&9. 6.NilssonIM,ListT,DrangsholtM.Incidenceandtemporalpatternsof temporomandibulardisorderpainamongswedishadolescents.jorofac.pain.2007; 21(2):127&32. 7.Guarda&NardiniL,PiccottiF,MognoG,FaveroL,ManfrediniD.Age&related differencesintemporomandibulardisorderdiagnoses.cranio.2012;30(2):103&9. 8.TallentsRossH,SteinS,MacherDJ,KatzbergW,MurphyW.Predisposingand PrecipitatingFactorsinTemporomandibularDisorders.SeminarsinOrthodontics,Vol ;10&29. 9.Schmid&SchwapM,BristelaM,KundiM,PiehslingerE.Sex&specificdifferencesin patientswithtemporomandibulardisorders.jorofac.pain.2013;27(1):42&50.doi: /jop HirschC,HoffmannJ,TürpJC.Aretemporomandibulardisordersymptomsand diagnosesassociatedwithpubertaldevelopmentinadolescents?anepidemiological study.jorofac.orthop.2012;73(1):6&8,10&8.doi: /s00056&011&0056&x.epub 2012Jan KaribeH,GoddardG,AoyagiK,KawakamiT,WaritaS,ShimazuK,RuddPA,McNeill C.Comparisonofsubjectivesymptomsoftemporomandibulardisordersinyoung patientsbyageandgender.cranio.2012;30(2):114& SharmaS,GuptaDS,PalUS,JurelSK.Etiologicalfactorsoftemporomandibularjoint disorders.natljmaxillofac.surg.2011;2(2):116&9.doi: /0975& WarrenMP,FriedJL.Temporomandibulardisordersandhormonesinwomen.Cells TissuesOrgans.2001;169(3):187& Nekora&AzakA.Temporomandibulardisordersinrelationtofemalereproductive hormones:aliteraturereview.jprosthet.dent.2004;91(5):491&3. 18

19 15.ManfrediniD,LandiN,BandettiniDiPoggioA,Dell'OssoL,BoscoM.Acritical reviewontheimportanceofpsychologicalfactorsintemporomandibulardisorders. MinervaStomatol.2003;52(6):321&6,327&30 16.SladeGD,DiatchenkoL,BhalangK,SigurdssonA,FillingimRB,BelferI,MaxMB, GoldmanD,MaixnerW.Influenceofpsychologicalfactorsonriskof temporomandibulardisorders.jdent.res.2007;86(11):1120&5. 17.PereiraLJ,Pereira&CenciT,PereiraSM,CuryAA,AmbrosanoGM,PereiraAC,Gavião MB.Psychologicalfactorsandtheincidenceoftemporomandibulardisordersinearly adolescence.brazoralres.2009;23(2):155& KaschH,HjorthT,SvenssonP,NyhuusL,JensenTS.Temporomandibulardisorder afterwhiplashinjuri:acontrolled,prospectivestudy.jorofac.pain.2002;16(2):118& BrookeRI,MerskeyH.Re:Kaschetal.Temporomandibulardisordersafterwhiplash injury:acontrolledprospectivestudy2002;16:118&128.jorofac.pain.2002; 16(4):255;authorreply BarbosaTdeS,MiyakodaLS,PocztarukRdeL,RochaCP,GaviãoMB. Temporomandibulardisordersandbruxisminchildhoodandadolescence:reviewof thelitterature.intjpediatr.otorhinolaryngol.2008;72(3):299&314.doi: /j.ijporl Epub2008Jan3. 21.GavishA,HalachmiM,WinocurE,GazitE.Oralhabitsandtheirassociationwith signsandsymptomsoftemporomandibulardisordersinadolescentgirls.joral Rehabil.2000;27(1):22& SandersAE,MaixnerW,NackleyAG,DiatchenkoL,ByK,MillerVE,SladeGD.Excess riskoftemporomandibulardisorderassociatedwithcigarettesmokinginyoungadults. JPain.2012;13(1):21&31.doi: /j.jpain Epub2011Oct Gebeile&ChautyS,RobinO,MessaoudiY,AkninJJ.Canorthodontictreatment generatetemporomandibulardisordersandpain?areview.2010;81(1):85&93.doi: /orthodfr/ Epub2010Apr1. 24.MichelottiA,IodiceG.Theroleoforthodonticsintemporomandibulardisorders.J OralRehabil.2010;37(6):411&29.doi: /j.1365& x.Epub2010 Apr9. 25.www.rdc&tmdinternational.org 26.OkesonJP.BellsOrofacialPains.TheClinicalManagementofOrofacialPain. QuintessencePublishingCo.Inc.6 th.ed www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/paediatri 28.WahlundK,ListT,LarssonB.Treatmentoftemporomandibulardisordersamong adolescents:acomparisonbetweenocclusalappliance,relaxationtraining,andbrief information.actaodontol.scand.2003;61(4):203& BakkeM.Temporomandibulærdysfunktion(TMD)&smerterfrakæbeledog tyggemuskler.tandlægebladet2010nr.4. 19

20 30.CarlsonCR,BertrandPM,EhrlichAD,MaxwellAW,BurtonRG.Physicalself& regulationtrainingforthemanagementoftemporomandibulardisorders.jorofac. Pain.2001;15(1):47& LutherF,LaytonS,McDonaldF.Orthodonticsfortreatingtemporomandibularjoint (TMJ)disorders.CochraneDatabaseSystRev.2010.(7):CD doi: / CD pub2. 32.VishalRAggarwal,KarinaLovell,SarahPeters,HaniehJavidi,AmyJoughin,Joanna Goldthorpe.Psychosocialinterventionsforthemanagementofchronicorofacialpain. CochraneDatabaseSystRev.2011.DOI: / CD pub2 33.MZiadAl&Ani,StephenJDavies, RobinJMGray,PhilipSloan,Anne&MarieGlenny. Stabilisationsplinttherapyfortemporomandibularpaindysfunctionsyndrome. CochraneDatabaseSystRev DOI: / CD pub2 34.PettengillCA,GrowneyMRJr,SchoffR,KenworthyCR.Apilotstudycomparingthe efficacyofhardandsoftstabilizingappliancesintreatingpatientswith temporomandibulardisorders.jprosthet.dent.1998;79(2):165&8. 35.FaramarzJ.Dreyer&NielsenP.DagsdottirL.AbrahamsenR.CastrillonE.Baad& Hansenl.SvenssonP.rdiskOdontologiskÅrbogOdondologi2013.Bruksismehos voksneogbørn&enoversigt.munksgaarddanmark. 36.www.promedicin.dk 37.HelenRMujakperuo,MargaretWatson,RoderickMorrison,TatianaVMacfarlane. Pharmacologicalinterventionsforpaininpatientswithtemporomandibulardisorders. CochraneDatabaseSystRev.2010.DOI: / CD pub2 20

21 DC/TMDExaminationForm Patient Examiner Date filled out (mm-dd-yyyy) 1a. LocationofPain:Last30days(Selectallthatapply) RIGHTPAIN ne Temporalis Othermmuscles nmast Masseter TMJ structures 2. Incisal Relationships Referencetooth FDI#11 FDI#21 Other LEFTPAIN ne Temporalis Othermmuscles nmast Masseter TMJ structures 1b. LocationofHeadache:Last30days(Selectallthatapply) ne Temporal Other ne Temporal Other Horizontal Incisal Overjet Ifnegative mm Vertical Incisal Overlap Ifnegative mm Midline Deviation Right Left N/A mm 3. OpeningPattern(Supplemental;Selectallthatapply) UncorrectedDeviation Straight Correcteddeviation Right Left 4. OpeningMovements A.PainFreeOpening mm B.MaximumUnassistedOpening mm RIGHTSIDE LEFTSIDE Pain Familiar Familiar Familiar Pain Pain Headache Pain Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast Familiar Headache C.MaximumAssistedOpening mm D.Terminated? Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast 5. LateralandProtrusiveMovements A.RightLateral mm RIGHTSIDE LEFTSIDE Pain Familiar Familiar Familiar Pain Pain Headache Pain Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast Familiar Headache B.LeftLateral C.Protrusion Ifnegative mm mm Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ TMJ OtherMMusc OtherMMusc nmast nmast

22 6. TMJisesDuringOpen&CloseMovements RIGHTTMJ LEFTTMJ Examiner Painw/ Familiar Examiner Patient Patient Open Close Click Pain Open Close Click Click Crepitus Crepitus Painw/ Click Familiar Pain 7. TMJisesDuringLateral&ProtrusiveMovements RIGHTTMJ LEFTTMJ Painw/ Familiar Examiner Patient Click Pain Examiner Patient Click Click Crepitus Crepitus Painw/ Click Familiar Pain 8. JointLocking RIGHTTMJ Locking Reduction Patient Examiner WhileOpening WideOpenPosition LEFTTMJ Reduction Locking Patient Examiner WhileOpening WideOpenPosition 9. Muscle&TMJPainwithPalpation RIGHTSIDE LEFTSIDE (1kg) Familiar Familiar Referred Familiar Familiar Referred Pain Pain Headache Pain (1kg) Pain Pain Headache Pain Temporalis Temporalis Masseter Masseter TMJ Pain Familiar Pain Referred Pain Pain Familiar Pain Referred Pain Lateralpole(0.5kg) Lateralpole(0.5kg) Aroundlateralpole(1kg) Aroundlateralpole(1kg) 10. SupplementalMusclePainwithPalpation (0.5kg) RIGHTSIDE Pain Familiar Pain Referred Pain (0.5kg) LEFTSIDE Pain Familiar Pain Referred Pain Posteriormandibularregion Posteriormandibularregion Submandibularregion Submandibularregion Lateralpterygoidarea Lateralpterygoid area Temporalistendon Temporalistendon 11. Comments

MEDICAL CANCER THERAPIES

MEDICAL CANCER THERAPIES Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk/Engelsk Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk /

Læs mere

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex Oversættelse til dansk af spørgeskemaet Chronic disease 24. september 2007 Claire Gudex 1 Introduktion... 3 2 Forward oversættelse... 4 3 ack oversættelse & Produktion af en revideret dansk version...

Læs mere

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde

Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv. University college zealand campus Roskilde Temporomandibulær Hovedpine Behandling af en patient med hovedpine, fra et temporomandibulær perspektiv - En case rapport. Udarbejdet af: Vejleder Organisation Tanja Lund og Nicolaj Iversen Annette Jørgensen

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Texas Off-Roader 50-4

Texas Off-Roader 50-4 2003 / 2 Betjeningsvejledning Off-Roader Texas Off-Roader 50-4 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 Fax. +45 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Introduction. Problem definition. Test Purpose

Introduction. Problem definition. Test Purpose 1 Table of content Introduction (Katrine) 3 Problem definition (Katrine).3 Test Purpose (Katrine)..3 Test method (Katrine) 4 Use of Scientific Methods (Charlotte).5 Test Persons (Charlotte)..6 Test plan

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD.

Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Har du brug for mere Selvtillid? - lav din egen trænings CD. Du kan selvfølgelig godt selv indtale disse tekster ligesom du med en forskel kan lade en god ven eller veninde, der har en rolig, overbevisende

Læs mere

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni 2014 1 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

UCN Teknologi & Business

UCN Teknologi & Business UCN Teknologi & Business Sætter fokus på sundhed UCN Teknologi & Business er sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund i 2011 for at gøre en særlig sundhedsfremmende indsats for sine studerende

Læs mere

Tog Rådet med på værft og det var en god idé

Tog Rådet med på værft og det var en god idé Nr. 2 juni 2004 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Good working environment tips for newbuildings Shipowner Esvagt have ordered two vessels from a yard in Bilbao. One novel feature is

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang Maj 2007. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. for Muskuloskeletal Terapi Muskuloskeletalt Forum 2 7. årgang Maj 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Triggerpunkter i nyt lys 7 Muskuloskeletal ultralydsskanning

Læs mere

Nyhedsbrev MCKENZIE INSTITUT DANMARK

Nyhedsbrev MCKENZIE INSTITUT DANMARK Nyhedsbrev MCKENZIE INSTITUT DANMARK Volume 17 Nr. 3 December 2005 McKenzie Institut FORMAND Uffe B. Lindstrøm Klinik for fysioterapi 9000 Aalborg Tlf. arbejde: 98 13 26 88 Tlf. privat: 98 14 80 11 Fax.:

Læs mere

CENTER Nr. 2 Marts 2014

CENTER Nr. 2 Marts 2014 HANSTHOLM CENTER TA ET BLAD, DET ER GRATIS Nr. 2 Marts 2014 NEWS New School The school has moved to Ræhr. Both teachers and pupils seems happy with the change. Maria på oplevelse Lille Maria var sammen

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014

ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014 ROSKILDE UNIVERSITY Department of Communication Spring 2014 Mette Hejlskov 49570 Signe Lærke Nørager 46669 Shirley Nordenskiold Noraphanlop 46681 Stine Vesterskov Laursen 47689 Supervisor: Henrik Juel

Læs mere

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Oversættelse, kulturel tilpasning og indholdsvalidering Forfattere: Sofie Houmøller & Andreas Balck Vejleder: Henrik Hein Lauridsen, studieleder,

Læs mere

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013

fagforum for idrætsfysioterapi NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 NR. 2, 17. årgang MAJ 2013 ISSN 1397-4211 fagforum for idrætsfysioterapi DANSK SPORTSMEDICIN 'Guldkorn' fra Idrætsmedicinsk Årskongres 2013 2 Redaktionelt Ansvarshavende redaktør Svend B. Carstensen Igen

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs

Det gode arbejdsliv til søs Nr. 2 juli 2008 ISSN 1395-7414 udgivet af søfartens arbejdsmiljøråd Good working life at sea Briefly, the Good working life at sea project is about twelve different managers in the Danish shipping industry

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Lærereksemplar kun til lærerbrug

Lærereksemplar kun til lærerbrug Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Break 5th Round Indhold Side 2 Jeopardy Letter Shifts 3 The Weather Forecast 4 5 Verbs in the Present

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere