1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen Handelsnavn Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet Anvendelsesområde Malerarbejde. Produkttype: 2-komponent syrehærdende maling 1.3 Identifikation af selskabet/virksomheden Leverandør Tikkurila Coatings A/S Kontaktinformation Post boks Jernbanegade 27 Post nummer og post kontor DK-6000 KOLDING DANMARK Telefon Telefax Producent / salg i Finland Tikkurila Oyj PB 53 FI VANTAA FINLAND Telefon: Telefax: Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet Tikkurila Oyj, Product Safety, Nødtelefon nr Telefon nummer, navn og adresse Se oven. 2. FAREIDENTIFIKATION Brandfarlig. Sundhedsskadelig, Xn Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Irriterer øjnene og huden. Informasjoner på advarselsetiket findes i punkt SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.1 Farlige komponenter CAS nummer EINECS Stoffets kemiske navn Koncentration Klassifikation Xylen % Xn; R10-20/ Ethanol 1-5 % F; R Isobutanol 1-10 % Xi; R10-37/ Ureaformaldehydharpiks 5-15 % -; R Melaminformaldehydharpiks 1-10 % -; R Ethylbenzen 1-10 % F, Xn; R11-20

2 SIKKERHEDSDATABLAD Side 2 / Solventnaphtha, tung < 1 % Xn, N; R /53 aromatisk Methoxy-1-methylethylacetat0-5 % -; R Butylacetat 0-5 % -; R Yderligere information Solventnaphtha, tung aromatisk: indeholder benzen mindre end 0,1 v-%. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Øvrige råd I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. 4.2 Indånding Bring personen i frisk luft. Personen holdes under opsyn. Søg eventuelt læge. Om fornødent gives kunstigt åndedræt. Bevidstløse lejres i aflåst sideleje og holdes varme. Tilkald ambulance. 4.3 Hudkontakt Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. 4.4 Øjenkontakt Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Søk læge ved behov. 4.5 Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Drik vand eller mælk og tillkald ambulance. Hvis der sker opkastning, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveinhold i lungerne. 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Passende slukningsmidler Brand slukkes med kulsyre, pulver, skum eller vandtåge. 5.2 Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Brug ikke vandstråle, da det spreder branden. 5.3 Specifikke risici Undgå indånding af røggasser. Brug luftforsynet åndedrætsværn (trykluftsmaske) ved brandslukning. Fjern om muligt beholdere eller nedkøl med vand. 6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP 6.1 Personlige beskyttelsesmidler Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud. 6.2 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet Undgå udledning til kloak eller vandløp. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. 6.3 Metoder til oprydning Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks.sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Obs. Produkt, som indeholder tørrende olier eller alkyd (fernis, alkydmalinger og -lakker) har risiko for selvantændelse. Opsaml spild adskilt og opbevar for eks. i vand og send till ødelæggelse. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Håndtering

3 SIKKERHEDSDATABLAD Side 3 / 6 Dampene er tungere end luft og spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger. Minimer dampkoncentrationer. Sørg for god ventilation. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes, i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Ved håndtering af større mængder bør personale bære antistatisk fortøj. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes. Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: Se punkt Opbevaring Skal opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer. Hold emballagen tæt lukket og adskilt fra fødevarer. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter fot opbevaring af brandfarlige væsker skal følges. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESMIDLER 8.1 Udsættelses grænseværdier Grænseværdier Xylen 25 ppm (8 h) Ethanol 1000 ppm (8 h) Isobutanol 50 ppm (8 h) 2-Methoxy-1-methylethylacetat 50 ppm (8 h) Ethylbenzen 50 ppm (8 h) Butylacetat 150 ppm (8 h) Information på grænseværdier GV = Grænseværdier for stoffer og materialer 2007, Arbejdstilsynet, Danmark. 8.2 Eksponeringskontrol Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det er muligt, skal det ske ved anvendelse af punktudsug og god generel ventilation. Hvis dette ikke er muligt, bruges luftforsynet åndedrætsværn Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation skal benyttes åndedrætsværn med gasfilter, type A (brunt). Ved støvutvikling skal støvmaske med P2 filter benyttes. Bruk kombinasjonsfilter A/P2 ved sprøyting Håndværn Brug beskyttelseshandsker af fx nitrilgummi. Beskyttelsescreme kan anvendes for at beskytte huden Øjenværn Brug tætsluttende beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk Hud- og kropsbeskyttelse Brug passende beskyttelsesdragt. 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 9.1 Generel information ( udseende, lugt) Farvet viskos væske, stærk lugt 9.2 Vigtig sundheds- og miljø information Kogepunkt/område C *) Flammepunkt 25 C *) Eksplosionsevne Nedre udsættelsesgrænse 1,0 vol-% *) Øvre udsættelsesgrænse 7,0 vol-% *) Damptryk 0,7 kpa (20 C) *) Relativ vægtfylde 1,1-1, Opløselighed Vandopløselighed Uopløselig

4 SIKKERHEDSDATABLAD Side 4 / Andre oplysninger Rel. fordampningshastighed (BuAc=1) : 0,76 *) *) = Xylen 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Forhold, der skal undgås Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser (se afsnit 7). Dampene kan danne eksplosive blandninger med luft Materialer, der skal undgås Hold vekk fra oksidasjonsmidler, sterkt sure og sterkt basiske materialer for å unngå eksoterme reaksjoner Farlige dekomposeringsprodukter Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter som kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO2), røg og kvælstofoxider. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Akut toksicitet Se punkt Primærirritation Se punkt Sensibilisering Produktet kan fraspalte formaldehyd under hærdning. Formaldehyd kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden Menneskelig erfaring Indånding: Indånding af dampe eller sprøjtetåge kan forårsage irritation på åndedrætsorganer og luftvejenes slimhinder og mulighed for påvirkning af lever, nyrer og nervesystemet. Symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, muskulær svækkelse, søvnighed, og ved høje koncentrationer bevidstløshed Hudkontakt: Gentagen eller langvarig kontakt med produktet kan affedte huden og give kontakteksem, som ikke er fremkommet ved en allergisk reaktion. Stænk i øjnene kan give irritation Øvrige effekter: MILJØOPLYSNINGER 12.6 Andre negative virkninger Der er ingen data tilgængelige på selve produktet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. 13. BORTSKAFFELSE 13.1 Produktrester: Bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. Flydende rester af produktet har EAK-kode: Affaldsgruppe: H. Affaldskort: Emballageaffald: Tom emballage skal genanvendes eller bortskaffes efter gældende nationale regler. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER 14.1 UN Nr Pakningsgruppe III 14.3 Land transport ADR/RID-klasse Rigtig teknisk navn paint Yderligere information Ikke ADR/RID-klassificeringspligtig i indpakninger mindre end 450 liter.

5 SIKKERHEDSDATABLAD Side 5 / So transport IMDG-klasse Proper shipping name paint Havforureningskilde Yderligere information EmS: F-E,S-E Drums/vessels < 30 litres: Transport in accordance with paragraph of the IMDG Code Fly transport ICAO/IATA-klasse Proper shipping name paint ej 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Information på advarselsmærkaten Bogstav kode for advarselsymbol og indikation af fare ved præparation Xn Sundhedsskadelig Navne på ingredienserne på advarselsmærkaten Xylen Isobutanol R-Sætning(er) R10 Brandfarlig. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R36/38 Irriterer øjnene og huden S-Sætning(er) S23 Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig National regulativ information: MAL-kode 4-3 (1993) 16. ANDRE OPLYSNINGER 16.1 Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3 R20 Farlig ved indånding. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R38 Irriterer huden. R10 Brandfarlig. R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R11 Meget brandfarlig. R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed Yderlig information: Oplysninger i dette sikkerhetsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaber.

6 SIKKERHEDSDATABLAD Side 6 / 6 Underskrift b/niear

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11

SIKKERHEDSDATABLAD Loxeal 53-11 Revision 22/03/2012 Revision 1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere