FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007"

Transkript

1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års Jubilæum med verdens bedste job Årets julemærke Foreningen for alternativ fritid

2 PARAPLYEN NR December 2007 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Fritidshjemmet Himmelblå Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre i Harlev Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Socialdemokraterne i Harlev Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Enggårdens Ridecenter Andelsboligforeningen Teglhøjen Harlev Basket Klub Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlundvej Parcelforeningen Harlev af 1999 Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 1. marts deadline: 28. januar 2008 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BOLIG Hans Raskesen (formand) Ejgil Rahbek BØRN OG UNGE Arne Nielsen (formand) Anton Nielsen INFO OG BLAD Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Lisbeth Johnsen Dorte Vind Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Jens Aage Weigelt Svend Erik Andersen Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen Kaj Sommer TRAFIK Svend Erik Andersen (formand) Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen BYUDVIKLINGSUDVALG Ejgil Rahbek (formand) Kaj Sommer Svend Erik Andersen Arne Nielsen HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet MØDEDATOER 2007: 20. september, 25. oktober, 22. november 2008: 17. januar, 21. februar, 27. marts (repræsentantsskabsmøde)

3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Borgermøde den 8. oktober om forslag til ny by ved Harlev Fra forvaltningen deltog: Birgit Donslund, Niels Peter Mohr, Ole Skov Rasmussen, Mogens Kjær og Anton Iversen. Fra Harlev deltog ca. 170 borgere. Efter en gennemgang af det foreliggende materiale var der lejlighed til at stille spørgsmål og fremkomme med kommentarer og synspunkter. Der var tilslutning til hovedprincipperne i strategien for Harlev området, men der blev udtrykt nogen betænkelighed i forbindelse med udlægning af de relativt store arealer til erhverv, især med risikoen for at der ville blive tale om relativ tunge erhvervsvirksomheder med megen trafik i lokalområdet til følge. Endvidere var der megen fokus på, at der ved eventuel etablering af en ny by øst for Stillingvej skal etableres niveaufrie forbindelser mellem eksisterende by og ny by. Det blev også på mødet påpeget, at det var vigtigt at få løst trafikale problemer i takt med byudviklingen. Letbanestrategien blev hilst velkommen. Der blev på mødet taget emner frem, som ikke direkte vedrørte strategiplanen, men som er forhold, der i høj grad vedkommer Harlevs borgere i dagligdagen, herunder at der er behov for i højere grad at tvinge tung trafik fra Stillingvej over på motorvejsnettet. Revision af landsbyafgrænsninger I sidste nummer af Paraplyen skrev vi, at vi ville indsende høringssvar om landsbyernes afgrænsning i forbindelse med behandling af Planstrategi 2008 og kommuneplan revision. Nedenfor følger høringssvaret Landsbyer i Århus Indenfor det område, som Harlev Fællesråd normalt betragter som sit interesseområde, findes der en række landsbyer. Udviklingen i disse landsbyer bør foregå på en nænsom og hensynsfuld måde for at bevare det individuelle særpræg, som er det karakteristiske ved denne boform. Landsbyerne kan betragtes som kulturbærere mellem en fortid, som var præget af landbrug, og en nutid, som er præget beboelse og fritidsaktiviteter. Det er Fællesrådets opfattelse, at der bør foregår en vis udvikling i alle landsbyerne, men det skal være en kontrolleret udvikling. Derfor foreslår vi en revision af landsbyafgrænsningerne i alle landsbyerne. Siden sidste kommuneplan revision i 2001 har fællesrådet fået en del henven- 3

4 PARAPLYEN NR December 2007 delser om ønsker om nye projekter med flere boliger. Hovedreglen har været afslag med den begrundelse, at området befandt sig udenfor landsbyafgrænsningen, og at en ansøgning ville blive underkendt i højere instans. De byggeprojekter, som er blevet tilladt, har alle været indenfor afgrænsningen, ofte som en slags udfyldning mellem to andre bebyggelser. Men det er fællesrådets opfattelse, at der i mange tilfælde er mindre arealer landbrugsjord, som på grund af nærhed til landsbyen, med god ret kunne betragtes som en del af landsbyen. Altså også en slags udfyldning til landsbyen. Samtidig er det formentlig årtier siden landsbyafgrænsningerne sidst har været til revision. Af disse grunde vil vi foreslå, at landsbyafgrænsningerne i alle landsbyer i området revideres. Vi er bekendt med, at der er fremsendt konkrete ansøgninger om projekter, som ligger udenfor afgrænsningen. Det er vort forslag, at man i forbindelse med Planstrategi eller kommuneplan revision behandler disse konkrete ansøgninger i lyset af, at det er muligt at justere grænserne. Det er vores opfattelse, at det er ved en lejlighed som denne, at sådanne overordnede grænser skal justeres. En sidegevinst ved en justering af landsbyafgrænsningen vil også være, at man får et bedre administrationsgrundlag i forbindelse med fremtidige ansøgninger om byggeprojekter. Erhvervsområde ved Framlev Af Arne Nielsen Århus kommune påtænker at udarbejde lokalplan for et erhvervsområde ved Framlev. Området, der omfatter 2 delområder af kommunalplanen samt et perspektivareal, udgør i alt ca. 100 ha og er beliggende i landzone. Der er altså tale om at gå i gang med realisering af en del af den eksisterende kommunalplan, som er vedtaget i Århus Byråd i Formålet med udarbejdelse af en lokalplan for området er at give mulighed for at området kan anvendes til erhverv i klasse 3 6 i en højde af maksimalt 12 meter. Der er på nuværende tidspunkt foretaget en forundersøgelse, som fællesrådet har haft lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til, endvidere har Århus Kommune afholdt et orienteringsmøde for beboere i området. Torsdag den 25. oktober afholdt fællesrådet et møde med beboere og naboer med henblik på at præsentere fællesrådets udtalelse og til at drøfte de problemstillinger, der vil opstå for berørte parter, herunder hvilke muligheder der er for at påvirke den fortsatte proces med udarbejdelse af lokalplanen. Der vil i denne proces blive mulighed for at både enkeltpersoner og fællesrådet kan få synspunkter frem til forvaltning og politikere inden den endelige vedtagelse af en lokalplan i byrådet, idet der vil være tale om både en forhøring med en 4

5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN 3 ugers frist og en høring om det endelige forslag til lokalplan med 8 ugers frist. Berørte parter vil blive direkte kontaktet, og der vil i øvrigt blive annonceret herom. Harlev Fællesråd har i øvrigt i marts 2006 fremsendt en anmodning til kommunen om at få ændret det pågældende område til boligområde, men har fået afslag med den begrundelse, at området er ideelt til erhverv på grund af beliggenheden tæt ved motorvejssystemet. Fællesrådets udtalelse til forundersøgelsen har derfor taget udgangspunkt i det faktum, at området er underlagt den eksisterende kommunalplans rammebestemmelser. Udtalelsen gengives herunder. Bemærkninger til eventuel udarbejdelse af lokalplan for et område ved Framlev Harlev fællesråd kan i princippet anbefale, at der udarbejdes lokalplan for det skitserede område ved Framlev under hensyn til følgende forhold: Der skal i lokalplanen indarbejdes grønne områder med udgangspunkt i eksisterende beplantninger. De eksisterende vandhuller skal bevares. De eksisterende boliger i området skal sikres, så der ikke placeres massive byggerier i nærheden. Endvidere skal det sikres at der ikke placeres særligt støjende virksomhed eller på anden måde forurenende virksomheder i nærheden af disse boliger. Der bør skabes et grønt område mellem boligerne og kommende virksomheder. Afgrænsning mellem dette grønne område og virksomheder skal ske ved en kraftig beplantning. Der skal sikres adgangsveje til motorvejsnettet, så eksisterende vejforbindelser, der anvendes af beboere, herunder skoleelever til skolen i Harlev fra blandt andet Hørslevområdet ikke belastes yderligere. I det omfang eksisterende veje skal benyttes til det nye erhvervsområde og lokalområdets nærtrafik, forventes det, at disse veje udbygges, så de kan rumme begge typer trafik. Eksempelvis forventes det at Gammel Mosevej udbygges med cykelsti i begge retninger. SKRIV TIL PARAPLYEN Husk at deadline til næste nummer er den 28. januar 2008 VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 5

6 PARAPLYEN NR December 2007 Nyt fra Harlev Kulturfond Af Alf Højsgaard Harlev Kulturfond blev etableret på en stiftende generalforsamling tirsdag den 21. august Generalforsamlingen blev afholdt i lokalerne hos Super Best. Til bestyrelsen valgtes: Karsten Sohne Jensen, Super Best formand Karsten Højgaard Jensen, Karstens El næstformand Alf Højsgaard kasserer og sekretær Claus Gregersen bestyrelsesmedlem Dorte Drejer bestyrelsesmedlem Charlotte Thomsen, Lotte & Lykke suppleant Jannie Lykke Hansen suppleant Bjarne Gregersen revisor VEDTÆGTER Fondens hjemsted er Harlev i Århus Kommune. Fondens formål er at virke for, hvad der kan være af almen, humanitær og kulturel gavn for Harlev By, og at varetage borgernes interesser, herunder områdets fælles interesse i forhold til kommunale myndigheder. Vedtægterne er bredt formuleret, og bestyrelsen vil kunne tage emner op, som vi finder er inden for fondens formål. Et emne der har været nævnt kunne være igen at arrangere Harlev byfest, som man sidst havde for ca.10 år siden, og som var populært og velbesøgt. 6 JULEUDSMYKNING Det er fondens hidtil vigtigste og eneste opgave, men også en stor opgave. Vi har arbejdet med emnet siden foråret, dels for at få afklaret interessen blandt byens forretningsfolk og virksomheder, dels for at få afklaret de økonomiske rammer. Før sommerferien var vi rundt for at tegne sponsorater. Der skulle skaffes den fornødne startkapital på minimum kr Interessen viste sig at være stor, ja næsten overvældende, vi har til nu tegnet over 70 sponsorater, der er opdelt i: hovedsponsorat kr , guld til kr , sølv til kr , og bronze til kr Dertil kommer, at også mange private viser interesse for sagen. Vi har tilsagn for nuværende på kr , hvilket giver mulighed for at etablere udsmykning i 30 master. Dertil kommer, at vi igen i år vil opstille et juletræ på hjørnet ved Nordea Bank. Det praktiske arbejde er for længst gået i gang, de nødvendige tilladelser er indhentet. Men det er og har ikke været uden forhindringer undervejs. Galten Elværk skal udskifte gadebelysningen på Gl. Stillingvej med nye master, hvor der skal monteres beslag og tilslutning til udsmykningen. Det har man lovet sker til tiden. Den 1. juli blev stærkstrømsreglementet strammet op, så der nu skal etableres HFIrelæ på hver mast, det blev monteringsudgiften dyrere af, men sådan er det.

7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN På det seneste har vi fået meddelelse om, at det nu ikke mere er kommunerne, der står for lysanlæggene, de hører nu under elværkerne. Et nyt problem der skal løses, idet der kan være noget omkring nye og måske højere afgifter. Vi håber og tror på, at vi får disse ting på plads, så vi kan tænde for lysene den første søndag i advent. Økonomien er på plads, og det praktiske med det offentlige og Elværket tror vi på løses, der arbejdes intenst med sagen. Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tak for den store interesse, der er udvist. Uden denne flotte opbakning havde det ikke været muligt at nå målet. Rapport fra en landsby Af Bente Weithøft En kold og blæsende august søndag mødtes en lille flok fra byen og spillede petanque. Vi havde en hyggelig eftermiddag med en god turnering samt kaffe og popcorn. Der sker ikke så meget i denne tid, da vi ikke har et forsamlingshus i byen. Nogen tager til den lidt større by for at høre nyt om fremtiden, andre trasker en lille tur ned til det lokale vandhul. Der er arrangeret en tur til Legelandet.dk for børnene, og der vil i løbet af efteråret blive lavet et arrangement for det grå guld. Nogle frøs mere end andre Koncentreret spil 7

8 PARAPLYEN NR December 2007 Lokal kunst Elli Reus Jendresen Af Arne Nielsen 8 Indtil nytår kan man i Harlev Mølles afdeling GOLF KUNSTEN se malerier af Elli Reus Jendresen. Det er bare en af mange udstillinger, som den aktive maler har haft i Der er adgang til udstillingen fredage, lørdage og søndage fra kl Elli bor sammen med sin mand Erik Jendresen på adressen Nyvangsvej nr. 2. Det er her i deres dejlige udestue Elli har indrettet sit atelier, hvor hovedparten af hendes billeder bliver til. Inspiration til sine billeder henter Elli ved vandringer i naturen, især i nærheden af havet og ved talrige galleri- og kunstmuseumsbesøg.

9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Elli arbejder mest med abstrakte billeder og kan godt lide at bruge stærke farver med mange forskellige nuancer i det samme billede. Desværre kan vi ikke i vores blad vise denne farveglæde, så det må man selv opsøge ved at besøge en af Ellis udstillinger. Elli begyndte at male i løbet af 1960-erne, men det var først efter sin pensionering, at det hele tog rigtig fart. Den første udstilling havde Elli i 1997/98 på Vilhelmsborg, i det gamle mejeri. Siden er det gået slag i slag med udstillinger. Ud over udstillingen på Harlev Mølle har Elli i den seneste tid haft udstillinger på Årslev Kro (næsten fast udstillingssted med salg til mange udlændinge), EDC i Hammel, Fyns Stiftstidende, Dansk Landbrugs Rådgivningscenter Skejby, Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk, Langelinje København, Fussingø Slot, Fuglsø Centret Mols, Kunstbygningen i Ebeltoft, Carl Bro Århus, og Kunstforeningen Silkeborg Rådhus. Elli, der er Sønderjyde født og opvokset i Åbenrå, fik ved en tilfældighed ideen til at melde sig med nogle billeder til en åben udstilling i sin hjemby. Tre år i træk blev et af Ellis værker valgt af publikum som årets bedste kunstværk. Det fortæller den ellers meget beskedne Elli med berettiget stolthed i stemmen. De mange udstillinger og salg af billeder kræver ikke blot arbejde med maleriet. Der skal fremstilles blindrammer, monteres lærreder, sættes rammer på de færdige værker mv. Denne del af processen står Erik Jendresen for i sit værksted i forbindelse med garagen. Her har han indrettet sig med værktøj og udstyr, så han på effektiv måde kan klare alt det praktiske. Man kan få mere at vide om Ellis virksomhed på hjemmesiden: Vinterforanstaltninger snerydning Af Alf Højsgaard, Harlev-Framlev Grundejerforening Så er efteråret over os og snart har vi vinter. Til den kommende vintersæson har vi indgået en ny aftale med en udenbys entreprenør, idet Torben Hegelund har meddelt, at han er stoppet med snerydning for Grundejerforeningen. Et samarbejde med Torben, som vi har været glade for og tilfredse med. 9 Torbens begrundelse er dels manglende tid og vanskeligheder med at skaffe fornøden bemanding. Det kunne måske nok løses, men begrundelsen for at stoppe skal findes i de mange skæld ud, som han og hans mandskab har været udsat for, og som de ikke mere vil finde sig i. Helt galt gik det i uge 7, da en grundejer ringede til Torbens kone, der fik skældud på en særdeles ubehagelig måde over utilfredshed med snerydningen. Så var det nok. Det kan og skal man ikke finde sig i.

10 PARAPLYEN NR December 2007 Vi skal huske på, at når en snestorm raser over os, er det en meget stor opgave at få ryddet først og fremmest kommunale veje, stier og fortove. I anden række kommer private villaveje. Ofte er disse mandskaber i gang i timer i døgnet, og det er bestemt hårdt arbejde, som i værste fald kan strække sig over flere dage. Søvn og hvile bliver der for lidt tid til. Vi så det sidst i uge , som var den eneste snestorm i den forgangne vinter, men den var barsk. På side 10 i den gule Info-bog kan man se, hvilke veje Grundejerforeningen skal rydde på. Som koordinator for den kommende vinter kan man kun henvende sig til Grundejerforeningens repræsentant, og ikke til det mandskab, der rydder vejene for os. Vi er altid modtagelige for berettiget kritik, når og hvis der ikke er ryddet efter de aftaler, der skal ryddes efter. Kritik skal være konstruktiv, en opgave eller et problem løses på den måde. Kritik der har karakter af uberettiget brokkeri kan, skal og vil vi ikke acceptere. Grundejerforeningens repræsentant for vinterforanstaltninger er Alf Højsgaard på mobiltelefon , der kan kontaktes hvis noget ikke er i orden. Der vil straks blive taget hånd om sagen, sådan at tingene bliver bragt i orden, hvis henvendelsen er berettiget. Opstår der situationer, der ikke umiddelbart kan løses på stedet, vil hele bestyrelsen blive inddraget, så tingene kan blive bragt på rette plads. Hovedreglen er, at har vi mindst 25% medlemmer på en vej, der hører ind under Grundejerforeningens område, så skal vi sørge for snerydning. På flere veje er der ikke medlemmer, der også nyder godt af at vi sørger for at rydde sne. Det finder vi er usolidarisk med dem, der troligt år efter år betaler deres kontingent, så vi i foreningen kan løse de opgaver, der hører sig til. Er du ikke medlem, så meld dig ind nu. For et beskedent kontingent på 250 kr. årligt får du både snerydning, samt container 2 gange årligt for pengene. Der er indlagt et girokort i den nye Infobog, som du kan benytte eller du kan henvende dig til et medlem af bestyrelsen, du finder os på side 3 i den gule Info-bog. Meld dig nu ind du er velkommen i foreningen. 10

11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN 15 års Jubilæum med verdens bedste job Af Ejgil Rahbek Dorthe Borgkvist har i 15 år hjulpet børn, unge og voksne med indlæringsvanskeligheder og synsproblemer, og hun brænder så meget for sit arbejde, at hun føler, de 15 år er fløjet af sted. Klienterne kommer fra hele landet og enkelte fra udlandet for at søge Dorthes unikke træning, som både indebærer grundmotoriske, auditive og synsrelaterede øvelser. Det startede i små lokaler i Lisbjerg i I dag er det et stort hus i Harlev, som er rammen om træningen. Dorthe har 4 konsulenter til at træne og motivere klienterne, og klinikken er hver dag fyldt med liv og latter. Dorthe arbejder selv på fuldtid i klinikken, og derudover holder hun foredrag for foreninger, børnehaver, skoler, optikere og andre interesserede. Dorthe Borgkvist har gang på gang oplevet en meget positiv udvikling hos de børn og voksne, der kommer med den nedslående holdning, at de er blevet opgivet af systemet. Nogle kommer med indlæringsproblemer de forstyrrer undervisningen, er blevet taget ud til specialundervisning nogle er endda blevet testet til en lav IQ andre kommer med skavanker forårsaget af fx et piskesmæld. Synsforstyrrelser, dobbeltsyn, hovedpine, lysfølsomhed m.m. er nogle af de ting, som man kan komme til at kæmpe med efter et piskesmæld. Når det så ofte viser sig, at besværet skyldes øjnenes nedsatte bevægelsesmønster eller en nedsat visuel hukommelse og koncentration, er det dejligt at se klienternes selvværd øges, jo længere de kommer frem i træningen. Læsehastigheden stiger ofte med tre klassetrin i løbet af ca. 15 lektioner. 40 fejl i diktat bliver til få fejl, og koncentrationsproblemerne i klassen eller ved lektielæsning forsvinder. Mht. piskesmældsproblemerne så forsvinder symptomerne også stille og roligt, og man bliver i stand til at bevæge sig sikkert rundt igen. At opleve den forandring hos klienterne over en forholdsvis kort periode gør arbejdet til det bedste job i hele verden, udtaler Dorthe Borgkvist. Dorthe Borgkvist har interesseret sig for årsager til synsforstyrrelser og læsebesvær siden Dette førte til mange kurser i både indland og udland, der supplerede hendes faglige grunduddannelse som optometrist. 11

12 PARAPLYEN NR December 2007 Årets julemærke Af Ejgil Rahbek Som nummer 17 årgang udsender HIK Fodboldafdelingen årets julemærke. Motivet dette år er ejendommen Bøgely i Lillering. Ejendommen er fra I lighed med tidligere år er motivet tegnet af Erik Teilmann. Alle de valgte motiver er kirker og ejendomme med kulturel og bevaringsværdig værdi for eftertiden. Julemærker kan købes i forretninger fra slutningen af november. Desuden vil alle husstande få et besøg af en repræsentant fra fodboldafdelingen, hvor man får mulighed for at købe frimærket. Arkene koster 25,- kr., og overskuddet tilfalder ubeskåret Fodboldafdelingens Ungdomsfond, ifølge hvilken pengene skal anvendes til ungdomsarbejde i klubben. Julemærker fra tidligere år kan i begrænset omfang købes ved at kontakte Henning Jeppesen på telefon Foreningen for alternativ fritid for børn og unge i Harlev Af Arne Nielsen I forlængelse af undersøgelsen af de åriges fritidsaktiviteter I Harlev , blev der på et møde i skoledistriktsgruppen (SDG) truffet beslutning om, at søge etableret en ny forening i Harlev. Formålet med denne forening skulle være: at udvikle, støtte og iværksætte alternative fritidsaktiviteter for børn og unge i Harlev. Fællesrådet og Harlev Grundejerforening påtog sig opgaven med at indkalde til et stiftende møde for en sådan forening. Den 4. oktober 2007 blev et møde afholdt. Desværre med så få deltagere at de fremmødte ikke mente, der var grundlag nok for at gå i gang med arbejdet. Man ønskede, at der ville være langt flere til at bakke op om initiativet for at sikre en bæredygtig forening, hvor flere ville være med til at trække læsset. Man enedes om at gentage invitationen til dannelse af foreningen i begyndelsen af det nye år, og at deltagerne i den mellemliggende tid ville formidle tankerne om denne foreningsdannelse i de boligområder, man repræsenterede. Fællesrådet skal hermed opfordre interesserede til at møde op til det næste forsøg på at stifte en forening. Dette møde vil blive afholdt torsdag den 28. februar kl i HIK fodboldafdelings lokale.

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 Bakkegården i Framlev er årets motiv på julemærket Orientering fra Fællesrådet (3) Lokalarkivet er flyttet (7) Nyt firma i Harlev: Karstens Udbringning

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 SEPTEMBER 2008 Orientering fra Fællesrådet Den levende park hvordan får vi den? Lokalcenter Næshøj 25 års jubilæum Harlev Frimærkeklub har 25 års fødselsdag Nyt

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen.

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn (Grundlagt 1921) www.gf-fortunen.dk 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Søren Gundorf,

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 NOVEMBER 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 NOVEMBER 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 44 NOVEMBER 2008 Orientering fra Fællesrådet Mindeord Svend Erik Andersen Nyt fra Forældre for Aktiv Fritid Hold din By ren Nyt fra Harlev Erhvervsforening Snerydning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat nr. 07 Dato 2011-11-10

Bestyrelsesmødereferat nr. 07 Dato 2011-11-10 Bestyrelsesmødereferat nr. 07 Dato 2011-11-10 Sag Stouby og Omegns Mødedato 2011-11-08 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. LJP Fordeling: "Karen Hansen" , , , Jette

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017

Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 07-08-2017/BFR Bestyrelsens beretning for året 2016/17 fremlagt ved generalforsamlingen den 18. august 2017 Beretningens hovedpunkter Det drejer sig om byrådets vedtagelse af lokalplan 1031. Så er der

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn!

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 32 * SEPTEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. Nyt fra Harlev Bibliotek. Det sker i Harlev og omegn! * NR 32 * SEPTEMBER 2005 Enggårdens Ridecenter Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Bibliotek Det sker i Harlev og omegn! HIK Fodbolds historie Enggårdens Ridecenter Harlev - Framlev HARLEV FÆLLESRÅD

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 51 JUNI 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 51 JUNI 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 51 JUNI 2010 Pigegarden spillede ved HIK's jubilæum Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter i HIK (6) Nyt fra Biblioteket (6) HFG Beretning for 2009 (7) Madlavningskursus

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn!

Året s Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 33 * NOVEMBER 2005. Orientering fra Fællesrådet. De 10 14- årige i Harlev og omegn! * NR 33 * NOVEMBER 2005 Året s Julemærke Orientering fra Fællesrådet Galten Elværk Fibernet! De 10 14- årige i Harlev og omegn! Nyt fra Harlev Bibliotek Fodtøj fra Harlev Hengst Scandinavia Harlev - Framlev

Læs mere

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning

Annismadhus.dk FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 35 * JUNI 2006. Orientering fra Fællesrådet. Forretningsudvalgets årsberetning * NR 35 * JUNI 2006 Annismadhus.dk Orientering fra Fællesrådet Forretningsudvalgets årsberetning Status på Sognegårdsprojektet En lokal iværksætter - om Annis Madhus i Lillering Nyt fra Harlev Bibliotek

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Generalforsamling i Harlev-Framlev Grundejerforening Nyt fra Harlev Bibliotek Den gule informationsbog Dejligt vejr til

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lystgårdsparken, tirsdag d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Lystgårdsparken, tirsdag d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling i, tirsdag d. 25. oktober 2011 Fremmødte foruden bestyrelsen: Ove (nr. 33), Mønster (9), Svend Aage (7), Elo (23), Jens Marcussen (50), Ruth (29), Arne Balle (27), Ejner Balle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Optimist Caféen FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 31 * JUNI 2005. Indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Orientering fra Fællesrådet

Optimist Caféen FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 31 * JUNI 2005. Indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Orientering fra Fællesrådet * NR 31 * JUNI 2005 Optimist Caféen Orientering fra Fællesrådet Sommerbogen 2005 på Harlev Bibliotek Indsamling til Kræftens Bekæmpelse Optimist Caféen HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 46 MARTS 2009

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 46 MARTS 2009 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 46 MARTS 2009 Orientering fra Fællesrådet Nye prisskilte i Super Best Harlev Nyt fra Harlev Bibliotek Parkudviklingsplan Pilotprojekt Harlev Harlev Framlev Grundejerforening

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014

Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry. Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 Ejerlavet for delområde I- J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest Referent: Hanne Linnet Rugaards Skovvej 26, 8680 Ry Bilag: Ejerlav I- J. Regnskab 2013 og Budget 2014 07-05- 2014 http://www.kildebjerg.net brian@24t.dk

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 37 NOVEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 37 NOVEMBER 2006 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 37 NOVEMBER 2006 Årets Julemærkemotiv Orientering fra Fællesrådet Klinikken Nyvangsvej 19 Harlev Biblioteks Venner en ny forening Harlev Bibliotek er her endnu»atter

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Kultur og Fritidscenter

Kultur og Fritidscenter Kultur og Fritidscenter Tid: 26. november 2013 kl. 19.00-20.30 Sted: Bredekærgård Sagsbehandler: Jeanet Flørnæss Kerrn Telefon: 4357 7113 E-mail: 34894@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 20.00.00-G01-8-13

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere