Ad hoc-grupperapport udarbejdet af:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad hoc-grupperapport udarbejdet af:"

Transkript

1 Ad hoc-grupperapport udarbejdet af: Lene Harder, DBB, Helle Mortensen, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Lis Müller, Tårnby Kommunebiblioteker, Bente Dahl Rathje, DBB, Rigmor Sejrsen, Frederikssund Bibliotek, Gyda Skat Nielsen, Bibliotekerne i Søllerød, Susy Tastesen, Københavns Kommunes Biblioteker, Lone H. Thostrup, Værløse Bibliotekerne, Merete Wiuff, Hillerød Bibliotek Redaktionsgruppe: Bente Dahl Rathje, Gyda Skat Nielsen, Susy Tastesen Det faglige Netværk, Gentofte Bibliotekerne, 2006

2 1. INDLEDNING KOMMISSORIUM RESUMÉ MÅLGRUPPER BLINDE, DØVBLINDE OG SVAGTSEENDE ORDBLINDE OG LÆSESVAGE DØVE OG HØREHÆMMEDE MOTORISK FUNKTIONSHÆMMEDE PERSONER MED FORSTÅELSESPROBLEMER (KOGNITIVT FUNKTIONSHÆMMEDE) ANDRE GRUPPER PÅ TVÆRS AF MÅLGRUPPERNE MATERIALER MATERIALER PÅ LYD ELEKTRONISK MATERIALE ANDET SKEMA OVER MATERIALEUDBUD IT- PROGRAMMER BETJENING OG FORMIDLING HVORDAN KOMMER VI I GANG? UDDANNELSE/KOMPETENCEUDVIKLING SAMARBEJDET MELLEM FOLKEBIBLIOTEKERNE OG DANMARKS BLINDEBIBLIOTEK ROLLER OG MULIGHEDER DBB PÅ VEJ OVER PÅ DET DIGITALE MEDIE E ANBEFALINGER OG FORSLAG KONKLUSION BILAG

3 1. Indledning Bibliotekslederne i Københavns og Frederiksborg amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner besluttede på et møde i foråret 2005 at nedsætte en ad hoc gruppe under Det faglige Netværk, hvis kommissorium er at sætte fokus på biblioteksbetjeningen af syns- og læsehandicappede i området. Medlemmer af ad hoc-gruppen blev biblioteksfolk fra folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek (DBB). Ad hoc-gruppen har holdt en række møder i sommeren og efteråret 2005, og resultatet af drøftelserne kan ses i denne rapport, som vi har valgt at give titlen Det åbne bibliotek. Det skønnes, at op til 25 % af den danske befolkning har større eller mindre problemer med at læse trykte tekster. Det kan for eksempel skyldes svagsyn, et bevægelseshandicap eller ordblindhed/dysleksi. De mange syns- og læsehandicappede har behov for særlig opmærksomhed og brugbare tilbud i form af lydmaterialer, let læste materialer og adgang til den nyeste teknologi, når de kommer på vore biblioteker. Rapporten giver et bud på, hvordan vi ude i kommunerne bedst muligt betjener vore syns- og læsehandicappede borgere, således at deres demokratiske rettigheder sikres. En væsentlig del af Det åbne bibliotek omhandler samarbejdet mellem folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek, og om hvordan vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige tilbud til denne store målgruppe. Det er ad hoc gruppens håb, at vi med denne rapport har bidraget til en øget forståelse for de syns- og læsehandicappedes problemer og behov, og at vi dermed har medvirket til, at der fremover vil blive sat særligt fokus på dette væsentlige indsatsområde. 2. Kommissorium Forslag til kommissorium blev udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter for Gentofte Bibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek. Kommissoriet blev efterfølgende vedtaget af Biblioteksledermødet. Målbeskrivelse Formål: At skabe viden om og kendskab til grundlaget for målrettet betjening og servicering af blinde, ordblinde og andre læsehandicappede med udgangspunkt i de muligheder, som bl.a. folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek kan stille til rådighed. Målgruppe/afgrænsning Ad hoc-gruppens kommissorium omfatter voksne (fra 16/17 år), der er i stand til at komme fysisk på biblioteket. Mål: Metoder til at beskrive/identificere de forskellige grupperinger i målgruppen - fokus på de lokale netværk, brugergrupper eller andre relevante aktører - fokus på kontakt til ikke brugere/potentielle brugere Beskrivelse af det eksisterende materialeudbud, der er relevant for de forskellige grupperinger - herunder såvel de fysiske som de virtuelle og klausulerede/ikke klausulerede materialer 3

4 Fokus på formidling og betjening - viden om betjeningsadfærd over for de forskellige handicapgrupper Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek roller og muligheder Uddannelse af personale i folkebiblioteket Succeskriterier: Der udarbejdes beskrivelse med analyse af de forskellige fokusområder, der er nævnt i de ovenstående mål Der udarbejdes anbefalinger/anvisninger til, hvordan det videre arbejde kan gribes an Der udarbejdes en rapport indeholdende beskrivelse, analyse og anbefalinger/anvisninger Ad hoc-gruppens resultater præsenteres på en temadag Deltagere i ad hoc-gruppen Lene Harder, DBB, Helle Mortensen, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Lis Müller, Tårnby Kommunebiblioteker, Bente Dahl Rathje, DBB, Rigmor Sejrsen, Frederikssund Bibliotek, Gyda Skat Nielsen, Bibliotekerne i Søllerød, Susy Tastesen, Københavns Kommunes Biblioteker, Lone H. Thostrup, Værløse Bibliotekerne og Merete Wiuff, Hillerød Bibliotek. Ole Olav Jensen, Gentofte Bibliotekerne, har deltaget som proceskonsulent. Tids- og mødeplan Møde Dato Sted august kl Gentofte august kl Gentofte september kl DBB oktober kl Lyngby oktober kl Hillerød november kl Værløse november kl Tårnby Bibliotek december kl KKB Lyd Redaktionsgruppen (Bente Dahl Rathje, Gyda Skat Nielsen, Susy Tastesen) har holdt 3 møder. 4

5 3. Resumé Det åbne bibliotek giver en række forslag til, hvordan folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek (DBB) i fællesskab kan tilbyde unge og voksne syns- og læsehandicappede en biblioteksbetjening, som er tidssvarende og på linje med den betjening, som tilbydes alle andre befolkningsgrupper. Rapporten giver en gennemgang af de forskellige materialer, som henvender sig til mennesker, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at bruge de tilbud, som andre kan benytte sig af på biblioteket. Der lægges i denne forbindelse vægt på udnyttelsen af den nyeste teknologi. Det er absolut nødvendigt, at bibliotekernes forskellige tilbud til syns- og læsehandicappede formidles bedst muligt. Brugerne skal føle sig velkomne, og det gør de kun, hvis alle ansatte på biblioteket har kendskab til de forskellige former for handicap og forståelse for, at mennesker med et handicap har behov for særlig opmærksomhed og hjælp, når de kommer på biblioteket. Rapporten giver en række forslag til, hvordan alle personalekategorier informeres bedst muligt, og hvordan et samarbejde kan etableres med de syns- og læsehandicappede og deres organisationer. Tilgængelighed til bibliotekerne er en anden vigtig faktor. Det er ikke nok, at biblioteket har en række gode tilbud til dem, der har problemer med at læse, og at personalet er parat til at give den bedst mulige service, hvis de fysiske forhold er uhensigtsmæssige. For at udnytte eksisterende og fremtidige ressourcer bedst muligt, er et tæt samarbejde mellem folkebibliotekerne og DBB vigtigt. I rapporten kan man finde ideer til et sådant samarbejde. Endelig giver Det åbne bibliotek en række andre anbefalinger og forslag, som kan være nyttige ved planlægningen af den fremtidige biblioteksbetjening af vore syns- og læsehandicappede medborgere. 5

6 4. Målgrupper Målgruppeinddelingen følger den opdeling, der findes i: National Strategi for biblioteksbetjening af bibliotekssvage borgere. Danmarks Biblioteksforening, Gruppen af syns- og læsehandicappede defineres som borgere, der har vanskeligt ved at læse trykte tekster. Vi har dog fundet det hensigtsmæssigt at starte med de største grupper, og vi anvender de betegnelser for handicapgrupperne, som bruges på (DBBs netbibliotek for synsog læsehandicappede). Efter hver målgruppe er der en liste over landsdækkende interesseorganisationer. Efter beskrivelsen af målgrupperne er der nævnt eksempler på lokale og landsdækkende interessenter på tværs af målgrupperne. Der afsluttes med et afsnit om tilgængelighed. Fælles for de 5 målgrupper er, at deres handicap medfører et kompensationsbehov af en eller anden art i forhold til læsning; enten i form af materialernes tilrettelæggelse, de fysiske rammer eller vanskelighed med at kommunikere. Eksempelvis har mange døve og hørehæmmede udover læseproblemer også problemer med at kommunikere. Udlændinge, nye indvandrere og flygtninge er kort omtalt under Andre grupper i rapporten, selvom de ikke generelt kan betegnes som læsehandicappede. De er taget med, fordi de har særlige sproglige behov, som stiller særlige krav til bibliotekernes materialer. Kilde til statistik: Strukturreformen vil medføre ændringer i listen over interessenter og i deres struktur. Foreløbig er det besluttet, at de amtslige videncentre (se samt Center for Små Handicapgrupper (CSH), Hjælpemiddelinstituttet og Videnscenter for Socialpsykiatri overgår ved kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 til statslig styring under VISO (national videns- og specialrådgivningsorganisation). Socialministeriet har oprettet en VISOhjemmeside, hvor der løbende orienteres om forløbet i dannelsen af den nye organisation: viso.social.dk Med strukturreformen bliver det nu lovpligtigt for kommunerne at oprette et handicapråd, hvor repræsentanter fra DSI mødes med politikere og embedsmænd fra kommunen. Se lovteksten: 6

7 4.1. Blinde, døvblinde og svagtseende Blinde Blindhed dækker over forskellige grader af synsnedsættelse. Blindhed er i høj grad aldersbetinget, og senblinde over 60 år udgør den største gruppe (80 %). Den danske definition på blindhed er en synsrest på højst 6/60. I Statens Øjenklinik skønner man, at der er cirka blinde og svagtseende; der er ca døvblinde i Danmark. Svagtseende Man tilhører gruppen af svagtseende, hvis éns synsrest er mellem 6/60 og 6/18. Døvblinde Definitionen på døvblindhed er en alvorlig grad af syns- og hørenedsættelse. En del døvblinde er helt døve og blinde; andre har både syns- og hørerester. Gruppen opdeles i døvblindfødte (ca. 15 %) og døvblindblevne (ca. 85 %). Gruppen af døvblindblevne opdeles endvidere i primært døve (tegnsprogede), primært blinde (dansksprogede) og normalt seende og hørende, som senere i livet får nedsat både syn og hørelse (dansksprogede). Organisationer og interessenter Landsdækkende Videncenter for Synshandicap, Dansk Blindesamfund, Institut for Blinde og Svagsynede, BOS Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn, Synscenter Refsnæs, Foreningen af Danske DøvBlinde, VidensCentret for DøvBlindBlevne, VidensCenter for Døvblindfødte, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Specialbibliotek: Danmarks Blindebibliotek: Ordblinde og læsesvage Ordblinde Ordblindhed eller dysleksi giver markante vanskeligheder med at lære at læse og stave. European Dyslexia Association (EDA) skønner, at mellem 8 og 10 % af alle er ordblinde. Heraf skønnes det, at omkring 2-3 % har massive læse/staveproblemer. Læsesvage Gruppen af læsesvage og læseuvante udgør et stort antal mennesker, som af mange forskellige årsager har svært ved at læse (funktionelle analfabeter). 7

8 Organisationer og interessenter Landsdækkende Dansk Videnscenter for Ordblindhed, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Ordblindes Netværk, tidligere. Ordblindeungdom landsforening for dyslektiske studerende (Internetportal) Ordblinderådgivningen, Hovedstadens Ordblindeskole, Ordblindeinstituttet (dækker Kbh s amt og tilgrænsende amter), Efterskoler og højskoler for Ordblinde De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Specialbibliotek: Danmarks Blindebibliotek: Døve og hørehæmmede Der er ca hørehandicappede i Danmark, dvs. ca. 10 % af den danske befolkning. Betegnelsen hørehandicappede dækker over grupperne døve, døvblevne, CI-opererede og hørehæmmede. Ca danskere bruger høreapparat, mens mennesker er døve og bruger tegnsprog. Døve Døve er født uden hørelse eller med en så lille hørerest, at den ikke har nogen selvstændig funktion. Døve kan også have mistet hørelsen så tidligt, at de ikke har kunnet tilegne sig talesproget på en naturlig måde. Det er især døvfødte, der kan have læsevanskeligheder. Døvblevne Døvblevne er født normalthørende, men har på et tidspunkt mistet hørelsen helt. CI-opererede Cochlear implant (CI) er et avanceret høreapparat, som gennem indopererede elektroder og elektriske impulser giver meget svært hørehæmmede og døve mulighed for at opfatte lyd dog uden at opnå en normal hørelse. Hørehæmmede Hørehæmmede er den største og bredeste gruppe af hørehandicappede. Her kan et høreapparat hjælpe og i bedste fald eliminere handicappet. 8

9 Døvblinde Døvblindhed er en kombination af nedsat hørelse og syn. Se afsnittet: Blinde, døvblinde og svagtseende, hvor også organisationer og interessenter er oplistet. Organisationer og interessenter Landsdækkende Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede, Center for Døve, Danske Døves Landsforbund, Landsforeningen for Bedre Hørelse, Danske Døves Ungdomsforbund, Hoerelse.info (Internetportal), De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Foreningen for voksne cochlear implanterede, Døve og hørehæmmede har deres egen højskole Døveskolernes materialecenter Center for tegnsprog Danmarks største og ældste hjemmeside for døve Døvefilm Video Specialbiblioteker: Døve og hørehæmmedesamlingen på Biblioteket Ørnevej (København): Døve og hørehæmmedesamlingen Grønlands Torv Bibliotek (Aalborg): Motorisk funktionshæmmede Bevægelseshandicappede er en meget stor og forskelligartet gruppe. Der er ca personer, som har en begrænset eller manglende evne til at bruge arme og/eller hænder. Ca benytter kørestol, og personer har en begrænset koordinationsevne. I det følgende gennemgås nogle af disse handicapgrupper. Spastikere Der findes omkring personer i Danmark med diagnosen spastisk lammelse, som er en medfødt hjerneskade karakteriseret ved lammelser i bevægelsesapparatet. Spastisk lammelse kan også forårsages af en ulykke. Gigtpatienter Det anslås, at personer i Danmark har en gigtsygdom. Der findes mere end 200 forskellige former for gigt, som medfører begrænsninger i personens fysiske udfoldelsesmuligheder. 9

10 Mennesker med Parkinsons syge Omkring personer i Danmark lider af Parkinsons syge. Sygdommen karakteriseres ved langsomme, stive og måske rystende bevægelser, samt balance- og gangforstyrrelser. Sygdommen kan også påvirke taleevnen. Sclerose-ramte (Multipel sclerose, MS) MS kan vise sig ved træthed eller mathed i kroppen, usikker balance, nedsat kraft i arme og ben, føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen og problemer med synet. Omkring personer i Danmark er ramt af sclerose. Trafik- og ulykkesskadede Kan bl.a. medføre nedsat fysisk funktionsevne og hjerneskader. Det kan betyde bevægelseshandicap som følge af para- og tetraplegi, rygmarvsskade, ulykker og trafikskader samt whiplash læsioner. Mennesker med muskelsvind Muskelsvind er en fællesbetegnelse for en række neuromuskulære sygdomme. Det vil sige sygdomme, der påvirker samspillet mellem nerver og muskler. Både børn og voksne kan få sygdommene. Muskelsvindsygdommene er kendetegnet ved, at muskelkraften gradvist forsvinder fra enkelte muskler eller større muskelgrupper. Der findes omkring mennesker med muskelsvind i Danmark. Organisationer og interessenter Landsdækkende Videnscenter for Bevægelseshandicap, Spastikerforeningen, Gigtforeningen, Dansk Parkinsonforening, Scleroseforeningen, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Muskelsvindfonden, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Foreningen for piskesmæld: Specialbibliotek: Danmarks Blindebibliotek: Personer med forståelsesproblemer (Kognitivt funktionshæmmede) Kognitive funktionsnedsættelser kan beskrives som intellektuelle vanskeligheder ved at forstå, opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. 10

11 Psykisk udviklingshæmmede Psykisk udviklingshæmmede omfatter f.eks. sent udviklede og mennesker med medfødt hjerneskade, MBD/DAMP eller autisme. Det skønnes, at ca personer er psykisk udviklingshæmmede. Sent udviklede Betegnelsen er knyttet til børn og unge, som f. eks. kan have koncentrations- og taleproblemer. Downs Syndrom (Mongolisme) Downs syndrom er en kromosomafvigelse. Ca. 1 ud af hver 1000 levende fødte barn har Downs syndrom. Autister Udviklingsforstyrrelse som betyder, at personen f. eks. afviger i den sociale udvikling og har afvigende kommunikationsevner. Mindst personer i Danmark har en eller anden form for autisme, f. eks. Aspergers syndrom. Personer med MBD og ADHD (tidligere DAMP) MBD står for Minimal Brain Dysfunction; ADHD står for Attention-Deficit /Hyperactivity Disorder det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Tidligere blev ADHD betegnet som DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and Perception), der omfatter problemer med opmærksomhed, motorisk kontrol, opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk fra kroppen og omverdenen. Personer med erhvervet hjerneskade Det skønnes, at ca mennesker lever med følgerne af en pludselig opstået hjerneskade. Gruppen omfatter f.eks. afatikere, epileptikere og demente. Afatikere Afasi betyder, at en normal udviklet sprogfunktion bliver forstyrret af en hjerneskade. Det kan være i forhold til at tale og skrive, at kunne forstå hvad andre siger, eller at kunne læse. Epileptikere Epilepsi er en forstyrrelse i hjernen, som bevirker, at den ramte indimellem mister kontrollen over hele eller dele af sin krop og/eller bevidsthed. Ca mennesker har epilepsi. Demente Demens betyder, at der er en række symptomer på svækkelse af hjernen f. eks. hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær og nedsat orienteringsevne. Mere end 7 % i aldersgruppen over 65 år, og i alt mindst danskere, lider af demens, f.eks. Alzheimers sygdom. 11

12 Organisationer og interessenter Landsdækkende Videnscenter for Hjerneskade, Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning, Landsforeningen Downs Syndrom, Videnscenter for Autisme, Videnscenter om Epilepsi, Videnscenter på Ældreområdet, Alzheimerforeningen, HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Hjerneforum, Landsforeningen LEV, Landsforeningen Autisme, ADHD-foreningen, tidligere DAMP-foreningen, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Landsforeningen Ligeværd, tidligere Landsforeningen til Støtte af sent Udviklede, Andre grupper Udlændinge, som ikke har dansk som deres modersmål Nye indvandrere og flygtninge Målgruppen omfatter mennesker med mange forskellige sprog, meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og meget forskellige danskkundskaber. Antallet af borgere fra 3. lande svarer til 5 % af den danske befolkning, heraf er den største gruppe arabisktalende. Organisationer og interessenter Landsdækkende FINFO, Kvinde FINFO, IndvandreNet - Landsorganisationen for Indvandrere og Flygtninge, Landsforeningen af Danske Flygtningevenner, Nydansker.dk, Kommunale sprogskoler Specialbibliotek: Indvandrerbiblioteket: 12

13 4.7. På tværs af målgrupperne 1. Landsdækkende organisationer og interessenter Amternes teknologi- og kommunikationscentre Center for Ligebehandling af Handicappede, Center for Små Handicapgrupper, Hjælpemiddelinstituttet, Psykiatrifonden, Handicapviden.dk, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Udviklings- og Formidlingscentret på Handicapområdet, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Det Centrale Handicapråd, Handicap Portalen.dk, 2. Lokale organisationer og interessenter Lokalafdelinger af de landsdækkende foreninger Ældreråd Handicapråd, Integrationsråd Samarbejdspartnere i de kommunale forvaltninger Aftenskoler Uddannelsesinstitutioner folkeskoler, gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler, VUC, FVU, AVU m.fl. PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsformidlingens handicapkonsulenter Fagforeninger, Fagligt Fællesforbund 3 F m.fl. Amternes teknologi- og kommunikationscentre 3. Om tilgængelighed Dansk Center for Tilgængelighed blev nedlagt med udgangen af Centerets aktiviteter inden for byggeri, udearealer og transport bliver videreført af Statens Byggeforskningsinstitut: Gode råd om publicering på nettet. Herunder tilgængelighed, Offentlig Information Online. Herunder tilgængelighed, Offentlig information på nettet, DBBs netbibliotek for syns- og læsehandicappede, 13

14 5. Materialer Beskrivelse af de eksisterende materialeudbud: Materialeudbuddet til syns- og læsehandicappede ændres i takt med, at det analoge medie udgår. I løbet af de næste 2-3 år overgår DBB til udelukkende at betjene brugerne med digitale materialer, d.v.s. at kassettebåndsbøgerne fuldstændig udgår. Det samme vil ske i folkebibliotekerne i løbet af de kommende år. Følgende beskrivelse af materialer er udtryk for et øjebliksbillede og skal ikke ses som et fuldstændigt billede af materialeudbuddet. Udviklingen i medierne kan evt. følges på Materialer på lyd En lydbog er en tro indlæsning af den trykte bog. Lydbogen kan f. eks. distribueres på kassettebånd eller cd. En lydbog kan også produceres i det internationale Daisy-format og distribueres på cd-rom, sådan som DBB gør det. Alle kan låne folkebibliotekernes lydbøger. Lydbøger fra DBB er forbeholdt personer, der ikke kan læse trykt tekst. Lydbøger på kassettebånd/cd/mp3 fra folkebibliotekerne Lydbøger på kassettebånd/cd/mp3 kan lånes af alle på folkebibliotekerne. En lydbog på audio-cd indeholder ikke-komprimeret lyd, hvorimod lyden på mp3 filer og Daisy er komprimeret. mp3-filer Enkelte forlag er begyndt at tilbyde lydbøger som mp3-filer. Disse kan lånes på cd på biblioteket, eller downloades fra en server, og på længere sigt hjemmefra, når det bliver muligt at få en aftale i stand med rettighedshaverne. Digitale lydbøger i Daisyformat fra DBB (Daisy = Digital Accessible Information System) En Daisy-lydbog er en digital lydbog, som er optaget digitalt og opmærket i formatet xml. Der kan f.eks. opmærkes på afsnit, kapitler, underkapitler og sidetal. Opmærkningen giver mulighed for at navigere i bogen. Bogen ligger på en cd-rom og udsendes i specielt tilpasset kuvert. Distributionen sker on demand, d.v.s. der produceres en kopi til den enkelte bruger. Brugeren kan beholde bogen, som er til personligt brug og ikke må videregives. En digital lydbog indeholder altid lyd, og er som oftest indlæst med human stemme, men den kan også være genereret med syntetisk tale. Nogle digitale lydbøger indeholder foruden lyd også tekst og enkelte har også illustrationer. DBB producerer digitale lydbøger efter den internationale standard Daisy/Niso Z

15 Langsomt indlæst Langsomt indlæste lydbøger på kassettebånd og cd-audio kan lånes på folkebibliotekerne. Brugere, som er indmeldt på DBB, kan tillige låne langsomt indlæste lydbøger direkte fra DBB. I en langsomt indlæst lydbog gøres teksten lettere forståelig ved hjælp af pauser, rytme og tydelig stemmeføring i et moderat tempo ( ord i minuttet). Målgruppen for langsomt indlæste lydbøger er personer, der er ramt af afasi eller apopleksi. Hørehæmmede eller døvblinde, der har en hørerest, kan også have glæde af langsomt indlæste lydbøger. Endvidere kan langsomt indlæste lydbøger være gode til læsetræning sammen med den trykte bog. Lydbøger på fremmedsprog Lydbøger på fremmedsprog kan lånes på folkebibliotekerne. Indmeldte brugere på DBB kan låne lydbøger på fremmedsprog direkte på DBB via DBBs internationale lånesamarbejde. Indvandrerbiblioteket er en fælles overbygning for folkebibliotekernes betjening af etniske minoriteter. Indvandrerbiblioteket har en større samling lydbøger, der dækker ca. 30 sprog. Materialer fra Indvandrerbiblioteket lånes gennem det lokale folkebibliotek. Se Indvandrerbibliotekets hjemmeside: Københavns Kommunes Biblioteker Københavns Kommunes Biblioteker har produceret en række lydbøger på de største indvandrersprog for både børn og voksne. Lydbøgerne kan skaffes via alle biblioteker. Katalog tilsendes: Lydbøger fra Slagelse Centralbibliotek Slagelse Centralbibliotek har overbygningsfunktion for udenlandske lydbøger. Biblioteket udlåner lydbøger på engelsk, tysk, fransk og spansk. Lydbøgerne indkøbes primært på cd, men også på kassettebånd og mp3. Lydbøgerne kan skaffes via alle biblioteker. Det Sønderjydske Landsbibliotek Som en del af CB-forpligtelsen anskaffer Det Sønderjydske Landsbibliotek årligt ca. 200 danske lydbøger som supplement til de lydbøger, som landets folkebiblioteker selv anskaffer. Lydbøgerne skal stilles gratis til rådighed for andre biblioteker i Danmark. Lydaviser på kassettebånd og cd-audio Mange folkebiblioteker og kommuner udgiver lydaviser med nyheder fra lokalaviser. Se listen over lydaviser her: æsningstjenester 15

16 Blade og tidsskrifter på kassettebånd DBB tilbyder ca. 60 tidsskrifter og aviser på kassettebånd. Abonnement på aviser og tidsskrifter på lyd fra DBB kan tegnes af alle, der ikke kan læse trykt tekst, samt af biblioteker. Et abonnement koster det samme, som den tilsvarende trykte udgave. Lydoptagelser (audio) Flere biblioteker har almene eller lokalhistoriske optagelser på lyd. Det kan være alt lige fra en radioudsendelse på DR til et interview med en lokalpolitiker. Indlæsningstjenester Nogle kommuner har en indlæsningstjeneste. Her kan man få indlæst personlige papirer m.m. I andre kommuner er der adgang til at benytte indscannings- og oplæsningsudstyr som f.eks. Opus. Se liste på E17 over indlæsningstjenester: Elektronisk materiale En e-bog er en elektronisk bog, som kan læses på pc eller PDA (håndholdt computer eller mobiltelefon). Der findes mange typer e-bøger. Nogle kræver særlig software. E-bøger fra DBB Personer, der ikke kan læse trykt tekst, har adgang til over e-bøger via E17. E- bøgerne kan downloades eller bestilles som cd-rom. E-bøgerne på E17 kræver ikke særligt afspilleudstyr eller specielle e-bogslæsere (hardware). Herved adskiller de sig fra de e-bøger, som kan lånes på nogle biblioteker. E-bogslæsere Der findes flere slags afspillere til at læse e-bøger, de benævnes e-bogslæsere. Af e- bogslæsere kan nævnes: Adobe Reader, Rocket, Microsoft Reader, Franklin, MobiPocket og Palm Reader. Desværre benytter de ikke alle det samme tekstformat. Man kan med andre ord ikke bare lægge en hvilken som helst tekst over i sin e-bogslæser. Der er dog oprettet "biblioteker" rundt omkring på internettet, hvor man kan hente netop de tekster, som passer til den enkelte e-bogslæser. Andre e-bøger Der findes typer af e-bøger, som er specifikt produceret til særlige e-bogslæsere (hardware). Der findes endnu ingen e-boglæsere, som er tilgængelige for brugere, der læser ved hjælp af en skærmlæser. Alligevel vælger flere producenter at anvende disse afspillere, fordi programmerne af ophavsretsmæssige grunde har indbygget sikring imod kopiering. Læs om formater og typer af e-bogslæsere på Dansk RessourceCenter for e-bøger på Randers Bibliotek. Projekt Downlaan Downlaan er et projekt støttet af Biblioteksstyrelsen, foreløbig til 31. december Downlaan har til formål at formidle digitalt materiale til biblioteksbrugere over hele landet. Der 16

17 samarbejdes med en lang række forlag, således at der pt. er ca. 650 titler til udlån, et antal der forøges løbende. Deltagende biblioteker: København, Århus, Randers og DBB, og desuden Dansk BiblioteksCenter og DBC Medier. Det er i øjeblikket kun lånere i de tre involverede kommuner, der kan låne materialer via downlaan.dk. Læs mere: Tilgængelige tidsskrifter, aviser og nyheder på nettet Der findes aviser og nyheder på nettet, som er tilgængelige for personer, der benytter kompenserende udstyr. Se liste over tilgængelige tidsskrifter, aviser og nyheder på E17: Enkelte biblioteker har den lokale lydavis liggende som lydfil på nettet. Se f.eks.: E-Lydbøger Dansk RessourceCenter for e-bøger på Randers Bibliotek har et samarbejde med den svenske producent Elib om distribution af lydbøger på svensk og dansk. Man skal være låner på Randers Bibliotek for at kunne benytte denne service. E-lydbøgerne afspilles i EaseReader Online, som downloades. Denne afspiller er under udvikling, og den er endnu ikke fuldt ud tilgængelig. Lydbøgerne streames, hvilket betyder, at man skal være online for at lytte til e-lydbøgerne Andet Stor skrift Stor skrift er litteratur trykt med særligt store bogstaver. Bibliotekerne har et bredt udvalg af romaner og biografier med stor skrift. De fleste bøger er på dansk, men der findes også et lille udvalg på andre europæiske sprog. MagnaPrint-serien Den mest udbredte stor-skrift serie er MagnaPrint. Bøgerne er trykt på tonet papir, har en stor og tydelig skrift, samme format og altid ens mellemrum mellem ordene. Bøger for begynderlæsere Bøger for begynderlæsere har primært børn og unge som målgruppe. Men psykisk udviklingshæmmede kan også have glæde af denne type litteratur. Bøgerne er ofte illustrerede historier med en særlig sproglig og typografisk tilrettelægning, der imødekommer børns læseformåen. Det er sjældent voksen-emner som behandles. Derfor har litteraturen også kun en smal målgruppe blandt voksne læsere. Letlæsningsbøger Letlæsningsbøger har en klart fortalt handling med et enkelt sprog og en god typografi. Nogle letlæsningsbøger bliver skrevet direkte til målgruppen, mens andre baserer sig på allerede eksisterende titler, hvor teksten bliver læsepædagogisk bearbejdet. 17

18 Letlæsningsbøger findes i forskellige sværhedsgrader og med forskellige målgrupper for øje. Det kan f.eks. være ordblinde, fremmedsprogede, læsesvage eller psykisk udviklingshæmmede. Letlæsningsbøger kan også være nyttige i forhold til læsetræning for hørehandicappede. Bog + lyd Bog + lyd er letlæsningsbøger, der udkommer sammen med en lydbog. Bog + lyd udlånes samlet og er især velegnet til læsetræning. Ofte er bogen indlæst langsomt, så det er lettere at følge teksten. Der findes flere letlæsningserier, f.eks. Læs let med lyd Bøger i denne serie er velegnede til læsetræning for voksne ordblinde og indvandrere. Bøgerne er bearbejdede og forkortede og har et indhold for voksne. Lydbøgerne er indlæst i normalt, roligt tempo for den lidt øvede læser. Flere af seriens bøger fås også indlæst i langsomt tempo, som bl.a. er velegnet til brugere med afasi. Billedværker Billedværker med store tydelige illustrationer er et velegnet medie ved biblioteksbetjening af demente. Der er erfaring for, at der er stor interesse for billedværker med følgende emner: blomster, dyr, lande, gamle dage og kogebøger med mange og store illustrationer. Bøger fra børnebiblioteket er meget anvendelige til demente. Der henvises i øvrigt til Dansk Center for Reminiscens Erindringskasser, som udlånes til bibliotekerne. Find nyttige tips på Multimedier Der findes særligt tilrettelagte videoer og dvd'er for personer med kommunikations-handicap. Døve og hørehæmmede kan have glæde af video med tegnsprog eller undertekster. Andre har glæde af udvalgte bøger og undervisnings-materiale på cd-rom. Der findes undervisnings-programmer i forhold til it, teori til kørekort, sprogkurser m.m. Endvidere findes der opslagsværker såsom vejkort, gør-det-selv-bøger, leksika og ordbøger. Programmerne stiller forskellige tekniske krav til pc en. Mange af programmerne kan ikke bruges sammen med kompenserende udstyr som f.eks. skærmlæseren JAWS. Film på video og dvd På mange biblioteker findes kortfilm, spillefilm og dokumentarfilm til udlån til både børn og voksne. Specielt for hørehandicappede Da tegnsprog og andre sprogstøttende systemer er visuelle, er video og DVD vigtige materialer i biblioteksbetjeningen af døve og hørehæmmede. Døve og Hørehæmmede har især glæde af video med tegnsprog eller undertekster - eventuelt med let læste undertekster. Der findes også sprogstimulerende materialer i form af spil og billedbøger på cd-rom eller dvd. Endvidere findes der videoer til undervisning i f.eks. tegnsprog, og mund-håndsystem. Musik Alle folkebiblioteker har musik til udlån. 18

19 Musik kan lånes gratis via internettet. På Bibliotekernes Netmusik kan man lytte til musik eller downloade musiknumre. Tilbuddet kan med lidt god vilje også benyttes af brugere med skærmlæser. MusiCure 1-5 Serien MusiCure 1-5 af Niels Eje samt musik for Music for the Mozart effect, vol 1-6 er velegnet i arbejdet med bl.a. demente. Punktbøger En punktbog er en bog, der er overført til punktskrift og herefter printet på papir. Alle, der kan læse punktskrift, kan låne punktbøger fra DBB. Punktbøger udlånes on demand og skal ikke returneres. Aviser og tidsskrifter på punkt DBB producerer tidsskrifter, blade og aviser på punktskrift. Punktnoder En punktnode er en trykt node overført til punkt. Punktnoder produceres efter international standard og kan derfor bruges over hele verden. DBB udlåner både til danske og udenlandske brugere. Lokalt produceret offentlig information Mange biblioteker, som producerer lydavis og /eller har indlæsningstjeneste, producerer også offentlig information, primært på kassettebånd. For eksempel information til pensionister om nye takster, mulighed for hjælpemidler eller madordninger. Andre producenter SU-styrelsen SU-styrelsen producerer materialer til studerende, der er syns- eller læsehandicappede. Se: KLO (Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede) KLO har til formål at indlæse og udlåne bøger, uddannelsesmateriale, pjecer m.m. til dem, der har problemer med at læse trykt tekst. KLO arbejder for, at et syns- eller læsehandicap ikke skal være nogen hindring for, at man grundigt kan orientere sig og være aktiv i samfundslivet. Læs mere på: 19

20 Kristeligt Lydbibliotek Kristeligt Lydbibliotek drives af K.A.b.B. - Kristelig Arbejde blandt Blinde. KAbB er en folkekirkelig organisation, hvis formål er at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede og mennesker med andre læsehandicaps. Dette gøres bl.a. ved, at Bibelen og kristen litteratur er tilgængelig som lydbog. Kristeligt Lydbibliotek udlåner kristne bøger som digitale bøger indlæst på CD i Daisy format og lydbøger på kassettebånd. Læs mere på: DEBBI (Dansk Elektronisk Blindebibliotek) DEBBI drives af Fonden for Aktive Blinde, som arbejder for gratis e-bøger til alle. Læs mere på: Skema over materialeudbud Nedenfor følger skema over udbuddet af materialer på folkebiblioteker, DBB, og netbiblioteket E17. Alt materiale på Internettet, der ikke er pålagt restriktioner, er i princippet tilgængeligt for alle. Reelt er det dog ikke nødvendigvis tilgængeligt for hele målgruppen, idet brugere, der læser med kompenserende udstyr som f.eks. skærmlæser, ofte ikke har mulighed for at benytte deres kompenserende udstyr på sitet og derfor reelt ikke har adgang. Flere materialer i følgende skema kan hentes via Internettet. 20

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota #Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE SYNSHANDICAP Gruppen af synshandicappede består både af blinde

Læs mere

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Baggrundsviden om handicap i forhold til fysisk tilgængelighed Projekt Mainstreaming af handicapområdet www.handicapmainstreaming.dk v. Center for Ligebehandling af

Læs mere

Her og nu og hva så?..

Her og nu og hva så?.. Da jeg selv er ordblind er dette et projekt der betyder meget for mig, da jeg virkelig ønsker at gøre en forskel for dem der stadig lader sig hæmme af deres handicap og aldrig nærmer sig et bibliotek eller

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

OVERSIGT / KOMPENSATIONSMULIGHEDER FOR DE FORSKELLIGE HANDICAPGRUPPER

OVERSIGT / KOMPENSATIONSMULIGHEDER FOR DE FORSKELLIGE HANDICAPGRUPPER OVERSIGT / KOMPENSATIONSMULIGHEDER FOR DE FORSKELLIGE HANDICAPGRUPPER VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION BEVÆGELSESHANDICAP

Læs mere

Information om kognitive vanskeligheder

Information om kognitive vanskeligheder Information om kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Denne

Læs mere

Orientering fra Skole- og Kulturforvaltningen.

Orientering fra Skole- og Kulturforvaltningen. Punkt 12. Orientering fra Skole- og Kulturforvaltningen.. Evaluering af Handicaprådets høringssvar jvf. beslutning på sidste møde i Handicaprådet I 2012 havde Skole- og Kulturforvaltningen punktet Rammeaftale

Læs mere

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse IKT og Telekommunikation digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse Når man har nedsat syn og hørelse, kan det at kommunikere med omgivelserne give store udfordringer. Der findes i dag mange

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner

Praktisk vejledning til kommuner Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring

Læs mere

DET GODE MØDE. - gode råd om kommunikation med handicappede. Center for Ligebehandling af Handicappede

DET GODE MØDE. - gode råd om kommunikation med handicappede. Center for Ligebehandling af Handicappede DET GODE MØDE - gode råd om kommunikation med handicappede Center for Ligebehandling af Handicappede Udgiver Center for Ligebehandling af Handicappede Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Dette idékatalog repræsenterer besvarelser fra 23 folkebiblioteker i forbindelse med projektet Koncept for bibliotekernes betjening af læsesvage. Det illustrerer

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

BIBLIOTEKET. - HVAD skulle jeg komme DER efter? Attraktive biblioteker. for ordblinde og læsesvage - HVORDAN?

BIBLIOTEKET. - HVAD skulle jeg komme DER efter? Attraktive biblioteker. for ordblinde og læsesvage - HVORDAN? BIBLIOTEKET - HVAD skulle jeg komme DER efter? Attraktive biblioteker for ordblinde og læsesvage - HVORDAN? Tilegnet Konsulent Erik Arendal Hjælpemiddelinstituttet Rigmor Sejrsen - Frederikssund Bibliotek

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Biblioteksbetjening af syns- og læsehandicappede

Biblioteksbetjening af syns- og læsehandicappede Biblioteksbetjening af syns- og læsehandicappede Folkebibliote DBB ntralbiblioteket - brikkerne lægges til et bibliotekssamarbejde Jeannette Larsen, Gentofte Bibliotekerne Inge Padkær Nielsen, Danmarks

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Strategi for 2009-2012

Strategi for 2009-2012 [Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder] Strategi for 2009-2012 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med læsevanskeligheder tilpasset

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING Dato 19-03-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type 2 - Omlægning af Lydavisen Lydavisens produkter er som udgangspunkt

Læs mere

om erhvervet døvblindhed

om erhvervet døvblindhed om erhvervet døvblindhed Indhold 3 Indledning 5 Om døvblindhed 6 Årsager til døvblindhed 6 Konsekvenser af døvblindhed 9 Kommunikation med døvblinde 10 Landsdækkende døvblindekonsulentordning 13 Tilbud

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur 3. maj 2016 Målgrupper 1 Borgere med autisme og svær spiseforstyrrelse Målgruppen omfatter borgere, hvor kombinationen af autisme og spiseforstyrrelse

Læs mere

GUIDEN / TIL DEMOKRATISKE DELTAGELSESMETODER

GUIDEN / TIL DEMOKRATISKE DELTAGELSESMETODER GUIDEN / TIL DEMOKRATISKE DELTAGELSESMETODER VÆRKTØJET TIL POLITIKFORMULERINGSPROCESSER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION GODE RÅD OM INDDRAGELSE

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

En tilværelse tæt på det normale

En tilværelse tæt på det normale En tilværelse tæt på det normale Af Morten Gjerskov, Formand for Forebyggelses- og Socialudvalget Det skal være muligt for alle børn, unge og voksne med handicap, at få en tilværelse så tæt på det normale

Læs mere

Biblioteks Chef Foreningen. Odense 17. maj 2011

Biblioteks Chef Foreningen. Odense 17. maj 2011 Odense 17. maj 2011 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Biblioteksleder Otterup (1997-2002) Medlem af Udvalget om Folkebibliotekerne

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Indberetning af specialpædagogisk bistand og sprogstimulering til Undervisningsministeriet Skrevet af:

Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Indberetning af specialpædagogisk bistand og sprogstimulering til Undervisningsministeriet Skrevet af: Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Indberetning af specialpædagogisk bistand og sprogstimulering til Undervisningsministeriet Skrevet af: UNI C Styrelsen for It og Læring Hvilke kommuner skal

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

It-rygsæk, Værd At Vide

It-rygsæk, Værd At Vide 2014 It-rygsæk, Værd At Vide Konsulenterne Center for Uddannelse 20-03-2014 Indledning I Næstved er it-rygsække som kompenserende hjælpemiddel til elever med udfordringer i læsning og skrivning et udbredt

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Information om træthed efter hjerneskade

Information om træthed efter hjerneskade Kommunikationscentret Information om træthed efter hjerneskade 1 2 Træthed er en hyppig følge efter en hjerneskade og kan udgøre et markant usynligt handicap. Træthed ses også efter andre neurologiske

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

Her og nu og hva så?..

Her og nu og hva så?.. Da jeg selv er ordblind er dette et projekt der betyder meget for mig, da jeg virkelig ønsker at gøre en forskel for dem der stadig lader sig hæmme af deres handicap og aldrig nærmer sig et bibliotek eller

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne

Spørgeskema. Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Spørgeskema Tilgængelighed til Folkebibliotekerne Bibliotekets navn og adresse: Kommune : Angiv venligst om biblioteket er et (sæt kryds): Centralbibliotek Kommunebibliotek / hovedbibliotek Filial Spørgeskema

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt"

Projekt Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt Sag 2-2014-00049 Dok. 154902/kwk Projekt "Flere i arbejde med kognitive funktionsnedsættelser - et metodeudviklingsprojekt" Indhold Baggrund og formål med projektet... 1 Baggrund... 1 Formål... 2 Mål i

Læs mere

Jens Erik Kajhøj Side 1

Jens Erik Kajhøj Side 1 Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående Jura E-mail: jens.erik.kajhoj@stukuvm.dk Tlf.: 33 92 60 03 E-mail: sps@stukuvm.dk

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Danmarks Blindebibliotek i digitalt tigerspring

Danmarks Blindebibliotek i digitalt tigerspring Danmarks Blindebibliotek i digitalt tigerspring Folke- og forskningsbiblioteker må med i springet... hvis de vil være handicapvenlige Danmarks Blindebibliotek Det offentlige, landsdækkende bibliotek

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd

Refleksionspapir om inklusion. Det Centrale Handicapråd Refleksionspapir om inklusion Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Kira Hallberg Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10 44 Fax: 33 11 10

Læs mere

Letlæselig udgave af Strategi for nye alliancer

Letlæselig udgave af Strategi for nye alliancer Letlæselig udgave af Strategi for nye alliancer 2 Tænketanken Nye Alliancer Hvordan kan der komme flere mennesker med handicap ind i de almindelige foreninger? Hvordan kan vi fjerne fordomme om mennesker

Læs mere

Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes. FDDBungdom. Informatørtjenesten. Kontaktpersonordningen

Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes. FDDBungdom. Informatørtjenesten. Kontaktpersonordningen Få besøg af en FDDB konsulent Erfagruppen stedet man mødes FDDBungdom Informatørtjenesten Kontaktpersonordningen Kommunikation Hjælpemidler Medlemsskab Vil du støtte FDDB? Foreningen af Danske DøvBlinde

Læs mere

Information om afasi ERHVERVET HJERNESKADE. Kommunikationscentret. Information om afasi

Information om afasi ERHVERVET HJERNESKADE. Kommunikationscentret. Information om afasi Kommunikationscentret Information om afasi 1 2 Afasi medfører for de fleste menneskers vedkommende en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Uanset hvor i livet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Resultatkontrakt - Danmarks Blindebibliotek 2006-2008

Resultatkontrakt - Danmarks Blindebibliotek 2006-2008 Resultatkontrakt Oplysninger om denne udgave af dokumentet Dokumentet er inddelt i fem niveauer. 1 Resultatkontrakt - Danmarks Blindebibliotek 2006-2008 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere