Ad hoc-grupperapport udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad hoc-grupperapport udarbejdet af:"

Transkript

1 Ad hoc-grupperapport udarbejdet af: Lene Harder, DBB, Helle Mortensen, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Lis Müller, Tårnby Kommunebiblioteker, Bente Dahl Rathje, DBB, Rigmor Sejrsen, Frederikssund Bibliotek, Gyda Skat Nielsen, Bibliotekerne i Søllerød, Susy Tastesen, Københavns Kommunes Biblioteker, Lone H. Thostrup, Værløse Bibliotekerne, Merete Wiuff, Hillerød Bibliotek Redaktionsgruppe: Bente Dahl Rathje, Gyda Skat Nielsen, Susy Tastesen Det faglige Netværk, Gentofte Bibliotekerne, 2006

2 1. INDLEDNING KOMMISSORIUM RESUMÉ MÅLGRUPPER BLINDE, DØVBLINDE OG SVAGTSEENDE ORDBLINDE OG LÆSESVAGE DØVE OG HØREHÆMMEDE MOTORISK FUNKTIONSHÆMMEDE PERSONER MED FORSTÅELSESPROBLEMER (KOGNITIVT FUNKTIONSHÆMMEDE) ANDRE GRUPPER PÅ TVÆRS AF MÅLGRUPPERNE MATERIALER MATERIALER PÅ LYD ELEKTRONISK MATERIALE ANDET SKEMA OVER MATERIALEUDBUD IT- PROGRAMMER BETJENING OG FORMIDLING HVORDAN KOMMER VI I GANG? UDDANNELSE/KOMPETENCEUDVIKLING SAMARBEJDET MELLEM FOLKEBIBLIOTEKERNE OG DANMARKS BLINDEBIBLIOTEK ROLLER OG MULIGHEDER DBB PÅ VEJ OVER PÅ DET DIGITALE MEDIE E ANBEFALINGER OG FORSLAG KONKLUSION BILAG

3 1. Indledning Bibliotekslederne i Københavns og Frederiksborg amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner besluttede på et møde i foråret 2005 at nedsætte en ad hoc gruppe under Det faglige Netværk, hvis kommissorium er at sætte fokus på biblioteksbetjeningen af syns- og læsehandicappede i området. Medlemmer af ad hoc-gruppen blev biblioteksfolk fra folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek (DBB). Ad hoc-gruppen har holdt en række møder i sommeren og efteråret 2005, og resultatet af drøftelserne kan ses i denne rapport, som vi har valgt at give titlen Det åbne bibliotek. Det skønnes, at op til 25 % af den danske befolkning har større eller mindre problemer med at læse trykte tekster. Det kan for eksempel skyldes svagsyn, et bevægelseshandicap eller ordblindhed/dysleksi. De mange syns- og læsehandicappede har behov for særlig opmærksomhed og brugbare tilbud i form af lydmaterialer, let læste materialer og adgang til den nyeste teknologi, når de kommer på vore biblioteker. Rapporten giver et bud på, hvordan vi ude i kommunerne bedst muligt betjener vore syns- og læsehandicappede borgere, således at deres demokratiske rettigheder sikres. En væsentlig del af Det åbne bibliotek omhandler samarbejdet mellem folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek, og om hvordan vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige tilbud til denne store målgruppe. Det er ad hoc gruppens håb, at vi med denne rapport har bidraget til en øget forståelse for de syns- og læsehandicappedes problemer og behov, og at vi dermed har medvirket til, at der fremover vil blive sat særligt fokus på dette væsentlige indsatsområde. 2. Kommissorium Forslag til kommissorium blev udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter for Gentofte Bibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek. Kommissoriet blev efterfølgende vedtaget af Biblioteksledermødet. Målbeskrivelse Formål: At skabe viden om og kendskab til grundlaget for målrettet betjening og servicering af blinde, ordblinde og andre læsehandicappede med udgangspunkt i de muligheder, som bl.a. folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek kan stille til rådighed. Målgruppe/afgrænsning Ad hoc-gruppens kommissorium omfatter voksne (fra 16/17 år), der er i stand til at komme fysisk på biblioteket. Mål: Metoder til at beskrive/identificere de forskellige grupperinger i målgruppen - fokus på de lokale netværk, brugergrupper eller andre relevante aktører - fokus på kontakt til ikke brugere/potentielle brugere Beskrivelse af det eksisterende materialeudbud, der er relevant for de forskellige grupperinger - herunder såvel de fysiske som de virtuelle og klausulerede/ikke klausulerede materialer 3

4 Fokus på formidling og betjening - viden om betjeningsadfærd over for de forskellige handicapgrupper Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek roller og muligheder Uddannelse af personale i folkebiblioteket Succeskriterier: Der udarbejdes beskrivelse med analyse af de forskellige fokusområder, der er nævnt i de ovenstående mål Der udarbejdes anbefalinger/anvisninger til, hvordan det videre arbejde kan gribes an Der udarbejdes en rapport indeholdende beskrivelse, analyse og anbefalinger/anvisninger Ad hoc-gruppens resultater præsenteres på en temadag Deltagere i ad hoc-gruppen Lene Harder, DBB, Helle Mortensen, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Lis Müller, Tårnby Kommunebiblioteker, Bente Dahl Rathje, DBB, Rigmor Sejrsen, Frederikssund Bibliotek, Gyda Skat Nielsen, Bibliotekerne i Søllerød, Susy Tastesen, Københavns Kommunes Biblioteker, Lone H. Thostrup, Værløse Bibliotekerne og Merete Wiuff, Hillerød Bibliotek. Ole Olav Jensen, Gentofte Bibliotekerne, har deltaget som proceskonsulent. Tids- og mødeplan Møde Dato Sted august kl Gentofte august kl Gentofte september kl DBB oktober kl Lyngby oktober kl Hillerød november kl Værløse november kl Tårnby Bibliotek december kl KKB Lyd Redaktionsgruppen (Bente Dahl Rathje, Gyda Skat Nielsen, Susy Tastesen) har holdt 3 møder. 4

5 3. Resumé Det åbne bibliotek giver en række forslag til, hvordan folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek (DBB) i fællesskab kan tilbyde unge og voksne syns- og læsehandicappede en biblioteksbetjening, som er tidssvarende og på linje med den betjening, som tilbydes alle andre befolkningsgrupper. Rapporten giver en gennemgang af de forskellige materialer, som henvender sig til mennesker, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at bruge de tilbud, som andre kan benytte sig af på biblioteket. Der lægges i denne forbindelse vægt på udnyttelsen af den nyeste teknologi. Det er absolut nødvendigt, at bibliotekernes forskellige tilbud til syns- og læsehandicappede formidles bedst muligt. Brugerne skal føle sig velkomne, og det gør de kun, hvis alle ansatte på biblioteket har kendskab til de forskellige former for handicap og forståelse for, at mennesker med et handicap har behov for særlig opmærksomhed og hjælp, når de kommer på biblioteket. Rapporten giver en række forslag til, hvordan alle personalekategorier informeres bedst muligt, og hvordan et samarbejde kan etableres med de syns- og læsehandicappede og deres organisationer. Tilgængelighed til bibliotekerne er en anden vigtig faktor. Det er ikke nok, at biblioteket har en række gode tilbud til dem, der har problemer med at læse, og at personalet er parat til at give den bedst mulige service, hvis de fysiske forhold er uhensigtsmæssige. For at udnytte eksisterende og fremtidige ressourcer bedst muligt, er et tæt samarbejde mellem folkebibliotekerne og DBB vigtigt. I rapporten kan man finde ideer til et sådant samarbejde. Endelig giver Det åbne bibliotek en række andre anbefalinger og forslag, som kan være nyttige ved planlægningen af den fremtidige biblioteksbetjening af vore syns- og læsehandicappede medborgere. 5

6 4. Målgrupper Målgruppeinddelingen følger den opdeling, der findes i: National Strategi for biblioteksbetjening af bibliotekssvage borgere. Danmarks Biblioteksforening, Gruppen af syns- og læsehandicappede defineres som borgere, der har vanskeligt ved at læse trykte tekster. Vi har dog fundet det hensigtsmæssigt at starte med de største grupper, og vi anvender de betegnelser for handicapgrupperne, som bruges på (DBBs netbibliotek for synsog læsehandicappede). Efter hver målgruppe er der en liste over landsdækkende interesseorganisationer. Efter beskrivelsen af målgrupperne er der nævnt eksempler på lokale og landsdækkende interessenter på tværs af målgrupperne. Der afsluttes med et afsnit om tilgængelighed. Fælles for de 5 målgrupper er, at deres handicap medfører et kompensationsbehov af en eller anden art i forhold til læsning; enten i form af materialernes tilrettelæggelse, de fysiske rammer eller vanskelighed med at kommunikere. Eksempelvis har mange døve og hørehæmmede udover læseproblemer også problemer med at kommunikere. Udlændinge, nye indvandrere og flygtninge er kort omtalt under Andre grupper i rapporten, selvom de ikke generelt kan betegnes som læsehandicappede. De er taget med, fordi de har særlige sproglige behov, som stiller særlige krav til bibliotekernes materialer. Kilde til statistik: Strukturreformen vil medføre ændringer i listen over interessenter og i deres struktur. Foreløbig er det besluttet, at de amtslige videncentre (se samt Center for Små Handicapgrupper (CSH), Hjælpemiddelinstituttet og Videnscenter for Socialpsykiatri overgår ved kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 til statslig styring under VISO (national videns- og specialrådgivningsorganisation). Socialministeriet har oprettet en VISOhjemmeside, hvor der løbende orienteres om forløbet i dannelsen af den nye organisation: viso.social.dk Med strukturreformen bliver det nu lovpligtigt for kommunerne at oprette et handicapråd, hvor repræsentanter fra DSI mødes med politikere og embedsmænd fra kommunen. Se lovteksten: 6

7 4.1. Blinde, døvblinde og svagtseende Blinde Blindhed dækker over forskellige grader af synsnedsættelse. Blindhed er i høj grad aldersbetinget, og senblinde over 60 år udgør den største gruppe (80 %). Den danske definition på blindhed er en synsrest på højst 6/60. I Statens Øjenklinik skønner man, at der er cirka blinde og svagtseende; der er ca døvblinde i Danmark. Svagtseende Man tilhører gruppen af svagtseende, hvis éns synsrest er mellem 6/60 og 6/18. Døvblinde Definitionen på døvblindhed er en alvorlig grad af syns- og hørenedsættelse. En del døvblinde er helt døve og blinde; andre har både syns- og hørerester. Gruppen opdeles i døvblindfødte (ca. 15 %) og døvblindblevne (ca. 85 %). Gruppen af døvblindblevne opdeles endvidere i primært døve (tegnsprogede), primært blinde (dansksprogede) og normalt seende og hørende, som senere i livet får nedsat både syn og hørelse (dansksprogede). Organisationer og interessenter Landsdækkende Videncenter for Synshandicap, Dansk Blindesamfund, Institut for Blinde og Svagsynede, BOS Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn, Synscenter Refsnæs, Foreningen af Danske DøvBlinde, VidensCentret for DøvBlindBlevne, VidensCenter for Døvblindfødte, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Specialbibliotek: Danmarks Blindebibliotek: Ordblinde og læsesvage Ordblinde Ordblindhed eller dysleksi giver markante vanskeligheder med at lære at læse og stave. European Dyslexia Association (EDA) skønner, at mellem 8 og 10 % af alle er ordblinde. Heraf skønnes det, at omkring 2-3 % har massive læse/staveproblemer. Læsesvage Gruppen af læsesvage og læseuvante udgør et stort antal mennesker, som af mange forskellige årsager har svært ved at læse (funktionelle analfabeter). 7

8 Organisationer og interessenter Landsdækkende Dansk Videnscenter for Ordblindhed, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Ordblindes Netværk, tidligere. Ordblindeungdom landsforening for dyslektiske studerende (Internetportal) Ordblinderådgivningen, Hovedstadens Ordblindeskole, Ordblindeinstituttet (dækker Kbh s amt og tilgrænsende amter), Efterskoler og højskoler for Ordblinde De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Specialbibliotek: Danmarks Blindebibliotek: Døve og hørehæmmede Der er ca hørehandicappede i Danmark, dvs. ca. 10 % af den danske befolkning. Betegnelsen hørehandicappede dækker over grupperne døve, døvblevne, CI-opererede og hørehæmmede. Ca danskere bruger høreapparat, mens mennesker er døve og bruger tegnsprog. Døve Døve er født uden hørelse eller med en så lille hørerest, at den ikke har nogen selvstændig funktion. Døve kan også have mistet hørelsen så tidligt, at de ikke har kunnet tilegne sig talesproget på en naturlig måde. Det er især døvfødte, der kan have læsevanskeligheder. Døvblevne Døvblevne er født normalthørende, men har på et tidspunkt mistet hørelsen helt. CI-opererede Cochlear implant (CI) er et avanceret høreapparat, som gennem indopererede elektroder og elektriske impulser giver meget svært hørehæmmede og døve mulighed for at opfatte lyd dog uden at opnå en normal hørelse. Hørehæmmede Hørehæmmede er den største og bredeste gruppe af hørehandicappede. Her kan et høreapparat hjælpe og i bedste fald eliminere handicappet. 8

9 Døvblinde Døvblindhed er en kombination af nedsat hørelse og syn. Se afsnittet: Blinde, døvblinde og svagtseende, hvor også organisationer og interessenter er oplistet. Organisationer og interessenter Landsdækkende Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede, Center for Døve, Danske Døves Landsforbund, Landsforeningen for Bedre Hørelse, Danske Døves Ungdomsforbund, Hoerelse.info (Internetportal), De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Foreningen for voksne cochlear implanterede, Døve og hørehæmmede har deres egen højskole Døveskolernes materialecenter Center for tegnsprog Danmarks største og ældste hjemmeside for døve Døvefilm Video Specialbiblioteker: Døve og hørehæmmedesamlingen på Biblioteket Ørnevej (København): Døve og hørehæmmedesamlingen Grønlands Torv Bibliotek (Aalborg): Motorisk funktionshæmmede Bevægelseshandicappede er en meget stor og forskelligartet gruppe. Der er ca personer, som har en begrænset eller manglende evne til at bruge arme og/eller hænder. Ca benytter kørestol, og personer har en begrænset koordinationsevne. I det følgende gennemgås nogle af disse handicapgrupper. Spastikere Der findes omkring personer i Danmark med diagnosen spastisk lammelse, som er en medfødt hjerneskade karakteriseret ved lammelser i bevægelsesapparatet. Spastisk lammelse kan også forårsages af en ulykke. Gigtpatienter Det anslås, at personer i Danmark har en gigtsygdom. Der findes mere end 200 forskellige former for gigt, som medfører begrænsninger i personens fysiske udfoldelsesmuligheder. 9

10 Mennesker med Parkinsons syge Omkring personer i Danmark lider af Parkinsons syge. Sygdommen karakteriseres ved langsomme, stive og måske rystende bevægelser, samt balance- og gangforstyrrelser. Sygdommen kan også påvirke taleevnen. Sclerose-ramte (Multipel sclerose, MS) MS kan vise sig ved træthed eller mathed i kroppen, usikker balance, nedsat kraft i arme og ben, føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen og problemer med synet. Omkring personer i Danmark er ramt af sclerose. Trafik- og ulykkesskadede Kan bl.a. medføre nedsat fysisk funktionsevne og hjerneskader. Det kan betyde bevægelseshandicap som følge af para- og tetraplegi, rygmarvsskade, ulykker og trafikskader samt whiplash læsioner. Mennesker med muskelsvind Muskelsvind er en fællesbetegnelse for en række neuromuskulære sygdomme. Det vil sige sygdomme, der påvirker samspillet mellem nerver og muskler. Både børn og voksne kan få sygdommene. Muskelsvindsygdommene er kendetegnet ved, at muskelkraften gradvist forsvinder fra enkelte muskler eller større muskelgrupper. Der findes omkring mennesker med muskelsvind i Danmark. Organisationer og interessenter Landsdækkende Videnscenter for Bevægelseshandicap, Spastikerforeningen, Gigtforeningen, Dansk Parkinsonforening, Scleroseforeningen, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Muskelsvindfonden, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Foreningen for piskesmæld: Specialbibliotek: Danmarks Blindebibliotek: Personer med forståelsesproblemer (Kognitivt funktionshæmmede) Kognitive funktionsnedsættelser kan beskrives som intellektuelle vanskeligheder ved at forstå, opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. 10

11 Psykisk udviklingshæmmede Psykisk udviklingshæmmede omfatter f.eks. sent udviklede og mennesker med medfødt hjerneskade, MBD/DAMP eller autisme. Det skønnes, at ca personer er psykisk udviklingshæmmede. Sent udviklede Betegnelsen er knyttet til børn og unge, som f. eks. kan have koncentrations- og taleproblemer. Downs Syndrom (Mongolisme) Downs syndrom er en kromosomafvigelse. Ca. 1 ud af hver 1000 levende fødte barn har Downs syndrom. Autister Udviklingsforstyrrelse som betyder, at personen f. eks. afviger i den sociale udvikling og har afvigende kommunikationsevner. Mindst personer i Danmark har en eller anden form for autisme, f. eks. Aspergers syndrom. Personer med MBD og ADHD (tidligere DAMP) MBD står for Minimal Brain Dysfunction; ADHD står for Attention-Deficit /Hyperactivity Disorder det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Tidligere blev ADHD betegnet som DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and Perception), der omfatter problemer med opmærksomhed, motorisk kontrol, opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk fra kroppen og omverdenen. Personer med erhvervet hjerneskade Det skønnes, at ca mennesker lever med følgerne af en pludselig opstået hjerneskade. Gruppen omfatter f.eks. afatikere, epileptikere og demente. Afatikere Afasi betyder, at en normal udviklet sprogfunktion bliver forstyrret af en hjerneskade. Det kan være i forhold til at tale og skrive, at kunne forstå hvad andre siger, eller at kunne læse. Epileptikere Epilepsi er en forstyrrelse i hjernen, som bevirker, at den ramte indimellem mister kontrollen over hele eller dele af sin krop og/eller bevidsthed. Ca mennesker har epilepsi. Demente Demens betyder, at der er en række symptomer på svækkelse af hjernen f. eks. hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær og nedsat orienteringsevne. Mere end 7 % i aldersgruppen over 65 år, og i alt mindst danskere, lider af demens, f.eks. Alzheimers sygdom. 11

12 Organisationer og interessenter Landsdækkende Videnscenter for Hjerneskade, Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning, Landsforeningen Downs Syndrom, Videnscenter for Autisme, Videnscenter om Epilepsi, Videnscenter på Ældreområdet, Alzheimerforeningen, HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Hjerneforum, Landsforeningen LEV, Landsforeningen Autisme, ADHD-foreningen, tidligere DAMP-foreningen, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Landsforeningen Ligeværd, tidligere Landsforeningen til Støtte af sent Udviklede, Andre grupper Udlændinge, som ikke har dansk som deres modersmål Nye indvandrere og flygtninge Målgruppen omfatter mennesker med mange forskellige sprog, meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og meget forskellige danskkundskaber. Antallet af borgere fra 3. lande svarer til 5 % af den danske befolkning, heraf er den største gruppe arabisktalende. Organisationer og interessenter Landsdækkende FINFO, Kvinde FINFO, IndvandreNet - Landsorganisationen for Indvandrere og Flygtninge, Landsforeningen af Danske Flygtningevenner, Nydansker.dk, Kommunale sprogskoler Specialbibliotek: Indvandrerbiblioteket: 12

13 4.7. På tværs af målgrupperne 1. Landsdækkende organisationer og interessenter Amternes teknologi- og kommunikationscentre Center for Ligebehandling af Handicappede, Center for Små Handicapgrupper, Hjælpemiddelinstituttet, Psykiatrifonden, Handicapviden.dk, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Udviklings- og Formidlingscentret på Handicapområdet, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Det Centrale Handicapråd, Handicap Portalen.dk, 2. Lokale organisationer og interessenter Lokalafdelinger af de landsdækkende foreninger Ældreråd Handicapråd, Integrationsråd Samarbejdspartnere i de kommunale forvaltninger Aftenskoler Uddannelsesinstitutioner folkeskoler, gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler, VUC, FVU, AVU m.fl. PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsformidlingens handicapkonsulenter Fagforeninger, Fagligt Fællesforbund 3 F m.fl. Amternes teknologi- og kommunikationscentre 3. Om tilgængelighed Dansk Center for Tilgængelighed blev nedlagt med udgangen af Centerets aktiviteter inden for byggeri, udearealer og transport bliver videreført af Statens Byggeforskningsinstitut: Gode råd om publicering på nettet. Herunder tilgængelighed, Offentlig Information Online. Herunder tilgængelighed, Offentlig information på nettet, DBBs netbibliotek for syns- og læsehandicappede, 13

14 5. Materialer Beskrivelse af de eksisterende materialeudbud: Materialeudbuddet til syns- og læsehandicappede ændres i takt med, at det analoge medie udgår. I løbet af de næste 2-3 år overgår DBB til udelukkende at betjene brugerne med digitale materialer, d.v.s. at kassettebåndsbøgerne fuldstændig udgår. Det samme vil ske i folkebibliotekerne i løbet af de kommende år. Følgende beskrivelse af materialer er udtryk for et øjebliksbillede og skal ikke ses som et fuldstændigt billede af materialeudbuddet. Udviklingen i medierne kan evt. følges på Materialer på lyd En lydbog er en tro indlæsning af den trykte bog. Lydbogen kan f. eks. distribueres på kassettebånd eller cd. En lydbog kan også produceres i det internationale Daisy-format og distribueres på cd-rom, sådan som DBB gør det. Alle kan låne folkebibliotekernes lydbøger. Lydbøger fra DBB er forbeholdt personer, der ikke kan læse trykt tekst. Lydbøger på kassettebånd/cd/mp3 fra folkebibliotekerne Lydbøger på kassettebånd/cd/mp3 kan lånes af alle på folkebibliotekerne. En lydbog på audio-cd indeholder ikke-komprimeret lyd, hvorimod lyden på mp3 filer og Daisy er komprimeret. mp3-filer Enkelte forlag er begyndt at tilbyde lydbøger som mp3-filer. Disse kan lånes på cd på biblioteket, eller downloades fra en server, og på længere sigt hjemmefra, når det bliver muligt at få en aftale i stand med rettighedshaverne. Digitale lydbøger i Daisyformat fra DBB (Daisy = Digital Accessible Information System) En Daisy-lydbog er en digital lydbog, som er optaget digitalt og opmærket i formatet xml. Der kan f.eks. opmærkes på afsnit, kapitler, underkapitler og sidetal. Opmærkningen giver mulighed for at navigere i bogen. Bogen ligger på en cd-rom og udsendes i specielt tilpasset kuvert. Distributionen sker on demand, d.v.s. der produceres en kopi til den enkelte bruger. Brugeren kan beholde bogen, som er til personligt brug og ikke må videregives. En digital lydbog indeholder altid lyd, og er som oftest indlæst med human stemme, men den kan også være genereret med syntetisk tale. Nogle digitale lydbøger indeholder foruden lyd også tekst og enkelte har også illustrationer. DBB producerer digitale lydbøger efter den internationale standard Daisy/Niso Z

15 Langsomt indlæst Langsomt indlæste lydbøger på kassettebånd og cd-audio kan lånes på folkebibliotekerne. Brugere, som er indmeldt på DBB, kan tillige låne langsomt indlæste lydbøger direkte fra DBB. I en langsomt indlæst lydbog gøres teksten lettere forståelig ved hjælp af pauser, rytme og tydelig stemmeføring i et moderat tempo ( ord i minuttet). Målgruppen for langsomt indlæste lydbøger er personer, der er ramt af afasi eller apopleksi. Hørehæmmede eller døvblinde, der har en hørerest, kan også have glæde af langsomt indlæste lydbøger. Endvidere kan langsomt indlæste lydbøger være gode til læsetræning sammen med den trykte bog. Lydbøger på fremmedsprog Lydbøger på fremmedsprog kan lånes på folkebibliotekerne. Indmeldte brugere på DBB kan låne lydbøger på fremmedsprog direkte på DBB via DBBs internationale lånesamarbejde. Indvandrerbiblioteket er en fælles overbygning for folkebibliotekernes betjening af etniske minoriteter. Indvandrerbiblioteket har en større samling lydbøger, der dækker ca. 30 sprog. Materialer fra Indvandrerbiblioteket lånes gennem det lokale folkebibliotek. Se Indvandrerbibliotekets hjemmeside: Københavns Kommunes Biblioteker Københavns Kommunes Biblioteker har produceret en række lydbøger på de største indvandrersprog for både børn og voksne. Lydbøgerne kan skaffes via alle biblioteker. Katalog tilsendes: Lydbøger fra Slagelse Centralbibliotek Slagelse Centralbibliotek har overbygningsfunktion for udenlandske lydbøger. Biblioteket udlåner lydbøger på engelsk, tysk, fransk og spansk. Lydbøgerne indkøbes primært på cd, men også på kassettebånd og mp3. Lydbøgerne kan skaffes via alle biblioteker. Det Sønderjydske Landsbibliotek Som en del af CB-forpligtelsen anskaffer Det Sønderjydske Landsbibliotek årligt ca. 200 danske lydbøger som supplement til de lydbøger, som landets folkebiblioteker selv anskaffer. Lydbøgerne skal stilles gratis til rådighed for andre biblioteker i Danmark. Lydaviser på kassettebånd og cd-audio Mange folkebiblioteker og kommuner udgiver lydaviser med nyheder fra lokalaviser. Se listen over lydaviser her: æsningstjenester 15

16 Blade og tidsskrifter på kassettebånd DBB tilbyder ca. 60 tidsskrifter og aviser på kassettebånd. Abonnement på aviser og tidsskrifter på lyd fra DBB kan tegnes af alle, der ikke kan læse trykt tekst, samt af biblioteker. Et abonnement koster det samme, som den tilsvarende trykte udgave. Lydoptagelser (audio) Flere biblioteker har almene eller lokalhistoriske optagelser på lyd. Det kan være alt lige fra en radioudsendelse på DR til et interview med en lokalpolitiker. Indlæsningstjenester Nogle kommuner har en indlæsningstjeneste. Her kan man få indlæst personlige papirer m.m. I andre kommuner er der adgang til at benytte indscannings- og oplæsningsudstyr som f.eks. Opus. Se liste på E17 over indlæsningstjenester: Elektronisk materiale En e-bog er en elektronisk bog, som kan læses på pc eller PDA (håndholdt computer eller mobiltelefon). Der findes mange typer e-bøger. Nogle kræver særlig software. E-bøger fra DBB Personer, der ikke kan læse trykt tekst, har adgang til over e-bøger via E17. E- bøgerne kan downloades eller bestilles som cd-rom. E-bøgerne på E17 kræver ikke særligt afspilleudstyr eller specielle e-bogslæsere (hardware). Herved adskiller de sig fra de e-bøger, som kan lånes på nogle biblioteker. E-bogslæsere Der findes flere slags afspillere til at læse e-bøger, de benævnes e-bogslæsere. Af e- bogslæsere kan nævnes: Adobe Reader, Rocket, Microsoft Reader, Franklin, MobiPocket og Palm Reader. Desværre benytter de ikke alle det samme tekstformat. Man kan med andre ord ikke bare lægge en hvilken som helst tekst over i sin e-bogslæser. Der er dog oprettet "biblioteker" rundt omkring på internettet, hvor man kan hente netop de tekster, som passer til den enkelte e-bogslæser. Andre e-bøger Der findes typer af e-bøger, som er specifikt produceret til særlige e-bogslæsere (hardware). Der findes endnu ingen e-boglæsere, som er tilgængelige for brugere, der læser ved hjælp af en skærmlæser. Alligevel vælger flere producenter at anvende disse afspillere, fordi programmerne af ophavsretsmæssige grunde har indbygget sikring imod kopiering. Læs om formater og typer af e-bogslæsere på Dansk RessourceCenter for e-bøger på Randers Bibliotek. Projekt Downlaan Downlaan er et projekt støttet af Biblioteksstyrelsen, foreløbig til 31. december Downlaan har til formål at formidle digitalt materiale til biblioteksbrugere over hele landet. Der 16

17 samarbejdes med en lang række forlag, således at der pt. er ca. 650 titler til udlån, et antal der forøges løbende. Deltagende biblioteker: København, Århus, Randers og DBB, og desuden Dansk BiblioteksCenter og DBC Medier. Det er i øjeblikket kun lånere i de tre involverede kommuner, der kan låne materialer via downlaan.dk. Læs mere: Tilgængelige tidsskrifter, aviser og nyheder på nettet Der findes aviser og nyheder på nettet, som er tilgængelige for personer, der benytter kompenserende udstyr. Se liste over tilgængelige tidsskrifter, aviser og nyheder på E17: Enkelte biblioteker har den lokale lydavis liggende som lydfil på nettet. Se f.eks.: E-Lydbøger Dansk RessourceCenter for e-bøger på Randers Bibliotek har et samarbejde med den svenske producent Elib om distribution af lydbøger på svensk og dansk. Man skal være låner på Randers Bibliotek for at kunne benytte denne service. E-lydbøgerne afspilles i EaseReader Online, som downloades. Denne afspiller er under udvikling, og den er endnu ikke fuldt ud tilgængelig. Lydbøgerne streames, hvilket betyder, at man skal være online for at lytte til e-lydbøgerne Andet Stor skrift Stor skrift er litteratur trykt med særligt store bogstaver. Bibliotekerne har et bredt udvalg af romaner og biografier med stor skrift. De fleste bøger er på dansk, men der findes også et lille udvalg på andre europæiske sprog. MagnaPrint-serien Den mest udbredte stor-skrift serie er MagnaPrint. Bøgerne er trykt på tonet papir, har en stor og tydelig skrift, samme format og altid ens mellemrum mellem ordene. Bøger for begynderlæsere Bøger for begynderlæsere har primært børn og unge som målgruppe. Men psykisk udviklingshæmmede kan også have glæde af denne type litteratur. Bøgerne er ofte illustrerede historier med en særlig sproglig og typografisk tilrettelægning, der imødekommer børns læseformåen. Det er sjældent voksen-emner som behandles. Derfor har litteraturen også kun en smal målgruppe blandt voksne læsere. Letlæsningsbøger Letlæsningsbøger har en klart fortalt handling med et enkelt sprog og en god typografi. Nogle letlæsningsbøger bliver skrevet direkte til målgruppen, mens andre baserer sig på allerede eksisterende titler, hvor teksten bliver læsepædagogisk bearbejdet. 17

18 Letlæsningsbøger findes i forskellige sværhedsgrader og med forskellige målgrupper for øje. Det kan f.eks. være ordblinde, fremmedsprogede, læsesvage eller psykisk udviklingshæmmede. Letlæsningsbøger kan også være nyttige i forhold til læsetræning for hørehandicappede. Bog + lyd Bog + lyd er letlæsningsbøger, der udkommer sammen med en lydbog. Bog + lyd udlånes samlet og er især velegnet til læsetræning. Ofte er bogen indlæst langsomt, så det er lettere at følge teksten. Der findes flere letlæsningserier, f.eks. Læs let med lyd Bøger i denne serie er velegnede til læsetræning for voksne ordblinde og indvandrere. Bøgerne er bearbejdede og forkortede og har et indhold for voksne. Lydbøgerne er indlæst i normalt, roligt tempo for den lidt øvede læser. Flere af seriens bøger fås også indlæst i langsomt tempo, som bl.a. er velegnet til brugere med afasi. Billedværker Billedværker med store tydelige illustrationer er et velegnet medie ved biblioteksbetjening af demente. Der er erfaring for, at der er stor interesse for billedværker med følgende emner: blomster, dyr, lande, gamle dage og kogebøger med mange og store illustrationer. Bøger fra børnebiblioteket er meget anvendelige til demente. Der henvises i øvrigt til Dansk Center for Reminiscens Erindringskasser, som udlånes til bibliotekerne. Find nyttige tips på Multimedier Der findes særligt tilrettelagte videoer og dvd'er for personer med kommunikations-handicap. Døve og hørehæmmede kan have glæde af video med tegnsprog eller undertekster. Andre har glæde af udvalgte bøger og undervisnings-materiale på cd-rom. Der findes undervisnings-programmer i forhold til it, teori til kørekort, sprogkurser m.m. Endvidere findes der opslagsværker såsom vejkort, gør-det-selv-bøger, leksika og ordbøger. Programmerne stiller forskellige tekniske krav til pc en. Mange af programmerne kan ikke bruges sammen med kompenserende udstyr som f.eks. skærmlæseren JAWS. Film på video og dvd På mange biblioteker findes kortfilm, spillefilm og dokumentarfilm til udlån til både børn og voksne. Specielt for hørehandicappede Da tegnsprog og andre sprogstøttende systemer er visuelle, er video og DVD vigtige materialer i biblioteksbetjeningen af døve og hørehæmmede. Døve og Hørehæmmede har især glæde af video med tegnsprog eller undertekster - eventuelt med let læste undertekster. Der findes også sprogstimulerende materialer i form af spil og billedbøger på cd-rom eller dvd. Endvidere findes der videoer til undervisning i f.eks. tegnsprog, og mund-håndsystem. Musik Alle folkebiblioteker har musik til udlån. 18

19 Musik kan lånes gratis via internettet. På Bibliotekernes Netmusik kan man lytte til musik eller downloade musiknumre. Tilbuddet kan med lidt god vilje også benyttes af brugere med skærmlæser. MusiCure 1-5 Serien MusiCure 1-5 af Niels Eje samt musik for Music for the Mozart effect, vol 1-6 er velegnet i arbejdet med bl.a. demente. Punktbøger En punktbog er en bog, der er overført til punktskrift og herefter printet på papir. Alle, der kan læse punktskrift, kan låne punktbøger fra DBB. Punktbøger udlånes on demand og skal ikke returneres. Aviser og tidsskrifter på punkt DBB producerer tidsskrifter, blade og aviser på punktskrift. Punktnoder En punktnode er en trykt node overført til punkt. Punktnoder produceres efter international standard og kan derfor bruges over hele verden. DBB udlåner både til danske og udenlandske brugere. Lokalt produceret offentlig information Mange biblioteker, som producerer lydavis og /eller har indlæsningstjeneste, producerer også offentlig information, primært på kassettebånd. For eksempel information til pensionister om nye takster, mulighed for hjælpemidler eller madordninger. Andre producenter SU-styrelsen SU-styrelsen producerer materialer til studerende, der er syns- eller læsehandicappede. Se: KLO (Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede) KLO har til formål at indlæse og udlåne bøger, uddannelsesmateriale, pjecer m.m. til dem, der har problemer med at læse trykt tekst. KLO arbejder for, at et syns- eller læsehandicap ikke skal være nogen hindring for, at man grundigt kan orientere sig og være aktiv i samfundslivet. Læs mere på: 19

20 Kristeligt Lydbibliotek Kristeligt Lydbibliotek drives af K.A.b.B. - Kristelig Arbejde blandt Blinde. KAbB er en folkekirkelig organisation, hvis formål er at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede og mennesker med andre læsehandicaps. Dette gøres bl.a. ved, at Bibelen og kristen litteratur er tilgængelig som lydbog. Kristeligt Lydbibliotek udlåner kristne bøger som digitale bøger indlæst på CD i Daisy format og lydbøger på kassettebånd. Læs mere på: DEBBI (Dansk Elektronisk Blindebibliotek) DEBBI drives af Fonden for Aktive Blinde, som arbejder for gratis e-bøger til alle. Læs mere på: Skema over materialeudbud Nedenfor følger skema over udbuddet af materialer på folkebiblioteker, DBB, og netbiblioteket E17. Alt materiale på Internettet, der ikke er pålagt restriktioner, er i princippet tilgængeligt for alle. Reelt er det dog ikke nødvendigvis tilgængeligt for hele målgruppen, idet brugere, der læser med kompenserende udstyr som f.eks. skærmlæser, ofte ikke har mulighed for at benytte deres kompenserende udstyr på sitet og derfor reelt ikke har adgang. Flere materialer i følgende skema kan hentes via Internettet. 20

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE SYNSHANDICAP Gruppen af synshandicappede består både af blinde

Læs mere

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Baggrundsviden om handicap i forhold til fysisk tilgængelighed Projekt Mainstreaming af handicapområdet www.handicapmainstreaming.dk v. Center for Ligebehandling af

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Dette idékatalog repræsenterer besvarelser fra 23 folkebiblioteker i forbindelse med projektet Koncept for bibliotekernes betjening af læsesvage. Det illustrerer

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser:

Projektporteføjle. Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Projektporteføjle Mediesociologiske brugergruppeundersøgelser: Unge ordblindes medie/kulturforbrug: Hvilke medievaner karakteriserer gruppen af danske, unge ordblinde i alderen ca. 9 18? I hvor høj grad

Læs mere

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse

Foreningen Danske DøvBlinde. For dig med nedsat syn og hørelse Foreningen Danske DøvBlinde For dig med nedsat syn og hørelse Hvad er døvblindhed? Døvblindhed er et kombineret handicap, der består af alvorlig syns- og hørenedsættelse. Nogle døvblinde har en synsrest,

Læs mere

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer jeg @name? Når

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Undervisningsministeriet. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Pædagogisk

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale

DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale Din kontakt med det offentlige starter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 1. Synshandicap 6 Svagsynethed 6 Kompenserende hjælpemidler

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Tilgængelighed til valg

Tilgængelighed til valg Tilgængelighed til valg FOR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE HVORDAN KOMMUNERNE SIKRER TILGÆNGELIGHED TIL VALG OG FOLKEAFSTEMNINGER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE Tilgængelighed til valg Dette

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

HANDICAPPOLITISK GUIDE HVEM HVAD HVOR

HANDICAPPOLITISK GUIDE HVEM HVAD HVOR HANDICAPPOLITISK GUIDE HVEM HVAD HVOR? Det Centrale Handicapråd Udgiver Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10 44 fax: 33 11 10 82 teksttelefon:

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende

Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Professionshøjskolen UCC's handicappolitik for studerende Ledelsessekretariatet Februar 2014 Ref.: KAHO FUNDAMENTET FOR UCC'S HANDICAPPOLITIK UCC's handicappolitik bygger på de 4 grundprincipper, som er

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Ikke høre, ikke se. Af Jesper Dammeyer m.fl. Sansehandicappet

Ikke høre, ikke se. Af Jesper Dammeyer m.fl. Sansehandicappet Sansehandicappet Af Jesper Dammeyer m.fl. Ikke høre, ikke se Personer med sansehandicap illustrerer på hver deres måde, hvordan tabet influerer på personens udvikling ved at påvirke den sproglige, den

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket Agenda Hvad er e-bøger Hvor finder jeg e-bøger og hvilke e-bogsresurser tilbyder biblioteket Hvordan overføres e-bøger fra bibliotekets resurser Typer af e-bogslæsere

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI

TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI TILGÆNGELIGHED SUBSTRATEGI INTRO TILGÆNGELIGHED SKABER LIGE MULIGHEDER MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal fremme personer med handicaps muligheder for at anvende vores tilbud, produkter og

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik Erik Arendal Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder - Lærer, Master i Specialpædagogik Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts en del af Socialstyrelsen. Fusioneret til

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Koncept for bibliotekets betjening af læsesvage

Koncept for bibliotekets betjening af læsesvage Koncept for bibliotekets betjening af læsesvage Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Materialerne... 2 Forsiden fremad... 2 Både skøn- og faglitteratur... 3 Pictogrammer... 3 Biblioteksrummet... 4 Nyt møbel...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere