Ad hoc-grupperapport udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad hoc-grupperapport udarbejdet af:"

Transkript

1 Ad hoc-grupperapport udarbejdet af: Lene Harder, DBB, Helle Mortensen, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Lis Müller, Tårnby Kommunebiblioteker, Bente Dahl Rathje, DBB, Rigmor Sejrsen, Frederikssund Bibliotek, Gyda Skat Nielsen, Bibliotekerne i Søllerød, Susy Tastesen, Københavns Kommunes Biblioteker, Lone H. Thostrup, Værløse Bibliotekerne, Merete Wiuff, Hillerød Bibliotek Redaktionsgruppe: Bente Dahl Rathje, Gyda Skat Nielsen, Susy Tastesen Det faglige Netværk, Gentofte Bibliotekerne, 2006

2 1. INDLEDNING KOMMISSORIUM RESUMÉ MÅLGRUPPER BLINDE, DØVBLINDE OG SVAGTSEENDE ORDBLINDE OG LÆSESVAGE DØVE OG HØREHÆMMEDE MOTORISK FUNKTIONSHÆMMEDE PERSONER MED FORSTÅELSESPROBLEMER (KOGNITIVT FUNKTIONSHÆMMEDE) ANDRE GRUPPER PÅ TVÆRS AF MÅLGRUPPERNE MATERIALER MATERIALER PÅ LYD ELEKTRONISK MATERIALE ANDET SKEMA OVER MATERIALEUDBUD IT- PROGRAMMER BETJENING OG FORMIDLING HVORDAN KOMMER VI I GANG? UDDANNELSE/KOMPETENCEUDVIKLING SAMARBEJDET MELLEM FOLKEBIBLIOTEKERNE OG DANMARKS BLINDEBIBLIOTEK ROLLER OG MULIGHEDER DBB PÅ VEJ OVER PÅ DET DIGITALE MEDIE E ANBEFALINGER OG FORSLAG KONKLUSION BILAG

3 1. Indledning Bibliotekslederne i Københavns og Frederiksborg amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner besluttede på et møde i foråret 2005 at nedsætte en ad hoc gruppe under Det faglige Netværk, hvis kommissorium er at sætte fokus på biblioteksbetjeningen af syns- og læsehandicappede i området. Medlemmer af ad hoc-gruppen blev biblioteksfolk fra folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek (DBB). Ad hoc-gruppen har holdt en række møder i sommeren og efteråret 2005, og resultatet af drøftelserne kan ses i denne rapport, som vi har valgt at give titlen Det åbne bibliotek. Det skønnes, at op til 25 % af den danske befolkning har større eller mindre problemer med at læse trykte tekster. Det kan for eksempel skyldes svagsyn, et bevægelseshandicap eller ordblindhed/dysleksi. De mange syns- og læsehandicappede har behov for særlig opmærksomhed og brugbare tilbud i form af lydmaterialer, let læste materialer og adgang til den nyeste teknologi, når de kommer på vore biblioteker. Rapporten giver et bud på, hvordan vi ude i kommunerne bedst muligt betjener vore syns- og læsehandicappede borgere, således at deres demokratiske rettigheder sikres. En væsentlig del af Det åbne bibliotek omhandler samarbejdet mellem folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek, og om hvordan vi i fællesskab kan skabe de bedst mulige tilbud til denne store målgruppe. Det er ad hoc gruppens håb, at vi med denne rapport har bidraget til en øget forståelse for de syns- og læsehandicappedes problemer og behov, og at vi dermed har medvirket til, at der fremover vil blive sat særligt fokus på dette væsentlige indsatsområde. 2. Kommissorium Forslag til kommissorium blev udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter for Gentofte Bibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek. Kommissoriet blev efterfølgende vedtaget af Biblioteksledermødet. Målbeskrivelse Formål: At skabe viden om og kendskab til grundlaget for målrettet betjening og servicering af blinde, ordblinde og andre læsehandicappede med udgangspunkt i de muligheder, som bl.a. folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek kan stille til rådighed. Målgruppe/afgrænsning Ad hoc-gruppens kommissorium omfatter voksne (fra 16/17 år), der er i stand til at komme fysisk på biblioteket. Mål: Metoder til at beskrive/identificere de forskellige grupperinger i målgruppen - fokus på de lokale netværk, brugergrupper eller andre relevante aktører - fokus på kontakt til ikke brugere/potentielle brugere Beskrivelse af det eksisterende materialeudbud, der er relevant for de forskellige grupperinger - herunder såvel de fysiske som de virtuelle og klausulerede/ikke klausulerede materialer 3

4 Fokus på formidling og betjening - viden om betjeningsadfærd over for de forskellige handicapgrupper Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek roller og muligheder Uddannelse af personale i folkebiblioteket Succeskriterier: Der udarbejdes beskrivelse med analyse af de forskellige fokusområder, der er nævnt i de ovenstående mål Der udarbejdes anbefalinger/anvisninger til, hvordan det videre arbejde kan gribes an Der udarbejdes en rapport indeholdende beskrivelse, analyse og anbefalinger/anvisninger Ad hoc-gruppens resultater præsenteres på en temadag Deltagere i ad hoc-gruppen Lene Harder, DBB, Helle Mortensen, Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker, Lis Müller, Tårnby Kommunebiblioteker, Bente Dahl Rathje, DBB, Rigmor Sejrsen, Frederikssund Bibliotek, Gyda Skat Nielsen, Bibliotekerne i Søllerød, Susy Tastesen, Københavns Kommunes Biblioteker, Lone H. Thostrup, Værløse Bibliotekerne og Merete Wiuff, Hillerød Bibliotek. Ole Olav Jensen, Gentofte Bibliotekerne, har deltaget som proceskonsulent. Tids- og mødeplan Møde Dato Sted august kl Gentofte august kl Gentofte september kl DBB oktober kl Lyngby oktober kl Hillerød november kl Værløse november kl Tårnby Bibliotek december kl KKB Lyd Redaktionsgruppen (Bente Dahl Rathje, Gyda Skat Nielsen, Susy Tastesen) har holdt 3 møder. 4

5 3. Resumé Det åbne bibliotek giver en række forslag til, hvordan folkebibliotekerne og Danmarks Blindebibliotek (DBB) i fællesskab kan tilbyde unge og voksne syns- og læsehandicappede en biblioteksbetjening, som er tidssvarende og på linje med den betjening, som tilbydes alle andre befolkningsgrupper. Rapporten giver en gennemgang af de forskellige materialer, som henvender sig til mennesker, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at bruge de tilbud, som andre kan benytte sig af på biblioteket. Der lægges i denne forbindelse vægt på udnyttelsen af den nyeste teknologi. Det er absolut nødvendigt, at bibliotekernes forskellige tilbud til syns- og læsehandicappede formidles bedst muligt. Brugerne skal føle sig velkomne, og det gør de kun, hvis alle ansatte på biblioteket har kendskab til de forskellige former for handicap og forståelse for, at mennesker med et handicap har behov for særlig opmærksomhed og hjælp, når de kommer på biblioteket. Rapporten giver en række forslag til, hvordan alle personalekategorier informeres bedst muligt, og hvordan et samarbejde kan etableres med de syns- og læsehandicappede og deres organisationer. Tilgængelighed til bibliotekerne er en anden vigtig faktor. Det er ikke nok, at biblioteket har en række gode tilbud til dem, der har problemer med at læse, og at personalet er parat til at give den bedst mulige service, hvis de fysiske forhold er uhensigtsmæssige. For at udnytte eksisterende og fremtidige ressourcer bedst muligt, er et tæt samarbejde mellem folkebibliotekerne og DBB vigtigt. I rapporten kan man finde ideer til et sådant samarbejde. Endelig giver Det åbne bibliotek en række andre anbefalinger og forslag, som kan være nyttige ved planlægningen af den fremtidige biblioteksbetjening af vore syns- og læsehandicappede medborgere. 5

6 4. Målgrupper Målgruppeinddelingen følger den opdeling, der findes i: National Strategi for biblioteksbetjening af bibliotekssvage borgere. Danmarks Biblioteksforening, Gruppen af syns- og læsehandicappede defineres som borgere, der har vanskeligt ved at læse trykte tekster. Vi har dog fundet det hensigtsmæssigt at starte med de største grupper, og vi anvender de betegnelser for handicapgrupperne, som bruges på (DBBs netbibliotek for synsog læsehandicappede). Efter hver målgruppe er der en liste over landsdækkende interesseorganisationer. Efter beskrivelsen af målgrupperne er der nævnt eksempler på lokale og landsdækkende interessenter på tværs af målgrupperne. Der afsluttes med et afsnit om tilgængelighed. Fælles for de 5 målgrupper er, at deres handicap medfører et kompensationsbehov af en eller anden art i forhold til læsning; enten i form af materialernes tilrettelæggelse, de fysiske rammer eller vanskelighed med at kommunikere. Eksempelvis har mange døve og hørehæmmede udover læseproblemer også problemer med at kommunikere. Udlændinge, nye indvandrere og flygtninge er kort omtalt under Andre grupper i rapporten, selvom de ikke generelt kan betegnes som læsehandicappede. De er taget med, fordi de har særlige sproglige behov, som stiller særlige krav til bibliotekernes materialer. Kilde til statistik: Strukturreformen vil medføre ændringer i listen over interessenter og i deres struktur. Foreløbig er det besluttet, at de amtslige videncentre (se samt Center for Små Handicapgrupper (CSH), Hjælpemiddelinstituttet og Videnscenter for Socialpsykiatri overgår ved kommunalreformens ikrafttræden 1. januar 2007 til statslig styring under VISO (national videns- og specialrådgivningsorganisation). Socialministeriet har oprettet en VISOhjemmeside, hvor der løbende orienteres om forløbet i dannelsen af den nye organisation: viso.social.dk Med strukturreformen bliver det nu lovpligtigt for kommunerne at oprette et handicapråd, hvor repræsentanter fra DSI mødes med politikere og embedsmænd fra kommunen. Se lovteksten: 6

7 4.1. Blinde, døvblinde og svagtseende Blinde Blindhed dækker over forskellige grader af synsnedsættelse. Blindhed er i høj grad aldersbetinget, og senblinde over 60 år udgør den største gruppe (80 %). Den danske definition på blindhed er en synsrest på højst 6/60. I Statens Øjenklinik skønner man, at der er cirka blinde og svagtseende; der er ca døvblinde i Danmark. Svagtseende Man tilhører gruppen af svagtseende, hvis éns synsrest er mellem 6/60 og 6/18. Døvblinde Definitionen på døvblindhed er en alvorlig grad af syns- og hørenedsættelse. En del døvblinde er helt døve og blinde; andre har både syns- og hørerester. Gruppen opdeles i døvblindfødte (ca. 15 %) og døvblindblevne (ca. 85 %). Gruppen af døvblindblevne opdeles endvidere i primært døve (tegnsprogede), primært blinde (dansksprogede) og normalt seende og hørende, som senere i livet får nedsat både syn og hørelse (dansksprogede). Organisationer og interessenter Landsdækkende Videncenter for Synshandicap, Dansk Blindesamfund, Institut for Blinde og Svagsynede, BOS Blindes Oplysningsforbund i Storkøbenhavn, Synscenter Refsnæs, Foreningen af Danske DøvBlinde, VidensCentret for DøvBlindBlevne, VidensCenter for Døvblindfødte, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Specialbibliotek: Danmarks Blindebibliotek: Ordblinde og læsesvage Ordblinde Ordblindhed eller dysleksi giver markante vanskeligheder med at lære at læse og stave. European Dyslexia Association (EDA) skønner, at mellem 8 og 10 % af alle er ordblinde. Heraf skønnes det, at omkring 2-3 % har massive læse/staveproblemer. Læsesvage Gruppen af læsesvage og læseuvante udgør et stort antal mennesker, som af mange forskellige årsager har svært ved at læse (funktionelle analfabeter). 7

8 Organisationer og interessenter Landsdækkende Dansk Videnscenter for Ordblindhed, Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, Ordblindes Netværk, tidligere. Ordblindeungdom landsforening for dyslektiske studerende (Internetportal) Ordblinderådgivningen, Hovedstadens Ordblindeskole, Ordblindeinstituttet (dækker Kbh s amt og tilgrænsende amter), Efterskoler og højskoler for Ordblinde De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Specialbibliotek: Danmarks Blindebibliotek: Døve og hørehæmmede Der er ca hørehandicappede i Danmark, dvs. ca. 10 % af den danske befolkning. Betegnelsen hørehandicappede dækker over grupperne døve, døvblevne, CI-opererede og hørehæmmede. Ca danskere bruger høreapparat, mens mennesker er døve og bruger tegnsprog. Døve Døve er født uden hørelse eller med en så lille hørerest, at den ikke har nogen selvstændig funktion. Døve kan også have mistet hørelsen så tidligt, at de ikke har kunnet tilegne sig talesproget på en naturlig måde. Det er især døvfødte, der kan have læsevanskeligheder. Døvblevne Døvblevne er født normalthørende, men har på et tidspunkt mistet hørelsen helt. CI-opererede Cochlear implant (CI) er et avanceret høreapparat, som gennem indopererede elektroder og elektriske impulser giver meget svært hørehæmmede og døve mulighed for at opfatte lyd dog uden at opnå en normal hørelse. Hørehæmmede Hørehæmmede er den største og bredeste gruppe af hørehandicappede. Her kan et høreapparat hjælpe og i bedste fald eliminere handicappet. 8

9 Døvblinde Døvblindhed er en kombination af nedsat hørelse og syn. Se afsnittet: Blinde, døvblinde og svagtseende, hvor også organisationer og interessenter er oplistet. Organisationer og interessenter Landsdækkende Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede, Center for Døve, Danske Døves Landsforbund, Landsforeningen for Bedre Hørelse, Danske Døves Ungdomsforbund, Hoerelse.info (Internetportal), De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Foreningen for voksne cochlear implanterede, Døve og hørehæmmede har deres egen højskole Døveskolernes materialecenter Center for tegnsprog Danmarks største og ældste hjemmeside for døve Døvefilm Video Specialbiblioteker: Døve og hørehæmmedesamlingen på Biblioteket Ørnevej (København): Døve og hørehæmmedesamlingen Grønlands Torv Bibliotek (Aalborg): Motorisk funktionshæmmede Bevægelseshandicappede er en meget stor og forskelligartet gruppe. Der er ca personer, som har en begrænset eller manglende evne til at bruge arme og/eller hænder. Ca benytter kørestol, og personer har en begrænset koordinationsevne. I det følgende gennemgås nogle af disse handicapgrupper. Spastikere Der findes omkring personer i Danmark med diagnosen spastisk lammelse, som er en medfødt hjerneskade karakteriseret ved lammelser i bevægelsesapparatet. Spastisk lammelse kan også forårsages af en ulykke. Gigtpatienter Det anslås, at personer i Danmark har en gigtsygdom. Der findes mere end 200 forskellige former for gigt, som medfører begrænsninger i personens fysiske udfoldelsesmuligheder. 9

10 Mennesker med Parkinsons syge Omkring personer i Danmark lider af Parkinsons syge. Sygdommen karakteriseres ved langsomme, stive og måske rystende bevægelser, samt balance- og gangforstyrrelser. Sygdommen kan også påvirke taleevnen. Sclerose-ramte (Multipel sclerose, MS) MS kan vise sig ved træthed eller mathed i kroppen, usikker balance, nedsat kraft i arme og ben, føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen og problemer med synet. Omkring personer i Danmark er ramt af sclerose. Trafik- og ulykkesskadede Kan bl.a. medføre nedsat fysisk funktionsevne og hjerneskader. Det kan betyde bevægelseshandicap som følge af para- og tetraplegi, rygmarvsskade, ulykker og trafikskader samt whiplash læsioner. Mennesker med muskelsvind Muskelsvind er en fællesbetegnelse for en række neuromuskulære sygdomme. Det vil sige sygdomme, der påvirker samspillet mellem nerver og muskler. Både børn og voksne kan få sygdommene. Muskelsvindsygdommene er kendetegnet ved, at muskelkraften gradvist forsvinder fra enkelte muskler eller større muskelgrupper. Der findes omkring mennesker med muskelsvind i Danmark. Organisationer og interessenter Landsdækkende Videnscenter for Bevægelseshandicap, Spastikerforeningen, Gigtforeningen, Dansk Parkinsonforening, Scleroseforeningen, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Muskelsvindfonden, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Foreningen for piskesmæld: Specialbibliotek: Danmarks Blindebibliotek: Personer med forståelsesproblemer (Kognitivt funktionshæmmede) Kognitive funktionsnedsættelser kan beskrives som intellektuelle vanskeligheder ved at forstå, opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. 10

11 Psykisk udviklingshæmmede Psykisk udviklingshæmmede omfatter f.eks. sent udviklede og mennesker med medfødt hjerneskade, MBD/DAMP eller autisme. Det skønnes, at ca personer er psykisk udviklingshæmmede. Sent udviklede Betegnelsen er knyttet til børn og unge, som f. eks. kan have koncentrations- og taleproblemer. Downs Syndrom (Mongolisme) Downs syndrom er en kromosomafvigelse. Ca. 1 ud af hver 1000 levende fødte barn har Downs syndrom. Autister Udviklingsforstyrrelse som betyder, at personen f. eks. afviger i den sociale udvikling og har afvigende kommunikationsevner. Mindst personer i Danmark har en eller anden form for autisme, f. eks. Aspergers syndrom. Personer med MBD og ADHD (tidligere DAMP) MBD står for Minimal Brain Dysfunction; ADHD står for Attention-Deficit /Hyperactivity Disorder det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Tidligere blev ADHD betegnet som DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and Perception), der omfatter problemer med opmærksomhed, motorisk kontrol, opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk fra kroppen og omverdenen. Personer med erhvervet hjerneskade Det skønnes, at ca mennesker lever med følgerne af en pludselig opstået hjerneskade. Gruppen omfatter f.eks. afatikere, epileptikere og demente. Afatikere Afasi betyder, at en normal udviklet sprogfunktion bliver forstyrret af en hjerneskade. Det kan være i forhold til at tale og skrive, at kunne forstå hvad andre siger, eller at kunne læse. Epileptikere Epilepsi er en forstyrrelse i hjernen, som bevirker, at den ramte indimellem mister kontrollen over hele eller dele af sin krop og/eller bevidsthed. Ca mennesker har epilepsi. Demente Demens betyder, at der er en række symptomer på svækkelse af hjernen f. eks. hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær og nedsat orienteringsevne. Mere end 7 % i aldersgruppen over 65 år, og i alt mindst danskere, lider af demens, f.eks. Alzheimers sygdom. 11

12 Organisationer og interessenter Landsdækkende Videnscenter for Hjerneskade, Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning, Landsforeningen Downs Syndrom, Videnscenter for Autisme, Videnscenter om Epilepsi, Videnscenter på Ældreområdet, Alzheimerforeningen, HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen, Hjerneforum, Landsforeningen LEV, Landsforeningen Autisme, ADHD-foreningen, tidligere DAMP-foreningen, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Landsforeningen Ligeværd, tidligere Landsforeningen til Støtte af sent Udviklede, Andre grupper Udlændinge, som ikke har dansk som deres modersmål Nye indvandrere og flygtninge Målgruppen omfatter mennesker med mange forskellige sprog, meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og meget forskellige danskkundskaber. Antallet af borgere fra 3. lande svarer til 5 % af den danske befolkning, heraf er den største gruppe arabisktalende. Organisationer og interessenter Landsdækkende FINFO, Kvinde FINFO, IndvandreNet - Landsorganisationen for Indvandrere og Flygtninge, Landsforeningen af Danske Flygtningevenner, Nydansker.dk, Kommunale sprogskoler Specialbibliotek: Indvandrerbiblioteket: 12

13 4.7. På tværs af målgrupperne 1. Landsdækkende organisationer og interessenter Amternes teknologi- og kommunikationscentre Center for Ligebehandling af Handicappede, Center for Små Handicapgrupper, Hjælpemiddelinstituttet, Psykiatrifonden, Handicapviden.dk, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Udviklings- og Formidlingscentret på Handicapområdet, De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), Det Centrale Handicapråd, Handicap Portalen.dk, 2. Lokale organisationer og interessenter Lokalafdelinger af de landsdækkende foreninger Ældreråd Handicapråd, Integrationsråd Samarbejdspartnere i de kommunale forvaltninger Aftenskoler Uddannelsesinstitutioner folkeskoler, gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler, VUC, FVU, AVU m.fl. PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsformidlingens handicapkonsulenter Fagforeninger, Fagligt Fællesforbund 3 F m.fl. Amternes teknologi- og kommunikationscentre 3. Om tilgængelighed Dansk Center for Tilgængelighed blev nedlagt med udgangen af Centerets aktiviteter inden for byggeri, udearealer og transport bliver videreført af Statens Byggeforskningsinstitut: Gode råd om publicering på nettet. Herunder tilgængelighed, Offentlig Information Online. Herunder tilgængelighed, Offentlig information på nettet, DBBs netbibliotek for syns- og læsehandicappede, 13

14 5. Materialer Beskrivelse af de eksisterende materialeudbud: Materialeudbuddet til syns- og læsehandicappede ændres i takt med, at det analoge medie udgår. I løbet af de næste 2-3 år overgår DBB til udelukkende at betjene brugerne med digitale materialer, d.v.s. at kassettebåndsbøgerne fuldstændig udgår. Det samme vil ske i folkebibliotekerne i løbet af de kommende år. Følgende beskrivelse af materialer er udtryk for et øjebliksbillede og skal ikke ses som et fuldstændigt billede af materialeudbuddet. Udviklingen i medierne kan evt. følges på Materialer på lyd En lydbog er en tro indlæsning af den trykte bog. Lydbogen kan f. eks. distribueres på kassettebånd eller cd. En lydbog kan også produceres i det internationale Daisy-format og distribueres på cd-rom, sådan som DBB gør det. Alle kan låne folkebibliotekernes lydbøger. Lydbøger fra DBB er forbeholdt personer, der ikke kan læse trykt tekst. Lydbøger på kassettebånd/cd/mp3 fra folkebibliotekerne Lydbøger på kassettebånd/cd/mp3 kan lånes af alle på folkebibliotekerne. En lydbog på audio-cd indeholder ikke-komprimeret lyd, hvorimod lyden på mp3 filer og Daisy er komprimeret. mp3-filer Enkelte forlag er begyndt at tilbyde lydbøger som mp3-filer. Disse kan lånes på cd på biblioteket, eller downloades fra en server, og på længere sigt hjemmefra, når det bliver muligt at få en aftale i stand med rettighedshaverne. Digitale lydbøger i Daisyformat fra DBB (Daisy = Digital Accessible Information System) En Daisy-lydbog er en digital lydbog, som er optaget digitalt og opmærket i formatet xml. Der kan f.eks. opmærkes på afsnit, kapitler, underkapitler og sidetal. Opmærkningen giver mulighed for at navigere i bogen. Bogen ligger på en cd-rom og udsendes i specielt tilpasset kuvert. Distributionen sker on demand, d.v.s. der produceres en kopi til den enkelte bruger. Brugeren kan beholde bogen, som er til personligt brug og ikke må videregives. En digital lydbog indeholder altid lyd, og er som oftest indlæst med human stemme, men den kan også være genereret med syntetisk tale. Nogle digitale lydbøger indeholder foruden lyd også tekst og enkelte har også illustrationer. DBB producerer digitale lydbøger efter den internationale standard Daisy/Niso Z

15 Langsomt indlæst Langsomt indlæste lydbøger på kassettebånd og cd-audio kan lånes på folkebibliotekerne. Brugere, som er indmeldt på DBB, kan tillige låne langsomt indlæste lydbøger direkte fra DBB. I en langsomt indlæst lydbog gøres teksten lettere forståelig ved hjælp af pauser, rytme og tydelig stemmeføring i et moderat tempo ( ord i minuttet). Målgruppen for langsomt indlæste lydbøger er personer, der er ramt af afasi eller apopleksi. Hørehæmmede eller døvblinde, der har en hørerest, kan også have glæde af langsomt indlæste lydbøger. Endvidere kan langsomt indlæste lydbøger være gode til læsetræning sammen med den trykte bog. Lydbøger på fremmedsprog Lydbøger på fremmedsprog kan lånes på folkebibliotekerne. Indmeldte brugere på DBB kan låne lydbøger på fremmedsprog direkte på DBB via DBBs internationale lånesamarbejde. Indvandrerbiblioteket er en fælles overbygning for folkebibliotekernes betjening af etniske minoriteter. Indvandrerbiblioteket har en større samling lydbøger, der dækker ca. 30 sprog. Materialer fra Indvandrerbiblioteket lånes gennem det lokale folkebibliotek. Se Indvandrerbibliotekets hjemmeside: Københavns Kommunes Biblioteker Københavns Kommunes Biblioteker har produceret en række lydbøger på de største indvandrersprog for både børn og voksne. Lydbøgerne kan skaffes via alle biblioteker. Katalog tilsendes: Lydbøger fra Slagelse Centralbibliotek Slagelse Centralbibliotek har overbygningsfunktion for udenlandske lydbøger. Biblioteket udlåner lydbøger på engelsk, tysk, fransk og spansk. Lydbøgerne indkøbes primært på cd, men også på kassettebånd og mp3. Lydbøgerne kan skaffes via alle biblioteker. Det Sønderjydske Landsbibliotek Som en del af CB-forpligtelsen anskaffer Det Sønderjydske Landsbibliotek årligt ca. 200 danske lydbøger som supplement til de lydbøger, som landets folkebiblioteker selv anskaffer. Lydbøgerne skal stilles gratis til rådighed for andre biblioteker i Danmark. Lydaviser på kassettebånd og cd-audio Mange folkebiblioteker og kommuner udgiver lydaviser med nyheder fra lokalaviser. Se listen over lydaviser her: æsningstjenester 15

16 Blade og tidsskrifter på kassettebånd DBB tilbyder ca. 60 tidsskrifter og aviser på kassettebånd. Abonnement på aviser og tidsskrifter på lyd fra DBB kan tegnes af alle, der ikke kan læse trykt tekst, samt af biblioteker. Et abonnement koster det samme, som den tilsvarende trykte udgave. Lydoptagelser (audio) Flere biblioteker har almene eller lokalhistoriske optagelser på lyd. Det kan være alt lige fra en radioudsendelse på DR til et interview med en lokalpolitiker. Indlæsningstjenester Nogle kommuner har en indlæsningstjeneste. Her kan man få indlæst personlige papirer m.m. I andre kommuner er der adgang til at benytte indscannings- og oplæsningsudstyr som f.eks. Opus. Se liste på E17 over indlæsningstjenester: Elektronisk materiale En e-bog er en elektronisk bog, som kan læses på pc eller PDA (håndholdt computer eller mobiltelefon). Der findes mange typer e-bøger. Nogle kræver særlig software. E-bøger fra DBB Personer, der ikke kan læse trykt tekst, har adgang til over e-bøger via E17. E- bøgerne kan downloades eller bestilles som cd-rom. E-bøgerne på E17 kræver ikke særligt afspilleudstyr eller specielle e-bogslæsere (hardware). Herved adskiller de sig fra de e-bøger, som kan lånes på nogle biblioteker. E-bogslæsere Der findes flere slags afspillere til at læse e-bøger, de benævnes e-bogslæsere. Af e- bogslæsere kan nævnes: Adobe Reader, Rocket, Microsoft Reader, Franklin, MobiPocket og Palm Reader. Desværre benytter de ikke alle det samme tekstformat. Man kan med andre ord ikke bare lægge en hvilken som helst tekst over i sin e-bogslæser. Der er dog oprettet "biblioteker" rundt omkring på internettet, hvor man kan hente netop de tekster, som passer til den enkelte e-bogslæser. Andre e-bøger Der findes typer af e-bøger, som er specifikt produceret til særlige e-bogslæsere (hardware). Der findes endnu ingen e-boglæsere, som er tilgængelige for brugere, der læser ved hjælp af en skærmlæser. Alligevel vælger flere producenter at anvende disse afspillere, fordi programmerne af ophavsretsmæssige grunde har indbygget sikring imod kopiering. Læs om formater og typer af e-bogslæsere på Dansk RessourceCenter for e-bøger på Randers Bibliotek. Projekt Downlaan Downlaan er et projekt støttet af Biblioteksstyrelsen, foreløbig til 31. december Downlaan har til formål at formidle digitalt materiale til biblioteksbrugere over hele landet. Der 16

17 samarbejdes med en lang række forlag, således at der pt. er ca. 650 titler til udlån, et antal der forøges løbende. Deltagende biblioteker: København, Århus, Randers og DBB, og desuden Dansk BiblioteksCenter og DBC Medier. Det er i øjeblikket kun lånere i de tre involverede kommuner, der kan låne materialer via downlaan.dk. Læs mere: Tilgængelige tidsskrifter, aviser og nyheder på nettet Der findes aviser og nyheder på nettet, som er tilgængelige for personer, der benytter kompenserende udstyr. Se liste over tilgængelige tidsskrifter, aviser og nyheder på E17: Enkelte biblioteker har den lokale lydavis liggende som lydfil på nettet. Se f.eks.: E-Lydbøger Dansk RessourceCenter for e-bøger på Randers Bibliotek har et samarbejde med den svenske producent Elib om distribution af lydbøger på svensk og dansk. Man skal være låner på Randers Bibliotek for at kunne benytte denne service. E-lydbøgerne afspilles i EaseReader Online, som downloades. Denne afspiller er under udvikling, og den er endnu ikke fuldt ud tilgængelig. Lydbøgerne streames, hvilket betyder, at man skal være online for at lytte til e-lydbøgerne Andet Stor skrift Stor skrift er litteratur trykt med særligt store bogstaver. Bibliotekerne har et bredt udvalg af romaner og biografier med stor skrift. De fleste bøger er på dansk, men der findes også et lille udvalg på andre europæiske sprog. MagnaPrint-serien Den mest udbredte stor-skrift serie er MagnaPrint. Bøgerne er trykt på tonet papir, har en stor og tydelig skrift, samme format og altid ens mellemrum mellem ordene. Bøger for begynderlæsere Bøger for begynderlæsere har primært børn og unge som målgruppe. Men psykisk udviklingshæmmede kan også have glæde af denne type litteratur. Bøgerne er ofte illustrerede historier med en særlig sproglig og typografisk tilrettelægning, der imødekommer børns læseformåen. Det er sjældent voksen-emner som behandles. Derfor har litteraturen også kun en smal målgruppe blandt voksne læsere. Letlæsningsbøger Letlæsningsbøger har en klart fortalt handling med et enkelt sprog og en god typografi. Nogle letlæsningsbøger bliver skrevet direkte til målgruppen, mens andre baserer sig på allerede eksisterende titler, hvor teksten bliver læsepædagogisk bearbejdet. 17

18 Letlæsningsbøger findes i forskellige sværhedsgrader og med forskellige målgrupper for øje. Det kan f.eks. være ordblinde, fremmedsprogede, læsesvage eller psykisk udviklingshæmmede. Letlæsningsbøger kan også være nyttige i forhold til læsetræning for hørehandicappede. Bog + lyd Bog + lyd er letlæsningsbøger, der udkommer sammen med en lydbog. Bog + lyd udlånes samlet og er især velegnet til læsetræning. Ofte er bogen indlæst langsomt, så det er lettere at følge teksten. Der findes flere letlæsningserier, f.eks. Læs let med lyd Bøger i denne serie er velegnede til læsetræning for voksne ordblinde og indvandrere. Bøgerne er bearbejdede og forkortede og har et indhold for voksne. Lydbøgerne er indlæst i normalt, roligt tempo for den lidt øvede læser. Flere af seriens bøger fås også indlæst i langsomt tempo, som bl.a. er velegnet til brugere med afasi. Billedværker Billedværker med store tydelige illustrationer er et velegnet medie ved biblioteksbetjening af demente. Der er erfaring for, at der er stor interesse for billedværker med følgende emner: blomster, dyr, lande, gamle dage og kogebøger med mange og store illustrationer. Bøger fra børnebiblioteket er meget anvendelige til demente. Der henvises i øvrigt til Dansk Center for Reminiscens Erindringskasser, som udlånes til bibliotekerne. Find nyttige tips på Multimedier Der findes særligt tilrettelagte videoer og dvd'er for personer med kommunikations-handicap. Døve og hørehæmmede kan have glæde af video med tegnsprog eller undertekster. Andre har glæde af udvalgte bøger og undervisnings-materiale på cd-rom. Der findes undervisnings-programmer i forhold til it, teori til kørekort, sprogkurser m.m. Endvidere findes der opslagsværker såsom vejkort, gør-det-selv-bøger, leksika og ordbøger. Programmerne stiller forskellige tekniske krav til pc en. Mange af programmerne kan ikke bruges sammen med kompenserende udstyr som f.eks. skærmlæseren JAWS. Film på video og dvd På mange biblioteker findes kortfilm, spillefilm og dokumentarfilm til udlån til både børn og voksne. Specielt for hørehandicappede Da tegnsprog og andre sprogstøttende systemer er visuelle, er video og DVD vigtige materialer i biblioteksbetjeningen af døve og hørehæmmede. Døve og Hørehæmmede har især glæde af video med tegnsprog eller undertekster - eventuelt med let læste undertekster. Der findes også sprogstimulerende materialer i form af spil og billedbøger på cd-rom eller dvd. Endvidere findes der videoer til undervisning i f.eks. tegnsprog, og mund-håndsystem. Musik Alle folkebiblioteker har musik til udlån. 18

19 Musik kan lånes gratis via internettet. På Bibliotekernes Netmusik kan man lytte til musik eller downloade musiknumre. Tilbuddet kan med lidt god vilje også benyttes af brugere med skærmlæser. MusiCure 1-5 Serien MusiCure 1-5 af Niels Eje samt musik for Music for the Mozart effect, vol 1-6 er velegnet i arbejdet med bl.a. demente. Punktbøger En punktbog er en bog, der er overført til punktskrift og herefter printet på papir. Alle, der kan læse punktskrift, kan låne punktbøger fra DBB. Punktbøger udlånes on demand og skal ikke returneres. Aviser og tidsskrifter på punkt DBB producerer tidsskrifter, blade og aviser på punktskrift. Punktnoder En punktnode er en trykt node overført til punkt. Punktnoder produceres efter international standard og kan derfor bruges over hele verden. DBB udlåner både til danske og udenlandske brugere. Lokalt produceret offentlig information Mange biblioteker, som producerer lydavis og /eller har indlæsningstjeneste, producerer også offentlig information, primært på kassettebånd. For eksempel information til pensionister om nye takster, mulighed for hjælpemidler eller madordninger. Andre producenter SU-styrelsen SU-styrelsen producerer materialer til studerende, der er syns- eller læsehandicappede. Se: KLO (Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede) KLO har til formål at indlæse og udlåne bøger, uddannelsesmateriale, pjecer m.m. til dem, der har problemer med at læse trykt tekst. KLO arbejder for, at et syns- eller læsehandicap ikke skal være nogen hindring for, at man grundigt kan orientere sig og være aktiv i samfundslivet. Læs mere på: 19

20 Kristeligt Lydbibliotek Kristeligt Lydbibliotek drives af K.A.b.B. - Kristelig Arbejde blandt Blinde. KAbB er en folkekirkelig organisation, hvis formål er at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede og mennesker med andre læsehandicaps. Dette gøres bl.a. ved, at Bibelen og kristen litteratur er tilgængelig som lydbog. Kristeligt Lydbibliotek udlåner kristne bøger som digitale bøger indlæst på CD i Daisy format og lydbøger på kassettebånd. Læs mere på: DEBBI (Dansk Elektronisk Blindebibliotek) DEBBI drives af Fonden for Aktive Blinde, som arbejder for gratis e-bøger til alle. Læs mere på: Skema over materialeudbud Nedenfor følger skema over udbuddet af materialer på folkebiblioteker, DBB, og netbiblioteket E17. Alt materiale på Internettet, der ikke er pålagt restriktioner, er i princippet tilgængeligt for alle. Reelt er det dog ikke nødvendigvis tilgængeligt for hele målgruppen, idet brugere, der læser med kompenserende udstyr som f.eks. skærmlæser, ofte ikke har mulighed for at benytte deres kompenserende udstyr på sitet og derfor reelt ikke har adgang. Flere materialer i følgende skema kan hentes via Internettet. 20

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION

Læs mere

Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s

Studietur til Stockholm Nyt navn til På kryds og Tvær Studietur til Stockholm s KONKURRENCE Nyt navn Studietur til På til kryds Stockholm og Tværs September 2003 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Noget om alting helst i går fortrinsvis i noteform og gerne elektronisk 6 På udflugt

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB

GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET ARBEJDSPROCESSEN MOD TILGÆNGELIG WEB Introduktion

Læs mere

IDÉKATALOG. Turisme for alle. Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark. Side 1 af 70

IDÉKATALOG. Turisme for alle. Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark. Side 1 af 70 IDÉKATALOG Turisme for alle Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark Side 1 af 70 IDÉKATALOG Turisme for alle Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 2 J U N I 2 0 11 Å R G A N G 6 8 B L A D E T Foto: Erik K. Rasmussen Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

ARBEJDSPLADSEN SOM LÆSEARENA EVALUERINGSRAPPORT 2013

ARBEJDSPLADSEN SOM LÆSEARENA EVALUERINGSRAPPORT 2013 ARBEJDSPLADSEN SOM LÆSEARENA EVALUERINGSRAPPORT 2013 Evalueringsrapport udarbejdet af Lektor, ph.d. Jeanette Lemmergaard, Syddansk Universitet, Institut for Marketing & Management & bachelor fuldmægtig

Læs mere

Synscentralen, Færgegårdsvej 15 H, 4760 Vordingborg. Tlf.: 55 36 33 33 - www.visus.dk. Årsrapport 2013

Synscentralen, Færgegårdsvej 15 H, 4760 Vordingborg. Tlf.: 55 36 33 33 - www.visus.dk. Årsrapport 2013 Synscentralen, Færgegårdsvej 15 H, 4760 Vordingborg Tlf.: 55 36 33 33 - www.visus.dk Årsrapport 2013 Institut for blinde og svagsynede i Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteksårbog 2004 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 2004 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteksårbog 2004 København 2005 Biblioteksårbog 1999 1 Biblioteksårbog 2004 Redaktion: Anna Rasch, Annette Schneider, Lissa Shin

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Ordblinde. Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN

Ordblinde. Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark FOTO: ERIK K. RASMUSSEN NR. NR. 1 2 MARTS JUNI 2008 2000. ÅRGANG 6557 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Undervisning i IT-rygsæk i Hillerød se side 7 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7

Indholdsfortegnelse. Redaktionsudvalget. På kryds og tværs 4. Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7 Centralbibliotekets tilfredshedsundersøgelse for år 2000 1 Indholdsfortegnelse På kryds og tværs 4 Kompetencebib.dk kompetenceudvikling i netværksområde 1 7 Durch, für, gegen eller grunden til, at jeg

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere