Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009"

Transkript

1 Årsberetning for Sundhedsafdelingen 2009

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Organisation og opgaver Beretning for Interne indsatsområder Tandplejen og Kagshuset Forebyggelse og sundhedsfremme Borgerrettet Forebyggelse Sundhedscentret inkl. rygestop Sundhedsplejen Kommunallægeområdet Perspektivering for

3 1. Indledning. Af Sundhedsafdelingens vision fremgår det, at Sundhedsafdelingen skal være frontløber i omsætningen af Herlev Kommunes Sundhedsstrategi i praksis. For at leve op til dette skal Sundhedsafdelingen blandt andet arbejde for, at viden om og hensyntagen til sundhedsfremme og forebyggelse indtænkes på alle niveauer i kommunen og at den konkrete sundhedsfremmende og forebyggende indsats bygges på et tæt og tværfagligt samarbejde sektorerne imellem. I konsekvens af dette har det overordnede tema for Sundhedsafdelingen i 2009 været tværfagligt samarbejde internt som eksternt. På de interne linjer har det handlet om fortsat udvikling af den Gode Arbejdsplads med omsætningen af det vedtagne Kodeks for den gode kommunikation i praktisk handling og det har handlet om tværgående temaer som social ulighed i sundhed, fælles sundhedsformidlingsplan for tandpleje, læger og sundhedsplejersker, børnesundhedscenter, sundhedsfremme blandt kommunens svageste misbrugere samt etableringen af et nyt udviklingsforum, der skal styrke den tværfaglige indsats og faglige kvalitet. På det eksterne plan er samarbejdet blevet styrket og udviklet i forhold til bl.a. til Herlev Hospital, de praktiserende læger, de frivillige organisationer og klynge kommunerne, herunder ikke mindst til Ballerup Kommune med tværkommunal indsats på alkoholstrategiområdet og stofmisbrugsområdet. I forhold til de øvrige forvaltninger og afdelinger i Herlev Kommune har kodeordet været tværfaglig indsats med borgeren i centrum f.eks. Herlev i bevægelse, Alkoholstrategi for Herlev kommune, ny organisering af tværfaglige sundhedsteams og konkret tværfaglig sagsbehandling på misbrugsområdet. Men det har også handlet om at sætte Sundhed på dagordenen i Herlev som et generelt tema. Vurderet ud fra den måde sundhedstemaet indgår i den nye kommunalplan må det siges at være lykkedes ret godt. Vi tillader os også at se etableringen af et sundheds- og voksenudvalg som et udtryk for at sundhedstemaet betragtes som væsentligt i Herlev Kommune 1. januar 2007 fik Herlev Kommune myndigheds- og finansieringsopgaven for det sundhedsfremmende og forebyggende område, stofmisbrugsområdet, alkoholområdet samt tandplejen for handicappede og borgere med svære psykiatriske lidelser. Sundhedsafdelingen har ansvaret for løsningen af disse opgaver. Ansvaret for løsningen af de sundhedsfremmende og forebyggende opgaver ligger, for så vidt angår den patientrettede indsats, i Sundhedscentret, og for så vidt angår den borgerrettede indsats i den tværsektorielle Sundhedskoordineringen. Denne struktur har fungeret tilfredsstillende, men det må dog erkendes, at det i det daglige arbejde har vist sig både vanskeligt og uhensigtsmæssigt, at fastholde den klare opdeling mellem den patientrettede og borgerrettede forebyggende indsats. I 2009 er der internt i Sundhedsafdelingen sket en reorganisering, der tager højde for dette problem. Aftalen mellem kommunerne i regionen om fortsat at købe ydelser af hinanden i 2007 og 2008 på bl.a. stofmisbrugsområder, alkoholområdet og specialtandpleje-området udløb 1. januar I konsekvens af dette, indgik Herlev Kommune aftale med Ballerup Kommune om fælles ansættelse af læge og sygeplejersker således, at hele opgaven på stofmisbrugsområdet kunne hjemtages pr. 1. april På alkoholområdet er der udviklet et ambulant kommunalt behandlingstilbud i KagsHuset som et lokalt alternativ til de eksisterende ukontrollerbare offentlige og private behandlingstilbud. På specialtandplejeområdet gennemførtes fra 1. januar 2009 en visitation af alle nye potentielle brugere forat vurdere, om de evt. kan modtage deres tandpleje i den kommunale tandpleje. 3

4 I 2007 fik Sundhedsafdelingen 3 millioner kr. fra SATS-puljen til et 2½ årigt sundhedsfremmeprojekt rettet mod de svageste Herlevborgere og 1,5 million kr. fra Sundhedsstyrelsen til ansættelse af en fælles alkoholkoordinator for Ballerup og Herlev kommuner. Begge disse projekter kørte fortsat i I 2008 fik Sundhedsafdelingen yderligere sammen med Kræftens Bekæmpelse 2 millioner kr. fra Forebyggelsesfonden til en opsøgende og forebyggende rygestopindsats over for Herlev Kommunes erhvervsvirksomheder. Også dette projekt kørte fortsat i Sundhedsafdelingen omfattede i 2009 følgende virksomhedsområder: Generel sundhedsfremme og forebyggelse herunder Sund By arbejdet, Sundhedscenter herunder Det Forebyggende Team, Kommunallægeområdet, Sundhedsplejen, KagsHuset og Tandplejen. For KagsHuset og Tandplejen er der udarbejdet separate årsberetninger. Som konsekvens af dette lægges der i nærværende årsberetning størst vægt på de øvrige virksomhedsområder. Det samlede personale i Sundhedsafdelingen bestod i 2009 af 67 personer, fordelt på sundhedschef og souschef, sekretariat 4 personer, 1 IT medarbejder, 1 udviklingskonsulent, 2 kommunallæger, tandplejepersonale 31 personer, KagsHuset 9 personer, Sundhedsplejen 7 personer samt Sundhedscentret 6 personer, herunder Det Forebyggende Team. Hertil kommer 4 projektansatte. 2. Organisation og opgaver. Sundhedsafdelingens sekretariat har til huse på Herlev Bygade 30, 2. sal. Sundhedsafdelingens virksomhedsområder omfattede pr. 1.januar 2009: - generel sundhedsfremme herunder Sund By arbejdet - sundhedscenter - det Forebyggende Team - sundhedsplejen - kommunallægeområdet - kommunal tandpleje - misbrugsområdet Udviklingskonsulenten dækker i princippet generel sundhedsfremme og forebyggelse, som omfatter den tværfaglige borgerrettede forebyggelse, sundhedsplanlægning, udvikling, initiering, styring og evaluering i forhold til de politisk vedtagne sundhedstemaer og Sund By koordineringen. Sundhedscentret dækker i princippet den patientrettede forebyggelse, herunder den tværfaglige indsats og samarbejdet med de praktiserende læger og sygehusene samt projekter for øjeblikket et tværkommunalt projekt mellem Klyngekommunerne om koordinering af den sammenhængende indsats overfor diabetes og KOL patienter. Det Forebyggende Team dækker de opsøgende og forebyggende hjemmebesøg hos over 75 årige borgere i Herlev. Sundhedsplejen dækker småbørns- og skolebørnsområdet. Sundhedsplejen deltager i det generelle sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, bl.a. alkoholforebyggelse i småbørnsfamilier. Kommunallægerne dækker børne- og ungeområdet, sociallægeområdet, Rygestop Herlev samt konsulentvirksomhed for daginstitutioner. Kommunallægerne deltager endvidere i generel sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedsplanlægning, udviklingsarbejde m.v. 4

5 Den kommunale tandpleje omfatter tandpleje for de 0-18 årige, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister samt alderspensionister og omsorgstandpleje. Ved årets start var der klinikker på samtlige skoler og omsorgscentre samt en centralklinik på Herlev Bygade 30, 2. sal. Det er imidlertid blevet besluttet at reducere de 5 skoletandklinikker til 2 på henholdsvis Hjortespringskole og Engskolen. Den nye klinik på Hjortespringskole blev taget i brug 1. august Den nye klinik på Engskolen forventes færdig ultimo 2011 Forebyggelsen af stofmisbrug samt indsatsen overfor stofmisbrugere foretages fra misbrugscenteret KagsHuset, Symfonivej 41 samt på Station BAF på Herlev Hovedgade 153. Forebyggelse og behandlingen af alkoholmisbrug koordineres fra KagsHuset. Kommunallægerne, sundhedsplejen, udviklingskonsulenten herunder Sund By arbejdet, sundhedscentret, herunder det Forebyggende Team, og de projektansatte, har til huse på Herlev Bygade 30. Sundhedsafdelings organisatoriske opbygning fremgår af fig. 1. Sundhedsafdelingen er organisatorisk opdelt i 4 driftsenheder tandplejen, KagsHuset, sundhedsplejen og sundhedscentret inkl. det Forebyggende Team med hver sin afdelingsleder. De 4 afdelingsledere udgør sammen med sundhedschefen Sundhedsafdelingens ledelse. Kommunallæger og udviklingskonsulent er stabsfunktioner. Sundhedsafdelingens sekretariat betjener alle driftsområder. Figur 1 Ledelsesniveau Sundhedschef Souschef Administrativt ledelsesforum Udviklings- og kvalitetsforum Udviklingskonsulent Sekretariat Samarbejdsniveau Tværfagligt forum for Sundhedsafdelingen Lokalråd for Sundhedsafdeling Driftsniveau Tandplejen Misbrugsområdet Sundhedsplejen Kommunallægeområdet Sundhedscenter herunder ForebyggendeTeam 5

6 3. Beretning for 2009 Beretningen er opdelt således, at hvert enkelt driftsområde beskrives hver for sig. Da Sundhedsafdelingen, som nævnt i indledningen, arbejder mere og mere sammen med andre afdelinger, vil de afsnit, hvor det synes relevant, indeholde eksempler på, hvordan det tværgående samarbejde er forløbet. Herefter følger en beskrivelse af hvad der har fyldt mest i Til sidst præsenteres, i hvert afsnit, et skema med handleplaner og resultater fra 2009, samt et nyt skema med indsatsområder, konkrete handlinger, succeskriterier og evalueringsforslag for Interne indsatsområder Værdiarbejdet i Sundhedsafdelingen pågår fortsat. Dels har ledelsen arbejdet aktivt med den proces, der skal skabe nye kommunale ledelsesværdier. Dels har både ledere og medarbejdere fortsat arbejdet med at få de visioner og værdier, der i Sundhedsafdelingen blev formuleret tilbage i 2006, omsat til konkrete handlinger, så de giver mening for den enkelte ansatte, også i en dynamisk hverdag. For at sikre faglig udvikling afholder Sundhedsafdelingen hvert år enten en temadag eller et 2-dages internatkursus, hvor der tages aktuelle temaer op. I 2009 var emnet for temadagen konflikthåndtering i forhold til mødet med borgeren. Dagen bød foruden socialt samvær, på rigtig god undervisning af konfliktmægler Bo Ørsnes. Efterfølgende er der arbejdet videre med emnet, hvilket konkret har betydet, at der nu er udarbejdet en handlevejledning for Sikkerhed og konflikt samt voldsforebyggelse i Sundhedsafdelingen. I 2010 planlægges et 2-dages internatkursus, hvor emnet bliver social ulighed i sundhed. Endelig afholdes der i Sundhedsafdelingen løbende fyraftens møder. I 2009 har der været afholdt møder med så forskellige emner som sundhedspædagogisk perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme, klimaforandringerne og den politiske status omkring klimatopmødet og endelig en rejsebeskrivelse fra Peru, med fokus på tandsundhed. I 2009 blev det etiske budget for 2008 endelig opgjort og der blev udarbejdet en rapport på baggrund af de 2 projekter som Sundhedsafdelingen havde valgt. Målgruppen for det første projekt var alle de borgere, som fysisk henvender sig i Sundhedsafdelingen, og projektet skulle undersøge, om den enkelte borger, følte sig velkommen og følte sig professionelt betjent. Målgruppen for det andet projekt var den del af de tilskudsberettigede borgere, som havde valgt tandbehandling i privatpraksis. Disse borgere sagsbehandles tandlægefagligt i Sundhedsafdelingens sekretariat, og projektet skulle undersøge om borgerne var tilfredse med sagsgangen. Rapporten viste en overbevisende tilfredshed både med mødet med Sundhedsafdelingens personale og med den tandlægefaglige sagsbehandling. Det skal dog fremhæves, at rapporten også viste, at de vedtagne tandlægefaglige sagsbehandlingstider blev overskredet i en række tilfælde. Efterfølgende undersøgelse viste, at det for flere af sagernes vedkommende handlede om, at borgerne selv havde afleveret deres oplysningsskema for sent. Det besluttes i 2010, om der evt. skal gennemføres en arbejdsgangsanalyse af området. I 2008 blev der i Sundhedsafdelingen etableret en tværgående gruppe af medarbejdere, som arbejder med social ulighed i sundhed. I 2009 fik gruppen gennemført en undersøgelse, der afdækkede medarbejdernes egne holdninger til etniske minoriteter og eventuelle barrierer i det daglige arbejde. Undersøgelsen blev udarbejdet af en gruppe specialestuderende på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde fra Aalborg Universitet. Gruppen anskuede problematikken ud fra en snæver magtteoretisk referenceramme, hvilket ikke var aftalt på forhånd. Det fik den konsekvens, at undersøgelsens resultater ikke var så brugbare, som vi i første omgang havde håbet på. 6

7 Social ulighedsgruppen vil i 2010, sammen med Sundhedsafdelingens tværgående uddannelsesgruppe, planlægge 2010 s internatkursus, der som tidligere omtalt, har social ulighed i sundhed på dagsordnen. Endelig planlægger Sundhedsafdelingen, i samarbejde med kommunens beredskabschef, at der i 2010 udarbejdes en bred sundhedsberedskabsplan for Herlev Kommune. Handleplaner og resultater for interne indsatsområder i 2009 Indsatsområde Konkrete Succeskriterier Handlinger Resultater fra etisk Der udvælges 2-4 Der sættes 2-4 budget danner konkret pointer, der initiativer i værk, der grundlag for kræver skærpet fokus, har til formål, at øge ændringer i de daglige fra undersøgelsen tilfredsheden blandt rutiner i kommunens borgere sundhedsafdelingen Arbejdet med afdelingens visioner og værdier fortsætter i 2009 Der arrangeres en temadag, hvor konflikthåndtering sættes på dagsordnen Udviklingskonsulenten sikrer at afdelingerne holder fokus på værdier og konkrete handlinger og at disse justeres efter behov. Uddannelsesgruppen arrangerer en sådan temadag De enkelte driftsafdelinger har justeret deres værdier 1-2 gange årligt og finder god mening i dette arbejde. Er temadagen afholdt? Var den givtig? Var det en social succes? Evaluering Resultaterne fra 2008 s etiske budget var meget flotte. Det vil i 2010 blive besluttet om der skal kigges nærmere på, at forbedre sagsbehandlingstiderne vedr. tandbehandlingerne Flere afdelinger arbejdede i 2009 aktivt med deres værdier og fik dem opdateret. Enkelte afdelinger nåede ikke målet. Temadagen blev afholdt. Flere medarbejdere har udtrykt, at den viden de fik, er brugbar i hverdagen. Desuden er der udarbejdet en handlevejledning for Sikkerhed og konflikt samt voldsforebyggelse i Sundhedsafdelingen. Der afholdes en række eftermiddagsmøder, hvor der informeres / undervises i relevante emner for alle ansatte i sundhedsafdelingen. Fortsat arbejde med kodeks for den gode kommunikation Arbejdsgruppe, der er nedsat for social ulighed i sundhed kommer med et udspil. Udviklingskonsulenten / uddannelsesgruppen arrangerer 2-4 gåhjemmøder for medarbejderne i Sundhedsafdelingen. 2 Konsulenter fra Sundhedsafdelingen sikrer, at afdelingerne arbejder videre med kodekserne og bistår i udviklingen, ved behov. Iværksætter en undersøgelse, der skal afdække medarbejdernes holdning til borgere Der afholdes 2-4 eftermiddagsmøder. Medarbejderne finder emnerne relevante. Medarbejderne møder op til møderne. Det giver mening for medarbejderne at arbejde med kodekset. Der bliver et bedre psykisk arbejdsmiljø i afdelingen. At undersøgelsen iværksættes. At der kommer nogle klare resultater, der peger hen imod næste Der blev afholdt 3 gå-hjem møder i Der mødte ca. 30 op til hvert møde, og de fremmødte fandt emnerne meget relevante. Graden af arbejdet med kodekset har været varierende. Men alt i alt opleves der at være et godt arbejdsmiljø og få konflikter kollegaer imellem. Pga af sammenlægningerne af tandklinikkerne og dermed etablering af større enheder er der dog fortsat behov for at arbejde med at genskabe teamfølelsen dér. Undersøgelsen er gennemført. Den teoretiske referenceramme for undersøgelsen var meget snæver, hvorfor 7

8 Indsatsområde Der arbejdes fortsat med at ryste afdelingen sammen Konkrete Handlinger med anden etnisk baggrund end dansk. Vanen tro afholdes der hvert år en sommerfest og en julefrokost, ligesom der afholdes en temadag for afdelingens ansatte (se ovenstående) Succeskriterier skridt for lige muligheder i sundhedssystemet. Er der afholdt sommerfest, julefrokost og temadag? Er der en fortsat hyggelig og god stemning i afdelingen? Evaluering resultaterne kun afdækker et lille hjørne af området. Der arbejdes videre med emnet på årets internat. Ved en rundspørge udtrykker en større del af medarbejderne, at de trives godt på arbejdspladsen Sundhedsafdelingen og at der er en god stemning. Sociale og faglige arrangementer for alle medarbejderne opleves at bidrage til den gode stemning. Generelt er sygefraværet også lavt i Sundhedsafdelingen, hvilket kan ses som et udtryk for god trivsel. Sygesamtaler på en tandklinik med større fravær, viste, at sygefraværet ikke skyldes dårlig trivsel. Mål for arbejdet vedr. interne indsatsområder i 2010 Indsatsområde Konkrete Succeskriterier Handlinger Der afholdes i 2010 et Uddannelsesgruppen og Internatkurset er internatkursus for social ulighedsgruppen afholdt. samtlige medarbejdere i arrangerer en sådan Medarbejderne har fået Sundhedsafdelingen med temadag. en bedre forståelse af emnet Social ulighed i årsager til social ulighed sundhed i sundhed. Der er igangsat en fremadrettet proces, der sikrer fortsat fokus på emnet og udarbejdelse af konkrete handleplaner, som har til formål at mindske social ulighed i sundhed Der afholdes en række eftermiddagsmøder, hvor der informeres / undervises i relevante emner for alle ansatte i sundhedsafdelingen. Det undersøges hvordan de tandlægemæssige sagsbehandlingstider kan nedbringes i systemet. Kommunen får sin første sundhedsberedskabsplan, som integreres i den Udviklingskonsulenten / uddannelsesgruppen arrangerer 2-4 gåhjemmøder for medarbejderne i Sundhedsafdelingen. Der gennemføres evt. en arbejdsgangsanalyse på området. Der nedsættes en tværgående gruppe med relevante medarbejdere. i Herlev Kommune. Der afholdes 2-4 eftermiddagsmøder. Medarbejderne finder emnerne relevante. Mindst 35 % af medarbejderne møder op til møderne. Overskridelse af vedtagne sagsbehandlingstider er faldet fra 28 % til 15 % Der er udarbejdet en sundhedsberedskabsplan inden årets udgang, som Evaluering Er internatkurset afholdt? Foreligger der konkrete handleplaner på området? og er disse i gang med at blive integreret i det daglige arbejde? Er succeskriterierne opfyldt? Måles ved registrering. Monitorering af sagsbehandlingstider. Er succeskriteriet opfyldt. 8

9 Indsatsområde eksisterende beredskabsplan. Konkrete Handlinger Der indledes og færdiggøres en arbejdsproces med beredskabschefen. Succeskriterier er godkendt af både Sundhedsstyrelsen og Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune. Evaluering 3.2 Tandplejen og KagsHuset For Tandplejen og KagsHuset henvises til Årsberetningen for den kommunale Tandpleje 2009 og Årsberetningen for KagsHuset Forebyggelse og sundhedsfremme Indledning Sundhedsafdelingen arbejder særligt med de temaer, der er beskrevet i Kommunens Sundhedsstrategi fra Der arbejdes blandt meget andet systematisk med KRAMfaktorerne 1, ligesom der arbejdes for at skabe sundere rammer for borgerne, for at bidrage til, at flere får lettere ved at træffe sunde valg. Sundhed skal leve, hvor folk er og bor. Det er derfor vigtigt også at inddrage kommunens andre forvaltninger i arbejdet, så sundhed kan integreres i by- og nærmiljøet, i skolerne, i institutioner, på arbejdspladsen osv. Den brede borgerrettede forebyggelse er derfor bl.a. forankret i den tværgående Sundhedskoordinering, som blev nedsat i Sundhedskoordineringen involverer kommunens tre fagforvaltninger og har ansvaret for at målene i kommunens overordnede sundhedsstrategi nås. Afdelingschefniveauet i Sundhedskoordineringen fungerer som idéskabende, igangsættende og opfølgende i forhold til omsætningen af Sundhedsstrategien i praksis, og alle afgørelser, som træffes på afdelingschefniveauet går via direktørniveauet til det politiske niveau, hvor de endelige afgørelser træffes. Den mere specifikke forebyggelse, som retter sig mod udvalgte målgrupper, der enten lider af en specifik sygdom eller har en risikobetonet sundhedsadfærd, er bl.a. forankret i Sundhedscentret. Her er der tilbud til borgeren, der f.eks. ryger, er overvægtig eller er for lidt fysisk aktiv(se s.18). Indsatser til borgere med misbrugsproblematikker varetages af Kagshuset. Se dennes årsrapport. Når der planlægges aktiviteter indenfor det forebyggende og sundhedsfremmende felt, sker det ud fra eksisterende viden på området. Det handler om forskningsrapporter, økonomiske nøgletal og beregninger og viden om faktiske og opdaterede tal vedr. Herlevborgernes sundhedstilstand. For at samle denne viden og gøre den mere lokal, blev der i 2009 nedsat en sundhedsstrategisk og økonomisk gruppe. Produktet bliver en rapport, som bl.a. gennemgår udgifterne og de menneskelige omkostninger vedr. de 8 folkesygdomme og den ældre medicinske patient, samt stiller forslag til kommunens prioriteringer på det forebyggende område. Gruppen indledte dette arbejde i 2009 og er ved at finde en form. Arbejdet fortsætter i I 2010 iværksætter landets regioner en landdækkende undersøgelse af borgernes sundhed Hvordan har du det? Det betyder, at ca. 10 % af borgerne, fra 16 år og opefter, modtager et 1 KRAM-faktorerne er Kost, Rygning, Alkohol, og Motion 9

10 omfattende spørgeskema om deres sundhed, trivsel og livsstil. I slutningen af året, vil undersøgelsen være færdig, og kommunen vil dermed få sin 4. sundhedsprofil. Det er forventningen at resultaterne skal indgå i ovennævnte rapport mhp opdaterede prævalenser og evt. med en evaluering af eksisterende indsatsers effekt Sund By Netværket: Herlev Kommune blev medlem af Sund By Netværket i Siden kommunalreformen trådte i kraft har mange nye kommuner meldt sig ind og i slutningen af 2009 bestod netværket af 67 kommuner og 2 regioner. Sund By Netværkets medlemmer samarbejder om at udvikle metoder til særligt den borgerrettede forebyggelse, opgaver som er beskrevet i Sundhedslovens 119, og støtter således godt op om det sundhedsfremmende arbejde i Herlev Kommune. Udgangspunktet for arbejdet er de risikofaktorer, der er beskrevet i den tidligere regerings folkesundhedsprogram. Medlemmerne af Sund By Netværket arbejder bl.a. sammen om at: Udarbejde faglige standarder og udvikle nye metoder og materialer Implementere de udviklede modeller lokalt Dele viden og erfaringer Afholde kurser og konferencer I Sund By Netværket er der nedsat en række temagrupper, som arbejder målrettet med forskellige indsatsområder. Aktuelt arbejder Sund By Netværket med følgende temaer: Tobak Alkohol Kost og fysisk aktivitet Ulykker Ældres faldulykker Seksuel sundhed Sunde arbejdspladser Sundhedsplanlægning Kvalitetssikring af forebyggelsesindsatsen Sundhedskommunikation Strategisk forebyggelse Herlev Kommune havde i 2009 medlemmer i følgende temagrupper: Alkohol, Kost og Fysisk aktivitet, Sunde arbejdspladser og Tobak. 3.4 Borgerrettet forebyggelse Herlev i bevægelse. Fysisk aktivitet er valgt som indsatsområde i perioden og har følgende navn og logo: Formålet er, at flere Herlevborgere bliver mere fysisk aktive. Der er for den 3 årige periode 10

11 derfor nedsat fire tværgående arbejdsgrupper, som skal stille forslag, udføre og evaluere konkrete indsatser. Alle forslag bringes til Sundhedskoordineringen, som skal sikre den politiske og administrative opbakning til forslagene. Arbejdet fortsætter i Projekt Alkoholforebyggelse i kommunerne Projektet startede i februar 2008 og var i sin oprindelige form et 3 årigt projekt, men er nu, på baggrund af ansøgning til Sundhedsstyrelsen, blevet forlænget med et år, og kører derfor frem til slutningen af Projektet har yderligere modtaget kr i puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, som skal understøtte implementeringen af projektet. Projektet fungerer i et samarbejde med Ballerup Kommune og gennemføres i samarbejde med Sundhedsstyrelsen (SST) og KL, ligesom det økonomisk støttes af SST. Projektet har til formål at etablere en tværgående organisering på alkoholområdet, samt at udarbejde og påbegynde implementering af en alkoholstrategi og handleplaner indenfor fem områder i de to kommuner. I 2009 udarbejdede projektlederen et forslag til en kommunal alkoholstrategi, som blev sendt i høring i relevante fora og udvalg og som blev endelig godkendt af kommunalbestyrelsen i september måned. I 2009 blev der desuden nedsat fem tværfaglige og tværkommunale arbejdsgrupper, som sammen udarbejdede en række forslag til konkret handleplaner indenfor følgende områder: 1. Alkoholtilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) 2. Kommunens frontpersonale (relationen til borgerne f.eks. sagsbehandlere, sundhedsplejersker) 3. Institutioner (skoler, væresteder, idrætsforeninger, sportshaller) 4. Kommunale (og private) arbejdspladser (den interne organisering) 5. Alkoholrådgivning og behandling I 2010 starter implementeringsprocessen af de mange handleplaner. I første omgang vil der blive fokuseret på alkoholtilgængeligheden via projekt Ansvarlig udskænkning. Desuden vil der blive fokuseret på kommunens interne organisering, og de ansattes funktioner i forhold til både borgere og kollegaer med alkoholproblemer. Endelig er det planen, at implementeringen af alkoholpolitikker i skoler, på ungdomsuddannelser og i børnehaver skal igangsættes. Projektet evalueres af konsulentfirmaet COWI Consult Projekt Sundhed på gadeplan : Et andet projekt er det 2½ årigt SATS-pulje projekt Sundhed på gadeplan, som startede i august Projektet skal på gadeplansniveau igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende initiativer rettet mod de socialt mest udsatte borgere i Herlev Kommune. Der er i projektet ansat 2 gadeplanssygeplejersker, som sikrer gennemførelse af projektets initiativer, som bl.a. indbefatter en lang række sundhedsfremmende aktiviteter. I 2009 blev der bl.a. iværksat kollektive mad- og motionsordninger, tandlægeordninger (projektet betaler borgerens egenbetaling), og særlige rygestopkurser for netop denne målgruppe. Desuden blev der afholdt en temadag for relevante interessenter i det offentlige social- og sundhedsvæsen, med bl.a. det formål, at indlede en proces, der kan lukke de huller i systemet som projektets målgruppe ofte falder i. I 2010 er planlagt en opfølgende temadag, som skal arbejde videre med de idéer, som blev skabt på temadagen i 2009, og omsætte disse til konkrete handlinger. 11

12 I 2009 fik projektet mulighed for at søge om en ekstrapulje til projektet, som bl.a. forventes brugt på en intern midtvejs- og slutevaluering af projektet. Projektet evalueres eksternt af Niras Konsulenterne Øvrige aktiviteter inden for den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse Det øvrige arbejde omkring den brede forebyggelse, som udgår fra Sundhedsafdelingen, omfatter planlægning og koordinering af kampagner, konsulentbistand for kommunens øvrige afdelinger, synliggørelse af afdelingens tilbud, ligesom Sundhedsafdelingen deltager i relevante tværgående tiltag, hvor sundhed naturligt kan tænkes ind, så rammerne for sund levevis optimeres. I 2009 deltog repræsentanter fra Sundhedsafdelingen bla. i: Projektgruppen Kommuneplan , med det formål, at sundhed blev indskrevet i planen. Projektgruppen Familien Herlev Jubilæumsugen med en stand på Herlev Stadion. Planlæggelse af Vi cykler til arbejde kampagnen, -sammen med Teknisk Forvaltning. Endelig har der også i 2009 været afholdt en række oplæg og foredrag udgående fra Sundhedsafdelingen, i forskellige regi. Handleplaner og resultater for borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme i 2009 Indsatsområde Konkrete Succeskriterier Evaluering Handlinger Herlev i bevægelse Herlev i bevægelse Iværksætte udvalgte indsatser, samt at vælge nye indsatser for 2010 Læs-let udgaven Herlev i bevægelse er De fire arbejdsgrupper er godt i gang med at iværksætte udvalgte initiativer. Sundhedskoordinerin gen har ud fra eksisterende handleplaner valgt nye indsatser for 2010 Herlev i bevægelse dokumentet er godkendt på politisk Alle fire arbejdsgrupper har afholdt regelmæssige møder og enkelte aktiviteter er gennemført i Bla. Sommer i Elverparken, en klimaevent, og der har været en artikel i Herlev Magasinet. Det må dog nok konstateres, at den administrative sagsbehandling af de forskellige indsatser, er trukket i langdrag, hvilket har betydet, at gennemførelse af de fleste indsatser er overført til Der er derfor heller ikke valgt nye indsatser for Pjecen og forord er udarbejdet og godkendt. Pjecen er 12

13 Indsatsområde Projekt: Alkoholforebyggelse i kommunen Projekt Sundhed på gadeplan Konkrete Handlinger færdiggjort og lagt på herlev.dk Tidsplanen følges Tidsplanen følges Succeskriterier niveau Der er skrevet et forpligtigende forord ved Kjeld Hansen Alkoholstrategien er vedtaget Der er udarbejdet handleplaner indenfor de 5 indsatsområder. Den indledende implementeringsproc es er startet. Der har været god tilslutning til opkvalificeringskurser ne. Sundhedskoordinerin gen er en velfungerende tværgående alkoholorganisering. Der er etableret kollektive motionsordninger Der er etableret kollektive madordninger Der tilbydes rygestopkurser Der arbejdes fortsat med brobygning til det etablerede system Der er afholdt 1-2 workshops for projektets faglige interessenter Der er en velkørende tandlægeordning knyttet til projektet. Der arbejdes fortsat opsøgende og der er etableret kontakt til flere socialt udsatte borgere. Evaluering dog endnu ikke offentliggjort, da der har manglet afklaring på, hvorledes den skulle finansieres. Succeskriterier er opfyldt med følgende bemærkninger: -Da der er ansat ny alkoholkoordinator i 2009, indledes implementeringspro cessen først i I alt 4 har været på opkvalificeringskurs er, hvilket er mindre end forventet. -Aktuelle spørgsmål vedr. Alkoholprojektet har været drøftet i Sundhedskoordineri ngen. Der bør dog være mere fokus på Sundhedskoordineri ngens rolle i Samtlige succeskriterier er opfyldt. Der henvises i øvrigt til projektets interne midtvejsevaluering, som kan rekvireres i Sundhedsafdelingen Sund By Netværket Aktiv deltagelse i netværkets arbejde Medvirke til at udarbejde den gode kommunale model for forebyggelse og sundhedsfremme indenfor kost og fysisk aktivitetsområdet. Medvirke til at udarbejde den gode Samtlige succeskriterierne er opfyldt 13

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014

BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013. samt TANKER VEDRØRENDE 2014 BERETNING FRA SUNDHEDSAFDELINGEN, LEMVIG KOMMUNE FOR 2013 samt TANKER VEDRØRENDE 2014 Grete Bækgaard Thomsen sundhedschef 1 2 FORORD: Beretningen er skrevet for at give såvel det politiske som det strategiske

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS

ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS ORGANISERING OG IMPLEMENTERING AF SUNDHED PÅ TVÆRS SUND BY NETVÆRKET Organisering og implementering af sundhed på tværs Sund By Netværket, 2012 1.udgave, 1.oplag, 2012 ISBN (trykt version): 978-87-92848-02-4

Læs mere

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom

Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Kommunal rehabilitering til socialt udsatte med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom Erfaringer fra et satspuljeprojekt på Forebyggelsescenter Nørrebro 2010-12 Forebyggelsescenter Nørrebro Københavns Kommune

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 14-06-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Mandag den 14. juni 2010 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere