Referat Handicaprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Handicaprådet"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu A. Ngotho (A) Søren Aarup Karsten Grubert Ingrid Bürger Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Rolf Monberg Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Fraværende: Philip Læborg Ingrid Bürger Rolf Monberg Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Orientering om tilgængelighedsplanen - status og evaluering Nedsættelse af arbejdsgruppe Rapport om retten til at være forældre Orientering om fleksjob og førtidsreformen Opfølgning på arbejdet med debatmødet om fremtiden på handicapområdet i Helsingør Kommune Tværgående hjerneskadesamråd i Helsingør Kommune - orientering Udmøntning af besparelser for 2015 i Center for Særlig Social Indsats Nedlæggelse af Dagplejen og oprettelse af gruppetilbud Kommende sager - august Meddelelser og eventuelt Synshandicappede borgeres mulighed for at blive visiteret til handicapkørsel...24 Bilagsliste...28

2 Handicaprådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller: At dagsordenen godkendes. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

3 Handicaprådet Mødedato Side Orientering om tilgængelighedsplanen - status og evaluering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13961 Fællesmøde mellem stående udvalg Indledning/Baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af Tilgængelighedsplanen, var Handicaprådet repræsenteret i en følgegruppe. Handicapråde har løbende fulgt det fortsatte arbejde med tilgængelighedsplanen, senest ved deltagelse på en opfølgende workshop den 10. april Handicaprådet har på den baggrund anmodet om en orientering om aktuel status og evaluering i forhold til Tilgængelighedsplanen. Relation til vision og tværgående politikker Handiappolitikken. Sagsfremstilling Carina Botoft, trafikplanlægger fra center for Teknik, Miljø og Klima, orienterer på mødet. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller: At Handicaprådet orienteres. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Carina Botoft fra Center for Teknik, Miljø og Klima orienterede på mødet. Handicaprådet har noteret, at det, der er gennemført af tilgængelighedsplanen, alene angår Helsingør bymidte. Handicaprådet henleder derfor opmærksomheden på behovet for øget opmærksomhed på tilgængelighed også andre steder i kommunen. Til følgegruppen omkring tilgængelighedsplanen blev fra Handicaprådet udpeget, Lene F. Andersen (Dansk Blinde Samfund) og Kurt Mortensen (PTU). Det aftaltes, at alle medlemmer af Handicaprådet inviteres til en inspirations-gåtur.

4 Handicaprådet Mødedato Side Nedsættelse af arbejdsgruppe Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8666 Handicaprådet Indledning/Baggrund Ved sit møde den 16. juni 2014 drøftede Handicaprådet muligheder for og formål med indsatser omkring synliggørelse af Handicaprådet. Rådet besluttede, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til nogle konkrete indsatser. Der henvises til sag nr. 2 fra mødet i Handicaprådet den 16. juni Indstilling Formandsskabet indstiller: At Handicaprådet blandt sine medlemmer udpeger en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete forslag til indsatser omkring synliggørelse af Handicaprådet og dettes virke. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Michael Mathiesen, Rolf Monberg, Jacob Svendsen, Haldis Glerfoss og Kurt Mortensen blev udpeget til arbejdsgruppen.

5 Handicaprådet Mødedato Side Rapport om retten til at være forældre Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13845 Handicaprådet Til Handicaprådet - ret til at være foraeldre_pdfa.pdf Indledning/Baggrund Institut for menneskerettigheder har i maj 2014 udgivet en rapport om retten til at være forældre, når man har et handicap. Rapporten sætter fokus på, at forældre med handicap har ret til at blive støttet i deres forældrerolle, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis de ikke får den nødvendige støtte. Socialminister Manu Sareen har udtalt, at vejledningerne om støttemuligheder skal gennemgås for at klargøre retten til støtte for forældre med handicap. Institut for menneskerettigheder peger på, at de problemstillinger, der beskrives i rapporten, kalder på opmærksomhed i kommunerne omkring lovgivning og tværgående samarbejde. Institut for menneskerettigheder har på den baggrund anmodet om, at Handicaprådet på et møde drøfter rapportens problemstillinger og anbefalinger. Indstilling Formandsskabet indstiller: At rapportens problemstillinger og anbefalinger drøftes. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Handicaprådet drøftede rapportens indstillinger og anbefalinger. Handicaprådet besluttede på den baggrund, at rette henvendelse til Center for Børn Unge og Familier (BUF) og Center for Særlig Social Indsats (SSI) med spørgsmål om, hvordan handicappede forældres behov håndteres i Helsingør Kommune; herunder om der kompenseres for forældrenes egne funktionsnedsættelser, foruden de tiltag, der måtte iværksættes i forhold til børnene. Centrene spørges tillige, om man mener, at rapportens anbefalinger kan anvendes.

6 Handicaprådet Mødedato Side Orientering om fleksjob og førtidsreformen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15281 Handicaprådet Indledning/Baggrund Orientering om fleksjob og førtidsreformen Orientering om fleksjob og førtidsreformenjanuar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Den grundlæggende intention for reformen var, at borgere skal væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for hjælp til at bane vejen for et liv med arbejde. Udviklingen skal vendes, så flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv, og færrest muligt ender på passiv varig forsørgelse. Målgruppen er mennesker med komplekse problemer, hvor sociale-, beskæftigelses- og sundhedsmæssige udfordringer skaber barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Retsgrundlag - Lov om ansvaret for styring af den aktive beskæftigelsesindsats 25 a - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 30, 31a, 69 og 70 - Lov om social pension 19 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Familier, Livslanglæring og Tidlig indsats. Sagsfremstilling Center for Job og uddannelse v/områdeleder Jan Henriksen vil på mødet komme med en overordnet orientering om hovedindholdet i reformen. Jan Henriksen giver desuden en status på, hvordan det første 1½ år er forløbet i Helsingør Kommune, herunder en orientering om hvilke udfordringer Jobcentret ser i forhold til at skaffe fleksjob og ressourceforløb i tråd med indholdet i reformen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelsen indstiller: at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Områdeleder, Jan Henriksen fra Center for Job og Uddannelse, orienterede på mødet.

7 Handicaprådet Mødedato Side 7

8 Handicaprådet Mødedato Side Opfølgning på arbejdet med debatmødet om fremtiden på handicapområdet i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8082 Handicaprådet Indledning/Baggrund Handicaprådet besluttede på sit møde den 16. juni 2014, at arbejde videre med at gennemføre et debatmøde om fremtiden på handicapområdet i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Handicappolitikken Sagsfremstilling Ved mødet i Handicaprådet den 16. juni 2014 Michael Mathiesen, Rolf Monberg, Lene F. Andersen og Jacob Svendsen udpeget som tovholdere på det videre arbejde. Der orienteres på mødet om status. Indstilling Formandsskabet indstiller: At Handicaprådet orienteres om status. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Orientering foretaget.

9 Handicaprådet Mødedato Side Tværgående hjerneskadesamråd i Helsingør Kommune - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15790 Socialudvalget Hjerneskadesamråd beskrivelse og rammesætning juli 14.pdf Høringssvar fra Ældrerådet - hjerneskadesamråd.pdf Indledning/Baggrund Hvert år rammes borgere af en kompleks hjerneskade (borgere indlagt i mere end 10 dage) som i mange tilfælde forårsager ændrede livsvilkår i hverdagen for borgerne selv og deres pårørende. Det er ofte en uoverkommelig udfordring for en med hjerneskade selv at koordinere og opsøge de relevante tilbud, dels er det svært pga. de kognitive følger efter hjerneskaden og dels pga. den psykiske belastning det er pludselig at stå i en uafklaret økonomisk situation, oveni at man er ramt af sygdom. Kommunerne har de sidste fem år haft det fulde ansvar for rehabilitering af borgere med hjerneskade efter udskrivning fra sygehuset. Kommunerne tilbyder derfor borgere med hjerneskade en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, hvor der er fokus på at få borgerens hverdagsliv til at fungere med bolig, job, familie og netværk. Mennesker med en erhvervet hjerneskade har oftest komplekse og sammensatte følger af hjerneskaden, som kan omfatte fysiske, psykiske, kognitive, sociale og personlighedsmæssige aspekter og som derfor kan have stor indflydelse på deres liv og hverdag. De har behov for effektive rehabiliteringsforløb med henblik på at mindske følgerne af hjerneskaden og derved opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade involverer mange forskellige aktører og faggrupper i både sygehusvæsenet, almen praksis og kommune. Rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade er en kompleks opgave. Følgevirkningerne af hjerneskaden kan være af både bevægelsesmæssig, mental, sansemæssig og sproglig karakter, ligesom der er stor variation i sværhedsgraden af hjerneskaden. Samtidig befinder personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende sig ofte i en sårbar situation grundet de mange og ofte alvorlige følger af hjerneskaden. Det understreger behovet for rammer, koordinering og kontinuitet i rehabiliteringsforløbet. Tidlig indsats, timing og ubrudte forløb er ligeledes væsentlige faktorer i forhold til at opnå den bedste effekt af et rehabiliteringsforløb for borgeren. Der er behov for, at vi arbejder målrettet med den interne kommunikation på tværs af de implicerede centre. Medarbejdere, som møder borger med hjerneskade, skal have de rette social-, sundheds- og neurofaglige kompetencer, så vi sikrer, at borgerne får de rigtige tilbud og ydelser på det rette tidspunkt. Retsgrundlag Lov om Social Service Sundhedsloven Dagpengeloven Lov om aktiv beskæftigelse Lov om aktiv socialpolitik Lov om specialundervisning for voksne

10 Handicaprådet Mødedato Side 10 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik og visionsmålet Tidlig indsats. Sagsfremstilling For at imødekomme udfordringen med at sikre et sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade har Helsingør Kommune indledt et samarbejde på tværs af fagprofessioner og centre som er effektueret i form at et Hjerneskadesamråd. Hjerneskadesamrådet er en koordinerende funktion med visitationskompetence, der skal medvirke til at sikre en tidlig, rettidig og målrettet indsats. Målgruppen for indsatsen er primært borgere i aldersgruppen år, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, eller har et koordineringsbehov på tværs af to eller flere centre. Formålet med et hjerneskadesamråd er, at sikre at borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i kommunen og på tværs af sektorer. Målet er desuden, at kunne tilbyde borgerne en effektiv og målrettet indsats. Hjerneskadesamrådet er sammensat på tværs af kommunens centre og består af følgende medarbejdere: Visitator Helen Annette Crandal, Forebyggelse og visitation, Suppleant: visitator Hanne Margrethe Rasmussen, Forebyggelse og visitation. Socialrådgiver Per Sander Helenius, Center for Særlig Social Indsats, Suppleant: Konsulent Birthe Bringsjord, Center for Særlig Social Indsats. Faglig konsulent Martin Enggaard, Center for Job og Uddannelse, Suppleant: Fagkonsulent Lisbeth Vilborg, Center for Job og Uddannelse. Ledende terapeut Annelene Bundgaard, Helsingør Rehabiliterings- & træningscenter, Suppleant: Ergoterapeut Birgitte Møller Stamp, Helsingør Rehabiliterings- & træningscenter. Hjerneskadesamrådet skal sikre, at Helsingørs borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende får tilbudt et omkostningseffektivt målrettet, koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer. Hjerneskadesamrådet medvirker til at etablere en ny organisationsstruktur, der danner grundlag for at samle, udbrede og opkvalificere viden om behandling af borgere med hjerneskade i og på tværs af centrene i kommunen. Formålet med Hjerneskadesamrådet er: At sikre helhed i indsatsen, kvalitet og koordinerede løsninger for borgere med erhvervet hjerneskade på tværs af de tre centre. At sikre, at borgere tilbydes rette tilbud på rette tid. At der ydes støtte til borgere og pårørende med henblik på, at sikre information og gennemskuelighed i forhold til hjerneskaderamte borgeres rehabiliteringsforløb i kommunen. At yde støtte til involverede medarbejdere i koordineringen af de enkelte borgersager Hjerneskadesamrådet holder møde en gang om måneden.

11 Handicaprådet Mødedato Side 11 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Handicaprådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Gitte Kondrup Orientering foretaget. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Orientering foretaget. Handicaprådet finder, at etableringen af det tværgående hjerneskadesamråd er et positivt tiltag. Handicaprådet kan tilslutte sig bemærkningerne fra Ældrerådet. Handicaprådet tilføjer, at der i det forelagte savnes en konkret tidsfrist for, hvornår en borger kan forvente, at få en plan. Handicaprådet vil bede om, at en repræsentant fra det tværgående hjerneskadesamråd deltager på et kommende møde i Handicaprådet med henblik på at orientere om erfaringer m.v.

12 Handicaprådet Mødedato Side Udmøntning af besparelser for 2015 i Center for Særlig Social Indsats Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/14840 Socialudvalget Indledning/Baggrund På mødet den 7. oktober 2013 besluttede Byrådet at udmønte generelle besparelser på servicedriften i kommunen for , herunder på Socialudvalgets område (sag 13/20060). Socialudvalget godkendte besparelserne for 2014 inden for sundheds- og omsorgsområdet på mødet den 1. april 2014 (sag 14/4035). Der er i nærværende sag forslag til udmøntning af besparelser for 2015 inden for sundhedsog omsorgsområdet. Besparelsesforslag for udestår således. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en besparelsesramme, der fordeler sig på følgende totalrammer, inden for psykiatri- og handicapområdet. Tabel 1 Vedtaget besparelse på budgetområde 618 (angivet i kr.) Totalrammeenhed Psykiatrien Foranstaltninger for (myndighed) Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter Pensionatet i Hornbæk Total område 618* Evt. differencer i total skyldes afrundinger i sammentællingerne Tabel 2 1 % rammebesparelser i 2015 på budgetområde 618 ekskl. det takstfinansierede område (angivet i kr.)

13 Handicaprådet Mødedato Side 13 Total for SSI i nuværende struktur og ekskl. takstfinansierede tilbud Udmøntning 2015 Psykiatri og Handicap 2915 Rusmiddelcenter, Pensionatet, Omsorg og Støtte 212 Bostøtteteam og Springvandet 81 Petersborg og Seniorhuset 101 Foranstaltninger for Voksne (myndighedsomr.) 2103 Center for Job og Oplevelse 59 SPUC 274 Kronborgsund 56 Værkstedet Ellehammersvej 29 Tabel 2 viser forskellen mellem tallene i år 2014 og 2015 i tabel 1 Tabel 3 1 % besparelse på det takstfinansierede område Total for SSI på det takstfinansierede område Udmøntning 2015 Psykiatri og Handicap 759 Center for Job og Oplevelse 248 SPUC 55 Kronborghus 143 Lindevang 313 Der er fem takstfinansierede tilbud på budgetområde 618: Center for Job og Oplevelse: 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Dagtilbud, Kronborghus, Lindevang, SPUC: Anna Anchersvej De fem takstfinansierede tilbud har et netto budget på kr. 0, og den pålagte besparelse på de tilbud var derfor som udgangspunkt kr. 0. I tabel 3 er der, i lighed med de øvrige tilbud, beregnet en besparelse der svarer til 1 % af det enkeltes tilbuds budget ekskl. takstindtægten. Dette svarer jf. tabel 3 til at de takstfinansierede tilbud samlet reduceres med kr. Ovenstående reduktion vil betyde at taksterne på tilbuddene vil falde. Dette skyldes blandt andet at der I rammeaftalen for 2015 mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden indgår en strategi om at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i Tilbuddene har igennem de seneste år reduceret budgetterne og har endvidere effektiviseret samt justeret i serviceniveauet, jf. de vedtagne kvalitetsstandarder. Der er således tale om en fortløbende proces, hvor de opstillede besluttede besparelsesforslag for 2015 allerede er påbegyndt i 2014, og for nogle tilbuds vedkommende også tidligere, for at målene kan opnås i 2015 og fremadrettet.

14 Handicaprådet Mødedato Side 14 Besparelserne på foranstaltningsområdet er udmøntet på følgende områder: Organisatoriske tilpasninger Personalereduktion Nedbringelse af vikarforbrug Justering af aktivitetsniveau For nogle tilbud kan der yderligere blive tale om ændrede åbningstider og gennemgang/justering af brugerbetaling. De takstfinansierede tilbud sælger pladser dels til Helsingør Kommunes egne borgere, men også til andre kommuners borgere. De pladser som Helsingør Kommune selv benytter vil blive billigere, hvilket vil betyde at en del af den besparelse der er vedtaget på myndighedsområdet finansieres herigennem. Derudover effektueres besparelserne på myndighedsområdet ved: Opfølgning og justering af serviceniveau Ændret visitationspraksis Opfølgning på effekt af ydelsen Offensiv forhandling af priser hos leverandørerne Flere visitationer til egne tilbud Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen skal til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at Socialudvalget ud fra de opstillede forslag godkender besparelsestiltagene, der svarer til den udmeldte økonomiske ramme for besparelser på budgetområde 618. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Gitte Kondrup Indstillingen godkendt. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Orientering foretaget. Handicaprådet anmoder på baggrund af orienteringen Center for Særlig Social Indsats om en nærmere redegørelse for, hvad de nævnte udmøntninger konkret indebærer.

15 Handicaprådet Mødedato Side Nedlæggelse af Dagplejen og oprettelse af gruppetilbud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15349 Byrådet Indledning/Baggrund I forbindelse med sagen om Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet besluttede Byrådet den 24. juni 2014, at dagplejen for særligt sårbare børn nedlægges snarest muligt, under den forudsætning, at udvalget på augustmødet kan godkende et konkret forslag for økonomi og struktur for nye afskærmede afsnit. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling For at sikre et så kvalificeret forslag som muligt i forbindelse med spørgsmålet om nedlæggelse af dagplejen og etablering af et gruppetilbud i en institution til børnene har der været afholdt et møde om indhold i et heldagstilbud til børnene. I mødet deltog lederen af Børnehuset Kasserollen, den daglige leder af dagplejen, leder af støttepædagogkorpset, ledere af Børnehuset Abildvænget, hvor Spirerne hører til (stimulationsgruppen), og repræsentanter for centeret. Dagplejen for særligt sårbare børn har i dag 6 børn indmeldt, og på mødet blev det oplyst, at de børn, der p.t. er indmeldt i dagplejen, kan fungere i samme gruppe med de hensyn, der selvfølgelig skal tages til det enkelte barn. Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at der i Børnehuset Abildvænget, Abildgårdsvej 39-41, Helsingør, etableres et skærmet heldagstilbud (vil senere få et navn) rettet specielt mod præmature/sansesarte børn, børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller andre børn, som har brug for at være i et lille beskyttet miljø. Tilbuddet oprettes i en integrerede institution, så børnene ikke skal skifte institution i deres småbørnsliv inden skolestart. Ved at oprettet tilbuddet i en integreret institution med uddannede pædagoger, hvor der i forvejen er erfaring med gruppetilbud, er der følgende fordele: 1. Inklusion Gruppen vil være en naturlig del af vuggestuen og de børn, der magter det, kan være i relationer i kortere eller længere tid ad gangen, fx i planlagte aktiviteter. Børn med dårligt immunforsvar kan være sammen med andre på legeplads eller tur. Når børnene er klar, kan de langsomt udsluses i det almindelige tilbud (eller i Spirene -stimulationsgruppen), som også er en del af Abildvænget og dermed undgå unødige skift, som ofte er en voldsom begivenhed for disse børn og forældre. Med hensyn til immunsvage og præmature børn og sygefravær. En undersøgelse lavet i maj 2010 i Gentofte kommune viser, at sygefraværet for de

16 Handicaprådet Mødedato Side 16 præmature børn ikke er højere end for de andre børn i institutionerne men på samme niveau. I gennem det år (maj 2009 maj 2010) hvor der er ført tilsyn med sygefraværet i de fire institutioner, der har deltaget projektet i Gentofte, har de præmature børn ikke været tilknyttet et skærmet tilbud, som det er tiltænkt i Abildvænget. Det må derfor formodes, at tilbuddet i Abildvænget vil kunne opnå samme fremmøde for præmature og immunsvage børn som resultaterne fra Gentofte viser. 2. Faglighed Der er pædagoger med stor viden om for tidlig fødte/sansesarte børn, og hele personalegruppen er meget positive overfor at arbejde med disse børn og deres familier. Fx vil der i Børnehuset Abildvænget være erfaring med board marker, tegn til tale, sprogstimulering, læseleg, motorisk stimulering (herunder yoga), sansestimulering, og der arbejdes ud fra læreplaner. Der er erfaring i samarbejde med talepædagog, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og sundhedsplejerske. Ved at placere gruppen i en integreret institution vil der være mulighed for kollegial/faglig supervision både af interne og eksterne samarbejdspartnere. Ved sygdom og ferie vil tilbuddet stadig kunne opretholdes evt. med vikardækning fra det øvrige faste personale, og børnene vil derfor kunne blive i vante rammer. Erfaringer og evalueringer viser, at der er brug for særlige kompetencer hos personalet der arbejder med udsatte børn. Der kan blandt andet henvises til projektet Udsatte børn i dagtilbud som er gennemført i ti kommuner i et samarbejde mellem KL og Bikubefonden. Erfaringerne peger blandt andet på nedenstående kompetencer som nødvendige for at arbejde med udsatte børn: Evnen til at se risikosignaler i børns adfærd og viden om, hvilke tegn man skal reagere på, hvornår og hvordan. Evnen til at arbejde fokuseret og vedholdende med et indsatsområde, herunder mål for arbejdet med udsatte børn i den pædagogiske læreplan. Evnen til at foretage og dele pædagogiske observationer af udsatte børn med andre også uden for det pædagogiske felt. Evnen til at tilegne sig og anvende relevante pædagogiske metoder i arbejdet med udsatte børn. Evnen til at opsøge viden og sparring i eget og andre faglige miljøer. For at kunne drage nytte af ovenstående kompetencer kræver det, at der arbejdes tæt sammen i et praksisfællesskab hvor alle medarbejdere har fokus på den pædagogiske opgave og målene for arbejdet som er beskrevet i de pædagogiske læreplaner. Desuden vil muligheden for faglig sparring, herunder observation af hinandens pædagogiske praksis, kunne finde sted hvis arbejdet udføres sammen. 3. Gruppestørrelse Det foreslås, at gruppen rummer ca. 6 børn, men vil i perioder - alt efter hvilke børn, der er indmeldt evt.- kunne rumme 1 til 2 børn mere. 4. Forældresamarbejde Det vil være en fordel, at forældrene er i samme institution, fordi de dermed får bedre mulighed for at danne netværk. Disse familier er ofte sårbare og har brug for at tale med forældre i lignende situation. Børnehuset Abildvænget har desuden erfaring med et udvidet professionelt anerkendende forældresamarbejde, hvor de sammen med forældrene finder de bedste løsninger for barnet (med anvendelse af metoden LØFT). 5. Kost Der er en uddannet køkkenassistent/kok, som har viden om både almindelig børnemad og specielkost til fx småt spisende og allergikere. 6. Indretning

17 Handicaprådet Mødedato Side 17 Der vil være et grupperum med egen indgang fra legeplads. Der er mulighed for at indrette rummet specielt i.f.t sansesarte børn med fx lukkede skabe til legetøj og beskæftigelsesmaterialer. Samtidig vil der være opmærksomhed på, at rummet skal være rengøringsvenligt, og at der fx skal være spritautomater ved indgange. 7. Organisering Personalet skal være ansat i Børnehuset, således at det er ledelsen i huset, der sammen med personalet planlægger det daglige arbejde, ferie, kurser m.m. 8. Budget Der skal ansættes 2 fuldtidspædagoger og en på 30 timer, for at gruppetilbuddet kan blive velfungerende og hænge sammen i forhold til åbningstiden. Det anslås, at det vil koste ca. 1,2 mio. kr. årligt til personaleudgifter. Hertil kommer rådighedsbeløbet pr. barn pr. år, og endvidere kan der blive tale om lidt ekstra rengøring. Det foreslås, at gruppens størrelse kan variere fra 4 7 børn, UDEN at der varsles personale til afsked/ned i tid. Dette for at sikre stabilitet i forhold til børnene. 9. Visitation Der visiteres fortsat ud fra de samme kriterier, som der i dag visiteres til dagplejen for særligt sårbare børn. 10. Overlevering I forbindelse med en overflytning af børnene til gruppetilbuddet vil der blive aftalt en overlevering af børnene fra dagplejen til gruppetilbuddet, som tilgodeser såvel børn som forældre. Derudover samarbejder centeret med Børne- og Ungerådgivningen om etablering af små gruppetilbud i lighed med Spirerne i nogle institutioner, hvor der vil være tale om et formiddagstilbud med støttepædagoger, og hvor børnene langsomt udsluset i institutionens aktiviteter om eftermiddagen. Sagen sendes til udtalelse i Handicaprådet, som afholder møde den 18. august og en udtalelse herfra vil foreligge til Byrådets behandling af sagen. Økonomi/Personaleforhold Det vurderes at der skal ansættes 2 fuldtidspædagoger og en på 30 timer, for at gruppetilbuddet i Børnehuset Abildvænget kan blive velfungerende og hænge sammen i forhold til åbningstiden. Det anslås, at det vil koste ca. 1,1 mio. kr. årligt i udgifter til personale. Hertil kommer rådighedsbeløbet til børnene som anslås at være en årlig udgift på kr. Det foreslås, at gruppens størrelse kan variere fra 4-7 børn, UDEN at der varsles personale til afsked/ned i tid. Dette for at sikre stabilitet i forhold til børnene. Abildvænget har fungerende faciliteter til rådighed, og der forventes derfor ikke at være udgifter til anlæg mv. i forbindelse med oprettelsen af det nye tilbud. Alt efter hvilke materialer der kan overtages fra dagplejerne og dagplejens legestue, kan der være tale om et mindre beløb til materialer m.m. Men udgifterne her vil kunne holdes indenfor Børnehuset Abildvængets nuværende ramme. Alt efter hvilke børn der indskrives i gruppetilbuddet, kan der blive tale om ekstra rengøring. Men det vurderes dog af Center for Ejendomme at der her ikke vil være tale om merudgifter af betydning. Øvrige udgifter til husleje, varme mv. afholdes ligeledes indenfor Abildvænget nuværende budget. Tabel viser de samlede anslåede driftsudgifter. Tabel 1. Anslåede årlige driftsudgifter ved nyt tilbud

18 Handicaprådet Mødedato Side kr. Budgetområde 515 Personale Rådighedsbeløb 35 Rengøring 0 Samlet Der er i 2015 afsat 3,5 mio. kr. til dagplejen for særligt sårbare børn. Udgifterne i forbindelse med opsigelse af personale anslås i 2015 at være 0,6 mio. kr., forudsat at der vil være udbetaling af løn til medarbejderne i hele opsigelsesperioden. De anslåede udgifter vil dog afhænge af det aktuelle forløb. Tabel 2. angiver den ventede besparelse på budgetområde 515, ved nedlæggelse af Dagplejen og oprettelse af et nyt tilbud på Børnehuset Abildvænget. Tabel 2. Samlet besparelse ved nedlæggelse af Dagplejen og oprettelse af nyt tilbud på Abildvænget kr Budgetområde 515 Dagplejen for særlig sårbare Driftsudgifter nyt tilbud Merudgifter ifbm. opsigelser Samlet besparelse Note: Der er ikke taget højde for forældrebetalingen, idet denne andel på dagplejen er forholdsvis begrænset. Kommunikation/Høring Handicaprådet til udtalelse. Bestyrelserne i Børnehusene Kasserollen og Abildvænget samt forældre med børn i dagplejen. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, 1. at dagplejen for særligt sårbare børn nedlægges pr. 1. oktober at der pr. 1. oktober 2014 etableres et gruppetilbud til ca. 6 børn i Børnehuset Abildvænget. 3. at visitationen til gruppetilbuddet sker efter de samme regler, som til dagplejen for særligt sårbare børn. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ad 1 og 2: For indstillingerne stemte 3: Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O). Imod indstillingerne stemte 2: Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø). Henrik Møller (A) og Thomas Horn (A) undlod at stemme. Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at forslagene sendes til drøftelse i de berørte MED-udvalg. Ad 3: indstillingen anbefales.

19 Handicaprådet Mødedato Side 19 Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Handicaprådet udtrykker bekymring for konsekvenserne af en nedlæggelse af dagplejen for særligt sårbare børn. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at følge indstillingen, henstiller Handicaprådet til, at trivslen og udviklingen i sygefraværet for de berørte børn følges særligt tæt. Handicaprådet opfordrer videre til, at der efter en periode gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt de berørte forældre.

20 Handicaprådet Mødedato Side Kommende sager - august 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/19390 Handicaprådet Sagsfremstilling Følgende sager er noteret til behandling på kommende møder i Handicaprådet: Deltagelse i dialogen om det specialiserede socialområde på baggrund af et oplæg fra arbejdsgruppen, herunder orientering om fordelingen af udgifterne, og forklaring på gennemsnitstallene. Beslutning 18. november 2013: Handicaprådet retter henvendelse til Socialudvalget med henblik på oplysning om sagen, Jacob Svendsen udarbejder udkast til henvendelsen. Oplæg med information om anvendelsen af velfærdsteknologi på andre områder, end ældreområder. Baggrunden er et ønske fra Handicaprådet om at have fokus på bredere anvendelse af velfærdsteknologiske muligheder. Beslutning den 18. november 2013: Det overvejes hvorfra der kan skaffes viden og vision om emnet. Handicaprådet opfordrer til at overveje mulighederne for en messe eller lignende, i samarbejde med andre kommuner og de respektive handicapråd. Handicaprådet opfordrer til en temadag om opgavereformen. Beslutning den 18. november 2013: Handicaprådet retter henvendelse til Socialudvalget med henblik på, at drøfte muligheder for gennemførelse. Jacob Svendsen udarbejder udkast til henvendelsen. Orientering om konsekvenserne af det nye socialtilsyn, når dette er i gang, efter 1. januar Orientering om erfaringerne med Inklusion2016. Orienteringen foretages tidligst medio Orientering fra Center for Særlig Social Indsats og Center for Børn Unge og Familier som opfølgning på orientering om udviklingsstrategien. Orientering om og inddragelse i arbejdet med visitationsaftalen med

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog i mødet

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE Forfattere: 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltager som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø)

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2015

Handicaprådets beretning for 2015 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Februar 2016 bma40 Handicaprådets beretning for 2015 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti 11 05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26165 Børne- og Uddannelsesudvalget Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene

Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Artikel 23 - Forældre med handicap har ret til at få passende hjælp til opgaver i forhold til børnene Socialrådgiver Bente Juul Röttig 1 Handicapkonventionen artikel 23,2 Børnekonventionen artikel 3 og

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Gitte

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2013

Handicaprådets beretning for 2013 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Maj 2014 bma40 Handicaprådets beretning for 2013 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 13. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2016 Fleksjob til borgere med aktuelt begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse, marts 2016

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 12. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:48 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 17.30 Medlemmer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet : Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på Lundebo, Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund Indhold Sag nr. 35 Godkendelse af dagsorden (godkendes pr. mail) Sag nr. 36 Besøg af KLAP-konsulent

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Allan Berg Mortensen deltog som suppleant for Haldis

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O)

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 02. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:50 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt.

Det er særligt for Beskæftigelses- og Socialudvalgets område på udsatte voksne, at Roskilde Kommune scorer dårligt. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social og Integration Sagsnr. 250764 Brevid. 2031091 Ref. HEAB Dir. tlf. 4631 7728 henrikab@roskilde.dk NOTAT: Socialt indeks 15. december 2014 Socialt Indeks, som Socialpædagogerne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere