Referat Handicaprådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Handicaprådet"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu A. Ngotho (A) Søren Aarup Karsten Grubert Ingrid Bürger Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Rolf Monberg Kurt Mortensen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Fraværende: Philip Læborg Ingrid Bürger Rolf Monberg Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Orientering om tilgængelighedsplanen - status og evaluering Nedsættelse af arbejdsgruppe Rapport om retten til at være forældre Orientering om fleksjob og førtidsreformen Opfølgning på arbejdet med debatmødet om fremtiden på handicapområdet i Helsingør Kommune Tværgående hjerneskadesamråd i Helsingør Kommune - orientering Udmøntning af besparelser for 2015 i Center for Særlig Social Indsats Nedlæggelse af Dagplejen og oprettelse af gruppetilbud Kommende sager - august Meddelelser og eventuelt Synshandicappede borgeres mulighed for at blive visiteret til handicapkørsel...24 Bilagsliste...28

2 Handicaprådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Indstilling Formandsskabet indstiller: At dagsordenen godkendes. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

3 Handicaprådet Mødedato Side Orientering om tilgængelighedsplanen - status og evaluering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13961 Fællesmøde mellem stående udvalg Indledning/Baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af Tilgængelighedsplanen, var Handicaprådet repræsenteret i en følgegruppe. Handicapråde har løbende fulgt det fortsatte arbejde med tilgængelighedsplanen, senest ved deltagelse på en opfølgende workshop den 10. april Handicaprådet har på den baggrund anmodet om en orientering om aktuel status og evaluering i forhold til Tilgængelighedsplanen. Relation til vision og tværgående politikker Handiappolitikken. Sagsfremstilling Carina Botoft, trafikplanlægger fra center for Teknik, Miljø og Klima, orienterer på mødet. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller: At Handicaprådet orienteres. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Carina Botoft fra Center for Teknik, Miljø og Klima orienterede på mødet. Handicaprådet har noteret, at det, der er gennemført af tilgængelighedsplanen, alene angår Helsingør bymidte. Handicaprådet henleder derfor opmærksomheden på behovet for øget opmærksomhed på tilgængelighed også andre steder i kommunen. Til følgegruppen omkring tilgængelighedsplanen blev fra Handicaprådet udpeget, Lene F. Andersen (Dansk Blinde Samfund) og Kurt Mortensen (PTU). Det aftaltes, at alle medlemmer af Handicaprådet inviteres til en inspirations-gåtur.

4 Handicaprådet Mødedato Side Nedsættelse af arbejdsgruppe Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8666 Handicaprådet Indledning/Baggrund Ved sit møde den 16. juni 2014 drøftede Handicaprådet muligheder for og formål med indsatser omkring synliggørelse af Handicaprådet. Rådet besluttede, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg til nogle konkrete indsatser. Der henvises til sag nr. 2 fra mødet i Handicaprådet den 16. juni Indstilling Formandsskabet indstiller: At Handicaprådet blandt sine medlemmer udpeger en arbejdsgruppe, der skal komme med konkrete forslag til indsatser omkring synliggørelse af Handicaprådet og dettes virke. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Michael Mathiesen, Rolf Monberg, Jacob Svendsen, Haldis Glerfoss og Kurt Mortensen blev udpeget til arbejdsgruppen.

5 Handicaprådet Mødedato Side Rapport om retten til at være forældre Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13845 Handicaprådet Til Handicaprådet - ret til at være foraeldre_pdfa.pdf Indledning/Baggrund Institut for menneskerettigheder har i maj 2014 udgivet en rapport om retten til at være forældre, når man har et handicap. Rapporten sætter fokus på, at forældre med handicap har ret til at blive støttet i deres forældrerolle, og hvilke konsekvenser det kan have, hvis de ikke får den nødvendige støtte. Socialminister Manu Sareen har udtalt, at vejledningerne om støttemuligheder skal gennemgås for at klargøre retten til støtte for forældre med handicap. Institut for menneskerettigheder peger på, at de problemstillinger, der beskrives i rapporten, kalder på opmærksomhed i kommunerne omkring lovgivning og tværgående samarbejde. Institut for menneskerettigheder har på den baggrund anmodet om, at Handicaprådet på et møde drøfter rapportens problemstillinger og anbefalinger. Indstilling Formandsskabet indstiller: At rapportens problemstillinger og anbefalinger drøftes. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Handicaprådet drøftede rapportens indstillinger og anbefalinger. Handicaprådet besluttede på den baggrund, at rette henvendelse til Center for Børn Unge og Familier (BUF) og Center for Særlig Social Indsats (SSI) med spørgsmål om, hvordan handicappede forældres behov håndteres i Helsingør Kommune; herunder om der kompenseres for forældrenes egne funktionsnedsættelser, foruden de tiltag, der måtte iværksættes i forhold til børnene. Centrene spørges tillige, om man mener, at rapportens anbefalinger kan anvendes.

6 Handicaprådet Mødedato Side Orientering om fleksjob og førtidsreformen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15281 Handicaprådet Indledning/Baggrund Orientering om fleksjob og førtidsreformen Orientering om fleksjob og førtidsreformenjanuar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet. Den grundlæggende intention for reformen var, at borgere skal væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for hjælp til at bane vejen for et liv med arbejde. Udviklingen skal vendes, så flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv, og færrest muligt ender på passiv varig forsørgelse. Målgruppen er mennesker med komplekse problemer, hvor sociale-, beskæftigelses- og sundhedsmæssige udfordringer skaber barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Retsgrundlag - Lov om ansvaret for styring af den aktive beskæftigelsesindsats 25 a - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 30, 31a, 69 og 70 - Lov om social pension 19 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Familier, Livslanglæring og Tidlig indsats. Sagsfremstilling Center for Job og uddannelse v/områdeleder Jan Henriksen vil på mødet komme med en overordnet orientering om hovedindholdet i reformen. Jan Henriksen giver desuden en status på, hvordan det første 1½ år er forløbet i Helsingør Kommune, herunder en orientering om hvilke udfordringer Jobcentret ser i forhold til at skaffe fleksjob og ressourceforløb i tråd med indholdet i reformen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelsen indstiller: at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Områdeleder, Jan Henriksen fra Center for Job og Uddannelse, orienterede på mødet.

7 Handicaprådet Mødedato Side 7

8 Handicaprådet Mødedato Side Opfølgning på arbejdet med debatmødet om fremtiden på handicapområdet i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8082 Handicaprådet Indledning/Baggrund Handicaprådet besluttede på sit møde den 16. juni 2014, at arbejde videre med at gennemføre et debatmøde om fremtiden på handicapområdet i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Handicappolitikken Sagsfremstilling Ved mødet i Handicaprådet den 16. juni 2014 Michael Mathiesen, Rolf Monberg, Lene F. Andersen og Jacob Svendsen udpeget som tovholdere på det videre arbejde. Der orienteres på mødet om status. Indstilling Formandsskabet indstiller: At Handicaprådet orienteres om status. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Orientering foretaget.

9 Handicaprådet Mødedato Side Tværgående hjerneskadesamråd i Helsingør Kommune - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15790 Socialudvalget Hjerneskadesamråd beskrivelse og rammesætning juli 14.pdf Høringssvar fra Ældrerådet - hjerneskadesamråd.pdf Indledning/Baggrund Hvert år rammes borgere af en kompleks hjerneskade (borgere indlagt i mere end 10 dage) som i mange tilfælde forårsager ændrede livsvilkår i hverdagen for borgerne selv og deres pårørende. Det er ofte en uoverkommelig udfordring for en med hjerneskade selv at koordinere og opsøge de relevante tilbud, dels er det svært pga. de kognitive følger efter hjerneskaden og dels pga. den psykiske belastning det er pludselig at stå i en uafklaret økonomisk situation, oveni at man er ramt af sygdom. Kommunerne har de sidste fem år haft det fulde ansvar for rehabilitering af borgere med hjerneskade efter udskrivning fra sygehuset. Kommunerne tilbyder derfor borgere med hjerneskade en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, hvor der er fokus på at få borgerens hverdagsliv til at fungere med bolig, job, familie og netværk. Mennesker med en erhvervet hjerneskade har oftest komplekse og sammensatte følger af hjerneskaden, som kan omfatte fysiske, psykiske, kognitive, sociale og personlighedsmæssige aspekter og som derfor kan have stor indflydelse på deres liv og hverdag. De har behov for effektive rehabiliteringsforløb med henblik på at mindske følgerne af hjerneskaden og derved opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade involverer mange forskellige aktører og faggrupper i både sygehusvæsenet, almen praksis og kommune. Rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade er en kompleks opgave. Følgevirkningerne af hjerneskaden kan være af både bevægelsesmæssig, mental, sansemæssig og sproglig karakter, ligesom der er stor variation i sværhedsgraden af hjerneskaden. Samtidig befinder personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende sig ofte i en sårbar situation grundet de mange og ofte alvorlige følger af hjerneskaden. Det understreger behovet for rammer, koordinering og kontinuitet i rehabiliteringsforløbet. Tidlig indsats, timing og ubrudte forløb er ligeledes væsentlige faktorer i forhold til at opnå den bedste effekt af et rehabiliteringsforløb for borgeren. Der er behov for, at vi arbejder målrettet med den interne kommunikation på tværs af de implicerede centre. Medarbejdere, som møder borger med hjerneskade, skal have de rette social-, sundheds- og neurofaglige kompetencer, så vi sikrer, at borgerne får de rigtige tilbud og ydelser på det rette tidspunkt. Retsgrundlag Lov om Social Service Sundhedsloven Dagpengeloven Lov om aktiv beskæftigelse Lov om aktiv socialpolitik Lov om specialundervisning for voksne

10 Handicaprådet Mødedato Side 10 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Handicappolitik og visionsmålet Tidlig indsats. Sagsfremstilling For at imødekomme udfordringen med at sikre et sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade har Helsingør Kommune indledt et samarbejde på tværs af fagprofessioner og centre som er effektueret i form at et Hjerneskadesamråd. Hjerneskadesamrådet er en koordinerende funktion med visitationskompetence, der skal medvirke til at sikre en tidlig, rettidig og målrettet indsats. Målgruppen for indsatsen er primært borgere i aldersgruppen år, der har tilknytning til arbejdsmarkedet, eller har et koordineringsbehov på tværs af to eller flere centre. Formålet med et hjerneskadesamråd er, at sikre at borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i kommunen og på tværs af sektorer. Målet er desuden, at kunne tilbyde borgerne en effektiv og målrettet indsats. Hjerneskadesamrådet er sammensat på tværs af kommunens centre og består af følgende medarbejdere: Visitator Helen Annette Crandal, Forebyggelse og visitation, Suppleant: visitator Hanne Margrethe Rasmussen, Forebyggelse og visitation. Socialrådgiver Per Sander Helenius, Center for Særlig Social Indsats, Suppleant: Konsulent Birthe Bringsjord, Center for Særlig Social Indsats. Faglig konsulent Martin Enggaard, Center for Job og Uddannelse, Suppleant: Fagkonsulent Lisbeth Vilborg, Center for Job og Uddannelse. Ledende terapeut Annelene Bundgaard, Helsingør Rehabiliterings- & træningscenter, Suppleant: Ergoterapeut Birgitte Møller Stamp, Helsingør Rehabiliterings- & træningscenter. Hjerneskadesamrådet skal sikre, at Helsingørs borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende får tilbudt et omkostningseffektivt målrettet, koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer. Hjerneskadesamrådet medvirker til at etablere en ny organisationsstruktur, der danner grundlag for at samle, udbrede og opkvalificere viden om behandling af borgere med hjerneskade i og på tværs af centrene i kommunen. Formålet med Hjerneskadesamrådet er: At sikre helhed i indsatsen, kvalitet og koordinerede løsninger for borgere med erhvervet hjerneskade på tværs af de tre centre. At sikre, at borgere tilbydes rette tilbud på rette tid. At der ydes støtte til borgere og pårørende med henblik på, at sikre information og gennemskuelighed i forhold til hjerneskaderamte borgeres rehabiliteringsforløb i kommunen. At yde støtte til involverede medarbejdere i koordineringen af de enkelte borgersager Hjerneskadesamrådet holder møde en gang om måneden.

11 Handicaprådet Mødedato Side 11 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Handicaprådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Gitte Kondrup Orientering foretaget. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Orientering foretaget. Handicaprådet finder, at etableringen af det tværgående hjerneskadesamråd er et positivt tiltag. Handicaprådet kan tilslutte sig bemærkningerne fra Ældrerådet. Handicaprådet tilføjer, at der i det forelagte savnes en konkret tidsfrist for, hvornår en borger kan forvente, at få en plan. Handicaprådet vil bede om, at en repræsentant fra det tværgående hjerneskadesamråd deltager på et kommende møde i Handicaprådet med henblik på at orientere om erfaringer m.v.

12 Handicaprådet Mødedato Side Udmøntning af besparelser for 2015 i Center for Særlig Social Indsats Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/14840 Socialudvalget Indledning/Baggrund På mødet den 7. oktober 2013 besluttede Byrådet at udmønte generelle besparelser på servicedriften i kommunen for , herunder på Socialudvalgets område (sag 13/20060). Socialudvalget godkendte besparelserne for 2014 inden for sundheds- og omsorgsområdet på mødet den 1. april 2014 (sag 14/4035). Der er i nærværende sag forslag til udmøntning af besparelser for 2015 inden for sundhedsog omsorgsområdet. Besparelsesforslag for udestår således. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en besparelsesramme, der fordeler sig på følgende totalrammer, inden for psykiatri- og handicapområdet. Tabel 1 Vedtaget besparelse på budgetområde 618 (angivet i kr.) Totalrammeenhed Psykiatrien Foranstaltninger for (myndighed) Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Helsingør Rusmiddelcenter Pensionatet i Hornbæk Total område 618* Evt. differencer i total skyldes afrundinger i sammentællingerne Tabel 2 1 % rammebesparelser i 2015 på budgetområde 618 ekskl. det takstfinansierede område (angivet i kr.)

13 Handicaprådet Mødedato Side 13 Total for SSI i nuværende struktur og ekskl. takstfinansierede tilbud Udmøntning 2015 Psykiatri og Handicap 2915 Rusmiddelcenter, Pensionatet, Omsorg og Støtte 212 Bostøtteteam og Springvandet 81 Petersborg og Seniorhuset 101 Foranstaltninger for Voksne (myndighedsomr.) 2103 Center for Job og Oplevelse 59 SPUC 274 Kronborgsund 56 Værkstedet Ellehammersvej 29 Tabel 2 viser forskellen mellem tallene i år 2014 og 2015 i tabel 1 Tabel 3 1 % besparelse på det takstfinansierede område Total for SSI på det takstfinansierede område Udmøntning 2015 Psykiatri og Handicap 759 Center for Job og Oplevelse 248 SPUC 55 Kronborghus 143 Lindevang 313 Der er fem takstfinansierede tilbud på budgetområde 618: Center for Job og Oplevelse: 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Dagtilbud, Kronborghus, Lindevang, SPUC: Anna Anchersvej De fem takstfinansierede tilbud har et netto budget på kr. 0, og den pålagte besparelse på de tilbud var derfor som udgangspunkt kr. 0. I tabel 3 er der, i lighed med de øvrige tilbud, beregnet en besparelse der svarer til 1 % af det enkeltes tilbuds budget ekskl. takstindtægten. Dette svarer jf. tabel 3 til at de takstfinansierede tilbud samlet reduceres med kr. Ovenstående reduktion vil betyde at taksterne på tilbuddene vil falde. Dette skyldes blandt andet at der I rammeaftalen for 2015 mellem KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden indgår en strategi om at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent i forhold til prisniveauet i Tilbuddene har igennem de seneste år reduceret budgetterne og har endvidere effektiviseret samt justeret i serviceniveauet, jf. de vedtagne kvalitetsstandarder. Der er således tale om en fortløbende proces, hvor de opstillede besluttede besparelsesforslag for 2015 allerede er påbegyndt i 2014, og for nogle tilbuds vedkommende også tidligere, for at målene kan opnås i 2015 og fremadrettet.

14 Handicaprådet Mødedato Side 14 Besparelserne på foranstaltningsområdet er udmøntet på følgende områder: Organisatoriske tilpasninger Personalereduktion Nedbringelse af vikarforbrug Justering af aktivitetsniveau For nogle tilbud kan der yderligere blive tale om ændrede åbningstider og gennemgang/justering af brugerbetaling. De takstfinansierede tilbud sælger pladser dels til Helsingør Kommunes egne borgere, men også til andre kommuners borgere. De pladser som Helsingør Kommune selv benytter vil blive billigere, hvilket vil betyde at en del af den besparelse der er vedtaget på myndighedsområdet finansieres herigennem. Derudover effektueres besparelserne på myndighedsområdet ved: Opfølgning og justering af serviceniveau Ændret visitationspraksis Opfølgning på effekt af ydelsen Offensiv forhandling af priser hos leverandørerne Flere visitationer til egne tilbud Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen skal til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet. Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at Socialudvalget ud fra de opstillede forslag godkender besparelsestiltagene, der svarer til den udmeldte økonomiske ramme for besparelser på budgetområde 618. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Gitte Kondrup Indstillingen godkendt. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Orientering foretaget. Handicaprådet anmoder på baggrund af orienteringen Center for Særlig Social Indsats om en nærmere redegørelse for, hvad de nævnte udmøntninger konkret indebærer.

15 Handicaprådet Mødedato Side Nedlæggelse af Dagplejen og oprettelse af gruppetilbud Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/15349 Byrådet Indledning/Baggrund I forbindelse med sagen om Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet besluttede Byrådet den 24. juni 2014, at dagplejen for særligt sårbare børn nedlægges snarest muligt, under den forudsætning, at udvalget på augustmødet kan godkende et konkret forslag for økonomi og struktur for nye afskærmede afsnit. Retsgrundlag Dagtilbudsloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling For at sikre et så kvalificeret forslag som muligt i forbindelse med spørgsmålet om nedlæggelse af dagplejen og etablering af et gruppetilbud i en institution til børnene har der været afholdt et møde om indhold i et heldagstilbud til børnene. I mødet deltog lederen af Børnehuset Kasserollen, den daglige leder af dagplejen, leder af støttepædagogkorpset, ledere af Børnehuset Abildvænget, hvor Spirerne hører til (stimulationsgruppen), og repræsentanter for centeret. Dagplejen for særligt sårbare børn har i dag 6 børn indmeldt, og på mødet blev det oplyst, at de børn, der p.t. er indmeldt i dagplejen, kan fungere i samme gruppe med de hensyn, der selvfølgelig skal tages til det enkelte barn. Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at der i Børnehuset Abildvænget, Abildgårdsvej 39-41, Helsingør, etableres et skærmet heldagstilbud (vil senere få et navn) rettet specielt mod præmature/sansesarte børn, børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller andre børn, som har brug for at være i et lille beskyttet miljø. Tilbuddet oprettes i en integrerede institution, så børnene ikke skal skifte institution i deres småbørnsliv inden skolestart. Ved at oprettet tilbuddet i en integreret institution med uddannede pædagoger, hvor der i forvejen er erfaring med gruppetilbud, er der følgende fordele: 1. Inklusion Gruppen vil være en naturlig del af vuggestuen og de børn, der magter det, kan være i relationer i kortere eller længere tid ad gangen, fx i planlagte aktiviteter. Børn med dårligt immunforsvar kan være sammen med andre på legeplads eller tur. Når børnene er klar, kan de langsomt udsluses i det almindelige tilbud (eller i Spirene -stimulationsgruppen), som også er en del af Abildvænget og dermed undgå unødige skift, som ofte er en voldsom begivenhed for disse børn og forældre. Med hensyn til immunsvage og præmature børn og sygefravær. En undersøgelse lavet i maj 2010 i Gentofte kommune viser, at sygefraværet for de

16 Handicaprådet Mødedato Side 16 præmature børn ikke er højere end for de andre børn i institutionerne men på samme niveau. I gennem det år (maj 2009 maj 2010) hvor der er ført tilsyn med sygefraværet i de fire institutioner, der har deltaget projektet i Gentofte, har de præmature børn ikke været tilknyttet et skærmet tilbud, som det er tiltænkt i Abildvænget. Det må derfor formodes, at tilbuddet i Abildvænget vil kunne opnå samme fremmøde for præmature og immunsvage børn som resultaterne fra Gentofte viser. 2. Faglighed Der er pædagoger med stor viden om for tidlig fødte/sansesarte børn, og hele personalegruppen er meget positive overfor at arbejde med disse børn og deres familier. Fx vil der i Børnehuset Abildvænget være erfaring med board marker, tegn til tale, sprogstimulering, læseleg, motorisk stimulering (herunder yoga), sansestimulering, og der arbejdes ud fra læreplaner. Der er erfaring i samarbejde med talepædagog, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og sundhedsplejerske. Ved at placere gruppen i en integreret institution vil der være mulighed for kollegial/faglig supervision både af interne og eksterne samarbejdspartnere. Ved sygdom og ferie vil tilbuddet stadig kunne opretholdes evt. med vikardækning fra det øvrige faste personale, og børnene vil derfor kunne blive i vante rammer. Erfaringer og evalueringer viser, at der er brug for særlige kompetencer hos personalet der arbejder med udsatte børn. Der kan blandt andet henvises til projektet Udsatte børn i dagtilbud som er gennemført i ti kommuner i et samarbejde mellem KL og Bikubefonden. Erfaringerne peger blandt andet på nedenstående kompetencer som nødvendige for at arbejde med udsatte børn: Evnen til at se risikosignaler i børns adfærd og viden om, hvilke tegn man skal reagere på, hvornår og hvordan. Evnen til at arbejde fokuseret og vedholdende med et indsatsområde, herunder mål for arbejdet med udsatte børn i den pædagogiske læreplan. Evnen til at foretage og dele pædagogiske observationer af udsatte børn med andre også uden for det pædagogiske felt. Evnen til at tilegne sig og anvende relevante pædagogiske metoder i arbejdet med udsatte børn. Evnen til at opsøge viden og sparring i eget og andre faglige miljøer. For at kunne drage nytte af ovenstående kompetencer kræver det, at der arbejdes tæt sammen i et praksisfællesskab hvor alle medarbejdere har fokus på den pædagogiske opgave og målene for arbejdet som er beskrevet i de pædagogiske læreplaner. Desuden vil muligheden for faglig sparring, herunder observation af hinandens pædagogiske praksis, kunne finde sted hvis arbejdet udføres sammen. 3. Gruppestørrelse Det foreslås, at gruppen rummer ca. 6 børn, men vil i perioder - alt efter hvilke børn, der er indmeldt evt.- kunne rumme 1 til 2 børn mere. 4. Forældresamarbejde Det vil være en fordel, at forældrene er i samme institution, fordi de dermed får bedre mulighed for at danne netværk. Disse familier er ofte sårbare og har brug for at tale med forældre i lignende situation. Børnehuset Abildvænget har desuden erfaring med et udvidet professionelt anerkendende forældresamarbejde, hvor de sammen med forældrene finder de bedste løsninger for barnet (med anvendelse af metoden LØFT). 5. Kost Der er en uddannet køkkenassistent/kok, som har viden om både almindelig børnemad og specielkost til fx småt spisende og allergikere. 6. Indretning

17 Handicaprådet Mødedato Side 17 Der vil være et grupperum med egen indgang fra legeplads. Der er mulighed for at indrette rummet specielt i.f.t sansesarte børn med fx lukkede skabe til legetøj og beskæftigelsesmaterialer. Samtidig vil der være opmærksomhed på, at rummet skal være rengøringsvenligt, og at der fx skal være spritautomater ved indgange. 7. Organisering Personalet skal være ansat i Børnehuset, således at det er ledelsen i huset, der sammen med personalet planlægger det daglige arbejde, ferie, kurser m.m. 8. Budget Der skal ansættes 2 fuldtidspædagoger og en på 30 timer, for at gruppetilbuddet kan blive velfungerende og hænge sammen i forhold til åbningstiden. Det anslås, at det vil koste ca. 1,2 mio. kr. årligt til personaleudgifter. Hertil kommer rådighedsbeløbet pr. barn pr. år, og endvidere kan der blive tale om lidt ekstra rengøring. Det foreslås, at gruppens størrelse kan variere fra 4 7 børn, UDEN at der varsles personale til afsked/ned i tid. Dette for at sikre stabilitet i forhold til børnene. 9. Visitation Der visiteres fortsat ud fra de samme kriterier, som der i dag visiteres til dagplejen for særligt sårbare børn. 10. Overlevering I forbindelse med en overflytning af børnene til gruppetilbuddet vil der blive aftalt en overlevering af børnene fra dagplejen til gruppetilbuddet, som tilgodeser såvel børn som forældre. Derudover samarbejder centeret med Børne- og Ungerådgivningen om etablering af små gruppetilbud i lighed med Spirerne i nogle institutioner, hvor der vil være tale om et formiddagstilbud med støttepædagoger, og hvor børnene langsomt udsluset i institutionens aktiviteter om eftermiddagen. Sagen sendes til udtalelse i Handicaprådet, som afholder møde den 18. august og en udtalelse herfra vil foreligge til Byrådets behandling af sagen. Økonomi/Personaleforhold Det vurderes at der skal ansættes 2 fuldtidspædagoger og en på 30 timer, for at gruppetilbuddet i Børnehuset Abildvænget kan blive velfungerende og hænge sammen i forhold til åbningstiden. Det anslås, at det vil koste ca. 1,1 mio. kr. årligt i udgifter til personale. Hertil kommer rådighedsbeløbet til børnene som anslås at være en årlig udgift på kr. Det foreslås, at gruppens størrelse kan variere fra 4-7 børn, UDEN at der varsles personale til afsked/ned i tid. Dette for at sikre stabilitet i forhold til børnene. Abildvænget har fungerende faciliteter til rådighed, og der forventes derfor ikke at være udgifter til anlæg mv. i forbindelse med oprettelsen af det nye tilbud. Alt efter hvilke materialer der kan overtages fra dagplejerne og dagplejens legestue, kan der være tale om et mindre beløb til materialer m.m. Men udgifterne her vil kunne holdes indenfor Børnehuset Abildvængets nuværende ramme. Alt efter hvilke børn der indskrives i gruppetilbuddet, kan der blive tale om ekstra rengøring. Men det vurderes dog af Center for Ejendomme at der her ikke vil være tale om merudgifter af betydning. Øvrige udgifter til husleje, varme mv. afholdes ligeledes indenfor Abildvænget nuværende budget. Tabel viser de samlede anslåede driftsudgifter. Tabel 1. Anslåede årlige driftsudgifter ved nyt tilbud

18 Handicaprådet Mødedato Side kr. Budgetområde 515 Personale Rådighedsbeløb 35 Rengøring 0 Samlet Der er i 2015 afsat 3,5 mio. kr. til dagplejen for særligt sårbare børn. Udgifterne i forbindelse med opsigelse af personale anslås i 2015 at være 0,6 mio. kr., forudsat at der vil være udbetaling af løn til medarbejderne i hele opsigelsesperioden. De anslåede udgifter vil dog afhænge af det aktuelle forløb. Tabel 2. angiver den ventede besparelse på budgetområde 515, ved nedlæggelse af Dagplejen og oprettelse af et nyt tilbud på Børnehuset Abildvænget. Tabel 2. Samlet besparelse ved nedlæggelse af Dagplejen og oprettelse af nyt tilbud på Abildvænget kr Budgetområde 515 Dagplejen for særlig sårbare Driftsudgifter nyt tilbud Merudgifter ifbm. opsigelser Samlet besparelse Note: Der er ikke taget højde for forældrebetalingen, idet denne andel på dagplejen er forholdsvis begrænset. Kommunikation/Høring Handicaprådet til udtalelse. Bestyrelserne i Børnehusene Kasserollen og Abildvænget samt forældre med børn i dagplejen. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, 1. at dagplejen for særligt sårbare børn nedlægges pr. 1. oktober at der pr. 1. oktober 2014 etableres et gruppetilbud til ca. 6 børn i Børnehuset Abildvænget. 3. at visitationen til gruppetilbuddet sker efter de samme regler, som til dagplejen for særligt sårbare børn. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ad 1 og 2: For indstillingerne stemte 3: Christian Holm Donatzky (B), Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O). Imod indstillingerne stemte 2: Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø). Henrik Møller (A) og Thomas Horn (A) undlod at stemme. Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at forslagene sendes til drøftelse i de berørte MED-udvalg. Ad 3: indstillingen anbefales.

19 Handicaprådet Mødedato Side 19 Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ingrid Bürger, Rolf Monberg Handicaprådet udtrykker bekymring for konsekvenserne af en nedlæggelse af dagplejen for særligt sårbare børn. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at følge indstillingen, henstiller Handicaprådet til, at trivslen og udviklingen i sygefraværet for de berørte børn følges særligt tæt. Handicaprådet opfordrer videre til, at der efter en periode gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt de berørte forældre.

20 Handicaprådet Mødedato Side Kommende sager - august 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/19390 Handicaprådet Sagsfremstilling Følgende sager er noteret til behandling på kommende møder i Handicaprådet: Deltagelse i dialogen om det specialiserede socialområde på baggrund af et oplæg fra arbejdsgruppen, herunder orientering om fordelingen af udgifterne, og forklaring på gennemsnitstallene. Beslutning 18. november 2013: Handicaprådet retter henvendelse til Socialudvalget med henblik på oplysning om sagen, Jacob Svendsen udarbejder udkast til henvendelsen. Oplæg med information om anvendelsen af velfærdsteknologi på andre områder, end ældreområder. Baggrunden er et ønske fra Handicaprådet om at have fokus på bredere anvendelse af velfærdsteknologiske muligheder. Beslutning den 18. november 2013: Det overvejes hvorfra der kan skaffes viden og vision om emnet. Handicaprådet opfordrer til at overveje mulighederne for en messe eller lignende, i samarbejde med andre kommuner og de respektive handicapråd. Handicaprådet opfordrer til en temadag om opgavereformen. Beslutning den 18. november 2013: Handicaprådet retter henvendelse til Socialudvalget med henblik på, at drøfte muligheder for gennemførelse. Jacob Svendsen udarbejder udkast til henvendelsen. Orientering om konsekvenserne af det nye socialtilsyn, når dette er i gang, efter 1. januar Orientering om erfaringerne med Inklusion2016. Orienteringen foretages tidligst medio Orientering fra Center for Særlig Social Indsats og Center for Børn Unge og Familier som opfølgning på orientering om udviklingsstrategien. Orientering om og inddragelse i arbejdet med visitationsaftalen med

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere