Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - 18 ansøgninger 1. ansøgningsrunder SSÆ - Frivillig Fredag - et dialogmøde SSÆ - Resultatindikatorer for de forebyggelige hændelser på sundhedsområdet - 1. og 2. kvartal SSÆ - Revideret demenspolitik SSÆ - Tilsynsrapporter fra pleje - og ældrecentre SSÆ - Husdyr på Plejecentre, belyst af embedslæge, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen SSÆ- Eventuelt...29

3 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/17 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Godkendt Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Richard Bentzen Martin Stokholm (A) deltog ikke under dette punkt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 11/18 Resumé: A. Økonomi på ældreområdet - Vil ligge på Portalen til mødet B. Opfølgning på økonomi ved borgers ophold i botilbud (voksenområdet) Mandag den 21. november 2011 satte TV2 programmet Operation X fokus på økonomisk svindel i forbindelse med kommuners placering af borgere på botilbud og i plejefamilier. Udsendelsen satte fokus på om kommunerne får, hvad de betaler for, når voksne anbringes på bosteder/botilbud. I forlængelse heraf har borgmesteren bedt om en redegørelse om, hvordan vi kontrollerer at vores udgifter er i overensstemmelse med den reelle indsats? Notat vedlagt. B. Referat fra Ældrerådet den 9. november Kan ses på Portalen C. Referat fra Handicaprådet den 14. november Kan ses på Portalen D. Svar på spørgsmål stillet på udvalgets møde den 10. oktober 2011 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre har ønsket at få en redegørelse ift. førtidspensionsområdet der omfatter: Hvorfor er antallet steget? Hvor længe er en borger typisk på fleksjob? Er der geografiske forskelle på, hvor førtidspensionisterne bor? I forhold til stigning af førtidspensioner indgår flere parametre. Ved kommunalreformens start i 2007 var der samtidig iværksat "En ny Chance til alle". Det betød at alle sager så at sige skulle endevendes, og at der skulle arbejdes med borgernes udviklingspotentialer. Mange af disse sager er borgere på langvarig kontanthjælp kombineret med forskellige lidelser. Gennem de sidste 4 år har der været arbejdet systematisk med disse borgere for at få dem afklaret og dokumenteret, hvorvidt de kan arbejde eller ej. Afklaringen af disse sager har medført, at en del er kommet på førtidspension. I henhold til Beskæftigelseslovgivningen skal der arbejdes med borgerens udviklingspotentialer, og med afklaring af borgernes arbejdsevne. Det betød bl.a., at antallet af fleksjobbere steg i Det var et fokusområde, og hvor der var et klart ønske om at flere skulle have et fleksjob frem for at komme på førtidspension. I Lejre Kommune var der fokus på dette område, og det betød at antallet af fleksjobbere steg temmelig meget. En del af de borgere der kom i fleksjob er reelt så nedslidte, at de ikke længere kan varetage et fleksjob og hvor arbejdsevnen er ubetydelig. Det har også medvirket til et stigning af førtidspensioner. En stor del af de flygtninge Lejre Kommune modtager er meget dårlige, og mange af dem lider af posttraumatisk stress syndrom (PTSD). Det betyder at der for en dels vedkommende reelt ikke er nogen arbejdsevne, og de kommer på førtidspension. Med hensyn til spørgsmålet om hvor længe en borger typisk er i fleksjob er der taget udgangspunkt i Tallene for 2011 viser, at gennemsnittet for en fleksjobber er 3 år. Med hensyn til de geografiske forskelle på hvor førtidspensionisterne bor kan administrationen oplyse, at det alene har været muligt at lave et udtræk for perioden 23.

5 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 3 april november For denne periode er førtidspensionisterne fordelt som følger: Hvalsø og omegn: 248 Lejre og omegn: 215 Bramsnæs og omegn: 323 E. Tilsagn om deltagelse i KL s Sociale Temamøde i Aalborg den 31. maj - 1. juni 2012 F. Statusnotat - Sygeplejeklinikker. Bilag vedlagt G. Ny leverandør til omsorgstandpleje Lejre Kommune indgår fra 1. januar 2012 en ny samarbejdsaftale med hjemmetandlægen I/S om levering af komplette tandbehandlingsydelser til alle kommunens omsorgstandplejeborgere. Aftalen løber i 2 år og kan forlænges yderligere 2 år, hvis Lejre Kommune ønsker dette. HjemmeTandlægen medbringer selv diverse patientserviceudstyr, der anvendes efter behov. Efter hver behandling udfyldes og efterlades en " Vi - har - været - Her" - seddel til pårørende og personale. Der vil med den nye leverandør arrangeres instruktions- og forebyggelseskursus til personale og andre interessenter uden beregning. Dette planlægges løbende over foråret 2012 på de forskellige plejecentre og i Frit Valg. Desuden vil andre interessenter have muligheden for, at blive inviteret. Ligeledes deltager HjemmeTandlægen også gerne efter nærmere aftale i tværgående sundhedsmøder i Lejre Kommune. Leverandør HjemmeTandlægen findes på hjemmeside; H. Ny leverandør til madservice Borgerne i Lejre Kommune har fra den 1. november 2011 muligheden for, at modtage madservice fra 2 leverandører. Den nye godkendte leverandør er KRAM Madservice A/S. De leverer madservice til Lejre Kommune under samme betingelser og kravspecifikationer som beskrevet i udbudsmaterialet. Der er arrangeret et kort informationsmøde mellem leverandør og personale, Hvalsø Ældrecenters Bruger- og Pårørenderåd og andre interessenter den 28. november 2011 på Hvalsø Rådhus. I. Post på Portalen - november 18 Redegørelse Social- og Integrationsministeriet DH-inspirationsmøde om Fn s Handicapkonvention kl. 19, Østergade 1, 4330 Hvalsø Regionsrådets temamøde om Sundhedsaftalen Invitation til temamøde om rammeaftalen 2013 på det sociale område den 10. februar 2012 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering:

6 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 4 Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Statusnotat af Sygeplejeklinikken.doc 2. NOTAT - Opfølgning på økonomi ved borgers ophold i botilbud (voksenområdet).doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad E. Foreløbig tilmelding til temamøde Rikke Grøndal og Gitte Geertsen. Leif V. Nielsen, Henning Nielsen og Martin Stokholm deltager ikke. Taget til efterretning Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Richard Bentsen

7 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 5 3. SSÆ - 18 ansøgninger 1. ansøgningsrunder 2012 Sagsnr.: 11/26 Resumé: Der er indkommet 16 ansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2012 vedrørende tildeling af støtte iht. Serviceloven 18 Frivilligt Socialt Arbejde. Heraf skal Udvalget for Børn & Ungdom vurdere og anbefale tildeling af støtte til 2 ansøgninger. Ansøgningerne kommer fra Børns Vilkår og KLO, Kultur og litteratur Orientering for syns- og læsehandicappede. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2007 godkendt Retningslinier for samarbejdet med frivillige sociale foreninger og organisationer i Lejre Kommune. Retningslinierne er revideret af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 2. marts 2009 og den 1. september Der er vedtaget 2 årlige ansøgningsrunder: 1. maj og 1. oktober. Lejre Kommune ønsker primært at yde støtte til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Der vil derfor blive lagt vægt på, at aktiviteten har et konkret sundhedsfremmende og forebyggende mål og indhold, som kan skabe eller fastholde fysisk og psykisk sundhed hos en gruppe af borgere, og/eller at aktiviteten har netværksskabende formål. Lejre Kommune ønsker først og fremmest at støtte aktiviteter, der retter sig mod personer, der bor i Lejre Kommune. I henhold til de af Lejre Kommune vedtagne retningslinjer for støtte til frivilligt sociale arbejde, ydes der ikke støtte til udflugter eller aktiviteter, der udelukkende har et underholdningsmæssigt eller selskabeligt indhold. Tilskud til transport kan ydes, hvis aktiviteten i øvrigt har et sundhedsfremmende eller forebyggende indhold. Endvidere ydes der ikke generelle tilskud til kontorhold eller anskaffelser, men der kan ydes støtte til administrative omkostninger (porto, papir, annoncer o.l.) i forhold til den konkrete aktivitet. Administrationens vurdering: Ved vurderingen af nedenstående ansøgninger er der lagt særligt vægt på lokale initiativer målrettet kommunens borgere og at aktiviteten har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Først derefter er aktiviteter, der ellers opfylder kommunens retningslinjer taget med. Ansøgninger med et underholdende/selskabeligt indhold er ikke kommet i betragtning. Der er indkommet ansøgninger for ,14 kr. For at kunne overholde budgettet følger administrationen nedenstående princip ved prioriteringen: Ansøgningerne behandles efter retningslinjerne, således at eventuelle ikke-støtteberettigede aktiviteter eller elementer i de enkelte ansøgninger sorteres fra. Dette kan for den enkelte ansøgning betyde, at beløbet, der efter retningslinjerne kan gives tilsagn om, vil være mindre end det beløb, der søges om. Dette er den praksis, som altid benyttes ved ansøgningsrunderne.

8 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 6 1. HjerneSagen i Roskilde, Lejre og Greve søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til pårørendegruppe (opfølgningskursus), Afasi cafe, hvor der er mulighed for deltage i sproglige aktiviteter med tilknyttet talepædagog og socialt samvær ( kr.) samt til en Sundhedspakke i forbindelse med ferietur ( kr.). Sundhedspakken består af forskellige former for træning både mentalt og fysisk under kyndig vejledning. Endvidere søges der om tilskud til liftbus til turen. Om der deltager lejreborgere på sundhedsturen er endnu ikke afklaret.. Målgruppe: Medlemmer af foreningen der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres familier og pårørende. Der er 50 medlemmer i Lejre Kommune og der er 317 medlemmer i foreningen. Heraf er 64 aktive i de kalenderlagte aktiviteter. Foreningen modtog støtte i 2007 på kr., 2008 på kr., 2009 på kr., 2010 på kr. og 2011 på kr. i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der deltager lejreborgere i de 3 aktiviteter. Foreningen anmodes om en tilbagemelding herom inden tilskud udbetales. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 2. PTU Roskilde Kreds søger om tilskud på i alt 2.231,14 kr. Der søges om tilskud til foredrag om Mensendick for whiplashramte, Selvhjælpsgruppe for whiplashramte og polioramte (transportudgifter og telefonudgifter m.m. for de frivillige) samt 2 gange varmtvandstræning. Målgruppe: Polio-, trafik- og ulykkesskadede herunder whiplashramte. Der er 293 aktive i foreningen heraf er 45 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen modtog støtte i 2007 på kr. og i 2010 på kr. i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen af være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: 2.231,14 kr. 3. DH-Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til oplægsholdere til foredrag/arrangement med handicaprelevant emne for alle (32) organisationer under DH, annoncering af aktiviteterne og til lokaleleje, rengøring og kaffe/te. Temaerne bliver valgt på årsmøde i det nye år. Målgruppe: Mennesker med handicap, pårørende, fagfolk og andre interesserede. DH-Lejre er den lokale paraply for 32 handicaporganisationer. P.t. er der frivillige fra 10 organisationer i Lejre Kommune. Foreningen modtog støtte i 2009 på kr. og i 2011 på kr. i alt kr.

9 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 7 Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, såfremt foredrag/arrangement har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold, hvilket foreningen er blevet bedt om at oplyse, når temaer er valgt på deres årsmøde i det nye år. Tilskud udbetales først når der er modtaget tilbagemelding. Der gives ikke tilskud til lokaleleje, rengøring og kaffe/te. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 4. Mærk Livet søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til 3-4 foredrag der skaber viden om forebyggende livsformer, helbred, sund kost samt alternative behandlingsformer. Målgruppe: Pensionister, efterlønsmodtagere og andre over 50 år med brug for et socialt netværk. Der er 28 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen modtog støtte i 2007 på kr., 2009 på kr., 2010 på kr. og i 2011 på kr. i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 5. Sjov Motion søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til instruktør til følgende aktiviteter; gymnastik, yoga, Line-dance og Zumba. Instruktør er afgørende for aktiviteternes gennemførelse. Målgruppe: Pensionister i Lejre Kommune. Der er ca. 350 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen modtog støtte i 2008 på kr., i 2009 på kr. og i 2011 på kr. i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet aktiviteternes mål og indhold skaber og fastholder fysisk og psykisk sundhed hos brugerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 6. Brugerforeningen af 2003 søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til ud-af-huset arrangementer i form af 4 grå klippekort til brug for transporttræning med og i offentlige transportmidler (angst). Målgruppe: Medlemmer af Brugerforeningen, Huset Horseager. Der er 14 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen modtog støtte i 2007 på kr., i 2010 på kr. og i 2011 på kr. i alt kr.

10 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 8 Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 7. Ældre Sagens lokalafdeling Hvalsø søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til udgifter for de frivillige i besøgsvennetjenesten. Besøgsvennetjenesten hjælper bl.a. med transport til indkøb, læge ol. samt giver en hjælpende hånd i hjemmet. Der søges også til Søndagscafeer (honorar til musikere), der har et stort fremmøde pga. det netværksskabende indhold. Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune, hvoraf der er ca. 965 ældre i Hvalsøområdet. Foreningen modtog støtte i 2007 på kr., 2008 på kr., 2009 på kr., i 2010 på kr. og i 2011 på kr. i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet der ikke gives tilskud til honorar til musikere, da aktiviteten udelukkende har et underholdende indhold. Men det vurderes, at aktiviteten har et klart netværksskabende indhold for de ældre, hvorfor administrationen anbefaler at give tilskud hertil. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 8. Ældre Sagens lokal komite Bramsnæs søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til telefongodtgørelse, kørsel og ét årligt sommerarrangement for ringere og værter i Telefonstjernen, der hver dag har kontakt til borgere. Udgifter til de frivillige i forbindelse med Frivilligt socialt arbejde i Ammershøjparken og udgifter for de frivillige besøgsvenner og demensaflastere, bl.a. kørselsgodtgørelse, telefongodtgørelse og kurser. Målgruppe: Ældre borgere i Lejre Kommune, hvoraf der er ca i Bramsnæs området. Foreningen modtog støtte i 2007 på kr., 2008 på kr., i 2009 på kr., 2010 på kr. og i 2011 på kr. i alt kr. for lignende aktiviteter. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Det vurderes, at aktiviteterne har et klart netværksskabende indhold for de ældre, hvorfor administrationen anbefaler at give tilskud hertil. Der gives ikke tilskud til det årlige sommerarrangement/frokost, som er et underholdende arrangement. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 9. Ældre Sagens lokalbestyrelse Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud telefongodtgørelse til tryghedsopkald, der er 10 brugere af ordningen, til diverse udgifter i forbindelse med kurser og kørselsudgifter til de frivillige Demensaflastere og til de frivillige i En hjælpende hånd, samt til Ældre Sagens kurser. Målgruppe: Ældre borgere i Lejre området.

11 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 9 Foreningen modtog støtte i 2007 på kr., kr., 2009 på kr., 2010 på kr. og i 2011 på kr. i alt kr. til lignende aktiviteter. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne Forslag til tilsagn om støtte: kr. 10. DUT, Det Udgående Team søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til foredragsholder/undervisningshonorar til 2 tema/kursusdage, transportudgifter til og fra hospitalerne 3-4 gange ugentligt samt til hjemmebesøg, når disse er aktuelle. Der søges endvidere om forplejning i forbindelse med weekendkursus samt til administration og kontorartikler. Målgruppe: Mennesker med alkoholproblemer indlagt på Køge og Roskilde sygehuse samt Fjorden. Der er 8 frivillige i foreningen, heraf 2 i Lejre Kommune. Foreningen modtog støtte i 2007 på kr., 2008 på kr., 2009 på kr. og i 2010 på kr. i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne. Der gøres opmærksom på, at der ikke gives tilskud til ophold/forplejning på weekendkursus og til administration og kontorartikler. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 11. Foreningen af besøgsvenner i Region Sjælland "Husvenner på Bøgebakken" søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til diverse aktiviteter, herunder bl.a. liftbuskørsel til en årlig tur, til glæde for de nu mange beboer på Bøgebakken. Målgruppe: Beboerne på Bøgebakken. Der er pt. 15 frivillige fra lokaleområdet. Foreningen modtog støtte i 2007 på kr., 2009 på kr., 2010 på kr. og i 2011 på kr. i alt kr. for lignende aktiviteter. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet der ved vurderingen er lagt særlig vægt på det lokale initiativ der er målrettet beboerne og at flere af aktiviteterne har et sundhedsfremmende og forebyggende indhold. Der gøres opmærksom på, at der ikke gives tilskud til forplejning. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 12. Hjerteforeningen Lejre søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til 5 livreddende førstehjælpskurser, Hjertecafe med foredrag om f.eks. kost, motion og psyken. Målgruppe: Medlemmer af Hjerteforeningen.

12 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 10 Der er 677 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen modtog støtte i 2009 på kr., 2010 på kr. og 2011 på kr. i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 13. Børns Vilkår søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til anonym rådgivning af børn og unge der har problemer i deres hverdag og som ikke umiddelbart har andre at tale med, om problemerne. Rådgivningen gives på følgende platforme: BørneTelefonen, BørneChatten og BørneBrevKassen. Målgruppe: Børn og Unge. Der var 33 børn og unge der modtog rådgivning i Lejre Kommune i Foreningen modtog støtte i 2010 på kr. og i 2011 på kr. i alt kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen delvist at være inden for rammerne, idet et lignende tilbud ikke vurderes at kunne tilbydes lokalt pga. målgruppens størrelse. Der ydes ikke tilskud til lokaleomkostninger, sociale aktiviteter for de frivillige og til support og analyse/evaluering. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Udvalget for Børn & Ungdom behandler sagen på møde den 6. december Frimærkegruppen på Østergaard søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til etablering og materialer til Frimærkegruppen. Tilskud vil være et engangstilskud, da gruppen forventes at være dækket af egenbetaling fremover. Målgruppe: Pensionister og handicappede. Der er 9 medlemmer i Lejre Kommune. Foreningen har ikke tidligere modtaget tilskud fra Lejre Kommune. Ud fra retningslinierne vurderes det, at ansøgningen ikke kan imødekommes. Foreningen henvises til Aktivitetscentrene, hvor formålsparagrafferne åbner mulighed for støtte til opstart af aktiviteter i regi af centrene. Forslag til tilsagn om støtte: 0 kr. 15. KLO, Kultur og litteratur Orientering for syns- og læsehandicappede søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til porto i forbindelse med forsendelse af bøger og CD er til brugerne af lydbogsbiblioteket samt til indkøb af CD er.

13 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 11 Målgruppe: Alle der har et synshandicap, blinde, svagtseende, ordblinde, bevægelseshandicappede og andre, der har problemer med at læse trykt tekst. Specielt fra skoler er der stor efterspørgsel af lydbogsmateriale. Der er ca. 25 brugere i Lejre Kommune af specialbiblioteket. Foreningen modtog støtte i 2007 på kr. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne. Forslag til tilsagn om støtte: kr. 16. Dansk Blindesamfunds omsorgsklub, Mandagsklubben, søger om tilskud på i alt kr. Der søges om tilskud til samkørsel til 24 møder årligt for ældre enlige over 70 år, der grundet blindhed og manglende offentlige transportmuligheder i det tidsrum, hvor møderne holdes. Mødernes formål er at lave oplysning om blindhed. Skabe tryghed, livskvalitet, samvær med ligestillede, at være netværksskabende og ved udveksling af erfaringer i at leve med et synshandicap. Målgruppe: Blinde og stærkt svagtseende. Der er 35 i Lejre Kommune Foreningen modtog støtte i 2011 på kr. til samme aktivitet. Ud fra retningslinierne vurderes ansøgningen at være inden for rammerne, idet møderne vurderes, ud over socialt samvær, at have et forebyggende og netværksskabende indhold og at målgruppen har et særligt transportbehov. Forslag til tilsagn om støtte: kr. Økonomi og finansiering: Puljen for 2012 er på kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Udvalget for Børn & Ungdom vurderer og anbefaler forslag til tilsagn om støtte til ansøgningen fra Børns Vilkår og KLO, Kultur og litteratur Orientering for syns- og læsehandicappede. 2. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender forslag til tilsagn om støtte til Børns Vilkår og KLO, Kultur og litteratur Orientering for syns- og læsehandicappede, såfremt Udvalget for Børn & Ungdom anbefaler indstillingen 3. at Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkender administrationens vurdering af de 16 ansøgninger. Bilag:

14 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side HjerneSagen - Ansøgningsskema 18.pdf 2. HjerneSagen - Telefonnotat 2012.doc 3. HjerneSagen - Vedtægter.doc 4. PTU - ansøgning 2011.doc 5. PTU - vedtægt.2010 side 1+4.jpg 6. PTU - vedt.2010 side 2+3.jpg 7. DH Lejre - Ansøgning 2012.doc 8. DH-Lejre - Svar på tilsendte oplysninger 9. DH Lejre - Afdelingsvedtægt.doc 10. Mærk Livet - Ansøgningsskema 18.pdf 11. Sjov Motion - Ansøgning.pdf.doc 12. Brugerforeningen af Ansøgning 13. Brugerforeningen af Svar på yderligere oplysninger 14. Ældre Sagen Hvalsø - Ansøgning for P. 18 midler 2012.doc 15. Ældre Sagen Hvalsø - Svar på anm. om yderligere oplysninger til 18 ansøgning. 16. Ældre Sagen Bramsnæs - Ansøgning 17. Ældre Sagen Bramsnæs - Svar Yderligere oplysninger 18. Ældre Sagen Lejre - Ansøgning.PDF 19. Ældre Sagen Lejre - Svar på anm. om yderligere oplysninger til 18 ansøgning 20. DUT, Det Udgående Team - Ansøgning 21. DUT - Svar på anm. om yderligere oplysninger 22. Besøgsvenenr - Svar på yderligere oplysninger 23. Hjerteforeningen - Ansøgning.PDF 24. Børns Vilkår - Ansøgning.PDF 25. Børns Vilkår - Vedtægter.PDF 26. Børns Vilkår - SV: Haster: Anmodning om yderligere oplysninger til 18 ansøgning 27. Frimærkegruppen på Østergaard - Ansøgning 28. KLO - Ansøgningsskema 29. KLO - Vedtægter.pdf 30. KLO - Folder.pdf 31. Dansk Blindesamfunds omsorgsklub, Mandagsklubben - Ansøgning 18.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Richard Bentsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales.

15 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Frivillig Fredag - et dialogmøde Sagsnr.: 11/27 Resumé: Den 30. september 2011 var Frivillig Fredag. Det markerede Lejre Kommune ved at invitere alle formænd for de frivillige foreninger i Lejre Kommune til en hyggelig aften i godt selskab. Det blev aftalt på mødet, at der skulle følges op på de mange gode input, der fremkom. I denne sag præsenteres de involverede udvalg for konklusionerne fra mødet, og der åbnes op for en diskussion af, hvordan Lejre Kommune i fremtiden ønsker at understøtte frivilligheden i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Frivillig Fredag er den nationale frivillighedsdag - en tilbagevendende begivenhed, som hvert år falder på den sidste fredag i september. Dagen skal bidrage til at gøre danskerne bevidste om det frivillige arbejde. I 2011 faldt Frivillig Fredag på den 30. september. I Lejre Kommune blev formændene for de frivillige foreninger inviteret til arrangementet. De inviterede foreninger var alle foreninger under de fem udvalg, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Teknik & Miljø og Folkeoplysningsudvalget. Det vil sige, at bredden i de inviterede foreninger var stor. Det handler f.eks. om frivillige i den lokale grundejerforening, den frivillige deltager i en telefonkæde mellem ældre, den engagerede fodboldtræner, den kreative forening, flygtningevenner eller ildsjæle, der kæmper for miljøet. Formålet var, udover at sætte fokus på den kæmpe indsats de frivillige gør, at deltagerne skulle komme med idéer til, hvordan vi kan skabe gode rammer for samarbejde mellem de frivillige foreninger og Lejre Kommune. I alt var der 43 frivillige, der havde tilmeldt sig arrangementet. Aftenen startede med et oplæg fra ekstern konsulent Frank Iversen, som blandt andet handlede om, hvordan foreningerne kunne forholde sig til nye medlemmer, ledelse, interne magtbalancer, og hvordan foreningerne bør benytte den anerkendende tilgang i forhold til medlemmerne. Dorte Gotthardsen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde var inviteret til at understøtte processen, hvor foreningerne skulle komme med idéer til skabelse af gode rammer for frivilligheden. Deltagerne blev opdelt i mindre grupper, der skulle notere alle idéer til, hvordan vi kan skabe gode rammer for samarbejde mellem de frivillige foreninger og Lejre Kommune. Idéerne blev samlet i overordnede temaer, som var Kontakt og dialog, Synlighed, Støtte, Økonomi og lokaler, Politik og Administration. Hver deltager fik to stemmer til at stemme på de to bedste idéer. På denne måde fik alle deltagerne en god fornemmelse af, hvor vægten bør lægges - set med frivillige øjne. Førstepladsen blev Én indgang til kommunen med 17 stemmer. En portal over de frivillige foreninger kom på andenpladsen med 15 stemmer, og tredjepladsen var et frivillighedscenter med 11 stemmer. Fra top 3 var der langt ned til de næste idéer, hvor fjerdepladsen var Åbne haller med 4 stemmer. Det vedlagte bilag viser en oversigt over alle idéerne, opdelt i temaer med antallet af stemmer. Keld Nielsen fra Folkeoplysningsudvalget informerede deltagerne om, at der i 2012 vil ske en ændring på Folkeoplysningsområdet. En ny lov medfører, at kommunerne skal oprette et råd med deltagelse af en bredere skare af frivillige, end det er tilfældet i det nuværende Folkeoplysningsudvalg. Der blev som afslutning på aftenen lagt en strategi for opsamlingen på mødet. Udover denne sag til de involverede udvalg blev det aftalt, at alle frivillige foreninger i Lejre Kommune skulle informeres om den videre proces.

16 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 14 Administrationens vurdering: Arrangementet på Frivillig Fredag sendte et signal til de frivillige om, at Lejre Kommune ønsker at samarbejde og samtidig understøtte det store arbejde de mange frivillige aktører udfører. Det er administrationens vurdering, at fremtidige arrangementer på Frivillig Fredag vil kunne understøtte samarbejdet mellem Lejre Kommune og de frivillige foreninger. Administrationen anbefaler derfor, at Lejre Kommune også i fremtiden planlægger arrangementer på Frivillig Fredag. Én indgang til kommunen I forbindelse med Frivillig Fredag blev der oprettet en mail: til brug for tilmelding af deltagerne. Administrationen vurderer, at denne mail fremover kan fungere, som én indgang til Lejre Kommune, og at denne skal understøttes af et netværk med deltagelse af administrationen under hvert af de involverede udvalg. Derudover kan en fælles hjemmeside på lejre.dk om de kommunale projekter i forbindelse med frivillighed i Lejre Kommune fungere som én indgang. Det handler f.eks. om det frivillige folkeoplysende arbejde og 18 og 79 i Lov om Social Service. En portal over de frivillige foreninger Lejre Kommune er i øjeblikket i gang med at udskifte til et nyere og mere brugervenligt hjemmesideprogram. Det er administrationens vurdering, at arbejdet med en portal for de frivillige foreninger kan påbegyndes, når Lejre Kommunes Intra- og Internet er på plads. Forud for det konkrete arbejde med portalen skal der ske en forventningsafstemning mellem de frivillige foreninger og Lejre Kommune om, hvad hjemmesiden skal kunne, hvad budskabet skal være, og hvem, der skal opdatere og vedligeholde hjemmesiden. På forsiden lejre.dk findes en kalender - KultuNaut - hvor det er muligt at søge i alle arrangementer, der foregår i Lejre Kommune. På KultuNaut kan alle foreninger gratis oprette arrangementer. Det er administrationens vurdering, at mulighederne ved KultuNaut med fordel kan gøres tydeligere på lejre.dk Et frivillighedscenter Et frivillighedscenter vil kunne understøtte samarbejde blandt foreninger. Under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre understøttes frivilligheden allerede ved tre aktivitetscentre - Aktivitetscenter Østergaard, Hvalsø Østergadecenter og Aktivitetscenter Lejre Øst. Her afholdes driften til og vedligeholdelse af bygningerne og aktiviteterne under 79 i Lov om Social Service, og der er tilknyttet kommunalt personale. Målgruppen for aktivitetscentrene er efterlønsmodtagere, førtidspensionister og pensionister. En ekstern frivillig projektgruppe har udarbejdet et projektforslag om et frivillighedscenter for en bredere skare af frivillige foreninger. Således er en undersøgelse af mulighederne for et frivillighedscenter allerede i gang. Det er derfor administrationens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt skal igangsættes yderligere initiativer i forbindelse med dette ønske. Åbne haller Én af idéerne, der fremkom på aftenen, var, at hallerne i Lejre Kommune skulle åbnes op, så en bredere skare af frivillige kan benytte dem. Det er administrationen vurdering, at en mere fleksibel anvendelse af hallerne kan gøre, at flere borgere benytter de mange gode faciliteter. Udvalget for Kultur & Fritid er allerede i gang med at undersøge mulighederne for et bookingsystem, der kan understøtte en mere fleksibel anvendelse af

17 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 15 hallerne. Derfor vurderer administrationen, at der ikke skal gøre yderligere i forbindelse med denne idé. De typiske værktøjer til at understøtte frivilligheden lokalt De typiske værktøjer, der skal understøtte frivillighed lokalt, som Frivillighedspolitik, Frivillighedsråd og at Kommunen skal nurse foreningerne, fik ikke nogle stemmer. Dette var ikke forventet. Det er administrationens vurdering, at mødet på Frivillig Fredag derfor har rykket ved Lejre Kommune idé om, hvordan vi fremadrettet kan understøtte frivilligheden. Den nye lovgivning i Folkeoplysningsloven og mulighederne her Lovændringen i Folkeoplysningsloven, der træder i kraft i januar 2012, muliggør et råd eller udvalg, med en bredere sammensætning af frivillige. Det er administrationens vurdering, at et sådan råd kan have stor betydning for fremtidens samarbejde. Et nyt råd eller udvalg vil kunne understøtte dialogen mellem de frivillige foreninger og Lejre Kommune, f.eks. ved at kvalificere fremtidige arrangementer med de frivillige foreninger og Lejre Kommune som Frivillig Fredag. Økonomi og finansiering: Såfremt der i det videre arbejde med de mange gode forslag viser sig at være udgifter i forbindelse med realisering af idéerne, vil udvalgene blive præsenteret for konkrete beslutningssager med relevant økonomi. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Teknik & Miljø. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalgene drøfter resultaterne af Frivillig Fredag 2. at Frivillig Fredag bliver en tilbagevendende begivenhed i Lejre Kommune, hvor de frivillige foreninger - både de folkeoplysende og de selvorganiserede - så vidt muligt involveres i planlægningen og udførelsen. Bilag: 1. Samling på afstemning.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Ad 1. Punktet drøftet. Der anmodes om, at der arbejdes videre med de 3 prioriterede områder (Én indgang til kommunen, Portal over foreninger og Frivillighedscenter) og der forelægges en status på mødet i april Ad 2. indstillingen godkendt. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Richard Bentsen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Ad 1 Punktet drøftet. Der anmodes om, at der arbejdes videre med de 3 prioriterede områder (Én indgang til kommunen, Portal over foreninger og Frivillighedscenter) og der forelægges en status på mødet i april 2012.

18 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 16 Ad 2 Indstillingen godkendt.

19 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Resultatindikatorer for de forebyggelige hændelser på sundhedsområdet - 1. og 2. kvartal 2011 Sagsnr.: 11/17965 Resumé: Hvert kvartal udarbejder Region Sjælland en rapport, der beskriver udgifterne på udvalgte resultatindikatorer ved de forebyggelige hændelser på den kommunale medfinansiering og finansiering. Denne sag omhandler resultatindikatorerne fra perioden 2. halvår 2010 til 1. halvår Sagsfremstilling: De forebyggelige indlæggelser: I 1. kvartal 2011 havde Lejre Kommune den højeste medfinansiering på de forebyggelige indlæggelser i perioden fra 3. kvartal 2009 til 2. kvartal Dette falder i 2. kvartal i 2011 til et niveau, der ligger omkring gennemsnittet for den samme periode. I 2010 havde Lejre Kommune den 3. højeste udgift pr. borger blandt kommunerne i Region Sjælland. I 2. halvår af 2010 og 1. halvår af 2011 har Lejre Kommune ikke haft nogen udgifter til tryksår. Udgifterne pr. borger lungebetændelse i Lejre Kommune ligger under gennemsnittet for alle kommunerne, og Lejre Kommune har 5. laveste udgift blandt kommunerne på denne sygdom. I 1. halvår i 2010 og 2. halvår i 2011 ligger Lejre Kommunes udgifter til mave- og tarmsygdomme ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland. Det er et stort fald fra 2010, hvor Lejre Kommune havde den højeste udgift pr. borger. Lejre Kommunes udgifter pr. borger til anæmi, blærebetændelse, brud, dehydration og forstoppelse har ikke ændret sig nævneværdigt fra 2010 til perioden fra 2. halvår af 2010 og 1. halvår dagsindlæggelser: Lejre Kommune har den 2. højeste udgift pr. borger ved 0-dagsindlæggelser i forhold til de andre kommuner i Region Sjælland. Men det ser ud til at udgifterne er faldende, da 2. kvartal 2011 er den laveste i perioden fra 3. kvartal 2009 til 2. kvartal Genindlæggelser: Lejre Kommunes udgift pr. borger til genindlæggelser fra 2. halvår 2010 til 2. halvår 2011 ligger på gennemsnittet for de andre kommuner i Region Sjælland. Lejre Kommunes udgifter til genindlæggelser i 2. kvartal i 2011 er lav, når man sammenligner med gennemsnittet for perioden 3. kvartal 2009 til 2. kvartal Udgifterne til somatiske færdigbehandlede patienter (kommunale finansiering) er i 2. kvartal 2011 den laveste overhovedet i perioden fra 3. kvartal Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at resultatindikatorerne for 2. halvår 2011 ikke giver anledning til iværksættelse af initiativer for at nedbringe Lejre Kommune kommunale medfinansiering og finansiering. Dog skal der knyttes følgende bemærkninger: Genindlæggelser: I 2010 var der en tendens til at udgifterne til genindlæggelser var stigende og denne tendens fortsatte ind i 1. kvartal Dog er udgifterne faldet i 2. kvartal 2011 til det 3. laveste kvartal i perioden fra 3. kvartal Således vurderer administrationen, at der

20 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 18 ikke umiddelbart er grund til at sætte initiativer i gang med at minimere udgifterne til genindlæggelser. Færdigbehandlede somatiske patienter I 2. halvår 2010 lå udgifterne til færdigbehandlede somatiske patienter over gennemsnittet. Forventningen var, at de 31 nye plejeboliger på Bøgebakken ville afhjælpe dette. Tallene i 1. halvår 2011 viser, at allerede før de nye boliger på Bøgebakken var indflytningsklare faldt udgifterne til de færdigbehandlede indlagte patienter. Administrationen vurderer, at udgifterne til færdigbehandlede somatiske patienter er tilfredsstillende. 0-dagsindlæggelser Lejre Kommune har en høj udgift pr. borger, når det drejede sig om 0-dagsindlæggelser. Der er iværksat et samarbejde med de praktiserende læger for at nedbringe disse. Det er administrationens vurdering, at selvom udgifterne til 0-dagsindlæggelser er faldet i 1. og 2. kvartal i 2011, er der fortsat behov for nedbringelse af udgifterne. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at resultatindikatorerne drøftes 2. at der ikke iværksættes yderligere initiativer for at nedbringe udgifterne til forebyggelige hændelser. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Richard Bentsen

21 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Revideret demenspolitik 2011 Sagsnr.: 11/20335 Resumé: Demenspolitikken fra 2007 er revideret, både sprogligt og indholdsmæssigt således, at politikken er i overensstemmelse med de nationale og regionale indsatser på demensområdet. Der er tilføjet helt nye afsnit i politikken. Sagsfremstilling: Udkast til ny demenspolitik 2011, indeholder en del nye tiltag i forhold til Demenspolitikken fra Derfor har udkastet til politikken 2011 ikke være i høring. Politikken er gennemgået og der har været sproglig revidering. Indholdsmæssigt er politikken tilpasset i forhold til Sundhedsaftalen 2010 samt national handlingsplan for demens fra De væsentlige tilføjelser er: Formålet er tydeligere defineret, og beskrives således: at støtte borgerens muligheder for livsudfoldelse ved at yde en særlig indsats overfor borgeren med en demenssygdom. at støtte borgerens praktiske livssituation og familiære netværk, så borger og familie fungerer bedst muligt. I viden om demens er der tilføjet: Lejre Kommune vil medvirke til, at viden om demenssygdomme bliver udbredt mest muligt. Jo større viden der generelt er om demens, jo lettere vil den enkelte borger med demensproblematik forholde sig til problemet. Større viden vil også forbedre støtten fra omgivelserne til borgeren med en demenssygdom. Offentlig oplysning og foredrag sker gennem samarbejde med private organisationer som f.eks. Ældresagen og Alzheimerforeningen. Lejre Kommunes tilbud: I Lejre Kommune er demenskoordinatoren omdrejningspunkt for alle interne og eksterne henvendelser vedr. borgere med demenssymptomer. Demensindsatsen skal rumme særlige tilbud om støttegrupper for borgere med demens i tidlig fase, hvor de kan finde støttet og samvær med ligesindede. Støttegrupperne kan være udelukkende af social karakter med udveksling af oplevelser og erfaringer. Støttegrupperne kan også være en kombination af fysisk aktivitet og socialt samvær ud fra ideen om, at motion styrker hukommelsen. Demensindsatsen skal ligeledes tilbydes pårørendegrupper. Koblingen til den overordnede indsats til at fremme aktivitet og sundhed i kommunen, er beskrevet således: I Lejre Kommune er det overordnede mål, at den enkelte borger længst muligt er aktive og sunde hele livet. Lejre Kommune yder en særlig målrettet indsats over for borgere

22 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 20 med demens, så også disse borgere har samme muligheder for aktivitet hele livet. Udtalelser: Den reviderede demenspolitik sendes til høring i Ældreråd og Alzheimerforeningen efter politisk behandling i udvalget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at udkast til demenspolitik er i overensstemmelse med de nationale og regionale tendenser i demensindsatsen. Administrationen vurderer endvidere, at demensindsatsen har undergået en dynamisk udvikling siden den første politik blev formuleret i 2007, og det afspejles i udkast til demenspolitik Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget drøfter den reviderede demenspolitik 2. at demenspolitikken sendes til høring i Ældrerådet og Alzheimerforeningen. Bilag: 1. Udkast til demenspolitik Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Richard Bentsen

23 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Tilsynsrapporter fra pleje - og ældrecentre Sagsnr.: 11/20287 Resumé: Revas Aps har gennemført uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre Hvalsø Ældrecenter, Ammershøjparken og Bøgebakken. På Bøgebakken og Ammershøjparken giver tilsynet ikke anledning til kommentarer og der er ingen punkter til opfølgning. På Hvalsø Ældrecenter vil der ved næste tilsyn være fokus på den ny ledelsesorganisering og implementeringen af Marte Meo. Fremstillingen drejer sig om tilsyn på de tre plejecentre. Det er kommunens pligt at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejecentre, i henhold til Servicelovens 151. Grundlaget for vurderinger og konklusioner ved tilsynene er baseret på Servicelovens og Retssikkerhedslovens 83 og 86, samt tilknyttede vejledninger. Sagsfremstilling: Formålet med tilsynene er at påse, at man på plejecentrene efterlever de aftaler der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Ved disse tilsyn er der på alle tre plejecentre fokuseret på stemning og atmosfære i al almindelighed samt udviklingen af selvstændigheden i personalegrupperne og deres indbyrdes koordinering og samarbejde også set i relation til indsatsen for beboerne. Endvidere er forholdene, indsatsen og metoderne vurderet og gennemgået. Det skriftlige materiale vedrørende driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere er ligeledes gennemgået. Konklusionerne fra de tre plejecenter er som følger: Hvalsø Ældrecenter: Der blev gennemført uanmeldt tilsyn den 4. februar Af hovedkonklusionerne fremgår blandt andet: Bemærkninger om de fysiske rammer, som fremstår lidt slidte, men det påvirker ikke atmosfæren, som skønnes rolig og hyggelig. Medarbejderne skønnes fagligt kompetente til at varetage opgaverne, som udføres med empati, nærvær og respekt for den enkelte. Opkvalificering af medarbejderens faglige viden prioriteres, så den til stadighed matcher målgruppens fysiske og mentale behov. Tidspunktet for tilsyn faldt sammen med den ledelsesmæssige omorganisering på ældreområdet. Det blev ikke vurderet, at omorganiseringen påvirkede medarbejderne og deres arbejde med beboerne. Medarbejderne blev løbende holdt orienterede. Dagpersonalet har det sidste års tid arbejdet i selvstændige teams, hvilket i følge ledelsen fungerer fint. Medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med arbejdsformen. Det er tilsynets vurdering, at arbejdet tilrettelægges og koordineres på hensigtsmæssig vis i de enkelte teams. Der er intet til opfølgning fra tilsyn i Til tilsyn i 2012 vil der være opfølgning i relation til ny ledelsesorganisering og implementering af Marte Meo.

24 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 22 Bøgebakken: Uanmeldt tilsyn den 3. august Af hovedkonklusionerne fremgår blandt andet: Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med forholdene på Bøgebakken, hvor de oplever at modtage en god og tilstrækkelig støtte, hjælp og pleje. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejderne er meget anerkendende og respektfulde i samarbejdet med dem, hvilket er i overensstemmelse med tilsynets indtryk. Medarbejderne giver udtryk for stor positivitet omkring de medstyrende teams, som de fortsat er i færd med at implementere fuldt ud i dagligdagen. Medarbejderne oplever en naturlig medindflydelse på beslutningsprocesserne og dermed også et medansvar og en større interesse i deres arbejdsplads. Det vurderes, at medarbejderne er fagligt kompetente og deres kompetence holdes ved lige. Det vurderes, at ledelsen og medarbejderne er meget positive og engagerede, hvilket skaber godt afsæt til arbejdet og til glæde for såvel dem selv som beboerne. Her er god forståelse for magtanvendelsesbegrebet, der løbende drøftes i åbent forum. Der var enkelte opfølgningspunkter fra tilsynet i 2010: Opfølgning på byggeriet, hvor det konstateres at det er færdigt. Der er ansat nyt personale som modtager introduktion og oplæring, således at de er i stand til at mestre opgaverne og samarbejdet med beboerne. Det konstateres, at der er ansat en fælles centerleder for de tre plejecentre. Der er et samarbejde i gang med Bøgebakkens tre gruppeledere, hvor der planlægges de fremadrettede tiltag. Der arbejdes med medstyrende teams i personalegruppen, hvor medarbejderne selv skal tage ansvar for og træffe beslutninger i de enkelte huse. I processen modtager medarbejderne supervision og støtte til at understøtte den indbyrdes kommunikation og samarbejdet. Samlet giver tilsynet ikke anledning til yderligere kommentarer, og der er ikke punkter til opfølgning til næste tilsyn i Ammershøjparken: Uanmeldt tilsyn den 20. september Af hovedkonklusionerne fremgår blandt andet: Det vurderes, at beboerne tilbydes den individuelle støtte, de har behov for, for at vedligeholde deres færdigheder. Støtten gives på en måde præget af respekt, forståelse og medinddragelse af den enkelte beboers aktuelle behov og forudsætninger. Dette svarer også til beboernes udtalelser. Medarbejderne arbejder i medstyrende teams og er langt i teambuildings-processen. Medarbejderne koordinerer selvstændigt den daglige indsats i det enkelte hus ud fra individuelle behov hos beboerne. Koordinering på tværs af husene sker i samarbejde med gruppelederne. Det vurderes, at den skriftlige dokumentation er ajourført, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen.

25 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 23 Det vurderes, at der leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Der var enkelte punkter til opfølgning fra tilsyn i 2010: Det konstateres at detaljeringsgraden for hjælpen om natten er øget. Der er løbende fokus på at vurdere og justere indsatsen og beskrivelsen heraf, når beboernes behov ændrer sig. Der afvikles et projekt med det formål at højne den sundhedsfaglige del i form af indberetninger af utilsigtede hændelser. Der er struktur og systematik i opfølgningen, hvor formålet er læring. Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer og der er ikke opfølgningspunkter til næste tilsyn i Udtalelser: Tilsynsrapporterne har været til høring i Ældrerådet, i de tre plejecentres Bruger- og Pårørenderåd og hos lederen af plejecentrene. Ældrerådet udtaler, at:" Ældrerådet har gennemgået Revas tilsynsrapporter vedrørende de uanmeldte lovpligtige tilsyn der er foretaget på de tre ældrecentre i Vi noterer os med tilfredshed, at forholdene på de tre plejecentre fuldt ud lever op til de gældende standarder og krav for området. Ældrerådet tager tilsynsrapporterne til efterretning. Bøgebakkens Bruger- og Pårørenderåd har ikke indgivet høringssvar. Ammershøjparkens Bruger- og Pårørenderåd har ikke indgivet høringssvar. Hvalsø Ældrecenters Bruger- og Pårørenderåd, hvor formand for rådet Peder Poulsen, har følgende bemærkning: "det er jo en ældgammel rapport og jeg har ingen kommentarer til de observationer af tilstanden på de to afdelinger". Der skal bemærkes, at REVAS var på uanmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter den 4. februar På de øvrige centre foregik tilsynet i henholdsvis august og september Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at tilsynsrapporterne beskriver og vurderer plejen på alle tre plejecentre plejecentrene sagligt og korrekt. Hvalsø Ældrecenter havde, som det eneste plejecenter et punkt til opfølgning i 2012, nemlig opfølgning i relation til ny ledelsesorganisering og implementering af Marte Meo. Dette opfølgningspukt afstedkommer ingen yderligere handlingsplan, end den proces der allerede er formuleret i forbindelse med organisationsændringen på det daværende ældreområde. Administrationen vurderer at hverken rapporterne eller de to høringssvar giver anledning til at formulere korrigerende handlingsplaner for plejen og omsorgen på de tre plejecentrene. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

26 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 24 Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender administrationens bemærkninger til høringssvarene fra Ældrerådet og formanden for Bruger- og Pårørenderådet på Hvalsø Ældrecenter 2. at udvalget godkender administrationens bemærkninger til tilsynsrapporterne fra Revas Aps 3. at udvalget godkender tilsynsrapportene fra Revas Aps. Bilag: 1. Tilsynsrapport - Ammershøjparken - 2. Tilsynsrapport - Bøgebakken 3. Tilsynsrapport - Hvalsø Høringssvar til REVAS tilsyn 5. NOTAT høringssvar fra BPrådet okt 2011.doc Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Richard Bentsen

27 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Husdyr på Plejecentre, belyst af embedslæge, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 11/18084 Resumé: På udvalgets møde den 10. oktober 2011, sag nr. 7 vedrørende afklaring af muligheder for at medtage husdyr i boligerne på plejecentrene, blev der anmodet om at få Embedslægens vurdering. Embedslægen foreslog sagen belyst også af Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet. Embedslægen, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen har herefter svaret på forespørgselen. Sagsfremstilling: På udvalgets møde den 10. oktober 2011 blev der anmodet om en vurdering fra Embedslægen om der skulle være forhold, der umuliggør kæledyr på de tre plejecentre. I sit svar henviser Embedslægen også til Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet. Denne sagsfremstilling inkluderer derfor også arbejdsmiljøaspekter og hensyn til fødevarehygiejne. Som udgangspunkt erklærer Embedslægen og Arbejdstilsynet, at det er kommunen selv der tager beslutning om hvorvidt det er acceptabelt at medbringe husdyr på plejecentrene. Embedslægen henviser til risiko for forskellige typer af smitte, luftvejsgener og særlige hensyn til hygiejne, hvor der er forskellige husdyr. Arbejdstilsynet henviser til, at der er medarbejdere der kan lide af allergi over for husdyrhår. Hvis der holdes husdyr på plejecentre, er det anbefalet at undersøge koncentrationen af dyrehår, såfremt personalet får symptomer på allergi. Fødevarestyrelsens vejledning om fødevarehygiejne indeholder vejledning om husdyr i fødevareproduktion. Her fremgår det blandt andet, at husdyr som udgangspunkt ikke må have adgang til de steder, hvor der håndteres, tilberedes eller opbevares fødevarer. I nogle tilfælde må kæle- og servicedyr få adgang til fødevarevirksomheder, når virksomheden sikrer at det ikke giver anledning til forurening af fødevarer. Beboere i leve- og bomiljøer kan have kæledyr. Det kræver at fødevareregionerne giver særlige tilladelser og samt stiller vilkår. Udtalelser og vejledninger fra henholdsvis Embedslæge, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen indikerer, at husdyr boende på plejecentre medfører en kompleks situation, hvor hensyn til hygiejne, smitterisiko og allergirisiko samt krav om rengøring skal samstemmes. Som reglerne er i plejeboligerne er det ikke tilladt at medbringe husdyr. Indførelse af ændring af regler i plejeboligerne skal i høring hos beboerne og godkendes på et afdelingsmøde inden de kan træde i kraft. Udtalelser: Embedslægen udtaler følgende: Vedrørende sundhedsmæssige problemer for beboere og besøgende ved husdyr i plejeboliger skal embedslægerne påpege, at kontakt med kæledyr kan medføre forskellige ulemper, herunder risiko for: spredning af smitsomme og parasitære sygdomme

28 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 26 udløsning af hyperreaktive symptomer (astma, høfeber eller hoste) ved eksisterende hyperreaktiv lidelse, herunder allergi over for de pågældende dyr ulemper for omgivelserne, herunder lugtgener og uhygiejniske forhold. Det anbefales, at kommunen tager disse forhold i betragtning ved kommunens vurdering af mulighederne for at tillade husdyr i plejeboliger, både generelt og i eventuelle konkrete tilfælde. Vedrørende sikring af hygiejnen i fælleskøkkener henvises til fødevaremyndigheden. Vedrørende de arbejdsmiljømæssige forhold henvises til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet udtaler følgende: Som udgangspunkt er det kommunen selv der tager beslutning om, hvorledes det er acceptabelt, at have husdyr på plejecentre. Dog skal man være opmærksom, hvis der er medarbejdere der lider af allergi over for dyrehår. Ellers er det vigtigt, at have en god rengøring. Fødevarestyrelsen henviser til vejledning om fødevarehygiejne, kapitel 33, hvor det blandt andet fremgår, at: husdyr må som udgangspunkt ikke have adgang til de steder, hvor der håndteres, tilberedes eller opbevares fødevarer i nogle tilfælde må kæle- og servicedyr få adgang til fødevarevirksomheder, når fødevarevirksomheden sikrer, at det ikke giver anledning til forurening af fødevarerne en førerhund er en hund, der kan føre den blinde eller stærkt svagsynede bruger sikkert rundt og uden om alle former for forhindringer. En førerhund vil have en særlig føringssele med en bøjle, der hjælper brugeren til at have fuld kontrol over førerhunden. En dansk førerhund vil normalt have et særligt mærke manden med den hvide stok på selen. En servicehund er en hund, som er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for den bevægelseshandicappede bruger, som herved får en friere og mere uafhængig hverdag. En nytteopgave kan fx være at samle ting op, at åbne og lukke døre eller at slukke og tænde lys. Begrebet servicehund dækker over flere forskellige kategorier, bl.a. servicehunde til personer med bevægelseshandicap, epilepsihunde, signalhunde og terapihunde. Servicehunde bærer normalt en eller anden form for mærkning, fx et dækken. Danske servicehunde vil normalt bære et synligt dækken med påskriften Servicehund på arbejde. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at det kun helt undtagelsesvist vil kunne give anledning til kontaminering af fødevarer at lade fører- eller servicehunde få adgang til serveringsområder i restauranter eller kundeområder i butikker, fordi servicedyr vil være under fuld kontrol af brugeren, som sikrer, at hunden ikke tager fødevarer i munden, slikker på dem eller snuser til dem.

29 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side 27 Beboere i leve- og bomiljøer kan have et kæledyr, som på særlige betingelser kan få adgang til køkkenområderne. Fødevareregionerne kan give de særlige tilladelser og stille vilkår op i sådanne situationer. Fx kan det være et krav, at der sikres en grundig rengøring af overfladerne, hvis en huskat har adgang til et køkkenområde i et leve- og bomiljø. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre adgang for at medbringe husdyr til at bo permanent i kommunens plejeboliger. Administrationen vurderer også, at kontakt med dyr er gavnlig på mange måder, derfor kan der søges alternative løsninger til at have husdyr permanent på plejecentrene, såfremt beboerne er interesserede og der ikke er personer med allergi iblandt beboere og personale. Alternativt til husdyr permanent i boligerne, kan plejecentrene undersøge muligheden for at tilmelde sig besøgshundeordningen. "Trygfonden Besøgshunde" er et korps af frivillige hundeejere og deres hunde, som besøger ældre på plejecentre. Endelig kan der rettes forespørgsel til Dansk Kennel Klub, som ligeledes kan være behjælpelig med formidling af besøgshunde. Det skal samtidig bemærkes, at disse hunde er veltrænede, er i besiddelse af det psykiske overskud der fordres for at være besøgshund og endelig er de velbehandlede for diverse parasitter og orm. Administrationen skal her også gøre opmærksom på at boligerne på plejecentrene er almene boliger, der er ejet af kommunen. I følge reglerne i Lov om almene boliger m.v kap.2. om beboerdemokrati 40 gør, at reglerne skal fastsættes på et afdelingsmøde. Der er ikke valgt en afdelingsbestyrelse. Kommunen skal derfor på bestyrelsens vegne afholde mødet, hvis der ønskes indført regler. Plejeboligerne har hidtil været udlejet uden adgang til at emdtage husdyr. Dette nævnes specifik i lejekontrakten. Økonomi og finansiering: Såfremt det tillades at medbringe egne husdyr med på plejecentrene, vil det fordre øget rengøring i fælleslokaler og køkkener og dermed øgede udgifter til rengøring. Der er ikke afsat midler eller ekstra ressource til dette i ældrecentrenes budget. Istand gørelse af boligerne på plejecentrene udredes af beboerne der fraflytter, eller udredes af et eventuelt bo. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler tilfalder udgiften til istandgørelse kommunen. Det skal bemærkes, at der ikke er afsat særskilt budget eller midler til dette. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at den nuværende ordning, uden husdyr permanent i plejeboligerne fortsætter 2. at beboerne høres om de ønsker der arbejdes mod en besøgshundeordning. Bilag: 1. spørgsmål vedr. husdyr på plejehjem og arbejdsmiljø 2. Vejledning om fødevarehygiejne 3. Husdyr på plejecentrene, udtalelse udbedes j.nr /1

30 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ - Husdyr på plejecenterne Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingerne godkendt med den tilføjelse, at der skal være mulighed for at søge dispensation til mindre husdyr i særlige tilfælde. Udvalget ønsker at få en orientering om afgørelserne om dispensation løbende. Sagen forelægges ikke Kommunalbestyrelsen. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Richard Bentsen

31 Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Side SSÆ- Eventuelt Sagsnr.: 11/19 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Intet Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Richard Bentsen

32 Bilag: 2.1. Statusnotat af Sygeplejeklinikken.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 05. december Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

33 NOTAT T H Gete Bjerring Social & Arbejdsmarked D E Dato: 17. november 2011 J.nr.: 11/3060 Statusnotat sygeplejeklinikken Sygeplejeklinikken blev åbnet Der er informeret bredt via informationsfoldere og pressemeddelelser om tilbuddene i klinikken. De første tre måneder viser følgende: Måned Hvalsø antal Ammershøj Bøgebakken I alt antal antal September Oktober November December Ydelser/sygepleje; Sårbehandling X X X X Antabus/psykiskpl. X X X X Medicindosering/inj. Topkath.skift X Coban2/komprilan X Nefrostomipleje X Sondeernæring X BT-Værdier X Skemaet viser ikke med hvilket interval borgerne har været i klinikken. Medicindosering er ofte hver 14 dag.

34 Der er en borger der kommer dagligt til injektion, pga. blodfortyndende medicinering. Sårskift er ofte dagligt, eller hver 2-3 dag. Sondeernæring dagligt el. når borger er i dagcenteret. Nefrostomi pleje, efter nærmere aftale med borgeren. Coban2 er en speciel komprilanbind der skal ligges i forbindelse med sårbehandlingen. På Bøgebakken benyttes klinikken af Anne Andersen (forebyggende medarbejder) der har kost vejledning af nogle borgere i distriktet. Der har generelt været gode tilbagemeldinger. Borgerne er glade for INGEN ventetid, når de kommer til klinikken. Er meget "overraskede" over hvor flotte klinikkerne er! Der er forsat mange borgere der er relevante og få ind til klinikken, visse borgere er lige ved og takke ja, ligeledes er sygeplejerskerne meget opmærksomme på at tale om muligheden med de borgere den enkelte sygeplejerske er kontakt for. Når der er nyhenviste borgere vil sygeplejerskerne som udgangspunkt opfordre til klinikbesøg efter behov. Disse data er indsamlet fra alle 3 distrikter, november Side 2 af 2

35 Bilag: 2.2. NOTAT - Opfølgning på økonomi ved borgers ophold i botilbud (voksenområdet).doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 05. december Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

36 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Borgmester E Dato: 24. november 2011 J.nr.: Vedr. opfølgning på økonomi ved borgers ophold i botilbud (voksenområdet) Mandag den 21. november 2011 satte TV2 programmet Operation X fokus på økonomisk svindel i forbindelse med kommuners placering af borgere på botilbud og i plejefamilier. Udsendelsen satte fokus på om kommunerne får, hvad de betaler for når voksne anbringes på bosteder/botilbud. I forlængelse heraf har borgmesteren bedt om en redegørelse om, hvordan vi kontrollerer at vores udgifter er i overensstemmelse med den reelle indsats? Et væsentligt udgangspunkt for at vurdere, hvorvidt der er overensstemmelse mellem vores udgifter og den reelle indsats, og om den udmålte støtte og hjælp til borgeren er i overensstemmelse med borgerens faktiske behov, er sagsbehandlerens løbende opfølgning i sagen. Nedenfor er en oversigt over, andelen af dyre sager, hvor der er gennemført den nødvendige løbende opfølgning. Der er taget udgangspunkt i sager, der koster over en million kroner årligt. I alt Hjemtagne sager, som Lejre Kommune først er blevet handlekommune for fra den 1. januar 2011 Borgersager i alt Fulgt op Ikke fulgt op Sager, hvor Lejre Kommune hele tiden har været handlekommune Samlet set er der fulgt op i 12 af de 26 sager. Dvs. lidt under halvdelen. Som det fremgår af oversigten har Lejre Kommune i forbindelse med lovændring

37 vedr. sammenhæng mellem handlekompetence og betalingsforpligtelse, hjemtaget handlekompetencen i 18 sager med borgere bosat på botilbud i andre kommuner. Der er dags dato kun fulgt op, dvs. afholdt handleplansmøde og individuelt tilsyn, i 4 ud af de 18 sager. I de sager, hvor Lejre Kommune hele tiden har haft handlekompetencen er der fulgt op i samtlige sager. Der er altså en stor sammenhæng mellem den manglende opfølgning og de sager hvor Lejre Kommune har hjemtaget handlekompetencen. I forhold til gennemgangen af økonomien ved placering af borger i botilbud kan det være svært at gennemskue om sammenhængen mellem pris og den reelle indsats er rimelig. Ud over en faglig og individuel vurdering af behovet for støtte og hjælp skal der også ske en vurdering af økonomien, hvilket kan være vanskeligt, hvis man ikke har forudsætningerne for det. Derfor kan det være svært for den enkelte sagsbehandler at vurdere økonomien, idet det kræver en økonomisk tilgang, som ikke indgår i pensum på sagsbehandleruddannelsen. I de seneste 2 år er der løbende blevet arbejdet på at støtte op om sagsbehandlerne i forhold til dels den individuelle faglige vurdering af behov og udmåling af støtte og hjælp samt den økonomiske vurdering af tilbuddet. Økonomikonsulent på området bliver således i stigende omfang inddraget i vurdering og valg af foranstaltning via visiationsudvalget på det voksensociale områder. Herudover har økonomikonsulent i et enkelt tilfælde været inddraget i forhandling af pris på særforanstaltning. I 2012 planlægges en formalisering af denne inddragelse ved en årlig gennemgang af økonomien i hver enkelt sag, hvor sagsbehandler og økonomikonsulent sammen ser på de enkelte sager. Tanken er at det også vil bidrage til større budgetsikkerhed. Side 2 af 2

38 Bilag: 3.1. HjerneSagen - Ansøgningsskema 18.pdf Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 05. december Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

39 Ansøgning om midler til frivilligt socialt arbejde Servicelovens 18-midler Ansøger Organisation/Forening/gruppe HjerneSagen i Roskilde Lejre Greve, kommuner Antal medlemmer af i Lejre Kommune Evt. formål (vedtægt vedlægges) Jørgen Boesgård Bestyrelsen for perioden 2011 /2012 Tlf: / Mobil: Irisvænget 5 V. Såby Formand ( Lejre ) 4330 Hvalsø Tlf: / Mobil: Kaj Mikkelsen Elisevej Næstformand ( Roskilde ) 4130 Viby Tlf: / Mobil: Hanna Jensen Hyldebjerg Kasserer ( Lejre ) 4330 Hvalsø Dommervænget 10 C, 1. Else Jensen th. Tlf: Klubleder ( Roskilde ) 4000 Roskilde Tlf: / Mobil: Erik Jørgensen Hyldebjerg Bestyrelsmedlem (Lejre) 4330 Hvalsø Lise Frandsen Elkærparken 170 Tune Tlf: Mobil Suppleant ( Greve 4030 Tune Bettina Jacobsen Egelykkeparken 6 Tlf: Mobil: Suppleant ( Greve ) 2670 Greve Tlf: / Mobil Janne Stormly Nymarksvænget Suppleant ( Roskilde ) 4000 Roskilde Tilknyttet bestyrelsen som sekrætær Foreningen har i alt 317 medlemmer. Heraf 64 medlemmer aktive i de kalenderlagte aktiviteter. 50 medlemmer med adresse i Lejre kommune Vedtægter medsendt som fil HjerneSagens lokalforening arbejder på kommunalt plan for at opfylde Landsforeningens formål og hensigt. At forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen At sikre bedst mulig behandling og genoptræning af mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen At sikre bedst mulig støtte til ramte og deres pårørende. HjerneSagens visioner: At HjerneSagen på en positiv måde bliver placeret i befolkningens bevidsthed som en handicaporganisation, der arbejder aktivt for at forebygge, at mennesker

40 rammes af blodprop eller blødning i hjernen. At HjerneSagen anerkendes af beslutningstager i stat, regioner og kommuner, som den handicapforening der kender til de problemer der er, når man har pådraget sig hjerneskade forårsaget af blodprop eller blødning i hjernen At HjerneSagen opleves som en medlemsforening, man som ramt og pårørende er medlem af, fordi vi arbejder på at forbedre livsvilkårene for mennesker ramt af blodprop, blødning i hjernen eller anden hjerneskade. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, samt 3 suppleanter Grundlaget i foreningsindsatsen er frivilligt indsats. Der udbetales ikke honorarer til foreningens egne medlemmer, og der stilles gratis foreningslokaler til rådighed hos CSU Roskilde og fra 2012 også på Plejecenter Kristiansminde Den kommunale indsats udover indfrielse af Landsforeningens overordnede mål er at nå borger med budskabet: Forebyg en af Danmarks mest udbredte folkesygdom Apopleksi gennem sund levevis og ved regelmæssig lægekontrol for forhøjet blodtryk og kolesteroltal. Projektansvarlig kontaktperson Navn Adresse Jørgen Boesgård, formand Irisvænget 5 V. Såby 4330 Hvalsø Tlf.nr / Budget for aktiviteten Der søges om et beløb på i alt: Kr. Udgifterne udspecificeres sådan: Pårørende gruppe 3000 Afasi cafe forventet deltagerantal ca personer 7500 Sundhedspakke i forbindelse med 6 dages ferie til Slettestrand forventet deltager antal ca. 27 Sundhedspakke indeholdende: 2x fællestræning i varmtvandsbassin inkl. vandmassage á 1½ timers varighed pr. træning. 1x fællesaktivitet: drømmerejse - mental og fysisk afslapning. 1x fællestræning: balancetræning m.v. 1x person massage á 1 times varighed. 1x fællesaktivitet i det fri med aktivitetsleder á 2 timers varighed. 1x friluftstur i hestevogn á 1½ times varighed. Bemærk samlet pris for 6 dages ferie uge 33 excl Side 2 af 5

41 Sundhedspakke ca. kr ,00 heraf ca. egenbetaling Kr ,00 Administrative omkostninger (porto, papir m.v. ) 800 I alt excl. moms Indtægter Heraf brugerbetaling Tilskud fra foreningen selv eller medfinansiering Kr Kr Kr. Aktivitet Støtten søges til: Se Retningslinier for tildeling af midler på Pårørende gruppe: Støtten skal bruges til opfyldning på de sidste års pårørende kursus som har været en stor succes, og med et stort deltagerantal. Oprette en Afasi cafe, hvor afasi ramte(tab af sproget) kan komme og være sammen "Cafe for afasiramte. (Personer med tab af sprog efter apopleksi eller anden skade i hjernen) Målgruppe: Afasiramte der har lyst til at bruge og vedligeholde det sprog der nu er deres, sammen med andre i samme situation. Indhold: I cafeen vil der være mulighed for at hygge sig, få en kop kaffe og deltage i sproglige aktiviteter, der planlægges i fællesskab med brugerne og en talepædagog. Rammer: Det er muligt at låne lokaler og materialer på CSU, Elisagårdsvej Roskilde. Tidspunkt: Fredage kl Transport: Deltagerne skal kunne transportere sig selv til cafeen" Sundhedspakke: I forbindelse med ferie tur, at tilbyde træning hvor der kan tilbydes, god trænings muligheder og aktiviteterne som sker under kyndig vejledning Se evt. under Denne aktivitet har et indhold som vil kunne give vores medlemmer en oplevelse af at træning hjælper og at man så vil følge op ved hjemkomst. Målgruppe: Medlemmer i foreningen er mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres familier og pårørende. Den største medlemsgruppe er i aldersgruppen år M/K- er med følgeskader efter en Apopleksi. Skaderne er meget individuelle. De største handicap er nedsat gangfunktion af forskellig styrke, halvside lammelser i arme og ben, Afasi (tab Side 3 af 5

42 af evnen til at udtrykke sig sprogligt), kognitive forstyrrelser, manglende koncentration, balance og koordinations evne. Herudover har de fleste et utal af skjulte handicap. Formål/aktivitet og Bringe ramte ud af ensomhed og gennem deltagelse i vores forventet effekt aktiviteter og arrangementer få en fornemmelse af at man sagtens kan leve et velfungerende liv, også med et handicap. Effekten af indsatsen er gladere mennesker og derigennem også en bedre livskvalitet. - Sundhedsfremmende Gennem foreningens aktiviteter og arrangementer: At bringe apopleksiramte ud af den ensomhed og isolation mange oplever efter at de er blevet ramt At hjælpe ramte og deres familier til at leve med en kronisk sygdom / handicap efter en apopleksi. At medlemmerne oplever et fællesskab i trygge og ligestillede rammer hvor alle fungerer ud fra sit individuelle ståsted. - Forebyggende Gennem åbne arrangementer, og gerne med deltagelse af kommunale samarbejdspartner, på det sundheds fremmende område, bl. a. ved afholdes af møder hvor det er muligt at samle nye ramt af apopleksi, og her gøre opmærksom på hvor vigtig det er ikke at isolere sig, men at man sagtens kan have et godt og aktivt liv trods sit handikap Også gerne arrangementer i samarbejde med sundheds personale, hvor der sættes fokus på blodtrykket, og sund levevis - Netværksskabende Aktive medlemmer oplever et fællesskab og netværk, hvor de på lige vilkår kan bruge hinanden til erfaringsudveksling, personlig sparring og støtte. Der gøres en stor indsats for at få alle medlemmer til at nyde godt af foreningens tilbud. Derfor tilrettelægges alle aktiviteter og arrangementer så der er plads til alle uanset handikap Hvis der er søgt støtte andre steder, skriv Roskilde Kommune har ansøgningsfrist 1. november Greve kommune ansøgt 30.august 2011 for et halvt år kr. Side 4 af 5

43 venligst hvor: Hvornår (periode) 7500,00 ikke behandlet endnu Støttebeløbet bedes indsat på cvr.nr. CVR.nr Foreningens underskrifter 29. september 2011 Dato Jørgen Boesgård Formand Underskrift Der gøres opmærksom på, at der i Lejre Kommune er 2 ansøgningsterminer henholdsvis 1. maj og 1. oktober (Oktober gælder for det næste budgetår). Indsendes til: Lejre Kommune Social & Arbejdsmarked Møllebjergvej Hvalsø Att.: Janie Bitsch Eller på Udfyldes af kommunen Behandlet i Social, Sundhed og Ældre den: Journal nr.: Bemærkninger: Ansøgning modtaget: Tilskudsperiode: Godkendt med kr. Side 5 af 5

44 Bilag: 3.2. HjerneSagen - Telefonnotat 2012.doc Udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Mødedato: 05. december Kl. 19:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

45 Telefonnotat Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janie Bitsch D E Talt med Jørgen Boesgård der oplyster, at der er ca. 10 personer med på Sundhedsturen. Om der vil være medlemmer fra Lejre Kommune kan ikke oplyses endnu da tilmeldingsfristen til turen endnu ikke er slut. Jørgen ønsker tilføjet ansøgningen, at der også søges tilskud til liftbus til Sundhedsturen. Dato: 4. oktober 2011 J.nr.: 11/19369 Janie Bitsch, sekr.

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. oktober 2013 Referat mandag den 7. oktober 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Marin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. juni 2012

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. juni 2012 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. juni 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Henning Nielsen (V) Martin Stokholm (A) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat fra møde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. januar 2010. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat fra møde i mandag den 11. januar 2010 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...3 2. SSÆ - Orienteringssager...4 3. ØU - Udvalgets

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. februar 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. februar 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. februar 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2.

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere