Beredskabskatalog i alt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930"

Transkript

1 Beredskabskatalog Nr kr Visionspuljen Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd Politisk organisation: fælles formål Administration: rammebesparelse Beredskabskatalog i alt Forslag til driftsudvidelser Nr kr Open Source indføres ikke Vækstpulje Videooptagelse af byrådsmøder Beredskabskatalog i alt Anlægsforslag Nr kr Ny Skive.dk Bydelspuljen Landsbypuljen Fjordstien Grøn vækst pulje Anlægsforslag i alt Note. Bemærkninger til anlægsforslag 2-5 vil blive opdateret. 1

2 Beredskabsforslag Nr. 1 Politikområde: Administration Visionspuljen Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er afsat en pulje på godt 1,9 mio. kr. årligt til visionspuljen til iværksættelse af udviklingsprojekter i forbindelse med implementering af planstrategi. Der er overført 3,1 mio. kr. fra 2011 til Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

3 Beredskabsforslag Nr. 2 Politikområde: Udvalg Politisk organisation Kommunalbestyrelse Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Under omkostningssted (Kommunalbestyrelse) foreslås beredskabsforslag på fordelt på Møder, rejser og repræsentation samt kurser. Konsekvens/begrundelse: Konsekvenserne i 2013 er bl.a. færre midler til kurser. Der er erfaring for, at byrådsmedlemmerne i et valgår ikke deltager i så mange kurser. Fra 2014 og fremefter er der en forventning om færre byrådsmedlemmer. Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

4 Beredskabsforslag Nr. 3 Politikområde: Politisk organisation Fælles formål Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Under omkostningssted (Fælles formål) foreslås beredskabsforslag på kr. fordelt på Tilskud til Christianshåb-kredsen, møder, rejser og repræsentation samt lederfest. Konsekvens/begrundelse: Hele budgetbeløbet til Christianshåb-kredsen ( kr. i 2012) foreslås fjernet. Resterende beløb foreslås fordelt på møder, rejser og repræsentation samt lederfest med den konsekvens, at der er færre midler til områderne. Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

5 Beredskabsforslag Nr. 4 Politikområde: Administration Rammebesparelse Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der foreslås foretaget en rammebesparelse på det administrative område på kr. Der foreslås Der dfasdf Økonomiske konsekvenser 1000 kr. (- = merudgift) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget

6 Forslag til driftsudvidelse Nr. 1 Politikområde: Open Source indføres ikke Administration 1000 kr Omkostningssted/PSP-element Beskrivelse af ændringen Byrådet besluttede i 2010, at Skive Kommune skulle spare kr årligt ved at overgå fra Microsoft Office til Open Office. Følgende er baseret på de forholdsvist sparsomme danske kommunale erfaringer med at skifte fra Microsoft Office til Open Office. Et skifte vil betyde en reduceret funktionalitet, da udviklingen ikke er så langt/går så hurtigt på Open Office-området. Dette vurderes dog at repræsentere et mindre problem. Et skift vil tillige betyde en betydelig omkostning til udvikling/tilkøb af snitflader til de løsninger, der i dag er integreret med Microsoft Office. Dertil kommer en øget vedligeholdsopgave, da der ikke står en leverandør bag produktet med support. Skoleområdet, hvor et skifte teknisk vil være lettest at gennemføre, er der ingen mulighed for besparelse, da området har afholdt udgiften til Microsoft Office som en engangsudgift, og der ikke er følgeomkostninger før en evt. opgradering. Et skifte til Open Office på skoleområdet vil derfor medføre en decideret merudgift. Erfaringer fra de kommuner, der har erfaringer med forsøg fra skoleområdet viser derudover, at det giver uhensigtsmæssigheder, bl.a. når hjemmearbejde, udarbejdet i hjemmets Microsoftprogram, skal præsenteres i Open Office. På det administrative områder er der større udfordringer forbundet med et skifte, da Office-pakken integrerer med adskillige fagsystemer, hvor der i de fleste tilfælde ikke er frit valg mellem kontorpakkerne, da systemerne som hovedregel leveres med integration til Microsoft. Integration til alternative office-pakker kan leveres/udvikles, men som en betalbar ydelse. Dette gælder i stor udstrækning for KMD s fagsystemer. Dette medfører, at der på trods af et skifte til Open Office vil være en restmængde Microsoft Office, der ikke kan udfases før fagsystemerne udskiftes. Denne restmængde vurderes at være ca. 10 %. Ved overgang til Open Office vil der fortsat være behov for at benytte Microsoft Outlook, der skal købes separat. Fortsættes på vedhæftet side 6

7 Årlige udgifter Oprindelig budgetteret besparelse Kr Heraf urealiserbar skolerelateret Kr Nødvendige Microsoft Office Kr Nødvendige Outlook-licenser Kr Mulig besparelse inden udgifter til skift og integration Kr Anslåede engangsudgifter og Open Office-drift fordelt på 4 år Konvertering, undervisning og snitflader Kr Vedligehold snitflader og integrationer Kr Det fremgår, at selv om størstedelen af de direkte licensudgifter kan spares, vil der ikke være nogen nævneværdig besparelse. Erfaringer fra de norske kommuner og amter, der er markant længere fremme i implementeringen af Open Office end de danske, viser, at de forventede besparelser udebliver, ligesom der er flere problemer med anvendelsen, især i forbindelse med integration til fagsystemer. Adskillige af de norske amter og kommuner skifter i disse år tilbage til Microsoft og flere af dem hævder, at denne tilbagevenden medfører betydelige millionbesparelser. Hertil kommer, at der selv ved en positiv eller neutral business case vil være en betydelig usikkerhed omkring integration og snitflader til de fagsystemer og andre løsninger, der anvendes i Skive Kommune. Som et kuriosum kan nævnes, at den standardiserede skabelon for offentlige business cases, som Videnskabsministeriet har lavet, kun kan anvendes i Microsoft Office. 7

8 Forslag til driftsudvidelser Nr. 2 Vækstpulje for Politikområde: Administration ØK 1000 kr Beskrivelse af udvidelsesforslaget Skive Byråd vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 at afsætte 3 mill. kr. i 2012 og 4 mio. kr. i 2013 til en såkaldt Vækstpulje. Der ansøges om, at der afsættes 3 mio. kr. til Vækstpuljen i hver af årene 2014 og Formålet med puljen er, at være med til at stimulere en fremtidig erhvervsudvikling, som primært baserer sig på egnens kernekompetencer inden for turisme og erhvervsområdet. Målet med Vækstpuljen er at sikre og generere udviklingsmidler, som i et samspil med de i regi af Vækstforum igangsatte tiltag, kan være med til at øge udbuddet af arbejdspladser og opkvalificere såvel arbejdsstyrken som erhvervslivet. Dette i et forsøg på at imødegå de særlige udfordringer Skive Kommunes arbejdsmarked står over for i disse år. Puljen har nu eksisteret i knap ½ år og har allerede medvirket til igangsætning af en række aktiviteter, som er med til at skabe udvikling, vækst og nye arbejdspladser i Skive Kommune. Det drejer sig om følgende projekter: MORE fokus på internationalisering Energi i Væksten CAPE PONDUS Tilskud til Erhvervs Ph. D.med fokus på vækst og udvikling af relevante virksomheder Pr. 19. juni 2012 er der er bevilget kr. 1,79 mio. i 2012 og 2,34 mio. i 2013 fra vækstpuljen. I taskforcen, som blev nedsat i forbindelse med lukningen af Flextronics, arbejdes der med yderligere tiltag, som muligvis vil resultere i en række nye ansøgninger til vækstpuljen i august. Vækstpuljen viser allerede efter det første halve år, at den medvirker til at gennemføre udviklingsprojekter, som giver nye arbejdspladser og øget vækst på egnen. Mange af projekterne, der igangsættes, er længerevarende tiltag, som også vil række ind i årene Ligeledes vil der løbende komme nye tiltag, som også vil støtte op om målet med Vækstpuljen. Der ansøges derfor allerede nu om at der afsættes 3 mio. kr. til Vækstpuljen i hver af årene 2014 og

9 Forslag til driftsudvidelser Nr. 3 Politikområde: Videooptagelse af byrådsmøder Politisk organisation 1000 kr Beskrivelse af udvidelsesforslaget behandlede i mødet d. 7. februar 2012 forslag til videooptagelse af byrådsmøder. besluttede, at forslaget afventer drøftelserne i forbindelse med budgetlægningen for Kommunen har modtaget tilbud på optagelse af byrådsmøder fra et firma, der vil medbringe videoudstyr og optage et møde, derefter får kommunen en dvd, som kan offentliggøres på hjemmesiden. Firmaet har foretaget en prøvetransmission af byrådets møde i oktober Firmaet tilbyder at optage fremtidige byrådsmøder for kr. pr gang. Alternativt kan der være tale om en engangsudgift anlæg på kr. + en årlig driftsudgift på kr. En opgradering af det nuværende mikrofonanlæg vil koste kr. og nyanskaffelse af streamning vil koste kr. Hertil kommer udgifter til installationer på skønnet kr., hvilket vil medføre samlede udgifter på kr. Udgiften kan alternativt finansieres via leasing. Hertil kommer en udgift til servicekontrakt på kr. pr måned. Løsningen medfører, at der vil skulle uddannes to superbrugere til at drift af systemet og til at sørge for, at der bliver indtastet særlige oplysninger til hvert møde. 9

10 Anlægsforslag Nr.: 1 ny skive.dk Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Nødvendig anskaffelse af nyt websystem og udvikling af en ny tidssvarende hjemmeside til Skive Kommune. Skive Kommunes websystem er ved at blive udfaset. Det er derfor tvingende nødvendigt, at der anskaffes et nyt system og på basis heraf udvikles en ny skive.dk, der er fuldt optimeret til digital selvbetjening. Skive Kommunes nuværende webløsning er baseret på CMS systemet Synkron Via. Skønt dette system ikke er særlig gammelt, er det på vej til at blive udfaset, jævnfør nedenstående. Anskaffelse af en ny webløsning er derfor nødvendig: - Skive Kommunes CMS konsulent, Bleau A/S, skriver: Producenten af Synkron Via har valgt at tildele al opmærksomhed om deres andet CMS produkt DynamicWeb. Synkron Via vil derfor kun blive vedligeholdt og bliver ikke videreudviklet. Det må derfor forventes, at produktet over de næste år vil blive udfaset, ikke mindst pga. de øgede krav til digitalisering i den offentlige sektor. - CMS firmaet skriver videre: Skive Kommunes Synkron Via løsning blev etableret i forbindelse med en opgradering fra SynkronWeb i slutningen af år Løsningen var en såkaldt platformskonvertering, hvor der primært var fokus på teknisk opgradering, med overførelse af eksisterende indhold. Skive Kommunes nuværende løsning understøtter ikke den digitale borgerservice optimalt, og pga. den manglende udvikling af CMS platformen, bruges der forholdsvis mange penge på vedligehold af specialudviklet funktionalitet, der skal kompensere for den manglende standard udvikling. Generelt siges det, at en hjemmeside har en levetid på ca. 4. år, idet der hele tiden sker stor udvikling på det digitale område. Den kraftige fokus på digital selvbetjening både hos kommunerne selv og fra centralt hold har sat yderligere skub i konverteringerne til nye systemer. Der er fra den fælleskommunale digitaliseringsstrategi krav om, at 30% af alle henvendelser fra borgerne til kommunen skal være digitale i 2012 stigende til 50% i Fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der krav om at 80% af alle henvendelser på udvalgte områder skal være digitale. Under forudsætning af en levetid på 4 år, vil skive.dk skulle udskiftes om 1½-2 år. Dette svarer til udviklingstiden for et nyt system og ny hjemmeside. Det anbefales derfor at 10

11 påbegynde udviklingsprocessen ultimo 2011, således at den nye skive.dk kan være klar ultimo Løsningsbeskrivelse En ny webløsning skal være en langsigtet model, som skal kunne matche de kommende års kommunale og centrale krav om stigende digitalisering. Der er brug for en grundig analysefase hvor markedet for udvikling af nye hjemmesider undersøges grundigt. Omkostninger: For at kunne give et kvalificeret skøn på omkostninger til udvikling af en ny hjemmeside er omkostningerne ved andre kommuner blevet undersøgt. Her kan nævnes følgende (for udvikling af ny hjemmeside incl. drift de første 4 år): - Silkeborg har bevilliget kr. 1,5 mio. Herudover er der afsat kr. 1,5 til projektledelse. - Randers har bevilget kr. 1,5 mio. - Viborg har bevilget kr. 3,0 mio. Kr. Skive Kommune har ligeledes - gennem workshops sammen med andre kommuner - været i kontakt med et bureau, der udvikler hjemmesider. Her oplyses priser fra kr. 1,05 mio. 2,97 mio. Den billigste løsning er en open source løsning med meget lav grad af tilpasning til den enkelte kommune. Den dyreste løsning er en traditionelt udviklet hjemmeside med meget avancerede løsninger. Der forventes følgende omkostninger incl. drift de første 4 år ved en ny skive.dk: - kr til analysefase primo Kr til udvikling og implementering. Disse udgifter vil forfalde 2013 Udvikling af ny skive.dk har været behandlet på direktionsmøde ultimo Her blev følgende besluttet: Der igangsættes en undersøgelse af krav til nyt system. Analysen gennemføres 2012 og der søges om kr til analysen og efterfølgende udviklingsudgifter for kr. 1,6 mio. kr. Finansieringen af de kr til analysen tages af IT-strategipuljen og der fremføres sag til politisk behandling med ansøgning om anlægsudgift i budget 2013 vedr. udviklingsudgiften. Implementering På baggrund af ovenstående faktorer anbefales det, at der udvikles en ny hjemmeside for Skive Kommune. Projektet vil være delt i 3 faser: - Analysefasen: Tilbud på udvikling og implementering: Udvikling og implementering:

12 Anlægsforslag Nr.: 2 Bydelspuljen Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Byrådet har i forbindelse med budget 2010 for første gang afsat midler til en egentlig bydelspulje. Ideen med puljen er at opbygge og understøtte en række (udviklings)projekter i Skive by i stil med den tankegang, der ligger til grund for Landsbyudvalget. Forvaltningen har i foråret indbudt til borgermøde om anvendelsesmulighederne. Der forventes at ligge færdige kriterier for puljen i efteråret Indtil da behandles sagerne som enkelt sager. Den første ansøgning er behandlet i udvalget, som har givet et tilskud til udvikling af Resen Multipark. Byrådet har i forbindelse med budget 2010 og budget 2011 afsat 0,5 mio. kr. til puljen i hvert af årene. Byrådet har endvidere i forbindelse med budget 2012 afsat yderligere 0,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene

13 Anlægsforslag Nr.: 3 Landsbypuljen Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev der etableret et såkaldt 17 stk. udvalg nemlig Landsbyudvalget. Byrådet (sammenlægningsudvalget) har i 2006 vedtaget et kommissorium for Landsbyudvalgets opbygning og i 2008 en Landsby- og landdistriktspolitik, der understøtter udvalgets arbejde. Udvalget består af 11 medlemmer heraf 5 udpeget af byrådet samt 6 borgerrepræsentanter. Udvalget har i henholdsvis haft et årligt anlægsbudget på 3,0 mio. kr. Udvalget har en medfinansieringsgrad på ca. 25%. De 15 mio. kr. i perioden genererer således projekter til en samlet værdi af ca. 60 mio. kr. Der er i budget 2012 afsat 3,0 mio. kr. i 2013 og

14 Anlægsforslag Nr.: 4 Fjordstien Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Byrådet har i foråret 2009 offentliggjort planstrategien for Skive Kommune. Planstrategien er et af kommunens overordnede styringsinstrumenter på lige fod med bl.a. virksomhedsstrategien og de økonomiske beretninger (budget og regnskab). Det er således hensigten, at planstrategien (de konkrete indsatsområder) skal følges op i den årlige budgetlægning. Planstrategien udpeger 5 indsatsområder: Skive 2020 Skive et godt sted at bo Campus Skive Oplevelsesriget ved Limfjorden Landsbyer i udvikling Under indsatsområdet Oplevelsesriget ved Limfjorden er en af de beskrevne handlinger - at etablere en stiforbindelse rundt langs Limfjordskysten. Anlægsønsket er medtaget i Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik Forvaltningen har tidligere foreslår, at der i første omgang arbejdes med at etablere stien op langs østkysten af Salling fra Skive over Sundsøre til Branden. Byrådet har i forbindelse med budget 2011 afsat 0,25 mio. kr. til projektet i Byrådet har endvidere i forbindelse med budget 2011 afsat yderligere 0,5 mio. kr. i overslagsåret Forvaltningen indstiller, at der i budget 2012 yderligere afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012, 2013 og 2014, så der lb. kan arbejdes videre med Fjordstien. 1. etape bliver strækningen fra Branden til Eskov Strandpark, hvor der allerede er en meget aktiv borgergruppe, der arbejder med projektet. Anlægsudgiften er anslået til ca. 2,0 mio. kr., der medfinansieres af de 0,25 mio. der er afsat i budget Der skal herudover arbejdes aktivt med fundraising. 2. etape forventes at bliver strækningen fra Skive (Resen Stand) og nord på. Projektet vil medføre en løbende drift. 14

15 Anlægsforslag Nr.: 5 Grøn vækst Anlæg, 1000 kr Beskrivelse af anlægsprojektet. Der er i budget 2012 afsat 3,0 mio. kr. i 2012 og 4,0 mio. kr. i 2013 til puljen til grøn vækst, der afsættes til projekter, hvor der er mulighed for op til 75% medfinansiering fra FødevareErhverv og/eller regionen. 15

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300

Økonomiudvalget - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 - Anlægsforslag, budget 2012 Nr. 1000 kr. 2012 2013 2014 2015 1Digitalisering af arkiver 3.355 2Nyt web-system til hjemmesiden 300 1.600 3Bydelsepuljen 500 500 500 500 4Landsbyudvalget* 3.000 3.000 3.000

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. juni 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Juni 2014...2 3. ET - Landdistriktsudvikling

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere