1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform"

Transkript

1 I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2. Deltagerne indbydes til at udarbejde detaljerede projektforslag til realisering af deres vinderidé efter konditionerne i nærværende program. 1. Opdragsgiver 3. Konkurrencemateriale Fonden Realdania Nikolai Eigtveds Gade København K Kontaktperson: Christian Andersen/Erik Rykind-Blarke Konkurrencematerialet består af nærværende program for fase 2 Projektkonkurrence, samt følgende bilag: Konkurrenceprogram fra fase1, Idekonkurrence 2. Konkurrenceform Konkurrencen er en lukket konkurrence for de deltagere i konkurrencens fase 1, der har fået deres idé præmieret. Følgebrevet hvormed dette program er fremsendt Generel information om projektet, målsætning og konkurrencebetingelser samt referater og videooptagelser fra inspirationskonferencen på Hindsgavl, kan findes på Konkurrenceprogram 3

2 4. Konkurrenceforslagets omfang Forslaget bør i en lettilgængelig fremstillingsform omfatte: Projektforslagets titel og idé kort præsentation af projektets koncept. Projektbeskrivelse. Der ønskes en kort redegørelse for forslagets arkitektoniske løsning af genanvendelsesproblematikken, relateret til projektets hoveddisposition, konstruktioner, materialevalg m.m. Beskrivelsen vedlægges illustrationsmateriale efter eget valg. Endvidere skal beskrivelsen indeholde et arealskema. Helhedsplan. I mål 1:1000, der viser bygningsanlæggets indplacering i det omkringliggende miljø. Situationsplan. I mål 1:500, der redegør for den bygningsmæssige og landskabsmæssige disponering inden for grundarealet. Bygningstegninger. Facade, planer og snit i mål 1:200 eller i anden skala, der anskueliggør projektets karakter. Illustrationer. Perspektivtegninger, visualiseringer, foto eller lignende der viser de karakteristiske træk i forslaget. 4 Konkurrenceprogram

3 Forretningsidé. Beskrivelse af den forretningsmæssige ide samt driftsbudget for aktiviteten, der knyttes an til genanvendelsen. Projektøkonomi. Budget for projektets realisering, samt en finansieringsplan. Det skal sandsynliggøres, at der er budgetmæssig dækning for projektets realisering. Projektorganisation. En beskrivelse af projektets organisation for det samlede forløb med oplysninger om hvilke rådgivere og virksomheder, forslagsstiller arbejder sammen med herunder kontaktpersoner, adresser, adresser og telefonnumre, samt tids- og handlingsplan for projektets realisering. 5. Forslagets udførelse Det samlede materiale skal være reproducerbart, så det kan gengives i en publikation og skal afleveres på følgende måde.: Plancher. Det samlede planchemateriale må ikke overstige 1,2 meter i højden og 2,4 meter i længden. Plancher markeres med ophængningsplan. 10 eksemplarer i A4-format af alt projektmateriale beskrevet under punkt 4 tegningsmateriale nedfotograferes til A4-format. Eventuel digital kopi i pdf format på navngivne Cd er. Materialet skal gemmes på Cd en i rækkefølgen, som fremgår af punkt 4. Der modtages ikke modeller. Modelfotos kan indgå i projektmaterialet. Konkurrenceprogram 5

4 6. Forespørgsler 7. Indlevering Der afholdes spørgemøde for vinderne og deres rådgivere torsdag den 25. marts, kl i Fonden Realdania. Spørgsmålene og svarerne fra mødet samt evt. spørgsmål, der senest den 15. april 2004 fremsendes skriftligt til konkurrencens sekretariat: Advice Group, Att: Heidie Jørgensen, Gammeltorv 6, 1457 København K vil blive tilstillet konkurrencedeltagerne ca. 1. maj Er der behov for at stille yderligere spørgsmål i forbindelse med konkurrencen, skal dette ske senest den 15. juni spørgsmål og svar vil blive tilstillet samtlige konkurrencedeltagere ca. 1. juli Forslagene skal være Fonden Realdania i hænde senest onsdag den 11. august Forslagene skal være mærket»projektkonkurrence«. Forslagene afleveres til: Fonden Realdania Att: Christian Andersen Nikolai Eigtveds Gade København K Forslagene kan indleveres personligt inden kl eller sendes via et posthus. For forslag indleveret direkte til Fonden Realdania vil der blive udstedt en kvittering. For forslag, der indleveres via posthus vil den 10. august 2004 blive godkendt som senest mulige forsendelsesdato. Der skal samtidig fremsendes et anbefalet brev med postkvittering eller kopi heraf til ovenstående adresse. 6 Konkurrenceprogram

5 8. Bedømmelseskriterier 9. Bedømmelseskomité Ved bedømmelse af forslagene vil der blive lagt vægt følgende bedømmelseskriterier i uprioriteret rækkefølge: Forslagets anvendelses- og idémæssige indhold - dets muligheder for kunne tilføre nyt liv og nye aktiviteter til en bevaringsværdig gårdejendom. De indsendte forslag vil blive bedømt af en bedømmelseskomité, der består af følgende personer: Direktør Jørgen Nordqvist, Bygningskulturelt Råd, Formand for Bedømmelseskomitéen. Arkitekt Christian Andersen, Fonden Realdania. Forslagets koncept de samlede arkitektoniske og funktionelle kvaliteter. Landskabsarkitekt Jacob Fischer, GHB-Landskabsarkitekter. Forslagets originalitet dets evne til at anvise nye løsningsforslag af arkitektonisk, teknisk eller planlægningsmæssig art, der kan optimere mulighederne for nyudnyttelse af bevaringsværdige gårdejendomme. Projektudvikler Christian Gjersøe, Nordkranen. Arkitekt Per Kruse, Arkitektskolen i Aarhus. Proprietær Steen Reventlow-Mourier. Forslagets respekt for ejendommens bevaringsværdier - herunder evnen til at tilføre nyt til gammelt. Konkurrencens sekretær: Arkitekt maa Kasper Danielsen og Cand. Comm. Mette Lindberg, Advice Group. Forslagets helhed dets behandling af en bevaringsværdig gårdejendom som et samlet anlæg i sammenhæng med dets omgivelser. Bedømmelseskomitéen forbeholder sig ret til at tilkalde yderligere sagkyndige som rådgivere, såfremt der i bedømmelseskomitéen er enighed herom. Forslagets bæredygtighed - sandsynligheden for at der kan skabes en økonomisk bæredygtig drift af stedets aktiviteter. Forslagets økonomi - sandsynligheden for at forslaget kan realiseres inden for de angivne økonomiske rammer med vægt på fornuftig anlægsøkonomi. Konkurrenceprogram 7

6 8

7 10. Omkostninger til udarbejdelse af projektforslaget 12. Offentliggørelse og udstilling af resultaterne Fonden Realdania giver økonomisk støtte til omkostningerne i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget. Størrelsen af støtten vil være afhængig af projektets karakter og omfang samt hvilke rådgivere, der involveres i projektet. Størrelsen af støtten fastsættes fra projekt til projekt af Fonden Realdania og vil være i størrelsesordenen kr inkl. moms. Med henblik på fastsættelse af støtten bedes forslagsstillerne hurtigst muligt indhente/udarbejde tilbud på løsning af de opgaver, der er forbundet med realisering af projektet. Når Fonden Realdania har modtaget tilbudet, tages der stilling til beløbet, hvorefter der indgås en separat aftale med forslagsstiller om udbetalingen heraf. Ved valg af rådgiver bør man sikre sig, at den pågældende er vant til at arbejde med bevaringsværdige bygninger. 11. Præmiering Der vil blive udpeget minimum 3 vindere af projektkonkurrencen. Vinderne vil blive tilbudt en medfinansiering på maksimalt 50 % af udgifterne til projektets realisering, alt efter projektets størrelse, kvalitet og økonomiske bæredygtighed. Støttemodtagerne er selv ansvarlige for at betale eventuel skat af den tildelte støtte, idet modtagerens skatteforhold er Fonden Realdania uvedkommende i enhver henseende. Støtten fra Fonden Realdania vil i øvrigt blive ydet på særlige vilkår, som fastlægges i en detaljeret støtteaftale mellem Fonden Realdania og den enkelte vinder. Efter bedømmelsen vil forslagene blive udstillet. Tidspunkt og sted vil blive meddelt konkurrencedeltagerne og pressen. Hvis forslagene efterfølgende udstilles andre steder, vil det blive meddelt konkurrencedeltagerne. Fonden Realdania har ret til at publicere alle de indsendte forslag. Enhver offentliggørelse af pressemeddelelser eller anden form for ekstern kommunikation af den tildelte støtte, projektets indhold og dets gennemførelse, må kun ske efter forudgående aftale med Fonden Realdania. Konkurrencedeltagerne er forpligtet til at sikre, at deres eventuelle rådgivere også overholder denne forpligtelse. 13. Rettigheder Det indleverede konkurrenceforslag tilhører Fonden Realdania. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren. Fonden Realdania forbeholder sig ret til at benytte ideer og enkeltheder fra samtlige indsendte forslag. Fonden Realdania har ret til at anvende alle oplysninger om projektet og dets resultat, herunder billedmateriale i sine formidlingsaktiviteter. 14. Returnering Det fremsendte materiale returneres ikke. 9

8 Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer Udgiver Fonden Realdania Nicolai Eigtveds Gade København K Initiativtager Fonden Realdania Fonden Realdania 2003 Redaktion Hans Peter Svendler, Realdania Christian Andersen, Realdania Erik Rykind-Blarke, Realdania Mette Lindberg, Advice Group Kasper Danielsen, Advice Group Grafisk tilrettelæggelse Roll Design A/S Dark Design Copenhagen Tryk Schultz Grafisk Oplag: Det er tilladt at bringe uddrag af Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer, med udførlig angivelse af forfatter og kilde. Det er ikke tilladt at gengive eller på anden måde udnytte billeder og illustrationer uden rettighedshaverens samtykke. Billeder og illustrationer er venligst stillet til rådighed af Arkitektfirmaet C.F. Møller, Arkitektfirmaet Kjær & Richter, Claus Bjarrum Arkitekter, Dansk Landbrugsrådgivning, Esben Munk Sørensen, Exners Tegnestue, Fonden Realdania, Jørgen Jørgensen, Jørgen Kaarup, Nørhald Kommune, Peter Wath, Skov- og Naturstyrelsen, Tegnestuen Ganshorn og Torben Lindegaard. Yderligere information 10

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

4 havne på Bornholm dommerbetænkning

4 havne på Bornholm dommerbetænkning Bornholms Regionskommune 4 havne på Bornholm dommerbetænkning Åben idékonkurrence 1) Nørrekås Lystbådehavn 2) Hasle Havn 3) Allinge Havn 4) Årsdale Havn 3 45/20137 11/83127 45/20137 17/90100 5/41082 37/51273

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999

Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Kunsten ud i det offentlige rum December 1999 Indledning Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og by- og boligminister Jytte Andersen nedsatte oktober 1998 som led i en række fælles arkitekturpolitiske

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere