Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services"

Transkript

1 Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services

2 Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og rådgiver danske og udenlandske selskaber samt aktionærer, bestyrelsesmedlemmer etc. om selskabsretlige forhold. David Moalem Partner, advokat, Ph.D. Telefon: David leder Deloittes kapitalmarkedsretsgruppe og rådgiver danske og udenlandske børsnoterede og finansielle virksomheder om selskabsret, børsret og finansiel regulering. Thomas Meyer Stage Senior Manager, advokat Telefon: Thomas leder Deloittes arbejds- og ansættelsesretsgruppe og rådgiver danske og udenlandske virksomheder om arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

3 Selskabsguide Den nye selskabslov

4 Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Tlf.: Fax: Ansvarshavende: Christian Bredtoft Guldmann Redaktionen afsluttet april Tryk: Rosenberg bogtryk Grafisk design: Deloitte, Trine Kronborg 1. udgave, 1. oplag 2010 ISBN:

5 Indhold Velkommen til Deloittes Selskabsguide om den nye selskabslov! Hvad er baggrunden for og målet med den nye selskabslov? Hvornår træder den nye selskabslov i kraft? Hvad betyder den nye selskabslov for struktur og sprogbrug? Hvordan stiftes et selskab under den nye selskabslov og hvad kan vedtægterne regulere? Hvad gælder fremover om kapitalandele (aktier og anparter)? Hvilken betydning får den nye selskabslov for afholdelse af general forsamlinger? Er virkningen af ejeraftaler (aktionær- og anpartshaver overenskomster) ændret? Er der nye regler om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen? Er der nyt om ledelse af kapitalselskaber i den nye selskabslov? Bringer selskabsloven nyt om kapitalafgang? Skal revisor medvirke i forbindelse med selskabsretlige transaktioner?

6 1. Velkommen til Deloittes Selskabsguide om den nye selskabslov

7 Velkommen til Deloittes Selskabsguide om den nye selskabslov. Vi har valgt at udarbejde denne guide for at hjælpe vores kunder med at få overblik over en række af de væsentlige selskabsretlige ændringer, som introduceres med den nye selskabslov. Den nye selskabslov har delvist ikrafttrædelsestidspunkt den 1. marts Den nye selskabslov viderefører i vidt omfang de hidtil kendte selskabsretlige principper, men på en række områder medfører den nye lov helt nye regler, som selskaberne, aktionærerne og anpartshaverne bør bruge kræfter og resurser på at blive fortrolige med. Vi har anlagt en a la carte -tilgang til guidens indhold, og det betyder, at vi har valgt at beskrive en række af de centrale selskabsretlige nyskabelser og ændringer på en så klar og operationel måde som muligt. Dermed håber vi, at denne guide om den nye selskabslov bliver en hjælp til at skabe overblik over den nye selskabsretlige regulering, og at guiden bibringer læseren en forståelse for den praktiske håndtering af de nye regler. Guiden om den nye selskabslov beskriver ikke alle de ændringer, som den nye selskabslov medfører. Guidens målgruppe er aktionærer og anpartshavere, bestyrelses- og direktionsmedlemmer, interne jurister, og andre, der i praksis beskæftiger sig med selskabsretlige forhold i danske virksomheder. For at gøre guiden så læsevenlig som mulig, har vi trods selskabslovens nye sprogbrug i vidt omfang valgt at benytte udtryk som aktieselskab i stedet for kapitalselskab og aktionær i stedet for kapitalejer. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, benyttes sådanne udtryk synonymt, således at aktieselskab og aktionær også dækker over anpartsselskab og anpartshaver. For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at denne guide om den nye selskabslov ikke kan erstatte egentlig rådgivning om konkrete problemstillinger. Derfor påtager Deloitte sig ikke ansvar for direkte eller indirekte skader eller tab, der skyldes brug heraf, og det gælder uanset om skaden eller tabet skyldes fejlagtig information eller andre forhold i relation til denne guide. God læselyst! Selskabsguide Den nye selskabslov 5

8 2. Hvad er baggrunden for og målet med den nye selskabslov? 6

9 Aktieselskabsloven trådte i kraft i Der er løbende siden 1973 sket mindre justeringer af loven, men en egentlig modernisering af aktieselskabslovgivningen har der ikke været tale om. Den seneste version af anpartsselskabsloven trådte i kraft i Filosofien bag 1996-anpartsselskabsloven var, at loven skulle indeholde så få bestemmelser som muligt, idet anpartsselskaberne og deres anpartshavere derved skulle have mest mulig aftalefrihed. Den velmente regelforenkling har imidlertid givet anledning til tvivl om, hvad der har været gældende i en række tilfælde, når aftalefriheden ikke har været udnyttet. Der har således de senere år været et behov for at give selskabslovgivningen et omfattende serviceeftersyn. I efteråret 2006 nedsatte regeringen et udvalg, der fik til opgave at modernisere den danske selskabslovgivning (Moderniseringsudvalget). Det fremgik af udvalgets opgavebeskrivelse, at regeringen ønskede, at Danmark skal blive et af verdens mest konkurrencedygtige samfund. Dette overordnede mål skulle understøttes af rammevilkår i verdensklasse for virksomhederne. Ambitionsniveauet for den nye selskabslov har således været højt. Moderniseringsudvalget blev bedt om at udarbejde et udkast til ny selskabslovgivning, der skulle følge den internationale udvikling uden som udgangspunkt at stille større krav til selskaberne, end hvad der følger af den selskabsretlige EU-regulering. Moderniseringsudvalget er efter Deloittes opfattelse generelt lykkedes med at skabe en selskabsretlig lovgivning i verdensklasse. I forbindelse med Folketingets behandling af den nye selskabslov blev enkelte nyskabelser fravalgt. Folketinget fulgte således blandt andet ikke moderniseringsudvalgets forslag om, at anpartsselskaber skulle kunne stiftes med en selskabskapital på 1 kr. Forslaget om at tillade aktionærlån indenfor de frie reserver fik heller ikke Folketingets blå stempel.... dette overordnede mål skulle understøttes af rammevilkår i verdensklasse for virksomhederne. Ambitionsniveauet for den nye selskabslov har således været højt. Selskabsguide Den nye selskabslov 7

10 3. Hvornår træder den nye selskabslov i kraft? 8

11 Trinvis ikrafttræden af selskabsloven 1. Etape 2. Etape 3. Etape 1. marts maj 2010 Forventet ikrafttrædelse ukendt muligvis primo Hvornår træder de nye regler i kraft? Den nye selskabslov blev vedtaget af folketinget den 29. maj På vedtagelsestidspunktet havde man ikke overblik over, hvor hurtigt de nye regler kunne implementeres, og Folketinget bemyndigede derfor Økonomi- og Erhvervsministeren til ved bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om lovens ikrafttræden. Ministeren udnyttede denne bemyndigelse og udstedte den 22. februar 2010 en omfattende ikrafttrædelsesbekendtgørelse. Det følger af ikrafttrædelsesbekendtgørelsen, at størstedelen af reglerne i den nye selskabslov har ikrafttrædelsestidspunkt den 1. marts En række bestemmelser i den nye lov forudsætter, at der sker en tilpasning af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-systemer, og disse bestemmelser træder således først i kraft på et senere tidspunkt. I de enkelte kapitler nedenfor vil ikrafttrædelsestidspunktet blive behandlet i relation til hver enkelt bestemmelse. Størstedelen af reglerne i den nye selskabslov har ikrafttrædelsestidspunkt den 1. marts Selskabsguide Den nye selskabslov 9

12 3.2 Hvilke regler skal anvendes på førstkommende ordinære generalforsamling? Udgangspunktet er, at de regler, der er gældende på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, finder anvendelse. Det er således reglerne i den nye selskabslov, som selskaberne, aktionærerne og dirigenterne skal have for øje ved planlægningen og afholdelsen af den første ordinære generalforsamling efter den 1. marts Som beskrevet ovenfor har selskaberne reelt kun haft fra den 22. februar 2010 til den 1. marts 2010 til at forberede sig på lovens faktiske ikrafttrædelsestidspunkt. Det har derfor været nødvendigt i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen at fastsætte en række overgangsbestemmelser, der sikrer en fleksibel afholdelse af den første (ordinære) generalforsamling efter den nye selskabslovs ikrafttræden. Indkaldelse til førstkommende generalforsamling kan ske med den frist, der fremgår af selskabets vedtægter uanset at denne frist måtte være kortere end fris ten efter den nye selskabslov. Bemærk dog at der ikke er lavet særlige overgangsregler vedrørende den nye lovs 99, hvorefter børsnoterede selskaber skal gøre indkaldelsen og en række andre oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 3 uger inden generalforsamlingen. 99 finder således anvendelse på førstkommende generalforsamling, men det er sandsynligt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i praksis vil kunne acceptere, at fristen efter 99 rykkes, så den svarer til overgangsfristen for indkaldelser. Den nye selskabslovs 84 om registreringsdato og frist for anmeldelse af deltagelse i generalforsamling finder ikke anvendelse på den første generalforsamling, der indkaldes til efter den 1. marts Eksisterende vedtægtsbestemmelser om, at aktionærer eller anpartshavere skal anmelde deres deltagelse op til 5 dage forud for generalforsamlingen, kan således anvendes på førstkommende generalforsamling. Forbuddet mod en såkaldt kupregel i vedtægterne i børsnoterede selskaber finder ej heller anvendelse på den første generalforsamling, som indkaldes efter den 1. marts

13 De nye regler i selskabsloven om at aktionærer og anpartshavere skal have mulighed for at brevstemme, finder ikke anvendelse på den første generalforsamling, der indkaldes til efter den 1. marts Bestemmelserne i den nye selskabslov 101, stk. 5-7, om oplysningskrav vedrørende stemmeafgivelse m.v. træder først i kraft den 1. maj Den nye regel om, at en aktionær har krav på at få et bestemt emne optaget på dagsordenen, hvis aktionæren senest 6 uger forinden har anmodet herom, finder ikke anvendelse på generalforsamlinger, der afholdes inden den 1. maj I stedet gælder i overgangsperioden det hidtil kendte princip om, at aktionæren kan få et punkt på dagsordenen, hvis anmodning herom er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Den nye regel om, at børsnoterede selskaber senest 8 uger forud for den planlagte dato for generalforsamlingen skal offentliggøre den planlagte dato og fristen for optagelse af emner på dagsordnen, træder først i kraft 1. maj Selskabsguide Den nye selskabslov 11

14 Den vigtigste overgangsbestemmelse i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen er 55, stk. 2. Det fremgår heraf, at alle aktieselskaber og anpartsselskaber på første generalforsamling, der indkaldes til efter den 1. marts 2010, skal gennemføre vedtægtsændringer, der er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med de regler i den nye selskabslov, som træder i kraft den 1. marts 2010 henholdsvis den 1. maj Deloitte anbefaler, at alle aktieselskaber og anpartsselskaber forud for første indkaldelse til en generalforsamling efter 1. marts 2010 får foretaget en gennemgang af selskabets vedtægter og eventuelle ejeraftaler (aktionær- og anpartshaveroverenskomster) for at sikre den fornødne overensstemmelse med den nye lovgivning. Afhængig af de konkrete omstændigheder vil det enkelte selskab ofte med fordel kunne gøre brug af de nye muligheder, som den nye selskabslov giver. Det bør selvsagt også vurderes, hvilke fordele det enkelte selskab konkret kan opnå. Deloitte anbefaler, at alle aktieselskaber og anpartsselskaber forud for første indkaldelse til en generalforsamling efter 1. marts 2010 får foretaget en gennemgang af selskabets vedtægter og even - tuelle ejeraftaler. 12

15 4. Hvad betyder den nye selskabslov for struktur og sprogbrug? 14

16 4.1 Er der fortsat én lov for aktieselskaber og én for anpartsselskaber? Moderniseringsudvalget, som har stået fadder til den nye selskabslov, overvejede nøje, om aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven skulle samles i en lov, eller om der fortsat skulle være en opdeling af lovgrundlaget for de to selskabstyper. Udvalget og senere Folketinget fandt, at en sammenskrivning af de to love var at foretrække. En sammenskrevet lov anvendes i de fleste andre lande. Sammenskrivningen vil fjerne den usikkerhed, som 1996-revisionen af anpartsselskabsloven medførte, og med konsolideringen vil man samtidig undgå unødige gentagelser. 4.2 Er der en ny sprogbrug, som jeg bør være opmærksom på? Sammenlægningen af aktie- og anpartsselskabslovgivningen til én ny selskabslov har bevirket, at det har været nødvendigt at introducere en række nye begreber som samlebetegnelser for de hidtil kendte begreber i relation til henholdsvis aktie- og anpartsselskaber. Den nye ledelsesmodel, beskrevet nedenfor i afsnit , har ligeledes medført et behov for at introducere nye begreber. Da aktieselskaber er mere intensivt reguleret end anpartsselskaber, vil sammenskrivningen medføre en mere omfattende og kompliceret lovgivning for anpartsselskaber. Det er hensigten, at mindske effekten heraf ved hjælp af vejledninger fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således anpartsselskaberne får adgang til overskuelig information om reguleringen af anpartsselskaber. Selskabsguide Den nye selskabslov 15

17 Oversigt over de nye begreber. Nyt begreb Kapitalselskab Kapitalejer Kapitalandel Ejerbevis Ejeraftale Ejerregister Ejerbog Det centrale ledelsesorgan Det øverste ledelsesorgan Kapitalklasse Tilsynsrådet Betydning Aktieselskab (A/S) og anpartsselskab (ApS) Aktionær og anpartshaver Aktie og anpart Bevis på ejerskab til en kapitalandel (aktiebrev) Aktionær- og anpartshaveroverenskomst Offentligt tilgængeligt register over kapitalejere, der ejer mere end 5% af et kapitalselskab Aktiebog og anpartshaverfortegnelse Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse. Direktionen i øvrige selskaber (tilsynsråd eller anpartsselskaber uden bestyrelse) Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse. Tilsynsrådet i selskaber, der har et tilsynråd. Direktionen i øvrige selskaber En klasse af kapitalandele hvortil der er knyttet samme rettigheder eller pligter (aktieklasse) Det øverste ledelsesorgan i de selskaber, der anvender den ledelsesmodel, hvor det øverste ledelsesorgan alene har en kontrol funktion i forhold til direktionen 16

18 Begreber som kapitalselskab, kapitalejer, kapitalandel og centrale og øverste ledelsesorgan er lovtekniske samlebetegnelser, som næppe vil blive brugt i praksis i vedtægter, på generalforsamlinger, etc. De traditionelle og i den konkrete situation mere præcise betegnelser; aktie- og anpartsselskab, aktionær og anpartshaver, aktie og anpart og bestyrelse vil således fortsat være centrale begreber. Det er derimod ikke usandsynligt, at begreber som ejerbog og ejeraftale med tiden helt vil erstatte aktiebog og anpartshaverfortegnelse og aktionær- og anpartshaveroverenskomst. Selskabsguide Den nye selskabslov 17

19 5. Hvordan stiftes et selskab under den nye selskabslov og hvad kan vedtægterne regulere? 18

20 5.1 Hvordan er stiftelsesproceduren fremover? Efter de tidligere gældende regler foregik stiftelse af aktieselskaber efter en fast og lidt omstændelig procedure. Først underskrev stifterne et stiftelsesdokument med tilhørende udkast til vedtægter. Derefter kunne der ske tegning af aktier på tegningslister. Når stifterne havde accepteret tegningen af aktier, kunne der afholdes konstituerende generalforsamling. Dertil kom selvfølgelig indbetaling af selskabskapitalen og registrering. Stiftelsesproceduren for anpartsselskaber har hidtil været mindre formbunden, og der har ikke været krav om afholdelse af en konstituerende generalforsamling. Den nye selskabslov anvender principperne for stiftelse af anpartsselskaber på alle selskaber også på aktieselskaber. Nøgleordet for de nye regler om stiftelse er således fleksibilitet. Proceduren for stiftelse af både aktie- og anpartsselskaber er fremover som beskrevet umiddelbart nedenfor. 1. Der udarbejdes vedtægter for selskabet 2. Stiftelsesdokumentet vedhæftet vedtægter underskrives af stifterne 3. Tegningen sker på selve stiftelsesdokumentet eller i bilag hertil 4. Tegningen accepteres af stifterne 5. Selskabskapital indbetales (se afsnit 5.4 nedenfor om delvist indbetalt selskabskapital) 6. Stiftelsen registreres senest 2 uger efter at stiftelsesdokumentet er underskrevet Hvornår er et selskab stiftet? Et selskab anses som stiftet fra det tidspunkt, hvor stiftelsesdokumentet er underskrevet forudsat at tegningen gennemføres og stiftelsen registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stiftelse frem i tid Som noget nyt kan et selskab stiftes med virkning op til 12 måneder frem i tid. Stiftelsesdokumentet skal i givet fald angive en bestemt dato for den fremtidige stiftelse. Selskabsguide Den nye selskabslov 19

21 Stiftelse af et selskab frem i tid kan ikke ske, hvis selskabskapitalen indbetales helt eller delvist i andre værdier end kontanter (apportindskud). Årsagen hertil er, at værdien af de indskudte aktiver vil kunne have ændret sig væsentligt i den mellemliggende periode. Stiftelse med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft Hvis et selskab i forbindelse med stiftelsen overtager en bestående virksomhed, har det hidtil været accepteret, at stiftelsen regnskabsmæssigt kunne ske med virkning tilbage til første dag i indeværende regnskabsår for den virksomhed, som indskydes. Den nye selskabslov åbner for, at også stiftelse ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab kan ske med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid. De nye regler om stiftelse frem i tid og stiftelse med regnskabsmæssig virkning tilbage i tid ved indskud af en bestemmende kapitalpost er endnu ikke trådt i kraft. Se for opdateret information om forventet ikrafttrædelsestidspunkt. 20

22 5.2 Fleksibilitet ved apportindskud og efterfølgende erhvervelser? Det har hidtil været et bærende princip i selskabslovgivningen, at der skulle være en særlig betryggelse for, at selskabskapitalen var til stede, hvis den blev indbetalt i andre værdier end kontanter, eller hvis selskabet i perioden efter stiftelsen erhvervede visse aktiver fra stiftere eller aktionærer. Denne betryggelse skulle tilvejebringes i form af en uvildig vurderingsberetning. Med den nye selskabslov mindskes sikkerheden for at selskabskapitalen reelt er fuldt indbetalt og til stede. Det er således ikke længere et krav for anpartsselskaber, at der skal tilvejebringes en vurderingsberetning, hvis anpartsselskabet de første 24 måneder efter stiftelsen erhverver aktiver fra stifterne eller fra anpartshaverne. For aktieselskaber er den beskyttelse, der ligger i en vurderingsberetning af disse efterfølgende erhvervelser reelt også fjernet, idet kravet fremover kun gælder ved erhvervelser fra stiftere og ikke som det tidligere var krævet også fra aktionærer. Ofte etableres et selskab således ikke med de efterfølgende aktionærer som stiftere, men erhverves blot som en hyldevare fra rådgiveren. Det vil således ofte ikke være transaktioner mellem stifter og selskab, der potentielt kan være problematiske. Det vil være transaktioner mellem selskabet og en aktionær, og i denne situation er kravet om en vurderingsberetning ikke opretholdt. Endvidere er der i den nye selskabslov åbnet op for, at både aktie- og anpartsselskaber i visse situationer kan undlade at indhente en vurderingsberetning i forbindelse med apportindskud og efterfølgende erhvervelser. Det er tilfældet, hvis der er tale om aktiver, der har været særskilt målt (til dagsværdi) og præsenteret i et revideret års- eller koncernregnskabregnskab, eller hvis der indskydes noterede aktiver. For begge aktivtypers vedkommende gælder dog, at bestyrelsen skal afgive en erklæring om, at værdien af de pågældende aktiver mindst svarer til den tegnede selskabskapital, og at bestyrelsen er ansvarlig overfor selskabet, selskabets aktionærer og selskabets kreditorer, hvis værdien af de indskudte aktiver ikke mindst svarer til den tegnede selskabskapital. Se mere om muligheden for at fravælge vurderingsberetning nedenfor i kapitel 12. De nye regler om mulighed for fravalg af vurderingsberetning ved apportindskud eller ved efterfølgende erhvervelse af visse aktiver er endnu ikke trådt i kraft. Se for opdateret information om forventet ikrafttrædelsestidspunkt. Selskabsguide Den nye selskabslov 21

23 5.3 Hvor stor skal selskabskapitalen være? Moderniseringsudvalget havde foreslået, at anpartsselskaber skulle kunne stiftes med en selskabskapital på 1 kr. Der var således lagt op til, at fremskaffelse af kapital i forbindelse med stiftelse af et selskab ikke skulle være en indgangsbarriere for igangsættere, der ønsker at drive virksomhed i selskabsform. Fjernelse af kapitalkravet for anpartsselskaber ville have været helt på linje med tendensen i det øvrige Europa. Under Folketingets politiske behandling af Moderniseringsudvalgets udkast til lovforslag blev kapitalkravet imidlertid justeret, således at den mindste selskabskapital, et anpartsselskab kan stiftes med, er kr. Nedsættelsen af kapitalkravet for anpartsselskaber fra kr. til kr. gælder også for anpartsselskaber, der er etableret forud for den nye selskabslovs ikrafttræden den 1. marts Sådanne anpartsselskaber kan således nu nedsætte selskabskapitalen til kr. Hvis et aktie- eller et anpartsselskab har tabt mere end halvdelen af kapitalen skal bestyrelsen sikre, at der indenfor 6 måneder afholdes en generalforsamling. Bestyrelsen skal på generalforsamlingen redegøre for selskabets økonomiske situation og om fornødent stille forslag om nødvendige foranstaltninger. Hvis et anpartsselskabs egenkapital kommer under kr., skal bestyrelsen ligeledes sikre, at der afholdes en generalforsamling indenfor 6 måneder. 5.4 Skal hele selskabskapitalen indbetales? Det er ikke længere et krav, at hele selskabskapital indbetales, dog skal minimum 25% af selskabskapitalen være indbetalt og altid minimum kr. Hvis selskabskapitalen ikke skal indbetales fuldt ud skal det fremgå af stiftelsesdokumentet. For så vidt angår aktieselskaber fastholder selskabsloven minimumskapitalkravet på kr. 22

24 Eksempel A A/S stiftes med en selskabskapital på kr. I stiftelsesdokumentet er det besluttet, at alene kr. skal indbetales. Aktierne tegnes af 5 aktionærer, der hver tegner for kr. Hver aktionær skal indbetale kr. svarende til 25% af selskabskapitalen. A A/S har herefter et krav på anfordring mod hver af de 5 aktionærer på kr. Såfremt kapitalandelen tegnes til overkurs, kan selskabskapitalen indbetales delvist, men i givet fald skal hele overkursen indbetales. Hvis selskabskapitalen helt eller delvist indbetales i andre værdier end kontanter (apportindskud), skal selskabskapitalen indbetales fuldt ud. Der er dog formentlig ikke noget til hinder for, at der foretages en opdeling, således at der først indskydes kontanter, hvor kun 25% indbetales, i forbindelse med tegningen (eller i forbindelse med kapitalforhøjelse), og at der umiddelbart derefter foretages en kapitalforhøjelse ved apportindskud, hvor forhøjelsesbeløbet indbetales fuldt ud. Selskabsguide Den nye selskabslov 23

25 Selskabet kan til enhver tid kræve den udestående selskabskapital indbetalt. Bestyrelsen kan ikke kræve udestående selskabskapital indbetalt fra udvalgte aktionærer. Det er hele den udestående selskabskapital, der i givet fald skal kræves betalt fra alle aktionærer. En kapitalejer kan til enhver tid frigøre sig ved indbetaling af den udestående selskabskapital. Det kan være relevant for en kapitalejer, at indbetale selskabskapitalen, hvis ejerandelene ønskes overdraget, idet både sælger og erhverver hæfter for den ikke indbetalte selskabskapital. Dette er ikke en situation, som er hensigtsmæssig for sælgeren efter overdragelsen. Hvis det er nødvendigt for en kapitalejer at indbetale den ikke indbetalte selskabskapital, mens de øvrige kapitalejere ikke ønsker at foretage nogen indbetaling, vil den selskabsdeltager, der har indbetalt, få en likviditetsmæssig ulempe sammenlignet med de øvrige selskabsdeltagere. Denne likviditetsmæssige forskel kompenseres ikke efter selskabslovens regler, men det kan efter omstændighederne være relevant at tage højde herfor i en ejeraftale. Virkningen af, at et selskab har selskabskapital, der ikke er fuldt indbetalt, er, at selskabet og i sidste ende kreditorerne, er afhængige af aktionærernes betalingsevne. Det vil ofte kunne være vanskeligt for en medkontrahent at vurdere betalingsevnen hos aktionærerne. Det bør således overvejes nøje, om en selskabsstruktur med ikke-indbetalt selskabskapital konkret er det rigtige valg for selskabet. Tilsvarende er det vigtigt fremover at være opmærksom på, at en del af den sikkerhed, der tidligere lå i selskabskapitalen nu fremover kan være blevet mindre. Den nye mulighed for at arbejde med ikkeindbetalt selskabskapital åbner ikke desto mindre for mere fleksible finansieringsstrukturer. Når selskabskapitalen er blevet indbetalt, kan hverken selskabet eller aktionærerne beslutte, at selskabskapitalen ikke længere skal være fuldt indbetalt. Selskabskapitalen kan således fortsat ikke udbetales til aktionærerne uden de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger herunder eventuelt udstedelse af proklama. 24

26 Allerede etablerede selskaber med fuldt indbetalt kapital kan dermed ikke umiddelbart drage nytte af den nye mulighed for, at en del af selskabskapitalen kan være ikke-indbetalt. Dog kan det i forbindelse med kapitalforhøjelser besluttes, at den nytegnede kapital kun skal indbetales delvist efter de samme regler som gælder ved stiftelse. Selvom et selskab ikke kan distribuere fuldt indbetalt kapital til aktionærerne, således at der etableres ikke-indbetalt selskabskapital, vil det ofte være muligt at opnå samme resultat gennem simple selskabsretlige transaktioner. Selskabets ledelse skal sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt. Det indebærer, at ledelsen løbende skal vurdere behovet for at kalde den udestående selskabskapital. En tilsidesættelse af denne pligt kan efter omstændighederne medfører et erstatningskrav mod ledelsen. Det vil være et naturligt led i ledelsens vurdering af kapitalberedskabet løbende at overveje, om det er nødvendigt, at kræve udestående selskabskapital indbetalt, hvis ledelsen ser en risiko for, at en eller flere aktionærers betalingsevne kan blive forringet. De nye regler om mulighed for alene at indbetale 25% af selskabskapitalen er endnu ikke trådt i kraft. Se for opdateret information om forventet ikrafttrædelsestidspunkt Hvorledes behandles ikke-indbetalt selskabskapital regnskabsmæssigt? Brutto- eller nettopræsentation? Ikke indbetalt selskabskapital kan i årsrapporten præsenteres enten: som et tilgodehavende (bruttopræsentation), eller ved at fratrække et beløb svarende til ikke indbetalt virksomhedskapital tydeligt under virksomhedskapitalen (nettopræsentation). Både efter brutto- og nettopræsentationsmetoden, skal et beløb svarende til den ikke indbetalte virksomhedskapital omklassificeres fra posten Overført resultat eller en anden reserve, der kan anvendes til udbytte, til posten Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital. Det samlede beløb, Selskabsguide Den nye selskabslov 25

27 som ikke er indbetalt i selskabskapital, fratrækkes med andre ord i de frie reserver, og reducerer hermed virksomhedens mulighed for at udbetale udbytte. Man bør være opmærksom på, at posten Overført resultat herved kan blive negativ. Hvis selskabet har valgt at præsentere en eventuel overkurs særskilt, kan omklassifikation også ske fra denne post. Reserven for ikke-indbetalt selskabskapital kan ikke elimineres med selskabets underskud eller formindskes på anden måde. Selskabskapitalen kan på sædvanlig vis nedsættes til dækning af underskud. Det er dog tvivlsomt, om selskabskapitalen kan nedsættes til dækning af underskud i det omfang et negativt beløb på posten Overført resultat er opstået som følge af omklassificeringen af et beløb fra denne post til Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital. Posten for ikke indbetalt selskabskapital reduceres i takt med, at der sker indbetaling af selskabskapitalen. Hvis tilgodehavendet på den ikke-indbetalte selskabskapital viser sig at være uerholdelig, skal selskabet nedsætte selskabskapitalen. Når selskabskapitalen er nedsat, vil posten for ikke indbetalt selskabskapital kunne reduceres tilsvarende. Årsregnskabslovens udgangspunkt er bruttopræsentation, idet ikke-indbetalt selskabskapital betragtes som et aktiv for virksomheden. Dette følger af den generelle aktivdefinition i årsregnskabsloven og af lovens krav om indregning af aktiver. I bemærkningerne til den nye bestemmelse i årsregnskabsloven om ikke-indbetalt selskabskapital anføres, at selskabet bør anvende den præsentation, som bedst afspejler betingelserne for den ikke-indbetalte selskabskapital, herunder om værdien af tilgodehavendet kan måles pålideligt. Selskabet bør også være opmærksom på, at den valgte præsentationsform kan have betydning for, hvorledes selskabets regnskabsmæssige nøgletal umiddelbart fremstår Hvad betyder ikke-indbetalt selskabskapital for selskabets kreditorer? Långivere og andre medkontrahenter skal fremover være opmærksomme på den øgede risiko, der ligger i, at en del af selskabskapitalen kan udestå hos selskabets ejere. 26

28 Der er særlig anledning til at være påpasselig, hvis selskabets bestyrelse er en såkaldt tantebestyrelse, hvor bestyrelsesmedlemmerne består af eneejerens familie, eller hvis et anpartsselskab har en ledelsesstruktur kun med en direktion, og selskabet er ejet og ledet af samme person. Bestyrelsen eller direktionen har efter omstændighederne en pligt til at kræve indbetaling af selskabskapitalen, hvis de er eller bliver bekendt med, en risiko for at betalingsdygtigheden hos den bagvedliggende ejer er ved at blive udvandet. Bestyrelsen eller direktøren vil imidlertid i disse tilfælde have en interesse i ikke at kræve selskabskapitalen indbetalt det vil jo netop ramme deres egen privatøkonomi, som i forvejen kan være under pres. Dermed vil de pågældende være inhabile, og en beslutning om at kræve den udestående selskabskapital indbetalt må derfor løftes op på generalforsamlingen. Hvis ikke ejeren i sin egenskab af bestyrelsesmedlem eller som direktør er indstillet på at kræve den resterende selskabskapital indbetalt fra sig selv, vil vedkommende så meget desto mindre på generalforsamlingen træffe en beslutning herom. Virkningen af den netop beskrevne situation er, at selskabets kreditorer først kan forvente, at selskabskapitalen bliver krævet indbetalt, når selskabet er gået konkurs. Det er nærliggende, at långivere i denne situation vil overveje behovet for ekstra sikkerhed fra den bagvedliggende ejer af selskabet, hvis der er ikke-indbetalt selskabskapital. 5.5 Hvor er selskabets hjemsted? Det var efter den tidligere gældende selskabslovgivning et krav, at selskabets vedtægter angav, i hvilken kommune selskabet havde hjemsted. Konsekvensen heraf var, at et selskab kun kunne flytte fra hjemstedskommunen, hvis der kunne opnås det nødvendige 2/3-flertal til vedtægtsændringer. Under alle omstændigheder var det nødvendigt at afholde omkostninger til en ekstraordinær generalforsamling, hvis flytningen ikke faldt sammen med afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Med den nye selskabslov er kravet om, at vedtægterne skal angive hjemstedkommunen, fjernet. I stedet skal selskabets hjemsted nu blot registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så oplysningen herigennem bliver tilgængelig for offentligheden. På den baggrund bør kapitalselskaber på den kommende generalforsamling overveje at beslutte at ophæve hjemstedsbestemmelsen i selskabets vedtægter. Selv hvis man fortsat ønsker selskabets hjemsted defineret i selskabets vedtægter, skal man være opmærksom på at hjemsted i den nye selskabslov forstås som selskabets adresse og altså ikke blot hjemstedskommunen. Selskabsguide Den nye selskabslov 27

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017

Solar A/S CVR-NR.: Vedtægter for. Solar A/S. til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Solar A/S CVR-NR.: 15 90 84 16 Vedtægter for Solar A/S til behandling på generalforsamlingen den 17. marts 2017 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24 25 67 82 Vestre Havnepromenade 7 9000 Aalborg T: (+45) 8896 1010 www.tk-development.dk AALBORG COPENHAGEN WARSAW PRAGUE STOCKHOLM VILNIUS 1 Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere