Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor"

Transkript

1 Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor Foranlediget, at en social- og sundhedsforvaltning frafaldt et krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension, som forvaltningen havde rettet mod en afdød pensionists datter, der havde fået bl.a. dette beløb udlagt af skifteretten til dækning af begravelsesomkostninger. Udtalt, at det var meget tvivlsomt, om Den Sociale Ankestyrelse havde haft kompetence til at tage stilling til det rejste hæftelsesspørgsmål, der måtte finde sin afgørelse på grundlag af andre regler end lov om social pension. Ankestyrelsen erklærede sig enig heri og ophævede sin afgørelse. FOB nr Henstillet til Sikringsstyrelsen at overveje at indskærpe de gældende regler for pensionen og at præcisere styrelsens cirkulære af 5. september 1984 om social pension på et enkelt punkt. (J. nr ). A klagede over, at Social- og Sundhedsforvaltningen i Frederiksberg Kommune havde krævet, at hans ægtefælle, B, skulle betale et beløb på kr. A var af den opfattelse, at der ikke var retligt grundlag for at afkræve B det nævnte beløb. Det fremgik af de bilag, som A sendte mig, at hans svigermor, C, der var folkepensionist, den 30. januar 1985 afgik ved døden. Forinden havde social- og sundhedsforvaltningen overført folkepension for februar måned 1985 (3.619 kr.) til hendes sparekassekonto. Den 12. februar 1985 blev boets midler af Frederiksberg Skifteret efter skiftelovens 10 udlagt til B til dækning af begravelsesomkostninger. Det fremgik af skifterettens stempel i sparekassebogen, at det udlagte beløb 5.459,58 kr. (det indestående beløb) omfattede folkepensionen for februar måned Social- og Sundhedsforvaltningen i Frederiksberg Kommune forsøgte at få det nævnte beløb tilbagebetalt, først fra sparekassen, og da dette ikke lykkedes, fra B.

2 Kravet mod B, var bl.a. fremsat i en skrivelse af 26. juli 1985, hvori forvaltningen havde anført, at spørgsmålet om tilbagebetaling havde været forelagt for Sikringsstyrelsen. Det var uomtvistet i sagen, at der ikke tilkom C pension vedrørende februar måned I en skrivelse af 15. april 1987 til A anførte jeg følgende:»på grundlag af de foreliggende oplysninger, jf. herved skifterettens stempel i sparekassebogen, må jeg lægge til grund, at skifteretten ved sin behandling af dødsboet har fundet, at det omstridte beløb var omfattet af boets midler. Social- og sundhedsforvaltningen kunne herefter - på lige fod med andre kreditorer - anmelde sit krav i dødsboet, hvilket så vidt vides ikke er sket. Efter skiftelovens regler påtager udlægsmodtageren sig ikke ved udlægget noget ansvar for afdødes personlige gæld. Det fremgår ikke af social- og sundhedsforvaltningens nævnte skrivelse af 26. juli 1985 til Dem, hvad der er det retlige grundlag for at antage, at der i en situation som den foreliggende - uanset de lige omtalte regler i skifteloven - skulle bestå en hæftelse for udlægsmodtageren, d.v.s. Deres ægtefælle. Det er efter min opfattelse uden videre klart, at dette hæftelsesspørgsmål ikke kan afgøres på grundlag af de socialretlige regler; navnlig kan det ikke antages, at Sikringsstyrelsen har hjemmel til at fastsætte materielle regler om efterladtes hæftelse (Sikringsstyrelsens cirkulære af 5. september 1984 om social pension 30, stk. 2, 2. pkt.). Den Sociale Ankestyrelses kompetence med hensyn til sager om social pension er fastsat i 50 i lov om social pension. Efter denne bestemmelses stk. 1 kan det sociale udvalgs (i København og Frederiksberg kommuner) afgørelser»om ret til ydelser efter denne lov«påklages til Den Sociale Ankestyrelse. Det er en konsekvens af min lige nævnte opfattelse, at jeg må være meget tvivlende overfor, at Den Sociale Ankestyrelse har kompetence til at tage stilling til det rejste hæftelsesspørgsmål, der efter min opfattelse må finde sin afgørelse på grundlag af regler uden for lov om social pension. 2/10

3 Sagen giver mig anledning til at foretage følgende: 1. Jeg har samtidig hermed anmodet Den Sociale Ankestyrelse om en udtalelse om, hvorvidt ankestyrelsen kan antages at have haft kompetence til at træffe den i sagen omhandlede afgørelse om Deres ægtefælles hæftelse for det omtalte beløb, som skifteretten den 12. februar 1985 udlagde til hende til dækning af begravelsesomkostningerne. Når jeg har modtaget udtalelsen, vil jeg vende tilbage til sagen. 2. Bestemmelsen i 30, stk. 2, i Sikringsstyrelsens cirkulære af 5. september 1984 om social pension har følgende indhold:»hvis dødsfaldet er indtruffet inden dispositionsdatoen, skal beløbet tilbageføres til kommunen, såfremt både tilbagekaldelsen og den faktiske tilbageførsel kan ske inden dispositionsdatoen. Kan disse betingelser ikke opfyldes, eller kan beløbet ikke tilbageføres, fordi de efterladte har hævet beløbet, må det sociale udvalg anmelde kravet for skifteretten eller for de efterladte med krav om tilbagebetaling uden hensyn til boets stilling. «Som nævnt ovenfor har Sikringsstyrelsen ikke hjemmel til at fastsætte materielle regler om efterladtes hæftelse; den lige citerede bestemmelse tager derfor sigte på at vejlede om, hvad der er gældende ret. Den gengivne bestemmelses andet punktum angår to situationer: 1. den situation, at tilbageførsel ikke kan lade sig gøre, fordi tidspunktet for dødsfaldet ligger for tæt på dispositionsdagen, og 2. den situation, at tilbageførsel hindres af, at de efterladte har hævet beløbet før dispositionsdatoen. (Den situation, at tilbageførsel hindres af, at pensionisten selv har hævet pensionen og derefter dør forinden dispositionsdatoen, omtales ikke.) Cirkulærbestemmelsen er efter min opfattelse uklar med hensyn til, hvad der efter Sikringsstyrelsens opfattelse kan foretages i de to situationer. Bestemmelsen kan forstås enten således, at der i begge situationer er mulighed for også at rette kravet personligt mod de efterladte, eller således, at denne mulighed alene foreligger i situation 2. I den foreliggende sag synes Sikringsstyrelsen at have indtaget det standpunkt, at hæftelse for de efterladte også foreligger i situation 1. 3/10

4 Jeg har samtidig hermed bedt Sikringsstyrelsen om at redegøre nærmere for det rejste spørgsmål, og jeg har bedt styrelsen i den forbindelse udtale sig om, hvorpå styrelsen støtter den opfattelse, at der overhovedet foreligger en personlig hæftelse for de efterladte med hensyn til et udbetalt pensionsbeløb. 3. Da besvarelsen af de under punkt 1 og 2 rejste spørgsmål må antages at have betydning for sagens videre forløb, har jeg samtidig hermed henstillet til social- og sundhedsforvaltningen, at forvaltningen sætter sagens behandling i bero, indtil der foreligger en afklaring af de rejste spørgsmål.«i en skrivelse af 14. juli 1987 til mig anførte Sikringsstyrelsen følgende:»efter 38 i lov om social pension, der trådte i kraft den 1. oktober 1984, kan chefen for Sikringsstyrelsen fastsætte nærmere regler om udbetaling af pension. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget til denne bestemmelse, at der med hjemmel i bestemmelsen bl.a. kan fastsættes regler om tilbageførsel af pension i de tilfælde, hvor pensionisten dør i tiden mellem dispositionsdatoen og forfaldstiden for pensionsudbetalingen. Sådanne regler er fastsat i 29 og 30 i Sikringsstyrelsens cirkulære af 5. september 1984 om social pension. Reglerne er nærmere beskrevet i pkt. 189 i Sikringsstyrelsens vejledning af 5. september 1984 om social pension. Efter pensionslovens regler skal pensionen udbetales månedsvis forud, således at den er til disposition senest den sidste bankdag i den foregående måned. Retten til pension ophører med udgangen af den måned, hvori pensionisten dør. Hvis en pensionist dør på et tidspunkt, hvor næste måneds pension er udbetalt eller bogført på pensionistens konto i et pengeinstitut, skal beløbet derfor kræves tilbage efter reglerne i 30, stk. 2, og stk. 3 i cirkulæret. Hvis dødsfaldet er indtruffet på eller efter dispositionsdatoen, anses beløbet for indgået i boet. Reglerne er beskrevet i 30, stk. 3. Hvis dødsfaldet indtræffer inden dispositionsdagen, anses beløbet ikke for udbetalt til pensionisten, og det skal derfor tilbageføres til kommunen, før 4/10

5 boet udlægges. Reglerne herfor er beskrevet i 30, stk. 2 og stk. 3, i cirkulæret. De omhandlede regler beskriver ialt 5 situationer: 1) Dødsfaldet sker i så god tid inden dispositionsdagen, at den faktiske tilbageførsel kan ske inden dispositionsdatoen, stk. 2, 1. pkt. 2) Dødsfaldet sker så tæt på dispositionsdatoen, at den faktiske tilbageførsel ikke nås, stk. 2, 2. pkt. 3) Tilbageførsel kan ikke ske, fordi de efterladte uretmæssigt har hævet pensionsbeløbet inden dispositionsdagen, stk. 2, 2. pkt. 4) Dødsfaldet er sket på eller efter dispositionsdatoen, stk. 3. 5) Pensionisten har selv disponeret over pensionsbeløbet inden dispositionsdagen, stk. 3. ad 1) Beløbet anses ikke for indgået i boet og kan uden videre tilbageføres til kommunen. Af praktiske grunde vil pensionen ofte blive bogført på pensionistens konto et antal dage før, pensionisten kan disponere over beløbet. Kommunen skal derfor, bl.a. af hensyn til eventuel tilbageførsel af pensionen, meddele dispositinsdatoen både til pensionisten og til pengeinstituttet, jf. 15 i Sikringsstyrelsens cirkulære af 5. september 1984 om social pension. Om fremgangsmåden ved tilbageførsel af pension inden dispositionsdagen henvises til ombudsmandens beretning for 1980, p , og til beretningen for 1981, p. 332, hvoraf det fremgår, at denne fremgangsmåde er anerkendt af Tilsynet med Banker og Sparekasser og af ombudsmanden. ad 2) Det sociale udvalg skal anmode skifteretten om at holde beløbet uden for boet, således at det kan tilbageføres til kommunen. Hvis boet allerede er udlagt, skal tilbagebetalingskravet rettes til arvingerne, der hæfter for gælden efter skiftelovens regler. Dette betyder, at tilbagebetalingskravet ikke vil kunne dækkes, hvis et bo er udlagt til dækning af begravelsesudgifterne efter 10 i skifteloven, idet den, der har fået udlagt boet, ikke hæfter for afdødes gæld. ad 3) Også i denne situation må det sociale udvalg bede skifteretten om, at beløbet holdes uden for boet. 5/10

6 Efter Sikringsstyrelsens opfattelse må den efterladte, der uretmæssigt har hævet pensionen inden dispositionsdagen, hæfte personligt efter almindelige erstatningsregler. ad 4 og 5) Beløbet anses for indgået i boet, og kravet skal anmeldes for skifteretten som simpelt krav. Den konkrete ombudsmandssag har ikke været forelagt Sikringsstyrelsen tidligere. Sikringsstyrelsen har i brev af 28. juni 1985 til Frederiksberg Kommune udtalt sig om spørgsmålet om standsning og tilbageførsel af pension ved dødsfald Det fremgår af ombudsmandens brev af 15. april 1987 til klageren, at Frederiksberg Kommune har rejst tilbagebetalingskrav over for klagerens kone, efter at boet var udlagt til denne efter skiftelovens 10. Denne fremgangsmåde er efter styrelsens opfattelse ikke i overensstemmelse med cirkulæret, se ovenfor under ad 2), samt pkt. 189 i Sikringsstyrelsens vejledning. Sikringsstyrelsen mener ikke, at det ovenfor nævnte brev fra Sikringsstyrelsen til Frederiksberg Kommune kan danne grundlag for den opfattelse, at tilbagebetalingskravet kan rettes mod de efterladte, når boet er udlagt efter 10 i skifteloven. Af brevet fremgår det derimod, at det er styrelsens opfattelse, at skifteretten efter kommunens anmodning bør drage omsorg for, at pensionsbeløbet ikke indgår i boet, når det udlægges efter skiftelovens 10. Sikringsstyrelsen har modtaget henvendelser fra flere kommuner om vanskeligheder med at få skifteretterne til at efterkomme anmodninger efter 30, stk. 2, 2. pkt., i Sikringsstyrelsens cirkulære af 5. september 1984 om social pension. Styrelsen har derfor rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening for at få oplyst, i hvilket omfang skifteretterne efterkommer kommunernes krav om tilbageførsel af pension, og landsforeningen har oplyst, at kommunerne generelt har problemer med at få skifteretterne til at efterkomme kommunernes anmodninger. Styrelsen overvejer derfor nu i samråd med Socialministeriets departement spørgsmålet om fastsættelse af retsregler om spørgsmålet i en mere egnet form og eventuelt med et tydeliggjort indhold. 6/10

7 I skrivelse af 2. september 1987 orienterede Den Sociale Ankestyrelse mig om indholdet af styrelsens samtidige skrivelse til B. I skrivelsen anførte ankestyrelsen bl.a. følgende:» I forbindelse med sagens behandling hos Folketingets Ombudsmand har Sikringsstyrelsen d. 14. juli 1987 afgivet en udtalelse om spørgsmålet om tilbageførsel af pension ved dødsfaldet. På grundlag af den nu foreliggende udtalelse fra Sikringsstyrelsen har ankestyrelsen påny behandlet sagen. Ankestyrelsen har ved sin fornyede vurdering af sagen lagt til grund, at Deres moders bo, herunder beløbet vedrørende pensionen for februar måned 1985 allerede d. 12. februar 1985 af Skifteretten på Frederiksberg i medfør af skiftelovens 10 var udlagt til Dem til dækning af begravelsesomkostninger. Sagen har været behandlet i ankestyrelsens møde d. 11. august 1987, hvor der blev truffet følgende AFGØRELSE: Ifølge skifteloven er der ved udlægning af et bo som nævnt ikke nogen personlig hæftelse for arvingerne for afdødes gæld. Det ligger følgelig uden for ankestyrelsens kompetence at behandle spørgsmålet om det af Frederiksberg kommunes Socialdirektorat mod Dem rejste krav. Ankestyrelsens afgørelse som meddelt den 30. oktober 1986 ophæves derfor.«i en skrivelse af 20. november 1987 til Sikringsstyrelsen udtalte jeg bl.a. følgende:» Med hensyn til den konkrete sag har Sikringsstyrelsen anført, at et krav på tilbagebetaling af pension ikke vil kunne dækkes, hvis et bo er udlagt til 7/10

8 dækning af begravelsesudgifter efter 10 i skifteloven, idet den, der har fået udlagt boet, ikke hæfter for afdødes gæld. Sikringsstyrelsen er af den opfattelse, at den fremgangsmåde, som Social- og Sundhedsforvaltningen i Frederiksberg Kommune har fulgt i sagen, ikke er i overensstemmelse med cirkulæret. Jeg har gjort Social- og Sundhedsforvaltningen i Frederiksberg Kommune opmærksom på det, Sikringsstyrelsen har anført, og meddelt, at jeg går ud fra, at dette vil give forvaltningen anledning til i en skrivelse til (B) at frafalde det tidligere rejste krav. I udtalelsen af 14. juli 1987 har Sikringsstyrelsen endvidere anført:»sikringsstyrelsen har modtaget henvendelser fra flere kommuner om vanskeligheder med at få skifteretterne til at efterkomme anmodninger efter 30, stk. 2, 2. pkt., i Sikringsstyrelsens cirkulære af 5. september 1984 om social pension. Styrelsen har derfor rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening for at få oplyst, i hvilket omfang skifteretterne efterkommer kommunernes krav om tilbageførsel af pension, og landsforeningen har oplyst, at kommunerne generelt har problemer med at få skifteretterne til at efterkomme kommunernes anmodninger. Styrelsen overvejer derfor nu i samråd med Socialministeriets departement spørgsmålet om fastsættelse af retsregler om spørgsmålet i en mere egnet form og eventuelt med et tydeliggjort indhold.«det, Sikringsstyrelsen har anført, giver mig anledning til følgende bemærkninger: 1. Jeg går ud fra, at Sikringsstyrelsen med det anførte om fastsættelse af regler sigter til bestemmelser om, at skifteretterne uden om bobehandlingen, d.v.s. forlods, skal udbetale pensionsbeløbet til social- og sundshedsforvaltningen i de tilfælde, hvor pensionisten er død inden dispositionsdatoen, men hvor det ikke er lykkedes at tilbageføre beløbet fra pengeinstituttet inden denne dato. Jeg har forstået, at nogle skifteretter - som f.eks. Frederiksberg Skifteret i den foreliggende sag - modsat er af den opfattel- 8/10

9 se, at pensionsbeløbet i de tilfælde er indgået i boet, og at forvaltningen må konkurrere om fyldestgørelse på lige fod med boets øvrige kreditorer. Den endelige afgørelse af spørgsmålet henhører under skifterettens kompetenceområde. Da det i øvrigt efter min opfattelse må give anledning til tvivl, om 38 i lov om social pension indeholder hjemmel til at fastsætte sådanne regler, synes det mest nærliggende at søge retstilstanden afklaret ved at indbringe spørgsmålet for landsretten i et tilfælde, hvor en skifteret afviser en kommunes krav om»tilbageførsel af pension«. 2. I den foreliggende sag fra Frederiksberg Kommune er det navnlig cirkulærets 30, stk. 2, 2. pkt. («for de efterladte med krav om tilbagebetaling uden hensyn til boets stilling«), der har givet anledning til tvivl. Som nævnt i min skrivelse af 15. april 1987 kan det ikke antages, at Sikringsstyrelsen har hjemmel til at fastsætte materielle regler om efterladtes hæftelse. Jeg har da også forstået, at Sikringsstyrelsens mening med den citerede passus har været at vejlede om gældende ret. Sikringsstyrelsen har alene sigtet til den situation, hvor den efterladte uretmæssigt har hævet pensionen inden dispositionsdagen. Sikringsstyrelsen er i den situation af den opfattelse, at den efterladte hæfter personligt efter almindelige erstatningsregler. Jeg henstiller til Sikringsstyrelsen at overveje at ændre 30, stk. 2, således, at det tydeliggøres, i hvilke tilfælde der efter Sikringsstyrelsens opfattelse er udsigt til, at forvaltningen har et erstatningskrav mod de efterladte. Den endelige afgørelse heraf henhører under domstolene og kan ikke afgøres af de sociale ankeinstanser, jf. Den Sociale Ankestyrelses skrivelse af 2. september 1987 til (B). 3. Bestemmelsen i cirkulærets 30, stk. 2, 1. pkt., er i overensstemmelse med den retsopfattelse, der kom til udtryk i sagen, der omtales i Folketingets Ombudsmands beretning for året 1980, s , navnlig s. 99. Efter denne retsopfattelse - der også følges af Statens Regnskabsdirektorat ved tilbageførsel af pensionsbeløb - kan tilbageførsel kun ske, såfremt denne kan foretages, og faktisk foretages, inden den dag, på hvilken pengebeløbet skal være til disposition for kontohaveren. I den foreliggende sag blev den nævnte retsopfattelse tilsidesat. Jeg sigter herved til, at Social- og Sundhedsforvaltningen i Frederiksberg Kommune efter dispositionsdagen anmodede det pågældende pengeinstitut om at tilbageføre pensionsbeløbet. Pengeinstituttet imødekom først anmodningen, men krævede senere pengene tilbageført igen. Jeg er bekendt med andre tilsvarende sager, hvor den pågældende myndighed efter dispositi- 9/10

10 onsdagen forsøger at få tilbageført udbetalte beløb ved direkte henvendelse til pengeinstituttet. Jeg henstiller til Sikringsstyrelsen at overveje, om der er behov for at indskærpe de gældende regler over for social- og sundhedsforvaltningerne. Dette kan eventuelt ske i forbindelse med en revision af cirkulærets 30, stk. 2. Jeg har samtidig hermed sendt Tilsynet for Banker og Sparekasser en genpart af denne skrivelse. Jeg udbeder mig underretning om resultatet af styrelsens overvejelser vedrørende de ovennævnte 3 spørgsmål.«i en samtidig skrivelse til Den Sociale Ankestyrelse tog jeg ankestyrelsens afgørelse i sagen til efterretning. I skrivelse af 2. december 1987 underrettede Social- og Sundhedsforvaltningen i Frederiksberg Kommune mig om, at forvaltningen i en skrivelse til B havde frafaldet kravet om tilbagebetaling. I skrivelse af 7. januar 1988 underrettede Finanstilsynet (tidligere Tilsynet for Banker og Sparekasser) mig om, at tilsynet havde anmodet Den Danske Bankforening og Danmarks Sparekasseforening om at gøre bankerne/sparekasserne bekendt med sagen. 10/10

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Tilbageførsel af socialpension fra pensionisters bankkonti

Tilbageførsel af socialpension fra pensionisters bankkonti Tilbageførsel af socialpension fra pensionisters bankkonti Orienteret socialministeriet om industriministeriets opfattelse vedrørende nogle spørgsmål om tilbageførsel af pensionsydelser fra pensionisters

Læs mere

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år.

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at genoptage behandlingen af en sag om udbetaling af folkepension for en periode,

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 24. august 2009 J. nr. 2009-01-0046 VPE/VPE K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på 28.300 kr. ekskl.

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens 26, stk. 2 Efter bistandslovens 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning Udtalt, at den sociale ankestyrelses afgørelse om tilbagebetaling af bistandshjælp - i et tilfælde hvor tilbagebetalingskravet

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Tilbagebetaling af folkepension

Tilbagebetaling af folkepension Tilbagebetaling af folkepension Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag, hvor der i henhold til folkepensionslovens 25 om tilsidesættelse af pensionistens oplysningspligt

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Kritiseret, at undervisningsministeriet ikke besvarede en skriftlig anmodning om en nærmere forklaring på en ordning vedrørende livsforsikringer, tegnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Efterregulering af bistandshjælp

Efterregulering af bistandshjælp Efterregulering af bistandshjælp En socialforvaltning fratrak ved udmålingen af bistandshjælp for en måned et stipendiebeløb. Forvaltningen var i tvivl om, hvorvidt beløbet skulle tilbagebetales til statens

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Efterbetaling for plejehjemsophold

Efterbetaling for plejehjemsophold Efterbetaling for plejehjemsophold Udtalt over for et amtsankenævn, at en afgørelse om efterbetaling for plejehjemsophold var truffet på et urigtigt grundlag, idet jeg ikke kunne være enig i, at bestandslovens

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7

Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Fuld folkepension uden fradrag efter folkepensionslovens 7 Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces i en retssag, som en folkepensionist agtede at anlægge mod socialministeriet med påstand

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Opstilling af reklameflag

Opstilling af reklameflag Opstilling af reklameflag Udtalt, at bestemmelsen i kommuneplanlovens 44, stk. 2, ikke giver hjemmel for et krav om tilladelse til opstilling af skiltning m.v., og at en kommune, der på nærmere angivne

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte Ombudsmanden udtalte over for ankenævnet for uddannelsesstøtten, at han fandt det mest nærliggende at sidestille

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere