Altaner m.m. pasning og vedligeholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altaner m.m. pasning og vedligeholdelse"

Transkript

1 1 1. Generelt Altanerne er en del af ejerforeningen og er dermed underlagt de fælles regler. u har brugsret til altanen, hvilket navnlig betyder, at du ikke må ændre på noget uden ejerforeningens godkendelse. Altanen må ikke være indrettet på en sådan måde, at ejerforeningens håndværkere hindres i fri adgang til at udføre monterings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på altanens forskellige dele, jf. punkt 3. Har du altan, skal du være opmærksom på, hvordan du skal passe og vedligeholde de forskellige dele af denne. Hvis du overtræder regler og anvisninger kan erstatningsansvar overfor ejerforeningen resp. andre beboere komme på tale. et kan være overtrædelse af boretider, forurening (luft, støj og møg), forkert behandling af altanen eller forvoldte skader på den fælles ejendom, dens tilbehør eller installationer. u har pligt til at oplyse de håndværkere/personer, som du har engageret til at udføre arbejder for dig i Olufsborg, om ejerforeningens vedtagne Husorden. Hverken bestyrelsen eller ejendomsmesteren kan dispensere fra disse regler! NB! et betragtes som hærværk og er derved ansvarspådragende, hvis ikke altanerne behandles efter forskrifterne. Tilsvarende gælder, hvis du fx maler med maling, som ikke er forskriftsmæssig, eller med andre farver end dem, som ejerforeningen har vedtaget! Altanens yderside, som er en del af ejendommens facade, må du ikke gøre noget ved! Følg derfor nedenstående råd og vejledning! Er du i tvivl så spørg på ejendomskontoret i god tid før du eller dine håndværkere går i gang! u kan også maile til ejendomskontoret! HUSK ALTI at oplyse hus- og lejlighedsnummer! -adr.: 2. Ordforklaring Altan/køkkenaltan. Vi har to slags altaner. A) de altaner, som er placeret ovenpå hinanden fra 1. til og med 4. sal og B) de altaner på vestsiden af 4. sal, hvis gulv samtidig fungerer som en del af loftet for underboens køkken m.v. på 3. sal. isse altaner kalder vi Køkkenaltaner. Afløbet er det næsten vandrette fald på altangulvet hen imod nedløbet via nedløbsrøret. Nedløbet er det lodrette regnvandsfald via nedløbsrøret. Brystningen er den side, hvor du kan læne dig ud over rækværket på altanen. Pasning er de jævnlige foranstaltninger, der skal til, for at altanen fremtræder i renholdt og brugbar stand. Vedligeholdelse er de foranstaltninger, der skal til, for at ejendommen ikke forfalder. Altanens yderside/ejendommens facade kan populært sammenlignes med de lodrette ydersider på en lukket papkasse.

2 2 3. Altanens forskellige dele Betongulvet. Afløb og nedløbsrør mellem etagerne. Afløb på fjerde sal via nedløbsrøret gennem brystningen. øre og vinduesrammer af træ og vandfaste vægplader. Betonvæggen. et er den rå væg, som ikke er isoleret. Brystningen. Se punkt 2., Ordforklaring. Altanloftet. et er undersiden af overboens altan på 1. til og med 3. sal. Loftsudhængets underside på begge sider af ejendommen på 4. sal. Rækværket på brystningen. Væggen med den nobrede overflade (den isolerede væg). Altanens yderside/ejendommens facade. Se punkt 2., Ordforklaring. Hvidbjerg-døre og vinduer af plast. 4. Hvordan passer jeg betongulvet? et rå (ubehandlede) eller malede gulv fejes jævnligt for affald af enhver art! Herefter kan gulvet spules og skrubbes med en gulvskrubbe, fejekost eller lignende og skylles efter med en spand rent vand. Algevækst holdes nede på et minimum, hvis du følger disse forskrifter og du behøver ikke at bruge kemikalier! Er gulvet blevet fedtet og snavset, så rengøres det hurtigst med skrubbe, vand og sæbe. Hvide sæbespåner som piskes i vand, er billigt, miljøvenligt og affedter effektivt. Husk at skylle efter med rent postevand! Pasning betyder også, at du til enhver tid har pligt til hindre alt andet end regnvand i at forsvinde via af- og nedløb. 5. Særligt om vinterpasning Jo højere du bor, des mere er altanen udsat for det skiftende vejrlig. erfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, om af- og nedløbsrør er tilstoppet! et er tilladt at nedkaste sne/is fra altanen. u skal lige sikre dig, at ingen personer opholder sig neden for! Hvis køkkenterrassens afløb gennem brystningen er tilfrosset med is, så hæld lunkent vand igennem røret, indtil du kan se, at der er frit afløb! Overholder du disse enkle vinterregler, hjælper du med til at minimere generne for de øvrige beboere. 6. To gode råd om pasning hele året! Lad være med at feje eller spule småpartikler ned i nedløbet. et har en tendens til at danne en fast skorpe, som tilstopper røret og derved hindrer et hurtigt afløb fra din altan! a) Tøm ikke din spand vand eller indholdet fra: - terrariet/akvariet eller - fugleburet eller - ombygningen/renoveringen af lejligheden ude på altanen! er er oftest meget andet end vand heri! b) Hold afløb og nedløbsrør fri for alle former for affald!

3 3 7. Særligt om gulvbelægning Er gulvet helt eller delvist beklædt med fx skridsikker gummi eller lignende, skal beklædningen følge gulvets form, således at vandet har frit af- og nedløb. Fast monterede gulve af naturtræ eller efterligninger heraf i skridsikker plast og flisebelagte gulve skal være konstrueret således, at alle former for vand har uhindret adgang via afløb og nedløbsrør. Se i øvrigt punkt Særligt om ombygning/renovering Ombygger du fx lejligheden eller renoverer altanen, skal du sikre dig, at afløbet ikke tilstoppes. u kan evt. tildække afløbet/nedløbsrøret med en gulvklud, mens arbejdet står på! 9. Hvordan vedligeholder jeg betongulvet? Betongulvet er i princippet vedligeholdelsesfri, hvis du jævnligt passer det. Betongulvet kan også renses ved trykspuling, hvis det er meget snavset. Trykket må dog max være 60 bar. Forklaringen herpå er, at navnlig den nobrede væg ikke tåler et højere tryk, hvis du rammer den. Opstår der revnedannelse eller anden skade på gulvet, skal du straks give ejendomskontoret besked herom. Personalet vil fortælle, hvad der videre skal ske. Vi fraråder stærkt, at u selv eksperimenterer! 10. Maling af betongulvet er tilladt! Farvevalget er frit! u skal dog selv afholde udgifterne hertil! Og du skal huske at følge anvisningerne om såvel rensning som maling af betongulvet på produkterne herfor! 11. Hvordan passer jeg afløb og nedløbsrør? Pasning betyder, at du skal bortvaske/-børste afløb og nedløbsrør for alger, mos og snavs. et er en proces, som du navnlig skal gennemføre samtidig med at du passer gulvet på altanen. I princippet kan hele gulvet på altanen betegnes som afløb, da det er udformet sådan, at vandet søger hen imod nedløbsrøret. 12. Særligt om 4. sals altaner Toppen af nedløbsrøret er i niveau med afløbet i betongulvet. I toppen af nedløbsrøret er der isat en såkaldt perforeret prop af pvc-materiale, som tillader vandets frie nedløb. Proppen er aftagelig og skal jævnligt renses for affald. Når du sætter proppen på plads igen, skal du huske, at den perforerede del af proppen skal være i niveau med afløbesrenden, således at der er frit nedløb for vandet. Proppen skal være intakt. Skulle du evt. mangle proppen, så kontakt ejendomskontoret!

4 4 13. Vinterpasning I perioder med skiftende vejrlig er det hensigtsmæssigt, at du holder et ekstra øje med nedløbet. På køkkenterrasserne kan der opstå et særligt problem, idet betongulvet på køkkenterrassen samtidig fungerer som tag for underboen. Varmen fra de underliggende etager bevirker ofte, at sneen, der ligger nærmest betongulvet tøer (bliver til vand), mens det øverste lag oftest fryser til is. Hvis afløbsrøret gennem brystningen samtidig er tilfrossent med sne/is, har vandet ikke frit af- og nedløb. Så skal du hælde lunkent vand i afløbet, indtil vandet strømmer gennem nedløbsrøret! 14. Tagrender På 4. sals glasinddækkede altaner skal tagrenden holdes fri for navnlig visne blade. Vi anbefaler, at du mindst en gang om året fjerner affaldet herfra. Har tagrenden selvstændigt nedløb på din altan dvs. at den ikke er tilsluttet ejendommens fælles nedløb så kan spule affaldet ned på din altan. 15. Hvordan vedligeholder jeg afløb og nedløbsrør? Proppen på 4. sals altaner og nedløbsrøret er i princippet vedligeholdelsesfri, hvis du passer dem! e skal være frit tilgængelige og må under ingen omstændigheder benyttes til andre formål, fx støtte eller ophæng, end dem de alene skal tjene. Opstår der skader på disse, som kan medføre vandskader, skal du ufortøvet kontakte ejendomskontoret! Tilsvarende gælder for tagrender og ophæng på 4. sals overdækkede altaner. 16. Maling af nedløbsrør er tilladt! u skal dog selv afholde udgifterne hertil! Men farven skal være en af de farver, som Ejerforeningen har vedtaget, som der må bruges udendørs. Reglerne for rensning og maling skal følge den beskrivelse, der følger med produkterne herfor. 17. Hvordan passer jeg døre og vinduesrammer af træ og vandfaste plader? øre og vinduesrammer af træ og vandfaste plader passes ved almindelig renholdelse med et mildt sæbemiddel og blød børste samt efterskylning i rent postevand. ette gælder også evt. umalede vandfaste plader på køkkenterrassen, hvor facadebeklædningen består af sådanne plader. 18. Glasinddækkede altaner For at sikre træværket en lang levetid anbefales det på det kraftigste, at skydevinduerne ikke er lukket helt til, men har en permanent åbning på 1 cm og gerne mere så ofte vejret tillader det! et medvirker til at forhindre udvikling af råd og svamp med dårligt indeklima til følge! Observerer du fugtskjolder, råd eller svamp på stuevæggen ved altandøren eller vinduespartiet, skal du kontakte ejendomskontoret, som vil være behjælpelig med supplerende råd og vejledning.

5 5 19. Hvordan vedligeholder jeg døre og vinduesrammer af træ og vandfaste plader? øre og vinduespartiernes træ er oprindelig sortmalet. e vandfaste plader på køkkenterrassen fremtræder enten ubehandlet fra byggeriets start eller er malet hvide. Opstår der revner eller anden skade i en vandfast plade, skal den skiftes ud, hvis der på nogen måde er risiko for gennemtrængning af fugt. Kontakt ejendomskontoret for nærmere vejledning! En gang om året i sommerperioden anbefales det, at du kontrollerer træets tilstand navnlig i bunden af stuealtanens vindues-ramme. vs. den nedre del af rammen som flugter med altangulvet. Træværket skal over alt være tørt og ikke mørnet! 20. Glasinddækkede altaner Manglende eller mangelfuld udluftning af altanen kan afføde ubehagelige problemer! Er der opstået råd eller svamp eller andre problemer, som kan henføres hertil, skal du ufortøvet kontakte ejendomskontoret, som vil være behjælpelig med råd og vejledning. Læs derfor også afsnittet om pasning! 21. Maling Ejerforeningen har vedtaget, hvilken maling og farver, der må bruges udendørs. Malingen er gratis og fås på ejendomskontoret. Reglerne for rensning og maling skal følge den beskrivelse, der følger med produkterne herfor. øre og vinduesrammer af træ Her gælder den specielle regel, at træværk med den oprindelige sorte farve fortsat må genopmales med sort. Ellers skal farven være hvid! 22. Hvordan passer jeg betonvæggen, brystningen, altanloftet, loftudhængets underside på 4. sal og rækværket? Alle delene af beton fremtræder enten med den rå betonoverflade eller de er malet. e kan normalt bedst passes på følgende måde: 23. Alger Alger og urenheder fjernes bedst, hvis du skrubber disse i postevand. u kan evt. tilsætte hvid spånsæbe til postevandet. I så fald husk at skylle efter med rent postevand! Processen kan om nødvendigt gentages! 24. Betonvæggen Når du skrubber alger og snavs ned fra yderkanten af altanens uisolerede betonvæg, så gør det op og ned! På denne måde undgår du at svine de øvrige altandele til! Samtidig minimerer du problemet med, at evt. nedsivende snavset vand efterlader sig grimme spor på ejendommens facade.

6 6 25. Brystningens overside Brystningens overside, hvori rækværket er forankret, børstes med postevand (evt. hvid sæbevand) på en af følgende måder: a) børst ind imod dig, så efterlader børstningen mindst mulig snavset vand på brystningens yderside/ facaden! Eller b) børst overkanten langs med facaden. I begge tilfælde skylles efter med postevand i fx en vandkande, hvor tuden vender ind imod dig! ette både af hensyn til dine naboer og evt. underboere og for at undgå, at snavset vand løber ned ad facaden! 26. Brystningens rækværk passes nemmest ved at benytte en gammel gulvklud, som er dyppet i hvid sæbevand. Herefter griber du godt fast om rækværket og kører først til den ene side og derefter til den anden side. På denne måde kan du på under et kvarter fjerne alger og alt andet muligt skidt! Husk at skylle efter med rent postevand fra en vandkande, jf. punkt 25! 27. Brystningens inderside, altanloftet og luftudhængets underside på 4. sal passes bedst med skrubbe og vand evt. hvid sæbevand. u kan nemmest undgå at tilsvine den nobrede væg, hvis du forinden dækker den til med malerplastik. Pas på med at børste ud mod facaden, således at snavset vand forlader din altan ad den forkerte vej! Husk evt. at skylle efter med rent postevand! 28. Fugemassen Pas på med at beskadige fugemassen på brystningens overside. Brug kun en blød børste her. er må ingen kemikalier bruges! 29. Beskyttelse af af- og nedløb under arbejdet Læg evt. en gulvklud hen ved afløbet/nedløbet; dette hindrer, at affald af enhver art ryger ud med vandet. 30. Hvordan vedligeholder jeg betonvæggen, brystningen, altanloftet, loftudhængets underside på 4. sal og rækværket? Er betonen meget snavset eller skaller malingen af, kan du slibe, skrabe, børste den. Husk at følge brugsanvisningen for rensning og maling m.v., som følger med produkterne herfor. Og, vis hensyn til naboere og underboere, navnlig hvad angår boretider og røg, støj og møg! Læs også punkt 28 og 29!

7 7 31. Maling Ejerforeningen har vedtaget, hvilken maling og farver, der må bruges udendørs. Malingen er gratis og fås på ejendomskontoret. Reglerne for rensning og maling skal følge den beskrivelse, der følger med produkterne herfor. Særligt om altanlofter og undersiden af tagudhæng på fjerde sal Her gælder den regel, at disse dele skal males hvide! og må altanlofter på etagerne 1 til 3, som ikke har været malet før, stadig være umalede! Særligt om rækværket på brystningen og brystningens vandrette overside, som rækværket er forankret i. Her gælder den specielle regel, at disse altan-dele skal være malet betongrå! 32. Hvordan passer jeg den nobrede væg (den isolerede væg eller den strukturpudsede væg)? Generelt 2005 blev altanernes sydlige respektive nordlige orienterede vægge (alt efter lejlighedens placering i Olufsborg) beklædt med Rockwool isoleringsmateriale. enne væg benævner vi i daglig tale den nobrede væg. Formålet hermed er dels at undgå fugtdannelse mm. dels at forbedre indeklimaet i lejlighederne og dels at give en bedre varmeøkonomi. Beklædningen består af Rockwoolmåtter (blødt materiale), der er overfladebehandlet, således at muren fremtræder som en hård strukturpudset (nobret) væg. Men, det er altså ikke tilfældet! Muren tåler ikke på nogen måde hverken tryk eller stød. en skal derfor til enhver tid passes på sin helt særlige måde! Undgå at åbne døren til altanen med alt for store armbevægelser og husk at sætte (storm)krog på, hvis det blæser! Så minimerer du risikoen for, at håndtaget hamrer ind i væggen og beskadiger denne! Er uheldet ude, så skal du straks give ejendomskontoret besked herpå, som vil fortælle, hvad der videre skal ske. Pasning af den nobrede væg et er kun tilladt at afvaske væggen i fx hvid spån-sæbe-vand med en blød børste. et affedter. Husk at efterskylle i rent vand! et er navnlig fordi, at væggen skal kunne ånde/ventilere! Al anden behandling af væggen er forbudt! NB! Opstår der skade på væggen, skal du straks meddele skaden til ejendomskontoret! 33. Særligt om opsætning af ting på væggen en nobrede væg tjener primært ét formål: isolering af lejligheden! Undgå derfor i videst muligt omfang at opsætte ting på væggen. Har du et speielt behov for at opsætte ting på væggen, skal du anvende bor med en længde på 12 cm, for at nå ind i den bagvedliggende betonvæg. Boremaskine/bor kan lånes på ejendomskontoret. NB! Opstår der skade på væggen, skal du straks meddele skaden til ejendomskontoret!

8 8 34. Særligt om nedtagning af ting fra væggen Efterlades der huller i væggen efter nedtagning af ting, skal det meddeles til ejendomskontoret, som vil lukke hullerne med specialværktøj og materiale! 35. ved salg/ejerskift/ud- og fremlejning er må ikke efterlades huller I væggen, jf. Punkt 35! 36. Markiser må ikke på nogen måde komme i berøring med den nobrede væg eller fastgøres til denne! Markiser må kun fastgøres i loftet/tagudhænget! er skal altid være en afstand fra altanens endevægge til markisens ender på mindst 15 cm i såvel ud- som indrullet tilstand! 37. Vedligeholdelse af den nobrede (isolerede) væg! Bestyrelsen har vedtaget, at enhver form for vedligeholdelse ikke må udføres af andre end leverandøren at denne væg (Rockwool)! Se punkt 32! 38. Altanens yderside/ejendommens facade et er ikke tilladt at male det 15 cm lodrette og brede endestykke af væggen/ muren, som flugter parallelt med ejendommens facade! Men, er endestykket fejlagtig malet, er det tilladt at rense og male det på ny i den af ejerforeningen godkendte farve betongrå! u skal blot huske at følge anvisningerne for rensning og maling på produkterne herfor. 39. Hvidbjerg døre og vinduer af plast. et er forbudt at bore i plasten! På side 9 og 10 bringer vi udklip af Hvidbjergs instrukser om pasning og vedligeholdelse. Hvidbjergs vedligeholdelsessæt med udførlig brugervejledning kan rekvireres på ejendomskontoret. Får du problemer med døre og vinduer, så kontakt allerførst ejendomskontoret! o o

9 9

10 Altaner m.m. pasning og vedligeholdelse 10

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 15. april 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet

TOILET KLUMMEN RENT TOILET ROTTEN I POTTEN. www.kloakdoktoren.dk. Toiletklummens oldfrue kommer med råd. Sådan undgår du rotter i toilettet Læg m agasin et på toil e t b o rdet så er d e t ik k Skidegode tips til hus og have TOILET KLUMMEN e s å s le at være mt på span den... Deltag i om biografb Læs mere illetter inde i blad et OAK KLIMAdKeL

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning svejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 svejledning forord... 2 Vægge... 3 Lofter... 4 Gulve... 5 Træværk... 7 Bordplader... 8 Vinduer, døre og vægbeklædning... 10 Komfur... 11 Ovn...

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen

Vedligeholdelsesreglement. Beddingen Vedligeholdelsesreglement Beddingen Indhold B-ordningen - kort fortalt 1 I. Generelt 1 Reglernes ikrafttræden 1 Ændring af lejekontrakten 1 Beboerklagenævn 1 II. Overtagelse af boligen ved indflytning

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere