Lavt forbrug. Højt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavt forbrug. Højt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 13 Adresse: Markedsplads 6 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: Forbrug: kwh Energimærke Lavt forbrug A B Oplyst for perioden: Fjernvarme: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. C D E F G Højt forbrug G Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid 1 Udekompensering - sættes i drift kwh el kwh 363,4 Liter kr. 1 kr. 0,0 år 2 Fjernvarmeopvarmning til hele bygningen kwh el kwh 4.969,3 Liter kr kr. 1,4 år 3 Isolering af varmefordelingsrør i hal kwh kr kr. 0,8 år 4 Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat kwh el kwh 579,2 Liter kr kr. 4,9 år

2 SIDE 2 AF 13 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms Skønnet investering inkl.moms Tilbagebetalingstid 5 Isolering af etageadskillelse mod krybekælder 6 Indvendig efterisolering af skråtag med 150 mm. 7 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm kwh el kwh 301,0 Liter kwh el kwh 171,3 Liter kwh el kwh 339,6 Liter kr kr. 5,0 år kr kr. 26,0 år kr kr. 28,0 år 8 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 307 kwh el 700 kr kr. 8,1 år 9 Udskiftning af halogen og glødepærer til sparepærer kwh el -880 kwh -51,5 Liter kr kr. 1,8 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne

3 SIDE 3 AF 13 ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis forslagene gennemføres vil det forbedre bygningens energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedringer 10 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer og yderdøre energienheder 278 kwh el 670 kwh 39,6 Liter kr.inkl.moms kr.

4 SIDE 4 AF 13 Forslag til forbedringer energienheder kr.inkl.moms 11 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. 372 kwh el 900 kwh 52,5 Liter 12 Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm 433 kwh el kwh 61,4 Liter 13 Indvendig efterisolering af skråtag med 150 mm. 579 kwh el kwh 82,2 Liter kr kr kr. 14 Montering af forsatsrude(2 lags energirude) på ovenlys med 2 lags termorude 10 kwh el 30 kwh 2,0 Liter 46 kr. 15 Udskiftning af lysstofrør til HF rør 497 kwh el -200 kwh -11,9 Liter 900 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Energimærke er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, Version 2, informationer fra besigtigelsen, samt tegningsmateriale. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. Beregningsmæssigt er bygning 1(bygget i 1952), bygning 3 (bygget i 1969, ombygget i 1988) og bygning 5 (bygget i 1967, ombygget i 1989) slået sammen. Bygningerne er opført på forskellige tidspunkter og dele er om- og tilbygget. Under del af bygning 1 og hele bygning 3 er der krybekælder. Bygningen opvarmes primært med Dele af bygningen er dog opvarmet med el og garagedelen med olie-kaloriefære. Der foreligger ingen oplysning om brugstid, hvorfor dette er skønnet til 5 dage pr uge, ca. kl

5 SIDE 5 AF 13 Der kan foretages flere rentable forbedringer, se afsnittene "Besparelser". Herunder anbefales særligt at hele bygningen overgår til opvarmning med, efterisolering af div. konstruktioner samt at udekompensering sættes i drift (i beregning er der forudsat at udekompensering umiddelbart kan sættes i drift - dette bør undersøges nærmere). Se endvidere "Energiforbedring ved ombygning og renovering" for yderlige tiltag i forbindelse med renovering, om- og tilbygninger og tiltag der kan overvejes i forbindelse med nødvendige udskiftninger. Da bygningen primært forsynes med, vurderes det ikke rentabelt at overveje alternative energikilder som solvarme, eller varmepumper. Krybekælder var kun delvist inspicerbar. Skunke var ikke inspicerbare. Dette vurderes ikke at have indflydelse på energimærket. Der er kun oplyst forbrug for Der er ikke forbrugstal for fyringsolie eller el-varme for denne periode. Fjernvarmeforbrug 2007; kwh (kun halvdelen af bygning) Det beregnede forbrug er kwh Oplyst elforbrug i alt 2008: kwh (her er el til belysning mm med). Beregnet el-forbrug til opvarmning: kwh Fyringsolie 2008; 7210,8 l fyringsolie. Beregnet olieforbrug: 4969 l fyringsolie. Der er stor forskel på det beregnede og oplyste forbrug En del af forklaringen kan være at der i en del af hallen eksempelvis ikke altid er opvarmet til 20 C. Endvidere har de massive ydervægge i hallen der ikke er efterisoleret, samt et formodentligt uisoleret gulv betydning for beregningen i negativ retning. Derudover opvarmes denne bygning af både, el og olie, dette er beregningsprogrammet ikke detaljeret nok, til at kunne håndtere fuldt ud, hvilket kan give anledning til unøjagtigeheder. Energimærket er udført i energimærkningsprogrammet Energy08, version Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag

6 SIDE 6 AF 13 Bygningsdele Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 225 mm mineraluld. Skråvægge og loft i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) over hal skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Skråtag (parellel tag) over hal (kontorer) skønnes isoleret med 175 mm mineraluld. (i hallens loft skønnes ca. 100 mm + ca. 75 mm over sænket loft i kontorer. Forslag 6: Indvendig efterisolering af det eksisterende skråtag med 150 mm isolering. Forslag 11: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Forslag 13: Indvendig efterisolering af det eksisterende skråtag med 150 mm isolering. Ydervægge 35 cm hul mur (oprindelig bolig), skønnes uisoleret. Konstruktion skønnet ved besigtigelsen og udfra byggeåret. Da der ikke er foretaget destruktive undersøgelser/boreprøve er det usikkert om muren er isoleret eller ej. Let ydervæg v/ indgang er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er jf. snittegning isoleret med 150 mm mineraluld. Kvistfront og flunke (Ydervægge) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Ydervægge i hal mod syd består af letbetonvæg med indvendig forsatsvæg med 50 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i hal mod øst og nord består af 19 cm letbetonvæg. Ydervægge (gavl v/udnyttet 1. sal) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervæg "mellembygning" skønnet ud fra byggeår - 35 cm hulmur isoleret med ca. 130 mm isolering. Forslag 4: Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden.

7 SIDE 7 AF 13 Bygningsdele Forslag 7: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 12: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering. Montering af ny isoleringsvæg på udvendige massive mure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde Vinduer, døre og ovenlys

8 SIDE 8 AF 13 Bygningsdele Hovedparten af vinduer i stueetagen er Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduerne er monteret med 2 lags energirude. Ruder årgang stk vinduer + glasdør til kontorer i hal-del er udført med 2 lags termoruder årgang Kvistvinduer, glas årgang Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Yderdør i gavl i hal med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Fast ovenlys er. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Porte er forholdsvis nye, u-værdi er angiver på port til 2,0 W/m²K Forslag 10: Udskiftning af 2 lags termoruder i yderdøre og vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 14: Montering af forsatsrude af 2 lags energirude i træramme på ovenlys med 2 lags termorude. Gulve og terrændæk Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 75 mm mineraluld under betonen. Ifølge tegninger. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktionen er skønnet, da den ikke var tilgængelig og der ikke foreligger tegningsmateriale for denne del af bygningen. Etageadskillelse mod krybekælder består af beton med slidlagsgulve. Etageadskillelsen er uisoleret. Der er krybekælder under tidl. beboelse og mellembygning. Terrændæk i hal er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet skønnes uisoleret. Fundamentskonstruktion er ukendt. - skønnet af beton på baggrund af alder og øvrige konstruktionsopbygninger. Fundament ved let væg (kontorer) opbygget i letbetonblokke. Forslag 5: Isolering af etageadskillelse mod krybekælder af beton med 100 mm opklæbet mineraluld på underside af betondæk. Alternativt kan isoleringsplader fastgøres mekanisk med specialplug. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil kunne medføre kraftige fugtproblemer og skimmelsvamp. Selv med en beskeden isolering skal der sikres optimal ventilation i krybekælderen. Se iøvrigt BYG-erfablad Ventilation Ventilation

9 SIDE 9 AF 13 Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er dog ikke monteret aftræksventil fra bad. Bugningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Der er supplerende varmeforsyning i form af elradiatorer i kontor i halbygning. Elradiatorer indgår i beregning sammen med. Andel til elradiatorer er indregnet i det forhold disse bidrager rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal. Oliekedel ca. årgang 1967 (original), ringe isoleret, brænder ca. årgang Der er supplerende varmeforsyning i form af oliefyr. Fyr er placeret i hal. Fyret indgår i beregning sammen med elopvarmning og. Oliefyret opvarmer ca. 25% af bygningen, og er indtastet som supplerende varmekilde, da beregningsprogrammet ikke kan håndtere to primære varmekilder. Forslag 2: El-varme og oliekedel i halbygning erstattes af. El vandvarmer nedtages. Brugsvand fra veksler i stedet. Varmt vand El varmvandsbeholder 300 l i hal l i teknikrum. Fordelingssystem

10 SIDE 10 AF 13 Varme Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Dog er der opsat elradiator i kontorer i halbygning og oliekedel i halbygning. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. På varmefordelingsanlægget er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. På kedel er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Varmefordelingsrør i hal er udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. Varmefordelingsrør skønens udført som 1" stålrør. Rørene skønnes uisoleret. Rør føres delvist synligt, delvist skjult i forskellige konstruktioner. Derfor foreslås ingen besparelsesforslag, da det ikke er realistisk at gennemføre sådanne. Varmefordelingsrør i krybekælder er udført som 1" stålrør. Rørene skønnes isoleret med 40 mm isolering. Længden er skønnet. Forslag 3: Isolering af uisolerede varmefordelingsrør i hal med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 8: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. Af hensyn til en realistisk beregning af besparelsen er den nye pumpes effekt sat til 20W og reduktionsfaktoren til 1 - reelt vil en ny pumpe have en effekt på 50W og en reduktionsfaktor på 0,4. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er udekompenserings unit (ældre), der er ude af drift. Forslag 1: Udekompensering - sættes i drift, hvis muligt. Forventet levetid på eksisterende anlæg er ukendt, alternativt opsættes nyt. El Belysning

11 SIDE 11 AF 13 El kontorer med halogen- og glødepærer. Lokale nr. 1,2,3,4,5, del af 6, del af 7, 17, del af hal, del af kontor i hal. Belysningen i gangarealer består af armaturer med glødepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Kontorer og andre rum med lysstofrør (lokale 6,9,24,26,27,29 + del af kontor i hal) Belysningsanlæggene i lokalerne del af 9, 13, 14, 15, 20, 21, stk kontorer i hal består af armaturer med kompaktlysrør og sparepærer. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i kontorlokaler 23 består af armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Forslag 9: Udskiftning af halogen og glødepærer til sparepærer Forslag 15: Udskiftning af lysstofrør til HF rør Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1952 År for væsentlig renovering: 1989 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Oliekamin og El Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 976 m² Opvarmet areal: 976 m² Anvendelse ifølge BBR: Kontor/handel Kommentar til BBR-oplysninger: Bygningen er i alt 976m² (opvarmet areal) hertil kommer uopvarmet areal registreret som vaskehal. BBRregistreringen stemmer overens arealmæssigt, men er noget uoverskuelig i bygningsinddelingen. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

12 SIDE 12 AF 13 Fjernvarme: Fyringsgasolie: El: Fast afgift: 0,40 kr. pr. kwh 7,20 kr. pr. Liter 2,00 kr. pr. kwh 4.500,00 kr. pr. år

13 SIDE 13 AF 13 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Badehusvej 18, 9000 Telefon: Aalborg Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 20 Adresse: Møllesvinget 38 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007918-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Bremensgade 30 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-071081-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Bavnehøjvej 31 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-010347-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.045 kwh el 6.890 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Havkærvej 12A 8381 Tilst BBR-nr.: 751-745656-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 16 Adresse: Bispebroen 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003215-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Nørregade 36 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-343302-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12 kwh el 586,4 m³ naturgas SIDE 1 AF 20 Adresse: Pilevej 8 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001037-001 Energikonsulent: Harry Birger Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Rødovrevej 301 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063307-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Gammel Kongevej 12 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-128991-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.590 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.590 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Brøndumvej 5 Postnr./by: 9520 Skørping BBR-nr.: 840-004512-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Haderslevvej 69a 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018577-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Landskronagade 54 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-331733-001 Energikonsulent: NPH Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Nørre Voldgade 9 Postnr./by: 1358 København K BBR-nr.: 101-411737-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Illerupvej 41 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-210027-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere