Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -1 kwh el kwh fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -1 kwh el 1.380 kwh fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Gyvelvej 10A 4000 Roskilde BBR-nr.: Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,96 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G C Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Ny isolering på varmtvandsbeholder, samt udbedring af mangler ved den tekniske isolering. -1 kwh el kwh 900 kr kr. 9,4 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger

2 SIDE 2 AF 12 De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme 836 kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning -2 kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt 834 kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

3 SIDE 3 AF 12 Forslag til forbedring 2 Hoveddøre forsynes med forsatsrude med energiglas.terrassedør med 1 lag glas Årlig besparelse i energienheder 1 kwh el kwh Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr. 3 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. 18 kwh el kwh 4 Udskiftning af termoruder. 29 kwh el kwh 5 Udskiftning af termoruder til energiruder kwh kr kr kr. 6 Ved fremtidig renovering: Udvendig efterisolering af fladt tag med 150 mm. 7 kwh el kwh kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Energimærkningen vedrører Tårnparken i Roskilde, Gyvelvej 10A,-D, matrikelnummer 11l, Nymarken, Roskilde jorder. GRUNDLAG FOR ENERGIMÆRKNINGEN: Energimærkningen er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger Klima- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 61 af 29. januar 2011 Bygningen: Tårnparken, der er en privatejet andelsboligforening, består af 3 blokke A, B og C, med i alt 16 opgange og 163 andelshavere samt et mindre antal lejere. Ifølge BBR er der 174 boliger. Boligblokkene blev opført i Energimærkningen af andelsboligforeningen er opdelt på 3 energimærker, svarende til de tre blokke. Dette energimærke omhandler blok C, med opgangene Gyvelvej 10A til 10 D. Der henvises til separat energimærke for blok A og B.

4 SIDE 4 AF 12 Det samlede boligareal i blok C er 2102 m². Blok C er med 41 boliger, fordelt på 6 opgange og 4 etager. Bygningen er opført i 1964 og der er foretaget væsentlige forbedringer i Ydermure i facade mod øst og gavle er med indvendig gasbetonvæg, udvendigt facadeisolering, samt armeret puds. Taget er med jernbetondæk. Etageadskillelse mod kælder er med beton dæk. Ejendommen opvarmes med Fjernvarme. Konklusion: Energibesparelserne er opgjort i forhold til ejendommens beregnede varmeforbrug baseret på en række standardbetingelser, primært omkring brugervaner og indetemperaturer Der er et forslag til energimæssige forbedringer i ejendommen med god rentabilitet og med en tilbagebetalingstid under kun 10 år. Herudover er udarbejdet fem forslag, der bør overvejes i forbindelse med en evt. renovering eller ombygning af ejendommen. Dokumentationsmateriale: Energikonsulenten har indhentet tegninger fra kommunen, omhandlende etageplaner, facdetegninger og snit samt detaljer fra efterisolering af facader og tag. Bemærkningerne under Energikonsulentens bygningsgennemgang er baseret herpå samt på opmålinger og registreringer på stedet kombineret med faglige skøn. Der er ikke udført destruktive undersøgelser af bygningskonstruktionerne. Efterfølgende er der forelagt oplysninger om tidligere årsforbrug til opvarmning, vand og EL. Beregnet forbrug: I Energimærket indgår det beregnede varmeforbrug til rumopvarmning, til opvarmning af varmt brugsvand og det beregnede elforbrug til drift af pumper og motorer på varme- og brugsvandsanlæg, idet der korrigeres for det varmetilskud, der stammer fra personer, solindfald og elektriske apparater. Forbrugsregistrering: Bygningen er omfattet af reglerne i Bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger, vedrørende registrering af energi - og vandforbrug, samt varmeinstallationers drift forhold, idet bygningsarealet er over 1000 m². Det er derfor et krav, månedligt at registrer forbrug, samt varmeinstallationens driftsforhold. Samtidig er det en god ide at holde øje med driften ved månedlige aflæsninger af forbruget. Erfaringsmæssigt giver dette besparelser på forbruget og kan hindre utilsigtede drift forstyrrelser. Ekj kan være behjælpelig med hjælpeværktøj i form af et regneark eller skema for udfyldelse af relevante data. På forsiden af energimærkningsrapporten, er anført det oplyste forbrug for hele ejendommen. Energibesparelserne er derimod opgjort i forhold til ejendommens beregnede varmeforbrug baseret på en række standardbetingelser primært omkring forbrugsvaner og indetemperatur. Det beregnede forbrug er 170 MWh og kr./år, hvilket er i rimelig overenstemmelse med det oplyste forbrug. Konsulentkommentarer: Beregningerne baserer sig på visuel gennemgang. Hvor oplysninger ikke har kunnet fremskaffes er beregningerne baseret på bedste skøn. Ved utilgængelige konstruktioner, baseres et skøn i

5 SIDE 5 AF 12 energimærkningen sig på, tidstypiske byggeskikke og krav samt den aktuelle bygnings isoleringsniveau i øvrigt. Samme skøn gør sig gældende for varmeanlæg m.v. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have betydning for energimærkningens besparelsesforslag. Til forbedringsarbejderne anbefales det at anvende professionelle håndværkere eller isoleringsfirmaer. Der stilles store krav til teknisk viden og den håndværksmæssige udførelse, når der arbejdes med markante isoleringstykkelser i konstruktionerne. Især skal nævnes, hensyn til forhold omkring dampspærre, lufttæthed, ventilation, kondensfugt, råd og svamp samt skimmelvækst. Konsulent med erfaring i bygningsfysik, kan også være behjælpelig med rådgivning. EKJ stiller gerne sin ekspertise til rådighed ved et fremtidigt altanprojekt. Ved besigtigelsen var der adgang til lejlighederne 10 C st.v. og 10 A 3. tv. Desuden var der adgang til varmecentral i kælder samt hovedtrapper og kældre. Kælderen vurderes samlet at være uopvarmet. Der er opsat radiatorer i tørrerum, som anses udelukkende anvendt til tørring af tøj. Desuden er der et bestyrelses lokale med radiator, som anses kun lejlighedsvist opvarmet. Varmeafregning: Fordelingsregnskabet for varme er udarbejdet, på grundlag af fordampningsmålere, anbragt på radiatorer. Der foretages individuel afregning af varmt og koldt vand, ved hjælp af bimålere for brugsvandsforbrug, i de enkelte boliger. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 6: Taget er med 15 cm jernbetondæk efterisoleret ved tagrenovering med 150 mm mineraluld. Øverst et Icopal lag. Isolering på terrasser i blok C er isoleret med 50 mm formglas. Såfremt taget skal renoveres er en merisolering af taget rentabelt. Dette gøres ved etablering af nyt tag på eksisterende konstruktion. Arbejdet anbefales udført af tagdækningsfirma, da der er specielle krav til udførelsesmetode. Der henvises til projekt gode tage (www.godetage.dk) Ydervægge Ydermure i facade mod øst og gavle er med indvendig tegl og gasbeton i facade og udvendigt Rockwool-lamelfacadeisolering, samt armeret puds. Glasfacader er med 30 mm styrolit i vindues brystninger samt udvendig isolering, vurderet til 75 mm Rockwool facadeisolering.

6 SIDE 6 AF 12 Vinduer, døre og ovenlys Forslag 2: Forslag 4: Forslag 5: Ejendommens vinduer i gavle og facader er udskiftet i 1991, til plast vinduer med termoruder. I vindues partier mod øst og i gavle. Vinduer mod vest er skiftet på en senere tidspunkt til vinduer med termoruder. Termoruderne er ikke med lavemmisionsbelægninger, men vurderes at være gasfyldte. Der er derfor ikke forslag til udskiftning af disse. I hoveddøre i trappeopgange er der et lag glas. Hoveddøre i trappeopgange er med et lag glas. Det anbefales derfor at påmontere forsatsglas med lavemissionsbelægning med tætningslister. På markedet forefindes diverse systemer. Besparelsen kan være helt op til 50% på varmeregningen for disse bygningsdele. Udskiftning af 2 lags termoruder i facader mod øst. Energiruderne skal være med varm kant og med U-værdi mindre end 1,1. Det anbefales at udskifte termoruder til nye energiruder i facader og gavle. Gulve og terrændæk Energiruderne skal være med varm kant og med U-værdi mindre end 1,1. Forslag 3: Etageadskillelse mod kælder er med beton dæk og vurderes ud fra tegninger og opførelsestidspunktet, til at have 50 mm mineraluld i gulvkonstruktion. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton. Det anbefales at isolere med 200 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der skal tages hensyn til de eksisterende installationers tilgængelighed efter udførelse af efterisolering. Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Anvendelsen af kælderen til puterrum, besværligør udførelsen. Ventilation Ventilation Bygningen er ventileret med naturlig ventilation. Der er frisklufttilførsel gennem sprækker og utætheder, samt kanaler i bad og køkken. I flere tilfælde er der monteret lokale aftræks ventilatorer og emhætte i køkken. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varme installationen er anbragt i kælder.

7 SIDE 7 AF 12 Varmt vand Bygningen opvarmes med fra Roskilde forsyning. Cirkulationspumpen til centralvarmeanlægget er en Grundfospumpe, type magna F. Den tekniske isolering er generelt i god stand med få mangler. Varmtvandsbeholderen er placeret sammen med varmeinstallationen i varmecentral i kælder. Varmtvandsbeholderen er uden tilgængeligt mærkeplade. Beholderen er skønnet til liter og isoleret med 60 mm mineraluld. Der anvendes el-tracing på fordelingsrør til brugsvand, der er derfor ikke nogen cirkulationsledning. Brugsvands rør i kælder er isolerede. Ved besigtigelsen var varmtvandstemperaturen 58 C. Beholderen vurderes til korrekt størrelse. Bygningen er med fælles vaskekælder som anvender vaskemaskiner af fabrikat Mile. Udfra vaskemaskinernes bagpanel, vurderes at de har mulighed for tilslutning af varmt vand. Ved opvarmning med, i stedet for el, er der en økonomisk gevinst. Prisen for er mindre end for el. Samtidig er investeringen forholdvis lav i forhold til besparelsen. Besparelsen afhænger af antallet af vaske der udføres pr. dag og hvor stor en mængde varmt vand vaskemaskinen bruger. Ved udskiftning af vaskemaskiner anbefales det at vælge A mærkede maskiner som har tilslutning for varmt vand. Forslag 1: Varmtvandsbeholderens isoleringskappe, er med sprækker og mangler. Det anbefales at forny isolering af beholder med 100 mm tætslutende isolering, omfattende tilslutninger og renselem. Samtidig anbefales Isolering af uisolerede ventiler i varmecentral, samt mangler i den tekniske isolering i kældergang. I kældergang er der fundet en afgrening med manglende isolering og defekt isoleringskappe til strengreguleringsventil. Fordelingssystem Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 430 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna F. Fordelingssystemet er to strenget med rørføring ført i kælder. Strengreguleringsventiler er fra TA. Stigstrenge er ført isoleret gennem lejlighederne i installationsskakt. Automatik Varmeanlægget er styret med en klimastat fra Samson, type Trovis 54/75-2. Automatikken vurderes at være med udetemperaturkompensering og mulighed for afbrydelse om sommeren. Alle radiatorer er forsynet med termostater. Der kan foretages mekanisk sommerlukning ved lukning af ventil på retur til veksler.

8 SIDE 8 AF 12 Vedvarende energi Solvarme Der er ikke installeret solvarme jordvarmepumpe, solceller eller anden form for vedvarende energi. Da ejendommen forsynes med er der ikke forslag til vedvarende energi. Den lave energipris på betyder at solvarme og varmepumper ikke er rentable. Desuden har overskudsvarme i sommerhalvåret. El Belysning Belysning i trappeopgange og kælder er med Columbustryk som selv afbryder, således at unødigt tændt lys undgås. Udendørs belysning er med urstyring og der anvendes sparepære i væglamper. Kælder belysning er med fastmonterede loftsarmaturer med lysstofrør. Vand Toiletter Samtlige toiletter er vurderet til at være med mulighed for lavt og stort skyl, førende til lavt vandforbrug. Armaturer ved håndvaske og brusebad, varierer boligerne imellem.

9 SIDE 9 AF 12 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1964 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 2102 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 2102 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Ejendommens BBR-meddelelse anses for retvisende for så vidt angår areal, konstruktion, anvendelse og opvarmningsform. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,61 kr. pr. kwh 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

10 SIDE 10 AF 12 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Lejlighed kr. Lejlighed kr. Lejlighed kr. Lejlighed kr. Lejlighed kr. Lejlighed kr. Lejlighed kr.

11 SIDE 11 AF 12 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen, Reglerne fremgår af 34 stk. 2, og 50, stk. 1-3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april Klagen over energimærkningen sendes til:

12 SIDE 12 AF 12 Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere Energikonsulent Firma: EKJ Rådgivende Ingeniører AS Adresse: Blegdamsvej København Ø Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.020 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.020 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gyvelvej 17 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-033024-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,64 MWh fjernvarme. 95,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 11 Adresse: Damhustorvet 001 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-012354-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -4 kwh el 2,15 MWh fjernvarme 127 kwh el 59,40 MWh fjernvarme -195 kwh el 22,07 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -4 kwh el 2,15 MWh fjernvarme 127 kwh el 59,40 MWh fjernvarme -195 kwh el 22,07 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Frederikssundsvej 67 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-161013-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,04 MWh fjernvarme. 5 kwh el 10,53 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Abel Cathrines Gade 27 Postnr./by: 1654 København V BBR-nr.: 101-009440-001 Energikonsulent: Anja Wilhelm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-529252-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Fægangen 10 Postnr./by: 4180 Sorø BBR-nr.: 340-006674-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 3,77 MWh fjernvarme 2,30 MWh fjernvarme 3,01 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 3,77 MWh fjernvarme 2,30 MWh fjernvarme 3,01 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ryesgade 90 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-473937-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5 kwh el 113,9 Liter fyringsgasolie 5.652 kwh el 190,1 Liter fyringsgasolie SIDE 1 AF 10 Adresse: Englerupvej 72 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-005047-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hesseløgade 17 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hesseløgade 17 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Hesseløgade 17 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-223787-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning Lundestrædet 55 4300 Holbæk

Energimærkning Lundestrædet 55 4300 Holbæk Lundestrædet 55 4300 Holbæk Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 14 Adresse: Lundestrædet 55 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013046-001

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Asnæsgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Asnæsgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 16 Adresse: Asnæsgade 2 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-031233-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Frederiksgade 2 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562500-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 Rughavevej 11 2500 Valby Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 15 Adresse: Rughavevej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 45 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562535-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Solvænget 1 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-003245-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 2 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966474-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.407,00 m³ koldt brugsvand 1.602 kwh el 2,81 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Augustenborggade 23D 8000 Århus C BBR-nr.: 751-016786-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere