Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,85 MWh fjernvarme. 36,84 MWh fjernvarme. 7,01 MWh fjernvarme 3,75 MWh fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 18,85 MWh fjernvarme. 36,84 MWh fjernvarme. 7,01 MWh fjernvarme 3,75 MWh fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 16 Adresse: Hannovergade 10 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,76 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Hannovergade Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 2 Hannovergade Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet tagrum/loft ved indblæsning af granulat 3 Byg. 4: Udvendig efterisolering af skråtag med 250 mm. 4 Isolering af stigstrenge for varmt brugsvand og cirkulation i nr. 10 og 12 5 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder 18,85 MWh 36,84 MWh 7,01 MWh 3,75 MWh 5,26 MWh kr kr. 3,6 år kr kr. 3,8 år kr kr. 16,4 år kr kr. 5,7 år kr kr. 6,4 år

2 SIDE 2 AF 16 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 6 Isolering af stigstrenge for varmt brugsvand og cirkulation i byg. 4 og 5 0,74 MWh 500 kr kr. 7,0 år 7 Sluk CV-pumpen udenfor fyrringssæsonen 159 kwh el 400 kr kr. 8,9 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 337 kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms.

3 SIDE 3 AF 16 Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring 8 Erhvervsbygn. 4: Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 9 Erhvervsbygn. 5: Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 10 Gavl Vest, Hannovergade 10-12: Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 11 Erhvervsbygn. 4: Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 12 Erhvervsbygn. 5: Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. 13 Erhvervsbygn. 5: Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. Årlig besparelse i energienheder 1,49 MWh 1,41 MWh 1,95 MWh 2,70 MWh 1,97 MWh 2,39 MWh Årlig besparelse i kr. inkl. moms 900 kr. 800 kr kr kr kr kr. 14 Nr. 10 og 12: Efterisolering af varmefordelingsrør på loft 2,57 MWh 15 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder 0,17 MWh 16 Opg. 10 og 12: Efterisolering af varmefordelingsrør i kælder 0,34 MWh kr. 96 kr. 200 kr.

4 SIDE 4 AF 16 Energikonsulentens konklusion og kommentarer Overordnet: Ejendommen er beliggende på adressen Hannovergade på Amager, København S. Den består af en beboelsesbygning (opg. 10 og 12) og to værkstedsbygninger (i BBR benævnt byg. 4 og 5). Beboelsesbygningen indeholder 19 lejligheder fordelt på fem etager. Værkstedsbygningerne indeholder lokaler til fritidsformål. Bygningerne er opført i 1901, og alle ydervægge består af uisolerede massive teglmure. Dog er gavlene på beboelsesbygningen efterisoleret med 100 mm isolering, og alle brystninger med radiatorer er ligeledes blevet efterisoleret. Taget på beboelsesbygningen er uisoleret og består af tagpap uden undertag. Etageadskillelsen mellem 4. sal og uopvarmet tagrum er uisoleret. Etageadskillelsen mellem uopvarmet kælder og stueetagen er ikke isoleret. Dog er kælderrummet på vej ind til cykelkælderen isoleret med 50 mm. Bygninger 4: Taget består af et skifereternit og er uisoeret. Bygning 5: Taget består af tagpap uden udertag og er isoleret med 150 mm. Der er foretaget vinduesudskiftning i beboelsesbygningen i 2005 til termovinduer i alle lejligheder + opgange og kælder. I de to værkstedsbyginger er der fortaget vinduesudskiftning i Antal Bygninger: En beboelsesbygning og to værkstedsbygninger. Utilgængelige rum: Et par pulterrum i kælder og i tagrum, men ikke afgørende for energimærkningen. Derudover ikke muligt at komme ind i taglokalet i byg. 5. Forbrug ikke omfattet: El-forbrug gælder kun fælles-el-forbrug i vaskeri og varmecentral samt belysning (loft, trapper, kælder og udendørs). Månedlige aflæsninger: Ja Oplyst forbrug: Det oplyste forbrug for perioden er på 200 MWh, hvilket omregnet til et normalår giver 203 MWh. Det beregnede forbrug er på 380 MWh. Forskellen må skyldes, at bl.a. de teoretiske temperaturer ikke svarer helt overens med virkeligheden.

5 SIDE 5 AF 16 Der bliver brugt m3 vand om året - det svarer til 257 liter pr. lejlighed pr. dag, dog incl. forbruget i værkstedsbygningerne. Som tommelfingerregel siger man, at én person bruger ca. 120 liter vand om dagen. Det samlede fælles-el-forbrug er på kwh. Kommentarer til besparelsesforslag: Vi finder det ikke relevant at foreslå efterisolering af facaderne (ydervæggene), da det enten skal ske udefra eller indefra. Udefra vil det betyde en total arkitektonisk ændring af ejendommen. Indefra vil det medføre en markant nedsættelse af gulvarealet og flytning af el- og varme-installtioner. Bortset fra det arkitektoniske og myndighedsmæssige, kan et solfangeranlæg næppe konkurrerer med de allerede veletablerede varmecentraler og den forholdsvis billige. Først i forbindelse med en tag- eller varmecentralsrenovering bør det undersøges. Etablering af solcelleanlæg er ligeledes afhængig af tilladelse, og også her spille det arkitektoniske ind. Solceller har tidligere haft ry for at være dyre, men prisen er på vej ned. Den nyeste viden kan fås ved kontakt til f.eks. firmaerne Gaia Solar eller TermoTek for at høre om mulighederne. Andre gode råd: - Alle afspærringsventiler bør røres en gang om året. Bør evt. indgå i serviceaftale med husinstallatøren. - Check hvert år, at alle termostatventiler virker efter hensigten. - Brug ikke varmecentralen som lager. - Læg de aflæste værdier fra driftsjournalerne ind i et regneark, så udviklingen i forbrug kan anskueliggøres. Sammenlign derefter de forskellige år. - Hvis der er problemer med fordelingen af varme i ejendommen, bør strengreguleringsventilerne checkes for korrekt forindstilling og evt. gen-indreguleres eller udskiftes. - Det skal sikres, at centralvarmepumpen er slukket, når der samtidig er lukket for varmen. En elektriker kan forbinde pumpen til klimastaten, så denne styrer pumpen. Kommentarer til energiudgifter pr. lejlighed: Længere henne i rapporten kan man læse, hvor store de gennemsnitlige energiudgifter er pr. type lejlighed. Disse udgifter består af de variable udgifter, de faste afgifter, de variable eludgifter (fælles-strøm) og de faste el-afgifter (fælles-strøm). Beløbene er incl. moms.

6 SIDE 6 AF 16 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 2: Forslag 3: Hannovergade Loft mod uopvarmet tagrum er uisoleret. Erhvervsbygn. 4. Skråtag/ halvtag er uisoleret. Erhvervsbygn. 5. Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 150 mm mineraluld. Hannovergade Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet tagrum/loft ved indblæsning af 75 mm granulat. Udvendig efterisolering af det eksisterende skråtag med 250 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. Ydervægge Facade mod gård, stuen-1.sal, Hannovergade Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Facade mod gård sal, Hannovergade Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Facade mod gård. 4. sal, Hannovergade Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Facade mod gade. Stuen - 1. sal, Hannovergade Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Facade mod gade sal. Hannovergade Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Facade mod gade. 4. sal. Hannovergade Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Gavl Øst, Hannovergade Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg, efter isoleret udvendig med 100 mm stenuld og pudslag. Gavl Vest, Hannovergade Massiv gavl består af 48 cm massiv teglvæg, efter isoleret udvendig med 100 mm stenuld og pudslag. Gavl Vest, Hannovergade Gavlen består af 48 cm massiv teglvæg. Brystninger, Hannovergade Ydervægge består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg) med indvendig forsatsvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Erhvervsbygn. 4. Facade, stuen mod øst. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Erhvervsbygn. 4. Facade, 1-2 sal. mod øst. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg

7 SIDE 7 AF 16 Forslag 8, 9, 11, 12 og 13: med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Erhvervsbygn. 4. Gavl, 1-2 sal. mod nord. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Erhvervsbygn. 4. Gavl, stuen mod nord. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Erhvervsbygn. 5. Facade, stuen mod syd. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Erhvervsbygn. 5. Facade, stuen mod nord. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Erhvervsbygn. 5. Facade, 1-2 sal. mod syd. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Erhvervsbygn. 5. Facade, 1-2 sal. mod nord. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Erhvervsbygn. 5. Gavl, stuen. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Erhvervsbygn. 5. Gavl, 1-2 sal. mod gade. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg med 100 mm mineraluld og pladebeklædning. Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 10: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og

8 SIDE 8 AF 16 det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Vinduer, døre og ovenlys Mod Hannovergade. St.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade. St.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade. St.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade. St.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade. st.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade sal. Oplukkelige vinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade. 4.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade. 4.sal. Oplukkelige vinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod Hannovergade. 4.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård. St.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård. St.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård. St.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård. St.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 4 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård. St.-1.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård sal. Oplukkelige vinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags

9 SIDE 9 AF 16 Gulve og terrændæk Mod gård sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård. 4.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård. 4.sal. Oplukkelige vinduer med 3 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård. 4.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Mod gård. 4.sal. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Yderdør og med 1 rude. Dør er monteret med 2 lags Erhvervsbygn. 5. Ovenlys:0,9x0,9 er monteret med 2 lags termorude/acryl. Erhvervsbygn. 5. Indgangsdør mod syd: 1,6x2,65 med 1 rude. Dør er monteret med 1 lag glas. Erhvervsbygn. 5. Vindue, stuen mod syd: 1,6x1,7 med 2 lags Erhvervsbygn. 5. Vindue, 1 sal. mod syd: 1,6x1,7 med 2 lags Erhvervsbygn. 5. Vindue, 1-2 sal. mod syd: 1,0x1,4 med 2 lags Erhvervsbygn. 5. Indgangsdør mod nord: 1,9x2,65 monteret med 1 lag glas. Erhvervsbygn. 5. Vindue, 1 sal. mod nord: 1,0x1,3 med 2 lags Erhvervsbygn. 5. Vindue, 1 sal. mod nord: 0,5x0,4 monteret med 1 lag glas. Erhvervsbygn. 5. Indgangsdør, stuen mod vest: 1,4x2,65 monteret med 1 lag glas. Erhvervsbygn. 5. Indgangsdør, 1-2 sal mod vest: 1,3x2,0 Erhvervsbygn. 5. Vindue, 1 sal. mod vest: 1,6x1,7 med 2 lags Erhvervsbygn. 5. Vindue, 2 sal. mod vest: 0,9x1,0 med 2 lags Erhvervsbygn. 4. Indgangsdør, stuen: 1,3x2,1 Erhvervsbygn. 4. Indgangsdør, 1-2 sal: 1,25x2,0 Erhvervsbygn. 4. Vindue, stuen: 1,1x1,4 med 2 lags Erhvervsbygn. 4. Vindue, 1-2 sal: 1,1x1,4 med 2 lags Erhvervsbygn. 4. Yderdør i gavl: 1,1x2,1 Erhvervsbygn. 4. Vindue i gavl, 2 sal: 1,1x1,4 med 2 lags Hannovergade Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er med lerindskud. Gulve er udført i træ og loft i kælder er pudset. Hannovergade Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Hannovergade Etageadskillelse mod port er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er med lerindskud.

10 SIDE 10 AF 16 Hannovergade Etageadskillelse ved opvarmet kælder og ved bagtrappeopgang. Erhvervsbygn. 5. Etageadskillelse ved opvarmet værksted i stuen. Erhvervsbygn. 4. Etageadskillelse ved opvarmet værksted i stuen. Forslag 1: Da der er lerindskud i etageadskillelse mod uopvarmet kælder, kan der ikke indblæses mineraluldsgranulat. Alternativt foreslås et nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse. Den nedhængte loftskonstruktion udføres med en effektiv dampspærre på den varme side af isoleringen, 100 mm mineraluld mellem nye bjælker samt afslutning med godkendt beklædning. Placering og udførelse af dampspærre bør vurderes nærmere inden arbejdet i gangsættes. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. I nogle lejligheder er der monteret emhætter og badeværelsesudsugningsventilatorer med afkast gennem facade. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmt vand Det varme brugsvand produceres i en liters Polander-varmtvandsbeholder fra 1980, som er isoleret med 100 mm mineraluld. I hver værkstedsbygning er der opsat små el-vandvarmere. El-forbruget hertil er del af det samlede el-forbrug for ejendommen. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder er som gennemsnit udført i 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 10 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning (stigstrenge i nr. 10 og 12) er som gennemsnit udført i 3/4" stålrør. Rørene er uisolerede. Brugsvandsrør og cirkulationsledning (stigstrenge i byg. 4 og 5) er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisolerede.

11 SIDE 11 AF 16 På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med 3-trinsregulering og en max-effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS Forslag 4: Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning (stigstrenge i nr. 10 og 12) med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med Isogenopak. Forslag 5: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med Isogenopak. Forslag 6: Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning (stigstrenge i byg. 4 og 5) med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med Isogenopak. Forslag 15: Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med Isogenopak. Fordelingssystem Forslag 7: Forslag 14 og 16: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg. Varmefordelingsrør på loft er udført i dim. som 20, 32, 40, 50, 65 og 70. I gennemsnit er valgt dim 40 (1 1/2"). Rørene er gennemsnitlig isoleret med 20 mm isolering. Varmefordelingsrør i det fri mellem byg. 4 og 5 er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering. Varmefordelingsrør i kælder er udført i dim 20, 32, 40, 50, 65 og 70. I gennemsnit er valgt dim 40 (1 1/2"). Rørene er gennemsnitlig isoleret med 30 mm isolering. Vi har benyttet den forenklede metode. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna CV-pumpen bør tilsluttes til klimastaten, så denne slukker pumpen efter udetemperaturen. Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med Isogenopak. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Fremløbstemperaturen til radiatorerne styres efter udetemperaturen af en Danfoss ECL 300-klimastat. Udenfor fyringssæsonen lukker klimastaten automatisk for gennemstrømningen gennem veksleren. CV-pumpen bør samtidig slukkes.

12 SIDE 12 AF 16 El Belysning Erhvervsbygn. 4. Belysning, stuen består af 9 stk 58W lysstofrør. Lyset betjenes manuelt. Erhvervsbygn. 4. Belysning, 1 sal. består af 6 stk 58W lysstofrør. Lyset betjenes manuelt. Erhvervsbygn. 4. Belysning, 2 sal. Det anslås at der bruges 6 stk 58W lysstofrør (som på 1 sal.). Lyset betjenes manuelt. Vaskeri. Belysningen i vaskeri på loft består af 1 stk. 11W sparerpære. Lyset betjenes manuelt. Loftrum (gangearealer). Belysningen i gangarealer på loft består af 4 stk. 40W glødepærer. Lyset styres ved manuel betjening (columbustryk). Tørrerum. Belysningen i tørrerum på loft består af 4x36W + 2 stk. alm. 40W glødepærer. Lyset styres ved manuel betjening (columbustryk). Batrappe. Belysningen på bagtrappe består i alt af 12 stk. 11W sparepærer. Lyset styres ved manuel betjening (columbustryk). Hovedtrappe. Belysningen på hovedtrappe består i alt af 12 stk. 60W glødepærer. Lyset styres ved manuel betjening (columbustryk). Varmecentral. Belysningen i varmecentral består af 2 stk. 36W lysrør. Lyset styres ved manuel betjening. Kælderrum. Belysningen i kælder består i alt af 6 stk. 36W lysstofsrør + 7 stk. 11W sparepærer, samt 1 stk. 40W alm. glødepære. Lyset styres tildels ved manuel betjening i nr. 12. og ved bevægelsessensor i kælderen ved opgang nr. 10. Erhvervsbygn. 5. Belysning, stuen består af 6 stk 36W lysstofrør. Lyset betjenes manuelt. Erhvervsbygn. 5. Belysning, 1 sal. består af 4 stk 36W lysstofrør + 5 stk. 11W sparepærer. Lyset betjenes manuelt. Erhvervsbygn. 5. Belysning, 2 sal. består af 6 stk 58W lysstofrør. Lyset betjenes manuelt. Andre elinstallationer Udendørsbelysning i gård består af sparepære med bevægelsessensor. Der bruges i alt ca. 9 stk. 11W + 1 stk. 20W halogenspot i udeskur + 1 stk. 60W alm. glødepære over bagtrappedør. Udendørbelysning mod gade består af 1 stk. 60W glødepære over indgangsdør ved nr. 12.

13 SIDE 13 AF 16 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1901 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 1529 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 414 m² Opvarmet areal: 1967 m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Kommentarer til BBR-oplysninger: Registreret opvarmet etageareal for Hannovergade er større end arealet angivet i BBR. I BBR oplyses det, at det samlet boligareal er 1529m2, vi har beregnet arealet til 1552m2. For de to værksetdsbygninger er det samlet opvarmede areal i flg. BBR 414m2, vi har beregnet arealet til 415m2. Opvarmet etageareal opmålt på tegninger i målforhold 1:100 og 1:50. Registreret opvarmede etageareal er større end arealet angivet i BBR. Opvarmet etageareal opmålt på tegninger i målforhold 1:50. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 565,00 kr. pr. MWh 2,12 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

14 SIDE 14 AF 16 I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 4-værelses lejlighed med wc/bad kr. 5-værelses lejlighed med wc/bad kr. 4-værelses lejlighed med wc/bad kr.

15 SIDE 15 AF 16 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Reglerne fremgår af 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Klagen over energimærkningen sendes til: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere

16 SIDE 16 AF 16 Energikonsulent Firma: Bang & Beenfeldt A/S Adresse: Torvegade København K Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Palermovej 21 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Palermovej 21 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Palermovej 21 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-426874-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2,16 MWh fjernvarme 6,58 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2,16 MWh fjernvarme 6,58 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Amagerbrogade 173 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-019624-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Landskronagade 54 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-331733-001 Energikonsulent: NPH Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4.810 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunløgsgade 2 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197123-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76 kwh el 38,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Øresundsvej 52 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-660370-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hesseløgade 17 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hesseløgade 17 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Hesseløgade 17 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-223787-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Nørregade 36 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-343302-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6 kwh el 20,60 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Frøbels Alle 1 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-043155-001 Energikonsulent: Jan Ole Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11.585 kwh el 16,06 MWh fjernvarme 402 kwh el 123,14 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Egilsgade 25 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-112462-001 Energikonsulent: Jørgen Stuart Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Østerbro 80 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-360476-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Gunnekær 11 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-022783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Egegade 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Egegade 14 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-111407-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 174 kwh el 273,20 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Topperne 1 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-044185-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Vestertorv 4 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-017857-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 11,74 m³ damp fjernvarme. -5 kwh el 28,03 m³ damp fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 11,74 m³ damp fjernvarme. -5 kwh el 28,03 m³ damp fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Studsgaardsgade 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-208672-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09

2500 Valby. 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 Rughavevej 11 2500 Valby Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 15 Adresse: Rughavevej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 22 kwh el 28,17 MWh fjernvarme 256 kwh el 285,12 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 22 kwh el 28,17 MWh fjernvarme 256 kwh el 285,12 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Hørsholm Park 1 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-025226-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 15 Adresse: Marstalsgade 28 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-370224-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 167.450 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Peter Bangs Vej 192 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093675-001 Energikonsulent: Leo Staun Christensson Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Fægangen 10 Postnr./by: 4180 Sorø BBR-nr.: 340-006674-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 12,22 MWh fjernvarme 0,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Holme Møllevej 15 Postnr./by: 8260 Viby J BBR-nr.: 751-184808-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere