pwc.dk Momsvejledning for de lokale menighedsråd En praktisk vej ledning til de danske momsregler Februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc.dk Momsvejledning for de lokale menighedsråd En praktisk vej ledning til de danske momsregler Februar 2016"

Transkript

1 pwc.dk Momsvejledning for de lokale menighedsråd En praktisk vej ledning til de danske momsregler Februar 2016

2 Indhold Indledning 3 Momspligt i relation til menighedsrådets leverancer/aktiviteter 4 Hvornår er et menighedsråd momspligtig? 4 Momspligtige aktiviteter 4 Følgende omsætning er som udgangspunkt momspligtig inden for momslovens anvendelsesområde 4 Visse salg er momsfritaget 5 Momsfritagne aktiviteter 5 Følgende omsætning er som udgangspunkt momsfritaget inden for momslovens anvendelsesområde 5 Aktiviteter der falder udenfor momslovens anvendelsesområde 5 Følgende omsætning er momsfritaget og falder udenfor momslovens anvendelsesområde 5 Fradragsretten i relation til menighedsrådets omkostninger 6 Fuldt momsfradrag 6 Intet momsfradrag 6 Delvist momsfradrag 7 Skønnet skal være retvisende 7 Realitetstjek 7 Opgørelse af menighedsrådets delvise fradragsret 9 Metode A: Momspligtige aktiviteter og aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde aktivitetsbaseret skøn 9 Opgørelse af aktivitetsbaseret skøn (metode A) 10 Metode B: Momspligtige aktiviteter og momsfritagne aktiviteter omsætningsbestemt 16 Metode C: Momspligtige-, momsfritagne aktiviteter og aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde aktivitets- og omsætningsbaseret skøn 18 Beslutningsdiagram til valg af metode til opgørelse af fradragsretten (metode A, B eller C) 22 Anbefaling til opgørelse af skøn Kirkegården Kirkegården & præsteboligen/præstegårdshaven Overordnede fællesudgifter, bortset fra udlejning af præsteboligen Overordnede fællesudgifter, herunder udlejning af præsteboligen Kirke med momspligtige koncerter Kirke med momspligtige og momsfritagne koncerter 23 Renovering af sognehuset, graverhus og kirke 23 Fakturakrav 24 Almindelige fakturakrav 24 Forenklede fakturaer 24 Eksempel på kasseopgørelse 25 Momsfritagelse velgørende arrangementer 26 Momsreguleringsforpligtelse 26 Ved investeringsgo der forstås 26 Der kan blive tale om regulering i følgende situationer 26 Lønsumsafgift 27 Kontakt PwC 27 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner- selskab, som er et medlemsfirma af Pricewaterhouse Coopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C Momsvejledning for de lokale menighedsråd

3 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de mest almindelige momsregler i relation til Folkekirkens menighedsråds kirke- og kirkegårdsdrift. Vejledningen omfatter de vigtigste momsregler, der er gældende fra den 1. januar 2016, og er tænkt som et opslagsværk til den daglige håndtering af moms. Menighedsrådets kerneaktivitet de kirkelige handlinger falder helt udenfor momslovens anvendelsesområde. Menighedsrådene har dog typisk sær skilte indtægter fra andre aktiviteter, og det er her, moms kommer ind i billedet. Vi ser derfor ofte, at de lokale menighedsråd har store udfordringer, når de skal opgøre deres momsfradragsret for afholdte udgifter, fordi en lang række udgifter vedrører både de moms pligtige og de momsfrie aktiviteter. Menighedsrådene har typisk ud over de indtægter, der falder helt udenfor momslovens anvendelsesområde, også momspligtige indtægter fra ren- og vedligeholdelse af gravsteder. Hertil kommer, at mange menighedsråd også har momsfritagne indtægter fra fx præstens boligbidrag. Menighedsrådene skal afregne moms af de momspligtige indtægter. Pligten til at afregne moms giver imidlertid også ret til at få godtgjort moms på de udgifter, der relaterer sig til de momspligtige indtægter. Denne godtgørelse sker over momsangivelsen som købsmoms. Når et menighedsråd har udgifter, som knytter sig til både momspligtige indtægter og indtægter der falder udenfor momslovens anvendelsesområde, skal fradragsretten for den indgående moms (købsmomsen) opgøres efter et skøn. Dette skøn skal være retvisende. Menighedsrådet skal derfor kunne redegøre for/sandsynliggøre, hvorfor menighedsrådet mener, at skønnet er retvisende. Menighedsrådet skal også over for SKAT kunne dokumentere, hvordan menighedsrådet er kommet frem til sit skøn. I princippet er menighedsrådet forpligtet til at foretage en vurdering for hver enkelt udgift. Det vil sige, at menighedsrådet i bund og grund er forpligtet til at opgøre flere forskellige skøn, alt afhængig af, hvad den pågældende udgift knytter sig til. Vi har i denne vejledning forsøgt at komme med eksempler på, hvordan et skøn kan udøves, alt efter hvilken type udgift, der er tale om. For at gøre det nemmere for de lokale menighedsråd, har vi i forbindelse med opgørelse af skønnene bl.a. taget udgangspunkt i Kirkeministeriets hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter. Regnearket kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside. Vejledningen giver dog ikke svar på alle momsmæssige spørgsmål, hvorfor I altid er velkomne til at kontakte jeres kontaktperson hos PwC eller vores momsafdeling. Kontaktpersoner Leif Skytte Director T: E: Sandra Erichsen Director T: E: Morten Roland Egesberg Senior Consultant T: E: Momsvejledning for de lokale menighedsråd 3

4 Momspligt i relation til menighedsrådets leverancer/aktiviteter Hvornår er et menighedsråd momspligtig? Et menighedsråd er momspligtig, hvis menighedsrådet driver selvstændig økonomisk virksomhed med salg af momspligtige varer og ydelser. Menighedsrådet er forpligtet til at lade sig momsregistrere, hvis de samlede momspligtige leverancer overstiger kr. for en 12-måneders periode. Momspligtige aktiviteter Som udgangspunkt er ethvert salg af varer og ydelser momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen specifikt er undtaget fra momspligten. Når menighedsrådet sælger én vare eller ydelse, skal der således som udgangspunkt betales moms af indtægten. Det gælder både når menighedsrådet sælger blomster m.m. på kirkegården, kaffe og brød i tilknytning til en begravelse/bisættelse, eller arrangerer sogneudflugter eller kirkekoncerter, hvoraf der opkræves deltagerbetaling eller modtages entréindtægter. Det gælder også, hvis menighedsrådet arrangerer fx spaghettigudstjenester, hvor der opkræves et beløb for at deltage i arrangementet og den efterfølgende fællesspisning. Til højre har vi oplistet de typiske momspligtige leverancer/aktiviteter, som et menighedsråd har. Følgende omsætning er som udgangspunkt momspligtig inden for momslovens anvendelsesområde: Ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder (herunder legatgravsted) Nyanlæg af gravsteder Salg af planter, gran mv. Salg af blomster, lys mv. til pyntning af kirken i tilknytning til en begravelse/ bisættelse Salg af kaffe, sodavand mv. Entréindtægter fra foredrag, koncerter mv. Betaling for deltagelse til babysalmesang i kirken samt spaghettigudstjenester med fællesspisning. Betaling for deltagelse i sogneudflugter mv. Salg af restprodukter og varme fra krematorier Kirkeblad annonceindtægter Lejeindtægter, herunder forbrug af el, vand og varme, hvis ejendommen er frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom Forpagtningsindtægter, hvis ejendommen er frivilligt momsregistreret for bortforpagtning af fast ejendom Salg af effekter fra skov. Som udgangspunkt er ethvert salg af varer og ydelser momspligtigt, medmindre varen eller ydelsen specifikt er undtaget fra momspligten. Når menighedsrådet sælger én vare eller ydelse, skal der således som udgangspunkt betales moms af indtægten. 4 Momsvejledning for de lokale menighedsråd

5 Visse salg er momsfritaget Selvom momslovens udgangspunkt er, at ethvert salg af varer og ydelser er momspligtigt, indeholder momsloven dog også undtagelser fra momspligten. Det er kun i de tilfælde, hvor salg af en vare eller ydelse udtrykkeligt er nævnt i en momsfritagelse eller ikke er omfattet af momslovens anvendelsesområde, at der ikke skal opkræves moms ved et salg. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om de af menighedsrådet leverede varer eller ydelser er momspligtige, momsfritaget eller falder helt udenfor momslovens anvendelsesområde. Dette har primært betydning for, om der skal lægges moms på salget. Derudover har det også betydning for, om der er ret til fradrag for den indgående moms (købsmomsen) på de udgifter, som knytter sig til salget af de pågældende varer eller ydelser. Se mere herom i afsnittet Fradragsretten i relation til menighedsrådets omkostninger. Momsfritagne aktiviteter Visse varer og ydelser er fritaget for moms. Dette gælder bl.a. for ydelser (gælder ikke varer) i tilknytning til begravelser/bisættelser, hvis disse ydelser leveres mod betaling. Som eksempel på sådanne ydelser kan nævnes orgelspil, anden musik og sang mv., som der opkræves betaling for. Hvis der ikke opkræves betaling, er disse ydelser ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde. Derudover vil bl.a. udlejning af fast ejendom til boligformål være momsfritaget. Menighedsrådets indtægter fra præstens boligbidrag, herunder præstens forbrug af el, vand og varme er således momsfritaget. Det samme gør sig gældende for forpagtningsindtægter, medmindre ejendommen er omfattet af en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Afholdelse af kirkekoncerter og andre arrangementer er som udgangspunkt momspligtigt. Der kan dog opnås særskilt momsfritagelse for denne typer af arrangementer, såfremt hele overskuddet anvendes til almennyttige formål (eksempelvis uddeling til Kirkens Korshær, Mission Afrika mv.). Se mere herom i afsnit Momsfritagelse velgørende arrangementer. Følgende omsætning er som udgangspunkt momsfritaget inden for momslovens anvendelsesområde: Lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom (ej frivillig momsregistrering), herunder forbrug af el, vand og varme Præsters boligbidrag, herunder præstens forbrug af el, vand og varme Forpagtningsindtægter, herunder præstens forbrug af el, vand og varme Entréindtægter fra koncerter, hvor der er søgt og bevilget moms fritagelse Indtægter fra musik og sang opkrævet i forbindelse med en begravelse/ bisættelse. Aktiviteter der falder udenfor momslovens anvendelsesområde Ydelser, som leveres af et menighedsråd i deres egenskab af begravelsesmyndighed, og som ikke leveres i konkurrence med erhvervsvirksomheder, er ikke omfattet af momslovens anvendelsesområde, og der skal således ikke opkræves moms af disse ydelser. Kirkelige handlinger som begravelser/ bisættelser, gravkastning og nedsættelser af urner er således alle momsfrie, da disse ikke er omfattet af momslovens anvendelsesområde. Om disse ydelser leveres mod betaling, har ingen betydning for, om der skal opkræves moms. Hvis der opkræves betaling for brug af kirken til kirkelige handlinger, fx betaling for benyttelse af kirken til bryllup, skal der ikke opkræves moms af betalingen. Det samme gør sig gældende for opkrævning af betalinger for ydelser i forbindelse med kremering. Momsloven indeholder desuden en bestemmelse (Momslovens 9), som placerer leverancer mellem offentlige institutioner indenfor samme ministerområde helt udenfor momslovens anvendelsesområde. Dette gælder således salg mellem de forskellige lokale menighedsråd. Det har den konsekvens, at der ikke skal betales moms af disse salg, ligesom der ikke er momsfradrag for omkostninger, der direkte kan henføres til disse salg. Der skal derfor ikke opkræves moms af vederlaget for fx udlejning af en maskine fra et menighedsråd til et andet menighedsråd. Følgende omsætning er momsfritaget og falder udenfor momslovens anvendelsesområde: Betaling for brug af kirken til kirkelige handlinger fx betaling for bryllup Erhvervelse og fornyelse af gravsted Gravning og tilkastning Flytning af kiste/urne Udlejning af kapel Krematorieindtægter Øvrige ydelser i forbindelse med begravelseshandlingen Handel mellem menighedsråd fx udlejning af maskiner eller materiale (Momslovens 9) herunder entreprenørmodellen på kirkegårde. Momsvejledning for de lokale menighedsråd 5

6 Momspligt i relation til menighedsrådets leverancer/aktiviteter Et menighedsråd har ofte både momspligtige og momsfritagne salg samt salg, der falder udenfor momslovens anvendelsesområde. Menighedsrådet kan som udgangspunkt kun fradrage den købsmoms, som relaterer sig til de momspligtige aktiviteter. Det vil sige de udgifter, der knytter sig til menighedsrådets momspligtige salg af fx ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder, blomster og entréindtægter fra koncerter og foredrag mv. Modsat har menighedsrådet ikke momsfradrag for udgifter, der vedrører fx de kirkelige handlinger i form af begravelser/bisættelser, som falder udenfor momslovens anvendelsesområde. Menighedsrådet vil heller ikke have momsfradrag for de udgifter, der knytter sig til udlejning af præsteboligen, som er momsfritaget. For de udgifter som både vedrører aktiviteter, der er momspligtige, og aktiviteter som enten er momsfritaget eller falder udenfor momslovens anvendelsesområde, er der to muligheder: enten delvist momsfradrag eller fradrag for momsen efter et skøn. Vi har nedenfor udarbejdet en figur over menighedsrådets momsfradragsret, alt efter hvilken aktivitet udgiften knytter sig til. Momspligtige aktiviteter Fuldt momsfradrag 9 Intet momsfradrag Fællesudgifter (kan ikke allokeres) Delvist momsfradrag Aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde Intet momsfradrag Momsfritagne aktiviteter Intet momsfradrag Fuldt momsfradrag Intet momsfradrag Menighedsrådet har fuldt momsfradrag for udgifter, der udelukkende knytter sig til momspligtige leverancer eller aktiviteter. Hvis menighedsrådet har indkøb af grønt til ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder, er der således fuldt fradrag for momsen for disse indkøb. Hvis menighedsrådet har indkøb af grønt til momspligtig ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder og grønt til fællesarealer på kirkegården, som benyttes til momspligtige aktiviteter og til aktiviteter, som falder udenfor momslovens anvendelsesområde, er der kun momsfradrag for den del af grønt, der knytter sig til ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder. For den del af grønt, som benyttes på fællesarealerne, er der udelukkende delvist momsfradrag. Det kan være en fordel at få en sådan faktura opdelt i to, således at menighedsrådet får én separat faktura vedrørende det grønt, der knytter sig til ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder, og én separat faktura for det grønt, som benyttes på fællesarealerne. Hvis der modtages én samlet faktura, skal fakturaen deles op i forbindelse med bogføringen. Hvis menighedsrådet har udgifter til fx sogneudflugter, hvor der opkræves egenbetaling, er der fuldt fradrag for momsen på de udgifter, der udelukkende knytter sig til sogneudflugten. Menighedsrådet har intet momsfradrag for udgifter, som udelukkende knytter sig til momsfritagne aktiviteter. Ligeledes har menighedsrådet intet momsfradrag for udgifter, der udelukkende knytter sig til aktiviteter, som falder uden for momslovens anvendelsesområde. Der er således ikke ret til fradrag for moms på udgifter, der udelukkende knytter sig til fx begravelser/bisættelser eller udlejning af præsteboligen. 6 Momsvejledning for de lokale menighedsråd

7 Delvist momsfradrag Omkostninger som både vedrører aktiviteter, der er momspligtige, og aktiviteter, der er momsfritaget og/ eller falder udenfor momslovens anvendelsesområde, benævnes fællesomkostninger. Disse fællesomkostninger kan ikke direkte allokeres til en bestemt aktivitet. For disse fællesomkostninger er der enten delvist momsfradrag baseret på omsætningstallene eller momsfradrag efter et skøn. Størrelsen af momsfradraget vil typisk variere fra år til år. Menighedsrådet skal i starten af året beregne momsfradraget for det kommende år med udgangspunkt i senest afsluttede regnskabsår. Ved årets afslutning skal menighedsrådet beregne momsfradraget endeligt. Hvis der er forskel i det beregnede momsfradrag, skal menighedsrådet lave en regulering af det fradrag, der er taget i løbet af året. I denne vejledning har vi udformet en række eksempler på, hvordan menighedsrådet kan opgøre deres delvise momsfradragsret, som for menighedsrådene ofte skal beregnes efter et skøn. Det skal dog understreges, at disse eksempler udelukkende er medtaget af pædagogiske årsager. Det er udelukkende menighedsrådets ansvar at opgøre sit eget momsfradrag hvert år. I det hele taget er det vigtigt at huske, at når der er tale om skøn, kan man ikke tale om rigtigt eller forkert. Det betyder bl.a., at SKAT ikke uden videre kan tilsidesætte et skøn. Hvis SKAT mener, at der er skønnet for højt, skal SKAT fremlægge et alternativt, begrundet skøn. Skønnet skal være retvisende Det skøn, som menighedsrådet skal beregne, skal være så retvisende som muligt. Menighedsrådet skal desuden kunne redegøre for/sandsynliggøre, hvorfor menighedsrådet mener, at skønnet er retvisende. Menighedsrådet skal således over for SKAT kunne dokumentere, hvordan menighedsrådet er kommet frem til sit skøn. Menighedsrådet er i princippet forpligtet til at foretage en vurdering for hver enkelt udgift. Det vil sige, at menighedsrådet i bund og grund er forpligtet til at opgøre flere forskellige skøn alt afhængig af, hvad den pågældende udgift knytter sig til. Realitetstjek Hvis menighedsrådet ikke har lavet et argumenteret skøn, vil SKAT kunne foretage et realitetstjek af det anvendte skøn, eventuelt ved at sammenholde indtægterne fra ligningen med den momspligtige omsætning. Hvis menighedsrådet er usikker på det opgjorte skøn, kan menighedsrådet selv foretage et realitetstjek. Dette kan menighedsrådet fx gøre ved at sammenholde de momspligtige indtægter indenfor en given aktivitet med de samlede udgifter inden for samme aktivitet. Det er vores vurdering, at dette realitetstjek vil være mere brugbart end et realitetstjek, som sammenholder indtægterne fra ligningen med den momspligtige omsætning. Menighedsrådet skal overfor SKAT kunne argumentere for det skøn, de har opgjort. Det er op til menighedsrådet selv at vurdere, om skønnet er retvisende. Det er vigtigt, at argumentationen opbevares sammen med opgørelsen af skønnet. Momsvejledning for de lokale menighedsråd 7

8

9 Opgørelse af menighedsrådets delvise fradragsret Vi har i det følgende beskrevet tre metoder (A, B og C), som menighedsrådet skal anvende til at opgøre deres delvise fradragsret. Opgørelse af fradragsretten er beskrevet ud fra, hvilken type aktiviteter udgiften knytter sig til. Vi har flere steder taget udgangspunkt i Kirkeministeriets hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter (herefter Kirkeministeriets hjælpeark). Det er vigtigt at være opmærksom på, at skøn efter metode A og C skal opgøres med 2 decimaler, mens den delvise fradragsret efter en omsætningsfordeling (metode B) altid skal oprundes til hele tal. Metode A: Momspligtige aktiviteter og aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde aktivitetsbaseret skøn For de udgifter, som både kan henføres til momspligtige aktiviteter og aktiviteter, som falder udenfor momslovens anvendelsesområde, skal fradragsretten for momsen opgøres på baggrund af et skøn over, i hvilket omfang omkostningerne kan henføres til den momspligtige aktivitet. Det vil sige den del af menighedsrådets aktiviteter, som er finansieret ved hjælp af momspligtige indtægter fra salg af varer og ydelser, i modsætning til aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde, der er finansieret med ligningsmidler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne ikke også knytter sig til momsfritagne aktiviteter, fx udlejning af bolig til præsten, da dette vil reducere fradragsretten yderligere. Er dette tilfældet skal skønnet opgøres efter metode C. Vi har nedenfor oplistet et par eksempler på udgifter, som både kan henføres til momspligtige aktiviteter og aktiviteter, som falder uden for momslovens anvendelsesområde. Eksempel: Kirkegården den generelle drift Eksempel på sådanne omkostninger kunne fx være omkostninger til en maskine eller redskaber, som graveren kun bruger på kirkegården. Omkostningerne for disse kan, som udgangspunkt, henføres både til den momspligtige aktivitet i form af ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder, samt til den kirkelige aktivitet og opgaven som begravelsesmyndighed, der falder uden for momslovens anvendelsesområde. Eksempel: Sognehuset drift og vedligeholdelse Det samme gør sig gældende for fællesudgifter til drift og vedligeholdelse af sognehuset, hvis menighedsrådet udelukkende har momspligtige aktiviteter og aktiviteter, som falder udenfor momslovens anvendelsesområde, og således ikke har momsfritagne aktiviteter fx udlejning af bolig til præsten. Som eksempel på fællesudgifter i sognehuset kunne fx være omkostninger til it, telefoner, håndværkere mv. Der vil i de fleste sognehuse altid foregå en eller anden form for momspligtig aktivitet, såsom fakturering af ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder, afholdelse af møder vedrørende ren- og vedligeholdelsesaftaler, salg af blomster eller andet grønt mv. Der kan dog være situationer, hvor ovenstående ikke er gældende. Eksempel: Kirken afholdelse af koncerter mod entrébetalinger Det kunne også være udgifter til fx renovering af kirken i form af nyt tag, kalkning af kirken mv., hvis kirken anvendes både til kirkelige handlinger, som falder udenfor momslovens anvendelsesområde, og til momspligtige aktiviteter i form af koncerter, foredrag, spaghettigudstjenester eller lignende, hvor der opkræves betaling for deltagelsen. I så fald vil menighedsrådet have momsfradrag for fællesomkostningerne efter et aktivitetsbaseret skøn (metode A). Det er vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne ikke også knytter sig til momsfritagne aktiviteter, fx udlejning af bolig til præsten, da dette vil reducere fradragsretten yderligere. Er dette tilfældet skal skønnet opgøres efter metode C. Momsvejledning for de lokale menighedsråd 9

10 Opgørelse af aktivitetsbaseret skøn (metode A) Der kan være rigtig mange måder at opgøre et skøn på. Det er derfor vanskeligt at komme med en fast retningslinje for, hvordan menighedsrådet skal opgøre deres skøn efter metode A. Et skøn kan fx opgøres på baggrund af: Anvendt tid på de momspligtige aktiviteter, sammenholdt med tid anvendt på aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde Anvendelse af areal brugt på momspligtige aktiviteter henholdsvis aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde Optælling af antal aktiviteter, arrange menter, deltagere, indtægter mv. Opdeling af lønsum på momspligtige aktiviteter henholdsvis aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde. I Kirkeministeriets hjælpeark finder menighedsrådet flere forskellige metoder til opgørelsen af det aktivitetsbaserede skøn. Vi anbefaler derfor, at menighedsrådet kigger de forskellige metoder igennem og overvejer nøje, hvilken metode menighedsrådet vil anvende. Hvad enten menighedsrådet vælger at anvende et skøn fordelt på anvendt tidsforbrug eller et skøn opgjort på baggrund af lønsum, bør argumentationen for valget af opgørelsesmetoden nedskrives og opbevares sammen med beregningen/opgørelsen af skønnet. Menighedsrådet kan ikke blot vælge den metode, der giver det højeste fradrag for moms. Menighedsrådet skal anvende det skøn, som efter menighedsrådets opfattelse giver det mest retvisende skøn. Hvis der ikke er sket en egentlig tidsregistrering, men graveren eller regnskabsføreren blot foretager et hurtigt skøn, skal dette skøn begrundes og kunne opgøres. En måde at opgøre skønnet for kirken på, hvis denne også anvendes til moms pligtige koncerter, kan være, at opgøre skønnet på baggrund af (kirke) medarbejdernes tid i timer eller procent fordelt på deres tidsforbrug på henholdsvis kirkelige handlinger og momspligtige aktiviteter i kirken. For at menighedsrådet kan benytte sig af denne opgørelse, er det nødvendigt, at menighedsrådets medarbejdere registrerer deres tid fordelt på de forskellige aktiviteter. Tidsforbruget skal være retvisende og kunne opgøres. En anden måde at opgøre skønnet på kan være at opgøre dette på baggrund af forholdet mellem antallet af momspligtige aktiviteter i kirken delt med det samlede antal aktiviteter i kirken. Vi har i det følgende udarbejdet et par eksempler på argumentation for valget af opgørelsesmetoden samt dokumentation til brug for argumentationen efterfulgt af et par eksempler på, hvordan menighedsrådet kan opgøre deres skøn efter metode A. Det skal dog understreges, at disse eksempler udelukkende er medtaget af pædagogiske årsager. Det er udelukkende menighedsrådets ansvar at argumentere for og opgøre sit eget momsfradrag hvert år. Menighedsrådet skal overfor SKAT kunne argumentere for det skøn, de har opgjort. Det er op til menighedsrådet selv at vurdere, om skønnet er retvisende. Det er vigtigt, at argumentationen opbevares sammen med opgørelsen af skønnet. Eksempel på argumentation: Kirkegården den generelle drift Følgende kunne være et eksempel på en argumentation for menighedsrådets valg af opgørelsesmetode i forhold til kirkegården: Det er menighedsrådets vurdering, at et skøn med udgangspunkt i det tidsforbrug som kirkegårdsmedarbejderne benytter på kirkegården, fordelt på momspligtige aktiviteter og aktiviteter uden for momslovens anvendelsesområde, afspejler det momspligtige ressourcetræk, der er på de pågældende varer og ydelser, som benyttes i forhold til den generelle drift af kirkegården. Skønnet på 51,05 % stemmer godt overens med den andel af kirkegårdens samlede areal, opgjort i kvadratmeter, der kan henføres til de momspligtige aktiviteter, fx ca. 45 %. Det opgjorte skøn stemmer desuden godt overens med forholdet mellem kirkegårdsmedarbejdernes samlede lønudgift på kr. og de momspligtige indtægter på kirkegården, der er kr., svarende til, at eksempelvis ca. 41 % af de samlede lønudgifter dækkes af momspligtige indtægter. Grunden til, at menighedsrådet finder det opgjorte skøn på 51,05 % retvisende, til trods for at dette skøn er højere end den momspligtige anvendelse af kirkegården skyldes, at graverne bruger mere tid på ren- og vedligeholdelse af de gravpladser, som er omfattet af ren- og vedligeholdelsesaftaler end de gravpladser, der ikke anvendes. Følgende kunne være eksempler på dokumentation til brug for menighedsrådets skøn: Samlet opgørelse over kirkegårdsmedarbejdernes tidsforbrug, herunder den enkelte kirkegårdsmedarbejders tidsregistrering Opgørelse over kirkegårdsmedarbejdernes lønsum i forhold til den momspligtige indkomst på kirkegården (kontospecifikationer) Oversigt over kirkegårdens samlede areal i kvadratmeter opdelt på andel over gravpladser med ren- og vedligeholdelsesaftaler, gravpladser som ikke anvendes og fælles arealer. 10 Momsvejledning for de lokale menighedsråd Momsvejledning for de lo

11 Eksempel: Sognehuset udgifter til tilbygning af sognehus primært til brug for graveren Følgende kunne være et eksempel på en argumentation for menighedens valg af opgørelsesmetode i forhold til sognehuset: Det er menighedsrådets overbevisning, at et skøn baseret på en timefordeling af graverens timeforbrug på henholdsvis momspligtige aktiviteter samt aktiviteter, der falder udenfor momslovens anvendelsesområde, som efterfølgende reguleres for den momspligtige anvendelse af sognehusets tilbygning, giver et retvisende billede af menighedsrådets faktiske konkrete momspligtige anvendelse af den nye tilbygning til sognehuset. Følgende kunne være eksempler på dokumentation til brug for menighedsrådets skøn: Eksempel på udarbejdelse af et aktivitetsbaseret skøn for brug af kirken: Opgørelse af antal aktiviteter Kirkelige aktiviteter: Momspligtigt område Momsfrit område Gudstjenester + højmesser 52 Bisættelser 20 Barnedåb udenfor gudstjenester - lørdag 10 Bryllup lørdag 30 Konfirmationer 5 Andet: Kirkekoncerter og foredrag - gratis 0 Kirkekoncerter og foredrag med entré 4 Kirkekoncerter, hvor der er søgt og bevilget momsfritagelse Spaghettigudstjenester, hvor der betales ét samlet gebyr for deltagelse i gudstjenesten og den efterfølgende fællesspisning Opgørelse i alt, henholdsvis momspligtige/momsfri områder Beregnet aktivitetsbestemt fradragsprocent (5 / ( )) * 100 % 4,10 % 1 0 Opgørelse af graverens tids forbrug fordelt på momspligtige aktiviteter og aktiviteter som falder uden for momslovens anvendelses område Arealfordeling af tilbygningen til sognehuset mv. fordelt på formål. Eksempel: Kirken drift og vedligeholdelse Følgende kunne være et eksempel på en argumentation for menighedens valg af opgørelsesmetode i forhold til kirken: Det er menighedsrådets vurdering, at et skøn på baggrund af forholdet mellem antallet af momspligtige aktiviteter i kirken og det samlede antal aktiviteter i kirken, som falder udenfor momslovens anvendelsesområde, må give det mest retvisende billede af ressourcetrækket på de varer og ydelser, som anvendes til brug for kirken. Følgende kunne være eksempel på dokumentation til brug for menighedsrådets skøn: Oversigt over afholdte aktiviteter i kirken det pågældende år Eksemplet er udarbejdet på baggrund af arket brug af kirken i Kirkeministeriets hjælpeark. Hvis menighedsrådet har momspligtige koncerter, hvor der opkræves betaling, har menighedsrådet således ret til 4,10 % fradrag for momsen på fællesudgifter til fx: Drift, reparation og vedligeholdelse af kirken Reparation og vedligeholdelse af kirkens indvendige inventar Stearinlys mv. El, vand, varme, renovation mv. Hvis menighedsrådet fx har fællesudgifter til renovering af kirken i form af nyt tag, kalkning af kirken mv., skal menighedsrådet være opmærksom på reglerne vedrørende momsreguleringsforpligtelsen for investeringsgoder. Se mere herom i afsnittet Momsreguleringsforpligtelse. Da menighedsrådet ifølge reglerne omkring momsreguleringsforpligtelse først er forpligtet til at foretage en tilbageregulering af momsen, når fradragsprocenten mindskes med mindst 10 %-point i forhold til fradragsretten i anskaffelsesåret, kan menighedsrådet med fordel afholde mange momspligtige koncerter mv. i kirken det år, hvor renoveringen af kirken foretages. Hvis menighedsrådet i renoveringsåret opnår en ret til 9,99 % i momsfradrag på fællesudgifter for kirken, vil menighedsrådet i den resterende momsreguleringsperiode have 9,99 % i momsfradrag, også selvom skønnet de resterende år af reguleringsperioden er lavere. Hvis kirken også anvendes til koncerter, hvor der er søgt og bevilget momsfritagelse, skal skønnet opgøres efter metode C. Det betyder, at det aktivitetsbaserede skøn (metode A) skal ganges med den omsætningsbestemte fradragsprocent (metode B). Hvis menighedsrådet fx har fællesudgifter til renovering af kirken i form af nyt tag, kalkning af kirken mv., skal menighedsrådet være opmærksom på reglerne vedrørende momsreguleringsforpligtelsen for investeringsgoder. kale menighedsråd 10 Momsvejledning for de lokale menighedsråd 11

12 Eksempel på udarbejdelse af et aktivitetsbaseret skøn for brug af kirkegården med baggrund i en arealfordeling: Menighedsrådet kan eksempelvis vælge at opgøre et skøn til brug for kirkegården på baggrund af en arealfordeling af kirkegårdens areal fordelt på momspligtig anvendelse contra momsfri anvendelse (aktiviteter som falder uden for momslovens anvendelsesområde). Hvis kirkegårdens areal anvendes som nøgle for skønnet, skal arealet allokeres ud på fx gravpladser med årlige ren- og vedligeholdelsesaftale eller legater, gravpladser som menighedsrådet ikke vedligeholder, gravpladser som ikke er i anvendelse samt stier og grønne områder (fællesarealer). Desuden skal andelen af fællesarealet, som anvendes til momsfrie aktiviteter fx kirkelige handlinger, adgang til kirken eller arealer som vedligeholdes ved hjælp af ligningsmidler eller anden momsfri omsætning opgøres. Da den generelle drift og vedligeholdelsen af fællesarealerne typisk finansieres ved hjælp af ligningsmidler, er det vores holdning, at andelen af fællesarealer som anvendes til momsfrie aktiviteter skal være høj og ofte vil denne være 100 %. Hvis der er vedligeholdelse af fællesarealer, som ikke finansieres ved hjælp af ligningsmidler, vil andelen ikke skulle opgøres til 100 %. Er dette tilfældet, skal menighedsrådet kunne dokumentere dette. a) Gravpladser med årlige vedligeholdelsesaftaler eller legater a) Gravpladser med årlige vedligeholdelsesaftaler eller legater a) Gravpladser med årlige vedligeholdelsesaftaler eller legater b) Gravpladser, som kirkegårdens personale ikke vedligeholder b) Gravpladser, som kirkegårdens personale ikke vedligeholder b) Gravpladser, som kirkegårdens personale ikke vedligeholder Antal enheder Areal pr. enhed Areal anvendt , , c) Gravpladser, som ikke er i anvendelse c) Gravpladser, som ikke er i anvendelse 10 2,5 25 c) Gravpladser, som ikke er i anvendelse d) Stier og grønne områder fællesarealer Areal i alt 1230 Andel fællesarealer som anvendes til momsfrie aktiviteter f.eks. kirkelige handlinger, adgang til kirke, øvrige arealer som vedligeholdes ved hjælp af ligningsmidler eller anden momsfri omsætning. Andel angives i %. 100 % På baggrund af ovenstående kan fordelingen mellem areal med momsfri aktivitet og momspligtig aktivitet beregnes: Areal med momsfrie aktiviteter 630,00 Areal med momspligtige aktiviteter 600,00 Idet der på det opgjorte areal til momspligtige aktiviteter tillige er foregået momsfrie aktiviteter i forbindelse med begravelseshandlingen, skal arealopgørelsen suppleres med et skøn af tids anvendelsen på gravstedet. Med andre ord ud af et gravsteds samlede levetid f.eks 30 år, hvor meget af tiden anvendes så i forbindelse med begravelseshandlingen og de øvrige aktiviteter i forbindelse med en begravelse eller urnenedsættelse, som er momsfri? Andelen af tidsforbruget på et gennemsnitligt gravsted, som anvendes i forbindelse med begravelseshandlingen og forberedelsen til denne. 10 % Andelen angives i %. Den aktivitetsbestemte fradragsprocent for kirkegården på baggrund af arealet opgøres til: Beregnet aktivitetsbestemt fradragsprocent ((600 - (10 % * 600)) / 1230) * 100 % 43,90 % Vi har i eksemplet sat andelen af fællesarealer som anvendes til momsfrie aktiviteter til 100 %. Eksemplet er udarbejdet på baggrund af arket kirkegården i Kirkeministeriets hjælpeark. Andelen af tidsforbruget på et gennemsnitligt gravsted, som anvendes i forbindelse med begravelseshandlingen og forberedelsen til denne er i ovenstående eksempel opgjort til 10 %. Her kan der eventuelt hentes informationer i kostberegningsskemaet vedrørende kirkegårdstakster, som kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside. I vores eksempel er det for nemheds skyld antaget, at der kun er tale om gravsteder til kister og alle ren- og vedligeholdelsesaftalerne løber i 30 år. Der bruges i gennemsnit 3 timer årligt på ren- og vedligeholdelsen, hvilket over de 30 år som ren- og vedligeholdelsesaftalen løber, i alt giver 90 timer pr. gravsted, som anvendes på momspligtig aktivitet. Det gennemsnitlige timeforbrug ved kistebegravelsen, som anses som en kirkelig handling, er 10 timer pr. gravsted. Andelen af tidsforbruget på et gennemsnitligt gravsted, som anvendes i forbindelse med begravelseshandlinger og forberedelser til denne er således 10 timer / (10 timer + 90 timer) * 100 % = 10 %. Hvis et aktivitetsbaseret skøn med baggrund i en arealfordeling anvendes på menighedsrådets indtægter, kan momsen for udgifter, der udelukkende knytter sig til kirkegården, fradrages med 43,90 %, dvs. udgifter med tilknytning til vedligeholdelse af gravsteder og hertil tilknyttede fællesarealer, samt aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde. Det kunne fx være fællesudgifter til: Grus, algefjerner, arbejdstøj, værktøj, maskiner og brændstof Vedligeholdelse af graverhus. 12 Momsvejledning for de lokale menighedsråd

13 Som brug for dokumentation kan fx anvendes: Opgørelse af kirkegårdens areal Opgørelse over antal gravsteder (evt. fordelt på m 2 ) Opgørelse over hvilke der er omfattet af ren- og vedligeholdelsesaftale eller legater, ikke vedligeholdes og ikke anvendelse. Opgørelse over det gennemsnitlige timeforbrug pr. gravsted (evt. fordelt på type/størrelse) til ren- og vedligeholdelse samt kistebegravelse/ urnenedsættelse. Hvis menighedsrådet benytter ovenstående skøn, bør menighedsrådet opgøre skønnet en gang ved årets afslutning. Menighedsrådet kan også opgøre et skøn til brug for kirkegården på bag - grund af fx en lønfordeling. Se hertil evt. model 2: lønfordeling i Kirkeministeriets hjælpeark. Hvis menighedsrådet ønsker at anvende et skøn på baggrund af en lønfordeling, skal menighedsrådet, som ved alle andre skøn, kunne argumentere for det opgjorte skøn. Det er i den forbindelse vigtigt, at argumentationen og dokumentationen til brug for skønnet opbevares sammen med opgørelsen af skønnet. Aktivitet (fx Graver 2) Antal timer Anvendelse Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger 180 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder 10 Rengøring af kirke 40 Flytning af kiste/urne 24 Rengøring af mandskabsbygning 30 Rengøring af toiletter på kirkegården 50 Vedligeholdelse af fællesarealer (fx rivning, fejning og snerydning mv.) Eksempel på udarbejdelse af et aktivitetsbaseret skøn for brug af kirkegården: Menighedsrådet kan også opgøre et skøn til brug for kirkegården på baggrund af det anvendte tidsforbrug for kirkegårdsmedarbejderne (fx gravere, kirkegårdsledere, kirkegårdsassistenter, gartnere, rengøringsassistenter, kontorfunktionærer mv.). Kirkegårdsmedarbejdernes ressourceforbrug i form af timer skal allokeres til de momspligtige aktiviteter i form af bl.a. ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder, samt kirkelige aktiviteter i form af bl.a. gravning, tilkastning og urnenedsættelser, der falder udenfor momslovens anvendelsesområde. Udenfor momslovens anvendelsesområde Momspligtig anvendelse og udenfor momslovens anvendelsesområde Pleje og vedligeholdelsesaftaler 600 Momspligtig anvendelse 620 Timer i alt Desuden skal tiden, som kirkegårdsmedarbejderne benytter på fællesarealer, også allokeres. Det kunne fx være tiden, som graveren bruger på at lappe stendiger på kirkegården, rive sten på gangarealer, feje veje eller stier, repa rere hegn mv. på kirkegården. Den tid som kontorfunktionær benytter på administrative opgaver vedrørende kirkegården skal også allokeres. Det er vigtigt, at al den tid, der anvendes på kirkegården og fællesarealer tilknyttet kirkegården, registreres og allokeres. Hvis skønnet opgøres efter anvendt tidsforbrug, bør den enkelte kirkegårdsmedarbejder registrere sit tidsforbrug på de forskellige aktiviteter, fx én gang dagligt, evt. i et excelark. Momsvejledning for de lokale menighedsråd 13

14 Medarbejdernes tidsfordeling (opgjort i timer) Pleje- og vedligehold af gravsteder Momspligtigt Kirkelige handlinger Momsfrit Fællesareal Blandet moms Graver 1 (1.554 timer i alt) Graver 2 (1.554 timer i alt) Kirkegårdsassistenter (1.554 timer i alt) Kontorfunktionær (1.100 timer i alt) I alt, fordelt tidsforbrug på kirkegården Andel af tidsforbrug til vedligehold af fællesarealer, som anvendes til momsfrie aktiviteter, fx kirkelige handlinger, adgang til kirke, øvrige arealer som vedligeholdes ved hjælp af ligningsmidler eller anden momsfri omsætning. Vær opmærksom på, at tidsforbruget på gangarealet mellem gravstederne også bør opdeles. Andel angives i %. 100 % Opdelingen i momsfrie og momspligtige aktiviteter kan herefter på baggrund af tidsforbrug opgøres som følger: Tidsforbrug medgået til momsfrie aktiviteter Tidsforbrug medgået til momspligtige aktiviteter Andel af tidsforbrug til vedligehold af fællesarealer, som medgår til momsfrie aktiviteter (2.854 * 1,00) Andel af tidsforbrug til vedligehold af fællesarealer, som medgår til momspligtige aktiviteter (2.854 * (1-1,00) 0 Herefter kan den aktivitetsbestemte fradragsprocent for medarbejdernes tidsfordeling opgøres til: Beregnet aktivitetsbestemt fradragsprocent (( ) / ( )) * 100 % 31,24 % Opgørelsen over kirkegårdsmedarbejdernes tidsforbrug bør opbevares sammen med argumentationen og opgørelsen af skønnet. Vi har ovenfor udarbejdet et eksempel på opgørelse af fx graverens tidsforbrug. Opgørelsen på den foregående side er kun et eksempel. Hvis kirken i eksemplet også anvendes til momspligtige koncerter, vil fx graverens tid til rengøring af kirken ikke udelukkende vedrører aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde. I så fald vil kirken også anvendes til momspligtige formål. Ovenfor har vi udarbejdet et aktivitetsbaseret skøn til brug for kirke gården på baggrund af kirkegårds medarbejdernes tidsforbrug. 14 Momsvejledning for de lokale menighedsråd

15 Eksemplet er udarbejdet på baggrund af arket Kirkegården i Kirkeministeriets hjælpeark. Til udfyldelse af hjælpearket kan der evt. hentes informationer i kostberegningsskemaet vedrørende kirkegårdstakster, som kan findes på Kirkeministeriets hjemmeside. I eksemplet på modstående side kan menighedsrådet fradrage 31,24 % af momsen for de fællesudgifter, som har en direkte tilknytning til kirkegården og hertil tilknyttede fællesarealer samt til aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde. Det kunne fx være udgifter til: Værktøj og redskaber Grus, algefjerner, grønt Arbejdstøj, maskiner og brændstof Vedligeholdelse af graverhus. Eksempel på udarbejdelse af et alternativt skøn for kirkegården og overordnede fællesudgifter indtægtsbaseret skøn: For at undersøge om de af menighedsrådet foretagne skøn er retvisende, anvender SKAT ofte et alternativt skøn, der er baseret på menighedsrådets indtægter. Det er SKATs opfattelse, at et skøn baseret på indtægterne, i langt de fleste tilfælde bør give et retvisende billede af menighedsrådets ressourcetræk på fællesudgifter. Dette forudsætter dog, at der er en direkte sammenhæng mellem de indtægter, som menighedsrådet modtager, og de arbejdsopgaver, som er forbundet hermed. Det er vores vurdering, at dette indtægtsbaserede skøn ikke altid giver et retvisende billede. Et indtægtsbaseret skøn giver ofte en lavere fradragsprocent, end hvis menighedsrådet ellers anvender et andet skøn, baseret på fx tidsforbrug, arealfordeling, opgørelse af lønsum mv. Det indtægtsbaserede skøn kan dog anvendes, hvis ikke menighedsrådet har eller kan opgøre skønnet på andre måder. Indtægtsbaseret metode Kirkegården Formål 4, kirkegården: Indtægter fra vedligeholdelse, blomster og planter Indtægter fra erhvervelse og fornyelse af gravsteder Indtægter ifølge årsregnskab Indenfor loven Udenfor loven Udgifter ifølge årsregnskab Indtægter i % af udgifter ,50 % Indtægter fra begravelser mm Indtægter fra kremering Overordnet: Formål 2, kirkebygning og sogn Formål 3, kirkelige aktiviteter Formål 6, administration og fællesudgifter I alt ,06 % Det indtægtsbaserede skøn opgøres til: Kirkegården ( / ) * 100 % 45,50 % Overordnet ( / ) * 100 % 19,06 % Hvis et alternativt skøn baseret på menighedsrådets indtægter anvendes, kan momsen for udgifter, der udelukkende knytter sig til kirkegården, fradrages med 45,50 %, dvs. udgifter med tilknytning til vedligeholdelse af gravsteder og hertil tilknyttede fællesarealer, samt aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde. Det kunne fx være fællesudgifter til: Grus, algefjerner, arbejdstøj, værktøj, maskiner og brændstof Vedligeholdelse af graverhus. Hvis menighedsrådet benytter et indtægtsbaseret skøn på de overordnede fællesudgifter, som har en tilknytning til hele menighedsrådet, kan menighedsrådet fradrage 19,06 % af momsen på disse udgifter. Det kunne fx være udgifter til: Det overordnede kontorhold, herunder it og regnskabsførers honorar mv. Vedligeholdelse af sognehuset. Det er vores vurdering, at dette indtægtsbaserede skøn ikke altid giver et retvisende billede. Et indtægtsbaseret skøn giver ofte en lavere fradragsprocent, end hvis menighedsrådet ellers anvender et andet skøn, baseret på fx tidsforbrug, arealfordeling, opgørelse af lønsum mv.

16 Metode B: Momspligtige aktiviteter og momsfritagne aktiviteter omsætningsbestemt For de udgifter, som kan henføres til både momspligtige- og momsfritagne aktiviteter, skal menighedsrådet opgøre den delvise fradragsret efter en omsætningsfordeling (metode B). For metode B skal menighedsrådet opgøre fradragsretten på grundlag af en fordeling mellem den momspligtige omsætning og den samlede omsætning, som menighedsrådet har. Menighedsrådet skal i opgørelsen medtage alle momspligtige og momsfritagne indtægter, inkl. indtægter fra sogneudflugter, babysalmesang, annonceindtægter, spaghettigudstjenester mv. Menighedsrådet vil typisk have momspligtige indtægter fra ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder og momsfritagne indtægter i form af præstens boligbidrag, herunder præstens betalinger for el, vand og varme. Hvis præsten selv afregner forbrugsafgiften over for forsyningsselskabet og får et beløb refunderet af menighedsrådet, skal forbrugsafgiften ikke medtages i brøken. Omsætningen fra fx ekstern skovdrift registreret på et andet SE-nummer (momsnummer), skal narturligvis ikke medtages i opgørelsen af menighedsrådets delvise fradragsret efter en omsætningsfordeling. Den delvise fradragsret beregnes som det procentvise forhold mellem momsfritagne og momspligtige indtægter. Delvis fradragsret = Momsfritaget omsætning: Forpagtningsindtægter og præstens boligbidrag, samt præstens forbrug af el, vand og varme = kr. Delvis fradragsret = (Momspligtig omsætning (eksk. moms)) (Momspligtig omsætning (ekskl.moms) + momsfritagen omsætning) kr kr. Menighedsrådets omsætningsbestemte fradragsprocent i ovenstående eksempel udgør 84 %. Det er dog yderst sjældent, at menighedsrådet vil skulle * 100 Momspligtig omsætning: Ren- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder, salg af grønt, betaling for deltagelse i sogneudflugter, entréindtægter fra foredrag, koncerter mv. = kr. * 100 = 83,02 % = 84 % anvende denne delvise fradragsprocent alene, da menighedsrådet i de fleste tilfælde tillige skal anvende et aktivitetsbaseret skøn efter metode A eller C. Når menighedsrådet beregner deres delvise fradrag efter en omsætningsfordeling, skal der ikke indregnes indtægter og vederlag fra leverancer, som ikke er omfattet af momslovens anvendelsesområde. Det vil sige, at renter fra gravstedskapitaler, som modtages fra Stiftsøvrigheden, ikke skal indgå i omsætningsfordelingen, da der ikke er tale om vederlag for en leverance. 16 Momsvejledning for de lokale menighedsråd Momsvejledning for de lo

17 Omsætningsbestemt fradragsprocent (metode B) Indtægter kr. Indenfor momslovens anvendelsesområde Momspligtig omsætning Momsfri omsætning Omsætning udenfor momslovens anvendelsesområde Erhvervelse og fornyelse af gravsted ,00 Gravning og tilkastning ,00 Udlejning af kapel Nyanlæg af gravsteder Salg af planter, gran mv ,00 Pleje- og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder ,00 Begravelseskaffe Flytning af kiste/urne Krematorieindtægter - kremering Salg af restprodukter og varme fra krematorier Betaling for brug af kirken til kirkelige handlinger Salg af blomster mv. til pyntning af kirke og kapel 5.000,00 Betaling for deltagelse i sogneudflugter ,00 Entréindtægter fra foredrag, koncerter mv ,00 Entréindtægter fra koncerter, hvor der er søgt og bevilget momsfritagelse Entréindtægter kulturelle aktiviteter fx adgang til tårn, rundvisninger eller andet Kirkeblad annonceindtægter 5.000,00 Handel mellem menighedsråd (momslovens 9) - herunder entreprenørmodellen på kirkegårde Salg af effekter fra skov mv ,00 Præsters boligbidrag, herunder præstens forbrug af el, vand og varme Lejeindtægter, herunder forbrug af el, vand og varme Lejeindtægter, herunder forbrug af el, vand og varme, hvis ejendommen er frivilligt momsregistreret Forpagtningsindtægter, herunder forbrug af el, vand og varme , ,00 Forpagtningsindtægter, herunder forbrug af el, vand og varme hvis ejendommen er frivilligt momsregistreret Omsætning i alt, fordelt på momstyper , , ,00 Omsætning i alt ,00 På baggrund af omsætningen indenfor momslovens anvendelsesområde beregnes den omsætningsbestemte fradragsprocent: Beregnet, omsætningsbestemt fradragsprocent 83,02 % ( / ( )) * 100 % Oprundet, omsætningsbestemt fradragsprocent 84 % Alle menighedsråd bør udfylde ovenstående ark. Regnskabsførerne kan med fordel lave en afstemning af opgørelsen i metode B til bogføringen for kontointervallet Bemærk dog at konto , samt ikke skal indgå i den samlede omsætning/afstemning. kale menighedsråd 16 Momsvejledning for de lokale menighedsråd 17

18 Metode C: Momspligtige-, momsfritagne aktiviteter og aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde aktivitets- og omsætningsbaseret skøn For de udgifter, som kan henføres til både momspligtige-, momsfritagne aktiviteter og aktiviteter som falder udenfor momslovens anvendelsesområde, skal fradragsretten for momsen opgøres på baggrund af et skøn over, i hvilket omfang omkostningerne kan henføres til den momspligtige aktivitet. Her skal menighedsrådet dog være opmærksom på, at skønnet også tager højde for den momsfritagne aktivitet. En metode til at opgøre skønnet kunne være, at menighedsrådet først skønsmæssigt vurderer, hvor stor en del af aktiviteterne, der er indenfor momslovens anvendelsesområde (metode A). Det vil sige den del af menighedsrådets aktiviteter, som er finansieret ved betaling for varer og ydelser, i modsætning til aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde, der er finansieret ved ligningsmidlerne. Momsen af de omkostninger, som kan henføres til aktiviteterne indenfor momslovens anvendelsesområde, begrænses dernæst med menighedsrådets delvise fradragsret efter en omsætningsfordeling (metode B). Vi har i det følgende udarbejdet et par eksempler på, hvordan menighedsrådet kan opgøre deres aktivitets- og omsætningsbaserede skøn efter metode C. Eksempel på udarbejdelse af et aktivitets- og omsætningsbaseret skøn for brug af kirken: Menighedsrådet har i dette eksempel en omsætningsbestemt fradragsprocent på 84 % Opgørelse af antal aktiviteter Kirkelige aktiviteter: Eksemplet er udarbejdet på baggrund af arket brug af kirken i Kirkeministeriets hjælpeark. Hvis menighedsrådet har momspligtige koncerter, hvor der opkræves entréindtægter, har menighedsrådet således ret til 4,07 % fradrag for momsen på fællesudgifter. Anvendes kirken også til koncerter, hvor der er søgt og bevilget momsfritagelse, skal det aktivitetsbaserede skøn (metode A) begrænses med den omsætningsbestemte fradragsprocent (metode B). Momspligtigt område Momsfrit område Gudstjenester + højmesser 52 Bisættelser 20 Barnedåb udenfor gudstjenester - lørdag 10 Bryllup lørdag 30 Konfirmationer 5 Andet: Kirkekoncerter og foredrag - gratis 0 Kirkekoncerter og foredrag med entré 5 Kirkekoncerter, hvor der er søgt og bevilget momsfritagelse osv. Opgørelse i alt, henholdsvis momspligtige/momsfri områder Beregnet aktivitetsbestemt fradragsprocent (5 / ( )) * 100 % 4,07 % Omsætningsbestemt fradragsprocent 84 % Beregning af aktivitets- og omsætningsbaseret fradragsprocent (0,0407 * 0,84) * 100 % 3,42 % Dette vil i ovenstående eksempel betyde, at skønnet på 4,07 % (metode A) skal ganges med den omsætningsbestemte fradragsprocent på 84 % (metode B). Dette giver en aktivitets- og omsætningsbaseret fradragsprocent for momsen på 3,42 % for fællesudgifter til fx: Drift, reparation og vedligeholdelse af kirken Reparation og vedligeholdelse af kirkens indvendige inventar Stearinlys mv. 1 En metode til at opgøre skønnet kunne være, at menighedsrådet først skønsmæssigt vurderer, hvor stor en del af aktiviteterne, der er indenfor momslovens anvendelsesområde. Det vil sige den del af menighedsrådets aktiviteter, som er finansieret ved betaling for varer og ydelser, i modsætning til aktiviteter udenfor momslovens anvendelsesområde, der er finansieret ved ligningsmidlerne. 18 Momsvejledning for de lokale menighedsråd Momsvejledning for de lo

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter

Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Introduktion til hjælpeark til beregning af delvise momsfradragsprocenter Dette regneark er udarbejdet som supplement til Momsvejledning til De lokale kasser, som er udsendt af Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Efter høring Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning og

Læs mere

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser

Dok. nr. 124506/10. Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 124506/10 Momsvejledning for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 2. Generelt om reglerne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7835 CVR-nr. 60094616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Notat. Model 3 Kirkegård opdelt i afdelinger/gravstedstyper med hækvedligehold i erhvervelse

Notat. Model 3 Kirkegård opdelt i afdelinger/gravstedstyper med hækvedligehold i erhvervelse Til menighedsrådet/kirkegårdsudvalget/kirkegårdsbestyrelsen/ provstiudvalget Model 3 Kirkegård opdelt i afdelinger/gravstedstyper med hækvedligehold i erhvervelse Dato: 10. januar 2017 Sagsbehandler Jacob

Læs mere

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser

Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser Prisfastsættelse og moms af kirkens ydelser Forfatter: AMU-Fyn, Inger Merete Pedersen Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Ministeriet for Børn og Undervisning.

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7835. CVR-nr. 60094616

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ejby Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7835. CVR-nr. 60094616 ÅRSREGNSKAB for Ejby Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7835 CVR-nr. 60094616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde Nyt om beskatning af fonde v. Niels Winther-Sørensen Partner, PwC Nyt om etablering af fonde Maj 2015 Skatteministeriets rapport om Succession til erhvervsdrivende fonde Vækstpakkens 300 mio. kr./år toppes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21

Læs mere

, , , ,94,00

, , , ,94,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83

-825.000,00 -825.000,00 -825.000,00 198.508,18 44.220,81 36.990,37 680,80 450,00 ,00 54,60 1.614,64 2.869,64 1.429,93,00-150,00,00 280,83 Side 1 pr. 31-12-2015 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-825.000-825.000-825.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000-2.475.000-2.475.000-2.475.000 25 25 25 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

, , , , , , , , , ,08 580, ,60 11,60 168,00

, , , , , , , , , ,08 580, ,60 11,60 168,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-1.276.666,66-1.276.666,66-7.660.000-7.660.000-6.383.333,34-6.383.333,34

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren www.pwc.com/insurance Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren Anne-Sophie Andersen 16. November 2015 Agendaen i liv- & skadesforsikring 2015 Aktuelle emner i sektoren Resultaterne fra Insurance

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Aktuelt på bestyrelsesagendaen 1 Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse 2 Aktionærrettighedsdirektivet

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning.

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning. Revisordøgnet 2012 Ann-Charlotte Beierholm, Erhvervs Ph.d.-studerende Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er det relevant at tale om Tax Transparency? Nuværende og kommende krav til skatterapportering

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760 Udskriftsdato 1-8-29 Side 1 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 11 16 22 23 26 27 34 36 37 41 46 47 51 56 57 71 711 73 74 76 KIRKEGÅRDSLEDER GARTNERE,

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst

Stege Kirke. Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014. Regnskab 2011 Budget 2012. Art Formål Tekst Art Formål Tekst 2011 Budget 2012 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 FÆLLESINDTÆGTER -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.348.745 101810 1000 Ligningsbeløb til drift ( Vordingborg Kommune ) -3.236.309-3.398.064-3.398.064-3.303.890-3.488.745

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81

-5.744.999,97 -5.744.999,97 -5.744.999,97 931.331,02,00 440.426,26 327.052,13 52,76 17.839,50 8.945,19 19.575,00 587,81 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 10xxxx Indbetalinger og tilskud -5.744.999,97-5.744.999,97-5.744.999,97-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.915.000,03-1.915.000,03-1.915.000,03 75 75 75

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016 www.pwc.dk PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Benchmarkanalyse Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold 2 Benchmarkanalyse Resultat for 2015 og 2014

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00

-6.383.333,30 -6.383.333,30 -6.383.333,30 1.025.222,76,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-6.383.333,30-6.383.333,30-6.383.333,30-7.660.000-7.660.000-7.660.000-1.276.666,70-1.276.666,70-1.276.666,70 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017

Den Digitale Bank. Bankseminar, Middelfart 2017 Den Digitale Bank Bankseminar, Middelfart 2017 Den digitale relationsbank Kunderne har ikke et digitalt behov, men de har behov for de services bankerne tilbyder Hos PwC ser vi traditionelle banker reagere

Læs mere