God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø"

Transkript

1 God skoleledelse Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø Aalborg Kommunale Skolevæsen. Januar 2000

2 Indhold Hvad er god skoleledelse? Teamledelse Pædagogisk ledelse Personaleledelse Administrativ ledelse Lederudvikling/ lederuddannelse 15 Afslutning Indledning Skoleledelsen er vigtig som aldrig før i den danske folkeskole. Skolederen er fra at være den første blandt ligemænd blevet til lederen af et dynamisk ledelsesteam, som går foran med klare visioner, og som skaber mening, retning og helhedsforståelse for blot at nævne nogle af de forventninger og krav, der stilles i lærerarbejdstidsaftalens bilag 3: En skole på vej. Med den megen fokus på skoleledelsens rolle har det være naturligt, at en af handleplanerne for Aalborg Kommunes skoler omhandler dette emne God skoleledelse. Der opstilles mål for og beskrivelse af, hvad god skoleledelse er, herunder bl.a. definition af pædagogisk ledelse og teamledelse. Denne opgave blev uddelegeret til Netværksgruppe NORD, som dermed har en væsentlig del af ansvaret for tilblivelsen af dette hæfte. Men andre har også bidraget, og dermed er hæftets indhold et udtryk for en fælles holdning til, hvad der er god skoleledelse i Aalborg Kommune. Når der i hæftet skrives skole, menes der skole i bred forstand, altså også DUS. Endvidere er der i teksten ikke skelnet mellem ordene børn og elever. Sats/tryk: Handelstrykkeriet, Aalborg Tak til alle, som har medvirket til dette hæftes tilblivelse, og fortsat held og lykke til alle, som læser dette hæfte og forhåbentlig bliver bare en lille smule klogere. Henrik Mortensen Skolechef

3 Hvad er god skoleledelse? God skoleledelse er teamledelse i en syntese mellem - pædagogisk ledelse - personaleledelse og - administrativ ledelse. God skoleledelse udføres af et team, der er i stand til at bruge teamets forskellige ressourcer optimalt. God skoleledelse varetager i indbyrdes samarbejde skolens opgave og udvikling på baggrund af en kvalificeret faglig, organisatorisk og administrativ viden. God skoleledelse er i besiddelse af handlekompetence. Hvad er god skoleledelse? God skoleledelse er ledelse med klare visioner. Skoleledelsen skaber mening, retning og helhedsforståelse bl.a. ved at definere, forholde sig til og tage konsekvensen af udviklingen i begreberne dannelse, undervisning og læring set i et samfundsmæssigt perspektiv. 3 I god pædagogisk ledelse arbejder ledelsen aktivt for at skabe en proces, der definerer og afklarer skolens værdigrundlag samt overordnede mål. Ledelsen bruger skoleplanen som ledelsesværktøj for hele skolen. I processen involveres alle medarbejdere og eventuelle eksterne interessenter i dialog. God personaleledelse bygger bro mellem den enkelte medarbejder og skolen set ressource- og udviklingsmæssigt både på det individuelle og det kollektive plan, således at medarbejderen ser sig selv som en værdifuld, nødvendig og faglig kompetent person i stadig forandring og udvikling. God administrativ ledelse er tilrettelagt i tæt samarbejde med sekretariatet, sådan at der sikres nødvendig tid til pædagogisk ledelse, personaleledelse og efteruddannelse.

4 Teamledelse Teamledelsen består af skoleleder, viceskoleinspektør (souschef), DUS-fællesleder samt afdelingsledere på undervisningssiden. Målet med teamledelse er at etablere en fælles kompetence som grundlag for et optimalt lærings- og dannelsesmiljø. 4 Teamledelse er: en styrke for pædagogisk ledelse. et dialogisk rum, hvor visioner, informationer, strategier, meddelelser, mål, pædagogiske tiltag, refleksioner, evalueringer og dokumentation kan drøftes, planlægges, afprøves og videregives. en nødvendig forudsætning for, at skolen kan udvikle fælles mål. i besiddelse af beslutningskompetence og handlekraft, når ord skal blive til handling, og idéer omsættes til praksis. i besiddelse af evnen til at tænke i helheder og overskue komplekse relationer. Forudsætninger for velfungerende teamledelse er: - at fælles værdigrundlag og fælles udviklingsmål er afklaret. - et højt informationsniveau mellem teamets medlemmer. - at ansvar, kompetence og opgavefordeling er afklaret internt i teamet. - at arbejdsopgavernes placering synliggøres via skoleplan og handleplaner. - at mødevirksomhed og fælles planlægning er delvist formaliseret og aftalt. Hyppighed og indhold tilpasses de eksisterende opgaver for at sikre processtyret skoleudvikling. - at der er råderum og tilstrækkelig tid til dialog - at samarbejdet fagligt bygger på ligeværd og respekt mellem parterne. - at samværet bygger på åbenhed, gensidig tillid, tryghed og accept af forskellighed.

5 Derfor er Aalborg Kommunes skoler kendetegnet ved, at teamledelsen: er ansvarlig for den overordnede pædagogiske udvikling af hele skolen. sætter ord på egen skole og tager ansvar for skolens tolkninger og valg af handlinger. foretager vurderinger og prioriteringer af skolens samlede opgaver ved løbende at drøfte skolens overordnede pædagogiske, ressourcemæssige og administrative situation. Teamledelse styrker skolens overordnede udvikling. skaber et trygt, dialogisk rum, hvor visioner, informationer, strategier, mål, pædagogiske tiltag og evalueringer kan afprøves, planlægges, drøftes og videregives. tager initiativer til formulering af opgaver, løsningsmodeller og nye udviklingsarbejder. udvikler sociale og faglige netværk, som styrker fællesskabet og stimulerer til indlevelse, engagement og medansvarlighed. 5 sikrer alle niveauer tilstrækkelige informationer. støtter udvikling af sammenhæng/samspil i skolen. fremmer trivsel.

6 Pædagogisk ledelse Målet er at lede skoleudvikling og arbejdsprocesser om undervisning, læring og dannelse samt den dertil hørende planlægning og evaluering, idet pædagogisk ledelse baseres på mål og værdier. Den pædagogiske ledelse skal bygge på et humanistisk grundlag. Den skal være kulturformidler og præge de grundlæggende værdier og normer med visioner om, hvor skolen skal hen. Det er ledelsens opgave at skabe sammenhængende mening i forhold til: Det overordnede perspektiv for folkeskolen (folkeskoleloven) og det kommunale skolevæsen. Det fælles perspektiv for skolen. Det individuelle perspektiv for den enkelte medarbejder med respekt for den enkeltes integritet. 6 Grundlaget for pædagogisk ledelse er pædagogisk kompetence, didaktisk kompetence og praksiskompetence. Det er skoleledelsens pædagogiske ansvar, at skolen er bevidst om sit værdigrundlag, og at de overordnede værdier er synlige overalt, dvs. i skoleplaner, arbejdsfordelingsplaner, fysiske miljøer og den pædagogiske, didaktiske praksis. Det er den pædagogiske ledelses ansvar at tilskynde læringssituationer, der giver eleverne mulighed for at udvikle alsidige personlige kompetencer.

7 Derfor er Aalborg Kommunes skoler kendetegnet ved, at den pædagogiske ledelse: har en pædagogisk dagsorden sat i samarbejde med medarbejderne og skolebestyrelsen. styrker de daglige samspil omkring læring og udvikling. deltager i skolens udvalg, der arbejder med pædagogiske forhold. tager initiativ til pædagogiske drøftelser i Pædagogisk Råd og på skolen generelt. Pædagogisk ledelse fungerer som kompetent faglig og pædagogisk sparringspartner. forholder sig reflekterende til egen praksis. afholder teamsamtaler for at få indblik og samtidig få ledelsesrum for rådgivning. forholder sig reflekterende til medarbejderens praksis. arbejder med målsætning, handleplaner og evaluering i samarbejde med medarbejderne som afsæt for udvikling. 7 tilstræber, at drift og udvikling tager udgangspunkt i medarbejdernes kvalifikationer og ressourcer. skaber en kultur, der rummer de bedste forudsætninger for læreprocesser. følger undervisnings- og læringssituationer. involverer elever, forældre, medarbejdere og evt. andre interessenter i skolens daglige liv og virke. inspirerer samt tager initiativ til samordning af skolens pædagogiske arbejde.

8 Personaleledelse Målet er en skole, der giver plads til mangfoldighed, er udviklingsorienteret og forandringsvillig. Der udarbejdes en personalepolitik, som skaber mulighed for den bedste udnyttelse og udvikling af medarbejdernes ressourcer og kompetencer. Personaleledelse omfatter aftaler om arbejdsopgaver, medarbejderudviklingssamtaler og koordinering af medarbejdernes teamsamarbejde. Endvidere skal der udarbejdes efteruddannelsesplaner, der tager højde for skolens overordnede politik for udvikling af faglige og personlige ressourcer, så disse passer sammen med skolens kultur og behov. Personaleledelsen skal formidle helheder og give medarbejderen forståelse for netop dennes rolle i skolen som en aktiv medarbejder, der engageret er med til at løfte skolen. Udfordringen er at gøre skolen til en lærende skole, der arbejder med potentialer, kompetencer, udvikling og afvikling. 8 Forudsætningen for god personaleledelse er: Opmærksomhed Omsorg Indføling Dialog

9 Derfor er Aalborg Kommunes skoler kendetegnet ved, at personaleledelsen: i formelle og uformelle sammenhænge har opmærksomheden rettet mod at skabe et godt arbejdsklima og -miljø. møder den enkelte medarbejder med respekt og positive forventninger. arbejder på at skabe trivsel i et trygt lære- og værested for børn og medarbejdere. Personaleledelse afholder forpligtende udviklingssamtaler med den enkelte medarbejder. skaber vilkår for råderum og tid til dialog. giver den enkelte mulighed for at udnytte egne ressourcer, egne forudsætninger og erfaringer i arbejdet. erkender modsætninger og forskelligheder og udnytter disse som udviklingspotentialer. giver rammer og plads til at engagere sig, stille spørgsmål og undre sig. 9 fremmer det at løbe en risiko. indgår som faglig og personlig med- og modspiller, hvor fælles opgaveløsning og fælles kompetenceudvikling opfattes som sider af samme sag.

10 Administrativ ledelse Målet er en administration, der lever op til mål og værdier for skolen. Ledelsesteamet fordeler opgaverne, således at kompetence, opgave og ansvar følges ad. I så stort omfang som muligt overgives ansvaret til sekretariatslederen/skolesekretæren. Det administrative arbejde tilrettelægges sådan, at der er den nødvendige tid til pædagogisk ledelse, personaleledelse og efteruddannelse. Forudsætningerne er: at der udarbejdes mål og tilrettelægges procedurer for tilbagemeldinger. at der er en fast mødestruktur, hvor implicerede parter evaluerer proces og resultat. at der udarbejdes informationsbeskrivelser for at opnå tilstrækkelig information og dokumentation. 10 Sekretariatets funktioner i hovedpunkter er: 1. Dagligt administrativt kontorarbejde 2. Budget og regnskab 3. Personaleadministration 4. Fravær 5. Elevadministration 6. Afgangsprøver 7. Areal- og bygningsadministration 8. Materialeadministration 9. Skoleårets planlægning 10. Mødevirksomhed 11. Ekstern administration til såvel Aalborg Kommune som UVM

11 Derfor er Aalborg Kommunes skoler kendetegnet ved, at den administrative ledelse: udarbejder klare retningslinier for kompetencefordelingen mellem ledelse og sekretariat. udarbejder skoleplaner for skolens samlede virke. Skoleplanerne justeres hvert andet år. udarbejder informationsskrivelser, således, at eksterne interessenter har oplevelsen af information og dokumentation. tilvejebringer kommunikation og samarbejde mellem skolens mange aktører. Administrativ ledelse udvirker, at borgerne/brugerne ved henvendelse til skolen altid kan få et kvalificeret svar. 11

12 Lederudvikling/lederuddannelse Målet er, at ledelsen selvstændigt tilfører skolen ny viden og inspiration. Det nødvendiggør ajourføring på alle relevante områder i relation til såvel pædagogisk ledelse, personaleledelse som administrativ ledelse. Skolelederuddannelse er generelt vigtig og giver en bredere og dybere forståelse af ledelsesprocesser og nødvendige ledelseskompetencer. Ledelsesudvikling skal ud over den teoretiske del omdannes til selvlærende og selvstyrende processer, der betinger en ny forståelse af, hvordan man lærer. En forståelse og erkendelse af, at vi nødvendigvis må lede gennem læring og værdier (værdibaseret ledelse): Forudsætningerne er: at der udarbejdes langsigtede mål for lederuddannelse ud fra potentialer, ressourcer og kompetencer i det samlede lederteam. at den nødvendige tid er til rådighed, både for den enkelte og for hele teamet i samarbejde. at skolens fælles udviklingsmål er baggrunden for kvalificering af ledelsen. Aalborg Kommunale Skolevæsens uddannelsesprogram for ledelse omfatter: Der gennemføres et DLH-forløb med følgende temaer: 1) Udvikling af skoler 2) Pædagogisk ledelse 3) Personaleledelse 4) Skolen og det omgivende samfund 5) Administration og planlægning af skoler

13 Forløbene kan gennemføres på PD-niveau for alle 5 temaers vedkommende. Endvidere kan man alternativt få kendskab til de 3 første temaer gennem korterevarende forløb (24-42 lektioner). De 3 første temaer (længerevarende eller korte forløb) er obligatoriske at gennemføre inden for en periode på 5 år. Alle nyudnævnte skoleledere, viceskoleinspektører og afdelingsledere skal gennemgå en 4-ugers grunduddannelse på Den Kommunale Højskole i Grenå inden udgangen af 2. ansættelsesår. Alle medlemmer af skoleledelsen deltager i den kommunale lederuddannelse i Aalborg (4 moduler). DUS-fælleslederen deltager i relevante grunduddannelsesforløb og andre målrettede udviklingsforløb. Lederudvikling/lederuddannelse Herudover er der følgende muligheder for kvalificering af den samlede teamledelse: - Centrale skoleledelsesmøder med uddannelsesmæssigt indhold. - Netværksmøder, der giver lejlighed til fordybelse i pædagogiske og faglige diskussioner. - Deltagelse i studieture, internatkurser og aktuelle småkurser med relevant indhold. - Deltagelse i et forløb, som forvaltningen tilrettelægger (for nyudnævnte ledere) med det formål at sikre kendskab til relevante procedurer, forretningsgange og personer i skolevæsenet. - Følordning, hvor nye skoleledere/dus-fællesledere knyttes til en erfaren leder i netværksområdet. 13

14 Derfor er Aalborg Kommunes skoler kendetegnet ved, at lederudvikling: foregår i interne og eksterne netværk. foregår ved gennemførelse af en personlig uddannelsesplan for hver enkelt leder i teamet. er målsat for såvel ledelsesopgaven som faglig og personlig udvikling. har udspring i handleplaner for fortsat uddannelse og læring. bl.a. foregår i et dialogisk rum for udvikling ved åbent at diskutere lederteamets potentialer og kompetencer. bl.a. foregår ved kvalificerende kurser/forløb for det samlede ledelsesteam. 14 opmuntrer ledelsen til at stille sine overvejelser til rådighed for sine samarbejdspartnere.

15 Afslutning Den enkelte skole er en del af det samlede skolevæsen, og skolelederen er en del af en ledergruppe under Skoleforvaltningens ledelse. Afslutning Udviklingen på skolerne skal afspejle de politiske mål, indsatsområder og handleplaner, og helheden i opgaveløsningen skal sikres, hvorefter lederen skal have frihed til at tilrettelægge arbejdsprocessen. Skolens ledelse skal udøve ledelse i et samspil med politikere og forvaltning, så ønsker og planer i forhold til egen skole kan kombineres med det samlede skolevæsens behov. Prioriteringen skal foretages ud fra helheden og Aalborg Kommunale Skolevæsens behov. Kvaliteten og den fortsatte udvikling skal sikres gennem et forpligtende samspil mellem skolevæsenets forskellige parter. Skolelederen er den lokale repræsentant for byrådet og skal loyalt formidle og udføre de politiske beslutninger. 15 Skolelederen bidrager sammen med skolebestyrelsen til politikernes beslutningsgrundlag gennem sin særlige viden og forankring. I de beskrevne principper for skoleledelse er der givet klart udtryk for, hvilke forventninger Aalborg Kommune har til sine skoleledere. Skolelederen skal kende sin skoles sjæl og kultur og skal sammen med skolebestyrelsen kunne udvikle visioner og lave strategiske planer for, hvordan skolen sikres en fortsat dynamisk udvikling som en del af det samlede skolevæsen. At lede en organisation er at træffe beslutninger på dens vegne. En leder er en beslutningstager. Kun i kraft af en ledelse kan en organisation iagttage og agere som en helhed. Ole Thyssen

16 Aalborg Skolevæsens skoleledelser tør gå i gang med projekter og lader alt være muligt! Aalborg Skolevæsens skoleledelser snakker ikke alt igennem til mindste detalje, så intet er muligt! Aalborg Kommunale Skolevæsen Godthåbsgade Nørresundby. Tlf Fax

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Uddannelse og Kompetenceudvikling

Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om Uddannelse og Kompetenceudvikling Aalborg Kommunes Skolevæsen Rev. 7. oktober 2009 Uddannelse og Kompetenceudvikling Skoleafdelingens grundlagspapir om uddannelsespolitik

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN. Udgave April 2007

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN. Udgave April 2007 UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udgave April 2007 1 UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN DET ER VIGTIGT FOR AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN... Det er vigtigt, at lederstillingerne

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere