ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALTEK PM 30/45 R PACKAGED"

Transkript

1 Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Industrielle anvendelser Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør TOTAL DENMARK A/S Aldersrogade, 6C, 4.sal, DK-2100 KØBENHAVN Denmark Tel : Fax : For yderligere information, kontakt venligst: Kontaktpunkt adresse Kjell Justesen 1.4. Nødtelefon Giftcentralen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 DK-2400 Copenhagen NV " 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassifikation af stoffet eller blandingen FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 2.2. Ikke klassificeret

2 Side 2 / 13 DIREKTIV 67/548/EØF /45/EF Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. Ikke klassificeret 2.2. Mærkningselementer Mærkning i henhold til Ikke klassificeret / ingen mærkning krævet 2.3. Andre farer Fysisk-kemiske egenskaber Sundhedsskadelige egenskaber Kontakt mellem varmt (> 100 C) produkt og vand eller vandige produkter kan producere en hurtig fordampning af vand med skumdannelse og overstrømmende af varmt produkt. Bitumen, der opvarmes til over de normale temperaturer, kan frigive brandfarlige dampe, der kan danne eksplosionsfarlige blandinger under visse omstændigheder. Kontakt med varmt produkt kan medføre termiske forbrændinger. Selvom de angivne temperaturer for anvendelsen af dette produkt ligger under 200 C, er det vigtigt at bemærke, at i lukkede rum, hvor produktet opvarmes til meget høje temperaturer (>200 C), kan der dannes dampe og røg, som er irriterende for åndedrætssystemet og give hoste. Risiko for kulbrinte-induceret sløvhed og/eller undtagelsesvis hydrogensulfid forgiftning. Svovlbrinte kan ophobes i toppen af lagertanke indeholdende dette produkt, og kan nå potentielt farlige koncentrationer. 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blanding Kemiske karakter Yderligere anvisninger Bituminøst produkt, der er udvundet ved delvis tværbinding af et polymernetværk in situ i et rent bitumen matrix. Bitumener er komplekse kulbrinteprodukter med en høj molekylemasse, der afledes ved forarbejdning af råolie. De kan indeholde svovlede derivater og organiske syrer. De kan også indeholde polycykliske aromatiske kulbrinter i størrelsesordenen nogle få dele pr. million (ppm). Svovlbrinte kan ophobes i toppen af lagertanke indeholdende dette produkt, og kan nå potentielt farlige koncentrationer Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

3 Side 3 / Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse Beskyttelse af førstehjælpere Ved ethvert tilfælde af forbrænding eller ved inhalering af dampe eller røg, tilkald øjeblikkelig medicinsk assistance (ambulance, brændvæsen, læge...) og sørg for beskyttelse af redningspersonale. - se herunder. Hvis der er mistanke om indånding af H2S (hydrogensulphid). Reddere skal bruge åndedrætsapparat, bælte og sikkerhedsreb og følge redningsprocedurerne. Hvis det varme produkt kommer i kontakt med øjne, SKAL ØJNENE ØJEBLIKKELIGT AFKØLES OG SKYLLES MED RIGELIGE MÆNGDER KOLDT VAND i 10 minutter samtidig med, at man holder øjnene åbne, hvis muligt. Bring personen til speciallæge eller skadestue. Tjek for og tag eventuelle kontaktlinser ud. Håndter ikke øjendråber eller anden væske uden en læges godkendelse. I tilfælde af forbrændinger: AFKØL STRAKS OG LØBENDE MED RIGELIGE MÆNGDER KOLDT VAND, MENS DER VENTES PÅ ØJEBLIKKELIG TRANSPORT TIL AKUT BEHANDLING PÅ EN SKADESTUE. Hvis produktet i forbindelse med brandsår hænger fast hele vejen rundt om et lem eller en finger, skal det omkringliggende lag, der muligvis dannes ved afkøling, skæres væk. Forsøg ikke at fjerne noget som helst størknet produkt, der hænger fast i huden, da huden kan blive revet af. Produktet falder som regel af af sig selv efter et par dage. Punkter ikke blærer. Ved eksponering over for store koncentrationer af dampe eller spray skal personen bringes ud af det forurenede område, holdes varm og have lov til at hvile. Hvis tilskadekomne ikke trækker vejret, gives straks kunstigt åndedræt. Søg omgående læge. Ikke en forventet eksponeringsbane. FORSIGTIG! Personerne, der yder førstehjælp, skal være klar over den personlige risiko under redningsaktionen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se afsnit 8 for flere detaljer Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjenkontakt Hudkontakt Indånding Indtagelse Risiko for forbrændinger (hvis produktet er varmt). Kan forårsage en smule irritation. Risiko for forbrændinger (hvis produktet er varmt). Produktet anses ikke for at virke irriterende, men kondenserede dampe fra produktet kan give hudirritationer. Indånding af dampe eller aerosoler kan virke irriterende for luftvejene og slimhindernes menbraner. Store koncentrationer af indåndede dampe har en euforiserende effekt på centralnervesystemet. Fare for svovlbrinteforgiftning (H2S). Ikke en forventet eksponeringsbane Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

4 Side 4 / 13 Meddelelse til læge Behandles symptomatisk. FORSØG IKKE at fjerne dele af tøj der sidder fast på forbrændt hud men klip det i stedet af rundt om stedet. 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Slukningsmidler - større brande: Skum (specielt uddannet person), Vandtåge (kun uddannede medarbejdere). Slukningsmidler - mindre brande: Pulver, Kulsyre (CO 2), Andre inerte gasser (i henhold til lovgivningen), Sand eller jord. Brug ikke vandstråle direkte mod et brændende produkt. de kan forårsage sprøjt og sprede ilden. Brug af skum og vand samtidigt på samme overflade skal undgås, da vandet ødelægger skummet Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Speciel fare. Kontakt mellem varmt (> 100 C) produkt og vand eller vandige produkter kan producere en hurtig fordampning af vand med skumdannelse og overstrømmende af varmt produkt. Kan give vejrtrækningsbesvær eller kvalme ved overdreven eksponering af røgen fra varme produkter Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, derved en større brand eller i lukkede eller dårligt ventilerede rum skal man bære fuldstændig skal bæres af brandmandskabet brandhæmmende beklædning og selvforsynet, lufttilført åndedrætsværn (SCBA) med helmaske betjent i positiv tryk-status. Andre oplysninger Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og vandløb. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødberedskabsprocedurer

5 Side 5 / 13 Generel information Bortset fra tilfælde med lille spild,, Muligheden for enhver handling bør altid vurderes og tilrådes, hvis det er muligt, af en uddannet og kompetent person, der er ansvarlig for håndteringen af nødsituationen. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Når der er mistanke om, at der er eller bevisligt findes farlige mængder H2S rundt om det spildte produkt,, der kræves muligvis yderligere eller særlige handlinger, inklusive adgangsbegrænsninger, brug af særligt beskyttelsesudstyr, procedurer og uddannelse af medarbejdere. Evakuer ikke-væsentligt personale. Stop eller indeslut lækagen ved kilden, hvis det er sikkert at gøre dette. Undgå kontakt med hud, øjne og indånding af dampe. FJERN alle antændelseskilder (ingen rygning, nødblus, gnister eller ild inden for nærområdet). Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Rådgivning til ikke-katastrofepersonale Rådgivning til katastrofeberedskab For personlig beskyttelse se punkt 8. I tilfælde af: Små spild: normalt antistatisk arbejdstøj er sædvanligvis tilstrækkeligt. Store spild: man bør bruge heldragt af kemikaliebestandigt og termisk bestandigt materiale. Arbejdshandsker (helst kravehandsker), der yder tilstrækkelig kemisk modstand. Bemærk. handsker af PVA er ikke vandtætte og egner sig ikke til brug i nødstilfælde. Ved mulig eller formodet kontakt med varmt produkt skal handsker være varmebestandige og varmeisolerede. Sikkerhedshjelm med visir og nakkeslag (fuld hovedbeskyttelse). Antistatiske skridsikre sikkerhedssko eller -støvler. en mulig undtagelse kan vedrøre opbygningen af farlige koncentrationer på særlige steder,. Hvis situationen ikke kan vurderes fuldstændigt, eller hvis der muligvis er iltmangel, bør man kun bruge lufttilført åndedrætsværn (SCBA) Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Generel information Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. størknet produkt kan tilstoppe afløb og kloakker Metoder og materialer til opsamling og rengøring Metoder for opsamling Metoder til oprydning Grav om nødvendigt produktet ned i tør jord, sand eller lignende ikke-brændbart materiale. Genindvind om muligt produktet i fast form. om nødvendigt skal man forsigtigt bruge vandtåge som hjælp til nedkølingen. I tilfælde af udslip i vand, Det faste produkt har en større massefylde end vand og vil langsomt synke ned på bunden, og en indgriben vil sædvanligvis ikke være mulig. Man skal indsamle produktet og forurenede materialer med mekanisk udstyr og oplagre/bortskaffe det i henhold til den relevante lovgivning, hvis det er muligt Henvisning til andre punkter Personlige værnemidler Se afsnit 8 for flere detaljer. Affaldsbehandling Se afsnit 13.

6 Side 6 / 13 Andre oplysninger Afbryd den elektriske strømforsyning, hvis dette ikke medfører gnistdannelse i det område, hvor dampene fra produktet er. anbefalede foranstaltninger er baseret på de mest sandsynlige spildscenarier for dette materiale. Om nødvendigt: Spørg en ekspert. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Tekniske foranstaltninger Forebyggelse af brand og eksplosion Hygiejniske foranstaltninger Undgå kontakt med det varme produkt. Hold produktets temperatur så lav som mulig for at minimere frigivelsen af dampe. Brug af bitumen i forbindelse med arbejde, hvor temperaturen er høj, kræver, at procedurerne overholdes fuldt ud. Denne type arbejde bør kun overdrages til specialiserede og dertil kvalificerede medarbejdere. Svovlbrinte kan ophobes i toppen af lagertanke indeholdende dette produkt, og kan nå potentielt farlige koncentrationer. Man skal ikke stå ovenpå beholdere eller tanke, og man skal så vidt muligt holde sig væk, så man ikke risikerer at indånde dampe. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Beholdere, tanke og overførsels-/modtageudstyr skal jordes/sikres. Benyt passende beskyttelsesdragt. Se afsnit 8. Brug aldrig slanger eller rør, der løber gennem et mandehul eller anden åbning, der ikke er specielt indrettet til formålet, når produktet skal overføres. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå, at der dannes dampe, tåge og aerosoller. Træf alle de nødvendige foranstaltninger for at forhindre vand i at trænge ind i beholdere, tanke, transportlinjer m.m... FYLD IKKE i tanke, der indeholder vand (eller vandige produkter) eller andre produkter, der er mere flygtige end bitumenen (f.eks. brændstoffer, opløsningsmidler, flydende bitumen,...) eller emulsioner. Vandet eller disse produkter skal først fjernes. Opvarm ALDRIG en beholder eller tank, hvis varmelegemerne ikke er tilstrækkeligt neddyppet (minimum 15 cm). Opvarm ikke pumperne eller rørene med åben ild. Opvarm ikke bitumenen til temperaturer fra 90 C til 120 C uden at træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger (risiko for fordampning eller opskumning, hvis der utilsigtet er vand til stede). Pas på, at der ikke kommer stænk fra produktet under påfyldning og sørg for, at produktet hældes forsigtigt op, især i begyndelsen af processen. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og -tøj. Håndteringsprocedurer bør minimere støvproduktion Forhold for sikker opbevaring, inkluderer alle uforeneligheder.

7 Side 7 / 13 Tekniske De beholdere, der skal indeholde den varme bitumen, skal konstrueres og tilpasses dette foranstaltninger/opbevaringsbetingeformål, især for at forhindre, at der på låg og sider dannes kulbrinteaflejringer, som kan lser blive pyroforiske. Regulér opbevaringstemperaturen til det lavest mulige niveau, og overskrid generelt ikke 200 C eller en temperatur, der er 100 C over blødgøringspunktet. Ledninger, der bruges til produkt- og pumpeapparater, skal isoleres og udstyres med varmeapparat. Inspektion, rengøring og vedligeholdelse af oplagringsbeholdere kræver overholdelse af strenge procedurer og skal udføres af kvalificerede medarbejdere (interne eller eksterne). Før man går ind i lagertanke og går i gang med en hvilken som helst handling i et lukket rum, skal man kontrollere atmosfæren for iltindhold og antændelighed. Hvis der er mistanke om, at der er svovlforbindelser til stede i produktet, skal man kontrollere atmosfæren for H2S indhold. Materialer, der skal undgås Pakkemateriale Stærke oxidationsmidler, Vand. Uforet stål. Rustfrit stål. Brug kun beholdere, samlinger, rør m.m., der er fremstillet af materialer, som er egnede til brug sammen med aromatiske kulbrinter. varmebestandig Særlige anvendelser 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Påvirkningsgrænser Bitumen røg: USA (ACGIH) - TWA = 0,5 mg/m 3 Svovlbrinte (EU): OEL = 7 mg/m 3, 5 ppm (8 h), 14 mg/m 3, 10 ppm (kort tid) Forkortelser Se afsnit 16 Afledte nuleffektniveauer (DNEL) Arbejdstagere: DNEL 2.9 mg/m 3 /8h (aerosol - inhalation) Forbrugere: DNEL 0.6 mg/m 3 /24h (aerosol - inhalation) 8.2. Eksponeringskontrol Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Tekniske foranstaltninger Sørg for, at der er en tilførsel af luft, som er egnet til indånding, og bær eller brug det anbefalede udstyr, når der arbejdes i lukkede rum (tanke, beholdere m.v...). Håndteringsog opbevaringstemperaturer skal holdes så lave som muligt for at minimere røgudvikling. Personlige værnemidler Generel information Beskyttende, tekniske løsninger bør være implementeret og ibrugtaget, før personligt beskyttelsesudstyr overvejes.

8 Side 8 / 13 Beskyttelse af Anvend godkendt åndedrætsværn på steder, hvor der kan ophobe sig hydrogensulphid: åndedrætsorganer Helmaske med patron/filter type "B" (grå til uorganiske dampe inklusive H2S) eller lufttilført åndedrætsværn (SCBA). Brug af åndedrætsværn skal nøje overholde fabrikantens instruktioner og de regler, der gælder for valg og anvendelse. Beskyttelse af øjne Beskyttelse af hud og krop Sikkerhedshjelm med visir og nakkeslag (fuld hovedbeskyttelse). Bær beskyttelsestøj ved aktiviteter med varmt materiale: varmebestandig yderdragt (med bukseben udover støvler og ærmer udover kraven på handsken), varmebestandige, svære skridsikrestøvler(fxlæder).(en ).Heldragterskalskiftesved arbejdstids ophør og rengøres efter behov for at undgå, at produktet overføres til tøj eller undertøj. Til lastnings-/losningsfunktioner: brug sikkerhedshjelm med integreret helmaskevisir og nakkebeskyttelse. Beskyttelse af hænder Til flydende produkter: varmebestandige handsker i h.t. EN 407, Niveau 2. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generel information Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Farve C Lugt sort eller mørkebrun fast karakteristisk Egenskab ph Kogepunkt/Kogepunktsinterval Værdier Bemærkninger ikke anvendelig ikke anvendelig Metode Flammepunkt Fordampningshastighed Brandbare grænser I luft Damptryk Dampmassefylde Massefylde Vandopløselighed Opløselighed i andre opløsningsmidler logpow Selvantændelsestemperatur Viskositet, kinematisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Mulighed for farlige reaktioner Ingen information tilgængelig Ingen information tilgængelig < C Ingen information tilgængelig kg/m 15 C ikke anvendelig Opløselig i et betydeligt antal opløsningsmidler ikke anvendelig Ingen information tilgængelig Ingen information tilgængelig Ikke eksplosiv ikke anvendelig Ingen ved normal bearbejdning. ISO 12185

9 Side 9 / Andre oplysninger Blødgørelsespunkt > 85 C EN STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Generel information Ingen information tilgængelig Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold Mulighed for farlige reaktioner Farlige reaktioner Mulig frigørelse af H2S ved tilstedeværelse af syre Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Stærk opvarmning over maksimal anbefalet håndterings- og opbevaringstemperatur kan forårsage nedbrydning af stoffet og udvikle irriterende dampe og røg. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Varme, flammer og gnister Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler, Vand Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter ingen ved normalt brug. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Lokal virkning Produkt information Hudkontakt Øjenkontakt Indånding. Risiko for forbrændinger (hvis produktet er varmt). Produktet anses ikke for at virke irriterende, men kondenserede dampe fra produktet kan give hudirritationer.. Risiko for forbrændinger (hvis produktet er varmt). Kan forårsage en smule irritation.. Indånding af dampe eller aerosoler kan virke irriterende for luftvejene og slimhindernes menbraner. Store koncentrationer af indåndede dampe har en euforiserende effekt på centralnervesystemet. Fare for svovlbrinteforgiftning (H2S).

10 Side 10 / 13 Indtagelse. Ikke en forventet eksponeringsbane. Akut toksicitet - Komponent information Sensibilisering Sensibilisering Den aktuelle toksikologiske viden tillader, at produktet ikke klassificeres som sensibiliserende stof. Specifikke virkninger Carcinogenicitet Mutagenicitet Reproduktionstoksicitet Toksicitet ved gentagen dosering Den nuværende toksikologiske viden gør det muligt at ikke klassificere produktet som et kræftfremkaldende stof. Den aktuelle toksikologiske viden tillader, at produktet ikke klassificeres som mutagen. Den aktuelle toksikologiske viden tillader, at produktet ikke klassificeres som toksisk for reproduktion. Målrettet organ påvirkning Andre oplysninger 12. MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Akut toksicitet for vandmiljøet - Produkt information Akut toksicitet for vandmiljøet - Komponent information Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Produkt information. Kronisk toksicitet for vandmiljøet. - Komponent information. Virkninger på terrestriske organismer Ingen information tilgængelig Persistens og nedbrydelighed Generel information Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.

11 Side 11 / Bioakkumulationspotentiale Produkt information Målte eksperimentelle data om kulbrinte UVCB stoffer er ikke meningsfyldt, da hver af de bestanddele forventes at opføre sig anderledes. logpow ikke anvendelig Komponent information Mobilitet i jord Jord Vand På grund af produktets fysiske og kemiske egenskaber har det ingen jordmobilitet. Uopløselig. Produktet flyder eller synker, afhængig af densitet Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT- og vpvb-vurdering Ingen information tilgængelig Andre negative virkninger 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Restaffald/restprodukter Forurenet emballage EAK bortskaffelse af affald Nr Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. I mangel af relevante ændringer af materialet eller tilstedeværelsen af forurenende stoffer,. bortskaffelse af dette stof som overskudsmateriale (ubrugt) eller som ikke-specificeret materiale,. udgør ikke en særlig fare,. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER ADR/RID IMDG/IMO ICAO/IATA ADN ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret ikke reguleret

12 Side 12 / OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Europæisk Union Internationale lagere EINECS/ELINCS TSCA DSL ENCS IECSC KECL PICCS AICS NZIoC Forkortelser EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances AICS - Australian Inventory of Chemical Substances NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals Andre informationer Kemiske sikkerhedsvurdering National regulativ information Danmark Overskridikkedeangivnearbejdshygiejniskegrænseværdier(sepunkt8). Finland Overskridikkedeangivnearbejdshygiejniskegrænseværdier(sepunkt8).

13 Side 13 / 13 Norge Overskridikkedeangivnearbejdshygiejniskegrænseværdier(sepunkt8). Sverige Overskridikkedeangivnearbejdshygiejniskegrænseværdier(sepunkt8). 16. ANDRE OPLYSNINGER Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3 Forkortelser, akronymer bw = body weight = legemsvægt bw/day = body weight/day = legemsvægt/dag GLP = Good Laboratory Practice = god laboratoriepraksis Forkortelser Sektion 8 + Sensibiliserende stof ** Fare betegnelse M: Mutagent stof * Hud betegnelse C: Kræftfremkaldende stof R: Giftig for forplantningsevnen Revisionsbemærkninger Navneændring. Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 Dette sikkerhedsdatablad er et supplement, men ikke erstatning for det tekniske datablad. Oplysninger givet her er efter vores kendskab og bedste overbevisning korrekte og pålidelige på udarbejdelsestidspunktet. Brugeren skal være opmærksom på at anvendelsen af produktet til andre formål en det produktet er fremstillet til, indebærer en potentiel risiko. Informationerne i databladet tilsidesætter på ingen måde brugerens ansvar for at kende og overholde gældende love og regler i forbindelse med hans/hendes anvendelse af produktet. Brugeren bærer det fulde ansvar for etablering af alle krævede foranstaltninger ved anvendelsen af produktet. Vejledninger angivet i databladet er ment som en hjælp til at brugeren kan opfylde myndigheds- og sikkerhedskrav. Vejledningerne må ikke anses for at være fyldestgørende og detaljerede på alle områder og det er brugerens ansvar at sikre at alle forpligtigelser opfyldes ved anvendelsen af produktet. Slut på Sikkerhedsdatablad

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOFRAME ZR HT Artikelnummern: Stof-Gruppe: Disc råemne 06189 / 06192 / 06193 / 06194 / 06200

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Herd Navigator Detergent EU0150 - DK

SIKKERHEDSDATABLAD Herd Navigator Detergent EU0150 - DK SIKKERHEDSDATABLAD EU0150 - DK Klassifikation Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse Symbol(er) Preparation Date: 05-apr-2011 Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan Spray 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants * 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0851 YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO 46 Anvendelse Specifikt smøremiddel til hydrauliske systemer.

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Diversey Oxivir Plus Spray Revision: 2012-07-09 Udgave 01 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24

SIKKERHEDSDATABLAD LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE FLISEKLÆBER 2010-02-24 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/6 LIP GULVSPARTEL OG HURTIGHÆRDENDE LIP 208 GULVSPARTELMASSE LIP 210 GULVSPARTELMASSE LIP 215 GULVSPARTELMASSE LIP 220 GULVSPARTELMASSE

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. 472383 Anvendelse: 1/6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 472383 Anvendelse: Fliseklæber. Anvendes til opsætning af klinker og fliser. Produktet opblandes med vand og påføres

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 960 2673 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere