Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2008 2009"

Transkript

1 Virksomhedsplan Møllen 0-6 års institution Udarbejdet af Marianne Højer Møller Institutionsleder Indholdsfortegnelse: Præsentation s. 2 Værdigrundlag s. 3 Mål for perioden og succeskriterier s. 4 Evaluering af planer og resultater fra sidste periode s. 5 Metoder for samarbejde og dokumentation s. 6 Mødestruktur og beslutningskompetence s. 7 Bestyrelsen s. 7 Politikker s. 8 Budget s. 9

2 2 1. Præsentation. Indledning Målet med denne virksomhedsplan er at give et meget overordnet og meget retningsgivende signal om Møllens faglige, menneskelige og ledelsesmæssige ståsted. Møllen er hjemsted for 140 børn og 35 voksne, og skal således kunne favne og udvikle alle. Denne skrivelse lægger klart op til en afdelings årsplan, der helt tæt kan beskrive tids- og handleplaner for de mere specifikke mål for den enkelte afdeling. Denne nærmere plan vil jeg byde op til ved, som øverste leder, at trække de store linjer op - og herfra give bolden videre til afdelingslederne og personalet. Møllens overordnede mål Vores overordnede mål på Møllen er, at matche udviklingen i samfundet, at fokusere vores faglighed imod børnenes behov og at kunne håndtere de øgede krav i børnepasningen, både de politisk bestemte og i forhold til forandringer i familiestrukturen. Det gør vi for at kunne placere os der hvor vi gavner børnene mest i dagligdagen og samtidig have en finger på pulsen i forhold til hvilken fremtid børnene skal rustes til at møde. Beliggenhed Møllen er en 0-6 års institution beliggende i Kongsted by, Rønnede området. Møllen har en vuggestue og en børnehave i to separate afdelinger; en vuggestuen med plads til 36 børn og en børnehaven med plads til 100 børn. Begge afdelinger har eget udeområde. Vi råder i alt over 9 td land som vi deler med Klub Møllen, da vi tidligere har været én institution. Både bygninger og udeområder bærer præg af at være tiltænkt en anden aldersgruppe end der lige nu huses. Det kræver omtanke og økonomi at få begge dele på omgangshøjde med udviklingen og behovet, så det er konstant til debat både i personalegruppen og i bestyrelsen. Ledelsen består af: Marianne Højer Møller Institutionsleder ansat april 1999 Lena Hjulmand Souschef og afdelingsleder i vuggestuen ansat september 2004 Marianne Nielsen Afdelingsleder i børnehaven ansat marts 2007 Ansatte Vi har i alt 28 fastansatte medarbejdere inkl. teknisk/administrativt personale. Blandt disse er 8 uddannede pædagoger og yderligere 4 har den pædagogiske grunduddannelse (PGU). Vi har fælles målsætning og vision for hele institutionen og jeg er ved at udarbejde et ledelsesgrundlag som fundament for hele vores virke samt lægger op til teamledelse på sigt. Vi har fælles bestyrelse, fælles arrangementer og traditioner men har forældremøder, bedstedage og juleklip fx hver for sig, for at tilgodese familier med børn i begge afdelinger. Bygninger Ud over de to afdelinger der huser børn og personale, har vi en aktivitetslade til fælles brug. Det er en lille gymnastiksal vi bruger til rytmik, musik og teater. Denne deler vi også med klubben, som har råderet over den i eftermiddagstimerne. Det særlige ved Møllen er nok vores kæmpe udeareal, der giver en masse muligheder i dagligdagen og som gør, at vi ikke har det store behov for at bevæge os udenfor institutionen. Det gør vi dog alligevel med en årlig skovbørnehave-uge i Faxe Ladeplads og diverse udflugter, men vi kan meget indenfor institutionens område. Vi tiltrækker derfor overvejende personale som er til bålaktiviteter, friluftsliv og højt til loftet. Inden døre har vi gang i musik og billedkunst i børnehaven og bevægelsesleg og sprogstimulering i vuggestuen. Vores særpræg er farvet af det personalet brænder for, kombineret med det vi oplever som en generel mangel blandt de børn vi passer. Vi har en ide om det hele barn, om dannelse, sammenhæng og tilknytning. Det som gør livet meningsfyldt og trygt når man er et lille barn. 2

3 3 Ved siden af det er vi styret af de 6 læreplanstemaer; Personlige kompetencer Sociale færdigheder Sprog Krop og bevægelse Natur/naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier - som tilsammen danner de kompetencer børnene forventes at have stiftet bekendtskab med inden de starter i skolen. Vi arbejder med det efter en løs årsplan der sikrer at børnene hen over et år, stifter bekendtskab med alle 6 temaer, som hos os dels er knyttet til årstiderne og dels til vores traditioner. Traditioner på Møllen: Fastelavnsfest Skovbørnehave i maj Møllens fødselsdag Farvel til førskolebørnene Høstmarked Juleklip Risengrødsdag (børn og personale) (børn og personale) (kaffe og kage til alle) (Hvalgruppen og deres voksne) (forældre og børn) (forældre og børn) (børn og personale) Forældresamarbejde Vores formelle forældresamarbejde ligger primært i den daglige kontakt, der starter ved indkøringen af barnet. Derefter tilbyder vi en 3 mdrs. samtale, en 1 års samtale og en overgangssamtale enten til børnehaven eller ved skolestart. Vi har samme tilbud i både vuggestue og børnehave. Vi har der ud over 2 årlige forældremøder som retter sig mod vores generelle indsats overfor børnene, orientering fra grupperne og samarbejdet mellem forældre og pædagoger. Det uformelle forældrearbejde ligger i vores traditioner og arrangementer; høstmarked, julefest, bedstedage og arbejdslørdage. 2. Værdigrundlag Dette værdigrundlag er overordnet og jeg har samlet det på baggrund af et helt nyt ledelsesteam (januar 2008), en stor forandringsproces på Møllen og endelig en anerkendelse af medarbejdergruppe som er travlt optaget med kerneydelsen; nemlig at styre dagligdagen og skabe relationer til børn, forældre og hinanden. Kommunesammenlægningen har ændret mange arbejdsgange, primært eksternt, men også internt er der nye veje at gå og nye politikker at efterleve. Jeg har derfor valgt at tone rent flag i forhold til ansvaret for virksomhedsplanen, samt stille mig i spidsen for et værdigrundlag, der overordnet kan rumme alle 140 børn og samtlige medarbejdere. I nov havde vi en temadag på Møllen om netop vores værdigrundlag i arbejdet. Når jeg bladrer det igennem procesbeskrivelsen, må jeg anerkende hvor dedikerede vi er i arbejdet og hvor seriøst vi går til opgaverne. Se evt. procesbeskrivelsen på vores hjemmeside der er oprettet af Møllens bestyrelse: 3

4 4 Vi samler os omkring følgende værdier: Anerkendende relationer Godt arbejdsmiljø også for børn Fokus på faglighed Mellemmenneskelige værdier som; troværdighed, ansvarlighed og respekt Synlig ledelse og udvikling Det arbejder vi med på alle niveauer, hver eneste dag. Det er op og ned i hierarkiet og på tværs af faggrupper, alder og forvaltninger. Værdier kan ikke gradbøjes, enten gør vi det, eller også gør vi det ikke! Møllen vil gerne være kendt for at stille op når det gælder, at tage vare på det vi er ansvarlige for, bidrage hvor vi kan, ud fra et ledelsesgrundlag som kan ses, høres og forstås. Ledelsesgrundlaget vil være udgangspunktet for alt arbejdet i institutionen, og er væsentlig i forhold til at afskærme og markere det pædagogiske rum. 3. Mål for perioden og succeskriterier For perioden har alle 0-6 års institutionerne særligt fokus på sprog. Fra 1. august 2008 skal alle forældre til 3 årige børn tilbydes en frivillig sprogscreening ( 11 stk. 2-4 i Dagtilbudsloven ) Kommunens retningslinjer for sprogscreening bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside når den er klar: Læringsmiljø Det afgørende omkring både sprogscreening og de øvrige læreplanstemaer, er læringsmiljøet. Det vil med andre ord sige, alt fra indretning af institutionen, omgangsform, belysning, stillerum, udearealer, uddannelsesniveau af de voksne, humor- og tiltaleform, værdigrundlag, ledelsesform, tværfagligt samarbejde og mange andre vinkler, kan koges ned til hvilke muligheder vores børn har for at udvikle sig personligt, socialt, kulturelt og værdimæssigt. En tommelfingerregel er, at det du gør for barnet, som det selv kunne have gjort, forsinker dets udvikling en smule. Børn skal stimuleres, overraskes, forstyrres, inspireres, beskyttes og omfavnes i nogenlunde lige store mængder og det er de voksnes opgave at vide hvornår vi skal gøre hvad. Vi skal gøre livet bredt og højt og tænde lys i deres øjne. Der er ikke noget tristere syn end uinspirerede og tilbageholdende børn, der stiller krav til voksne om underholdning og servicering. Interne mål for Møllen : Fremme sundhed, aktivitet og kreativitet i børnegruppen At flere medarbejdere der finder deres største potentiale og træder i karakter Synlig og mærkbar ledelse Udvikling af både indendørs- og udendørs områder. Udvikle brobygningen mellem vug bh og bh skole/sfo Revision af lokalaftalerne Vedligeholdelsesplan for bygningerne Succeskriterier: Børn: - at Møllens rammer inspirerer til aktivitet, kreativitet og livsudfoldelse - at vi opretter værkstedstilbud som fremmer færdighederne i læreplanerne - at børn bliver mødt med engagement, dannelse og udvikling for øje 4

5 Voksne: - at medarbejdere i højere grad end nu, vil udfordre sig selv og prøve kræfter med at stille sig i spidsen for diverse aktiviteter - at div. kurser og inspirationsmuligheder bliver efterspurgt og brugt - at der samarbejdes på tværs af grupperne så børnene får det hele med - at vi får opdateret vores lokalaftaler om diverse arbejdsforhold. Brobygning: - At vugge voksne fortsat introducerer børn til børnehaven og bh voksne både oplever dem i vuggen og henter dem ned i bh. - at samarbejdet mellem bh, SFO og skole fortsætter og udvikles - at Mølleledelsen og skole/sfoledelsen lærer hinanden bedre at kende (lokalt ledernetværk) Ledelse: - at der udvikles en ledelsesstrategi som munder ud i teamledelse - at de daglige ledere får mulighed for relevant lederuddannelse - at skabe klare jobbeskrivelser for daglig ledelse - at præcisere forskellen på ledelse og pædagogisk arbejde Vedligeholdelse: - aftale med det tekniske personale om en årsplan for reparationer, vedligeholdelse og investeringer på bygninger mv. Børnemiljøvurdering er et nyt tiltag og står således skrevet i dagtilbudsloven: Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det arbejde ligger foran os på Møllen, men lægger sig klart op af læreplanerne, vores ide om det hele barn og vores egne krav til et godt arbejdsmiljø. Det store arbejde ligger i at kortlægge og beskrive det, som der står i loven Evaluering af planer og resultater for sidste periode I vores fag er der ting der lader sig måle, og ting som er rigtig vanskelige at måle. Vi kan konkret måle på forældreklager, arbejdspladsvurderinger (APV er), opsigelser, uafhentede børn osv. men det er uinteressant i forhold til det produkt vi ønsker at levere. Vi skal ind langt tidligere; i forebyggelsesfasen, i trivsel og udvikling og fingerspidsfornemmelsen på hvilken vej tingene bevæger sig. Det kræver stor disciplin, ansvarlighed og engagement i medarbejdergruppen at styre på værdier frem for på regler og paragraffer. Det kræver lange debatter og holdningstilkendegivelser på vores p-møder, og stort kendskab til hinandens måde at tænke og handle på. Men det vi gerne vil måle på er: En generel vurdering af medarbejdergruppens trivsel (fra MUS samtaler, team samtaler, samarbejdsparathed, fleksibilitet, initiativ, ansvarlighed mv.) Rekrutteringsproblematikker mv. hvordan gør vi det attraktivt at fastholde nuværende og tiltrække nye medarbejdere. Stemningen blandt forældrene, fremmøde til arrangementer, møder mv. Antallet af børnesager på distriktsteam, støttekrævende børn, børn med manglende trivsel generelt, relationer og tilhørsforhold mellem voksne/børn børn/børn. Niveau for almen viden blandt børn, kammeratskaber, graden af ansvarlighed for vores fælles ting og evnen til at kunne gennemskue reglerne i institutionen. Aktivitetstilbud ude og inde. Hvad bliver der sagt om os ude i byen. 5

6 6 5. Metoder for samarbejde og dokumentation Samarbejde: Én gang om året holder vi p-weekend, hvor vi vender og drejer vores aktiviteter og arrangementer, holdt op imod vores ressourcer (tid og penge) ud fra spørgsmålet; hvad vil vi helst have for pengene, hvor gør vi mest gavn? For personalet styrker og vedligeholder vi samarbejdet via MED udvalget, p-møder, MUS samtaler, team samtaler og diverse formøder til andre møder, opfølgning, sparring, supervision, coaching og det mere uformelle i div. fester og julefrokoster. Vores lokale arbejdskultur lægger stor vægt på det relationelle ud fra en holdning til, at arbejdet med andre mennesker er en professionel og personlig investering og i nogen grad en livsholdning. Vuggestuen har desuden frivilligt planlagte personaleaftener, i børnehaven mødes de spontant. Forældrene bliver mødt på samme etiske plan; det er deres børn og via godt samarbejde når vi det bedst mulige mål for barnet. Vi gør os ansvarlige for at det lykkes. Metode Vi kan ikke tilskrive os nogen målbar pædagogisk metode, i hvert fald er den ikke beskrevet i litteraturen som sådan. Vores pædagogik er et kludetæppe af værdier, erfaringer, personlig stil, sund fornuft, spontanitet, børns behov, humor, festfyrværkeri, galskab, samfundsrelevans, professionel stolthed, ny viden og faglige debatter alt sammen båret af et særligt hjerte til børn. Bestyrelsen barsler med en brugerundersøgelse, der skal dække forskellige områder af tilfredshed og nye tiltag i institutionen. Fx kommer økologisk mad/mælk op på generalforsamlingen hvert år, fremsat af nye tilflytterforældre fra Storkøbenhavn. Reklamefinansieret legepladsudstyr, madordning for alle og problematikken om uddannet og ikke uddannet personale kan være ting forældrene med rette kan tænkes at have en holdning til. Dokumentation Med hensyn til informationsmateriale på Møllen, udkommer der ca. kvartalsvise nyhedsbreve fra afdelingerne, nyhedsbreve fra lederen og fra grupperne i børnehaven. Referater af alle bestyrelsesmøder hænges op i afdelingerne. Lige om lidt er disse også tilgængelige på bestyrelsens hjemmeside, i erkendelse af, at nogen foretrækker dette medie til informationer. Vi sparer i øvrigt også nogle ressourcer på den måde. Ud over det har vi referater og dokumentation for snart sagt hvad som helst, hvert et møde og hver en kontakt der kan vise sig at være værdifuld at kunne dokumentere. Eksternt samarbejde Af faglige netværk er det vigtigste nok vores distriktsteam, som er et samarbejde der giver mulighed for en tværfaglig drøftelse og koordinering af arbejdet med børn og unge med særlige behov. Teamet består af en psykolog, en børnesagsbehandler, en sundhedsplejerske, en dagplejerepræsentant og mig selv som Institutionsleder og dermed tovholder for teamet. Vi mødes hver 14. dag på Møllen og forholder os fagligt og professionelt til problematikker omkring sårbare børn, sparring af personale, støtteansøgninger, støtte i hjemmet osv. (Læs mere i Handleguiden ) Som øverste leder er jeg en del af et nyt tiltag i form af ledernetværk, der netop er startet op i okt. 07. Vi er bredt repræsenteret både institutionsmæssigt og geografisk. Formålet er lederudvikling, sparring, vidensdeling, formelt og uformelt samarbejde og opbygning af relationer på tværs af de gamle kommuner. Erfaringerne er allerede gode. Endelig er der ad hoc arbejdsgrupper der opstår og nedlægges efterhånden som opgaver opstår og bliver løst. Fx kører der lige nu én omkring sprogscreening af 3 årige hvor der sidder både ledelses- og medarbejderrepræsentanter. De bliver gerne født på de månedlige ledermøder og kører derefter uafhængigt sammen med én af de 2 pædagogiske konsulenter kommunen råder over. 6

7 7 6. Mødestruktur og beslutningskompetencer Mødestruktur På Møllen ændrer mødestrukturen sig i perioder, alt efter behov, tid og arbejdspres. Man kan generelt sige, at når vi har allermest brug for at mødes med hinanden, har vi allermindst tid og ro til det! Vi ender derfor ofte i en grotesk prioritering imellem, at være der hvor der akut er brug for os overfor den nødvendige mødevirksomhed til at imødekomme brugergruppens krav og behov. Det er fx derfor at jeg alene skriver denne virksomhedsplan, i erkendelse af at medarbejderne har rigeligt om ørene. Det kræver langtidsplanlægning at imødekomme væsentlige ændringer i de daglige rutiner, som i fx at lave virksomhedsplan om sommeren hvor vi har færrest børn. Vi har derfor arbejdet med flere forskellige modeller og lige nu ser det således ud: Gruppemøder/p-møder 1 aften om måneden (umuligt for bh. folk at mødes i dagtimerne) Derudover kan personalet efter behov, lægge to timer om måneden til gruppemøder. MED udvalgsmøder 1 aften om måneden. Eksternt ledermøde 1 gang om måneden Interne ledermøder ugentligt og hver for sig i afdelingerne, i erkendelse af forskellige behov. På sigt har jeg en vision om teamledelse, dog tidligst sommeren -08. P-dage 2 gange årligt den ene en fredag/lørdag med overnatning Bestyrelsesmøder inkl. Generalforsamling ca. en gang hver 2. måned. Beslutningskompetence Beslutningskompetencen ligger overordnet i ledelsen, hvor der udstikkes retning og rammer for det videre forløb. Derefter uddelegeres præcis kompetence i forhold til ansvar, økonomi og andre beføjelser med dertilhørende opfølgning og støtte. Der er altid en ledelsesrepræsentant med i en økonomisk beslutning, samt i en tværfaglig, ekstern eller på anden måde vidtrækkende beslutning. Pædagogisk er beslutningskompetencen styret af vores værdier om det bredest mulige samarbejde, om helhedssyn og den dygtigste faglighed. Vi trækker de folk til bordet som bedst kan levere det budskab vi ønsker, og som bedst kan imødekomme og rumme det psykiske pres fx nogle forældre kan sidde i. Gruppen klæder den enkelte på til opgaven. Her går ledelsen ind og ud efter behov. Denne opdeling er lavet for at præcisere ansvarsbyrden og beskytte personalet. Det giver ikke en lukket form, tværtimod åbner det op for dialog og spørgsmål, initiativ og ansvar i forhold til vores samlede ressourcer. Jeg kan som leder ikke forvente at personalet har overblik over økonomien, eller over lovgivning og retningslinjer, der indimellem endda kan være modstridende. Min opgave er at styre og fordele, personalets opgave er, at opfange behov og gå i dialog med ledelsen omkring det. Bestyrelsens opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe kommune. Den findes på bestyrelsens hjemmeside. Bestyrelsens vigtigste er at deltage i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af målene for de 6 læreplanstemaer, samt orienteres om institutionens børnemiljøvurdering. 7. Bestyrelsen Tilbageblik Den just foretagne evaluering af sidste periodes bestyrelsesarbejde, var ikke storslået for Møllens vedkommende. Perioden var præget af lederafrejse, med dertilhørende skift af lederrepræsentant i bestyrelsen, der således oplevede 3 forskellige ledere henover en periode på 4 mdr. Kommunesammenlægningen var en anden ting der satte igangværende arbejde væsentligt 7

8 på stand by. Men det lykkedes bestyrelsen i 07, at få en nedlagt, forældrestyret frugtordning op at køre igen og derudover være med til at holde ro i oprørte vande. Selv om aktivitetsniveauet var lavt, var stemningen positiv og støttende overfor en ny leder og overfor tumult og forvirring i personalegruppen. Hvor er vi i indgangen til 2008? Ved generalforsamlingen i september 07 lagde vi derfor bevidst vægt på vores gode vilje, vores visioner for fremtidens arbejde og ønsket om at gøre en forskel for Møllen. Det havde den afsmittende effekt på forældregruppen, at der aldrig tidligere har været så stor og frivillig tilslutning til bestyrelsesarbejdet, så i løbet af få minutter havde vi en 7 mands bestyrelse og 2 suppleanter, samt en liste på 10 mand til frivilligt ad hoc arbejde i løbet af året. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Uffe Dambmann Formand Katrine Vedel Næstformand Rikke Kühn Carina Gade Britt Thorning Anne Tomazos Sara Lindeberg Lone Graham Medarbejder rep. Vug. Pia Vestergaard Medarbejder rep. Bh. Eske Bang og Karina Vingaard er suppleanter Fokusområder for den kommende periode: Vi vil gøre politikerne opmærksomme på problematikken omkring fastholdelse og rekruttering af uddannet personale. Målet er at påvirke den politiske dagsorden. Ideerne går på tilskud af løn og/eller personalegoder i form af adgang til fysioterapi, fitness, coach, uddannelse, kurser eller lignende. Vi vil lave en forældreundersøgelse omkring kost, reklamefinansierede produkter, økologi og andre ting der dukker op undervejs. Vi vil søge fonde og på den måde forsøge at skaffe flere ressourcer til institutionen. Vores hjemmeside skal op at køre og indeholde nyhedsbreve og kontaktmuligheder til bestyrelsen for forældrene. Vi vil se på om vi kan forbedre kostpolitikken; hvad er der stemning for, hvad er der råd til, kan vi påvirke det politiske udvalg? Vi vil arbejde på at få arbejdslørdagene til at fungere igen. Bestyrelsen har i år, under Uffe Dambmann s formandskab, fordelt sig i udvalg, bestående af; Politisk udvalg, Kostudvalg, Samarbejde med andre bestyrelser, Presse og kommunikation samt et udvalg for fondssøgning. Disse udvalg skal arbejde imellem møderne og aflægge rapport på bestyrelsesmøderne og få ny inspiration og støtte til det videre arbejde. Vi forventer os meget af de arbejdende udvalg Politikker Vores arbejde er selvfølgelig styret af nogle regler og politiker meldt ud oppefra. Vi har dagpasningsloven, styrelsesvedtægter, kommunens personaleadministrative retningslinjer, arbejdsmiljøloven, overenskomster, arbejdstidsregler mv. Nogle følger vi blot og andre kan vi selv forfine og tilpasse vores lokale forhold, f.eks. vores personalepolitik, hvor jeg her vil fremhæve følgende: 8

9 9 Udvilkingssamtaler (MUS samtaler) med hver enkelt i personalet min. 1 gang om året og som noget nyt i 2008, har vi også en teamsamtale med de voksne der arbejder tættest sammen i hverdagen. Videre - og efteruddannelse samt kurser planlægges efter institutionens behov og efter medarbejdernes ønsker. Det er høj prioritet for Møllen, at vi er på højde med den viden der findes og at medarbejderne føler sig klædt godt på til de daglige opgaver. Dette initiativ kan tages af både medarbejderen selv og af ledelsen. Åben lønpolitik har der aldrig været tradition for på Møllen. Det vil være en diskussion på et af forårets MED udvalgsmøder fordele og ulemper i forhold til det. Jobrokering er en oplagt mulighed på Møllen imellem de to afdelinger, men vil altid være en aftale mellem medarbejderen og de to afdelingsledere. Omplacering af en medarbejder på grund af belastning eller manglende trivsel, kan være et ledelsesinitiativ som en del af en mere omfattende planlægning. Ansættelsesudvalget består af: øverste leder, nærmeste leder, en bestyrelsesrepræsentant, tillidsmand, nærmeste medarbejder og en repræsentant fra den anden afdeling. Sygdomspolitik: En lokal politik for enkelte sygedage og længerevarende sygdom, der lægger sig op ad kommunens overordnede fraværspolitik. Det forpligter daglig leder til en snak om belastning/aflastning, trivsel og muligheder. Rygepolitik: Der må ikke ryges i bygninger og køretøjer hvor Faxe kommune afvikler sine aktiviteter. Møllen har indrettet en skurvogn der er placeret væk fra legepladsen og udenfor børns synsvinkel, hvor der må ryges i arbejdstiden. Efter må der ikke ryges i arbejdstiden i Faxe kommune. Det overordnede mål er et røgfrit arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Alkoholpolitik: Fra 01. januar 2008 indtages der ikke alkohol på Møllen i arbejdstiden. Kostpolitik: Møllen følger anvisninger fra gl. Rønnede kommune (i mangel af ny) og fra sundhedsplejersken i vores område. Dog er kostpolitiken hele tiden til debat både i personalegruppen, mellem personale og forældre og i bestyrelsen. Overvægt/fejlernæring, allergi og madens næringsværdi er det der optager os mest i disse år. Lokalaftaler: Vi barsler med nye lokalaftaler der tager udgangspunkt i arbejdstidsreglerne for BUPL og FOA, som er de fagforeninger der dækker vores område. Vi arbejder fra og med 01.maj 08 med årsnorm der følger ferieåret, da det er det mest gennemskuelige. Det bliver afdelingslederne der styrer dette. Der er desuden aftaler for tjenestefri, afspadsering, ferieafvikling, omsorgsdage, kurser mv. i de kommende lokalaftaler. Nyeste tiltag på dette område, er et fast beløb årligt for tillæg aftalt med BUPL og FOA, der træder i kraft pr Budget Nøgletal for 2008 Samlet budget kr Heraf lønsum kr Børnerelaterede udgifter kr Grunde og bygninger kr Prioritering Det er første år jeg selv sidder med økonomien og fordelingen af midlerne er ikke på plads endnu. Så snart de er det, vil mit forslag til budgettet blive vendt, dels i MED udvalget og dels i bestyrelsen. Debatten skal gå på hvor vores indsatsområde skal være, således at de økonomiske ressourcer understøtter og følger vores pædagogiske, udviklingsmæssige og ledelsesmæssige tænkning. I skrivende stund er ønskerne følgende: Vuggestuen Relevant lederuddannelse til souschefen. 9

10 10 Kurser og uddannelse i sprog og (sanse)motorik. Generel opkvalificering inspiration (ny) viden. Overdækket terrasse foran huset ud mod legepladsen. Udbygning af legepladsen med mere motorisk- og sansemæssig udfordrende aktiviteter. Skur til cykler. Børnehaven Relevant lederuddannelse til afd. leder. Fornyelse af indretningen i alrummet. Klatremoduler motorisk udfordrende legeredskaber. Inddragelse af naturstykket og bålhuset ved at flytte noget eksisterende hegn. Cykelbane. Overdækket terrasse v. køkkenudgangen (vi mangler generelt skygge og læ). Pavillon til værkstedsaktiviteter (bl.a. billedkunst). Beplantning udenfor. Fælles Musikanlæg i laden. Puljemidler og andre tilskud Møllen har fået. Desuden fik vi fra udviklingspuljen Bedre kvalitet i børnepasningen kr øremærket til uddannelse af personale, fysisk indretning og arbejdet med de sårbare børn. Foreløbig har vi sendt to personaler fra vuggestuen på Sansemotorisk kursus hos Connie Nissen - og yderligere to er på vej i foråret En medarbejder fra Børnehaven får en 2 årig billedkunstuddannelse og er af sted hver mandag til midt i Outputtet af denne er et billedkunstprojekt med børnehavebørnene. Nye møbler på hvalstuen, små køleskabe til stuerne og alrummet i børnehaven samt indretning af kontor i vuggestuen vil kunne tilgodeses for disse midler. Endelig fik vi i uge 1 tildelt kr til et udviklingsprojekt i personalegruppen omkring arbejdsmiljø og trivsel. Der henvises i øvrigt til både kommunens og bestyrelsens hjemmeside for supplerende oplysninger. D. 06. januar 2008 Marianne Højer Møller 10

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse).

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse). PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Virksomhedsplan Årsplan 2010

Virksomhedsplan Årsplan 2010 Virksomhedsplan Årsplan 2010 Forord...3 Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk...3 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune

Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Slutevaluering af ledelsesforsøg for Hudevad og Hestehaven børnehaver Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: HR og Innovation, FAMILIE BEBOER

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1

Årsplan 2004 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Årsplan 2004 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2004 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere