Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2008 2009"

Transkript

1 Virksomhedsplan Møllen 0-6 års institution Udarbejdet af Marianne Højer Møller Institutionsleder Indholdsfortegnelse: Præsentation s. 2 Værdigrundlag s. 3 Mål for perioden og succeskriterier s. 4 Evaluering af planer og resultater fra sidste periode s. 5 Metoder for samarbejde og dokumentation s. 6 Mødestruktur og beslutningskompetence s. 7 Bestyrelsen s. 7 Politikker s. 8 Budget s. 9

2 2 1. Præsentation. Indledning Målet med denne virksomhedsplan er at give et meget overordnet og meget retningsgivende signal om Møllens faglige, menneskelige og ledelsesmæssige ståsted. Møllen er hjemsted for 140 børn og 35 voksne, og skal således kunne favne og udvikle alle. Denne skrivelse lægger klart op til en afdelings årsplan, der helt tæt kan beskrive tids- og handleplaner for de mere specifikke mål for den enkelte afdeling. Denne nærmere plan vil jeg byde op til ved, som øverste leder, at trække de store linjer op - og herfra give bolden videre til afdelingslederne og personalet. Møllens overordnede mål Vores overordnede mål på Møllen er, at matche udviklingen i samfundet, at fokusere vores faglighed imod børnenes behov og at kunne håndtere de øgede krav i børnepasningen, både de politisk bestemte og i forhold til forandringer i familiestrukturen. Det gør vi for at kunne placere os der hvor vi gavner børnene mest i dagligdagen og samtidig have en finger på pulsen i forhold til hvilken fremtid børnene skal rustes til at møde. Beliggenhed Møllen er en 0-6 års institution beliggende i Kongsted by, Rønnede området. Møllen har en vuggestue og en børnehave i to separate afdelinger; en vuggestuen med plads til 36 børn og en børnehaven med plads til 100 børn. Begge afdelinger har eget udeområde. Vi råder i alt over 9 td land som vi deler med Klub Møllen, da vi tidligere har været én institution. Både bygninger og udeområder bærer præg af at være tiltænkt en anden aldersgruppe end der lige nu huses. Det kræver omtanke og økonomi at få begge dele på omgangshøjde med udviklingen og behovet, så det er konstant til debat både i personalegruppen og i bestyrelsen. Ledelsen består af: Marianne Højer Møller Institutionsleder ansat april 1999 Lena Hjulmand Souschef og afdelingsleder i vuggestuen ansat september 2004 Marianne Nielsen Afdelingsleder i børnehaven ansat marts 2007 Ansatte Vi har i alt 28 fastansatte medarbejdere inkl. teknisk/administrativt personale. Blandt disse er 8 uddannede pædagoger og yderligere 4 har den pædagogiske grunduddannelse (PGU). Vi har fælles målsætning og vision for hele institutionen og jeg er ved at udarbejde et ledelsesgrundlag som fundament for hele vores virke samt lægger op til teamledelse på sigt. Vi har fælles bestyrelse, fælles arrangementer og traditioner men har forældremøder, bedstedage og juleklip fx hver for sig, for at tilgodese familier med børn i begge afdelinger. Bygninger Ud over de to afdelinger der huser børn og personale, har vi en aktivitetslade til fælles brug. Det er en lille gymnastiksal vi bruger til rytmik, musik og teater. Denne deler vi også med klubben, som har råderet over den i eftermiddagstimerne. Det særlige ved Møllen er nok vores kæmpe udeareal, der giver en masse muligheder i dagligdagen og som gør, at vi ikke har det store behov for at bevæge os udenfor institutionen. Det gør vi dog alligevel med en årlig skovbørnehave-uge i Faxe Ladeplads og diverse udflugter, men vi kan meget indenfor institutionens område. Vi tiltrækker derfor overvejende personale som er til bålaktiviteter, friluftsliv og højt til loftet. Inden døre har vi gang i musik og billedkunst i børnehaven og bevægelsesleg og sprogstimulering i vuggestuen. Vores særpræg er farvet af det personalet brænder for, kombineret med det vi oplever som en generel mangel blandt de børn vi passer. Vi har en ide om det hele barn, om dannelse, sammenhæng og tilknytning. Det som gør livet meningsfyldt og trygt når man er et lille barn. 2

3 3 Ved siden af det er vi styret af de 6 læreplanstemaer; Personlige kompetencer Sociale færdigheder Sprog Krop og bevægelse Natur/naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier - som tilsammen danner de kompetencer børnene forventes at have stiftet bekendtskab med inden de starter i skolen. Vi arbejder med det efter en løs årsplan der sikrer at børnene hen over et år, stifter bekendtskab med alle 6 temaer, som hos os dels er knyttet til årstiderne og dels til vores traditioner. Traditioner på Møllen: Fastelavnsfest Skovbørnehave i maj Møllens fødselsdag Farvel til førskolebørnene Høstmarked Juleklip Risengrødsdag (børn og personale) (børn og personale) (kaffe og kage til alle) (Hvalgruppen og deres voksne) (forældre og børn) (forældre og børn) (børn og personale) Forældresamarbejde Vores formelle forældresamarbejde ligger primært i den daglige kontakt, der starter ved indkøringen af barnet. Derefter tilbyder vi en 3 mdrs. samtale, en 1 års samtale og en overgangssamtale enten til børnehaven eller ved skolestart. Vi har samme tilbud i både vuggestue og børnehave. Vi har der ud over 2 årlige forældremøder som retter sig mod vores generelle indsats overfor børnene, orientering fra grupperne og samarbejdet mellem forældre og pædagoger. Det uformelle forældrearbejde ligger i vores traditioner og arrangementer; høstmarked, julefest, bedstedage og arbejdslørdage. 2. Værdigrundlag Dette værdigrundlag er overordnet og jeg har samlet det på baggrund af et helt nyt ledelsesteam (januar 2008), en stor forandringsproces på Møllen og endelig en anerkendelse af medarbejdergruppe som er travlt optaget med kerneydelsen; nemlig at styre dagligdagen og skabe relationer til børn, forældre og hinanden. Kommunesammenlægningen har ændret mange arbejdsgange, primært eksternt, men også internt er der nye veje at gå og nye politikker at efterleve. Jeg har derfor valgt at tone rent flag i forhold til ansvaret for virksomhedsplanen, samt stille mig i spidsen for et værdigrundlag, der overordnet kan rumme alle 140 børn og samtlige medarbejdere. I nov havde vi en temadag på Møllen om netop vores værdigrundlag i arbejdet. Når jeg bladrer det igennem procesbeskrivelsen, må jeg anerkende hvor dedikerede vi er i arbejdet og hvor seriøst vi går til opgaverne. Se evt. procesbeskrivelsen på vores hjemmeside der er oprettet af Møllens bestyrelse: 3

4 4 Vi samler os omkring følgende værdier: Anerkendende relationer Godt arbejdsmiljø også for børn Fokus på faglighed Mellemmenneskelige værdier som; troværdighed, ansvarlighed og respekt Synlig ledelse og udvikling Det arbejder vi med på alle niveauer, hver eneste dag. Det er op og ned i hierarkiet og på tværs af faggrupper, alder og forvaltninger. Værdier kan ikke gradbøjes, enten gør vi det, eller også gør vi det ikke! Møllen vil gerne være kendt for at stille op når det gælder, at tage vare på det vi er ansvarlige for, bidrage hvor vi kan, ud fra et ledelsesgrundlag som kan ses, høres og forstås. Ledelsesgrundlaget vil være udgangspunktet for alt arbejdet i institutionen, og er væsentlig i forhold til at afskærme og markere det pædagogiske rum. 3. Mål for perioden og succeskriterier For perioden har alle 0-6 års institutionerne særligt fokus på sprog. Fra 1. august 2008 skal alle forældre til 3 årige børn tilbydes en frivillig sprogscreening ( 11 stk. 2-4 i Dagtilbudsloven ) Kommunens retningslinjer for sprogscreening bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside når den er klar: Læringsmiljø Det afgørende omkring både sprogscreening og de øvrige læreplanstemaer, er læringsmiljøet. Det vil med andre ord sige, alt fra indretning af institutionen, omgangsform, belysning, stillerum, udearealer, uddannelsesniveau af de voksne, humor- og tiltaleform, værdigrundlag, ledelsesform, tværfagligt samarbejde og mange andre vinkler, kan koges ned til hvilke muligheder vores børn har for at udvikle sig personligt, socialt, kulturelt og værdimæssigt. En tommelfingerregel er, at det du gør for barnet, som det selv kunne have gjort, forsinker dets udvikling en smule. Børn skal stimuleres, overraskes, forstyrres, inspireres, beskyttes og omfavnes i nogenlunde lige store mængder og det er de voksnes opgave at vide hvornår vi skal gøre hvad. Vi skal gøre livet bredt og højt og tænde lys i deres øjne. Der er ikke noget tristere syn end uinspirerede og tilbageholdende børn, der stiller krav til voksne om underholdning og servicering. Interne mål for Møllen : Fremme sundhed, aktivitet og kreativitet i børnegruppen At flere medarbejdere der finder deres største potentiale og træder i karakter Synlig og mærkbar ledelse Udvikling af både indendørs- og udendørs områder. Udvikle brobygningen mellem vug bh og bh skole/sfo Revision af lokalaftalerne Vedligeholdelsesplan for bygningerne Succeskriterier: Børn: - at Møllens rammer inspirerer til aktivitet, kreativitet og livsudfoldelse - at vi opretter værkstedstilbud som fremmer færdighederne i læreplanerne - at børn bliver mødt med engagement, dannelse og udvikling for øje 4

5 Voksne: - at medarbejdere i højere grad end nu, vil udfordre sig selv og prøve kræfter med at stille sig i spidsen for diverse aktiviteter - at div. kurser og inspirationsmuligheder bliver efterspurgt og brugt - at der samarbejdes på tværs af grupperne så børnene får det hele med - at vi får opdateret vores lokalaftaler om diverse arbejdsforhold. Brobygning: - At vugge voksne fortsat introducerer børn til børnehaven og bh voksne både oplever dem i vuggen og henter dem ned i bh. - at samarbejdet mellem bh, SFO og skole fortsætter og udvikles - at Mølleledelsen og skole/sfoledelsen lærer hinanden bedre at kende (lokalt ledernetværk) Ledelse: - at der udvikles en ledelsesstrategi som munder ud i teamledelse - at de daglige ledere får mulighed for relevant lederuddannelse - at skabe klare jobbeskrivelser for daglig ledelse - at præcisere forskellen på ledelse og pædagogisk arbejde Vedligeholdelse: - aftale med det tekniske personale om en årsplan for reparationer, vedligeholdelse og investeringer på bygninger mv. Børnemiljøvurdering er et nyt tiltag og står således skrevet i dagtilbudsloven: Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det arbejde ligger foran os på Møllen, men lægger sig klart op af læreplanerne, vores ide om det hele barn og vores egne krav til et godt arbejdsmiljø. Det store arbejde ligger i at kortlægge og beskrive det, som der står i loven Evaluering af planer og resultater for sidste periode I vores fag er der ting der lader sig måle, og ting som er rigtig vanskelige at måle. Vi kan konkret måle på forældreklager, arbejdspladsvurderinger (APV er), opsigelser, uafhentede børn osv. men det er uinteressant i forhold til det produkt vi ønsker at levere. Vi skal ind langt tidligere; i forebyggelsesfasen, i trivsel og udvikling og fingerspidsfornemmelsen på hvilken vej tingene bevæger sig. Det kræver stor disciplin, ansvarlighed og engagement i medarbejdergruppen at styre på værdier frem for på regler og paragraffer. Det kræver lange debatter og holdningstilkendegivelser på vores p-møder, og stort kendskab til hinandens måde at tænke og handle på. Men det vi gerne vil måle på er: En generel vurdering af medarbejdergruppens trivsel (fra MUS samtaler, team samtaler, samarbejdsparathed, fleksibilitet, initiativ, ansvarlighed mv.) Rekrutteringsproblematikker mv. hvordan gør vi det attraktivt at fastholde nuværende og tiltrække nye medarbejdere. Stemningen blandt forældrene, fremmøde til arrangementer, møder mv. Antallet af børnesager på distriktsteam, støttekrævende børn, børn med manglende trivsel generelt, relationer og tilhørsforhold mellem voksne/børn børn/børn. Niveau for almen viden blandt børn, kammeratskaber, graden af ansvarlighed for vores fælles ting og evnen til at kunne gennemskue reglerne i institutionen. Aktivitetstilbud ude og inde. Hvad bliver der sagt om os ude i byen. 5

6 6 5. Metoder for samarbejde og dokumentation Samarbejde: Én gang om året holder vi p-weekend, hvor vi vender og drejer vores aktiviteter og arrangementer, holdt op imod vores ressourcer (tid og penge) ud fra spørgsmålet; hvad vil vi helst have for pengene, hvor gør vi mest gavn? For personalet styrker og vedligeholder vi samarbejdet via MED udvalget, p-møder, MUS samtaler, team samtaler og diverse formøder til andre møder, opfølgning, sparring, supervision, coaching og det mere uformelle i div. fester og julefrokoster. Vores lokale arbejdskultur lægger stor vægt på det relationelle ud fra en holdning til, at arbejdet med andre mennesker er en professionel og personlig investering og i nogen grad en livsholdning. Vuggestuen har desuden frivilligt planlagte personaleaftener, i børnehaven mødes de spontant. Forældrene bliver mødt på samme etiske plan; det er deres børn og via godt samarbejde når vi det bedst mulige mål for barnet. Vi gør os ansvarlige for at det lykkes. Metode Vi kan ikke tilskrive os nogen målbar pædagogisk metode, i hvert fald er den ikke beskrevet i litteraturen som sådan. Vores pædagogik er et kludetæppe af værdier, erfaringer, personlig stil, sund fornuft, spontanitet, børns behov, humor, festfyrværkeri, galskab, samfundsrelevans, professionel stolthed, ny viden og faglige debatter alt sammen båret af et særligt hjerte til børn. Bestyrelsen barsler med en brugerundersøgelse, der skal dække forskellige områder af tilfredshed og nye tiltag i institutionen. Fx kommer økologisk mad/mælk op på generalforsamlingen hvert år, fremsat af nye tilflytterforældre fra Storkøbenhavn. Reklamefinansieret legepladsudstyr, madordning for alle og problematikken om uddannet og ikke uddannet personale kan være ting forældrene med rette kan tænkes at have en holdning til. Dokumentation Med hensyn til informationsmateriale på Møllen, udkommer der ca. kvartalsvise nyhedsbreve fra afdelingerne, nyhedsbreve fra lederen og fra grupperne i børnehaven. Referater af alle bestyrelsesmøder hænges op i afdelingerne. Lige om lidt er disse også tilgængelige på bestyrelsens hjemmeside, i erkendelse af, at nogen foretrækker dette medie til informationer. Vi sparer i øvrigt også nogle ressourcer på den måde. Ud over det har vi referater og dokumentation for snart sagt hvad som helst, hvert et møde og hver en kontakt der kan vise sig at være værdifuld at kunne dokumentere. Eksternt samarbejde Af faglige netværk er det vigtigste nok vores distriktsteam, som er et samarbejde der giver mulighed for en tværfaglig drøftelse og koordinering af arbejdet med børn og unge med særlige behov. Teamet består af en psykolog, en børnesagsbehandler, en sundhedsplejerske, en dagplejerepræsentant og mig selv som Institutionsleder og dermed tovholder for teamet. Vi mødes hver 14. dag på Møllen og forholder os fagligt og professionelt til problematikker omkring sårbare børn, sparring af personale, støtteansøgninger, støtte i hjemmet osv. (Læs mere i Handleguiden ) Som øverste leder er jeg en del af et nyt tiltag i form af ledernetværk, der netop er startet op i okt. 07. Vi er bredt repræsenteret både institutionsmæssigt og geografisk. Formålet er lederudvikling, sparring, vidensdeling, formelt og uformelt samarbejde og opbygning af relationer på tværs af de gamle kommuner. Erfaringerne er allerede gode. Endelig er der ad hoc arbejdsgrupper der opstår og nedlægges efterhånden som opgaver opstår og bliver løst. Fx kører der lige nu én omkring sprogscreening af 3 årige hvor der sidder både ledelses- og medarbejderrepræsentanter. De bliver gerne født på de månedlige ledermøder og kører derefter uafhængigt sammen med én af de 2 pædagogiske konsulenter kommunen råder over. 6

7 7 6. Mødestruktur og beslutningskompetencer Mødestruktur På Møllen ændrer mødestrukturen sig i perioder, alt efter behov, tid og arbejdspres. Man kan generelt sige, at når vi har allermest brug for at mødes med hinanden, har vi allermindst tid og ro til det! Vi ender derfor ofte i en grotesk prioritering imellem, at være der hvor der akut er brug for os overfor den nødvendige mødevirksomhed til at imødekomme brugergruppens krav og behov. Det er fx derfor at jeg alene skriver denne virksomhedsplan, i erkendelse af at medarbejderne har rigeligt om ørene. Det kræver langtidsplanlægning at imødekomme væsentlige ændringer i de daglige rutiner, som i fx at lave virksomhedsplan om sommeren hvor vi har færrest børn. Vi har derfor arbejdet med flere forskellige modeller og lige nu ser det således ud: Gruppemøder/p-møder 1 aften om måneden (umuligt for bh. folk at mødes i dagtimerne) Derudover kan personalet efter behov, lægge to timer om måneden til gruppemøder. MED udvalgsmøder 1 aften om måneden. Eksternt ledermøde 1 gang om måneden Interne ledermøder ugentligt og hver for sig i afdelingerne, i erkendelse af forskellige behov. På sigt har jeg en vision om teamledelse, dog tidligst sommeren -08. P-dage 2 gange årligt den ene en fredag/lørdag med overnatning Bestyrelsesmøder inkl. Generalforsamling ca. en gang hver 2. måned. Beslutningskompetence Beslutningskompetencen ligger overordnet i ledelsen, hvor der udstikkes retning og rammer for det videre forløb. Derefter uddelegeres præcis kompetence i forhold til ansvar, økonomi og andre beføjelser med dertilhørende opfølgning og støtte. Der er altid en ledelsesrepræsentant med i en økonomisk beslutning, samt i en tværfaglig, ekstern eller på anden måde vidtrækkende beslutning. Pædagogisk er beslutningskompetencen styret af vores værdier om det bredest mulige samarbejde, om helhedssyn og den dygtigste faglighed. Vi trækker de folk til bordet som bedst kan levere det budskab vi ønsker, og som bedst kan imødekomme og rumme det psykiske pres fx nogle forældre kan sidde i. Gruppen klæder den enkelte på til opgaven. Her går ledelsen ind og ud efter behov. Denne opdeling er lavet for at præcisere ansvarsbyrden og beskytte personalet. Det giver ikke en lukket form, tværtimod åbner det op for dialog og spørgsmål, initiativ og ansvar i forhold til vores samlede ressourcer. Jeg kan som leder ikke forvente at personalet har overblik over økonomien, eller over lovgivning og retningslinjer, der indimellem endda kan være modstridende. Min opgave er at styre og fordele, personalets opgave er, at opfange behov og gå i dialog med ledelsen omkring det. Bestyrelsens opgaver og kompetencer er beskrevet i Styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe kommune. Den findes på bestyrelsens hjemmeside. Bestyrelsens vigtigste er at deltage i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af målene for de 6 læreplanstemaer, samt orienteres om institutionens børnemiljøvurdering. 7. Bestyrelsen Tilbageblik Den just foretagne evaluering af sidste periodes bestyrelsesarbejde, var ikke storslået for Møllens vedkommende. Perioden var præget af lederafrejse, med dertilhørende skift af lederrepræsentant i bestyrelsen, der således oplevede 3 forskellige ledere henover en periode på 4 mdr. Kommunesammenlægningen var en anden ting der satte igangværende arbejde væsentligt 7

8 på stand by. Men det lykkedes bestyrelsen i 07, at få en nedlagt, forældrestyret frugtordning op at køre igen og derudover være med til at holde ro i oprørte vande. Selv om aktivitetsniveauet var lavt, var stemningen positiv og støttende overfor en ny leder og overfor tumult og forvirring i personalegruppen. Hvor er vi i indgangen til 2008? Ved generalforsamlingen i september 07 lagde vi derfor bevidst vægt på vores gode vilje, vores visioner for fremtidens arbejde og ønsket om at gøre en forskel for Møllen. Det havde den afsmittende effekt på forældregruppen, at der aldrig tidligere har været så stor og frivillig tilslutning til bestyrelsesarbejdet, så i løbet af få minutter havde vi en 7 mands bestyrelse og 2 suppleanter, samt en liste på 10 mand til frivilligt ad hoc arbejde i løbet af året. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Uffe Dambmann Formand Katrine Vedel Næstformand Rikke Kühn Carina Gade Britt Thorning Anne Tomazos Sara Lindeberg Lone Graham Medarbejder rep. Vug. Pia Vestergaard Medarbejder rep. Bh. Eske Bang og Karina Vingaard er suppleanter Fokusområder for den kommende periode: Vi vil gøre politikerne opmærksomme på problematikken omkring fastholdelse og rekruttering af uddannet personale. Målet er at påvirke den politiske dagsorden. Ideerne går på tilskud af løn og/eller personalegoder i form af adgang til fysioterapi, fitness, coach, uddannelse, kurser eller lignende. Vi vil lave en forældreundersøgelse omkring kost, reklamefinansierede produkter, økologi og andre ting der dukker op undervejs. Vi vil søge fonde og på den måde forsøge at skaffe flere ressourcer til institutionen. Vores hjemmeside skal op at køre og indeholde nyhedsbreve og kontaktmuligheder til bestyrelsen for forældrene. Vi vil se på om vi kan forbedre kostpolitikken; hvad er der stemning for, hvad er der råd til, kan vi påvirke det politiske udvalg? Vi vil arbejde på at få arbejdslørdagene til at fungere igen. Bestyrelsen har i år, under Uffe Dambmann s formandskab, fordelt sig i udvalg, bestående af; Politisk udvalg, Kostudvalg, Samarbejde med andre bestyrelser, Presse og kommunikation samt et udvalg for fondssøgning. Disse udvalg skal arbejde imellem møderne og aflægge rapport på bestyrelsesmøderne og få ny inspiration og støtte til det videre arbejde. Vi forventer os meget af de arbejdende udvalg Politikker Vores arbejde er selvfølgelig styret af nogle regler og politiker meldt ud oppefra. Vi har dagpasningsloven, styrelsesvedtægter, kommunens personaleadministrative retningslinjer, arbejdsmiljøloven, overenskomster, arbejdstidsregler mv. Nogle følger vi blot og andre kan vi selv forfine og tilpasse vores lokale forhold, f.eks. vores personalepolitik, hvor jeg her vil fremhæve følgende: 8

9 9 Udvilkingssamtaler (MUS samtaler) med hver enkelt i personalet min. 1 gang om året og som noget nyt i 2008, har vi også en teamsamtale med de voksne der arbejder tættest sammen i hverdagen. Videre - og efteruddannelse samt kurser planlægges efter institutionens behov og efter medarbejdernes ønsker. Det er høj prioritet for Møllen, at vi er på højde med den viden der findes og at medarbejderne føler sig klædt godt på til de daglige opgaver. Dette initiativ kan tages af både medarbejderen selv og af ledelsen. Åben lønpolitik har der aldrig været tradition for på Møllen. Det vil være en diskussion på et af forårets MED udvalgsmøder fordele og ulemper i forhold til det. Jobrokering er en oplagt mulighed på Møllen imellem de to afdelinger, men vil altid være en aftale mellem medarbejderen og de to afdelingsledere. Omplacering af en medarbejder på grund af belastning eller manglende trivsel, kan være et ledelsesinitiativ som en del af en mere omfattende planlægning. Ansættelsesudvalget består af: øverste leder, nærmeste leder, en bestyrelsesrepræsentant, tillidsmand, nærmeste medarbejder og en repræsentant fra den anden afdeling. Sygdomspolitik: En lokal politik for enkelte sygedage og længerevarende sygdom, der lægger sig op ad kommunens overordnede fraværspolitik. Det forpligter daglig leder til en snak om belastning/aflastning, trivsel og muligheder. Rygepolitik: Der må ikke ryges i bygninger og køretøjer hvor Faxe kommune afvikler sine aktiviteter. Møllen har indrettet en skurvogn der er placeret væk fra legepladsen og udenfor børns synsvinkel, hvor der må ryges i arbejdstiden. Efter må der ikke ryges i arbejdstiden i Faxe kommune. Det overordnede mål er et røgfrit arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Alkoholpolitik: Fra 01. januar 2008 indtages der ikke alkohol på Møllen i arbejdstiden. Kostpolitik: Møllen følger anvisninger fra gl. Rønnede kommune (i mangel af ny) og fra sundhedsplejersken i vores område. Dog er kostpolitiken hele tiden til debat både i personalegruppen, mellem personale og forældre og i bestyrelsen. Overvægt/fejlernæring, allergi og madens næringsværdi er det der optager os mest i disse år. Lokalaftaler: Vi barsler med nye lokalaftaler der tager udgangspunkt i arbejdstidsreglerne for BUPL og FOA, som er de fagforeninger der dækker vores område. Vi arbejder fra og med 01.maj 08 med årsnorm der følger ferieåret, da det er det mest gennemskuelige. Det bliver afdelingslederne der styrer dette. Der er desuden aftaler for tjenestefri, afspadsering, ferieafvikling, omsorgsdage, kurser mv. i de kommende lokalaftaler. Nyeste tiltag på dette område, er et fast beløb årligt for tillæg aftalt med BUPL og FOA, der træder i kraft pr Budget Nøgletal for 2008 Samlet budget kr Heraf lønsum kr Børnerelaterede udgifter kr Grunde og bygninger kr Prioritering Det er første år jeg selv sidder med økonomien og fordelingen af midlerne er ikke på plads endnu. Så snart de er det, vil mit forslag til budgettet blive vendt, dels i MED udvalget og dels i bestyrelsen. Debatten skal gå på hvor vores indsatsområde skal være, således at de økonomiske ressourcer understøtter og følger vores pædagogiske, udviklingsmæssige og ledelsesmæssige tænkning. I skrivende stund er ønskerne følgende: Vuggestuen Relevant lederuddannelse til souschefen. 9

10 10 Kurser og uddannelse i sprog og (sanse)motorik. Generel opkvalificering inspiration (ny) viden. Overdækket terrasse foran huset ud mod legepladsen. Udbygning af legepladsen med mere motorisk- og sansemæssig udfordrende aktiviteter. Skur til cykler. Børnehaven Relevant lederuddannelse til afd. leder. Fornyelse af indretningen i alrummet. Klatremoduler motorisk udfordrende legeredskaber. Inddragelse af naturstykket og bålhuset ved at flytte noget eksisterende hegn. Cykelbane. Overdækket terrasse v. køkkenudgangen (vi mangler generelt skygge og læ). Pavillon til værkstedsaktiviteter (bl.a. billedkunst). Beplantning udenfor. Fælles Musikanlæg i laden. Puljemidler og andre tilskud Møllen har fået. Desuden fik vi fra udviklingspuljen Bedre kvalitet i børnepasningen kr øremærket til uddannelse af personale, fysisk indretning og arbejdet med de sårbare børn. Foreløbig har vi sendt to personaler fra vuggestuen på Sansemotorisk kursus hos Connie Nissen - og yderligere to er på vej i foråret En medarbejder fra Børnehaven får en 2 årig billedkunstuddannelse og er af sted hver mandag til midt i Outputtet af denne er et billedkunstprojekt med børnehavebørnene. Nye møbler på hvalstuen, små køleskabe til stuerne og alrummet i børnehaven samt indretning af kontor i vuggestuen vil kunne tilgodeses for disse midler. Endelig fik vi i uge 1 tildelt kr til et udviklingsprojekt i personalegruppen omkring arbejdsmiljø og trivsel. Der henvises i øvrigt til både kommunens og bestyrelsens hjemmeside for supplerende oplysninger. D. 06. januar 2008 Marianne Højer Møller 10

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Præsentation af Institutionen

Præsentation af Institutionen Præsentation af Institutionen Indhold 1 Forord... 3 2 Præsentation af Institutionen... 3 3 Grundholdninger/Værdier og pædagogiske principper... 4 3.1 Pædagogiske mål og principper... 5 4 Skolerne... 5

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S 29-10-2014 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29-10-2014 fra kl. 19.00 21.30. Referent: Mette Sølbeck Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S Pkt. Emne Dokumenter

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Personalepolitik. Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere. Møllen 2008-2009

Personalepolitik. Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere. Møllen 2008-2009 Personalepolitik Aftalepapir mellem ledelse og medarbejdere Møllen 2008-2009 Dette aftalesæt er gældende for de områder der ikke er beskrevet i kommunens overordnede personalepolitik og/eller som er debatteret

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Hobbitten Børnehus Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar

Hobbitten Børnehus Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar 2013 Hobbitten Børnehus Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar Dette dokument indeholder referat fra bestyrelsesmøde i Børnehuset Hobitten 16-02-2013 HOBBITTEN BØRNEHUS Referat fra bestyrelsesmøde mandag

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg

Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Høringssvar på budget 2015 fra Møllens MED udvalg Generelt omkring høringssvaret: Vi har valgt, kun at kommentere på de forslag som direkte eller indirekte har betydning for driften af Møllen, eller som

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00

Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Navn: Børnebakken Adresse: Østergade 25, 3720 Telefon: 56932504 Mail: boernebakken@mail.dk Souschef: Åbningstid: 6.30-17.00 Leder: Steen Noer Bestyrelsesformand: Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14.maj

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere