BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg Fredensborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg"

Transkript

1 BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet Cassiopeia. Indledning Opholdsstedet Cassiopeia er godkendt jf. SEL I dag 142,7. Børn og Ungecenter Hovedstaden har indgået aftale med Fredensborg Kommune om udførelse af det generelle tilsyn vedrørende opholdsstedet Cassiopeia. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet Cassiopeia. 1. Anmeldt tilsyn i marts Administrativt tilsyn juni Uanmeldt tilsyn august Anmeldt tilsyn november 2011 Vi har desuden gennemgået regnskabet for 2010 og behandlet budgettet for Børn og Ungecenter Hovedstaden har ved alle tilsyn haft 2 konsulenter tilstede. Beliggenhed Opholdsstedet Cassiopeia er beliggende Avderødvej 42, Karlebo, 2980 Kokkedal. Ledelse Daglig leder er skiftet fra Annette Rubin til Allan Lønborg Jensen. Lederen er fuldtidsbeskæftiget 37 timer om ugen på opholdsstedet. I en overgangsperiode har bestyrelsesmedlem Tove Pedersen fungeret som dagligleder af opholdsstedet. Personale Ultimo Januar 2011 orienterer Annette Rubin om, at hun fratræder sin stilling som forstander på opholdsstedet Cassiopeia. Tove Pedersen konstitueres. Ved anmeldt tilsyn den 24. marts 2011 orienterer konstitueret leder Tove Pedersen om medarbejder situationen, særligt afgang af medarbejdere. Ligeledes orienterer Tove Pedersen om, at Allan Lønborg Jensen tiltræder som leder den 1.maj Allan har indtil da været ansat på opholdsstedet Sirius som stedfortræder, hvor han har arbejdet i mange år. Bestyrelsen er obs. på, at Allan er meget faglig funderet pædagogisk, 1

2 men ikke har nogen ledelsesmæssig erfaring, og at han skal tilbydes en lederuddannelse. Tove orienterede også om, at bestyrelsen naturligvis ville være tættere ind over på Cassiopeia, nu hver der kommer ny leder. Generelt må således anføres, at opholdsstedet løbende har orienteret tilsynet om ledelsessituationen på opholdsstedet. I forhold til medarbejder sammensætningen er opholdsstedet ikke forpligtiget til at orienterer, men alene sikre, at de i godkendelsen beskrevne forhold om uddannelseskrav indfries. Ledelse på opholdsstedet skal sikre, at der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse. Endvidere orienteres tilsynet en gang årligt om tilgang og afgang af medarbejdere herunder uddannelsesmæssig baggrund i forbindelse med det administrative tilsyn. I forbindelse med det administrative tilsyn står det klart, at den nye leder ikke har sikret sig, at personalegruppen samlet har den i godkendelsen anførte fordeling mellem pædagogisk uddannet personale og ikke uddannet personale. Et forhold der senere er blevet drøftet, dels i forlængelse af det uanmeldte tilsyn den 30.august 2011 og ved det anmeldte tilsyn den 16. november Målgruppen Målgruppen er 8 unge mellem år ved indskrivning, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, og som har været udsat for omsorgssvigt. Målgruppen er uændret og rummer fortsat Unge med problemer begrundet i forældrenes forhold. Unge med svag begavelse. Unge med emotionelle vanskeligheder. Unge med adfærdsmæssige problemer. Unge med begrænset brug af euforiserende stoffer/ alkohol. Målgruppen omfatter ikke unge, der: Unge med så alvorlige psykiske vanskeligheder, at der er behov for behandling i psykiatrisk regi. Unge med misbrug. Unge med voldelig, destruktiv og udad reagerende adfærd, der medfører, at den unge kan være til fare for andre. Tilsynet havde i 2010 behandlet ansøgning om godkendelse af indslusningsplads for 1 ung i alderen 14 til 18 år for Fonden Cassiopeia, Avderødvej 42, Karlebo, 2980 Kokkedal. I kraft af, at den pædagogiske linje er justeret og da der er kommet ny leder til vurderer tilsynet, at opholdsstedet ikke mere lever op til godkendelsen af indslusningspladsen, hvilket opholdssteder er blevet orienteret om. Tilbudsportalen Opholdsstedet er forpligtiget til at sikre oplysninger på tilbudsportalen er opdaterede, herunder at oplysninger er tilgængelige. Opholdsstedet er senest ved anmeldt tilsyn den 16. november 2011 gjort opmærksom på, at oplysningerne skal rettes til. 2

3 Opholdsstedet skal endvidere sikre, at årsrapporter samt referater fra tilsynsbesøg er tilgængelige på tilbudsportalen. Tilsynet bliver i den nuværende procedure ikke orienteret når der foretages ændringer på tilbudsportalen. Tilsynet vil sammen med myndighed sikre en procedure så oplysninger fremover er aktuelle. Tilsynet Ifølge tilsynets årshjul har der været afviklet 1 anmeldt tilsyn, 1 uanmeldt tilsyn samt 1 administrativt tilsyn. Hertil afvikles yderligere 1 anmeldt tilsyn, som opfølgning på det uanmeldte tilsyn. Vi har fra tilsynets side været i proces med opholdsstedet Cassiopeia, siden sensommeren I forbindelse med skift i ledelse, samt udskiftning i medarbejdergruppen stod det klart, at opholdsstedet ellers høje standard ikke er på samme niveau som tidligere. Tilsynet afvikles i sommeren, dels som et administrativt tilsyn, og dels via uanmeldt tilsyn. Tilsynet modtager svar på spørgeskema i juli Det administrative tilsyn giver her anledning til spørgsmål som bl.a. søges afdækket ved det uanmeldte tilsyn den 30. august Efterfølgende søger vi yderligere forklaringer ved anmeldt tilsyn november Her understreges, at opholdsstedet skal styrke deres fokus på en række forhold, bl.a. medicin håndtering. Her skal opholdsstedet snarest sikre, at en medarbejder tilmeldes medicinhåndteringskursus og i den mellemliggende periode søge en forsvarlig løsning. Her foreslår tilsynet, at de kan trække på en medarbejder fra naboinstitutionen Sirius, hvor en medarbejder med medicinhåndteringskursus kan sikre, at gældende lovgivning overholdes. Pt. er der dog ikke unge på institutionen der modtager lægeordineret medicin. Ligeledes påpeges, at det ved indskrivning af unge, skal sikres, at der ansættes uddannet personale. I forhold til økonomi skal opholdsstedet sikre, at midler benyttes inden for de områder, de er budgetteret indenfor. Som eksempel kan supervisionsmidler ikke benyttes i forhold til lønninger - hvis ikke der er benyttet midler til supervision, vil det fremgå af regnskabet. Opholdsstedet har endvidere optaget lån for at sikre den daglige drift. Tilsynet har haft særlig fokus på problematikkerne i forhold til den tidligere leders aftrædelse, den pædagogiske leders aftrædelse, ansættelse af ny leder samt de ændrede personalemæssige uddannelsesmæssige forhold. Vedr. økonomi anbefaler tilsynet øget fokus på regnskabet for 2011, idet egenkapitalen forventes reduceret i kraft af den manglende tilgang af nye beboere. 3

4 Der har været udsendt dagsordner forud for de anmeldte tilsyn. Opholdsstedet har beredvilligt fremlagt det ønskede materiale på tilsynene. Tilsynet har talt med leder, medarbejdere og 2 anbragte unge. Der er blevet udsendt referater efter hvert tilsynsbesøg med mulighed for kommentarer / bemærkninger fra opholdsstedet. Vi kan endvidere konstatere, at opholdsstedet Cassiopeia figurere på tilbudsportalen med mangelfulde og/eller forkerte indtastninger og har indskærpet behovet for en ændring af disse overfor opholdsstedet. Hovedkonklusioner I forhold til uddannelsesgraden, er vi fra tilsynet vidende om, at de unge har boet på opholdsstedet i flere år og alle ses som velintegrerede og velplacerede. Omkring uddannelseskrav er det påpeget, at opholdsstedet ved kommende indskrivning af unge, skal omlægge den aktuelle medarbejderbesætning til at omfatte flere uddannede medarbejdere. I den aktuelle situation ses det dog ikke som et problem der skal handles akut på. Det er vores vurdering, at de unge tilbydes den individuelle støtte, de har behov for, Det er vores vurdering, at de aktuelle unge hører til målgruppen. Det er vores vurdering, at de unges værelser er af god størrelse og standard. Det samme gælder de fællesarealer, vi har beset. Den pædagogiske indsats er præget af respekt samt fornyet fokus på de pædagogiske metoder Det er vores vurdering, at de unge har indflydelse på beslutningsprocesserne på stedet og at de trænes i at være ansvarlige i forhold til såvel sig selv som fællesskabet. Samarbejdet med de pårørende er individualiseret, idet flere af de unge i dag er over 18 år og derfor selv kan vælge pårørende til og fra. Tilsynet har overfor opholdsstedet problematiseret det manglende medicinhåndteringskursus. Da ingen unge pt. medicineres, anbefaler tilsynet, at opholdsstedet på sigt uddanner en medicinansvarlig og i den mellemliggende periode indgår aftale med nabo opholdsstedet om at benytte samme medicinansvarlige. I forhold til økonomi skal opholdsstedet sikre, at midler benyttes inden for de områder, de er budgetteret indenfor. Som eksempel kan supervisionsmidler ikke benyttes i forhold til lønninger - hvis ikke der er benyttet midler til supervision, vil det fremgå af regnskabet. 4

5 Tilsynet har indskærpet nødvendigheden af, at oplysningerne på tilbudsportalen justeres og ændres på følgende område. Opholdspris for 2012 indtastes, sidste tilsynsrapport lægges løbende ind, fjernelse af den tidligere godkendte indslusningsplads fra tilbudsportalen samt en generel justering og opdatering af de indtastede oplysninger, idet flere af de indtastede oplysninger ikke svarer til godkendelsen. Dette skal fra opholdsstedets side være sket senest den 16. januar 2012 Tilsynet har ikke modtaget indberetninger om magtanvendelser. Iagttagelser og anbefalinger Tilsynet vil have fokus på om de indtastede oplysninger på tilbudsportalen er opdaterede samt om referater af tilsynsbesøg er tilgængelige på tilbudsportalen. Tilsynet vi sammen med myndighed sikre en procedure så oplysninger fremover er aktuelle. Det anbefales at der fremover er øget fokus på personalesammensætningen og uddannelsesniveau. Det anbefales, at opholdsstedet benytter sig af supervision, med henvisning til målgruppen og godkendelsen i øvrigt. Tilsynet vil have øget fokus på pædagogiske metoder og målsætning. Tilsynet vil fremover have fokus på at indgåede aftaler bliver effektueret. I form af frist fastsættelse, samt tilbagemelding til tilsynet. Tilsynet vil have øget fokus på regnskabet for Tilsynet har endvidere konstateret, at indhold på opholdsstedets hjemmeside ikke er opdateret i forhold til de på opholdsstedet faktuelle forhold. Tilsynet har ingen bemyndigelse i forhold til udformning eller indhold på hjemmesiden, men det anbefales, at opholdsstedet afstemmer indhold med deres godkendelse, samt at øvrige oplysninger er opdaterede. Økonomi Tilsynet har drøftet, behandlet og indstillet til godkendelse af budget 2012 ud fra følgende: Udgifter pr. plads pr måned ved en 100 % belægning på kr ,- Udgifter pr. plads pr. måned ved en 95 % belægning på kr ,- Tilsynet har ingen bemærkninger til regnskabet for Vi har fået en rundvisning på Cassiopeia. Vi har talt med ledelsen samt flere af de unge. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt de medarbejdere, der var på arbejde. 5

6 Medarbejdernes forudsætninger er efter vores vurdering relevante i forhold til den ydelse, der leveres, og i forhold til de aktuelt indskrevne. Ved ny indskrivning skal der ansættes personale der svarer til godkendelsen. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport, haft rapporten til høring på opholdsstedet. Ledelsen på Cassiopeia havde følgende kommentarer: Bemærkninger til Årsrapporten for januar 2012 Jeg vil gerne orientere om at jeg. har en Grundleder uddannelse fra erhvervs akademiet EA Vest i Esbjerg, denne tog jeg i Og ud over dette, så har jeg i de 10 år jeg var stedfortræder på opholdsstedet Sirius haft mange forskellige ledelsesmæssige og administrative opgaver. Jeg er udmærket klar over at jeg sagtens kunne profitere af en bredere lederuddannelse og ser da også frem til at jeg en dag kan påbegynde en sådan uddannelse. Jeg har indgået aftale med min tidligere leder Danny Christensen om supervision og derud over så er han også min sparringspartner i hverdagen. I forhold til Medicin håndtering er der indgået en aftale med den medicin ansvarlige og lederen på opholdsstedet Sirius, dette gjorde jeg straks efter sidste tilsyn, jeg tager et medicinhåndterings kursus til marts måned I forhold til Økonomien så er der øget fokus på denne, det har der været siden jeg tiltrådte som forstander i maj 2011, det var netop økonomien der gjorde at jeg var nødt til at omstrukturere personale ressourcerne og dette fik desværre den konsekvens at den tidligere stedfortræder valgte at fratræde sin stilling og at jeg i en periode havde 3 medhjælpere ansat, dette er der ændret på i dag, hvor der kun er 1 medhjælper ansat. Jeg indgår forsat selv i det pædagogiske arbejde og dette vil jeg gøre så længe det er nødvendigt, men allerede nu hvor jeg har en ny stedfortræder og 1 pædagog / vikar ansat er mine pædagogiske timer blevet reduceret væsentligt, hvilket så har givet mig mulighed for at have flere administrative timer. I forhold til Tilbudsportalen, så blev årsrapporten fra 2010 blev lagt ud på Tilbudsportalen af den tidligere forstander da hun modtog den i februar måned I forhold til vores hjemmeside vil jeg orientere om at der er en ny under udarbejdelse og den vil selvfølgeligt være afstemt i forhold til opholdsstedet godkendelse og oplysninger på Tilbudsportalen, kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige hvornår den præcist er færdig, men der arbejdes på den. Venlig hilsen Allan Lønborg Jensen Forstander på Cassiopeia 6

7 På vegne af BUCHovedstaden Morten Wiemann Gitte Blume Anders Christiansen 7

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn 4.10.12 Djurslands Efterskole Kanneshøjvej 43 Fjellerup 8585 Glesborg. Anbringelsespladser i.h.t. Servicelovens 52.3.

Anmeldt tilsyn 4.10.12 Djurslands Efterskole Kanneshøjvej 43 Fjellerup 8585 Glesborg. Anbringelsespladser i.h.t. Servicelovens 52.3. Anmeldt tilsyn 4.10.12 Djurslands Efterskole Kanneshøjvej 43 Fjellerup 8585 Glesborg Anbringelsespladser i.h.t. Servicelovens 52.3.7 Den 4. oktober 2012 blev der afviklet anmeldt tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus

TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og socialfagligt team Dato den 5. november 2013 Acadre nr.: 13/23504 TILSYNSRAPPORT: Botilbuddet Gefion og Domus Tilbuddets navn Botilbuddet Gefion og Domus

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013

Uanmeldt tilsyn. Margarethagården. Nørrevej 97, Snekkersten. Onsdag den 6.marts 2013 Uanmeldt tilsyn Margarethagården Nørrevej 97, Snekkersten Onsdag den 6.marts 2013 Tilsynet er udført af: Tina Knop Lone Sørensen FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere