Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)"

Transkript

1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg , fol. 1a: Anno 1700 den 5te Martj er Retten betient paa Gustum Tingstue her Sammesteds, ofuer verende hans Kongl: Mayts: Foget Cort Coldevin, Mænderne opnefnt af lougrettet Nemblig. Lars Rustaden, Lars Suttestad, Christen Langsætter, i Assbiøren Rangaards Sted Torgier Ersgaard, Thomes Bredsætter, udi Assbiøren Schorsætters Sted, Hans Schegestad i Christen Erdsgaards Sted, Lars Hofven og udj Trund Aasens Sted Ingebret Schiellerud. Usømmelige ord på Midtjørstad: Erland Øfstedal paa sin Faders, Sifuer Øfstedals Vegne, lader Stefne Peder Øfre Jørstad, formedelst u-sømmelig ord, hand hannem schal hafue tiltalt hos Knud mit Jørstad; Contra partten Sifver Øfstedal Comparerit ey, mens Haagen Jørstad lyste hans Forfald det hand var bort-reyst i færedz veyen. Citant Erland Øfstedal paa bemelte sin Faders veigne, beuiser her for retten ved lens Mand Clemmed Tollers-rud og med sig hafvende 2de Vidner Nafnlig Knud og Haagen Jørstad, det hand var lovlig Stefnt til dette ting at svare, Da formedelst Contra parttens vde blifvelse, er Sagen effter begiær til Neste Sage Ting optagen til paafølgende dom effter Loven. Bygselbrev på en sæterløkke på Kvandalen: Lars Pouelsen Suttestads bøxel bref oplæst af dato 23 Febr: 1699 der med hand beuilges af Hans Kongl: Mayt: Foget Cort Coldevin paa aller Høystbemelte hans Kongl: Mayts: Veigne En løche paa Qvendahlen Sætter i Kongl: Alminding til fieldz ved forbemelte Faaberg Præstegield, huor hand om Sommeren Sætterer med sine Creature og fænet(!), og den saaledes dyrchet og forbedret, at hand der paa kand aufle Segs Læs høe, effter samme bevillings Sedels videre indhold. Onsum i Fåberg 1700 (dato mangler), fol. 6b: Anno 1700 er Retten betient paa Ondsum her sammesteds ofuerverende hans Kongl: Mayts: Foget Cort Coldevin, menderne opnefnt af Lougrettet til Rettens betiennelse Nemblig: Trund Aasen, Lars Rustaden, Christen Erdsgaard, udj Thomes Bredsetters Sted, Ingebret Schiellerud, Christen Langsetter vdj Lars Suttestads Sted, Christen Jungerud, udj Assbiøren Schorsetters Sted, Peder Korsrud, og i Assbiøren Randgaards Sted, Olle Torgiersrud. Bygselbrev på Kokslien: Mads Christensens bøxel Sedel oplæst af dato den 25 Janv. 1700, og vdsted af Anne Christensdaatter Lj, lydende paa den Plads kaldes Kogslj, udj Faaberg Sogen, beliggende, schylder Aarlig femb schind effter brefueds videre indhold. Usømmelige ord på Midtjørstad: Udj den Sag imellem Sifver Øfstedal Contra Peder Øfre Jørstad, som den 5. Martj 1700 til dombs blef optagen, Indstefnte Peder Jørstad møder i Retten vndschylder sig, at samme forindførtte v-qvemsord iche kand mindes, formodende der forre iche att tages hannem til andet, end som et v-giort verk, Siden hand erklærer hannem for Retten, og ey andet at være

2 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 2 beuist, end alt det, som een Erlig Mand veleigner og Anstaar, ved huilchen excyse, Sifver Øfstedahl var med benøyet, og i saa maader ingen af partterne til præjudit, deris Erlig Nafn vedkommende eller paa feldig. Panteobligasjon på Myren i Saksumsdalen: Pouel Qvallens pantte bref oplæst af dato den 25 Junj 1700 og vdsted af Olle Olsen Myren lydende paa 26 rdr. og til vnder pant saat bemelte Povel Qvallen, indtil hand bekommer sine penger igien, hans paaboende gaard Myren, som er schyldende Tov schind, effter brefveds videre indhold. Onsum i Fåberg , fol. 12a: Anno 1700 den Junj og 1. Julj da Sage og schatte ting holtes paa Undsum, Bøe, Wasserud og Høystad tingstuer, udi Faaberg, Gudzdal, Øyer og Ringeboe Kirche Sogner, er effter meldende Hans Kongl: May: allernaadigste forordninger og Høy øfrighedz brefue, Underdt: oplæst for meenige Almue, dennem til hørsombst effterrettning, paa bemelte Tingstuer, Nemblig, Offentlige tinglysninger: 1. Schatte bref angaaende Norge for det aar 1700, daterit Kiøbenhafn den 4de Martj. 2det, Forordning paa huad maade Rostienisten i Norge schal vdredis og betalles daterit Kiøbenhafn den 12 May die, Forordning fra Hans Excellentz Hr. Vice Statholder Gabel, om ober officererne ved Reserven som for billig betalling, nyder fornøden hussverelse Sambt under officererne nyder Tag og fag for indted, bestaaende allene af blok huse-rom, som bunden det self eyer daterit den 22 May Forordning fra høybemelte Hr. Vice Statholder Gabel, om Kost, som Soldatterne til deris opbudne March, af læggene schal for schafis effter veigens Proportion og ofuer leggelse med Cheften(!) for Compagniet, Item om den schydz, som til Compagniernis Amunit: og Bagagis fortbringelse forschafes schal imod 6 schillings af kortning paa huer miil udj schatterne dat: 25 May te. Forordning fra Hr. Vice Statholder Gabel, om kaaberkiedler, øxer og Sæcher, lægsmenderne til Soldatternes opbudne March schal forschafe, daterit 2den Junj Forordning fra Hr. Voce Statholder Gabel, om den kost som Reserven til deris opbudne March af læget schal forsiunis med, Item om den Underholdning, som de udvalde og Enroullerede bønder til deris opbudne March, af læget schal forsiunis med, disligeste at fogderne maa Constituere en fuldmegtig, som de vdvalde, paa de beordrede Rendevous Sted kand levere, sambt Copie af jnstructionen af de vdvaldes indrettelse, Daterit den 4 Juny Forordning fra Hr. Vice Statholder Gabel, angaaende officerer for de vdvalde, og schal een Lieutenant nyde en gaard paa 1 1/2 schipund frj for schatt og ald anden Rettighed, og en Sergiant eller Corporal en gaard paa 1/2 schipund frj for schatt og rettighed, daterit 18 Junj 1700.

3 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 3 Fåberg , fol. 13a: Uenighet mellom Fagstad og Lilleberge om noen rugsveer: Anno 1700 den 7 Aug: vare wj efftermeldende Mend Nafnlig Olle Torgiers-rud, Peder Simenrud, Halvor Mellum, Amund Vndsum, Ingebret Schiellerud, udj Torsten Fliflets sted, og Christen Erdsgaard i Peder Øfre Jørstads sted, udj hans Kongl: Ma: foget Cort Coldevins tilstedeværelse, ofuer een Jordschaaming(?) imellem Peder Lilleberg Contra Peder Fagstad og der vdofuer af bemelte Peder Lilleberg i Retten producerit en Stefnings Sedel af Dato den 12 Julj 1700, Huor med hand lader Stefne Peder Fagstad, formedelst hand schal hafue ladet hugget Sveland udj hans Hiemhage, beligende Søer op fra sin beboende gaard Lilleberg, Item fordj hand iche hafuer Rettet sig effter den dennem imellem ergangne hiembtings dom de dato 29 Aug og der effter iche, ladet den gammele haffelde opsætte på det gl: Sted, som tilforens var, fremdelis paa u-regerende, at Peder Fagstads Heste hafuer giort hannem schade paa hans Ager og afgrøde effter Stefningens Videre formalier. Her nest effter ædens oplæsning og desen forholdelse, at alle inciterede prov og vidnisbyrd schulle bekænde deris Sallighed og ey anderledis tilstaa end de for gud med en goed Sambvittighed ville være bekient, fremstillede sig først Citantens Prov Nemblig 1. Trund Aasen en mand paa 56 Aar, der har boed paa Aasen udi 34 Aar, och der føed og opauflet, prover og tilstaar, at der som den Nederste Svee af Peder Fagstad, i Aar er hugget, hafver ald sin tid vaaren Peder Lillebergs Eyendeeler, Mens den Rug Svee, ofven for er hugget og Saaed hafuer ald sin tid vaaren Stoer Berge og Lille Berges fælles-march og Eyendeele tilsammen, Mens at Fagstad besiddere, har vaar og høst under tiden giætet der ofven fore, u-løfves det kand hand vel mindes; mens aldrig har hatt nogen Hugst eller Eyendeler der ofven forr. 2det. Gurj Rustaden, en Huus Qvinde sammestedz paa 68 Aar, prover at hun for 45 Aar siden tiente it Aar paa Lilleberge, og da fornam hun iche at Fagstads besiddere, hafde nogen brug eller hugst, ofven for Lillebergs gamble haffelde, og der for vden tilstaar, at den gamle Haffelde, var beliggende paa det Sted som nu blef opstaget. 3die, Lars Rustaden, en Mand paa 50 Aar prover at hand paa een 20 Aars tiid, som hand Stedse har vaaren paa Rustaden, iche har hørt at Fagstads besiddere, nogen tid har hafft Hugst eller brug, ofven for den gammele Haffelde ved Lilleberge og iche ved at de har hafft; andet end den gamble Sættervey til fields, oc at den Nederste Svee, er paa Lillebergs Eyedeler og den øfverste Svee, paa Stoer Bergs og Lillebergis fellids Eyendehler tilsammen. 4de. Joen Dallerud, en Mand paa 40 Aar, som er føed paa Biørstad og der opauflet, prover, at hand iche kand mindes, at Fagstads besiddere nogen tid har hafft Hugst eller Hafn ofven for den gamble haffelde, mens paa det Stæd, som den Nederste Svee er hugget har altid vaaren Lillebergs Eyendehler, om den øfuerste Svee, veed hand iche nogit Effterdj hand iche har hafft der oppe nogen giænde tilforen. 5. Pouel Aannerud, en Mand ofuer 50 Aar, som har tient paa Lunde, for 32 Aar siden, udj 15 Aars tid, prover, at imidelertid hand værit saa lenge paa Lunde, fornam hand aldrig, at Fagstads besiddere hafde nogen brug eller hugst ofven for den gamble haffelde; mens paa det Sted, huor den Nederste Svee er hugget, var altid holt for Lillebergs Eyendeler, mens den øfuere Svee ved hand iche noget om. 6. Magnild Guldbrandsdaatter een huus Qvinde paa Langsett ofuer 50 Aar, prover, at hun tiente paa Lilleberg ofuer 20 Aar siden, udj 1 1/2 Aar og da fornam hun iche, vdj den tid, at Fagstads besiddere, hafde nogen hugst eller hafn ofuen for den gamble haffelde, mens paa det Sted den nederste Svee er hugen, var paa Lillebergs Eyendeller, og imidlertid hun tiente i 4 Aar paa Stoerberge da hørtte hun iche andet, end det Sted den øfverste Svee er hugget var jo Stor Berges og Lille Berges Eyendeeler tilsammen. 7. Erich Schindstachrud, prover det Samme som udj den førige hiembtings dom er indførtt.

4 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 4 8. Paa Johannes Huuses vegne møder Olle og Christen Smestad, som beretter at hand Self er saa gammel og Vandfør en Mand, at hand iche kunde møde her paa Steden, og der fore prover hans ord, saaledis, at hand boed paa Stoer Berges Eyer udj 16 Aars tid og da fornam hand iche, at Fagstads besiddere hafde nogen hugst eller brug ofven for den gammele haffelde. 9. Christen Sønstelj een Mand paa 50 Aar, som er føed og opauflet paa Biørstad, prover at hand iche kand mindes udj ald den tid hand har vaaren der, og hafde sin Sætter vey til fields, at Fagstads besiddere nogen tid hafde sin hugst eller brug ofven for den gamble haffelde, mens paa den Sted den nederst Svee er hugget, hafde de Lillebergs besiddere deris brug med barhugst og fædrifft. Indstefne og protocollerede Citantens prov, effter ædens oplæsning aflagde alle deris æd paa lovbogen, som de om profuet hafuer og indført er, som forschrefuet staar, Fremdelis ved æd tilstaar alle indførtte prov ens Stemmende, at Peder Fagstad og hans der paa gaarden Fagstad, saalenge dj mindes kand altid hafue nøtt og haft deris fædrifft og Sætter vey, alt effter den op pelling, som i dag er blefven opstaget. Contra Partten Peder Fagstad som self personlig møtte i dag forretten og disen forindførtte Prov, anhørtte, vidste dennem iche i nogen maader at beschylde, mens beraabte sig prouf der imod at føre, som hand denne gang, iche hafde indstefnt, og Nafn gifuer dise effter følgende, Namlig Karj Holme, Ellj Ørre, Guri Øre, og Arne Øre, Da paa det bemelte Contra Part i den tilfælde kand faae dj paa beraabte prov louligens indstefnt, opsettis denne Sag paa Contra Partten Peder Fagstads egen paagaaende omkostning, til rettens betienter og lougrettet, med underholdning og Reyses befordring, til førstkommende den 8de Sep: førstkommende, at da begge parter her paa Aasteden ved forbemelte 2de Rug Sveer sig igien goed betids om Morgenen indfinder, til doms paa følgende. Fåberg , fol. 15a: Uenighet mellom Fagstad og Lilleberge om noen rugsveer (fortsetter): Anno 1700 den 8de September vare vj for andførtte laugrettes Mænd, atter igien forsammelede, effter ofven schrefne opsættelse, paa de paa stefnte 2de Rug Sveer, imellem Citant Peder Lilleberg Contra Peder Fagstad, huor da Contra parttens Prov er andtagne og vorden forhørtt, Nemblig: 1. Ellen Olsdaatter Øre, en qvinde ofver 60 Aar siger at være føed og op auflet paa Storberge, prover og tilstaaer, at for een 35 Aar siden da hun kom der fra, kand hun iche andet mindes, da hun var paa Stoerberge, end at Ifver Fagstads Creature blef giettet ofven for Berge Gaard til kiøls, Mens iche fornam at dj paa Fagstad hafde nogen videre hugst eller brug ofven for haffelden, effterdj der stoed tych schoug paa alle sider den tid. 2det. Mons Øre en Mand ofver 40 Aar møder paa hans Qvinde Guri Ifversdaatter Øres veigne, Effterdj hun self iche kunde møde, formedelst hun har vichlet sin foed for derfvet, hand prover hindes ord saaledes, at da hun var hiemme hoes hindes fader paa Fagstad, giættede hun ofven for Berge gaardene til kiøls, med hindes Faders Creatur og da hafde di iche nogen hugst eller brug ofven for haffelden; Effterdj der stoed tyche Schougen op igiennem paa den tid. 3die. Leene Ifversdaatter tiennende hoes Mons Øre, en pige paa 55 Aar, siger at være føed og opauflet paa Fagstad, prover at den tid hun var hiemme paa Fagstad, giættede dj med hindes Faders Creatur op igiennem schougen, huor dj best kunde komme til kiøls, og iche kand sige at dj hafde nogen hugst eller brug ofven for haffelden; Mens at der da stoed tyche Schougen. 4de. Martte Svendzdaatter, boende paa Hoelen en qvinde paa 45 Aar, som er føed Gurustad, Siger at hindes Moder var føed og op auflet paa Fagstad, og hørde hun af hindes Sallige

5 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 5 Moders mund at hun sagde, at dj giættede med deris Creatur paa Fagstad, marchen, men hun kand iche sige huor det var, Effterdj hun var en liden Pige paa den tid. Dise andførtte og forhørtte 4 prov, ville fæste fuld boger Æd, om alt dette forschrefne, som dj om provet hafver; videre hafde huerchen Citant Peder Lilleberg og ey heller Contra partten Peder Fagstad i Retten at producere eller fremføre, Mens paa begge sidderne var dom begiærende. Thj er der om Saaledis forretten afsagt At saa som Contra partt Peder Fagstad, af Citant Peder Lilleberg, med for indførtte og forhørtte prov og vidnesbyrd klarligen ofver beuises der som den nederste Rugsvee af Peder Fagstad er hugget og saaed, bekræfftes af dennem ved æd, at være hugget og til saaed, paa Peder Lillebergs Eiendeller. Men den Rug svee der ofven for, er hugit og saaed, hafver i deris tid og minde vaaren Stoerberge og Lillebergs fælles march og Eiendeller tilsammen. Fremdellis og saa tilstaar dj at Fagstad besiddere aldrig har hafft brug eller hugst ofven for den gammele haffelde ved Lilleberge, og ichun nøtt og hafft deris fædrifft og Sætter Vey, alt effter den op pelling, som i dag er blefven opstaget. End ydermeere effter øyensiunlig grandschning og Provernis tilstand, hafver Peder Fagstad iche Rettet sig effter den her udi indførtte hiembtings dom de dato 29 Aug. 1699, og der effter ey lagt den gammele haffelde, paa det Sted som af gammel tid til foren værit hafver, Samme Dom taller og ey heller om nogen schovhugst Eiendeeler eller fælles march med Lillebergs besidder at være lodtagen. Mens at Fagstads besiddere, har vaar og høst undertiden giættet der ofven for v-løfves der ved vindes huerchen Jord eller schovhugst. Saa effterdj Peder Fagstad effter actens beschrifuelse tvert imod Samme ergangne dom, sig til fordristet hafver, med Sveehugst i hans hiemhage, beliggende Søer op fra Lilleberg og iche ladet haffelden opsætte paa det gammele Sted, som til foren vaar. Saa kand mand effter Saadanne omstendigheder og i Særdelished af Peder Fagstads egen frjvillig bekiendelse for-retten, det hand iche vidste Citantens prov i nogen maader at beschylde Som dj intet beschyldes; Saa befindes og ey heller Contra Partten Peder Fagstads prov indførtt, ey af den krafftighed, at de kand spilde eller forhindre Citanten Peder Lillebergs ædtagne prov. Af forberørtte Circumstancer prov og tilstands beuisligheder, er Peder Lilleberg /:lov gemes:/ den Nederst Rug Svee med dessen afgrøde Lillebergs Eiendeller tilkient. Item den øfverste Rug Svee andbelangende, som og saa Supra melte prov ved æd om profuett hafuer, at er melte Svee land er hugget paa Stoerberg og Lillebergs Eiendeller tilsammen, Som der ofver af Stoer og Lilleberges opsiddere dennem imellem iche befindes paa Stefnt, og der for af des tilfelde u-paa dømbt, Mens dog dette Aars der paa bestaaende afgrøde, at være Peder Lilleberg alleene hiemfalden, Effterdj besidderne paa Stoerberg iche hafver værit med og Søgt processen tillige med Peder Lilleberg. Dissligeste er Peder Fagstad tilfunden effter den hiemb tings doms med før, forsvarligens at opsætte haffelden eller giærdes gaarden paa det Sædvanlige og gammele Sted og Peder Lilleberg den øfverste haffelde at ved ligeholde, effter den oppelning, som dennem imellem er blefven opstaget og bemelte prov som profvet hafver, som schal være effter den oppellning som sagt er. Der effter nyder de baade drifft og Sætter Vey effter lovens andledning og den ergangne hiembtings Dom som af gammel tid værit hafver, og bør Peder Fagstad at erstatte Citanten den der ofver for volldende paa talles omkostning med Underholding og Reyses befordring, Sambt dom og bref penge ofver alt med thj Rdr Sex vgger effter denne doms lovlig forkyndelse under adfæhr effter lougen.

6 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 6 Fåberg , fol. 25a: Besiktigelse av Storsvesætra på Baksæterkjølen: Anno 1700 Torsdagen den 9de September vare vj effter meldende laugrettis mend Nafnlig Amund Onsum, Olle Hof, Olle Kietlien, Peder Simmen-rud, Olle Torgiers-rud og Peder Korsrud ædsvoren Laugrettes mend udj forbemelte Faabergs Præstegield, Effter kongl: Mayts: Foget Cort Coldevins Anordning og udnefnelse, forsamblede, paa en Sætter, ofven for Skielnet Imellem Øyer og Faaberg Præstegielder kaldis Stor Svee Sætter; Huor da blef os forrestillet, en varsel som høistbemelte Kongl: Mayts. Fogit hafde udsted, daterit Steig den 4de Aug. Ao 1700 til desen 3de Mend, af om-rørtte Faaberg Præstegield, Nafnlig Ingebret Brunloug, Lauridz Noerhofven og Sifuer Gurustad, formedelst deris udgifne Allerunderdanigste Supplication, til allerhøistbemelte hans Kongl: Mayts: Fogit Angaaende nogle Indhæignede Løcher, paa forberørtte Sætter, Som de har angifuet udj meer høistbemte hans Mayts Aldminning, at vere beliggende, Saa Effterdj forbenefnte Kongl: Mayts. Fogits udste. Varsel Referer sig til den, nu for os fremuiste og oplæste hans Excellentz Hr. Geheime Raad og Vice Stadtholder Høyædle og Velbaarne Herre Hr. Friderich von Gabels til hannem Ergangne høi anseelig befalling, daterit Aggershuus den 24 April: udi samme Aar, med hoes følgende Copier, af meer allerhøystbemelte Kongl: allernaadigste befalling, til høibemelte hans Excellentz Her Vice Stadtholder, sambt Copier af forschrefne 3de bønders Allerunderdanigste Supplicqve, daterit Faaberg den 2den Junij Thi hafuer vi effter desen Indhold oc bemelding, i denne dag, formedelst indfaldene ofuerflødig Regen og taage til forregaaende tid den 7de September og 8 dito, at Mand da iche det ringeste Entten kunde see eller forrette, udi nu her paa Stæden indvarslede 3de bønder, og angifne Contra partt, velbaarne her Oberste Reichuins beschichede Fuldmegtig Clemet Tollers-rud, med hans schrifftelig Indleg, daterit Baltebøls Schandze paa Grænserne imod Sverige den 27 Aug: 1700, huor effter vj udj deris tilsteverelse, hafuer foretagit os ald den Sags Angifne Leylighed og beschafenhed, Og først fra den Skiellne Steens begyndelse, som er bestaaende og oprettet, som it rigtig Mærche og skiffte, imellem Øyer og Faaberg Præstegielder, effter paa Samme Sten, udviste og befindende udhugne Bogstafvers forklaring, RET SKLA,M;LOM FAGA=BERG OCH ØYER, med en Snor, passerit veyen effter Compassens Stræg, lige til den Angifne, og nu indvarslede Sætter huor de Løcher som fore dragen er, befindes at være indheignet, Og hafuer vj da, effter saadan Øyensiunlig, Grandschning forfarelse og besichtelse, befunden, at samme Sætter, og di der indheignede løcher, er beliggende, lige udi Øster 43 Snorers Længde fra bemelte schielne og Merche Steen, huor Snor paa 25 Fafner eller 68 Allen lang som giør tilhaabe 2924 Allen i lengden, og fra Sætteren udi Nord, til det Stæd, lige udi linie fra omrørtte schielne Steen, var det 7 Snorers Længde, huor Snoer ligesaa paa 25 Fafner eller 68 Allen, som og giør tilhobe, udi breden, 476 Allen langt, saa det af os paa denne tid ved saadan forfarelse, opmaaling og besigtelse iche andet kand ansees, enn Samme Sætter, og di indheignede løcher, jo maa vere udj Ko: Mayts: Aldminding, beliggende, og paa Faaberg Side Angrensende, Belangende de 3de indheignede løcher, som dise 3de mend, Ingebret Brunloug, Lars Norhofven og Sifuer Gurustad her paa Stedet indheignet hafuer, effter nu for os fremuiste og oplæste Kongl: Mayts: forige og itsige Fogders Christen Hansen og Cort Coldevins udgifne beuillings Seddeler, den første daterit 14 Junj 1679 af Christen Hansen udsted og den anden af itsige Foget Cort Coldevin daterit 6 Apr: Huer løche andgifven paa it las Høe. Da befindis de endnu at være anslagen og det ringe græs, som der paa endnu kand være bestaaende er mesten af hæster fortærit og opædet, Saa der som di blef vel indheignet og omgierdet, kunde der da maa skee paa huer løche vel aufles end 3 læs høe.

7 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 7 Gaustum tingstue i Fåberg , fol. 32b: Anno 1700 den 23 October er Retten betient paa Gustum Tingstue her sammesteds, ofuerverende andførtte Foget Cort Coldevin, Mænderne af laugrettet Nemblig Trund Aasen udi Assbiøren Schorsætter Sted, Peder Lilleberg, Christen Erdsgaard, udi Assbiøren Randgaards Sted, Ingebret Schiellerud, Lars Suttestad, Thomes Bredsætter og Christen Langsetter. Skatterestanser: For hen indførtte Kongl: Foget indgaf indeverende Aars Restandz, som for meenige almue oplæst, der imod de schyldige ingen modsigelse hafde, huor fore en huer Resterende er tilfunden effter bemelte Restandzens tilhold at betahle med forderlig Under adfæhr effter loven. Usømmelige ord: Peder Lillebergs qvinde Marit Østensdaatter lader Stefne Henning Lunde for nogen u- sømmelige ord der om til prov Lars op igaard Hofve, Even Biørstad, Niels Jensen huus-mand og Peder Simen-rud. Hidstefnte Henning Lunde møtte iche, det dog Lensmanden Clemmet Tollers-rud og tvende Mænd Nafnlig Hans Schægestad og Christopher Schandsen, her for Retten vedstaaer at hand var loulig Stefnt, nu til dette ting at Svare, da formedelst hans udeblifvelse, er Sagen optagen til Neste Sage Ting førstkommende, og da Henning Lunde forlagt udi egen Person at møde, bemelte prov at paa hørre, Citantjnden og hindes hafvende prov, møder ogsaa til samme tid og paa følgende dom effter lovens foresigende. Gjeldssak på Lunde: Christen Hansen af Christiannia lader Stefne bemelte Henning Lunde for gield Nemblig 57 rdr 12 s. effter der om udj retten fremlagt hans Stefnings Sedel af dato den 2 October 1700, effter samme varsles videre indhold, for det andet ogsaa i Retten producerit en Reigning vnder hans eggen hand paa andførtte gield af dato Christjannia den 2 October 1700, Der imod til Sagen at svare, møtte ingen paa Henning Lundes veigen, huorfore den Sag er og saa optagen til neste Sageting og Henning Lunde, forelæg til den tid udi egen Person at møde til paa følgende Dom effter loven. Pågripelse av en løsgjenger: Effter hans Excellentz Høyædle og Velbaarne Her Vice Stadtholders Høyanseelig Befalling daterit Aggershuus den 10 September nest afuigt af almuen af Faaberg Sogen, andtastet paagræben og for Retten fremførtt en Mands Person ved Nafn Hans Ingebretzen, som beretter, at være føed paa Sætter udi Faaberg Sogen, og har boed paa Bache Eier som en huusmand hersammesteds tilforn udi 6 Aars tid, og paa en 2de Aars tiid, har hand om løbet udi Faaberg, Ringeboe, Øyer og Gudsdal Sogner, og betled sit brød, og iche vaaren til Alters udi nogen af dise Sogner paa samme 2de Aars tiid, oc effter di hand befindes, at være saa Stærch og Føer, at hand baade kand arbeyde og fortienne sit brød, thi er hand fordi tilkient effter lovens 3die Bogs 21 Cap: 16 Articul tilkiendt at arbeyde saa lenge udi Jern, som hand har omløbet, huor den høye øfrighed det naadigst behager og for got Erachter. Leiermål: 1. Sidzel Jørgensdaatter, som af en Nordfieldz gut, Nafnlig Ingebret Oelsen, er vorden beligget, og møder hun for Retten og tilstaar iche det ringeste at vere eyende, til hindes leyermaals Sigtes betalling, mens omløber og bitler sit brød med barnet paa Armen, og hand er forlengst, uden nogen schrifftmaal af løben, her fra fogderiet, og ingen vidende til huad stæd, og der fore alderig mere her igien kand verre forventende, huilchet 2de Mænd for retten,

8 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 8 Nafnlig Trund Aasen og Olle Holme ved æd bekræfftede, huor fore hun er tilkiendt at udstaae hindes straf i gabestochen. 2det. Soldat Halvor Jensen, beligget Sirj Sifuersdaatter, hand møder iche, effterdj det er effter Sogne Præstens kundschabs indhold, hans første leyermaal, og derfore frj for hans Sicht, Qvindfolchet, berettis at vere beliggende udi barsel Seng, og møder iche, og tilstaar Olle Legshuus, at hun er føed i Opdahl, og iche det ringeste eyende til hindes Sigtes betalling, det hand og Niels Rindal, aflagde deris æd paa, og der fore tilkient at straffes i gabestochen. 3. Soldatt Olle Pedersen, besofuet Sigri Olsdaatter, hand møder iche, og forklarer Sognepræstens kundschab, at det er hans første leyermaal, huor for hand er frj for Sigt, qvindfolchet møder iche, effter di hun gaar paa faldende foed, mens Olle Hattestad og Christen Døsen tilstaar ved æd, at hun ey noget er eyende, til hindes Sichtes betalling, huor for hun er tilkient at Straffis i gabestochen. 4. Joen Joensen, som med Berte Amundzdaatter leyermaal beganget hafuer, hand møder iche, mens Amund Hammers Eng, tilstaar at hand er udløben paa landet, og belofuer hand, paa qvindfolchets vegne, at suare til hendes Sicht 6 rdr. 5. Soldat Christen Thommesen, huis trolofuede fæstemøe Marit Knudzdaatter er kommen fortillig i barsel Seng, hand er frj for hans ægteschabs Sigt, Effterdj det er den første gang, effter Sogne Præstens kundschabs formelding, paa qvindfolches vegne møder Thomes Bredsetter, og betahler hindes ægteschabs Sicht 1 rdr 12 s. Æchteschabs Sichter 6. Tore Sørensens Trolofuede qvinde Anne Johansdaatter, 7. Jacob Johansens Trolofuede qvinde Karen Jensdaatter, 8. Peder Ingebretsen æchte hustrue Gunil Knudzdaatter 9. Olle Amundsens qvinde Lisbet Windsensdaatter, 10. Olle Olsens æchte hustrue Ingebor Efvensdaatter 11. Johannis Holmsens æchtehustrue Ragnil Olsdaatter Dise forschrefne Mands og qvindespersonner er tilkient, at afsonne deris æchteschabs Sichter, huer 3 rdr 1 ort 12 s. formedelst deris qvinder er kommen for tilig i barsel Seng. 12. Sifuer Pedersen, som med Randi Assbiørensdaatter leyermaalet beganget hafuer, huilchet leyermaal af dem begge, som tieneste folch udi Faabergs præstegaard, er scheed sammesteds, effter videre Sogne præstens kundschabs Indhold, huorfore begges leyermaals Sichter er effter Kongl: tilladelse, forfalden til fattige Præstencher at betalis. Gaustum Tingstue i Fåberg , fol. 38a: Anno 1700 den 25 Nouember er Retten betient paa Gustum Tingstue her Sammesteds, Mænderne op Nefnt til Rettens betiennelse Nafnlig, Imbret Schiellerud, Thomes Bræsetter, Assbiøren Schorset, Lars Rustaden, Troen Aasen, Christen Ersgaard, udj Christen Langsætters Sted, Halvor Blachrust, og udj Lars Suttestads Sted, Olle Sifversen Ulleland. Gjeldssak på Lunde, fortsetter: Udj den Sag imellem Christen Hansen i Christiannia Contra Henning Lunde, for gield Nemblig 57 rdr 12 s, som nest afvigte den 23 October og til i dag til doms blef optagen. Der imod til Sagen at Svare Comparerit hidstefnte Henning Lunde og vedstoed dj 200 pund tobach og it dusin tobach piper, at hafue bekommet af samme indførtte Reignings formalier,

9 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 9 som hand belofvede at ville betahle hannem udi Nestkommende Christiannia Marchet; Mens anbelangende de andere 200 pund Tobach og det andet dosin Eligelst(?) Piber, vedstoed Henning Lunde ved æd for Retten, hans broder Peder Ifversen Fagstad at hafue bekommet, som hand formeente at hand self burde at svare til, Effterdj og i Særdelished hand ogsaa ved æd bekræffter, at hand iche hafde tagen dem paa sin broders hand, og langt mindre sagt goed der for af hannem til nogen betahling, Thj er der om saaledis forretten vedstaar, at være schyldige til andførtte Christen Hansen for 200 pund Tobach 26 rdr, og for it dosin tobach piper 6 s. thj kand vj effter saadan befunden beschafenhed, iche fra falde lovens 5 Bogs 1 og andet Articul, som siger at huer er pligtig at effterkommem huis hand med mund lofuet og indgaaet hafuer, Item udi samme bogs 13 Cap: 1 Articul meldes ald bevislig gield bør rigtig og til rætte tid at betalles, af forberørtte Circumstancer er Henning Lunde tilfunden at betahle til Christen Hansen ermelte 26 rdr 6 s. og den der af gaaende rentte femb rixort, under lovens Excecution 15 Dage effter denne doms loulig forkyndelse at betahle, eller der for at lide Nam og indførsel i hans goeds og formue, ved hans Kongl: Ma: foget assistent effter lovens medføi og andledning, og derfor vden at betalle til Christen Hansen for denne paa Procesens andvente bekostning tov rdr. Anbelangende Peder Fagstad, som for dj øfrige 200 pund tobach og it dosin tobachspiper, her til iche er Stefnt at suare og derfore v-paa dømbt og i saa maade paa et louligt Stefnemaal beroende, saa fremt det iche goedvilligen svaris. Usømmelige ord, fortsetter: Vdi den Sag imellem Peder Lillebergs qvinde Marit Østensdaatter, Contra Henning Lunde, som nest afuigte den 23 october og til i dag blef optagen, andførtte og paa Stefnte usømmelige ord, siger Henning Lunde at være af hannem talt i hans druckenschab og v-besindighed, og erklerit for retten, ey andet med hinde beuist, end det een Erlig qvinde velsømmer og andstaaende, ved huilchen vndschyldning og formedelst godfolches imellemliggende, blef Sagen hannem effterlatt, og der som noget yderligere, af Henning Lunde imod hinde at schulde øfuis, som dog iche formodes da denne Sag at staae hannem ofver for igien. Uenighet om salg av Ulsrud i Rudsbygda: Her oberster Reichvin lader Stefne Peder Stuberud og hans qvinde Sidsel Clemmedsdaatter, Item formynderne for hindes børn, Nafnlig Amund Onsum og Peder Simenrud, formedelst at dj iche vil imod tage af hannem 100 rdr for den gaard Vls-rud, som er schyldende En Hud, effter Stefningens videre formalier af dato 23 Nouember For det andet velbemelte Her obersters schrifftlig indleg af dato 23 Nouember 1700 og der ofuer var dom begierende. Der imod til Sagen at Suare, møtte lens Manden Clemmed Tollers-rud paa Peder Stuberud paa forhen sin daatters vegne og paa hindes børens vegne deris formyndere Amund Onsum og Peder Simen-rud, og i Retten fremlagt it pantte bref, vdsted af Her oberster Reichvin lydende paa Simen-rud som er schyldende 2 Huder og Uls-rud eller Sveen schyldende een Hud, effter brefueds videre indhold af dato den 26 october det it Pergaments panttebref lydende paa den gaard Vlsrud som er schyldende een Hud effter brefveds videre indhold af dato 23 December die et schiøde, vdsted af Her oberster Reichvin til Tore Pedersen lydende paa dj gaarder Simen-rud og Vlsrud, daterit den 4de december de it schiøde vdsted af sallig Tor Pedersen Simenrud til Biøren Fløgstad, lydende paa en halfhuds goeds beliggende i Vlssrud effter brefueds videre indhold af dato 16 martj te udi Retten Producerit it schiffte bref holdet effter Sallige Olle Torsen Tollers-rud, lydende paa een half huds goeds beliggende i Uls-rud, brefued er daterit den 20 febr. 1699, andførtte og hidciterende paastoed deris hiemmels-rætt, effter irette lagde brefue og documenters med før, og der ofver og saa var dom begiærende. Den Sag er optagen til neste Sage ting effter loven og paa følgende dom effter lovens andledning.

10 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 10 Om Stor-Hverven på Hedemark: Mortten Nielsen beboende paa Hedemarchen lader Stefne Hr. Oberster Reichvin, formedelst hans fløttelse fra Wingenes og til den gaard Stoer Huerfven paa Hedemarchen, med videre effter Stefningens videre indhold af dato 30 october afsagt Effter som denne Sag Reyser sig af Jordebrug, huus og Eyendomb, og lovens førstebogs andet Capituls 15 Articul, vdtrychelig melder, der som Trette falder om Jord, Huus Eiendom og March schiul, da holdes det for værneting vnder huilchen Eyendomen som Treten Reyser sig af er beliggende, om eend alt saa henvises, Mortten Niels: Sagen effter samme lougens sigende at vdføre.

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.19 (1696) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Mælum i Fåberg 28.2.1696, fol. 1b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Rustad i Fåberg 6.4.1681, fol. 3a:

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1730-1732) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Vålen i Gausdal 13.2.1730,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.10 (1724-1726) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726) Tollersrud

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Justisprotokoll for Helgøy 1707

Justisprotokoll for Helgøy 1707 Justisprotokoll for Helgøy 1707 5 Denne igiennemdragne Af mig forseiglede Bog, som indeholder Fire Hundrede Firesinds tiuge og Fire blade, Authoriseris till Enn Ting Protokol for Kongl: May'ts: Sorenskrifvere

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.9 (1672) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Mælum i Fåberg 13.5.1672, fol. 7b:

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND I 1723-1760. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

Octroy for det Vestindiske Kompagnie

Octroy for det Vestindiske Kompagnie 1671 udstedte Christian 5. en aftale mellem Danmark og Det Vestindiske Kompagni: Oktroj: http://www.vgskole.net/prosjekt/slavrute/general/octroi_dk.htm Octroy for det Vestindiske Kompagnie Vi Christian

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse.

Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Herunder findes afskrifter af de 6 Kongebreve, hvis originaler findes i Frejlevs Bykasse. Se billeder af de originale Kongebreve m m på http://picasaweb.google.com/fampedfrejlev/2010bykassenifrejlev# 1.

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet)

DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) DATO: LOV-1751-10-02 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: SIST-ENDRET: INNHOLD Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND II 1761-1790. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk

En nyttig Bog. Om Bier. af Hans Herwigk En nyttig Bog Om Bier af Hans Herwigk 1649 Genudgivelsen var oprindeligt skrevet til at blive udgivet som bog i formatet A5 eller bogformat C dvs 138 x 220 mm. Korrekt størrelse med særligt henblik på

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier!

Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Møllesagen fra Vindebæk og andre små historier! Samlet af Kirsten Lütchen-Lehn I 1784 boede der to brødre i Vindebæk. Hans og Peder Mathiesen, som havde hver sin gård. De havde også bygget hver sin mølle,

Læs mere

Kongeloven af 1665. Lex Regia

Kongeloven af 1665. Lex Regia 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kongeloven af 1665. Lex Regia Digital udgave Version 1.10-02.05.2007 Klik på billedet, så føres du til Rosenborg Slots officielle site Øverst

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe

Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen i Faxøe Kilde: Vallø Lokalhistoriske Arkiv, Hårlev Københavns Universitetsgods i Præstø Amt Skifteprotokol 1755-1818 Film 472 Side 287 Skifte Forretning 20/4 1785 efter Afgl. Universitets Gaardmand Lars Jensen

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

BUDSTIKKEN DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN

BUDSTIKKEN DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN BUDSTIKKEN 1958 DANSK FOLKEMUSEUM NATIONALMUSEETS 3. AFDELING KØBENHAVN Københavns buntmagerlavs lade Af Poul Strømstad BUNTMAGERLAVET i København fik nye lavsartikler i 1672 og blev derved et selvstændigt

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget

Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Jeppe paa Bierget Teksten følger Hans Mikkelsens Comoedier, tome I, 1723 og er basert på xml-fil mottatt fra Ludvig Holbergs skrifter. For tekstkritisk

Læs mere

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014]

[Teksterne transskriberet og analyseret af Per Ole Schovsbo 1997 og 2014] 1 Kommercekollegiet Tyske sekretariat Diverse Linned- og Sejlmanufaktur 1773-97 nr 89 1) Niels Rybergs ansøgning 7/11 1786 2) Voelkers efterretning om Køng Fabrik 31/12 1786 Rigsarkivet [Teksterne transskriberet

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE

REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE 1 REGLEMENT FOR KAPERFARTEN OG PRISERNES LOVLIGE PÅDØMMELSE RENDSBORG DEN 14. SEPTEMBER 1807 Vi Christian den Syende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig,

Læs mere

SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12", Af Kaptajn Carl v.

SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12, Af Kaptajn Carl v. SMAASTYKKER. 10. To Tillæg til Pesten i København 1711 12", Af Kaptajn Carl v. 1. Kohl. En liden og kort Efterretning For en hver Huusfader og Huusmoder, hvorledis de sig selv og samptlige Huusfolk nest

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Del F av NHL Tb. nr. 46 1771-1778. 1777: 325b

Del F av NHL Tb. nr. 46 1771-1778. 1777: 325b Del F av NHL Tb. nr. 46 1771-1778 Page 1 of 115 1777: 325b Extra Ting for Schiolds Skibreede 1777. Aar 1777 den 16de Januarii blev en Extra Ret holden for Schiolds Skibreede paa Tingstædet Møllendahl efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard.

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard. Mit Ur Af Aage Mikkelsen, Silkeborg Denne overskrift har ikke noget at gøre med hvad klokken er. Derimod har overskriften noget at gøre med, at jeg gerne i det efterfølgende vil prøve at skrive noget om

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

giøreres aarlige Gaver og over Børnenes fortiente Arbeids-Løn af Skolens Vahre, saa og over Skolens Udgifter.. 4.

giøreres aarlige Gaver og over Børnenes fortiente Arbeids-Løn af Skolens Vahre, saa og over Skolens Udgifter.. 4. 432 Tredie Bog. Tolvte Kap. Om Christianshavn. giøreres aarlige Gaver og over Børnenes fortiente Arbeids-Løn af Skolens Vahre, saa og over Skolens Udgifter.. 4. FRIDERICHS-KIRKE eller DEN TYDSKE KIRKE

Læs mere

Samlede skrifter. II

Samlede skrifter. II Det norske språk- og litteraturselskap 1956. Dorothe Engelbretsdatter: Samlede skrifter. II. Taare-Offer. Siste sanger. Viser og rimbrev. Utgave ved Kristen Valkner. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

Erasmus Montanus. Ludvig Holberg. Hoved-Personerne i Comœdien. Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus

Erasmus Montanus. Ludvig Holberg. Hoved-Personerne i Comœdien. Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus Ludvig Holbergs Skrifter/bokselskap.no 2012 Ludvig Holberg: Erasmus Montanus Teksten følger førsteutgaven fra 1731 og er basert på xml-fil mottatt fra prosjekt Ludvig Holbergs Skrifter. For tekstkritisk

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Trond Øivindsson Lunde, mai 2008. ammerud@getmail.no Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Nr. 787. Fogderegnskap Øvre Romerike

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen 1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen Side 274. 1697. 12. Aug. Landsogn 6. Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. Morten Hansen. Ved ægt med?. 3 søn.

Læs mere

Knuths relation til kongen 27. oktober 1764

Knuths relation til kongen 27. oktober 1764 Knuths relation til kongen 27. oktober 1764 Eggert Christopher Knuth, (1722-76) blev i 1764 udnævnt til Stiftamtmand over Sjællands Stift og dermed Bornholm. I sommeren 1764 rejste han til Bornholm, hvor

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt 1827 1831, Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C

Læs mere

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Om gård nr. 12 i Hjelm: Fæstere af gård nr. 12 af Hjelm fra omkring 1680 til 1772 1 Ejere af gård nr. 12 af Hjelm fra 1774 til 1989 1 Forskellige

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Tanker om Ludvig Holberg uden paryk

Tanker om Ludvig Holberg uden paryk www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ -------------------------------------------------------------------------------------- Tanker om Ludvig Holberg uden paryk

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere