Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)"

Transkript

1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg , fol. 1a: Anno 1700 den 5te Martj er Retten betient paa Gustum Tingstue her Sammesteds, ofuer verende hans Kongl: Mayts: Foget Cort Coldevin, Mænderne opnefnt af lougrettet Nemblig. Lars Rustaden, Lars Suttestad, Christen Langsætter, i Assbiøren Rangaards Sted Torgier Ersgaard, Thomes Bredsætter, udi Assbiøren Schorsætters Sted, Hans Schegestad i Christen Erdsgaards Sted, Lars Hofven og udj Trund Aasens Sted Ingebret Schiellerud. Usømmelige ord på Midtjørstad: Erland Øfstedal paa sin Faders, Sifuer Øfstedals Vegne, lader Stefne Peder Øfre Jørstad, formedelst u-sømmelig ord, hand hannem schal hafue tiltalt hos Knud mit Jørstad; Contra partten Sifver Øfstedal Comparerit ey, mens Haagen Jørstad lyste hans Forfald det hand var bort-reyst i færedz veyen. Citant Erland Øfstedal paa bemelte sin Faders veigne, beuiser her for retten ved lens Mand Clemmed Tollers-rud og med sig hafvende 2de Vidner Nafnlig Knud og Haagen Jørstad, det hand var lovlig Stefnt til dette ting at svare, Da formedelst Contra parttens vde blifvelse, er Sagen effter begiær til Neste Sage Ting optagen til paafølgende dom effter Loven. Bygselbrev på en sæterløkke på Kvandalen: Lars Pouelsen Suttestads bøxel bref oplæst af dato 23 Febr: 1699 der med hand beuilges af Hans Kongl: Mayt: Foget Cort Coldevin paa aller Høystbemelte hans Kongl: Mayts: Veigne En løche paa Qvendahlen Sætter i Kongl: Alminding til fieldz ved forbemelte Faaberg Præstegield, huor hand om Sommeren Sætterer med sine Creature og fænet(!), og den saaledes dyrchet og forbedret, at hand der paa kand aufle Segs Læs høe, effter samme bevillings Sedels videre indhold. Onsum i Fåberg 1700 (dato mangler), fol. 6b: Anno 1700 er Retten betient paa Ondsum her sammesteds ofuerverende hans Kongl: Mayts: Foget Cort Coldevin, menderne opnefnt af Lougrettet til Rettens betiennelse Nemblig: Trund Aasen, Lars Rustaden, Christen Erdsgaard, udj Thomes Bredsetters Sted, Ingebret Schiellerud, Christen Langsetter vdj Lars Suttestads Sted, Christen Jungerud, udj Assbiøren Schorsetters Sted, Peder Korsrud, og i Assbiøren Randgaards Sted, Olle Torgiersrud. Bygselbrev på Kokslien: Mads Christensens bøxel Sedel oplæst af dato den 25 Janv. 1700, og vdsted af Anne Christensdaatter Lj, lydende paa den Plads kaldes Kogslj, udj Faaberg Sogen, beliggende, schylder Aarlig femb schind effter brefueds videre indhold. Usømmelige ord på Midtjørstad: Udj den Sag imellem Sifver Øfstedal Contra Peder Øfre Jørstad, som den 5. Martj 1700 til dombs blef optagen, Indstefnte Peder Jørstad møder i Retten vndschylder sig, at samme forindførtte v-qvemsord iche kand mindes, formodende der forre iche att tages hannem til andet, end som et v-giort verk, Siden hand erklærer hannem for Retten, og ey andet at være

2 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 2 beuist, end alt det, som een Erlig Mand veleigner og Anstaar, ved huilchen excyse, Sifver Øfstedahl var med benøyet, og i saa maader ingen af partterne til præjudit, deris Erlig Nafn vedkommende eller paa feldig. Panteobligasjon på Myren i Saksumsdalen: Pouel Qvallens pantte bref oplæst af dato den 25 Junj 1700 og vdsted af Olle Olsen Myren lydende paa 26 rdr. og til vnder pant saat bemelte Povel Qvallen, indtil hand bekommer sine penger igien, hans paaboende gaard Myren, som er schyldende Tov schind, effter brefveds videre indhold. Onsum i Fåberg , fol. 12a: Anno 1700 den Junj og 1. Julj da Sage og schatte ting holtes paa Undsum, Bøe, Wasserud og Høystad tingstuer, udi Faaberg, Gudzdal, Øyer og Ringeboe Kirche Sogner, er effter meldende Hans Kongl: May: allernaadigste forordninger og Høy øfrighedz brefue, Underdt: oplæst for meenige Almue, dennem til hørsombst effterrettning, paa bemelte Tingstuer, Nemblig, Offentlige tinglysninger: 1. Schatte bref angaaende Norge for det aar 1700, daterit Kiøbenhafn den 4de Martj. 2det, Forordning paa huad maade Rostienisten i Norge schal vdredis og betalles daterit Kiøbenhafn den 12 May die, Forordning fra Hans Excellentz Hr. Vice Statholder Gabel, om ober officererne ved Reserven som for billig betalling, nyder fornøden hussverelse Sambt under officererne nyder Tag og fag for indted, bestaaende allene af blok huse-rom, som bunden det self eyer daterit den 22 May Forordning fra høybemelte Hr. Vice Statholder Gabel, om Kost, som Soldatterne til deris opbudne March, af læggene schal for schafis effter veigens Proportion og ofuer leggelse med Cheften(!) for Compagniet, Item om den schydz, som til Compagniernis Amunit: og Bagagis fortbringelse forschafes schal imod 6 schillings af kortning paa huer miil udj schatterne dat: 25 May te. Forordning fra Hr. Vice Statholder Gabel, om kaaberkiedler, øxer og Sæcher, lægsmenderne til Soldatternes opbudne March schal forschafe, daterit 2den Junj Forordning fra Hr. Voce Statholder Gabel, om den kost som Reserven til deris opbudne March af læget schal forsiunis med, Item om den Underholdning, som de udvalde og Enroullerede bønder til deris opbudne March, af læget schal forsiunis med, disligeste at fogderne maa Constituere en fuldmegtig, som de vdvalde, paa de beordrede Rendevous Sted kand levere, sambt Copie af jnstructionen af de vdvaldes indrettelse, Daterit den 4 Juny Forordning fra Hr. Vice Statholder Gabel, angaaende officerer for de vdvalde, og schal een Lieutenant nyde en gaard paa 1 1/2 schipund frj for schatt og ald anden Rettighed, og en Sergiant eller Corporal en gaard paa 1/2 schipund frj for schatt og rettighed, daterit 18 Junj 1700.

3 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 3 Fåberg , fol. 13a: Uenighet mellom Fagstad og Lilleberge om noen rugsveer: Anno 1700 den 7 Aug: vare wj efftermeldende Mend Nafnlig Olle Torgiers-rud, Peder Simenrud, Halvor Mellum, Amund Vndsum, Ingebret Schiellerud, udj Torsten Fliflets sted, og Christen Erdsgaard i Peder Øfre Jørstads sted, udj hans Kongl: Ma: foget Cort Coldevins tilstedeværelse, ofuer een Jordschaaming(?) imellem Peder Lilleberg Contra Peder Fagstad og der vdofuer af bemelte Peder Lilleberg i Retten producerit en Stefnings Sedel af Dato den 12 Julj 1700, Huor med hand lader Stefne Peder Fagstad, formedelst hand schal hafue ladet hugget Sveland udj hans Hiemhage, beligende Søer op fra sin beboende gaard Lilleberg, Item fordj hand iche hafuer Rettet sig effter den dennem imellem ergangne hiembtings dom de dato 29 Aug og der effter iche, ladet den gammele haffelde opsætte på det gl: Sted, som tilforens var, fremdelis paa u-regerende, at Peder Fagstads Heste hafuer giort hannem schade paa hans Ager og afgrøde effter Stefningens Videre formalier. Her nest effter ædens oplæsning og desen forholdelse, at alle inciterede prov og vidnisbyrd schulle bekænde deris Sallighed og ey anderledis tilstaa end de for gud med en goed Sambvittighed ville være bekient, fremstillede sig først Citantens Prov Nemblig 1. Trund Aasen en mand paa 56 Aar, der har boed paa Aasen udi 34 Aar, och der føed og opauflet, prover og tilstaar, at der som den Nederste Svee af Peder Fagstad, i Aar er hugget, hafver ald sin tid vaaren Peder Lillebergs Eyendeeler, Mens den Rug Svee, ofven for er hugget og Saaed hafuer ald sin tid vaaren Stoer Berge og Lille Berges fælles-march og Eyendeele tilsammen, Mens at Fagstad besiddere, har vaar og høst under tiden giætet der ofven fore, u-løfves det kand hand vel mindes; mens aldrig har hatt nogen Hugst eller Eyendeler der ofven forr. 2det. Gurj Rustaden, en Huus Qvinde sammestedz paa 68 Aar, prover at hun for 45 Aar siden tiente it Aar paa Lilleberge, og da fornam hun iche at Fagstads besiddere, hafde nogen brug eller hugst, ofven for Lillebergs gamble haffelde, og der for vden tilstaar, at den gamle Haffelde, var beliggende paa det Sted som nu blef opstaget. 3die, Lars Rustaden, en Mand paa 50 Aar prover at hand paa een 20 Aars tiid, som hand Stedse har vaaren paa Rustaden, iche har hørt at Fagstads besiddere, nogen tid har hafft Hugst eller brug, ofven for den gammele Haffelde ved Lilleberge og iche ved at de har hafft; andet end den gamble Sættervey til fields, oc at den Nederste Svee, er paa Lillebergs Eyedeler og den øfverste Svee, paa Stoer Bergs og Lillebergis fellids Eyendehler tilsammen. 4de. Joen Dallerud, en Mand paa 40 Aar, som er føed paa Biørstad og der opauflet, prover, at hand iche kand mindes, at Fagstads besiddere nogen tid har hafft Hugst eller Hafn ofven for den gamble haffelde, mens paa det Stæd, som den Nederste Svee er hugget har altid vaaren Lillebergs Eyendehler, om den øfuerste Svee, veed hand iche nogit Effterdj hand iche har hafft der oppe nogen giænde tilforen. 5. Pouel Aannerud, en Mand ofuer 50 Aar, som har tient paa Lunde, for 32 Aar siden, udj 15 Aars tid, prover, at imidelertid hand værit saa lenge paa Lunde, fornam hand aldrig, at Fagstads besiddere hafde nogen brug eller hugst ofven for den gamble haffelde; mens paa det Sted, huor den Nederste Svee er hugget, var altid holt for Lillebergs Eyendeler, mens den øfuere Svee ved hand iche noget om. 6. Magnild Guldbrandsdaatter een huus Qvinde paa Langsett ofuer 50 Aar, prover, at hun tiente paa Lilleberg ofuer 20 Aar siden, udj 1 1/2 Aar og da fornam hun iche, vdj den tid, at Fagstads besiddere, hafde nogen hugst eller hafn ofuen for den gamble haffelde, mens paa det Sted den nederste Svee er hugen, var paa Lillebergs Eyendeller, og imidlertid hun tiente i 4 Aar paa Stoerberge da hørtte hun iche andet, end det Sted den øfverste Svee er hugget var jo Stor Berges og Lille Berges Eyendeeler tilsammen. 7. Erich Schindstachrud, prover det Samme som udj den førige hiembtings dom er indførtt.

4 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 4 8. Paa Johannes Huuses vegne møder Olle og Christen Smestad, som beretter at hand Self er saa gammel og Vandfør en Mand, at hand iche kunde møde her paa Steden, og der fore prover hans ord, saaledis, at hand boed paa Stoer Berges Eyer udj 16 Aars tid og da fornam hand iche, at Fagstads besiddere hafde nogen hugst eller brug ofven for den gammele haffelde. 9. Christen Sønstelj een Mand paa 50 Aar, som er føed og opauflet paa Biørstad, prover at hand iche kand mindes udj ald den tid hand har vaaren der, og hafde sin Sætter vey til fields, at Fagstads besiddere nogen tid hafde sin hugst eller brug ofven for den gamble haffelde, mens paa den Sted den nederst Svee er hugget, hafde de Lillebergs besiddere deris brug med barhugst og fædrifft. Indstefne og protocollerede Citantens prov, effter ædens oplæsning aflagde alle deris æd paa lovbogen, som de om profuet hafuer og indført er, som forschrefuet staar, Fremdelis ved æd tilstaar alle indførtte prov ens Stemmende, at Peder Fagstad og hans der paa gaarden Fagstad, saalenge dj mindes kand altid hafue nøtt og haft deris fædrifft og Sætter vey, alt effter den op pelling, som i dag er blefven opstaget. Contra Partten Peder Fagstad som self personlig møtte i dag forretten og disen forindførtte Prov, anhørtte, vidste dennem iche i nogen maader at beschylde, mens beraabte sig prouf der imod at føre, som hand denne gang, iche hafde indstefnt, og Nafn gifuer dise effter følgende, Namlig Karj Holme, Ellj Ørre, Guri Øre, og Arne Øre, Da paa det bemelte Contra Part i den tilfælde kand faae dj paa beraabte prov louligens indstefnt, opsettis denne Sag paa Contra Partten Peder Fagstads egen paagaaende omkostning, til rettens betienter og lougrettet, med underholdning og Reyses befordring, til førstkommende den 8de Sep: førstkommende, at da begge parter her paa Aasteden ved forbemelte 2de Rug Sveer sig igien goed betids om Morgenen indfinder, til doms paa følgende. Fåberg , fol. 15a: Uenighet mellom Fagstad og Lilleberge om noen rugsveer (fortsetter): Anno 1700 den 8de September vare vj for andførtte laugrettes Mænd, atter igien forsammelede, effter ofven schrefne opsættelse, paa de paa stefnte 2de Rug Sveer, imellem Citant Peder Lilleberg Contra Peder Fagstad, huor da Contra parttens Prov er andtagne og vorden forhørtt, Nemblig: 1. Ellen Olsdaatter Øre, en qvinde ofver 60 Aar siger at være føed og op auflet paa Storberge, prover og tilstaaer, at for een 35 Aar siden da hun kom der fra, kand hun iche andet mindes, da hun var paa Stoerberge, end at Ifver Fagstads Creature blef giettet ofven for Berge Gaard til kiøls, Mens iche fornam at dj paa Fagstad hafde nogen videre hugst eller brug ofven for haffelden, effterdj der stoed tych schoug paa alle sider den tid. 2det. Mons Øre en Mand ofver 40 Aar møder paa hans Qvinde Guri Ifversdaatter Øres veigne, Effterdj hun self iche kunde møde, formedelst hun har vichlet sin foed for derfvet, hand prover hindes ord saaledes, at da hun var hiemme hoes hindes fader paa Fagstad, giættede hun ofven for Berge gaardene til kiøls, med hindes Faders Creatur og da hafde di iche nogen hugst eller brug ofven for haffelden; Effterdj der stoed tyche Schougen op igiennem paa den tid. 3die. Leene Ifversdaatter tiennende hoes Mons Øre, en pige paa 55 Aar, siger at være føed og opauflet paa Fagstad, prover at den tid hun var hiemme paa Fagstad, giættede dj med hindes Faders Creatur op igiennem schougen, huor dj best kunde komme til kiøls, og iche kand sige at dj hafde nogen hugst eller brug ofven for haffelden; Mens at der da stoed tyche Schougen. 4de. Martte Svendzdaatter, boende paa Hoelen en qvinde paa 45 Aar, som er føed Gurustad, Siger at hindes Moder var føed og op auflet paa Fagstad, og hørde hun af hindes Sallige

5 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 5 Moders mund at hun sagde, at dj giættede med deris Creatur paa Fagstad, marchen, men hun kand iche sige huor det var, Effterdj hun var en liden Pige paa den tid. Dise andførtte og forhørtte 4 prov, ville fæste fuld boger Æd, om alt dette forschrefne, som dj om provet hafver; videre hafde huerchen Citant Peder Lilleberg og ey heller Contra partten Peder Fagstad i Retten at producere eller fremføre, Mens paa begge sidderne var dom begiærende. Thj er der om Saaledis forretten afsagt At saa som Contra partt Peder Fagstad, af Citant Peder Lilleberg, med for indførtte og forhørtte prov og vidnesbyrd klarligen ofver beuises der som den nederste Rugsvee af Peder Fagstad er hugget og saaed, bekræfftes af dennem ved æd, at være hugget og til saaed, paa Peder Lillebergs Eiendeller. Men den Rug svee der ofven for, er hugit og saaed, hafver i deris tid og minde vaaren Stoerberge og Lillebergs fælles march og Eiendeller tilsammen. Fremdellis og saa tilstaar dj at Fagstad besiddere aldrig har hafft brug eller hugst ofven for den gammele haffelde ved Lilleberge, og ichun nøtt og hafft deris fædrifft og Sætter Vey, alt effter den op pelling, som i dag er blefven opstaget. End ydermeere effter øyensiunlig grandschning og Provernis tilstand, hafver Peder Fagstad iche Rettet sig effter den her udi indførtte hiembtings dom de dato 29 Aug. 1699, og der effter ey lagt den gammele haffelde, paa det Sted som af gammel tid til foren værit hafver, Samme Dom taller og ey heller om nogen schovhugst Eiendeeler eller fælles march med Lillebergs besidder at være lodtagen. Mens at Fagstads besiddere, har vaar og høst undertiden giættet der ofven for v-løfves der ved vindes huerchen Jord eller schovhugst. Saa effterdj Peder Fagstad effter actens beschrifuelse tvert imod Samme ergangne dom, sig til fordristet hafver, med Sveehugst i hans hiemhage, beliggende Søer op fra Lilleberg og iche ladet haffelden opsætte paa det gammele Sted, som til foren vaar. Saa kand mand effter Saadanne omstendigheder og i Særdelished af Peder Fagstads egen frjvillig bekiendelse for-retten, det hand iche vidste Citantens prov i nogen maader at beschylde Som dj intet beschyldes; Saa befindes og ey heller Contra Partten Peder Fagstads prov indførtt, ey af den krafftighed, at de kand spilde eller forhindre Citanten Peder Lillebergs ædtagne prov. Af forberørtte Circumstancer prov og tilstands beuisligheder, er Peder Lilleberg /:lov gemes:/ den Nederst Rug Svee med dessen afgrøde Lillebergs Eiendeller tilkient. Item den øfverste Rug Svee andbelangende, som og saa Supra melte prov ved æd om profuett hafuer, at er melte Svee land er hugget paa Stoerberg og Lillebergs Eiendeller tilsammen, Som der ofver af Stoer og Lilleberges opsiddere dennem imellem iche befindes paa Stefnt, og der for af des tilfelde u-paa dømbt, Mens dog dette Aars der paa bestaaende afgrøde, at være Peder Lilleberg alleene hiemfalden, Effterdj besidderne paa Stoerberg iche hafver værit med og Søgt processen tillige med Peder Lilleberg. Dissligeste er Peder Fagstad tilfunden effter den hiemb tings doms med før, forsvarligens at opsætte haffelden eller giærdes gaarden paa det Sædvanlige og gammele Sted og Peder Lilleberg den øfverste haffelde at ved ligeholde, effter den oppelning, som dennem imellem er blefven opstaget og bemelte prov som profvet hafver, som schal være effter den oppellning som sagt er. Der effter nyder de baade drifft og Sætter Vey effter lovens andledning og den ergangne hiembtings Dom som af gammel tid værit hafver, og bør Peder Fagstad at erstatte Citanten den der ofver for volldende paa talles omkostning med Underholding og Reyses befordring, Sambt dom og bref penge ofver alt med thj Rdr Sex vgger effter denne doms lovlig forkyndelse under adfæhr effter lougen.

6 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 6 Fåberg , fol. 25a: Besiktigelse av Storsvesætra på Baksæterkjølen: Anno 1700 Torsdagen den 9de September vare vj effter meldende laugrettis mend Nafnlig Amund Onsum, Olle Hof, Olle Kietlien, Peder Simmen-rud, Olle Torgiers-rud og Peder Korsrud ædsvoren Laugrettes mend udj forbemelte Faabergs Præstegield, Effter kongl: Mayts: Foget Cort Coldevins Anordning og udnefnelse, forsamblede, paa en Sætter, ofven for Skielnet Imellem Øyer og Faaberg Præstegielder kaldis Stor Svee Sætter; Huor da blef os forrestillet, en varsel som høistbemelte Kongl: Mayts. Fogit hafde udsted, daterit Steig den 4de Aug. Ao 1700 til desen 3de Mend, af om-rørtte Faaberg Præstegield, Nafnlig Ingebret Brunloug, Lauridz Noerhofven og Sifuer Gurustad, formedelst deris udgifne Allerunderdanigste Supplication, til allerhøistbemelte hans Kongl: Mayts: Fogit Angaaende nogle Indhæignede Løcher, paa forberørtte Sætter, Som de har angifuet udj meer høistbemte hans Mayts Aldminning, at vere beliggende, Saa Effterdj forbenefnte Kongl: Mayts. Fogits udste. Varsel Referer sig til den, nu for os fremuiste og oplæste hans Excellentz Hr. Geheime Raad og Vice Stadtholder Høyædle og Velbaarne Herre Hr. Friderich von Gabels til hannem Ergangne høi anseelig befalling, daterit Aggershuus den 24 April: udi samme Aar, med hoes følgende Copier, af meer allerhøystbemelte Kongl: allernaadigste befalling, til høibemelte hans Excellentz Her Vice Stadtholder, sambt Copier af forschrefne 3de bønders Allerunderdanigste Supplicqve, daterit Faaberg den 2den Junij Thi hafuer vi effter desen Indhold oc bemelding, i denne dag, formedelst indfaldene ofuerflødig Regen og taage til forregaaende tid den 7de September og 8 dito, at Mand da iche det ringeste Entten kunde see eller forrette, udi nu her paa Stæden indvarslede 3de bønder, og angifne Contra partt, velbaarne her Oberste Reichuins beschichede Fuldmegtig Clemet Tollers-rud, med hans schrifftelig Indleg, daterit Baltebøls Schandze paa Grænserne imod Sverige den 27 Aug: 1700, huor effter vj udj deris tilsteverelse, hafuer foretagit os ald den Sags Angifne Leylighed og beschafenhed, Og først fra den Skiellne Steens begyndelse, som er bestaaende og oprettet, som it rigtig Mærche og skiffte, imellem Øyer og Faaberg Præstegielder, effter paa Samme Sten, udviste og befindende udhugne Bogstafvers forklaring, RET SKLA,M;LOM FAGA=BERG OCH ØYER, med en Snor, passerit veyen effter Compassens Stræg, lige til den Angifne, og nu indvarslede Sætter huor de Løcher som fore dragen er, befindes at være indheignet, Og hafuer vj da, effter saadan Øyensiunlig, Grandschning forfarelse og besichtelse, befunden, at samme Sætter, og di der indheignede løcher, er beliggende, lige udi Øster 43 Snorers Længde fra bemelte schielne og Merche Steen, huor Snor paa 25 Fafner eller 68 Allen lang som giør tilhaabe 2924 Allen i lengden, og fra Sætteren udi Nord, til det Stæd, lige udi linie fra omrørtte schielne Steen, var det 7 Snorers Længde, huor Snoer ligesaa paa 25 Fafner eller 68 Allen, som og giør tilhobe, udi breden, 476 Allen langt, saa det af os paa denne tid ved saadan forfarelse, opmaaling og besigtelse iche andet kand ansees, enn Samme Sætter, og di indheignede løcher, jo maa vere udj Ko: Mayts: Aldminding, beliggende, og paa Faaberg Side Angrensende, Belangende de 3de indheignede løcher, som dise 3de mend, Ingebret Brunloug, Lars Norhofven og Sifuer Gurustad her paa Stedet indheignet hafuer, effter nu for os fremuiste og oplæste Kongl: Mayts: forige og itsige Fogders Christen Hansen og Cort Coldevins udgifne beuillings Seddeler, den første daterit 14 Junj 1679 af Christen Hansen udsted og den anden af itsige Foget Cort Coldevin daterit 6 Apr: Huer løche andgifven paa it las Høe. Da befindis de endnu at være anslagen og det ringe græs, som der paa endnu kand være bestaaende er mesten af hæster fortærit og opædet, Saa der som di blef vel indheignet og omgierdet, kunde der da maa skee paa huer løche vel aufles end 3 læs høe.

7 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 7 Gaustum tingstue i Fåberg , fol. 32b: Anno 1700 den 23 October er Retten betient paa Gustum Tingstue her sammesteds, ofuerverende andførtte Foget Cort Coldevin, Mænderne af laugrettet Nemblig Trund Aasen udi Assbiøren Schorsætter Sted, Peder Lilleberg, Christen Erdsgaard, udi Assbiøren Randgaards Sted, Ingebret Schiellerud, Lars Suttestad, Thomes Bredsætter og Christen Langsetter. Skatterestanser: For hen indførtte Kongl: Foget indgaf indeverende Aars Restandz, som for meenige almue oplæst, der imod de schyldige ingen modsigelse hafde, huor fore en huer Resterende er tilfunden effter bemelte Restandzens tilhold at betahle med forderlig Under adfæhr effter loven. Usømmelige ord: Peder Lillebergs qvinde Marit Østensdaatter lader Stefne Henning Lunde for nogen u- sømmelige ord der om til prov Lars op igaard Hofve, Even Biørstad, Niels Jensen huus-mand og Peder Simen-rud. Hidstefnte Henning Lunde møtte iche, det dog Lensmanden Clemmet Tollers-rud og tvende Mænd Nafnlig Hans Schægestad og Christopher Schandsen, her for Retten vedstaaer at hand var loulig Stefnt, nu til dette ting at Svare, da formedelst hans udeblifvelse, er Sagen optagen til Neste Sage Ting førstkommende, og da Henning Lunde forlagt udi egen Person at møde, bemelte prov at paa hørre, Citantjnden og hindes hafvende prov, møder ogsaa til samme tid og paa følgende dom effter lovens foresigende. Gjeldssak på Lunde: Christen Hansen af Christiannia lader Stefne bemelte Henning Lunde for gield Nemblig 57 rdr 12 s. effter der om udj retten fremlagt hans Stefnings Sedel af dato den 2 October 1700, effter samme varsles videre indhold, for det andet ogsaa i Retten producerit en Reigning vnder hans eggen hand paa andførtte gield af dato Christjannia den 2 October 1700, Der imod til Sagen at svare, møtte ingen paa Henning Lundes veigen, huorfore den Sag er og saa optagen til neste Sageting og Henning Lunde, forelæg til den tid udi egen Person at møde til paa følgende Dom effter loven. Pågripelse av en løsgjenger: Effter hans Excellentz Høyædle og Velbaarne Her Vice Stadtholders Høyanseelig Befalling daterit Aggershuus den 10 September nest afuigt af almuen af Faaberg Sogen, andtastet paagræben og for Retten fremførtt en Mands Person ved Nafn Hans Ingebretzen, som beretter, at være føed paa Sætter udi Faaberg Sogen, og har boed paa Bache Eier som en huusmand hersammesteds tilforn udi 6 Aars tid, og paa en 2de Aars tiid, har hand om løbet udi Faaberg, Ringeboe, Øyer og Gudsdal Sogner, og betled sit brød, og iche vaaren til Alters udi nogen af dise Sogner paa samme 2de Aars tiid, oc effter di hand befindes, at være saa Stærch og Føer, at hand baade kand arbeyde og fortienne sit brød, thi er hand fordi tilkient effter lovens 3die Bogs 21 Cap: 16 Articul tilkiendt at arbeyde saa lenge udi Jern, som hand har omløbet, huor den høye øfrighed det naadigst behager og for got Erachter. Leiermål: 1. Sidzel Jørgensdaatter, som af en Nordfieldz gut, Nafnlig Ingebret Oelsen, er vorden beligget, og møder hun for Retten og tilstaar iche det ringeste at vere eyende, til hindes leyermaals Sigtes betalling, mens omløber og bitler sit brød med barnet paa Armen, og hand er forlengst, uden nogen schrifftmaal af løben, her fra fogderiet, og ingen vidende til huad stæd, og der fore alderig mere her igien kand verre forventende, huilchet 2de Mænd for retten,

8 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 8 Nafnlig Trund Aasen og Olle Holme ved æd bekræfftede, huor fore hun er tilkiendt at udstaae hindes straf i gabestochen. 2det. Soldat Halvor Jensen, beligget Sirj Sifuersdaatter, hand møder iche, effterdj det er effter Sogne Præstens kundschabs indhold, hans første leyermaal, og derfore frj for hans Sicht, Qvindfolchet, berettis at vere beliggende udi barsel Seng, og møder iche, og tilstaar Olle Legshuus, at hun er føed i Opdahl, og iche det ringeste eyende til hindes Sigtes betalling, det hand og Niels Rindal, aflagde deris æd paa, og der fore tilkient at straffes i gabestochen. 3. Soldatt Olle Pedersen, besofuet Sigri Olsdaatter, hand møder iche, og forklarer Sognepræstens kundschab, at det er hans første leyermaal, huor for hand er frj for Sigt, qvindfolchet møder iche, effter di hun gaar paa faldende foed, mens Olle Hattestad og Christen Døsen tilstaar ved æd, at hun ey noget er eyende, til hindes Sichtes betalling, huor for hun er tilkient at Straffis i gabestochen. 4. Joen Joensen, som med Berte Amundzdaatter leyermaal beganget hafuer, hand møder iche, mens Amund Hammers Eng, tilstaar at hand er udløben paa landet, og belofuer hand, paa qvindfolchets vegne, at suare til hendes Sicht 6 rdr. 5. Soldat Christen Thommesen, huis trolofuede fæstemøe Marit Knudzdaatter er kommen fortillig i barsel Seng, hand er frj for hans ægteschabs Sigt, Effterdj det er den første gang, effter Sogne Præstens kundschabs formelding, paa qvindfolches vegne møder Thomes Bredsetter, og betahler hindes ægteschabs Sicht 1 rdr 12 s. Æchteschabs Sichter 6. Tore Sørensens Trolofuede qvinde Anne Johansdaatter, 7. Jacob Johansens Trolofuede qvinde Karen Jensdaatter, 8. Peder Ingebretsen æchte hustrue Gunil Knudzdaatter 9. Olle Amundsens qvinde Lisbet Windsensdaatter, 10. Olle Olsens æchte hustrue Ingebor Efvensdaatter 11. Johannis Holmsens æchtehustrue Ragnil Olsdaatter Dise forschrefne Mands og qvindespersonner er tilkient, at afsonne deris æchteschabs Sichter, huer 3 rdr 1 ort 12 s. formedelst deris qvinder er kommen for tilig i barsel Seng. 12. Sifuer Pedersen, som med Randi Assbiørensdaatter leyermaalet beganget hafuer, huilchet leyermaal af dem begge, som tieneste folch udi Faabergs præstegaard, er scheed sammesteds, effter videre Sogne præstens kundschabs Indhold, huorfore begges leyermaals Sichter er effter Kongl: tilladelse, forfalden til fattige Præstencher at betalis. Gaustum Tingstue i Fåberg , fol. 38a: Anno 1700 den 25 Nouember er Retten betient paa Gustum Tingstue her Sammesteds, Mænderne op Nefnt til Rettens betiennelse Nafnlig, Imbret Schiellerud, Thomes Bræsetter, Assbiøren Schorset, Lars Rustaden, Troen Aasen, Christen Ersgaard, udj Christen Langsætters Sted, Halvor Blachrust, og udj Lars Suttestads Sted, Olle Sifversen Ulleland. Gjeldssak på Lunde, fortsetter: Udj den Sag imellem Christen Hansen i Christiannia Contra Henning Lunde, for gield Nemblig 57 rdr 12 s, som nest afvigte den 23 October og til i dag til doms blef optagen. Der imod til Sagen at Svare Comparerit hidstefnte Henning Lunde og vedstoed dj 200 pund tobach og it dusin tobach piper, at hafue bekommet af samme indførtte Reignings formalier,

9 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 9 som hand belofvede at ville betahle hannem udi Nestkommende Christiannia Marchet; Mens anbelangende de andere 200 pund Tobach og det andet dosin Eligelst(?) Piber, vedstoed Henning Lunde ved æd for Retten, hans broder Peder Ifversen Fagstad at hafue bekommet, som hand formeente at hand self burde at svare til, Effterdj og i Særdelished hand ogsaa ved æd bekræffter, at hand iche hafde tagen dem paa sin broders hand, og langt mindre sagt goed der for af hannem til nogen betahling, Thj er der om saaledis forretten vedstaar, at være schyldige til andførtte Christen Hansen for 200 pund Tobach 26 rdr, og for it dosin tobach piper 6 s. thj kand vj effter saadan befunden beschafenhed, iche fra falde lovens 5 Bogs 1 og andet Articul, som siger at huer er pligtig at effterkommem huis hand med mund lofuet og indgaaet hafuer, Item udi samme bogs 13 Cap: 1 Articul meldes ald bevislig gield bør rigtig og til rætte tid at betalles, af forberørtte Circumstancer er Henning Lunde tilfunden at betahle til Christen Hansen ermelte 26 rdr 6 s. og den der af gaaende rentte femb rixort, under lovens Excecution 15 Dage effter denne doms loulig forkyndelse at betahle, eller der for at lide Nam og indførsel i hans goeds og formue, ved hans Kongl: Ma: foget assistent effter lovens medføi og andledning, og derfor vden at betalle til Christen Hansen for denne paa Procesens andvente bekostning tov rdr. Anbelangende Peder Fagstad, som for dj øfrige 200 pund tobach og it dosin tobachspiper, her til iche er Stefnt at suare og derfore v-paa dømbt og i saa maade paa et louligt Stefnemaal beroende, saa fremt det iche goedvilligen svaris. Usømmelige ord, fortsetter: Vdi den Sag imellem Peder Lillebergs qvinde Marit Østensdaatter, Contra Henning Lunde, som nest afuigte den 23 october og til i dag blef optagen, andførtte og paa Stefnte usømmelige ord, siger Henning Lunde at være af hannem talt i hans druckenschab og v-besindighed, og erklerit for retten, ey andet med hinde beuist, end det een Erlig qvinde velsømmer og andstaaende, ved huilchen vndschyldning og formedelst godfolches imellemliggende, blef Sagen hannem effterlatt, og der som noget yderligere, af Henning Lunde imod hinde at schulde øfuis, som dog iche formodes da denne Sag at staae hannem ofver for igien. Uenighet om salg av Ulsrud i Rudsbygda: Her oberster Reichvin lader Stefne Peder Stuberud og hans qvinde Sidsel Clemmedsdaatter, Item formynderne for hindes børn, Nafnlig Amund Onsum og Peder Simenrud, formedelst at dj iche vil imod tage af hannem 100 rdr for den gaard Vls-rud, som er schyldende En Hud, effter Stefningens videre formalier af dato 23 Nouember For det andet velbemelte Her obersters schrifftlig indleg af dato 23 Nouember 1700 og der ofuer var dom begierende. Der imod til Sagen at Suare, møtte lens Manden Clemmed Tollers-rud paa Peder Stuberud paa forhen sin daatters vegne og paa hindes børens vegne deris formyndere Amund Onsum og Peder Simen-rud, og i Retten fremlagt it pantte bref, vdsted af Her oberster Reichvin lydende paa Simen-rud som er schyldende 2 Huder og Uls-rud eller Sveen schyldende een Hud, effter brefueds videre indhold af dato den 26 october det it Pergaments panttebref lydende paa den gaard Vlsrud som er schyldende een Hud effter brefveds videre indhold af dato 23 December die et schiøde, vdsted af Her oberster Reichvin til Tore Pedersen lydende paa dj gaarder Simen-rud og Vlsrud, daterit den 4de december de it schiøde vdsted af sallig Tor Pedersen Simenrud til Biøren Fløgstad, lydende paa en halfhuds goeds beliggende i Vlssrud effter brefueds videre indhold af dato 16 martj te udi Retten Producerit it schiffte bref holdet effter Sallige Olle Torsen Tollers-rud, lydende paa een half huds goeds beliggende i Uls-rud, brefued er daterit den 20 febr. 1699, andførtte og hidciterende paastoed deris hiemmels-rætt, effter irette lagde brefue og documenters med før, og der ofver og saa var dom begiærende. Den Sag er optagen til neste Sage ting effter loven og paa følgende dom effter lovens andledning.

10 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 10 Om Stor-Hverven på Hedemark: Mortten Nielsen beboende paa Hedemarchen lader Stefne Hr. Oberster Reichvin, formedelst hans fløttelse fra Wingenes og til den gaard Stoer Huerfven paa Hedemarchen, med videre effter Stefningens videre indhold af dato 30 october afsagt Effter som denne Sag Reyser sig af Jordebrug, huus og Eyendomb, og lovens førstebogs andet Capituls 15 Articul, vdtrychelig melder, der som Trette falder om Jord, Huus Eiendom og March schiul, da holdes det for værneting vnder huilchen Eyendomen som Treten Reyser sig af er beliggende, om eend alt saa henvises, Mortten Niels: Sagen effter samme lougens sigende at vdføre.

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.19 (1696) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 19 (1696) Mælum i Fåberg 28.2.1696, fol. 1b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 14 (1684)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 14 (1684) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.14 (1684) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 14 (1684) Mæhlum i Fåberg 19.3.1684, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 15 (1685)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 15 (1685) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.15 (1685) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 15 (1685) Mæhlum i Fåberg 12.3.1685, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 13 (1683)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 13 (1683) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.13 (1683) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 13 (1683) Tollersrud i Fåberg 1.3.1683, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 16 (1686)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 16 (1686) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.16 (1686) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 16 (1686) Tollersrud i Fåberg 8.3.1686, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 22 (1699)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 22 (1699) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.22 (1699) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 22 (1699) Jørstad i Fåberg 23.2.1699, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 20 (1697)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 20 (1697) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.20 (1697) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 20 (1697) Gaustum tingstue i Fåberg 23.2.1697,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1713)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1713) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.4 (1713) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1713) Gaustum i Fåberg

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 24 (1701)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 24 (1701) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.24 (1701) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 24 (1701) Gaustum Tingstue 23.2.1701, fol.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 25 (1705-1705)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 25 (1705-1705) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.25 (1705) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 25 (1705-1705) Tollersrud i Fåberg 25.6.1705,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1681) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1681) Rustad i Fåberg 6.4.1681, fol. 3a:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1714-1716)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1714-1716) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.5 (1714-1716) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1714-1716) Tollersrud

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1731- Tingbok for Sør-Gudbrandsdal nr. 3 (1736-1739)

Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1731- Tingbok for Sør-Gudbrandsdal nr. 3 (1736-1739) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731-, Sør-Gudbranddal Tingbok nr.3 (1736-1739) side 1 Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1731- Tingbok for Sør-Gudbrandsdal nr. 3 (1736-1739) Fliflet i Fåberg 16.2.1736,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 18 (1695)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 18 (1695) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.18 (1695) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 18 (1695) Sørhove 23.2.1695, fol. 1a: Den

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1667)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1667) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.4 (1667) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 4 (1667) I Jesu Naffn Mælum i Faaberg 8.3.1667,

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1734-1735)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1734-1735) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731-: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.2 (1734-1735) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1734-1735) Fragment av en tingbok.

Læs mere

Randers Handskemagerlaug Laugsprotokol 1684-1818

Randers Handskemagerlaug Laugsprotokol 1684-1818 Randers Handskemagerlaug Laugsprotokol 1684-1818 Transskriberet af Jens Villumsen 2015 med tilladelse fra Nationalmuseet Forord Ringsted 2015 Transskriberingen af Randers Handskemagerlaugs Laugsprotokol

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1720-1723)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1720-1723) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.9 (1720-1723) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1720-1723) Gaustum

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1730-1732) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Vålen i Gausdal 13.2.1730,

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1668)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1668) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.5 (1668) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 5 (1668) Mælum i Fåberg 11.4.1668, fol. 9b:

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.10 (1724-1726) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 10 (1724-1726) Tollersrud

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 17 (1694)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 17 (1694) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.17 (1694) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 17 (1694) Røine i Fåberg 23.2.1694, fol. 1a:

Læs mere

(Avskrift fra kopi av original i Universitetsbiblioteket i Oslo. Alexander Gyhts avskrift av leilighetsdikt skrevet av Oluf Carlsen, prest til Vardø).

(Avskrift fra kopi av original i Universitetsbiblioteket i Oslo. Alexander Gyhts avskrift av leilighetsdikt skrevet av Oluf Carlsen, prest til Vardø). (Avskrift fra kopi av original i Universitetsbiblioteket i Oslo. Alexander Gyhts avskrift av leilighetsdikt skrevet av Oluf Carlsen, prest til Vardø). Ms. 4 479:1G En Sørgelig Sang ofver Den Søe skade

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1727-1729)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1727-1729) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.11 (1727-1729) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 11 (1727-1729) Fliflet

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.9 (1672) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 9 (1672) Mælum i Fåberg 13.5.1672, fol. 7b:

Læs mere

Hans bachen frem chom, och Suorede, at Søren hafr tagedt i fra hanem for uden dom,

Hans bachen frem chom, och Suorede, at Søren hafr tagedt i fra hanem for uden dom, Nordfjord tingbok 1683 Gloppen Skibredt Anno 1683 dend=30: 9br: blef almindelig Høste saage ting holdet Paa Egenes af Kongl: Maayt: fougedt, wel for neme Maand=S r : Madts Biørnschou, ofuer ueredis dise

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 6 (1669)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 6 (1669) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.6 (1669) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 6 (1669) Mælum i Fåberg 3.5.1669, fol. 14b:

Læs mere

De bortbøxlede Steders Navne og Stræckninger, m: v:

De bortbøxlede Steders Navne og Stræckninger, m: v: Copie Litr L: Extract Af de ved Østerdalens Foged Regnskaber fremlagde Designationer over og Gjenparter af Fogdernes Udstædte Bøxelbreve paa Strækninger i Almindingen, Hands Kongelig Majestæt tilhørende,

Læs mere

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede.

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede. Valbø skifte 6.nov 1732 side 23 Waldbøen udj Walde Schibbrede. Anno 1732 dend 6te Novembr. Blev efter en Enche Qvinde nafn Ragnilde Poulsdatter som opholdt sig paa Gaarden Waldbøen udj Walde Skibbr. og

Læs mere

Justisprotokoll Helgøy 1717

Justisprotokoll Helgøy 1717 Justisprotokoll Helgøy 1717 226 Anno = 1717:d=18 Juny holdis et Sædvanligt leedingsberg og sageting udj Langesund, for helgøe tingstedtz almue, overværende til Rettens administration og bethienning, Kongl:

Læs mere

Justisprotokoll for Helgøy 1707

Justisprotokoll for Helgøy 1707 Justisprotokoll for Helgøy 1707 5 Denne igiennemdragne Af mig forseiglede Bog, som indeholder Fire Hundrede Firesinds tiuge og Fire blade, Authoriseris till Enn Ting Protokol for Kongl: May'ts: Sorenskrifvere

Læs mere

Justisprotokoll Helgøy 1722

Justisprotokoll Helgøy 1722 Justisprotokoll Helgøy 1722 365 Anno=1722 d=10 Aprilis, blef paa Noergrundfiord holdet et Sædvanligt vaarting, Med Helgøe tingstedtz Almue. Hvorda Retten blev administreret og bethient af Kongl: foget

Læs mere

Randers Handskemagerlaug Ind- og udskrivning af Drenge og Svende

Randers Handskemagerlaug Ind- og udskrivning af Drenge og Svende Randers Handskemagerlaug Ind- og udskrivning af Drenge og Svende Transskriberet af Jens Villumsen 2015 med tilladelse fra Nationalmuseet Forord Ringsted 2015 Transskriberingen af Randers Handskemagerlaugs

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 28 ( )

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 28 ( ) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.28 (1708-1709) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 28 (1708-1709) Tollersrud i Fåberg 6.7.1708,

Læs mere

Solør og Østerdalen sorenskriverembete Tingbok nr. 35 (1698) Fol. 48a Anno 1698 d 16 Iuly blef Retten betiendt til schatte och sageting holdelse med

Solør og Østerdalen sorenskriverembete Tingbok nr. 35 (1698) Fol. 48a Anno 1698 d 16 Iuly blef Retten betiendt til schatte och sageting holdelse med Solør og Østerdalen sorenskriverembete Tingbok nr. 35 (1698) Fol. 48a Anno 1698 d 16 Iuly blef Retten betiendt til schatte och sageting holdelse med almuen af Ringdalens Annexer udj Aamodtz præstegield

Læs mere

Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog

Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog 1696 transskriberet af Gert Hviid copyright Gert Hviid. Tirsdagen og Tingdagen effter Jule Helligt d: 7 Janv: 1696 Tÿe Jensen i Herslef i Herritzfogdens Absence

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog

Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog 1699 transskriberet af Gert Hviid copyright Gert Hviid. 1 Anno 1699 I Jesu Nafn Tiisdagen og Tingdagen den 10 Januarij Ao 1699 Laurids Hendrichsen Amidsbøll Herridsfoget

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 3 (1712)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 3 (1712) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.3 (1712) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 3 (1712) Udi Jessu Nafn

Læs mere

FINNMARK OMKRING 1700

FINNMARK OMKRING 1700 NORDNORSKE SAMLINGER UTGITT AV ETNOGRAFISK MUSEUM I FINNMARK OMKRING 1700 AKTSTYKKER OG OVERSIKTER TREDJE HEFTE LINDENOW-KOMMISJONEN 1685 VED O. SOLBERG OSLO 1935 A.W.BRØGGERS BOKTRYKKERI A/S Side 1. Lindenows

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720

Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Snøde og Stoense sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Snøde 15. juli 1883 Ikke desto mindre findes der begravelseslister

Læs mere

Justisprotokoll Helgøy 1725

Justisprotokoll Helgøy 1725 Justisprotokoll Helgøy 1725 491 Anno=1725 d=18 Juny holdes paa Noer grundfiord et Sædvanlig ledingsberg og Sageting med samtlige Helgøe tingsteds almue, hver da Retten blev administreret og bethient af

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1731- Tingbok for Sør-Gudbrandsdal nr. 7 (1753-1757)

Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1731- Tingbok for Sør-Gudbrandsdal nr. 7 (1753-1757) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731-, Sør-Gudbranddal Tingbok nr. 7 (1753-1757) side 1 Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete 1731- Tingbok for Sør-Gudbrandsdal nr. 7 (1753-1757) Fliflet i Fåberg 16.02.1753,

Læs mere

Hekseforfølgelse i Snedsted. Ved HENR. LAURSEN.

Hekseforfølgelse i Snedsted. Ved HENR. LAURSEN. Hekseforfølgelse i Snedsted. Ved HENR. LAURSEN. HVERT SOGN har sin Heks og hver By sine Trolde, men Snedsted Sogn havde i 1686 hele tre Hekse, de to endda i samme By. Hvad der har givet Stødet til, at

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1710)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1710) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1710) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1710) Udi Jesue Nafn

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 26 ( )

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 26 ( ) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.26 (1706) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 26 (1706-1706) Mæhlum i Fåberig 6.3.1706,

Læs mere

Prestens manntall 1701

Prestens manntall 1701 Prestens manntall 1701 (avskrift: Tore Gjære) Leilendingernis Gaardernis Leilending deris deris Søners deris Tienniste deris Besider sit eget Odell, har en gl. Fader Jens Waxvig Aschild 48 Aschildsen -

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby.

Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Nordby paa Fanø i game Dage. Ved fhv. Overlærer Holger Poulsen, Nordby. Indledning. le, der kender noget til Fanø i vore Dage og véd, hvorledes Forholdene nu til Dags er her paa Øen, kunde maaske have

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres

Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres Alt det øvrige af Monsieur Evensens Jndlægg, saavidt det ej Tjener til at over beviisse Hannem Selv om Niels Pedersens og hands bestørkeres Vilfarelse, og saavidt det icke udi dette foreskrevne er igiendreven

Læs mere

Hvorpaa blev Sagene foretaget

Hvorpaa blev Sagene foretaget Protokoll fra Sommertinget i Fanne Otting, holdt på Lønset 19 Jun 1780. Møre og Romsdal fylke, Romsdal sorenskriveri, Tingbok 1A 16, 1775-1788, s.207a http://arkivverket.no/urn:rg_read/31141/209/ Anno

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 7 ( )

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 7 ( ) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.7 (1719-1720) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 7 (1719-1720) Tollersrud

Læs mere

Fra Petter Dass Viser og Rim. Første samling. (Didrik Arup Seip/Oslo, 1934)

Fra Petter Dass Viser og Rim. Første samling. (Didrik Arup Seip/Oslo, 1934) Fra Petter Dass Viser og Rim. Første samling. (Didrik Arup Seip/Oslo, 1934) Jeg hafer læst nogle velrimede Ord, Som siges at Præsten paa Næsne har giord; Gid jeg kun hans Værdighed kiende! Jeg skulde skulde

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1711)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1711) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.2 (1711) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter - 1731 Nord- og Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1711) Udi Jesu Nafn Lien

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1665)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1665) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.2 (1665) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 2 (1665) Mælum i Fåberg 1.2.1665, fol. 3b:

Læs mere

Vårtinget Torsken 1738.

Vårtinget Torsken 1738. Vårtinget Torsken 1738. A nno 1738 d. 22de Marti, blev efter foregaaende Anordning holdet Almindelig Vaar Ting paa Tosken med Toskens, Gryllefiords, Bergs og Mæefiords Tinglavs Almue: hvorda Retten Presideredis

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Dokument angående flyttlapparna

Dokument angående flyttlapparna RENBETESKOMMISSIONEN AF 1907 Dokument angående flyttlapparna m.m. på uppdrag af kommissionen samlade af Professor K.B. Wicklund och Rektor J. Qvigstad I Norska dokument rörande gränsregleringen mellan

Læs mere

Dykk i Arkivet Bergensposten i 1735

Dykk i Arkivet Bergensposten i 1735 Dykk i Arkivet Bergensposten i 1735 Av Oddbjørn Salte Kilde: Rigsarkivet i København Helt fra starten av var det store vanskeligheter med regelmessig postgang i de norske postrutene, og Bergensruta sammen

Læs mere

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø 1741. (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager. 1833. Arkivnr.

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 8 (1671)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 8 (1671) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.8 (1671) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 8 (1671) Mælum i Fåberg 1.5.1671, fol. 8a:

Læs mere

Sak om utsetjing av skattebetaling for ni bønder i Jostedalen 1743

Sak om utsetjing av skattebetaling for ni bønder i Jostedalen 1743 AVSKRIFT 10.9.2010 / Oddmund Sak om utsetjing av skattebetaling for ni bønder i Jostedalen 1743 Kjelder: 1 6: RA, Rentekammeret, 2. Nordafj. ktr/bergen distr. Journalsaker pk 191 jnr 1644/1743. 7: RA,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog

Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Deres Kongelige Høyhed Prints Friderich, Arve-Prints til Danmark og Norge etc. etc. etc. Til Læseren Personerne Første Optog Andet Optog Tredie Optog Fierde Optog Femte Optog Deres Kongelige Høyhed Prints

Læs mere

N or : 1: Lydende: N o 48 - N o 1: N o 20. C7 timus 24Skilling. Andreas Aagaard - Kongelig Majestets Sorenskriver Actens 1752.

N or : 1: Lydende: N o 48 - N o 1: N o 20. C7 timus 24Skilling. Andreas Aagaard - Kongelig Majestets Sorenskriver Actens 1752. N or : 1: Lydende: N o 48 - N o 1: N o 20. C7 timus 24Skilling. Andreas Aagaard - Kongelig Majestets Sorenskriver Actens 1752. over Soler og Østerdalen, - Pagina Giør Vitterligt: At Anno 1751: Onsdagen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred.

Over Hiernøe Land og Konge Tiende under Stiernholms Amt og Bierre Herred. Gerdt de Lichtenberg til Bidstrup og flere gaarder. deres Kongelige Mayest. bestalte Etats og Justits Raad, Kiendes og hermed Vitterlig giør, at have Solgt og overdraget, ligesom ieg og hermed Sælger,

Læs mere

Haureballegaards Birketing 1672-80. 1-4. Fol.172 b. ti1176 a. Erhvervsarkivet.

Haureballegaards Birketing 1672-80. 1-4. Fol.172 b. ti1176 a. Erhvervsarkivet. Haureballegaards Birketing 1672-80. 1-4. Fol.172 b. ti1176 a. Erhvervsarkivet. 25/7-1676. Bød sig udi rette: med enn skrifftlig steffning, och derpaa opsettelse: Paa tinget den 13 juny: nest affvigt, formellder

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China

En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China En kort Beskrivelse Over Skibets Cron=Printz Christians lykkelige giorde Reyse baade til og fra China Hvilken Reyse begyndtes den 25 Octobr. 1730, og fuldendtes den 25 Junii 1732. I samme beskrivelse indføres

Læs mere

Uddrag fra Bagge Wandels "Det Vaagendis Øye" - en dansk navigationshåndbog fra 1649.

Uddrag fra Bagge Wandels Det Vaagendis Øye - en dansk navigationshåndbog fra 1649. Uddrag fra Bagge Wandels "Det Vaagendis Øye" - en dansk navigationshåndbog fra 1649. Bearbejdet af Agnete Nørskov Nielsen Her følger uddrag som relaterer til brugen af jakobsstaven (gradstokken) ved måling

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1664)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1664) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1664) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1664) Mælum i Fåberg 10.2.1664, fol. 1b:

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Skifteprotokoller for Hørsholm Len Skifteprotokoller for Hørsholm Amt. Nivaa

Skifteprotokoller for Hørsholm Len Skifteprotokoller for Hørsholm Amt. Nivaa Skifteprotokoller for Hørsholm Len Skifteprotokoller for Hørsholm Amt Indeks og transskriptioner af skifter fra: Nivaa (og enkelte skifter fra tilgrænsene ejerlav) Denne liste over Nivaa skifter fra 1649

Læs mere

1. fol 122 2. fol 122v 3. fol 123 4. fol 123v 5. fol 124

1. fol 122 2. fol 122v 3. fol 123 4. fol 123v 5. fol 124 Ö Göinge dombok 5/10 1671 1 Bengt Jepßen i Friggetoffte, Per Nielsen i Hierßaas, Per Aageßen i Bifueröed Per Suendsen i V: Ollinge Per Persen i Aalsagre, Suend Hanßen i Ströe, Niels Jensen i Aabye och

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere