FJERNUNDERVISNING I RELATION TIL VUT II/L-STK.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJERNUNDERVISNING I RELATION TIL VUT II/L-STK."

Transkript

1 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET APRIL 2002 VUT II/L-STK 2001/2002 FJERNUNDERVISNING I RELATION TIL VUT II/L-STK. SPECIALE: KK Uwe Arnold KN Frank Buksti KN Michael Noe UKLASSIFICERET

2 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET APRIL 2002 VUT II/L-STK 2001/2002 FJERNUNDERVISNING I RELATION TIL VUT II/L-STK. Anvendelse af fjernundervisning i relation til forsvarets lederuddannelser. Personalepolitiske, driftsøkonomiske, pædagogiske og teknologiske hensyn og muligheder gør, at fjernundervisning i stigende grad anvendes i forbindelse med civile og militære lederuddannelser. Dette åbner en række muligheder for forsvaret, ikke mindst i forbindelse med uddannelse på VUT I og II på lederniveauet. Specialets problemformulering: Kan indførelse af fjernundervisning forbedre uddannelsen på VUT II/L-STK? SPECIALE: KK Uwe Arnold KN Frank Buksti KN Michael Noe UKLASSIFICERET 2

3 FORORD Nærværende speciale er udarbejdet i forbindelse med undertegnedes gennemførelse af stabskursus, videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT II/L-STK) på Forsvarsakademiet Emnet hører hjemme under Institut for Organisation og Styring, mens processen knytter sig til undervisningen i metodelære. Som en følge af den teknologiske udvikling er det traditionelle klasseværelses vægge begyndt at vælte. Undervisning i dag behøver ikke længere at foregå i den gængse type klasseværelse, som vi alle kender, med én lærer og elever tilstede. I dag taler man om det virtuelle klasselokale, hvor undervisningen foregår f.eks. via kameraer, storskærme og Internettet fremfor tavle og overheadprojektor. Med muligheden for fjernundervisning er det muligt at gennemføre den samme undervisning for elever spredt ud over hele landet, ja faktisk hele verden, hvis den rette teknik og adgang til Internettet er tilstede. Mulighederne for at udnytte fjernundervisning bør undersøges, og det kan være et særdeles interessant og effektivt alternativ til den traditionelle undervisning og giver helt nye muligheder og udfordringer for gennemførelsen af undervisning nu og i fremtiden. Formålet med specialet er at identificere og undersøge de mange aspekter, der er, mellem traditionel undervisning og fjernundervisning, for derigennem at afdække de forskelligheder samt fordele og ulemper, der er forbundet hermed. Efterfølgende tages der stilling til hvorvidt fjernundervisning kan forbedre uddannelsen på VUT II/L-STK (STK). Hensigten med specialet er ikke umiddelbart at advokere for en total omlægning af STK til en fjernundervisningsuddannelse alene, men at undersøge hvorvidt der, ved indførelse af fjernundervisningen i dele af uddannelsen, er mulighed for at forbedre STK. Forsvarsakademiet, København, 18. april 2002 Uwe Arnold Frank Buksti Michael Noe Fregattenkapitän kaptajn kaptajn 3

4 RESUMÉ Det informationssamfund, som vi alle er en del af, er inde i en rivende udvikling. Informationer spredes globalt med en rivende hast, og informationsmængden vokser nærmest eksplosivt. Den teknologiske udvikling har således stor betydning for den måde, vi i fremtiden planlægger og gennemfører uddannelser på, idet det i dag er muligt at gennemføre undervisningen anderledes og mere fleksibelt. De nye teknologiske muligheder vil således påvirke undervisningen i såvel det pædagogiske indhold, undervisningsmetoder som i den administrative gennemførelse af uddannelserne. Det virtuelle læringsrum, hvor undervisningen foregår via kamera, storskærm og Internet, er således blevet hverdagskost i det fremtidige undervisningsmiljø. Forsvaret ønsker også at tilpasse sig denne samfundsudvikling, hvorfor formålet med specialet har været, at tage stilling til, om indførelse af fjernundervisning kan forbedre undervisningen på STK. I en samlet uddannelsesmæssig kontekst har vi valgt at se på fire faktorer i redegørelsen af den traditionelle tilstedeværelses undervisning på STK og for fjernundervisning generelt. Disse faktorer, der alle har en tæt indbyrdes sammenhæng, er opgaver/mål, den pædagogiske struktur, aktørerne og de teknologiske muligheder. Med udgangspunkt i redegørelsens fire faktorer har vi analyseret og vurderet de væsentligste fordele og ulemper ved indførelse af fjernundervisning samt de indbyrdes sammenhænge og påvirkninger. Der ses således en langt større mulighed for fleksibilitet i såvel tid, rum og tempo som en større mulighed for refleksion. Det konstruktivistiske læringsparadigme giver fokus på ansvar for egen læring og et mere individuelt, målrettet læringsforløb. Teknologiudviklingen giver nye og fleksible anvendelsesmuligheder i undervisningen og for aktørerne. Det vurderes, at det er betydeligt vanskeligere at holdningspræge de studerende med fjernundervisning, som følge af en manglende direkte og personlig kontakt, hvilket kan føre til faglig og social isolation. Gennemførelsen af fjernundervisning er ligeledes meget afhængigt at teknologiens driftssikkerhed. Der ses en stor sammenhæng og interaktion i mellem teknologien og den pædagogiske struktur, mellem teknologien og aktørerne og mellem den pædagogiske struktur og aktørerne. Fleksibilitet i gennemførelsen, et større personligt ansvar, individuelle hensyn, bedre kombination af arbejde og familieliv samt en forøget motivation har sammen med en række andre forhold betydet, at læringsbetingelserne forbedres, og resultaterne bliver bedre. Konklusionen er således, at det er muligt at forbedre STK ved indførelse af fjernundervisning. For at udnytte de største fordele ved traditionel tilstedeværelses undervisning henholdsvis fjernundervisning og for at minimere ulemperne, vil en vekselvirkning mellem begge undervisningsmetoder være det optimale. Det er således muligt at indføre fjernundervisning i store dele af uddannelsen på STK ved en vekslen mellem tilstedeværelsesmoduler og fjernundervisningsmoduler. Det er muligt indenfor alle temaer på STK at gennemføre fjernundervisning under en eller anden form. Temaer med højt indhold af faktualviden og procedureviden vil være bedst egnede til fjernundervisning, hvorimod temaer med en stor del af kombinationsviden vil være bedre egnede til gennemførelse ved tilstedeværelsesmoduler. Det vil være nødvendigt, at gennemføre en pædagogisk uddannelse af lærerne til fjernundervisning, ligesom alle undervisningsmaterialer og kompendier skal gennemgås og tilpasses. Ved at kombinere de to metoder opnås en synergieffekt i den fleksible læring, hvorved såvel fordelene ved fjernundervisning som ved tilstedeværelsesundervisning udnyttes. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE TITELBLAD FORORD...3 RESUMÉ...4 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING INTRODUKTION TIL FJERNUNDERVISNING PROBLEMFORMULERING GRUNDLAG BEGREBER EMNEDISKUSSION PROBLEMIDENTIFIKATION PROBLEMFELTER PROBLEMVALG HOVEDSPØRGSMÅL UNDERSPØRGSMÅL ENDELIG PROBLEMFORMULERING OPGAVEANALYSE UNDERSØGELSESFORMÅL INTERESSENTER ANALYSEMETODE FORUDSÆTNINGER AFGRÆNSNINGER TEORI EMPIRI STRUKTUR KILDER REDEGØRELSE OPGAVER/MÅL TRADITIONEL UNDERVISNING STK KURSUSMÅL PÅ STK KURSUSINDHOLD

6 BEDØMMELSE HOLDNINGSPRÆGNING RESSOURCER NIVEAU FJERNUNDERVISNING KURSUSMÅL PÅ STK KURSUSINDHOLD BEDØMMELSE HOLDNINGSPRÆGNING RESSOURCER NIVEAU STRUKTUR TRADITIONEL UNDERVISNING STK LÆRINGSPARADIGMER UNDERVISNINGSPRINCIPPER LÆREPROCESSER UNDERVISNINGSMETODER UNDERVISNINGSMATERIALER FJERNUNDERVISNING LÆRINGSPARADIGME UNDERVISNINGSPRINCIPPER LÆREPROCESSER UNDERVISNINGSMETODER UNDERVISNINGSMATERIALER AKTØRER TRADITIONEL UNDERVISNING STK STUDERENDE LÆRERE ORGANISATION FJERNUNDERVISNING STUDERENDE LÆRERE ORGANISATION TEKNOLOGI TRADITIONEL UNDERVISNING PÅ STK ANVENDT TEKNOLOGI PÅ STK TEKNOLOGISTØTTE SIKKERHED FJERNUNDERVISNING TEKNOLOGIANVENDELSE TIL FJERNUNDERVISNING TEKNOLOGISKE ERFARINGER MED FJERNUNDERVISNING TEKNOLOGIUDVIKLING ANALYSE KOMPARATIV ANALYSE OPGAVER/MÅL OPGAVER/MÅL TRADITIONEL UNDERVISNING - FJERNUNDERVISNING

7 FORDELE OG ULEMPER OPGAVER/MÅL STRUKTUR STRUKTUR TRADITIONEL UNDERVISNING FJERNUNDERVISNING LÆRINGSPARADIGME INSTRUKTIVISTISK - KONSTRUKTIVISTISK UNDERVISNINGSPRINCIPPER LÆREPROCESSER UNDERVISNINGSMETODER UNDERVISNINGSMATERIALER FLEKSIBILITET FORDELE OG ULEMPER STRUKTUR AKTØRER AKTØRER TRADITIONEL UNDERVISNING FJERNUNDERVISNING FORDELE OG ULEMPER AKTØRER TEKNOLOGI TEKNOLOGI TRADITIONEL UNDERVISNING FJERNUNDERVISNING FORDELE OG ULEMPER TEKNOLOGI SAMMENHÆNGSANALYSE SAMMENHÆNG MELLEM OPGAVER/MÅL - STRUKTUR SAMMENHÆNG MELLEM OPGAVER/MÅL - AKTØRER SAMMENHÆNG MELLEM OPGAVER/MÅL - TEKNOLOGI SAMMENHÆNG MELLEM STRUKTUR AKTØRER SAMMENHÆNG MELLEM STRUKTUR - TEKNOLOGI SAMMENHÆNG MELLEM AKTØRER TEKNOLOGI SAMMENFATNING AF ANALYSEN KONKLUSION PERSPEKTIVERING...83 TILLÆG A. MODEL OVER SPECIALETS STRUKTUR OG OPBYGNING. TILLÆG B. BIBLIOGRAFI. BILAG 1. BILAG 2. LEAVITTS ÆNDRINGSMODEL. UDDANNELSESTEKNOLOGISKE MODEL. 7

8 1. INDLEDNING Formålet med dette kapitel er indledningsvis at give læseren en kort introduktion til fjernundervisning samt nogle af emnets relaterede begreber. Efterfølgende redegøres for specialegruppens udarbejdelse af problemformuleringen med vægt på beskrivelsen af det aktuelle problem der behandles. Til sidst redegøres i dette kapitel for specialets opgaveanalyse med henblik på at begrunde den anvendte metode og opgavens struktur, forudsætninger og afgrænsninger samt anvendelsen af teori og empiri. 1.1 Introduktion til fjernundervisning Indledningsvis er det nødvendigt at afklare og definere begrebet fjernundervisning. I kilderne er vi støt på flere forskellige definitioner og omtale af begrebet fjernundervisning på såvel dansk som engelsk. Eksempler på dette kunne være: Læring ved Informationsog kommunikationsteknologi (IKT), Elektronisk læring (E-learning) eller Advanced Distance Learning (ADL). Ved IKT eller Informationsteknologi (IT) forstås i dette speciale alle former for teknologi: Computer, video, Cd-rom, Internet og multimedier i bred forstand. Der er ikke nogen grundlæggende forskelle i begreberne, men vi har i dette speciale valgt at tage udgangspunkt i og anvende Forsvarskommandoen (FKO) direktiv 1 (DIR), der definerer begrebet fjernundervisning og undervisningsmetoder således: Ved fjernundervisning forstås undervisning, hvor underviser og elever er adskilt i tid og rum eller rum alene. I Forsvaret gennemføres Fjernundervisning under anvendelse af en eller flere af følgende undervisningsmetoder 2 : Brevskoleundervisning Elektronisk baseret undervisning Telefonkonference Videokonference Programmeret undervisning Elektroniske undervisningsprogrammer Den første metode er den traditionelle form for fjernundervisning, den anden metode er brevskoleundervisning i elektronisk form, telefonkonference er mundtlig undervisning via telefon, Videokonference er undervisning, hvor der anvendes samtidig distribuering af billede og lyd. De to sidste er selvinstruerende undervisningsmetoder. I det videre arbejde med specialet er anvendt to kategorier som også i denne kontekst findes hensigtsmæssige: Tidsforskudt undervisning Samtidig distribueret undervisning Ved tidsforskudt undervisning er lærere og studerende fysisk adskilt i tid og rum. Den enkelte studerende deltager i undervisningen hjemme eller på sin arbejdsplads, hvorfra der foregår en løbende dialog med læreren og de øvrige studerende. Ved samtidig distribueret undervisning er lærere og studerende fysisk adskilt i rum. Læreren kan samtidigt distribuere sin undervisning til de studerende individuelt eller i 1 FKODIR PS.180-3, , Direktiv for fjernundervisning i forsvaret. 2 FKOPUB PS , Undervisning i praksis, 2000, p

9 grupper uafhængigt af de geografiske afstande. Undervisningen skal være planlagt på forhånd. Der findes en række muligheder for at variere undervisningen bl.a. gennem anvendelse af forskellige undervisningsmetoder. Variation i undervisningsmetoderne er af stor betydning for motivationen. Selv den bedst egnede undervisningsmetode vil til sidst virke sløvende, såfremt den til stadighed anvendes. I Forsvaret skelnes mellem en række undervisningsmetoder som f.eks. foredrag, undervisningssamtale, gruppearbejde og fjernundervisning. Fjernundervisning er således en undervisningsmetode i Forsvaret, der skal søges anvendt på lige fod med de øvrige undervisningsmetoder, såfremt den vurderes bedst egnet eller som alternativ til en af de andre undervisningsmetoder 3. Forsvaret ønsker gennem varierede uddannelsestilbud at fremme den enkeltes motivation og mulighed for at kunne uddanne sig på en målrettet og fleksibel måde og fjernundervisning kan være et af midlerne til at opnå dette. Forsvarets målsætning er, at anvendelsen af fjernundervisning, ved uddannelse af personel på alle niveauer, skal søge at udnytte det potentiale, som såvel kendt som ny teknologi giver mulighed for. Ved revision af Forsvarets eksisterende uddannelser, samt ved udvikling af nye individuelle uddannelsesforløb skal det undersøges, hvorvidt det er muligt at bringe fjernundervisning helt eller delvis i anvendelse. Fjernundervisning skal således vælges, såfremt det samlet set vurderes fordelagtigt i forhold til traditionel undervisning. Forsvarets skoler og øvrige myndigheder er ansvarlige for at udvikle, implementere, ajourføre og evaluere det faglige indhold af fjernundervisning inden for eget område samt for at udpege undervisere 4. I 2001 oprettedes Forsvarets Center for Fjernundervisning 5 (CFU) som en selvstændig myndighed under Forsvarsakademiet. CFU er Forsvarets faglige myndighed for fjernundervisning og medieanvendelse. CFU har det koordinerende ansvar for pædagogik og uddannelsesteknologi og bistår Forsvarets myndigheder ved udvikling og implementering af fjernundervisning. Det er ikke kun i den pædagogiske og metodiske verden, CFU skal virke, men også i den elektroniske udvikling og implementering af software og kommunikationsplatforme. Målet er opbygningen af Forsvarets Elektroniske skole 6, som er en virtuel skole, der indgår som naturlig del af det eksisterende uddannelsessystem. Således er CFU i FKODIR for fjernundervisning i dag udpeget som såvel Ansvarlig Bruger Myndighed (ABM) som Ansvarlig System Myndighed (ASM) for den teknologiske del af fjernundervisning i Forsvaret 7. Forsvarschefen har besluttet, at fjernundervisning under en eller anden form i fremtiden skal søges implementeret også i officersuddannelserne 8. Implementering af fjernundervisning i dele af uddannelserne forventes at kunne øge kvaliteten. Det teknologiske niveau i Forsvaret er gearet til at klare opgaven, og der er 3 FKOPUB PS , Undervisning i praksis, 2000, p Afsnittet bygger på FKODIR PS.180-3, , Direktiv for fjernundervisning i forsvaret. 5 Sammenlægning af Uddannelses Udviklingsafdelingen (UUA) ved det tidligere Forsvarets Center for Lederskab (FCL) og den selvstændige enhed Forsvarets Brevskole. 6 Forsvarets Elektroniske Skole (FELS) er det elektroniske og pædagogiske system, som er udviklet og implementeret af FAK-CFU, og det danner grundfundamentet i Forsvarets Elektroniske fjernundervisning. 7 Center for Fjernundervisning, Artikel: En ny enhed har set dagens lys, Center for Fjernundervisning, Artikel: En ny enhed har set dagens lys,

10 f.eks. allerede gennemført fjernundervisning på mellemlederniveau, ligesom der med succes er gennemført kurser i pædagogisk efteruddannelse (PEU) på officersniveau. Det norske forsvar har oprettet en ny stabsuddannelse som siden 2001 er gennemført som fjernundervisning. Dette kursus er adgangsgivende til stabsskole 2, der modsvarer det danske STK 9. På det civile undervisningsområde gennemføres der i dag i ind- og udland fjernundervisning også på et akademisk niveau ved universiteter og andre højere læreanstalter. Erfaringerne tyder på mere motiverede elever og lærere som følge af en mere fleksibel og tidssvarende undervisningsmetode, og med baggrund i at eleverne i langt højere grad kan sætte sig ned og på en fleksibel måde lære, hvor og når de har lyst til det. 1.2 Problemformulering Ved problemformuleringen forstås en kort redegørelse for det problem, der behandles i specialet, samt et hovedspørgsmål og et antal underspørgsmål, som skal besvares. Problemformuleringen 10 er det ene spørgsmål i toppen af den hierarkiske spørgsmålspyramide og specialets vigtigste styrepind for både proces og produkt. Udgangspunktet for specialet er det forslag til problemformulering, som specialegruppen ved STK /2002 begyndelse valgte i Forsvarsakademiets specialekatalog Grundlag Specialegruppen har valgt et emne indenfor Institut for Organisation og Styrings (IFOS) område, da der i specialegruppen var et fælles ønske om at udarbejde et speciale primært indenfor områderne pædagogik og ledelse. I specialekataloget er emnet beskrevet således: ANVENDELSE AF FJERNUNDERVISNING I RELATION TIL FORSVARETS LEDERUDDANNELSER. Personalepolitiske, driftsøkonomiske, pædagogiske og teknologiske hensyn og muligheder gør, at fjernundervisning i stigende grad anvendes i forbindelse med civile og militære lederuddannelser. Dette åbner en række muligheder for Forsvaret, ikke mindst i forbindelse med uddannelse på VUT I og II på lederniveauet. Som studerende på STK var det naturligt at vælge netop denne uddannelse til at blive behandlet i dette speciale. STK er det afsluttende videreuddannelsestrin for ledere i Forsvaret og dermed den lederuddannelse, der rangerer højest i Forsvaret. Der gennemføres i dag fjernundervisning på akademisk niveau på universiteter over hele verden, og det vil være interessant at undersøge, om det ligeledes er muligt at gennemføre fjernundervisning på et akademisk niveau på STK. 9 FAKtuelt, Forsvarsakademiets personaleblad, OKT. 2001, Nr. 4, Årg. 2, p Begrebet problemformulering anvendes i overensstemmelse med Peter Stray Jørgensen og Lotte Rienecker: Specielt om specialer, kapitel 7. De i kilden formulerede krav til en problemformulering er lagt til grund for specialegruppens arbejde hermed. 11 Stabskursus (STK) på Videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT II/L), gennemføres på Fakultet for Højere Militær Uddannelse (FHMU) ved Forsvarsakademiet (FAK). En nærmere beskrivelse af uddannelsen formål og indhold fremgår af afsnit

11 Begreber I begrebet fjernundervisning forstås ordet fjern, som undervisers og elevers adskillelse i rum og tid eller i rum alene. Ordet undervisning er defineret 12 som: Organiseret samarbejde mellem underviser og elever samt mellem eleverne indbyrdes med det formål, at eleverne skal nå de for indlæringen fastsatte mål. IT-udstyr anvendes til, ved hjælp af de forskellige undervisningsmetoder, at formidle viden i en tovejs kommunikation som grundlag for læreprocessen. Det må konstateres, at der er i litteraturen er uenighed om, hvorledes begrebet læring skal defineres. Siden engang i 1950érne har man i fagsproget talt om indlæring, hvorved der forstås en varig ændring af adfærden som følge af personlige erfaringer. Dette begreb har for mange haft en lidt negativ betydning, idet man således i den forbindelse tænker på videnspåfyldning og terperi i gammeldags forstand. Ordet læring er ved at vinde indpas overalt, og det er således det mest anvendte ord i dag. Dette ord refererer ikke blot til det, der skal læres, men også til måden det skal læres på, hvad vi kan bruge det til, og hvordan vi stadig kan udvikle det også i nye retninger, som man måske ikke kan forestille sig lige nu. Således er begreberne læring, personlig udvikling, kvalificering og socialisering alle i dag mere eller mindre ligestillede. Alle skal lære at lære, (det vil sige forholde sig bevidst til egen læring) og engagere sig i livslang læring i bestræbelserne på at være fleksible og omstillingsparate. En ny og bredere læringsforståelse er således gradvist ved at fortrænge den gamle. I de civile kilder anvendes således i dag stort set kun begrebet læring, mens der i Forsvarets kilder fortsat flere steder anvendes begrebet indlæring. Vi har i dette speciale valgt at tage udgangspunkt i den nye definition af begrebet læring. I de tilfælde hvor vi har anvendt og citeret en af Forsvarets kilder, har vi valgt at bruge ordet indlæring for at give en korrekt gengivelse af kilden Emnediskussion Der er i dag mange holdninger og meninger om, hvilke anvendelsesmuligheder den teknologiske udvikling i gennem de senere år får for de fremtidige uddannelser. Teknologien har betydet, at man i dag er ved at finde og afprøve nye og bedre måder at tilrettelægge og administrere uddannelser på. Den nye teknologi skal derfor ikke primært bruges til at gøre det samme hurtigere og billigere, men til at se om undervisningen kan gøres anderledes og bedre. De nye teknologiske muligheder vil således påvirke undervisningen i såvel det pædagogiske indhold, undervisningsmetoder og i den administrative gennemførelse af uddannelserne. Efterfølgende er indledningsvis nævnt nogle af de forskellige kilders synspunkter og betragtninger, som vi er støt på i forbindelse med vores arbejde med specialet. Teknologi og uddannelse: I en OECD rapport 14 oplyses det, at OECD lande i 1999 brugte mere end 16 milliarder US$ på IKT. Der stilles dog i rapporten tvivl om, hvorvidt det oprindelige løfte om, hvorvidt IKT giver flere mennesker bedre uddannelse for færre penge er opnået. 12 FKOPUB PS , Undervisning i praksis, 2000, p Afsnittet bygger på FKOPUB PS , Undervisning i praksis, FKO, 2000, pp OECD: E-learning. The Partnership Challenge, 2001, p

12 Der er ligeledes ikke noget klart bevis for, at den offentlige sektors IKT investeringer har resulteret i end bedre performans af lærere og elever, eller har forbedret kvalitet og adgang til uddannelsesmæssige ressourcer som forventet. Der er imidlertid enighed om, at IKT mulighederne fortsat er valide og at IT er en naturlig del af hverdagen, som konstant ændrer den måde mennesker lærer, arbejder og lever på. Teknologi alene er ikke garanti for succes. Den bliver kun anvendelig i undervisningen, hvis elever og lærere kan anvende den positivt. Det har betydet et fokusskifte fra teknologi til indhold og mennesker i flere af OECD landene herunder Danmark. Den danske undervisningsminister skriver således i forordet til den danske strategi for uddannelse, læring og IT følgende: Vi må fortsætte udviklingen. De væsentligste ord i denne sammenhæng er uddannelse og læring, idet det er et spørgsmål om at udvikle den uddannelse, der foregår i dag, set i forhold til de muligheder som IT giver. Læring fordi IT betyder et skifte fra, at læreren underviser eleven og til, at læreren støtter eleven i processen at lære at lære. Det er tid til at fortsætte. Det er ikke nok for os at lære hvordan man anvender computeren. Vi skal fortsætte udviklingen og anvende computeren, som en hjælp til læring. Fokus i Danmarks strategi for uddannelse, læring og IT vil derfor ændres fra maskiner og netværk til substans og vidensdeling. Det betyder at den udfordring vi står overfor i dag, er pædagogisk snarere end teknologisk og/eller økonomisk 15. Der er tale om et brud med gammel arkitektur og metoder, vi går nu fra de hårde til de bløde mål 16. Læring og Uddannelse: Et nyt begreb E-læring er dukket op i forbindelse med IT støttet læring. E-læring kan forstås som et overbegreb for tids- og stedsfleksibel læring, hvor samarbejde og vejledning foregår i et virtuelt læringsrum eller i en kombination af et fysisk og et virtuelt læringsrum. Formålet er et ønske om at udnytte de pædagogiske gevinster ved IT støttet læring og undervisning. I de senere år er begrebet den fleksible læring opstået. Det er en ny og mere fleksibel læringsform, der set fra elevernes side, søger at forene det bedste ved fjernundervisning med traditionel undervisning. Set fra uddannelsesstedets side kan man betragte kombinationen af traditionel- og fjernundervisning som fleksibel uddannelse 17. På globalt plan er der sket et paradigmeskift, således at man i dag lægger mere og mere vægt på læring fremfor undervisning. Dette skyldes blandt andet, at tilværelsen i dag nærmest forpligter til livslang læring og udvikling gennem hele livet og ikke kun i den periode, hvor man går i skole og har en lærer til rådighed. Fremtidens læring vil også omfatte udvikling af elevernes evne til at tænke over processerne og anvende metoder og viden på nye situationer. En mere konstruktivistisk læringsteori, hvor der lægges mere vægt på processen i læring. Denne læringsteori, som bygger på langt mere selvstændighed hos de studerende, vinder frem. 15 Afsnittet bygger på en forelæsning , ved Assoc. Prof. Jørgen Bang, Informations- og medievidenskab Aarhus universitet. 16 Briefing på FAK ved MJ J. Hammer, Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriets overordnede IT-strategi og udviklingsplaner. 17 Bent B. Andresen: E-læring en designhåndbog, CTU, 2000, p

13 Udviklingen på IT-området har overhalet den måde, vi hidtil har tænkt uddannelse på. Det virtuelle læringsrum er således blevet en af mange indfaldsvinkler til læring. For nogle uddannelser og for nogle studerende vil den traditionelle klasseundervisning i et socialt fællesskab, fortsat være den bedste form for undervisning, mens andre typer af indhold måske også egner sig bedst til fremmødeundervisning, men i mange tilfælde vil læringen i fremtiden med fordel kunne tilrettelægges i virtuelle rum eller i et læringsrum, der kombinerer det bedste ved fysisk samvær i læringssituationen samt samarbejde og kommunikation via netværk. Der ses to grunde til at indføre fleksibel uddannelse, den økonomiske og den humanistiske 18. Den ene grund er således af økonomisk art, hvor hensigten er at effektivisere eller billiggøre uddannelserne. Erfaringsmæssigt er der dog sjældent et billigere alternativ end traditionel tilstedeværelsesundervisning. Set fra lærerside medgår der mindre tid til forberedelse og gennemførelse af traditionel undervisning, men til gengæld medgår der langt flere ressourcer til vejledning og responsgivning, ligesom udvikling og forberedelse af fleksible forløb, ofte kræver flere ressourcer end udvikling og forberedelse af traditionelle undervisningsforløb. Det kan ikke anbefales at indføre fleksibel uddannelse alene for at spare ressourcer til undervisningen. Hvis hensigten udelukkende er at spare ressourcer til kursusudvikling og gennemførelse, skal man hellere tilrettelægge undervisningen som en uddannelse, der gennemføres udelukkende som fjernundervisning 19. Et område kan der dog peges på, hvor der er mulige besparelsesmuligheder. Det er de såkaldte elevrelaterede omkostninger til time- og dagpenge og rejseomkostninger 20. Den anden og væsentligste grund, som er den, der primært behandles i dette speciale, er et ønske om at højne kvaliteten ved at forbedre uddannelsen gennem større fleksibilitet og individualisering i gennemførelsen og derigennem opnå forbedrede resultater Problemidentifikation Grundlaget beskriver hvorledes, fjernundervisning i stigende grad anvendes i forbindelse med civile og militære lederuddannelser. Lederuddannelser i Forsvaret består af en grundlæggende officersuddannelse og videreuddannelserne trin I og II for officerer. Som årsag til den stigende anvendelse af fjernundervisning angives de personalepolitiske, driftsøkonomiske, pædagogiske og teknologiske hensyn og muligheder. Angivelsen af flere hensyn og muligheder er meget bred og åbner mulighed for at udvælge og fokusere på særlige problemfelter samt foretage et selvstændigt valg af, hvilken retning og fokus specialet skal antage. Den overordnede problemstilling vurderes at være, om man kan forbedre undervisningen på STK med fjernundervisning, samt hvilke nye muligheder og evt. begrænsninger dette måtte få for uddannelsens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol. 18 Erik Prinds: Rum til læring, 1997, pp Bent B. Andresen: E-læring en designhåndbog, CTU, 2000, p FKO skr. PSU af Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende en undersøgelse af fjernundervisning i forsvaret (AG/FJERN). 13

14 Problemfelter Grundlaget giver mulighed for opstilling af følgende overordnede problemfelter med nogle af de underlagte problemstillinger: Mål og fagligt indhold i lederuddannelserne (OPGAVER/MÅL). Et af problemområderne er mulighederne for at holdningspræge og bedømme de studerende på fjernundervisning, ligesom det er uvist, om det akademiske niveau kan fastholdes med Fjernundervisning. De pædagogiske aspekter (STRUKTUR). Teknologi medfører mulighed for pædagogiske ændringer, der afspejler den nye samfundsudvikling på uddannelsesområdet. Hvilke muligheder giver fjernundervisning for de pædagogiske aspekter. De læringsmæssige rammer for vidensformidling i de forskellige temaer på STK påvirkes med fjernundervisning. De personalemæssige forhold (AKTØRER). Det nuværende STK skaber ringe muligheder for fleksibilitet i gennemførelsen for de studerende, hvilket medfører en større uddannelsesmæssig belastning og problemer med at opretholde et normalt familieliv. Dette kan medføre, at der er nogle studerende, der afholder sig fra at søge uddannelsen. De teknologiske forhold (TEKNOLOGI). Den teknologiske udvikling giver nye muligheder/begrænsninger for gennemførelsen af STK. Der opstår ny krav til teknologistøtte, for at gennemføre uddannelsen på STK. Hertil kommer en række fælles ressourcemæssige forhold, som overordnet har bæring på implementering og gennemførelse af fjernundervisning som en helhed (driftsøkonomiske) Problemvalg Blandt de beskrevne problemfelter og problemstillinger har specialegruppen, med udgangspunkt i de teknologiske muligheder, valgt primært at fokusere og behandle de pædagogiske aspekter og de personalemæssige forhold, herunder de forskellige aktørers rolle og betydning. Formålet er således, med udgangspunkt i den teknologiske udvikling, at undersøge mulighederne for en forbedring af uddannelsen, ved at se på mulighederne, som indførelse af fjernundervisning vil give primært udfra en pædagogisk og personalemæssig indgangsvinkel Hovedspørgsmål Specialets hovedspørgsmål formuleres således: Kan indførelse af fjernundervisning forbedre uddannelsen på VUT II/L-STK? Ordet kan indebærer, at der ikke bare skal opstilles forskellige muligheder, men at disse muligheder skal kvalificeres ud fra opgaver/mål, pædagogiske, personalemæssige og teknologiske forhold. Med ordet forbedre menes der, om der kan skabes større fleksibilitet i gennemførelsen af uddannelsen, opnås bedre resultater, skabes en mere 14

Fjernundervisning i Prak sis

Fjernundervisning i Prak sis FKOPUB PS. 180-10 Fjernundervisning i Prak sis Fjernundervisning i Praksis Fjernundervisning i Praksis er udgivet af Forsvarsakademiet, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik og Center

Læs mere

SPECIALE PERSONLIG LEDELSE

SPECIALE PERSONLIG LEDELSE FORSVARSAKADEMIET Fakultet For Højere Militær Uddannelse VUT II/L STK 2001/2002 APRIL 2002 SPECIALE PERSONLIG LEDELSE Specialegruppe 16 OLG H. O. Jørgensen KL M. Hvilshøj Sørensen KN N. Bohsen UKLASSIFICERET

Læs mere

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret FORSVARSAKADEMIET VUT-II/L-STK 2000/2001 Specialegruppe 2. OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret

Læs mere

Forsvaret som konkurrencedygtig virksomhed

Forsvaret som konkurrencedygtig virksomhed UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET FAKULTET FOR HØJERE MILITÆR UDDANNELSE VUT-II/L, STK 2001/2002 Kaptajnløjtnant Jan Bøgsted Major Jörg Thomas Hartmann Kaptajn Jan Glargaard Larsen 2002.04.19 Forsvaret

Læs mere

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Ekspedition Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Tidsskriftet redigeres af redaktionen inden trykning, derfor anmodes - om muligt - kommende

Læs mere

LÆRING PÅ ARBEJDSPLADSEN

LÆRING PÅ ARBEJDSPLADSEN FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK 2006/07 Kaptajn Claus Klaris APR 2007 LÆRING PÅ ARBEJDSPLADSEN Det tekniskorganisatoriske læringsmiljø Peter Jarvis helhedsteori

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere. og optimere udbyttet af styring i Forsvaret

Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere. og optimere udbyttet af styring i Forsvaret Kvalitetsvurdering af DeMap - metoder til at identificere og optimere udbyttet af styring i Forsvaret Side 1 af 65 FORORD: Dette speciale er gennemført som enkeltmandsopgave i perioden oktober 2004 til

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 19 Delrapport vedr. merit og akkreditering Indholdsfortegnelse Resume 1. Opgave 4 2. Forudsætninger 4 3. Afgrænsninger

Læs mere

FORSVARET & PRESSEN. - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup

FORSVARET & PRESSEN. - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup FORSVARET & PRESSEN Forsvaret & Corporate Branding d - Forsvar på Dåse? Speciale: Kaptajnløjtnant Martin Ole Thorup FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK, 2004-2005

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagssamling. Bilag til evalueringen af forsvarets linjeofficersuddannelser vedrørende peer-vurderinger DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Bilagssamling. Bilag til evalueringen af forsvarets linjeofficersuddannelser vedrørende peer-vurderinger DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilagssamling Bilag til evalueringen af forsvarets linjeofficersuddannelser vedrørende peer-vurderinger 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilagssamling Bilag til evalueringen af forsvarets linjeofficersuddannelser

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Videndeling i daginstitutioner

Videndeling i daginstitutioner Videndeling i daginstitutioner Afgangsprojekt videndeling refleksion kommunikation praksis fortællinger pædagogisk praksis daginstitutionskultur socialkonstruktivistisklæringsteorier hyperkompleks Pædagogisk

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret?

Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret? FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L, STK 2003/2004 Kaptajn S. Kærgaard Marts 2004 Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret? På baggrund

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE

HD Organisation & Ledelse HRM, Speciale af Betina Hübertz & Carsten Wissing INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆNSNING... 6 METODE... 6 Rationel analyse... 7 Relationel analyse... 8 EMPIRI... 10 Undersøgelse i HR afdelingen...

Læs mere

Speciale Diplomuddannelse i ledelse

Speciale Diplomuddannelse i ledelse Speciale Diplomuddannelse i ledelse Speciale Medledende teams Tegn på opgave: 117.486 tegn med mellemrum. Studerende: Lars Præcius studienummer CDL1028. Vejleder: Bo Vestergaard. Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Det virtuelle gymnasium

Det virtuelle gymnasium Det virtuelle gymnasium - et følgeforskningsprojekt 2002-2004 2. rapport om et udviklingsprojekt af Claus Gregersen og Helle Mathiasen Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. INDLEDNING...6 1.1 Rapportens fokus...

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere