Generel information om skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel information om skolen"

Transkript

1 Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole er udarbejdet i forhold til gældende bekendtgørelser. Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen Skolebedømmelsen skal medvirke til: Klarlægge elevens viden om eget niveau Udpege områder som kræver forstærket indsats Informere praktiksted og skolesystem, om progressionen i elevens udviklingsforløb Inspirere eleven til yderligere læring Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetsarbejde. Der rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering af undervisningsindhold og metode samt på de øvrige rammer for undervisningen. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, dels fordi den giver et øjebliksbillede af situationen og dels fordi al evaluering går tæt på den enkelte, lærer som elev. Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet for den konkrete uddannelse vi tilbyder, både på indgangen og på uddannelsen: Den løbende evaluering Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer) Eksamen. 1.4 Overordnet bestemmelse om vurdering af elevernes kompetencer Dalum Landbrugsskole foretager en kompetencevurdering på samtlige elever der starter på grundforløbet. Det gøres for at sikre eleven det bedst mulige undervisningsforløb, samt for at styrke og udvikle elevens kompetencer.

2 Alle elever tilbydes en mulighed for at blive SPS screenet hvis de ønsker det. Dette er med til at sikre at elever med svage boglige kompetencer får værktøjet til at følge klassen uanset det boglige niveau. 1.5 Eksamensregler Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole er udarbejdet i forhold til gældende bekendtgørelser Lovgrundlag Eksamen gennemføres i henhold til gældende bekendtgørelser Organisation Uddannelseschefen har det overordnede ansvar for, at alle eksaminer på skolen, gennemføres i henhold til de forskrifter der er beskrevet i ovennævnte bekendtgørelse. Teamkoordinatorerne på de enkelte uddannelser har den praktiske opgave med at planlæge og tilrettelægge eksamensforløbet indenfor deres ansvarsområde. Det er ligeledes teamene der har ansvaret for, at udarbejde de konkrete eksamensopgaver. Opgaverne kan udarbejdes på den enkelte skole, eller i et samarbejde med andre skoler i landet. Det er ligeledes teamene der afholder eksamen indenfor deres område Information Alle elever informeres mundtlig om afholdelse af eksamener. Derudover vil oplysning om tid og sted for eksamen, findes på skolens fællesdrev. Herudover informeres eleverne skriftligt på den måde, at alle planer omkring eksamen placeres på skolens intranet. Eksamensplan for mundtlig eksamen placeres også på fællesdrevet og det fremgår desuden af opslag udenfor det konkrete lokale Eksamensformer Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole er udarbejdet i forhold til gældende bekendtgørelser. Formålet med prøver og eksamener er, at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til væsemtlige mål og krav. Eksamen kan foregå på følgende måde, eller som en kombination af disse: : Mundtlige prøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. Prøven kan tage udgangspunkt i emner valgt ved lodtrækning, og eller/eller i elevens projekt- eller praktisk arbejde. Der skal dog bemærkes, at hele faget er eksamenspensum. Eksaminator og censor er til stede under hele forløbet. Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator : Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af opgaver der foreligger i skriftlig form og som ikke på forhånd er kendt af

3 eleverne. Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning, og indenfor et fastsat begrænset tidsrum : Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave i henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende fag : Projekter er en afgrænset del af et undervisningsforløb, som af skolen er særligt tilrettelagt indenfor et eller flere faglige områder. De studerende har på forhånd fået at vide hvilke områder skolen ahr udpeget som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. I øvrigt henvises til reglerne under de enkelte uddannelser, hvoraf der fremgår, hvordan eksamen afvikles og hvor de enkelte bedømmelsesplaner også findes Klager over eksamen En eventuel klage indgives til skolen og stiles til uddannelseschefen. Klagen skal være skriftlig og begrundet i et af følgende forhold: Prøvegrundlaget set i forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet Bedømmelsen Klagefristen er 2 uger fra det tidspunkt, hvor bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Eksaminanden har krav på, at få udleveret en kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse. Skolen foreligger straks klagen for eksaminator og censor, med anmodning om en udtalelse. Udtalelsen forelægges klageren, der har ret til at kommentere den. Skolen tilstræber, at klagen er besvaret indenfor en måned. Klagen kan resultere i: At der foretages en ny bedømmelse Tilbud om en ny prøve Meddelelse om, at klagen er afvist Er klageren utilfreds med skolens afgørelse, skal klageren meddele skolen dette inden 4 uger, og skolen skal derefter indbringe sagen for ministeriet. Se endvidere bekendtgørelsen for nærmere detaljer vedrørende en evt. klage.

4 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Dalum Landbrugsskole Hovedområde: Dalum Landbrugsskole udbyder følgende hovedområde til erhvervsuddannelser: Fødevarer, jordbrug og oplevelser Afdelinger: Skolen har to afdelinger: Dalum Landbrugsskole afd. Korinth, varetager grundforløbene og 1.hovedforløb. Dalum Landbrugsskole afd. Odense, udbyder EUX-Landmand, 2. hovedforløb og landbrugets lederuddannelser Generelle forhold for skolen Dalum Landbrugsskole udbyder hovedområde Fødevarer, jordbrug og oplevelser for dem, der ønsker at uddanne sig til landmand. Herunder udbydes grundforløbet, 1. hovedforløb og 2. hovedforløb på landmandsuddannelsen. Derudover udbydes landbrugets lederuddannelser samt uddannelsen til jordbrugsteknolog Afdelinger på Dalum Landbrugsskole På Dalum Landbrugsskole er der 2 afdelinger - På afdelingen i Korinth ved Faaborg udbydes grundforløbet samt 1. hovedforløb - På afdelingen i Odense udbydes studenterindgangen, 2. hovedforløb, landbrugets lederuddannelser samt EUX i samarbejde med ekstern skole. Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth Spanget 7, Korinth 5600 Fåborg Telefon: Telefax: Mandag - torsdag: 08:00-15:30 Fredag: 08:00-14:00

5 Dalum Landbrugsskole, afd. Odense Landbrugsvej Odense S Telefon: Telefax: Mandag - torsdag: 08:00-15:30 Fredag: 08:00-14: Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Pædagogisk og Didaktisk grundlag for Dalum Landbrugsskole Overordnede mål Dalum Landbrugsskoles værdigrundlag udspringer af det Grundtvig Koldske at lære at lære, og skolens motto er aldrig færdig, men altid på vej. Skolens værdigrundlag, mission og vision indgår i den samlede strategi, og skolens pædagogiske og didaktiske grundlag har udspring i strategien, som er behandlet og vedtaget i bestyrelsen. Alle medarbejdere på Dalum Landbrugsskole bestræber sig på, at vore elever skal have den bedst mulige uddannelse, der imødekommer erhvervets og samfundets behov. I et samarbejde mellem skolens medarbejdere og praktikværterne arbejdes der dagligt på at skabe de bedste rammer, for at vi kan nå dette mål. Det gør vi blandt andet ved at skabe en helhedsorienteret læringskultur, der bygger på et fælles pædagogisk, didaktisk grundlag. Eleven i centrum Vi sætter den enkelte elev i centrum og udviser gensidig respekt. Planlægningen af de forskellige undervisningsforløb sker i teams, der er organiseret omkring det enkelte forløb. Det fælles pædagogisk, didaktisk grundlag afspejles i den undervisning, som eleverne møder, og som skal sikre, at den enkelte elev lærer så meget, den enkelte elev kan. Derfor har vores grundlag fokus på elevens forskellige læringselementer og fortsatte udvikling af lærernes pædagogiske og faglige kompetencer.

6 Differentiering Gennem differentieret undervisning tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs læringsforudsætninger (faglige, sociale og personlige). Vi ønsker at udfordre den enkelte inden for sin nærmeste udviklingszone ved at variere undervisningsformen, inddrage IT, indføre flextimer, give mulighed for niveauopdeling på tværs af klasser, aktivt opsøgende vejledning og projektorienteret arbejde. Gennem en varieret undervisning vil vi sikre os, at den enkelte elev udnytter sit fulde potentiale, og at målsætningen om, at eleven skal lære så meget, som han/hun kan, bliver nået. Undervisningsmiljø Et trygt læringsmiljø er afgørende for, at den enkelte får mulighed for at tilegne sig faglige og personlige kompetencer. Et trygt miljø skabes ved, at eleverne oplever en målrettet undervisning, hvor mål og rammer for uddannelsen er klare, hvad skal vi, hvordan gør vi det, hvornår er målet nået. I klassefællesskabet udarbejdes rammer, der skal sikre plads og udviklingsrum til den enkelte. Denne udvikling skabes gennem tydelig klasseledelse, hvor læreren stiller krav til eleverne, men også giver dem medansvar til fællesskabets bedste. Klasseledelse har også fokus på, at eleverne kan deltage på en meningsfyldt måde, dels i en faglig læreproces, og dels kan udvikle sig emotionelt og socialt. Skolens fysiske læringsmiljø skal understøtte elevernes læringsproces, og derfor inddrages de fysiske rammer i undervisningen som en del af den anvendte pædagogik. Evaluering og opfølgning Planlægning og evaluering af undervisningen sker i lærerteams, da vi tror på, at det skaber sammenhæng og rum for faglig og pædagogisk sparring. I studiestartperioden afvikler klasselæren opstartssamtaler med hver enkelt elev for at sikre en gensidig forventningsafstemning. Den enkelte elevs udvikling skal være tydelig og fastholdes gennem hele uddannelsen. Gennem evaluering og opfølgning bliver elevens fremskridt synlig i forhold til de faslagte læringsmål. I forløbet afholdes der jævnligt møder i klasseteamet, så klasselæren kan give feedback til eleven ved afholdelse af midtvejs- og afslutningssamtaler. Praksisnær undervisning I hele elevens uddannelsesforløb er undervisningen tilrettelagt på en sådan måde, at der er en tydelig kobling mellem skoledelen og praktikdelen. Undervisningen målrettes til at styrke og udbygge samarbejdet mellem skolen og landbruget. I den udstrækning det er muligt, flyttes undervisningen ud af klasserummet med større fokus på tværfaglighed. Praktikpladser og landbrugsbedrifter inddrages i stort omfang i projekter. Ligeledes er der god kontakt til og brug af virksomheder med interesse for landbrugserhvervet. Kostskolemiljøet

7 Langt de fleste elever bor på skolen. Kostskolemiljøet får derved stor betydning for elevens trivsel. Idrætsforening, et aktivt elevråd og en elevstyret café drevet efter andelsprincippet, skaber et attraktivt studiemiljø. Lektiecafe med lærerbemanding i trygge omgivelser sikrer en individuel faglig sparring, efter behov. Også her inddrages skolens fysiske læringsmiljø med henblik på at understøtte elevernes fællesskab fagligt og socialt. Udvikling af lærernes pædagogiske og faglige kompetencer Indførelse af følordning og indkøringsplan for nyansatte sikrer en hurtig indføring i og forståelse af skolens praksis. Videndeling og erfaringsudveksling har høj prioritet. Årligt udarbejdes der en plan for kollegial supervision, og der afsættes ressourcer til pædagogisk sparring. Fastsættelse af mødeinterval for klasseteam skal ligeledes skabe rum til at diskutere pædagogik og didaktik. Hvor det skønnes givtigt bruges tolærersystem på klasserne. Ved afvikling af MUS i foråret diskuteres den enkeltes lærers fagevaluering. Herefter aftales individuelle faglige efter-uddannelsesforløb. Arbejdsgruppe marts 2014 Eric Wanscher

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT

LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT LOKAL UDDANNELSESPLAN EUD SIKKERHEDSVAGT 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS... 4 1.1.1 Didaktiske principper

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Tandklinikassistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Tandklinikassistent Uddannelse: Tandklinikassistent Side: 2 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en undervisningsplan...4 Uddannelse...4 Skoleperiodernes

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent

Den lokale undervisningsplan for. Hovedforløbet. Hospitalsteknisk assistent Den lokale undervisningsplan for Hovedforløbet Hospitalsteknisk assistent BEMÆRK! Denne undervisningsplan gælder for elever som påbegyndte uddannelsens hovedforløb inden 15. juli 2007. For elever som er

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere