Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015"

Transkript

1 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion Jobbet Personen - Rammer og ansvarsområder - Fokusområder - Baggrund - Kompetencer Rekrutteringsproces med tilhørende tidsplan Løn- og ansættelsesvilkår

2 2 Introduktion Bøgehøjen har potentiale til at blive et fantastisk børnehus! Bøgehøjen ligger centralt i Vedbæk, nord for København, tæt på naturskønne omgivelser og de herlighedsværdier, der præger Nordsjælland. Daginstitutionen er bygget i 1996 som en firlænget gård, der danner rammen om gårdhave, og som er omkranset af et stort legeareal. Læg hertil 113 skønne børn i alderen fra ca. 6 måneder til 6 år, engagerede forældre samt 15 medarbejdere, der glæder sig til at byde deres nye leder velkommen. Bøgehøjen har det seneste års tid været præget af en række udfordringer i forhold til samarbejde, trivsel og kvalitet. Men tiderne skifter. Daginstitutionen skal nu skal have ny daglig leder. Forvaltning, områdeleder, forældre og ansatte er klar til at skrive et nyt, positivt kapitel i Bøgehøjens historie. Der venter den nye leder stor opbakning til at sætte sig i spidsen for dette arbejde. På findes et fyldigt materiale om børnehuset. På kan du få uddybende viden om kommunen og Bøgehøjens politiske og administrative rammer. Jobbet Rammer og ansvarsområder Den politiske ramme om Rudersdal Kommunes indsats for børn sættes af Børne- og Skoleudvalget, der er et af kommunens syv stående udvalg. Ambitionsniveauet for børns læring, trivsel og sundhed er høj. Kommunen har eksempelvis fået dispensation til at arbejde med fælles pædagogiske læreplansmål i et treårigt forsøg, så institutionerne kan fokusere på at omsætte målene til pædagogisk praksis. Kommunen har til understøtning igangsat et treårigt projekt, hvor alle ledere og stort set alle ansatte får kompetenceudvikling, der gør det muligt at anvende aktionslæring som metode for kontinuerlig pædagogisk udvikling.

3 3 Rudersdal Kommune er administrativt organiseret i otte driftsområder. Dagtilbud, herunder daginstitutioner, hører under Børneområdet, ledet af Børnechefen. Børneområdet er struktureret i geografiske områder, hver ledet af en områdeleder. Bøgehøjen hører under Område Bøllemosen, der består af syv børnehuse. Den daglige leder refererer til områdelederen for Bøllemosen. Områdelederen er budgetansvarlig for hele området. Områderne har forældrebestyrelser, mens børnehusene har forældreråd. Den fagprofessionelle pædagogiske opgaveløsning i Rudersdal Kommune, og herunder i Bøgehuset, er i 2012 fastlagt i en omfattende gennemgang af opgaver og tilhørende kompetencer. Bøgehøjens kerneopgave er i dag formuleret som...at sikre børns trivsel, sundhed, læring og udvikling igennem leg og via [ ] pædagogiske aktiviteter, som både foregår i huset og på tværs af de øvrige huse i område Bøllemosen. Børnehusets godt 110 børn er aktuelt ca. 30 børn i alderen 0-2 år og ca. 80 børn i alderen 3-5 år. Aldersfordelingen er i sagens natur dynamisk. Børnene er omdrejningspunktet for Bøgehøjens daglige leder, de ni pædagoger, seks medhjælpere samt én studerende. Der arbejdes med at udvikle den mest hensigtsmæssige organisering af børn og medarbejdere, bl.a. gennem brug af teamstruktur. Ansvars-, opgave- og arbejdsdeling på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune følger principperne i Den offentlige Leadership Pibeline. Det betyder bl.a., at den daglige leder har det daglige ansvar for Bøgehøjens pædagogiske drift og udvikling. Ansvarsområderne omfatter: Sikre fokus på og løsning af kerneopgaven Lede og styre daginstitutionen i overensstemmelse med lovgivning, politiske og administrative målsætninger, budget og aftaler Sætte mål, retning og udvikling samt løbende vurdere indsatsen Forestå personaleledelse, faglig ledelse og vejledning, både af den enkelte medarbejder og af teams

4 4 Rekruttere Uddelegere og give feedback til de ansatte Designe og lede processer Kommunikere med ansatte, børn, forældre og kommune Coache og udvikle medarbejdere Placere Bøgehøjen i område og lokalsamfund Lederen er synlig rollemodel, kulturbærer for Bøgehøjens værdier og sammenhængskraft og virker for stabil kvalitet i børnenes hverdag. Den daglige leder er en resultatskabende katalysator, der sikrer, at Bøgehøjen udvikler sig positivt for børn, forældre og ansatte. Den daglige leder forestår daglige arbejdsplaner og årsplanlægning. Lederen tager aktivt del i Bøllemoseområdets samlede ledelsesteam under ledelse af områdelederen. Der arbejdes på tværs af husene med forskellige projekter. Der lægges vægt på relationer mellem børn/voksne, børn/børn og voksne/voksne for at kunne tilbyde børnene en bred vifte af udfordringer, udvikling og genkendelighed børnegrupperne imellem. Der er også fokus på overgangen mellem daginstitution og skole. Vedbæk skole har en central plads i dette arbejde. Den daglige leder løser sine opgaver og sit ledelsesarbejde i samspil med en række væsentlige samarbejdspartnere: De ansatte og deres tillidsrepræsentanter, forældre og forældreråd, børnene, områdeleder og ledelsesteam, og børnechef. Der består en særlig forpligtelse i at inddrage og kommunikere med forældrene. Ledelsesarbejdet og lederens opbygning af relationer retter sig hermed både opad, sidelæns og nedad samt ud i lokalsamfundet.

5 5 Fokusområder Den nye daglige leder har fra starten en række særligt prioriterede fokusområder: Sætte sig i spidsen for den igangværende positive udviklingsproces med henblik på at sikre og styrke Bøgehøjens varetagelse af kerneopgaven på et højt fagligt niveau Sikre at Børnehuset Bøgehøjen bliver en succes fra 2015 og frem Sikre at den nuværende stabile drift, trivsel og bemandingssituation bider sig fast som fast praksis og kultur, herunder ved at sikre, at Bøjehøjen har de rigtige faglige og personlige kompetencer blandt de ansatte, og gennem udnyttelse af Bøgehøjens fysiske, pædagogiske og sociale potentialer Fastholde og tydeliggøre retning, kurs, mål og succeskriterier for alle ansatte Bidrage til at klargøre både kommunens og forældrenes berettigede forventninger til Bøgehøjens resultater og udvikling Bidrage til og udvikle på Bøgehøjens gejst, fællesskab, korpsånd, arbejdsglæde og overskud, herunder ved at kommunikere og formidle ud fra overblik og prioriteringer, og ved i nødvendigt omfang at udfordre vante forestillinger Fastholde og udbygge samspillet med og tillid fra forældrekredsen Tage aktiv del i områdeledelsesteamet, så Bøgehøjen bidrager til og er en del af noget større Tage fat på at formulere og debattere Bøgehøjens fremtidige visioner Personen Baggrund Bøgehøjens daglige leder har ledererfaring og opdateret indsigt i pædagogik. Har i tidligere job vist, at mål og kerneopgave ikke tabes af syne. Anerkendt som en ubestridelig og moden samarbejdsprofil, der naturligt går foran og skaber resultater sammen med andre. Har typisk en pædagogisk uddannelse, erfaring i at arbejde med vuggestue- og børnehavebørn og gerne lederuddannelse på diplomniveau.

6 6 Kompetencer Den daglige leder besidder en række faglige og ledelsesmæssige kompetencer: Vilje og evne til med tydelighed og sikker kommunikation at gå foran som en visionær, synlig, samlende rollemodel; sprede tillid, sætte retning og skabe praksis Sikker fornemmelse for både stabilitet og udvikling, samt overblik til at forandre for at forbedre, herunder med et vågent øje på at højne den faglige kvalitet gennem medarbejdernes kompetenceudvikling Pædagog-faglige kompetencer og erfaring med pædagogik og institutionsdrift i praksis, herunder erfaring med at lede, inspirere og ikke mindst skabe og følge op Politisk tæft og erfaring med at navigere i det offentlige rum Vilje og evne til samt interesse for børn og deres familier gennem aktivt samspil med en meget engageret forældrekreds, opbygning af tillidsbaserede relationer samt brug af forældrenes kompetencer Praktiserer en anerkendende og motiverende ledelsesstil med vilje og evne til at inddrage, lytte og bakke op, men også sparre, give feedback, stille skarpt, skære igennem, sætte grænser, håndtere konflikter, træffe beslutninger, handle og afslutte Erfaringer med at være en del af et lederteam i en områdestruktur, hvor man bistår og supplerer hinanden samt kompletterer hinandens kompetencer Færdigheder i intern og ekstern kommunikation, der gør det let at formidle overordnede strategier og være i konstruktive dialoger, også når man ikke er enige Den daglige leder besidder en række personfaglige kompetencer: Brænder for børns læring og trivsel med smittende godt humør Ordentlig, loyal, troværdig, ansvarlig og sikker på sine værdier, men også god til at sætte fælles værdier i spil

7 7 Naturlig autoritet og personlig integritet, mod og sikker dømmekraft som afsæt for at være et naturligt samlingspunkt, også i kraft af empati, situationsfornemmelse og respekt for andre mennesker Overblik, proportionssans og relationel forståelse Robust vant til at arbejde som ene-leder med en god stresstærskel Nysgerrig med mod til at udfordre andre og skabe resultater gennem lange, seje træk Er opsøgende, tilgængelig, engageret og fleksibel Rekrutteringsproces med tilhørende tidsplan Ansøgningsfristen er den 12. februar 2015 kl ANSØGNING SENDES ELEKTRONISK TIL Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der udvælger ansøgere til 1. samtalerunde, der finder sted den 19. februar 2015 i tidsrummet Bliver man indkaldt til denne samtale, får man besked den 17. februar efter kl. 17. Ansættelsesudvalget udvælger et mindre antal kandidater fra dette felt til 2. samtalerunde, der finder sted den 25. februar 2015 i tidsrummet Såfremt man ønsker at komme i betragtning, må man påregne at kunne møde på disse to dage i de nævnte tidsrum. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerfeltet ud fra ledelsesmæssige, faglige og personligfaglige kompetencer og erfaringer, sammenholdt med job- og personprofilen. Konsulenten rådgiver udvalget og forestår interviewet under 1. samtalerunde. Mellem 1. og 2. samtalerunde gennemfører konsulenten et dybdegående fokusinterview med hver af de efter 1. samtalerunde udvalgte kandidater. Fokusinterviewet kommer tæt

8 8 på kandidatens ledelsessyn, ledelsesmæssige og personfaglige kompetencer samt erfaringer fra kandidatens tidligere jobs, herunder stærke sider og udviklingspunkter. Såfremt man ønsker at komme i betragtning til stillingen, må man ligeledes påregne at kunne møde til dette fokusinterview, der varer ca. ca. tre timer. Mellem 1. og 2. samtalerunde indhenter konsulenten tre referencer på hver af de udvalgte kandidater: En leder, der har været kandidatens chef; en kollega på linje med kandidaten samt en medarbejder/tillidsrepræsentant. Referencepersoner bringes i forslag af kandidaten. Referencer tages kun efter aftale, er fortrolige og forelægges ikke kandidaterne og/eller ansættelsesudvalg. Konsulenten udarbejder en skriftlig sammenfatning til ansættelsesudvalgets fortrolige brug. Ansættelsesudvalget har efter 2. samtalerunde følgende grundlag for sin vurdering: Ø Indtryk fra de to samtalerunder Ø Konsulentens skriftlige sammenfatning af fokusinterviewet med evt. bemærkninger fra ansøgeren Ø Et skriftligt referat af referencer Ansættelsesudvalget indstiller på dette grundlag til Rudersdal Kommunes Børnechef, hvem der er den foretrukne kandidat til ansættelse i stillingen. Den valgte forventes at starte i jobbet den 1. april Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte Områdeleder Anette Branner på samt rekrutteringskonsulent Søren Thorup, thorups kontor, på Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker efter gældende overenskomst for ledere samt lokal forhåndsaftale. Søren Thorup, thorups kontor, den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet)

Job- og personprofil. Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) 1 Job- og personprofil Kontorchef til sekretariatet for netværksaktiviteter og sagsbehandling af ansøgninger om EU-støtte (LAG-sekretariatet) Den 26. januar 2015 Denne job- og personprofil indeholder:

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere