AFRAPPORTERING AF RESULTATMÅL VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFRAPPORTERING AF RESULTATMÅL VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 2013-14"

Transkript

1 ARAPPRERING A REUAMÅ VED HERNINGHM ERHVERVKE

2 Afrapportering 2013/2014 Institutionsmålenes basisramme direktørkontrakten Basisrammen indeholder de indsatsområder, der er fællesmål for alle chefer og ledere ved, og som derfor tilsammen udgør institutions særlige fokusområder. I henhold til den anvendte systematik rubriceres alle mål indenfor 3 overordnede begreber: 1. Effektiv institutionsdrift 2. tyrket faglighed 3. okus på kunderne Indenfor alle områder defineres derfor nærmere, hvilken betydning og dermed hvilken indsats, der skal ydes. Ikke alle kontrakter indeholder mål indenfor alle 3 overordnede begreber. Effektiv institutionsdrift er eksempelvis ikke kun et spørgsmål om en effektiv administration, effektiv ledelse, effektiv og sporbar ressourceallokering og økonomiforvaltning, men har en bredere betydning, herunder f.eks. den måde undervisningen gennemføres og den pædagogik, der anvendes, således at frafald minimeres, og fagligheden styrkes. Visse særlige indsatsområder er udtaget til ekstrarammen. Det er indsatser, hvor der skal præsteres en særlig synlighed, og som har særlig stor betydning for institutionens drift og udvikling og for ministeriet. Gymnasiet tyrket faglighed a) tudietidens anvendelse b) tyrket faglighed i faggrupperne og studieretningerne Ad a) om omtalt under ekstrarammen er studietiden i K 13s første år steget med 129 timer, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat, der er over forventningen. I efteråret 2013 blev der fokuseret på at elevskemaerne skulle udfylde hele ugen. tudietiden har ikke måttet placeres i 1. eller 6. time, og studietidens anvendelse og bemanding er foregået i klasseteamet. I foråret har alle klasser fået forøget det ugentlige timetal med 1-3 timer, i efteråret var det for nogle klasser mere, hvilket førte til en for stor arbejdsbelastning for nogle elever. angt hovedparten af studietimerne er lærerdækket. Ad b) lere faggrupper har samlet deltaget i møder/konferencer og interne kurser for at styrke såvel samarbejde, videndeling og styrket faglighed. Der er etableret log-bog for lærerteams på j-drevet i stedet for på it s learning, da mange lærere har været nervøse for, at elever ved en fejl skulle få adgang til filer, som de ikke bør se. Der er udnævnt studieområdekoordinatorer, som hjælper uddannelseslederen med at koordinere skemalægningen, så det pædagogiske sigte understøttes. amlet set er der i K 13s først år sket en mærkbar styrkelse af samarbejdskulturen og onsdagenes tilstedeværelse har hjulpet godt på vej i så henseende. idsanvendelsen er veldokumenteret. 1

3 Kundefokus a) ilbud til folkeskoleelever b) Inspirationsdag for folkeskolens lærere Ad a) Der er gennemført innovationsdage i uge 45 for 220 folkeskolelever over 2 dage. Det er et meget dyrt arrangement at gennemføre, hvilket er meget karakteristisk for alle de aktiviteter, som gennemføres for folkeskolens elever. Politisk strategisk bør det give anledning til overvejelser i de kommende år, men på nuværende tidspunkt vurderes aktiviteterne som nødvendige og nyttige for at profilere erhvervsgymnasierne som nichegymnasier. Innovationscamp er gennemført i uge 2 og 6 prog- og kulturfestival for 6. og. klassetrin blev en stor succes for 150 folkeskolelever. I Ikast er der i efteråret 2013 gennemført innovationscamp med succes, hvorimod det ikke har kunnet gentages foråret Konkurrencesituationen med Ikast-Brande gymnasium er blevet hårdere til skade for en mere helhedsorienteret vejledning af unge i Ikast Brande, en problematik der ikke genfindes i Herning. Blandt andet i det lys skal skolens ønske om oprustning af bygningsmassen i Ikast ses. or det kommende skoleår er der beskrevet og udbudt en lang række spændende aktiviteter, idet paletten er udvidet i forhold til 2013/2014 se bilag. Kommende aktiviteter: Game development Innovation camp Naturvidenskabsfestival Privatøkonomi eg med sproget Innovation week Media science camp prog- og kulturfestival Ad b) Ingen folkeskolelærere tilmeldte sig denne aktivitet, der var tænkt som teorifag i praksis. ormålet med aktiviteten var at sikre samarbejdet mellem folkeskolen og gymnasiet, idet kun de svageste unge får vejledning gennem UU. angt hovedparten af folkeskolens elever vejledes af forældre/lærere. olkeskolereformen fordrer et tæt samarbejde, og UU skal i de kommende år indlede et udviklingsarbejde med henblik på øget kendskab i folkeskolen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. At dømme efter interessen for introduktionsdagen er der et stort behov for dette udviklingsarbejde. I det kommende skoleår forsøger gymnasiet med det såkaldte rullende gymnasium. Vil bjerget ikke komme til Moses, må Moses komme til bjerget, for nu at bruge et bibelsk begreb på problemstillingen. Det rullende gymnasium besøger 3 folkeskoler. 2

4 EUD Effektiv institutionsdrift a) K13 b) Praktikcenter Ad a) Der har hen over foråret været afholdt en møderække med tillidsrepræsentanterne med henblik på i fællesskab at drøfte og udarbejde et kodeks for arbejdstidens anvendelse. illidsrepræsentanterne havde et ønske om at indgå en med forberedelsesfaktorer og satser, hvilket ledelsen ikke kunne imødekomme, idet ov 409, som et bredt flertal i olketinget stod bag, havde den implicitte forudsætning, at arbejdstiden skulle normaliseres i forhold til det øvrige såvel private som offentlige arbejdsmarked. Resultatet er blevet, at ledelsen har udarbejdet et kodeks, som tillidsrepræsentanterne dog ikke har taget afstand fra, og som de loyalt vil samarbejde om, selv om de ikke har ansvaret for det. Det synes ledelsen er tilfredsstillende. Der er i øvrigt udarbejdet tidsregistreringsværktøjer, og lederne er klædt på til at håndtere de nye retningslinjer. edelsens forventninger er, at der vil opstå startvanskeligheder, men at det i løbet af det første år vil finde et naturligt leje med fleksibilitet fra såvel lærerne som ledelsen lokalt. Kodeks fastlægger tilstedeværelsespligt med en vis fleksibilitet, og det er ledelsens vurdering, at der er indbygget de nødvendige værktøjer i overensstemmelse med lovens intentioner, der kan sikre effektiv institutionsdrift i bredeste betydning og mere undervisning for de samme ressourcer. Ad b) praktikcenter blev godkendt til alle de uddannelser, vi selv udbyder, hvilket så vidt vides, ingen andre skoler blev. Det betød, at opgaven på en række felter blev lettere, idet vi så ikke skulle etablere samarbejder med andre skoler. Imidlertid havde andre skoler behov for samarbejdet med os, blandt andet var der et stort pres for at udlægge vore godkendelser. Det har vi kun gjort i de tilfælde, hvor det gav god mening, og hvor elever enten ikke erfaringsmæssigt ville flytte, eller hvor vi ikke ville kunne løfte opgaven. Det gælder f.eks. på tandklinikuddannelsen. kolen har koblet det opsøgende arbejde sammen i virksomhedscentret, således at der sker en koordinering af arbejdet med virksomhedskontakt, hvad enten det drejer sig om lærepladser, virksomhedspraktik eller amu-kurser. amtlige afdelinger har udarbejdet praktikmål, og der er udarbejdet en elevhåndbog. Der er udviklet de nødvendige administrative procedurer, der gør, at praktikcentret er i fuld drift, og det er ledelsens vurdering, at vi kan imødese det tilsyn, der er varslet i efteråret 2014, med sindsro. Det, der er bekymrende set i et uddannelsesperspektiv, er, at aktiviteten er stigende i praktikpladscentret. Det, der var tænkt som en kompenserende foranstaltning for at gøre en uddannelsesgaranti troværdig, ser ud til at få et højere og højere omfang, samtidig med at det ordinære antal praktikpladser falder. Det sker i en kontekst med begyndende opsving i samfundet og mangel på faglært arbejdskraft. 3

5 tyrket faglighed a) tyrke fagligheden. Inden for rammerne af gældende bekendtgørelser at ændre skæringspunktet mellem teori og praktik i erhvervsuddannelsernes/eux skoledel med henblik på at gøre uddannelserne mere attraktive og sikre et bedre fundament for videregående uddannelse og dermed bedre opfylde virksomhederne behov. b) Kompetenceudviklingsplan for lærerne. UP under lup. Kulturforandringsproces. c) Innovation forretningsforståelse kulturforståelse selvstændighed - iværksætteri Gennem processen UP under lup UP er den lokale undervisningsplan er de enkelte uddannelsesplaner i samarbejde med kvalitetsafdelingen blevet gennemarbejdet og revideret. Afdelingerne har haft særligt fokus på at indarbejde de nye fagområder, innovation, iværksætteri og forretningsforståelse i uddannelsesplanerne og få disse godkendt i de lokale uddannelsesudvalg. Det er ledelsens vurdering, at erhvervsuddannelserne i mange afdelinger mangler at arbejde udviklingsorienteret med den lokale undervisningsplan, så det ikke er en plan, der hales frem, når ministeriets fagkonsulenter kommer på inspektion, men er et levende værktøj, der udvikler undervisningen og det faglige niveau. Det vil stille store krav i forbindelse med eud-reformen. Det er imidlertid tilfredsstillende, at skolens øverste leder har fået en garanti for, at de lokale undervisningsplaner er opdaterede, godkendte og er styrende for den daglige undervisning. Kompetenceudvikling af lærerne er der ikke arbejdet tilstrækkeligt med, det må optakten til reform af eud gøre noget ved. Dog er der arbejdet i pædagogisk råd med at etablere endnu en pædagogisk konference, der løber af stablen i uge 31 med 2 temaer, didaktik og innovation. Administrationen Effektiv institutionsdrift a) Økonomiske modeller i relation til K 13 b) Udvikling af risikostyringsmodel c) Økonomiske styrings- og dokumentationsmodeller for praktikcenter, brobygning/introforløb d) Analyse og eventuel beslutning om køb af Docunote. Ad a) Der er udarbejdet og implementeret såvel et registreringssystem til udmelding af aktivitetsplaner, som et system til registrering af månedlige aktivitetsopfølgninger. pfølgningsskemaerne er forbedret undervejs i løbet af K13s første leveår, og der foreligger nu et hensigtsmæssigt styringsværktøj. Det har endnu ikke været muligt at udarbejde et alternativ til det hidtil kendte timetal/årselev, der arbejdes på at udvikle et værktøj, som kunne være årsværk /årselev. Eller måske knytte op til konkrete løndata. Ad b) Der er udviklet et stresstest-værktøj ud fra følgende scenarium: Elevtallet viser en tilbagegang ved tilmelding en marts på 12 % Nedgangen er jævnt fordelt Vi opfatter ikke problemet som alvorligt før 1. juni Vi afskediger ikke administrativt personale eller ledere Vi er først klar til at afskedige lærere 1. september (varslinger og forhandlinger) 4

6 Vi har gennemspillet dette ikke urealistiske scenarium og beregnet konsekvenserne for skolens økonomi. rne arbejder indenfor små marginaler og underlagt betydelig politisk regulering, hertil skal lægges mange faste omkostninger, der ikke lader sig regulere selv på mellemlang sigt (1år). Kombineret med et betydeligt investeringsbehov er det nyttigt at kunne arbejde med risikostyring. Det har skolen nu værktøjer, der kan håndtere. Ad c) Der er udarbejdet en dokumentationsmodel, som skal understøtte praktikcentrets behov for forskelligt statistisk materiale som led i at følge udviklingen og kunne dokumentere den. Der er udarbejdet en efterkalkulationsmodel, som behandler dækningsbidraget i 2 forskellige faser. Der er også udarbejdet statistisk materiale for fremmødet, og til skolens overraskelse er der 15 % af de tilmeldte elever, som aldrig møder op, med et betydeligt tab for til følge, idet der er allokeret midler til lærerdækning. Der foregår nu en drøftelse med Herning kommune om, hvordan folkeskolerne kan arbejde med den problemstilling. Det er vurderingen, at der skal en central procedureløsning til i skoleforvaltningen på Rådhuset. Ad d) Analysearbejdet har resulteret i at Docunote købes og i først omgang skal implementeres i itafdelingen og i bygningsforvaltningen. I begge afdelinger er der betydelige data og dokumenter, der skal håndteres, og uden et system og en systematik er disse betydelige data følsomme over for at ledende medarbejdere kunne få forfald eller kunne have et ønske om at forlade. Derudover er det ressourcebesparende at have en effektiv dokumenthåndtering og søgefunktioner. ystemet er under implementering i begge afdelinger og flytning af data er i gang. Implementering i direktionssekretariat, kursuscentret og administrationen generelt forventes påbegyndt i september ekretariatet Effektiv institutionsdrift a) Docunote analyse + potentiel implementering tyrket faglighed b) Revitalisering af mission/vision igangsætte arbejdet i bestyrelsen c) okus på pædagogisk ledelse hos uddannelseslederne (1 modul på PD svarende til 10 ectspoints) okus på kunderne d) mdømmemarkedsføring testimonials Ad a) Målrealiseringen er beskrevet ovenfor. 5

7 Ad b) Der har været nedsat en bredt funderet gruppe blandt lederne, der har arbejdet med at revitalisere mission/vision. Den bærende ide har været at finde formuleringer med større fyndighed i et sprog, der er umiddelbart appellerende til at blive anvendt af skolens medarbejdere. orslaget er godkendt i direktionen og mangler nu bestyrelsens behandling. Ad c) Det har længe været skolens målsætning, at alle ledere skal have en formel uddannelse i ledelse, og det er nu suppleret af et ministerielt krav i relation til eud-reformen,at alle ledere skal have en pædagogisk lederuddannelse svarende til 10 ects point. Der er udviklet et program ved skolens samarbejdspartner i CEU regi, EUC yd, som har tilsluttet sig, og de første ledere er tilmeldt. Der er udarbejdet en aktuel status, som giver skolen et overblik over behovet for alle ledere. Ad d) Der er udarbejdet en testimonialbog, som er klar til at gå i trykken, og som bl.a. skal anvendes til uddeling på kills-dagene i september. Bogen indeholder portrætter af unge, der har gennemført en erhvervsuddannelse, og som har gjort det godt enten i spændende jobs, som selvstændige, eller ved videregående uddannelse. I-center Effektiv institutionsdrift a) Analyse samt beslutning om eventuelt køb af Docunote b) Mersalg til eksisterende kunder Ad a) Målrealiseringen af dette punkt er beskrevet under administrationsafsnittet ovenfor Ad b) Målrealiseringen er lykkedes over al forventning. Udover mersalget har der været yderligere tilgang af en uddannelsesinstitution, og der drøftes med yderligere institutioner om helt eller delvis overgang til drift hos it-center. I og med nærværende dokument efter godkendelse i bestyrelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside, undlades det at opliste mersalget og de institutioner, med hvem der foregår drøftelser i nærværende afrapportering. Catering: Effektiv institutionsdrift a) Konsolidering af overskud på driften tyrket faglighed b) okus på kunderne 6

8 Ad a) verskud på driften af catering er på alle institutioner en meget stor udfordring. Ikke desto mindre lykkes det ganske godt ved, ikke mindst ved at forsøge at opnå kritisk masse. Det er lykkedes at indgå en kontrakt med VIA Ikast seminariet om levering af produkter, og salg udover Herning Gymnasium og Erhvervsakademiet lægger det en bund under de faste omkostninger. Derudover har der været arbejdet med at minimere madspild, og der er sket et kompetenceløft i centralkøkkenet ved ansættelse af flere faglærte. Ad b) Der har været sat fokus på kunderne i form af at udvikle produktsortimentet, ansætte faglærte i centralkøkkenet, kursusdeltagelse for alle medarbejdere, og cateringchefens deltagelse i elevrådsmøder i gymnasiet, hvor driftssituationen har været mest forbundet med vanskeligheder. Catering er således inde i en god udvikling såvel sortimentsmæssigt som økonomisk. Målene er samlet set nået med stor grad af målopfyldelse. Det mål, hvor målet ikke er nået på et tilfredsstillende niveau, er målet om en samlet kompetenceudviklingsplan for eud-lærerne, hvor målopfyldelsen er pauver. gså for så vidt angår den lokale undervisningsplan i projektet UP under lup, kunne resultatet have været bedre. All øvrige mål er opnået med meget stor grad af målopfyldelse. Herning, den 26. juni 2014 John Egebjerg Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad for basisrammen: 85 %

9 Afrapportering 2013/2014 Institutionsmålenes ekstraramme direktørkontrakten Ekstrarammen indeholder mål og initiativer, som skal være synlige og markante. Helt overordnet er målsætningerne rubriceret indenfor 3 overordnede kategorier, idet dog kun effektiv institutionsdrift og fokus på kunderne indgår i ekstrarammen: 1. Effektiv institutionsdrift 2. tyrket faglighed (indgår ikke i ekstrakontrakten) 3. okus på kunderne Et væsentligt element, der rammer indenfor alle 3 overordnede kategorier, så der sker forbedringer på alle områder, er implementering af ny arbejdstids for lærerne i gymnasiet, K 13, og forberedelse af lov 409 med et ledelseskodeks til iværksættelse i august Ad1. Effektiv institutionsdrift HG-byggeri Ved periodens udløb er der foretaget bedømmelse af projektforslagene til nyt HG-byggeri. Processen er forløbet efter planen, dog ikke uden vanskeligheder undervejs, dels fordi den kommende eudreform har givet anledning til, at projektet skulle revurderes, og dels opstod et uforudset forureningsproblem i forbindelse med nedrivningen af bygning 2, den tidligere HX-bygning. Endelig viste der sig et lokalplansproblem med byggehøjden, som vores rådgivere havde overset. Det standsede projektet i 2 måneder, men ved smidig sagsbehandling i Herning kommunes bygningskontor blev problemet løst meget tilfredsstillende. Der kan nu imødeses en tilfredsstillende byggeproces såvel teknisk, arkitektonisk som økonomisk og likviditetsmæssigt indenfor den godkendte og kun marginalt ændrede tidsplan. K13 Implementeringen af K 13 på erhvervsgymnasiet er efter en meget stor indsats fra såvel rektor som uddannelseslederne lykkedes på et højere niveau, end det kunne have forventedes. kolen valgte fra start ikke at indgå en lokal og valgte en åben og offensiv tilgang til at ændre arbejdskulturen. Der foreligger et meget velbeskrevet forløb og vægtig dokumentation for, at målene er nået. Når det første års nøgletal gøres op, forventes det, at der er anvendt 10 minutter mindre på forberedelsestiden i gennemsnit. Denne effektivisering er konverteret på følgende måde i henhold til såvel ministeriernes (inansministeriets moderniseringsstyrelse og Undervisningsministeriet) målsætning som skolens egen målsætning: 1. Ekstra studietid på 129 timer (elevsamvær) 2. Pædagogisk udvikling og nye undervisningsformer 3. Øget vidensdeling 4. Kulturløft 5. Øget antal interne projekter 6. Øget antal af eksterne projekter rettet mod folkeskolen (er beskrevet i andre mål). ald i gymnasiets samlede timeforbrug, der er en direkte omkostningsbesparelse. 8

10 Den samlede 10 minutters effektivisering kan fremadrettet forventes at kunne øges, idet der i de ovenstående punkter er punkter, der ikke vil kræve samme ressourcetræk i år 2 og år 3. allene er i skrivende stund ikke endelige, idet tallene først kan opgøres i august 2014, men det er rektors og økonomidirektørens bedste bud på effektiviseringsindsatsen. Afslutningsvis bemærkes, at effektivisering ikke kun defineres økonomisk som en besparelse men også outputmæssigt, herunder i særlig grad ekstra studietid. amlet set betyder det, at skolens økonomi vil være robust, hvis der politisk bliver flertal i olketinget for at høste en effektiviseringsgevinst i form af taxameterreduktioner eller omlægninger heraf f.eks. til socialt taxameter. kolen har med andre ord udnyttet det ledelsesrum, som de nye arbejdstidsregler stillede til rådighed for skolerne. På eud/amu området blev det i forbindelse med K 13 nødvendigt for olketinget at vedtage lov 409, da parterne ikke kunne blive enige om en normalisering af lærernes arbejdstidsregler i forhold til det øvrige offentlige og private arbejdsmarked. Denne lov træder i kraft den 1. august 2014, og skolens ledelse er klar til at implementere loven med det nødvendige ledelsesrum, og også på dette område uden at indgå en. kolens ledelse har efter dialogmøder med tillidsrepræsentanterne hen over foråret 2014 udarbejdet og udsendt et ledelseskodeks for arbejdstidens anvendelse Principper for tilrettelæggelsen af opgaveløsningen på, og der vil være hensigtsmæssige it-værktøjer parat den 1. august til registrering af arbejdstidens anvendelse og lærernes tilstedeværelse. Der er derfor samme høje forventning til effekterne af de nye regler på eud-området, som der har vist sig på gymnasieområdet. Ad 3. okus på kunderne Vejledningstilbud til folkeskolens elever på eud Der er såvel i gymnasiet som i eud arbejdet meget målrettet på at etablere attraktive tilbud til folkeskolens elever, og det er blevet taget godt imod. p mod 3800, inkl. gymnasiet, har deltaget i et eller flere af vejledningsaktiviteterne. Der henvises til vedlagte oversigt for eud/eux (bilag: ilbud fra EUX/EUD på ). amarbejdet med virksomhederne Et andet element i at fokusere på kunderne har været at forbedre skolens kontakt og dermed image over for virksomhederne. I maj 2014 har virksomhedstilfredshedsmålingerne vist markante forbedringer, således at skolen nu ligger over landsgennemsnittet. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, idet de store skoler normalt ligger lavere end små skoler, som kan have en tættere lokal kontakt. tort set alle skolens strategiske nøgleuddannelser ligger meget flot placeret, kun tre uddannelser skiller sig ud med lav tilfredshed, dog er alle 3 karakteriseret ved, at der er sket markante forbedringer, mest udtalt på frisøruddannelsen hvor tilfredsheden i 2012 var katastrofal lav. Uddannelsen har i flere år har været en problemuddannelse for, men situationen er nu vendt, og eleverne klarer sig fint til svendeprøverne. Der er derfor udsigt til, at tilfredsheden vil nå målet ved næste måling. I forhold til smedeuddannelsen vil der blive sat forøget ledelsesmæssig fokus på uddannelsen. 9

11 amarbejdet med kommunen som interessent amarbejdet med Herning kommune er væsentligt forbedret i løbet af perioden og forløber nu særdeles tilfredsstillende. har bidraget væsentligt til etablering af et konsortium i regi af jobcentret, hvorunder UU-centret nu er organiseret. Konsortiet skal sikre, at de ikke umiddelbart uddannelsesparate ikke havner på kontanthjælp men forsøges gjort uddannelsesparate eller kommer i jobtræning. Hernings kommune har forholdsvis mange unge på kontanthjælp, og et led i at reducere dette meget store problem har været, at borgmesteren har holdt 2 møder på med indbudte erhvervsfolk. Det intensiverede samarbejde har nu endelig resulteret i, at der placeres en fremskudt medarbejder fra i jobcentret. inviterede i sommeren 2013 medarbejdere fra Herning kommune med til World kills, og det har bidraget væsentligt til det intensiverede samarbejde og har betydet, at Herning kommune har sikret, at DK kills afvikles i MCH i Industrien som karrierevej er et andet omfattende projekt, som Metal, Herning kommune, BR og udvalgte virksomheder har iværksat sammen med. Projektet rammer væsentlige interessenter bredt og knytter sig tæt til de politiske mål, som et bredt flertal i olketinget er enige om, og som vil udmønte sig i reformen fra Revitalisering af brobygning og reformulering af grundforløbspakker I perioden er der arbejdet med følgende tilbud og aktiviteter til folkeskolens brobygning, imageskabende aktiviteter for de yngre elever og for begge aktiviteters vedkommende tilbud til fri- og efterskolerne: kills 2014 skoleskills cience factory festival Naturvidenskabsfestival 2014 Innovationsdage i samarbejde med Gymnasium Industrien som karrierevej (Imagekampagne og virksomhedsevents) Hands on kampagnen (3, Metal og HK Privat) Dagligt åbent hus fra 1. august 2014 om følge af reformen, som træder i kraft fra 2015, blev målet undervejs reformuleret, idet grundforløbet ændres radikalt fra sommeren Der er derfor lagt mere vægt på industrien som karrierevej og få opbygget konsortiet bestående af, produktionsskolen, U skolen, H/VUC og Herning kommunes beskæftigelsesafdeling. Det er tanken, at produktionsskolen skal være krumtappen indenfor konsortiet i at udvikle tilbud til elever med særlige behov, altså det der sådan set var meningen med de særlige grundforløbspakker. amarbejdet i konsortiet forløber tilfredsstillende og tillidsfuldt. De 2 mål, der indgår i ekstrarammen, er effektiv institutionsdrift og kundefokus. amlet set er ekstrarammens mål nået med meget stor grad af målopfyldelse. Herning, den 26. juni 2014 John Egebjerg Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad for ekstrarammen: 95 % 10

12 l i t n d e u l b o l ti kesk l o f 14/ Januar M M M M game development camp Dato: Bemærk: ilmelding: August M M M M Innovation Camp Dato: ilmelding: Uge 4/tirs. d. 20. eller tors. d. 22. jan Uge 5/tirs. d. 2. eller tors. d. 29. jan Uge 6/tirs. d. 3. eller tors. d. 5. feb enest 8 uger i forvejen via formular på hjemmesiden. klasse. 8. Deltagerne medbringer deres eget innovationsprojekt, som de arbejder med i løbet af dagen støttet af innovationselever fra hhx. I løbet af dagen er der powerbreaks samt oplæg og øvelser i innovationsteknikker. Naturvidenskabsfestival Dato: Uge 39/tirs. d. 23., ons. d. 24. eller tors. d. 25. sep ilmelding: enest i uge 26 via formular på hjemmesiden. klasse or. gang holder vi naturvidenskabsfestival på HX i Herning. Her kan eleverne gennem leg og læring afprøve forskellige naturvidenskabelige eksperimenter. eptember M M M M M Privatøkonomi Dato: ilmelding: Uge 16/tirs. d. 14. eller tors. d. 16. april 2015 enest 8 uger i forvejen via formular på hjemmesiden. klasse. 8. Undgå luksusfælden! Eleverne introduceres for og afprøver metoder til at administrere deres økonomi selv. Vi ser bl.a. på, hvad pengene fra konfirmationen og fritidsjobbet kan bruges til. ktober M M M M eg med sproget. Dato: Uge 41/tirs. d.. eller tors. d. 9. okt ilmelding: enest 8 uger i forvejen via formular på hjemmesiden. klasse Eleverne lærer hvordan man: overtaler mor, far eller læreren til noget, man gerne vil laver en overbevisende fremlæggelse i skolen holder en god tale til konfirmationen bygger et skriftligt arbejde op på en logisk og overskuelig måde Med HHX-elever som tur-guides lærer man noget om argumentations-, præsentations- og taleteknik. Dato: Uge 44/ tirs. d. 25. eller ons. d. 29. okt ilmelding: Via hjemmesiden i perioden klasse 8. I samarbejde med lokale virksomheder stiller vi eleverne en autentisk erhvervscase. En dag med teamsamarbejde, nytænkning og kreativitet. Elevernes løsningsforslag vurderes af et dommerpanel, og dagens bedste forslag præmieres Media cience Camp Dato: Uge 45/tors. d. 6. nov. + uge 4/tors. d. 20. nov Bemærk: Camps for enkeltelever ikke hele klasser ilmelding: Eleven tilmelder sig selv på hjemmesiden. only klasse 8. girls or piger, der gerne vil arbejde med kommunikation og medier! Bliv klogere på grafisk design, hjemmesider, billedbehandling, mm. på vores Media cience Camp. cience Camp Dato: Uge 46/tors. d. 13. nov Bemærk: Camps for enkeltelever ikke hele klasser ilmelding: Eleven tilmelder sig selv på hjemmesiden. klasse cience Camp er et eksperimenterende værksted, hvor eleverne bygger og programmerer robotter ved hjælp af ego Mindstorm og Arduino micro-controllere. Vi laver også programmer til vores robot NA. sprog- og kulturfestival. Eleverne leger og lærer om sprog, handel, kultur, traditioner mv. Vores HHX-elever agerer turguides hele dagen. Dato: Uge 48/tirs. d. 25. eller tors. d. 2. okt ilmelding: enest 8 uger i forvejen via formular på hjemmesiden. Ma r t s 1 M M M M M April M M M M Palmesøndag kærtorsdag angfredag Påskedag 2. påskedag Bededag Kr. Himmelfartsdag Pinsedag 2. pinsedag Juni M M M M M klasse Juledag 2. juledag Hvordan siger man goddag i New Zealand? Hvordan går man i skole i andre lande? Hvad betyder det at prutte om prisen på en vare og hvor gør man det? Hvornår og hvordan holder kineserne nytår? ebruar 1 M M M M Maj M M M M Innovation Week November 1 2 M M M M December M M M M M Uge 2/tors. d. 8. fre. d. 9 jan (kl ) eller Uge 3/tors. d. 15. fre. d. 16. jan (kl ) Camps for enkeltelever ikke hele klasser Eleven tilmelder sig selv på hjemmesiden. klasse En camp for elever, der er vilde med computerspil og har lyst til selv at designe spil og kan tænke ud af boksen. På camp en træner vi aktivt i udvikling af spilprototyper, der skal stimulere interessen for naturvidenskab. Nytårsdag Det er den enkelte folkeskoles ansvar at informere elever og forældre om, at der under arrangementerne på Gymnasium kan blive taget billeder, som vil blive brugt i markedsføringsøjemed og på de sociale medier.

13 læs mere og tilmeld jer kontaktpersoner Innovation week Anne-Marie Kristensen tlf.: Innovation Camp Anne-Marie Kristensen prog- & kulturfestival Vivian lsen tlf.: Naturvidenskabsfestival Klaus Christensen tlf.: cience Camp Klaus Christensen Game Development Camp Klaus Christensen mød os på facebook 13/14 versigt over tilbud til folkeskolen

14 Innovation Week naturvidenskabsfestival klassetrin 8. HHX Herning Innovation & økonomi IDPUNK: Uge 45 (tirsdag og/eller onsdag) sted: Gymnasium HX Herning IDPUNK: Uge 39 (tirsdag-torsdag) sted: Gymnasium beskrivelse: 1-dags workshop (med indbygget konkurrence) i innovative processer med vejledning af campguides fra vores innovations-studieretninger. Vores elever arbejder målrettet med innovation i uge 45, og tirsdag og onsdag slår vi dørene op for 8. klasser, der vil være med til at idéudvikle og tænke ud af boksen. Alle workshops arbejder med autentiske erhvervscases, som vi stiller til rådighed. kontaktperson: Uddannelsesleder Anne-Marie Kristensen, tlf / mail: Innovation camp kapacitet: Ca. 100 elever pr. dag IDPUNK: Uge 3, 4, 6, 1 og 18 (tirsdage og torsdage) sted: Gymnasium beskrivelse: Jeres klasser medbringer deres eget innovationsprojekt, som de arbejder med en hel skoledag bistået af procesguides fra HHX innovationsklasser. Projektet må meget gerne tage udgangspunkt i en konkret virksomhedsudfordring, som skal være tilgængelig for gruppen af procesguides i god tid før campen. sprog og kulturfestival IDPUNK: Uge 48 (tirsdag og torsdag) sted: Gymnasium beskrivelse: Workshops med leg og læring om sprog, handel, kultur, traditioner, symboler og kropssprog i andre lande. Hvordan siger man goddag i New Zealand? Hvordan handler man med en araber? Hvad er en piñata? Hvornår holder kineserne nytår? Hvad får tyske børn på deres første skoledag? Hvordan laver man churros? Kom og få svar på disse og mange flere spørgsmål på vores sprog og kulturfestival med HHX-elever som turguider. kontaktperson: Uddannelsesleder Vivian lsen, tlf / mail: game development camp klassetrin sted: Gymnasium beskrivelse: av et computerspil! Kunne du tænke dig at lære mere om spil og spiludvikling, og at udvikle dit helt eget computerspil? å skal du deltage i Game Development Camp! Du vil komme til at beskæftige dig med forskellige dele af spiludvikling - såsom gameplay, storyline, gamespace. Erfaring med spiludvikling er absolut ikke et krav, men interessen for computerspil er afgørende. kontaktperson: Uddannelsesleder Klaus Christensen, tlf / mail: kapacitet: 1 klasse pr. dag HHX Herning International kapacitet: Ubegrænset IDPUNK: Uge 2 (torsdag kl. 14:00 til fredag kl. 14:00) enkelt r e s s a l k klassetrin 6.. kapacitet: 100 elever pr. dag kontaktperson: Uddannelsesleder Klaus Christensen, tlf / mail: HX Herning klassetrin HHX Herning Innovation & økonomi kontaktperson: Uddannelsesleder Anne-Marie Kristensen, tlf / mail: beskrivelse: HX-elever formidler viden om forskellige naturvidenskabelige emner. klassetrin science camp HX Herning IDPUNK: Uge 46 (torsdag kl. 14:00 til fredag kl. 14:00) sted: Gymnasium beskrivelse: Robotten bliver din nye skolekammerat. I fremtiden kan robotterne måske have både følelser og være sociale - de kan hjælpe ældre i tøjet og klare de huslige pligter. orestil dig at have en personlig følgesvend, som guider og underviser dig i dine omgivelser. ciencecamp arbejder med udviklingen af robotteknologi. Du vil komme tæt på mange forskellige aspekter af robotteknologi. f.eks. styring, kommunikation, programmering, og kunstig intelligens. kontaktperson: Uddannelsesleder Klaus Christensen, tlf / mail: klassetrin kapacitet: 50 elever kapacitet: 50 elever

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2011/2012. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Strategiplan 2011 20

Strategiplan 2011 20 Strategiplan 2011 2015 Indledning Strategiplanen fastlægger de overordnede retningslinjer, centrale fokusområder og målsætninger for udviklingen i Århus Købmandsskoles aktiviteter, herunder de partnerskaber

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål

Pædagogisk kvalitet. Medarbejdere, kompetencer og trivsel. Forventninger til den enkelte afdeling (her HG Ballerup) Indsats Hvordan Hvem Hvornår Mål Handleplanen for HG Ballerup (niveau 2) for skoleåret 2014 2015 er udarbejdet på baggrund af EUDs handleplan (niveau 1), - som har følgende overordnede indsatsområder: Pædagogisk kvalitet Medarbejdere,

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver

Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser. nye udfordringer og nye perspektiver Samspillet mellem Faaborg-Midtfyn kommune og ungdomsuddannelser nye udfordringer og nye perspektiver Alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse Faaborg-Midtfyn kommunes strategi Udviklingsstrategi Aftale

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere