AFRAPPORTERING AF RESULTATMÅL VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFRAPPORTERING AF RESULTATMÅL VED HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 2013-14"

Transkript

1 ARAPPRERING A REUAMÅ VED HERNINGHM ERHVERVKE

2 Afrapportering 2013/2014 Institutionsmålenes basisramme direktørkontrakten Basisrammen indeholder de indsatsområder, der er fællesmål for alle chefer og ledere ved, og som derfor tilsammen udgør institutions særlige fokusområder. I henhold til den anvendte systematik rubriceres alle mål indenfor 3 overordnede begreber: 1. Effektiv institutionsdrift 2. tyrket faglighed 3. okus på kunderne Indenfor alle områder defineres derfor nærmere, hvilken betydning og dermed hvilken indsats, der skal ydes. Ikke alle kontrakter indeholder mål indenfor alle 3 overordnede begreber. Effektiv institutionsdrift er eksempelvis ikke kun et spørgsmål om en effektiv administration, effektiv ledelse, effektiv og sporbar ressourceallokering og økonomiforvaltning, men har en bredere betydning, herunder f.eks. den måde undervisningen gennemføres og den pædagogik, der anvendes, således at frafald minimeres, og fagligheden styrkes. Visse særlige indsatsområder er udtaget til ekstrarammen. Det er indsatser, hvor der skal præsteres en særlig synlighed, og som har særlig stor betydning for institutionens drift og udvikling og for ministeriet. Gymnasiet tyrket faglighed a) tudietidens anvendelse b) tyrket faglighed i faggrupperne og studieretningerne Ad a) om omtalt under ekstrarammen er studietiden i K 13s første år steget med 129 timer, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat, der er over forventningen. I efteråret 2013 blev der fokuseret på at elevskemaerne skulle udfylde hele ugen. tudietiden har ikke måttet placeres i 1. eller 6. time, og studietidens anvendelse og bemanding er foregået i klasseteamet. I foråret har alle klasser fået forøget det ugentlige timetal med 1-3 timer, i efteråret var det for nogle klasser mere, hvilket førte til en for stor arbejdsbelastning for nogle elever. angt hovedparten af studietimerne er lærerdækket. Ad b) lere faggrupper har samlet deltaget i møder/konferencer og interne kurser for at styrke såvel samarbejde, videndeling og styrket faglighed. Der er etableret log-bog for lærerteams på j-drevet i stedet for på it s learning, da mange lærere har været nervøse for, at elever ved en fejl skulle få adgang til filer, som de ikke bør se. Der er udnævnt studieområdekoordinatorer, som hjælper uddannelseslederen med at koordinere skemalægningen, så det pædagogiske sigte understøttes. amlet set er der i K 13s først år sket en mærkbar styrkelse af samarbejdskulturen og onsdagenes tilstedeværelse har hjulpet godt på vej i så henseende. idsanvendelsen er veldokumenteret. 1

3 Kundefokus a) ilbud til folkeskoleelever b) Inspirationsdag for folkeskolens lærere Ad a) Der er gennemført innovationsdage i uge 45 for 220 folkeskolelever over 2 dage. Det er et meget dyrt arrangement at gennemføre, hvilket er meget karakteristisk for alle de aktiviteter, som gennemføres for folkeskolens elever. Politisk strategisk bør det give anledning til overvejelser i de kommende år, men på nuværende tidspunkt vurderes aktiviteterne som nødvendige og nyttige for at profilere erhvervsgymnasierne som nichegymnasier. Innovationscamp er gennemført i uge 2 og 6 prog- og kulturfestival for 6. og. klassetrin blev en stor succes for 150 folkeskolelever. I Ikast er der i efteråret 2013 gennemført innovationscamp med succes, hvorimod det ikke har kunnet gentages foråret Konkurrencesituationen med Ikast-Brande gymnasium er blevet hårdere til skade for en mere helhedsorienteret vejledning af unge i Ikast Brande, en problematik der ikke genfindes i Herning. Blandt andet i det lys skal skolens ønske om oprustning af bygningsmassen i Ikast ses. or det kommende skoleår er der beskrevet og udbudt en lang række spændende aktiviteter, idet paletten er udvidet i forhold til 2013/2014 se bilag. Kommende aktiviteter: Game development Innovation camp Naturvidenskabsfestival Privatøkonomi eg med sproget Innovation week Media science camp prog- og kulturfestival Ad b) Ingen folkeskolelærere tilmeldte sig denne aktivitet, der var tænkt som teorifag i praksis. ormålet med aktiviteten var at sikre samarbejdet mellem folkeskolen og gymnasiet, idet kun de svageste unge får vejledning gennem UU. angt hovedparten af folkeskolens elever vejledes af forældre/lærere. olkeskolereformen fordrer et tæt samarbejde, og UU skal i de kommende år indlede et udviklingsarbejde med henblik på øget kendskab i folkeskolen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. At dømme efter interessen for introduktionsdagen er der et stort behov for dette udviklingsarbejde. I det kommende skoleår forsøger gymnasiet med det såkaldte rullende gymnasium. Vil bjerget ikke komme til Moses, må Moses komme til bjerget, for nu at bruge et bibelsk begreb på problemstillingen. Det rullende gymnasium besøger 3 folkeskoler. 2

4 EUD Effektiv institutionsdrift a) K13 b) Praktikcenter Ad a) Der har hen over foråret været afholdt en møderække med tillidsrepræsentanterne med henblik på i fællesskab at drøfte og udarbejde et kodeks for arbejdstidens anvendelse. illidsrepræsentanterne havde et ønske om at indgå en med forberedelsesfaktorer og satser, hvilket ledelsen ikke kunne imødekomme, idet ov 409, som et bredt flertal i olketinget stod bag, havde den implicitte forudsætning, at arbejdstiden skulle normaliseres i forhold til det øvrige såvel private som offentlige arbejdsmarked. Resultatet er blevet, at ledelsen har udarbejdet et kodeks, som tillidsrepræsentanterne dog ikke har taget afstand fra, og som de loyalt vil samarbejde om, selv om de ikke har ansvaret for det. Det synes ledelsen er tilfredsstillende. Der er i øvrigt udarbejdet tidsregistreringsværktøjer, og lederne er klædt på til at håndtere de nye retningslinjer. edelsens forventninger er, at der vil opstå startvanskeligheder, men at det i løbet af det første år vil finde et naturligt leje med fleksibilitet fra såvel lærerne som ledelsen lokalt. Kodeks fastlægger tilstedeværelsespligt med en vis fleksibilitet, og det er ledelsens vurdering, at der er indbygget de nødvendige værktøjer i overensstemmelse med lovens intentioner, der kan sikre effektiv institutionsdrift i bredeste betydning og mere undervisning for de samme ressourcer. Ad b) praktikcenter blev godkendt til alle de uddannelser, vi selv udbyder, hvilket så vidt vides, ingen andre skoler blev. Det betød, at opgaven på en række felter blev lettere, idet vi så ikke skulle etablere samarbejder med andre skoler. Imidlertid havde andre skoler behov for samarbejdet med os, blandt andet var der et stort pres for at udlægge vore godkendelser. Det har vi kun gjort i de tilfælde, hvor det gav god mening, og hvor elever enten ikke erfaringsmæssigt ville flytte, eller hvor vi ikke ville kunne løfte opgaven. Det gælder f.eks. på tandklinikuddannelsen. kolen har koblet det opsøgende arbejde sammen i virksomhedscentret, således at der sker en koordinering af arbejdet med virksomhedskontakt, hvad enten det drejer sig om lærepladser, virksomhedspraktik eller amu-kurser. amtlige afdelinger har udarbejdet praktikmål, og der er udarbejdet en elevhåndbog. Der er udviklet de nødvendige administrative procedurer, der gør, at praktikcentret er i fuld drift, og det er ledelsens vurdering, at vi kan imødese det tilsyn, der er varslet i efteråret 2014, med sindsro. Det, der er bekymrende set i et uddannelsesperspektiv, er, at aktiviteten er stigende i praktikpladscentret. Det, der var tænkt som en kompenserende foranstaltning for at gøre en uddannelsesgaranti troværdig, ser ud til at få et højere og højere omfang, samtidig med at det ordinære antal praktikpladser falder. Det sker i en kontekst med begyndende opsving i samfundet og mangel på faglært arbejdskraft. 3

5 tyrket faglighed a) tyrke fagligheden. Inden for rammerne af gældende bekendtgørelser at ændre skæringspunktet mellem teori og praktik i erhvervsuddannelsernes/eux skoledel med henblik på at gøre uddannelserne mere attraktive og sikre et bedre fundament for videregående uddannelse og dermed bedre opfylde virksomhederne behov. b) Kompetenceudviklingsplan for lærerne. UP under lup. Kulturforandringsproces. c) Innovation forretningsforståelse kulturforståelse selvstændighed - iværksætteri Gennem processen UP under lup UP er den lokale undervisningsplan er de enkelte uddannelsesplaner i samarbejde med kvalitetsafdelingen blevet gennemarbejdet og revideret. Afdelingerne har haft særligt fokus på at indarbejde de nye fagområder, innovation, iværksætteri og forretningsforståelse i uddannelsesplanerne og få disse godkendt i de lokale uddannelsesudvalg. Det er ledelsens vurdering, at erhvervsuddannelserne i mange afdelinger mangler at arbejde udviklingsorienteret med den lokale undervisningsplan, så det ikke er en plan, der hales frem, når ministeriets fagkonsulenter kommer på inspektion, men er et levende værktøj, der udvikler undervisningen og det faglige niveau. Det vil stille store krav i forbindelse med eud-reformen. Det er imidlertid tilfredsstillende, at skolens øverste leder har fået en garanti for, at de lokale undervisningsplaner er opdaterede, godkendte og er styrende for den daglige undervisning. Kompetenceudvikling af lærerne er der ikke arbejdet tilstrækkeligt med, det må optakten til reform af eud gøre noget ved. Dog er der arbejdet i pædagogisk råd med at etablere endnu en pædagogisk konference, der løber af stablen i uge 31 med 2 temaer, didaktik og innovation. Administrationen Effektiv institutionsdrift a) Økonomiske modeller i relation til K 13 b) Udvikling af risikostyringsmodel c) Økonomiske styrings- og dokumentationsmodeller for praktikcenter, brobygning/introforløb d) Analyse og eventuel beslutning om køb af Docunote. Ad a) Der er udarbejdet og implementeret såvel et registreringssystem til udmelding af aktivitetsplaner, som et system til registrering af månedlige aktivitetsopfølgninger. pfølgningsskemaerne er forbedret undervejs i løbet af K13s første leveår, og der foreligger nu et hensigtsmæssigt styringsværktøj. Det har endnu ikke været muligt at udarbejde et alternativ til det hidtil kendte timetal/årselev, der arbejdes på at udvikle et værktøj, som kunne være årsværk /årselev. Eller måske knytte op til konkrete løndata. Ad b) Der er udviklet et stresstest-værktøj ud fra følgende scenarium: Elevtallet viser en tilbagegang ved tilmelding en marts på 12 % Nedgangen er jævnt fordelt Vi opfatter ikke problemet som alvorligt før 1. juni Vi afskediger ikke administrativt personale eller ledere Vi er først klar til at afskedige lærere 1. september (varslinger og forhandlinger) 4

6 Vi har gennemspillet dette ikke urealistiske scenarium og beregnet konsekvenserne for skolens økonomi. rne arbejder indenfor små marginaler og underlagt betydelig politisk regulering, hertil skal lægges mange faste omkostninger, der ikke lader sig regulere selv på mellemlang sigt (1år). Kombineret med et betydeligt investeringsbehov er det nyttigt at kunne arbejde med risikostyring. Det har skolen nu værktøjer, der kan håndtere. Ad c) Der er udarbejdet en dokumentationsmodel, som skal understøtte praktikcentrets behov for forskelligt statistisk materiale som led i at følge udviklingen og kunne dokumentere den. Der er udarbejdet en efterkalkulationsmodel, som behandler dækningsbidraget i 2 forskellige faser. Der er også udarbejdet statistisk materiale for fremmødet, og til skolens overraskelse er der 15 % af de tilmeldte elever, som aldrig møder op, med et betydeligt tab for til følge, idet der er allokeret midler til lærerdækning. Der foregår nu en drøftelse med Herning kommune om, hvordan folkeskolerne kan arbejde med den problemstilling. Det er vurderingen, at der skal en central procedureløsning til i skoleforvaltningen på Rådhuset. Ad d) Analysearbejdet har resulteret i at Docunote købes og i først omgang skal implementeres i itafdelingen og i bygningsforvaltningen. I begge afdelinger er der betydelige data og dokumenter, der skal håndteres, og uden et system og en systematik er disse betydelige data følsomme over for at ledende medarbejdere kunne få forfald eller kunne have et ønske om at forlade. Derudover er det ressourcebesparende at have en effektiv dokumenthåndtering og søgefunktioner. ystemet er under implementering i begge afdelinger og flytning af data er i gang. Implementering i direktionssekretariat, kursuscentret og administrationen generelt forventes påbegyndt i september ekretariatet Effektiv institutionsdrift a) Docunote analyse + potentiel implementering tyrket faglighed b) Revitalisering af mission/vision igangsætte arbejdet i bestyrelsen c) okus på pædagogisk ledelse hos uddannelseslederne (1 modul på PD svarende til 10 ectspoints) okus på kunderne d) mdømmemarkedsføring testimonials Ad a) Målrealiseringen er beskrevet ovenfor. 5

7 Ad b) Der har været nedsat en bredt funderet gruppe blandt lederne, der har arbejdet med at revitalisere mission/vision. Den bærende ide har været at finde formuleringer med større fyndighed i et sprog, der er umiddelbart appellerende til at blive anvendt af skolens medarbejdere. orslaget er godkendt i direktionen og mangler nu bestyrelsens behandling. Ad c) Det har længe været skolens målsætning, at alle ledere skal have en formel uddannelse i ledelse, og det er nu suppleret af et ministerielt krav i relation til eud-reformen,at alle ledere skal have en pædagogisk lederuddannelse svarende til 10 ects point. Der er udviklet et program ved skolens samarbejdspartner i CEU regi, EUC yd, som har tilsluttet sig, og de første ledere er tilmeldt. Der er udarbejdet en aktuel status, som giver skolen et overblik over behovet for alle ledere. Ad d) Der er udarbejdet en testimonialbog, som er klar til at gå i trykken, og som bl.a. skal anvendes til uddeling på kills-dagene i september. Bogen indeholder portrætter af unge, der har gennemført en erhvervsuddannelse, og som har gjort det godt enten i spændende jobs, som selvstændige, eller ved videregående uddannelse. I-center Effektiv institutionsdrift a) Analyse samt beslutning om eventuelt køb af Docunote b) Mersalg til eksisterende kunder Ad a) Målrealiseringen af dette punkt er beskrevet under administrationsafsnittet ovenfor Ad b) Målrealiseringen er lykkedes over al forventning. Udover mersalget har der været yderligere tilgang af en uddannelsesinstitution, og der drøftes med yderligere institutioner om helt eller delvis overgang til drift hos it-center. I og med nærværende dokument efter godkendelse i bestyrelsen skal offentliggøres på skolens hjemmeside, undlades det at opliste mersalget og de institutioner, med hvem der foregår drøftelser i nærværende afrapportering. Catering: Effektiv institutionsdrift a) Konsolidering af overskud på driften tyrket faglighed b) okus på kunderne 6

8 Ad a) verskud på driften af catering er på alle institutioner en meget stor udfordring. Ikke desto mindre lykkes det ganske godt ved, ikke mindst ved at forsøge at opnå kritisk masse. Det er lykkedes at indgå en kontrakt med VIA Ikast seminariet om levering af produkter, og salg udover Herning Gymnasium og Erhvervsakademiet lægger det en bund under de faste omkostninger. Derudover har der været arbejdet med at minimere madspild, og der er sket et kompetenceløft i centralkøkkenet ved ansættelse af flere faglærte. Ad b) Der har været sat fokus på kunderne i form af at udvikle produktsortimentet, ansætte faglærte i centralkøkkenet, kursusdeltagelse for alle medarbejdere, og cateringchefens deltagelse i elevrådsmøder i gymnasiet, hvor driftssituationen har været mest forbundet med vanskeligheder. Catering er således inde i en god udvikling såvel sortimentsmæssigt som økonomisk. Målene er samlet set nået med stor grad af målopfyldelse. Det mål, hvor målet ikke er nået på et tilfredsstillende niveau, er målet om en samlet kompetenceudviklingsplan for eud-lærerne, hvor målopfyldelsen er pauver. gså for så vidt angår den lokale undervisningsplan i projektet UP under lup, kunne resultatet have været bedre. All øvrige mål er opnået med meget stor grad af målopfyldelse. Herning, den 26. juni 2014 John Egebjerg Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad for basisrammen: 85 %

9 Afrapportering 2013/2014 Institutionsmålenes ekstraramme direktørkontrakten Ekstrarammen indeholder mål og initiativer, som skal være synlige og markante. Helt overordnet er målsætningerne rubriceret indenfor 3 overordnede kategorier, idet dog kun effektiv institutionsdrift og fokus på kunderne indgår i ekstrarammen: 1. Effektiv institutionsdrift 2. tyrket faglighed (indgår ikke i ekstrakontrakten) 3. okus på kunderne Et væsentligt element, der rammer indenfor alle 3 overordnede kategorier, så der sker forbedringer på alle områder, er implementering af ny arbejdstids for lærerne i gymnasiet, K 13, og forberedelse af lov 409 med et ledelseskodeks til iværksættelse i august Ad1. Effektiv institutionsdrift HG-byggeri Ved periodens udløb er der foretaget bedømmelse af projektforslagene til nyt HG-byggeri. Processen er forløbet efter planen, dog ikke uden vanskeligheder undervejs, dels fordi den kommende eudreform har givet anledning til, at projektet skulle revurderes, og dels opstod et uforudset forureningsproblem i forbindelse med nedrivningen af bygning 2, den tidligere HX-bygning. Endelig viste der sig et lokalplansproblem med byggehøjden, som vores rådgivere havde overset. Det standsede projektet i 2 måneder, men ved smidig sagsbehandling i Herning kommunes bygningskontor blev problemet løst meget tilfredsstillende. Der kan nu imødeses en tilfredsstillende byggeproces såvel teknisk, arkitektonisk som økonomisk og likviditetsmæssigt indenfor den godkendte og kun marginalt ændrede tidsplan. K13 Implementeringen af K 13 på erhvervsgymnasiet er efter en meget stor indsats fra såvel rektor som uddannelseslederne lykkedes på et højere niveau, end det kunne have forventedes. kolen valgte fra start ikke at indgå en lokal og valgte en åben og offensiv tilgang til at ændre arbejdskulturen. Der foreligger et meget velbeskrevet forløb og vægtig dokumentation for, at målene er nået. Når det første års nøgletal gøres op, forventes det, at der er anvendt 10 minutter mindre på forberedelsestiden i gennemsnit. Denne effektivisering er konverteret på følgende måde i henhold til såvel ministeriernes (inansministeriets moderniseringsstyrelse og Undervisningsministeriet) målsætning som skolens egen målsætning: 1. Ekstra studietid på 129 timer (elevsamvær) 2. Pædagogisk udvikling og nye undervisningsformer 3. Øget vidensdeling 4. Kulturløft 5. Øget antal interne projekter 6. Øget antal af eksterne projekter rettet mod folkeskolen (er beskrevet i andre mål). ald i gymnasiets samlede timeforbrug, der er en direkte omkostningsbesparelse. 8

10 Den samlede 10 minutters effektivisering kan fremadrettet forventes at kunne øges, idet der i de ovenstående punkter er punkter, der ikke vil kræve samme ressourcetræk i år 2 og år 3. allene er i skrivende stund ikke endelige, idet tallene først kan opgøres i august 2014, men det er rektors og økonomidirektørens bedste bud på effektiviseringsindsatsen. Afslutningsvis bemærkes, at effektivisering ikke kun defineres økonomisk som en besparelse men også outputmæssigt, herunder i særlig grad ekstra studietid. amlet set betyder det, at skolens økonomi vil være robust, hvis der politisk bliver flertal i olketinget for at høste en effektiviseringsgevinst i form af taxameterreduktioner eller omlægninger heraf f.eks. til socialt taxameter. kolen har med andre ord udnyttet det ledelsesrum, som de nye arbejdstidsregler stillede til rådighed for skolerne. På eud/amu området blev det i forbindelse med K 13 nødvendigt for olketinget at vedtage lov 409, da parterne ikke kunne blive enige om en normalisering af lærernes arbejdstidsregler i forhold til det øvrige offentlige og private arbejdsmarked. Denne lov træder i kraft den 1. august 2014, og skolens ledelse er klar til at implementere loven med det nødvendige ledelsesrum, og også på dette område uden at indgå en. kolens ledelse har efter dialogmøder med tillidsrepræsentanterne hen over foråret 2014 udarbejdet og udsendt et ledelseskodeks for arbejdstidens anvendelse Principper for tilrettelæggelsen af opgaveløsningen på, og der vil være hensigtsmæssige it-værktøjer parat den 1. august til registrering af arbejdstidens anvendelse og lærernes tilstedeværelse. Der er derfor samme høje forventning til effekterne af de nye regler på eud-området, som der har vist sig på gymnasieområdet. Ad 3. okus på kunderne Vejledningstilbud til folkeskolens elever på eud Der er såvel i gymnasiet som i eud arbejdet meget målrettet på at etablere attraktive tilbud til folkeskolens elever, og det er blevet taget godt imod. p mod 3800, inkl. gymnasiet, har deltaget i et eller flere af vejledningsaktiviteterne. Der henvises til vedlagte oversigt for eud/eux (bilag: ilbud fra EUX/EUD på ). amarbejdet med virksomhederne Et andet element i at fokusere på kunderne har været at forbedre skolens kontakt og dermed image over for virksomhederne. I maj 2014 har virksomhedstilfredshedsmålingerne vist markante forbedringer, således at skolen nu ligger over landsgennemsnittet. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, idet de store skoler normalt ligger lavere end små skoler, som kan have en tættere lokal kontakt. tort set alle skolens strategiske nøgleuddannelser ligger meget flot placeret, kun tre uddannelser skiller sig ud med lav tilfredshed, dog er alle 3 karakteriseret ved, at der er sket markante forbedringer, mest udtalt på frisøruddannelsen hvor tilfredsheden i 2012 var katastrofal lav. Uddannelsen har i flere år har været en problemuddannelse for, men situationen er nu vendt, og eleverne klarer sig fint til svendeprøverne. Der er derfor udsigt til, at tilfredsheden vil nå målet ved næste måling. I forhold til smedeuddannelsen vil der blive sat forøget ledelsesmæssig fokus på uddannelsen. 9

11 amarbejdet med kommunen som interessent amarbejdet med Herning kommune er væsentligt forbedret i løbet af perioden og forløber nu særdeles tilfredsstillende. har bidraget væsentligt til etablering af et konsortium i regi af jobcentret, hvorunder UU-centret nu er organiseret. Konsortiet skal sikre, at de ikke umiddelbart uddannelsesparate ikke havner på kontanthjælp men forsøges gjort uddannelsesparate eller kommer i jobtræning. Hernings kommune har forholdsvis mange unge på kontanthjælp, og et led i at reducere dette meget store problem har været, at borgmesteren har holdt 2 møder på med indbudte erhvervsfolk. Det intensiverede samarbejde har nu endelig resulteret i, at der placeres en fremskudt medarbejder fra i jobcentret. inviterede i sommeren 2013 medarbejdere fra Herning kommune med til World kills, og det har bidraget væsentligt til det intensiverede samarbejde og har betydet, at Herning kommune har sikret, at DK kills afvikles i MCH i Industrien som karrierevej er et andet omfattende projekt, som Metal, Herning kommune, BR og udvalgte virksomheder har iværksat sammen med. Projektet rammer væsentlige interessenter bredt og knytter sig tæt til de politiske mål, som et bredt flertal i olketinget er enige om, og som vil udmønte sig i reformen fra Revitalisering af brobygning og reformulering af grundforløbspakker I perioden er der arbejdet med følgende tilbud og aktiviteter til folkeskolens brobygning, imageskabende aktiviteter for de yngre elever og for begge aktiviteters vedkommende tilbud til fri- og efterskolerne: kills 2014 skoleskills cience factory festival Naturvidenskabsfestival 2014 Innovationsdage i samarbejde med Gymnasium Industrien som karrierevej (Imagekampagne og virksomhedsevents) Hands on kampagnen (3, Metal og HK Privat) Dagligt åbent hus fra 1. august 2014 om følge af reformen, som træder i kraft fra 2015, blev målet undervejs reformuleret, idet grundforløbet ændres radikalt fra sommeren Der er derfor lagt mere vægt på industrien som karrierevej og få opbygget konsortiet bestående af, produktionsskolen, U skolen, H/VUC og Herning kommunes beskæftigelsesafdeling. Det er tanken, at produktionsskolen skal være krumtappen indenfor konsortiet i at udvikle tilbud til elever med særlige behov, altså det der sådan set var meningen med de særlige grundforløbspakker. amarbejdet i konsortiet forløber tilfredsstillende og tillidsfuldt. De 2 mål, der indgår i ekstrarammen, er effektiv institutionsdrift og kundefokus. amlet set er ekstrarammens mål nået med meget stor grad af målopfyldelse. Herning, den 26. juni 2014 John Egebjerg Bestyrelsens vurdering af målopfyldelsesgrad for ekstrarammen: 95 % 10

12 l i t n d e u l b o l ti kesk l o f 14/ Januar M M M M game development camp Dato: Bemærk: ilmelding: August M M M M Innovation Camp Dato: ilmelding: Uge 4/tirs. d. 20. eller tors. d. 22. jan Uge 5/tirs. d. 2. eller tors. d. 29. jan Uge 6/tirs. d. 3. eller tors. d. 5. feb enest 8 uger i forvejen via formular på hjemmesiden. klasse. 8. Deltagerne medbringer deres eget innovationsprojekt, som de arbejder med i løbet af dagen støttet af innovationselever fra hhx. I løbet af dagen er der powerbreaks samt oplæg og øvelser i innovationsteknikker. Naturvidenskabsfestival Dato: Uge 39/tirs. d. 23., ons. d. 24. eller tors. d. 25. sep ilmelding: enest i uge 26 via formular på hjemmesiden. klasse or. gang holder vi naturvidenskabsfestival på HX i Herning. Her kan eleverne gennem leg og læring afprøve forskellige naturvidenskabelige eksperimenter. eptember M M M M M Privatøkonomi Dato: ilmelding: Uge 16/tirs. d. 14. eller tors. d. 16. april 2015 enest 8 uger i forvejen via formular på hjemmesiden. klasse. 8. Undgå luksusfælden! Eleverne introduceres for og afprøver metoder til at administrere deres økonomi selv. Vi ser bl.a. på, hvad pengene fra konfirmationen og fritidsjobbet kan bruges til. ktober M M M M eg med sproget. Dato: Uge 41/tirs. d.. eller tors. d. 9. okt ilmelding: enest 8 uger i forvejen via formular på hjemmesiden. klasse Eleverne lærer hvordan man: overtaler mor, far eller læreren til noget, man gerne vil laver en overbevisende fremlæggelse i skolen holder en god tale til konfirmationen bygger et skriftligt arbejde op på en logisk og overskuelig måde Med HHX-elever som tur-guides lærer man noget om argumentations-, præsentations- og taleteknik. Dato: Uge 44/ tirs. d. 25. eller ons. d. 29. okt ilmelding: Via hjemmesiden i perioden klasse 8. I samarbejde med lokale virksomheder stiller vi eleverne en autentisk erhvervscase. En dag med teamsamarbejde, nytænkning og kreativitet. Elevernes løsningsforslag vurderes af et dommerpanel, og dagens bedste forslag præmieres Media cience Camp Dato: Uge 45/tors. d. 6. nov. + uge 4/tors. d. 20. nov Bemærk: Camps for enkeltelever ikke hele klasser ilmelding: Eleven tilmelder sig selv på hjemmesiden. only klasse 8. girls or piger, der gerne vil arbejde med kommunikation og medier! Bliv klogere på grafisk design, hjemmesider, billedbehandling, mm. på vores Media cience Camp. cience Camp Dato: Uge 46/tors. d. 13. nov Bemærk: Camps for enkeltelever ikke hele klasser ilmelding: Eleven tilmelder sig selv på hjemmesiden. klasse cience Camp er et eksperimenterende værksted, hvor eleverne bygger og programmerer robotter ved hjælp af ego Mindstorm og Arduino micro-controllere. Vi laver også programmer til vores robot NA. sprog- og kulturfestival. Eleverne leger og lærer om sprog, handel, kultur, traditioner mv. Vores HHX-elever agerer turguides hele dagen. Dato: Uge 48/tirs. d. 25. eller tors. d. 2. okt ilmelding: enest 8 uger i forvejen via formular på hjemmesiden. Ma r t s 1 M M M M M April M M M M Palmesøndag kærtorsdag angfredag Påskedag 2. påskedag Bededag Kr. Himmelfartsdag Pinsedag 2. pinsedag Juni M M M M M klasse Juledag 2. juledag Hvordan siger man goddag i New Zealand? Hvordan går man i skole i andre lande? Hvad betyder det at prutte om prisen på en vare og hvor gør man det? Hvornår og hvordan holder kineserne nytår? ebruar 1 M M M M Maj M M M M Innovation Week November 1 2 M M M M December M M M M M Uge 2/tors. d. 8. fre. d. 9 jan (kl ) eller Uge 3/tors. d. 15. fre. d. 16. jan (kl ) Camps for enkeltelever ikke hele klasser Eleven tilmelder sig selv på hjemmesiden. klasse En camp for elever, der er vilde med computerspil og har lyst til selv at designe spil og kan tænke ud af boksen. På camp en træner vi aktivt i udvikling af spilprototyper, der skal stimulere interessen for naturvidenskab. Nytårsdag Det er den enkelte folkeskoles ansvar at informere elever og forældre om, at der under arrangementerne på Gymnasium kan blive taget billeder, som vil blive brugt i markedsføringsøjemed og på de sociale medier.

13 læs mere og tilmeld jer kontaktpersoner Innovation week Anne-Marie Kristensen tlf.: Innovation Camp Anne-Marie Kristensen prog- & kulturfestival Vivian lsen tlf.: Naturvidenskabsfestival Klaus Christensen tlf.: cience Camp Klaus Christensen Game Development Camp Klaus Christensen mød os på facebook 13/14 versigt over tilbud til folkeskolen

14 Innovation Week naturvidenskabsfestival klassetrin 8. HHX Herning Innovation & økonomi IDPUNK: Uge 45 (tirsdag og/eller onsdag) sted: Gymnasium HX Herning IDPUNK: Uge 39 (tirsdag-torsdag) sted: Gymnasium beskrivelse: 1-dags workshop (med indbygget konkurrence) i innovative processer med vejledning af campguides fra vores innovations-studieretninger. Vores elever arbejder målrettet med innovation i uge 45, og tirsdag og onsdag slår vi dørene op for 8. klasser, der vil være med til at idéudvikle og tænke ud af boksen. Alle workshops arbejder med autentiske erhvervscases, som vi stiller til rådighed. kontaktperson: Uddannelsesleder Anne-Marie Kristensen, tlf / mail: Innovation camp kapacitet: Ca. 100 elever pr. dag IDPUNK: Uge 3, 4, 6, 1 og 18 (tirsdage og torsdage) sted: Gymnasium beskrivelse: Jeres klasser medbringer deres eget innovationsprojekt, som de arbejder med en hel skoledag bistået af procesguides fra HHX innovationsklasser. Projektet må meget gerne tage udgangspunkt i en konkret virksomhedsudfordring, som skal være tilgængelig for gruppen af procesguides i god tid før campen. sprog og kulturfestival IDPUNK: Uge 48 (tirsdag og torsdag) sted: Gymnasium beskrivelse: Workshops med leg og læring om sprog, handel, kultur, traditioner, symboler og kropssprog i andre lande. Hvordan siger man goddag i New Zealand? Hvordan handler man med en araber? Hvad er en piñata? Hvornår holder kineserne nytår? Hvad får tyske børn på deres første skoledag? Hvordan laver man churros? Kom og få svar på disse og mange flere spørgsmål på vores sprog og kulturfestival med HHX-elever som turguider. kontaktperson: Uddannelsesleder Vivian lsen, tlf / mail: game development camp klassetrin sted: Gymnasium beskrivelse: av et computerspil! Kunne du tænke dig at lære mere om spil og spiludvikling, og at udvikle dit helt eget computerspil? å skal du deltage i Game Development Camp! Du vil komme til at beskæftige dig med forskellige dele af spiludvikling - såsom gameplay, storyline, gamespace. Erfaring med spiludvikling er absolut ikke et krav, men interessen for computerspil er afgørende. kontaktperson: Uddannelsesleder Klaus Christensen, tlf / mail: kapacitet: 1 klasse pr. dag HHX Herning International kapacitet: Ubegrænset IDPUNK: Uge 2 (torsdag kl. 14:00 til fredag kl. 14:00) enkelt r e s s a l k klassetrin 6.. kapacitet: 100 elever pr. dag kontaktperson: Uddannelsesleder Klaus Christensen, tlf / mail: HX Herning klassetrin HHX Herning Innovation & økonomi kontaktperson: Uddannelsesleder Anne-Marie Kristensen, tlf / mail: beskrivelse: HX-elever formidler viden om forskellige naturvidenskabelige emner. klassetrin science camp HX Herning IDPUNK: Uge 46 (torsdag kl. 14:00 til fredag kl. 14:00) sted: Gymnasium beskrivelse: Robotten bliver din nye skolekammerat. I fremtiden kan robotterne måske have både følelser og være sociale - de kan hjælpe ældre i tøjet og klare de huslige pligter. orestil dig at have en personlig følgesvend, som guider og underviser dig i dine omgivelser. ciencecamp arbejder med udviklingen af robotteknologi. Du vil komme tæt på mange forskellige aspekter af robotteknologi. f.eks. styring, kommunikation, programmering, og kunstig intelligens. kontaktperson: Uddannelsesleder Klaus Christensen, tlf / mail: klassetrin kapacitet: 50 elever kapacitet: 50 elever

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole

Virksomhedsplan 2014. Syddansk Erhvervsskole Virksomhedsplan 2014 Syddansk Erhvervsskole Indhold Kapitel Side Syddansk Erhvervsskole, uddannelsesoversigt 3 1 Syddansk Erhvervsskole, overordnet virksomhedsplan 4 2 Byggeri & Automatik 14 3 Industri,

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard

Eux de første erfaringer udvikling af god praksis. Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Ole Dibbern Andersen Jørgen Theibel Østergaard Eux de første erfaringer udvikling af god praksis Forfattere: Ole Dibbern Andersen og Jørgen Theibel Østergaard

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg-

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg- Qhjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Talentudvikling Samfundsvidenskab og matematik på stx, hhx og htx. 15-09-2011 UVM hjklzxcvbnmrtyuiopasdfg- 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Definition

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere