Faglige kvalitetsoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger"

Transkript

1 Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014

2 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns kommunes politikker og retningslinjer for dagtilbudsområdet... 6 Kvalitetsmål... 7 Pædagogisk udviklingsplan... 9 Pædagogisk læreplan Sprogindsats og sprogvurdering Brobygning Skoleudsættelse Ressourcer Åbningstider Lukkedage Takster Personale Ledelse Pædagogers gennemsnitlige sygefravær fra i Stevns Kommune Afslutning og perspektivering

3 Formål De faglige kvalitetsoplysninger, som præsenteres i denne rapport, tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven og er sammensat af en række oplysninger, der er indhentet fra de enkelte dagtilbud via tilsyn, pædagogiske udviklingsplaner m.v., herunder indgår dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger udgøres af data fra Center Skole & institution og andre relevante centre. Datamaterialet er udarbejdet på baggrund af kommunens eksisterende budget og regnskabsmateriale for De faglige kvalitetsoplysninger bliver samlet i en rapport, Kvalitetsrapport. Denne rapport skal være med til at sikre, at Kommunalbestyrelsen får de relevante informationer om kommunens dagtilbud, og rapporten sætter fokus på en række forhold i dagtilbuddenes virke. Kvalitetsrapporten skal desuden fungere som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, Center Skole & institution og Børneudvalget, således at det sikres, at der er en fortsat udvikling af kvaliteten af kommunes dagtilbud. Kvalitetsrapporten udarbejdes hver andet år og kan findes på Kommunens dagtilbudsstruktur Dagtilbuddene er opdelt i fire områder med hver sin områdeleder, og hvor hver matrikel har en da g- lig pædagogisk leder. Områdelederen har det samlede overordnede ansvar og de daglige pædagogiske ledere har det daglige pædagogiske ansvar, og tilsammen udgør de et ledelsesteam i de enkelte områder. Stevns kommune fører desuden tilsyn med tre private dagtilbud og 16 private børnepassere. Disse private pasningstilbud er ikke omfattet i denne rapport. Oversigt over Stevns Kommunes dagtilbud Område Hårlev Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Rødvig Bulderbo Tryggevælde Lærkehuset Lodbjerggård Strøby børnehave Klippinge børnecenter Humlebien Rødtjørnen Erikstrup børnecenter Dagplejen Rødvig multihus 3

4 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde Når dagtilbuddene skal tilrettelægge deres planlægning og udførelse af det pædagogiske arbejde, skal de tage udgangspunkt i Dagtilbudsloven, Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik og Stevns Kommunes overordnede børne- og læringsyn. Sidstnævnte er udarbejdet i forbindelse med, at den pædagogiske udviklingsplan blev indført og vil blive revideret efter behov. Stevns Kommunes børnesyn Børn skal anerkendes som unikke personer med hver deres særlige forudsætninger. De fagligt kompetente voksne anerkender og forstår børnene, og den pædagogiske praksis tager afsæt i børnenes trivsel, interesser og potentialer. Børns udvikling skal forstås som en helhed. De voksne skal give omsorg og mulighed for leg og aktiviteter, der engagerer, udfordrer og giver mening for børnene. De nære relationer skal prioriteres, og børnenes samspil skal understøttes, så børnenes selvværd styrkes. Børnenes skal have en aktiv rolle i deres egen hverdag. De voksne skal indgå i dialog med børnene og give dem medindflydelse. Med fokus på og anerkendelse af børnenes ressourcer og behov for at lære, støtter de voksne alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab. Stevns Kommunes læringssyn Læring er en livslang proces, der starter ved fødslen og fortsætter hele livet Læring er en proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer, som de gør sig ved at deltage og bidrage i et anerkendende samspil med andre. Der sker ved spontane oplevelser og leg, eller ved at den voksne giver mulighed for, at barnet kan eksperimentere og fordybe sig. Børn lærer på forskellige måder. Nogle børn lærer mest ved at mærke på ting, nogle skal se og andre skal høre. De forskellige måder skal tilgodeses i hverdagen. Læring sker typisk i følgende tre læringsrum: 1. Typisk aktiviteter med fastlagt indhold. Den voksne har til hensigt at lære barnet noget bestemt. F.eks. Regler for en leg, vente på tur ved samling. 2. Typisk aktiviteter hvor børnenes ideer, forslag og handlinger bestemmer aktiviteten. 3. Typisk aktiviteter bestemt af miljøet. De pædagogiske handlinger og overvejelser er ikke direkte synlig, men ligger underforstået. F.eks. overvejelser vedr. legepladsen indretning, indkøb af materialer og legetøj 4

5 Pædagogisk tilsyn Tilsyn i kommunale og private dagtilbud Dagtilbudsloven foreskriver, at Stevns Kommune skal føre tilsyn med kommunens dagtilbud, private dagtilbud og private børnepassere. Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddene overholder gældende lovgivning og lokale politiske vedtagne retningslinjer, og at Kommunalbestyrelsen kan få de fornødne informationer om det faglige arbejde, således at en fortsat udvikling kan støttes ved eventuelle indsatser. Der tilstræbes, at der foretages tilsyn mindst én gang årligt i dagtilbuddene. Der kan være tale om både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Selve tilsynet er dialogbaseret og bygger på en manual, der skal være med til at sikre en ensartethed i tilsynene. Ydermere skal den sikre en objektiv vurdering af det enkelte dagtilbuds p æ- dagogiske praksis og daglige drift. Fokuspunkter ved tilsyn i kommunale og private dagtilbud: Dagtilbuddets værdier Kvalitetsmål Kostpolitik Pædagogiske læreplaner herunder dokumentation og evaluering Sprog og sprogvurderinger Børn med særlige behov Brobygning Personalesamarbejde Forældresamarbejde Andre aktuelle punkter Tilsyn hos private børnepassere I forhold til de private børnepassere sker tilsynet ligeledes efter en manual for at sikre ensartethed og en objektiv tilgang i tilsynene. Det tilstræbes, at der foretages tilsyn mindst to gange årligt hos de private børnepassere. Det er både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Fokuspunkter ved tilsyn hos private børnepassere: Aktiviteter med børnene Indeklima Hygiejne Garderobeforhold Generel sikkerhed ved f.eks. indendørs og udendørs legeområde, brændeovne, trapper, kemikalier, medicin, pusleplads, opbevaring og placering af barnevogne m.v. Andre aktuelle punkter 5

6 Stevns kommunes politikker og retningslinjer for dagtilbudsområdet Udover Dagtilbudsloven, Stevns Kommune sammenhængende børnepolitik, og det overordnede børne og læringssyn er der udarbejdet en række politikker og retningslinjer for dagtilbudsområdet, som dagtilbuddene også har pligt til at skulle forholde sig til og arbejde efter. Politikkerne og retningslinjerne kan læses i deres fulde længde på Politikker og retningslinjer for dagtilbud i Stevns Kommune Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik Styrelsesvedtægt for dagtilbud Pædagogisk udviklingsplan, herunder pædagogisk læreplan Kvalitetsmål Kvalitetsstandard Visitationsregler Handleguide for børn i alderen 0-6 år Beredskabsplan og handlevejledning ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Brobygningsskema fra Sundhedsplejen til dagtilbud Brobygningsskema fra dagtilbud til dagtilbud Brobygningsskema fra børnehave til SFO og skole Kostpolitik dagtilbud Principper for et sundt frokostmåltid Alkoholpolitik dagtilbud Retningslinjer for udlevering af medicin Retningslinjer for pædagogisk tilsyn Retningslinjer for godkendelse af private børnepassere Godkendelseskriterier for private leverandører Procedure for skoleindskrivning Procedure vedr. udskydelse af skolestart Minimumsstandard på legepladser Retningslinjer for tilsyn af legepladser 6

7 Kvalitetsmål Stevns Kommune fastsætter hvert år kvalitetsmål for dagtilbudsområdet. Dette sker efter, at der er gennemført en opfølgning på det foregående års kvalitetsmål. Sprog og sprogtilegnelse vil desuden blive uddybet under punktet Sprogindsats og sprogvurderinger. I følgende skema er målene for 2013 og opfølgningen af disse mål beskrevet. Mål for 2013 Indikator Resultatkrav Bemærkninger til resultatmålingen maj 2014 Sprog og sprogtilegnelse Efter konkret vurdering sprogvurderes børn med sproglige udfordringer eller andre problemstillinger med en sprogvurdering i tre års alderen. Resultatet af sprogvurderingen opdeler børnene i tre grupper: Generel, hvor der ikke skal foretages yderligere tiltag udover den almindelige sprogstimulering. Fokuseret, hvor der kræves en ekstra indsats fra dagtilbud og forældre. Særlig, hvor der kræves en særlig indsats fra eksternt fagpersonale, dagtilbud og forældre. Det forudsættes, at arbejdet med de konkrete mål for sprog og sprogtilegnelsen indarbejdes i den generelle pædagogik. 40% af de børn, der ved tre års sprogvurderingen kommer i den fokuserede gruppe, skal ved overgang til skole være rykket over i den generelle gruppe. Alle børn skal ved overgang til skole have kendskab til tal og bogstaver. 90% af børnene skal ved overgang til skole kunne leve op til de beskrevne indikatorer vedr. begreber. Dagtilbuddene har meldt tilbage, at der har været arbejdet målrettet og bevidst med sprog og sprogtilegnelse. Resultaterne af sprogvurderingerne viser, at Stevns Kommune har flere børn i den særlige gruppe end landsgennemsnittet, men at der er tegn på en positiv bevægelse hen mod de to andre grupper. Størstedelen af de børn der ved sprogvurdering landede i den fokuserede gruppe, var ved overgang til skole rykket til den generelle gruppe. Stort set alle børn kunne ved overgang til skole leve op til de beskrevne indikatorer vedr. begreber Det kunne f.eks. være dialogisk læsning, rim, remser, boghjørne, sang mv. I sprogarbejdet indgår desuden tal, bogstaver og begreber. Der skal derfor arbejdes med følgende: Skrivning af eget navn Kendskab til egen adresse Begreber som f.eks. højre/venstre, op/ned, for- 7

8 an/bagved, stor/lille Børns kondition og motionsvaner Børn i dagpasning kan gå længere ture og er vant til det. Børn er vant til at være fysisk aktive ved leg og organiseret bevægelse. Det forudsættes, at arbejdet med de konkrete mål for konditionen, indarbejdes i den generelle pædagogik og at der søges indarbejdet elementer fra rytmik, dans, sport og spil. Det er børnehaven selv, der foretager målingen. Alle børn kan i april, umiddelbart før overgang til SFO gå 4 km på 1 time Alle børn kan ved overgang til SFO løbe 1 km, uden at gå eller holde pause Dagtilbuddene har meldt tilbage, at næsten alle børn var i stand til at gennemføre resultatkravene. Der er blevet arbejdet målrettet og bevidst med emnet i alle dagtilbud. Eksempler på aktiviteter i det pædagogiske arbejde omkring dette kvalitetsmål: Ugentlige løbeture med kommende skolebørn Fælles motionsdage i de forskellige områder Fælles motionsdag for vuggestuebørn Obligatorisk rytmik i legestuerne Morgengymnastik 8

9 Pædagogisk udviklingsplan Som led i kvalitetssikringen af dagtilbudsområdet skal dagtilbuddene udarbejde en pædagogisk udviklingsplan, der skal afleveres hvert andet år. Den pædagogiske udviklingsplan skal udarbejdes efter en skabelon, og det er meningen, at den skal beskrive dagtilbuddenes fremadrettede pædagogiske arbejde. Den skal desuden indeholde en afrapportering til forvaltning og det politiske niveau for de foregående år. De enkelte områders pædagogiske udviklingsplan kan læses på deres hjemmesider. Skabelon for pædagogisk udviklingsplan: 1. Indholdsfortegnelse 2. Forord/indledning 3. Stevns Kommunes overordnede børne- og læringssyn 4. Præsentation af området: Hvem er vi (fakta om området) Ledelse Personalesamarbejde Forældresamarbejde 5. Områdets værdigrundlag 6. Pædagogiske princippet 7. Områdets arbejde med de politiske besluttede kvalitetsmål 8. Den pædagogiske læreplan og børnemiljøvurdering: Beskrivelse af de seks obligatoriske temaer Mål Handlinger ud fra de fastlagte mål Succeskriterier ud fra de fastlagte mål Børn med særlige behov Dokumentation Evaluering Beskrivelse af arbejdet med at sikre børnemiljøet 9. Rapportering til forvaltning og politisk niveau 9

10 Pædagogisk læreplan Generelt I Stevns kommune tilrettelægger dagtilbuddene selv arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Der er frihed til at vælge hvilken metode dagtilbuddene vil benytte i arbejdet med de 6 temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Nogle dagtilbud arbejder med alle 6 temaer over hele året, andre arbejder med fokuseret indsats på udvalgte temaer. Temaerne vælges med udgangspunkt i børnegruppens behov. Der er ikke et centralt krav om, at dagtilbuddene bruger en specifik læreplansskabelon, dog skal den pædagogiske læreplan indgå i den samlede pædagogiske udviklingsplan, der skal udarbejdes hvert andet år. Der er heller ikke et centralt krav om, at dagtilbuddene skal benytte en specifik dokumentations- og evalueringsmodel, men der opfordres til, at dagtilbuddene benytter sig af de forskellige modeller, der er udarbejdet for området. Valg af temaer og mål sker i samarbejde mellem områdelederen og de daglige pædagogiske ledere og skal præsenteres for områdebestyrelsen. I denne rapport er der udvalgt at udarbejde en fælles beskrivelse af følgende temaer: Dokumentations- og evalueringsværktøjer Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov indenfor de pædagogiske læreplaner Arbejdet med et godt børnemiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde En samlet vurdering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 10

11 Beskrivelse af dokumentations- og evalueringsværktøjer Til dokumentering og evaluering af dagtilbuddenes pædagogiske arbejde, anvender områderne en del forskellige materialer: Børneintra Tegn på Læring (materiale fra Danmarks evalueringsinstitut (EVA) Evalueringsskemaer SMTTE modellen (Sammenhæng, tiltag, tegn, evaluering) Billedplancher, fotos, video Praksisfortællinger Barnets bog Dagbøger på stuen Observationer Det anbefales at: Der fortsat er fokus på at få oparbejdet en dokumentations og evalueringskultur i alle dagtilbud, således at det sikres, at medarbejderne har mulighed for at foretage de nødvendige pædagogiske refleksioner over det pædagogiske arbejde. Der fortsat er fokus på at få en regelmæssig og hensigtsmæssig arbejdsgang i forhold til dokumentation til forældrene, så der skabes mulighed for dialog barn-forældre, forældremedarbejdere. 11

12 Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov Alle dagtilbud løfter dagligt en stor opgave omkring børn med særlig behov. Grundlæggende tilrettelægges arbejdet ud fra barnets behov og med sigte på inklusion. Der arbejdes hele tiden med udvikling af inkluderende børnemiljøer og fællesskaber i dagtilbuddene. I alle dagtilbud skal det fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan børn med særlige behov imødekommes og inkluderes i dagtilbuddets aktiviteter. Der arbejdes bevidst med at tilrettelægge rummelige læringsmiljøer. Blandt andet kan det nævnes, at børnene nogle gange opdeles i mindre og for dem overskuelige grupper. Nogle af områderne arbejder ud fra en bestemt model, ICDP, (International Child Development Programme), der er en relations og ressourceorienteret pædagogik. Børnene har tilknytning til kendte voksne, og der tilrettelægges en forudsigelig daglig struktur med aktivitetsplaner. Stevns kommune lægger vægt på, at den primære indsats skal ske i det nære miljø. Der lægges vægt på dialogen og forældreinddragelsen i forhold til det enkelte barn, men også i forhold til hele børnegruppen. Efter behov udarbejdes der individuelle handleplaner for barnet, hvilket sker i samarbejde med forældrene. Der afholdes forældresamtaler efter behov for her at sikre inddragelse og fælles forståelse af børnenes behov og udviklingspotentiale. Der er udarbejdet en Handleguide for dagtilbud, der anviser handleveje og værktøjer til det pædagogiske personale. Der samarbejdes tæt både internt i de enkelte dagtilbud, i området og med alle relevante samarbejdspartnere omkring alle former for forebyggelse og støttende indsatser. D Konsultative distriktsteam et Der foregår et tæt samarbejde omkring børn med særlige behov, og personalet i dagtilbuddene har mulighed for at søge konsultativ bistand fra det konsultative distriktsteam, der består af sundhedsplejersker, talehørepædagoger, psykologer og familiekonsulenter. Der afholdes månedlige tværfaglige møder med det konsultative distriktsteam i de enkelte områder. Formål med disse møder: At tilføre tværfaglige overvejelser og vurderinger til den egenfaglige afklaring af, hvordan den daglige indsats (overfor barnet) tilrettelægges. At skabe grundlag for fælles faglig vurdering af, om indsatsen i dagtilbud og skole, skal suppleres med undersøgelser og eller indsats fra andre faggrupper for at imødekomme (barnets) behov. At skabe grundlag for vurdering af, hvorvidt (barnets problemer) udfordringerne har en karakter, der nødvendiggør afklaring af, hvorvidt der skal foranstaltes indsats efter Servicelovens bestemmelser. 12

13 Specialtilbud for børn med særlige behov Stevns Kommune har tre specialgrupper med i alt 18 pladser for børn i førskolealderen, der har behov for særlig hjælp og støtte. Grupperne er oprettet efter Dagtilbudsloven. De tre grupper er tilknyttet hvert sit dagtilbud og følger deraf det almindelige dagtilbuds å b- ningstider og lukkedage. Formålet med disse grupper er, at der bliver gjort en tidlig indsats for barnet, således at det på sigt bliver i stand til at indgå i normalmiljøet. Der arbejdes med individuelle handleplaner, og der lægges vægt på, at det pædagogiske arbe j- de foregår i et stimulerende og udviklende miljø, hvor der er fokus på inklusion og sociale relationer samt barnets ressourcer og kompetencer. At specialgrupperne er placeret ved et almindeligt dagtilbud, giver nogle fordele. Det giver bø r- nene i specialgruppen mulighed for både at trække sig tilbage i et overskueligt miljø med få børn, og for at nyde godt af at være sammen med andre børn, alt efter hvad det enkelte barn magter i de forskellige situationer. Oversigt over børnenes primære problemstillinger (opgjort september 2014) Autisme eller under udredning herfor ADHD eller under udredning herfor Retarderet Tilknytningsforstyrrelse Sen udvikling Sproglige og motoriske vanskeligheder Andre handicaps Det anbefales at: At der fortsat arbejdes med implementering af inklusionsstrategi At der sættes fokus på medarbejderuddannelse i arbejdet med den anerkendende tilgang og i arbejdet med relationsdannelse 13

14 Arbejdet med et godt børnemiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde Alle dagtilbud skal drøfte og beskrive, hvordan de sikrer Børnemiljøet følgende tre områder: Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø Det æstetiske børnemiljø Det kan være er en udfordring at løfte opgaven, da de enkelte dagtilbuds fysiske rammer inde som ude er meget forskellige. En del af dagtilbuddene har gennemført en børnemiljøundersøgelse, andre dagtilbud har haft fokus på børnemiljøet i deres pædagogiske læreplan, andre igen har tilrettelagt aktiviteter i hverdagen, hvor børnemiljøet har været i fokus. Det kan konstateres, at alle dagtilbud har haft fokus på løbende strukturelle tilpasninger for at sikre, at rammen om de daglige aktiviteter tilpasses børnene, årstiden og personaleressourcerne, således at de tilgodeser et godt børnemiljø. Det anbefales at: Alle dagtilbud forsat har fokus på at sikre børnemiljøet og at beskrivelse heraf indarbejdes i de kommende pædagogiske læreplaner. Dagtilbuddene benytter sig af det materiale, som DCUM (Dansk Center For Undervisningsmiljø) har udarbejdet til dagtilbudsområdet Barnet i centrum forskningsprojekt Stevns kommune deltager med 12 medarbejdere fra vuggestuer og dagplejen i et to årigt forskningsprojekt Barnet i centrum, hvilket sker i samarbejde med 17 andre kommuner og Aarhus universitet. Projektet har til formål at finde frem til ny viden om 0-3 års området. Projektet er et aktionsforskningsprojekt, hvilket vil sige, at deltagerne får oplæg og ny teoretisk viden fra forskere, som de kan tage udgangspunkt i, når de efterfølgende skal afprøve forskellige tiltag i egen praksis. Den opsamlede viden fra praksis bliver derefter givet videre til forskerne. Der har allerede været afprøvet mange forskellige ting i dagtilbuddene, og der tegner sig et billede af vigtigheden af følgende nøgleord: fælles fundament, struktur, læring, nærvær, samspil, relationer mv. Forskningsprojektet forventes afsluttet december 2014, hvorefter der vil blive udarbejdet en rapport, udgivet en bog mv., ligesom deltagerne fra Stevns Kommune vil arbejde på at få udbredt resultaterne og den ny viden til resten af kommunen. 14

15 Samlet vurdering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner i kommunens dagtilbud Samlet set vurderes det, at der i alle dagtilbud arbejdes målrettet med de 6 temaer, og at der arbejdes med faglig indsigt og engagement. Der er dog forskel på, hvordan de enkelte dagtilbud griber opgaven an, da det både er vigtigt at arbejde efter de politiske mål, områdets fælles mål distriktets mål, men også efter personalegruppens egne mål og årsplaner, ligesom der skal være plads til, at den enkelte pædagog kan bruge egne kompetencer og egen motivation i det pædagogiske arbejde. I de fleste dagtilbud udarbejdes der overordnede beskrivelser af de seks temaer fra den pædagogiske læreplan, som efterfølgende nedbrydes til mindre projekter for på denne måde at sikre, at børnegruppen inddrages, udvikles og udfordres ud fra børnenes niveau og kompetence. De enkelte dagtilbud anvender mange forskellige former for dokumentation af hverdagens daglige aktiviteter. Der lægges stor vægt på, at læreplansarbejdet bliver synligt for forældrene i barnets dagtilbud og for områdebestyrelsen. Det fremgår af notater fra de pædagogiske tilsyn, hvis der er dagtilbud, hvor der fremadrettet skal arbejdes mere målrettet og struktureret med at få rammesat læreplansarbejdet, at formulere konkrete læringsmål, samt systematisk at dokumentere og evaluere de opstillede mål. Der arbejdes hen imod, at arbejdet med den pædagogiske læreplan udover at være mål og rammesættende, også fungerer som basis for personalets egen refleksion og evaluering. Det vil sige, at der skal arbejdes didaktisk, idet der her sættes fokus på sammenhæng mellem planlægning, aktiviteter, dokumentation og evaluering. Der skal være fokus på udnyttelsen af det fælles potentiale, der findes hos den enkelte medarbejder, de enkelte dagtilbud og på områdeniveau. Sigtet er mere målrettet pædagogik i hverdagen samt større bevidsthed om betydningen af struktur og organisering af det pædagogiske arbejde. Det anbefales at Der fortsat er fokus på at arbejde didaktisk i forhold til den pædagogiske læreplan, idet der bør arbejdes med at skabe sammenhæng mellem målsætning, planlægning, aktiviteter, dokumentation og evaluering, således at medarbejderne får mulighed for at foret age de fornødne pædagogiske refleksioner over det pædagogiske arbejde. Der forsat er fokus at sikre informationsflowet til forældrene. 15

16 Sprogindsats og sprogvurdering Der bliver foretaget en sprogvurdering af de børn, som det pædagogiske personale vurderer, har behov for sprogstimulering på grund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold. 3-årige børn som ikke går i dagtilbud, og alle tosprogede 3-årige børn skal sprogvurderes. Sprogvurderingen og sprogstimulering skal varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven. Sprogindsats og sprogvurdering Formålet med sprogvurderingen Hvilket materiale anvendes? Resultat En generel indsats En fokuseret indsats En særlig indsats At sikre, at de børn, som ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, bliver identificeret tidligt og i forlængelse heraf får den nødvendige sprogstimulering. At kvalificere den generelle sprogunderstøttende indsats således, at den tilgodeser både gruppen og det enkelte barns forudsætninger, kompetencer og behov. At personalet gennem sprogvurderingerne får bedre mulighed for at vejlede forældre i, hvordan de kan støtte op om deres barns sproglige udvikling. At personalet i dagtilbuddene kvalificeres til den sprogstøttende og sprogudviklende opgave gennem kompetenceudvikling, vejledning og rådgivning. At personalet får redskaber til at tilrettelægge en mere differentieret indsats i dagtilbuddene, således at børnene får mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Socialministeriets Efter sprogvurderingen drøfter forældre, den sprogansvarlige og barnets pædagog resultatet. Sprogvurderingsresultatet skal altid vurderes sammen med f.eks. iagttagelser og anden information fra forældre samt øvrige medarbejdere, der kender barnet godt. På denne måde fremkommer et bredt billede af barnets sproglige udvikling. Opfølgningen på sprogvurderingen og øvrige iagttagelser kan give anledning til en generel indsats, en fokuseret indsats eller en særlig indsats Har fokus på børn med normal sproglig udvikling. Der er alene brug for en generel sproglig indsats, som den er beskrevet i dagtilbuddets pædagogiske læreplan. Har fokus på, at der tilrettelægges særlige sproglige indsatser, der tilgodeser, at et barn, eller en gruppe af børn, får den nødvendige opmærksomhed omkring sproget i de daglige aktiviteter. Der kan efter aftale med forældrene evt. inddrages en talehørelærer fra Familieafdelingen. Her er der fokus på børn, der ikke har tilegnet sig sproget på et alderssvarende niveau. Der kan være behov for specialpædagogisk bistand fra en talehørelærer. Sammen med forældrene kan det aftales, at talehørelæreren i PPR kontaktes med henblik på vejledning og eventuelt en nærmere udredning af barnets sproglige udvikling. 16

17 Tosprogede børn For at give de tosprogede børn gode muligheder for at tilegne sig dansk inden skolestart, gennemfører Stevns Kommune sprogvurdering og sprogstimulering af de 3-6 årige børn. De tosprogede børn, som går i dagsinstitution, bliver tilbudt særlig støtte, hvis barnet gennem sin hverdag i hjem og i dagtilbud ikke vil kunne tilegne sig tilstrækkeligt dansk inden skolestart. Sprogstimuleringen finder sted i barnets dagtilbud. En pædagog varetager opgaven omkring sprogstimulering for den gruppe børn, som ikke umiddelbart tilegner sig det danske sprog, men ikke har specifikke sprogvanskeligheder. Talehørelærerne indgår omkring børn med specifikke sprogvanskeligheder. Procedure for sprogstimulering af tosprogede småbørn 1. Når flygtningefamilier med småbørn kommer til landet, er Borgerservice første kontakt til familien. 2. Barnet tilbydes plads i dagtilbud(dagtilbud eller dagpleje) på lige fod med danske børn. 3. Dagtilbuddet henvender sig til talehørelæreren ved behov for ekstra sprogstøtte til barnet. 4. Ud fra et individuelt skøn foretaget af Talehørekonsulenten /den lokale talehørelærer kan det enkelte barn modtage ekstra sprogstøtte, idet det enkelte dagtilbud kan få et antal timer til at varetage denne opgave. Talehørekonsulenten råder over en pulje timer til dette formål. 5. I forbindelse med tildeling af støttetimer skal der udarbejdes en plan for, hvad timerne skal anvendes til, og der skal laves en målsætning, som evalueres efter nogen tid - min. hvert ½ år 6. Talehørekonsulenten /talehørelærerne varetager opgaven med vejledning af dagpasningspersonalet med hensyn til sprogstimulering og brugen af støttetimer. 17

18 Sprogvurderingsresultater 3 årige børn Samlet antal børn Stevns kommune Generel gruppe Fokuseret gruppe Forventet på landsplan Særlig gruppe Det anbefales at At dagtilbuddene fortsat har stort fokus på sprog og sprogtilegnelse, således at andelen af børn, der kommer i den fokuserede og særlige gruppe kan formindskes i de kommende år. 18

19 Brobygning Stevns Kommunes organisering af brobygning For at sikre det enkelte barn et så godt skift som muligt, hvad enten det er til et nyt dagtilbud, SFO eller skole, er der udarbejdet nogle minimumskrav for, hvordan dette skift skal foregå. Der skal som minimum udfyldes et brobygningsskema, der tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Skemaet har følgende formål: at sikre barnet får den bedst mulige start at børn i vanskeligheder kan få den fornødne hjælp at alle parter positivt anerkender viden om banet i et samarbejde at alle parter anerkender, at det samme barn kan optræde forskelligt i familie, dagtilbud, SFO eller skole Det skal bemærkes, at skemaet er et værktøj, der ikke kan stå alene, men det skal suppleres med en mundtlig overlevering. Der er udarbejdet følgende Brobygningsskemaer: Fra sundhedsplejerske til dagtilbud Fra dagtilbud til dagtilbud Fra dagtilbud til SFO/skole Fra SFO til klub Udover arbejdet med brobygningsskemaet anbefales det, at de forskellige parter aftaler en su p- plerende procedure for brobygningen. Det kan konstateres, at der stort set sker en udvidet brobygning i alle områder ved hjælp af gensidige besøg, informationsmøder til forældre og pædagogisk personale, evalueringsmøder mv. Det anbefales at Der fortsat er fokus på at udvikle samarbejdet mellem de forskellige parter. Der fortsat er fokus på at udbygge og optimere overgangen fra det ene tilbud til det andet. 19

20 Skoleudsættelse Hvis barnet ikke er parat til at komme i skole, kan barnets skolegang ifølge loven udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Forældrene kan ikke selv beslutte at udsætte deres barns undervisningspligt. Forældrene skal i samarbejde med barnets institution udfylde en ansøgning om udskydelse af skolestart. Denne ansøgning skal sendes til Center Skole og Institution, der træffer afgørelsen om skoleudsættelse. I de tilfælde hvor ansøgning om skoleudsættelse bliver godkendt, skal forvaltningen senest en måned efter afgørelsen modtage en handleplan for barnets skoleforberedelse. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde mellem forældre og børnehave. Følgende tabel viser hvor mange børn, der er blevet skoleudsat samt en fordeling mellem drenge og piger: Skoleudsættelser i skoleåret Antal børn Skoleudsatte børn Piger Drenge Skoleudsættelser i skoleåret Antal børn Skoleudsatte børn Piger Drenge

Forslag til Kvalitetsmål for dagtilbud 2015

Forslag til Kvalitetsmål for dagtilbud 2015 Forslag til Kvalitetsmål for dagtilbud 2015 Mål nr. 1 Indikator Resultatkrav Børns kondition og motionsvaner Børn i dagpasning kan gå længere ture og er vant til det Alle børn kan umiddelbart før overgang

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Velkomst og præsentation af personalet Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Rundtur på stuerne og samling Drøftelser i grupper Tak for i aften Et miljø kan i almindelighed defineres, som de påvirkninger

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Vuggestuen Platanvej 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 4 3.1 Holstebro kommunes børne-

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan.

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan. Tilsynsrapport Institutionens navn: Skovtroldene. Adresse: Skovgyden 60 Normeret børnetal: Pt. 8. Vuggestue/ 46 børnhavebørn. Norm: 45? Dato for tilsynsbesøget: 9. oktober 2014 Deltagere fra forvaltningen:

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Dagtilbud: Spjellerup Børnehave Anmeldt besøg: X Uanmeldt besøg: Fra institutionen: Henriette, leder, og Dennis, souschef Tilsynsførende konsulent: Anette Nygaard

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Forord. Afslutningsvis vil der være en fælles opsamling.

Forord. Afslutningsvis vil der være en fælles opsamling. Kvalitetsrapport for private er og puljeordninger 2014 Indholdsfortegnelse Forord.... 2 Indhold... 2 Kerneydelse: hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Oversigt over de forskellige styper, placering, normtal

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere