Faglige kvalitetsoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger"

Transkript

1 Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014

2 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns kommunes politikker og retningslinjer for dagtilbudsområdet... 6 Kvalitetsmål... 7 Pædagogisk udviklingsplan... 9 Pædagogisk læreplan Sprogindsats og sprogvurdering Brobygning Skoleudsættelse Ressourcer Åbningstider Lukkedage Takster Personale Ledelse Pædagogers gennemsnitlige sygefravær fra i Stevns Kommune Afslutning og perspektivering

3 Formål De faglige kvalitetsoplysninger, som præsenteres i denne rapport, tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven og er sammensat af en række oplysninger, der er indhentet fra de enkelte dagtilbud via tilsyn, pædagogiske udviklingsplaner m.v., herunder indgår dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger udgøres af data fra Center Skole & institution og andre relevante centre. Datamaterialet er udarbejdet på baggrund af kommunens eksisterende budget og regnskabsmateriale for De faglige kvalitetsoplysninger bliver samlet i en rapport, Kvalitetsrapport. Denne rapport skal være med til at sikre, at Kommunalbestyrelsen får de relevante informationer om kommunens dagtilbud, og rapporten sætter fokus på en række forhold i dagtilbuddenes virke. Kvalitetsrapporten skal desuden fungere som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, Center Skole & institution og Børneudvalget, således at det sikres, at der er en fortsat udvikling af kvaliteten af kommunes dagtilbud. Kvalitetsrapporten udarbejdes hver andet år og kan findes på Kommunens dagtilbudsstruktur Dagtilbuddene er opdelt i fire områder med hver sin områdeleder, og hvor hver matrikel har en da g- lig pædagogisk leder. Områdelederen har det samlede overordnede ansvar og de daglige pædagogiske ledere har det daglige pædagogiske ansvar, og tilsammen udgør de et ledelsesteam i de enkelte områder. Stevns kommune fører desuden tilsyn med tre private dagtilbud og 16 private børnepassere. Disse private pasningstilbud er ikke omfattet i denne rapport. Oversigt over Stevns Kommunes dagtilbud Område Hårlev Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Rødvig Bulderbo Tryggevælde Lærkehuset Lodbjerggård Strøby børnehave Klippinge børnecenter Humlebien Rødtjørnen Erikstrup børnecenter Dagplejen Rødvig multihus 3

4 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde Når dagtilbuddene skal tilrettelægge deres planlægning og udførelse af det pædagogiske arbejde, skal de tage udgangspunkt i Dagtilbudsloven, Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik og Stevns Kommunes overordnede børne- og læringsyn. Sidstnævnte er udarbejdet i forbindelse med, at den pædagogiske udviklingsplan blev indført og vil blive revideret efter behov. Stevns Kommunes børnesyn Børn skal anerkendes som unikke personer med hver deres særlige forudsætninger. De fagligt kompetente voksne anerkender og forstår børnene, og den pædagogiske praksis tager afsæt i børnenes trivsel, interesser og potentialer. Børns udvikling skal forstås som en helhed. De voksne skal give omsorg og mulighed for leg og aktiviteter, der engagerer, udfordrer og giver mening for børnene. De nære relationer skal prioriteres, og børnenes samspil skal understøttes, så børnenes selvværd styrkes. Børnenes skal have en aktiv rolle i deres egen hverdag. De voksne skal indgå i dialog med børnene og give dem medindflydelse. Med fokus på og anerkendelse af børnenes ressourcer og behov for at lære, støtter de voksne alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab. Stevns Kommunes læringssyn Læring er en livslang proces, der starter ved fødslen og fortsætter hele livet Læring er en proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og færdigheder gennem de erfaringer, som de gør sig ved at deltage og bidrage i et anerkendende samspil med andre. Der sker ved spontane oplevelser og leg, eller ved at den voksne giver mulighed for, at barnet kan eksperimentere og fordybe sig. Børn lærer på forskellige måder. Nogle børn lærer mest ved at mærke på ting, nogle skal se og andre skal høre. De forskellige måder skal tilgodeses i hverdagen. Læring sker typisk i følgende tre læringsrum: 1. Typisk aktiviteter med fastlagt indhold. Den voksne har til hensigt at lære barnet noget bestemt. F.eks. Regler for en leg, vente på tur ved samling. 2. Typisk aktiviteter hvor børnenes ideer, forslag og handlinger bestemmer aktiviteten. 3. Typisk aktiviteter bestemt af miljøet. De pædagogiske handlinger og overvejelser er ikke direkte synlig, men ligger underforstået. F.eks. overvejelser vedr. legepladsen indretning, indkøb af materialer og legetøj 4

5 Pædagogisk tilsyn Tilsyn i kommunale og private dagtilbud Dagtilbudsloven foreskriver, at Stevns Kommune skal føre tilsyn med kommunens dagtilbud, private dagtilbud og private børnepassere. Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddene overholder gældende lovgivning og lokale politiske vedtagne retningslinjer, og at Kommunalbestyrelsen kan få de fornødne informationer om det faglige arbejde, således at en fortsat udvikling kan støttes ved eventuelle indsatser. Der tilstræbes, at der foretages tilsyn mindst én gang årligt i dagtilbuddene. Der kan være tale om både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Selve tilsynet er dialogbaseret og bygger på en manual, der skal være med til at sikre en ensartethed i tilsynene. Ydermere skal den sikre en objektiv vurdering af det enkelte dagtilbuds p æ- dagogiske praksis og daglige drift. Fokuspunkter ved tilsyn i kommunale og private dagtilbud: Dagtilbuddets værdier Kvalitetsmål Kostpolitik Pædagogiske læreplaner herunder dokumentation og evaluering Sprog og sprogvurderinger Børn med særlige behov Brobygning Personalesamarbejde Forældresamarbejde Andre aktuelle punkter Tilsyn hos private børnepassere I forhold til de private børnepassere sker tilsynet ligeledes efter en manual for at sikre ensartethed og en objektiv tilgang i tilsynene. Det tilstræbes, at der foretages tilsyn mindst to gange årligt hos de private børnepassere. Det er både anmeldte og uanmeldte tilsyn. Fokuspunkter ved tilsyn hos private børnepassere: Aktiviteter med børnene Indeklima Hygiejne Garderobeforhold Generel sikkerhed ved f.eks. indendørs og udendørs legeområde, brændeovne, trapper, kemikalier, medicin, pusleplads, opbevaring og placering af barnevogne m.v. Andre aktuelle punkter 5

6 Stevns kommunes politikker og retningslinjer for dagtilbudsområdet Udover Dagtilbudsloven, Stevns Kommune sammenhængende børnepolitik, og det overordnede børne og læringssyn er der udarbejdet en række politikker og retningslinjer for dagtilbudsområdet, som dagtilbuddene også har pligt til at skulle forholde sig til og arbejde efter. Politikkerne og retningslinjerne kan læses i deres fulde længde på Politikker og retningslinjer for dagtilbud i Stevns Kommune Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik Styrelsesvedtægt for dagtilbud Pædagogisk udviklingsplan, herunder pædagogisk læreplan Kvalitetsmål Kvalitetsstandard Visitationsregler Handleguide for børn i alderen 0-6 år Beredskabsplan og handlevejledning ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Brobygningsskema fra Sundhedsplejen til dagtilbud Brobygningsskema fra dagtilbud til dagtilbud Brobygningsskema fra børnehave til SFO og skole Kostpolitik dagtilbud Principper for et sundt frokostmåltid Alkoholpolitik dagtilbud Retningslinjer for udlevering af medicin Retningslinjer for pædagogisk tilsyn Retningslinjer for godkendelse af private børnepassere Godkendelseskriterier for private leverandører Procedure for skoleindskrivning Procedure vedr. udskydelse af skolestart Minimumsstandard på legepladser Retningslinjer for tilsyn af legepladser 6

7 Kvalitetsmål Stevns Kommune fastsætter hvert år kvalitetsmål for dagtilbudsområdet. Dette sker efter, at der er gennemført en opfølgning på det foregående års kvalitetsmål. Sprog og sprogtilegnelse vil desuden blive uddybet under punktet Sprogindsats og sprogvurderinger. I følgende skema er målene for 2013 og opfølgningen af disse mål beskrevet. Mål for 2013 Indikator Resultatkrav Bemærkninger til resultatmålingen maj 2014 Sprog og sprogtilegnelse Efter konkret vurdering sprogvurderes børn med sproglige udfordringer eller andre problemstillinger med en sprogvurdering i tre års alderen. Resultatet af sprogvurderingen opdeler børnene i tre grupper: Generel, hvor der ikke skal foretages yderligere tiltag udover den almindelige sprogstimulering. Fokuseret, hvor der kræves en ekstra indsats fra dagtilbud og forældre. Særlig, hvor der kræves en særlig indsats fra eksternt fagpersonale, dagtilbud og forældre. Det forudsættes, at arbejdet med de konkrete mål for sprog og sprogtilegnelsen indarbejdes i den generelle pædagogik. 40% af de børn, der ved tre års sprogvurderingen kommer i den fokuserede gruppe, skal ved overgang til skole være rykket over i den generelle gruppe. Alle børn skal ved overgang til skole have kendskab til tal og bogstaver. 90% af børnene skal ved overgang til skole kunne leve op til de beskrevne indikatorer vedr. begreber. Dagtilbuddene har meldt tilbage, at der har været arbejdet målrettet og bevidst med sprog og sprogtilegnelse. Resultaterne af sprogvurderingerne viser, at Stevns Kommune har flere børn i den særlige gruppe end landsgennemsnittet, men at der er tegn på en positiv bevægelse hen mod de to andre grupper. Størstedelen af de børn der ved sprogvurdering landede i den fokuserede gruppe, var ved overgang til skole rykket til den generelle gruppe. Stort set alle børn kunne ved overgang til skole leve op til de beskrevne indikatorer vedr. begreber Det kunne f.eks. være dialogisk læsning, rim, remser, boghjørne, sang mv. I sprogarbejdet indgår desuden tal, bogstaver og begreber. Der skal derfor arbejdes med følgende: Skrivning af eget navn Kendskab til egen adresse Begreber som f.eks. højre/venstre, op/ned, for- 7

8 an/bagved, stor/lille Børns kondition og motionsvaner Børn i dagpasning kan gå længere ture og er vant til det. Børn er vant til at være fysisk aktive ved leg og organiseret bevægelse. Det forudsættes, at arbejdet med de konkrete mål for konditionen, indarbejdes i den generelle pædagogik og at der søges indarbejdet elementer fra rytmik, dans, sport og spil. Det er børnehaven selv, der foretager målingen. Alle børn kan i april, umiddelbart før overgang til SFO gå 4 km på 1 time Alle børn kan ved overgang til SFO løbe 1 km, uden at gå eller holde pause Dagtilbuddene har meldt tilbage, at næsten alle børn var i stand til at gennemføre resultatkravene. Der er blevet arbejdet målrettet og bevidst med emnet i alle dagtilbud. Eksempler på aktiviteter i det pædagogiske arbejde omkring dette kvalitetsmål: Ugentlige løbeture med kommende skolebørn Fælles motionsdage i de forskellige områder Fælles motionsdag for vuggestuebørn Obligatorisk rytmik i legestuerne Morgengymnastik 8

9 Pædagogisk udviklingsplan Som led i kvalitetssikringen af dagtilbudsområdet skal dagtilbuddene udarbejde en pædagogisk udviklingsplan, der skal afleveres hvert andet år. Den pædagogiske udviklingsplan skal udarbejdes efter en skabelon, og det er meningen, at den skal beskrive dagtilbuddenes fremadrettede pædagogiske arbejde. Den skal desuden indeholde en afrapportering til forvaltning og det politiske niveau for de foregående år. De enkelte områders pædagogiske udviklingsplan kan læses på deres hjemmesider. Skabelon for pædagogisk udviklingsplan: 1. Indholdsfortegnelse 2. Forord/indledning 3. Stevns Kommunes overordnede børne- og læringssyn 4. Præsentation af området: Hvem er vi (fakta om området) Ledelse Personalesamarbejde Forældresamarbejde 5. Områdets værdigrundlag 6. Pædagogiske princippet 7. Områdets arbejde med de politiske besluttede kvalitetsmål 8. Den pædagogiske læreplan og børnemiljøvurdering: Beskrivelse af de seks obligatoriske temaer Mål Handlinger ud fra de fastlagte mål Succeskriterier ud fra de fastlagte mål Børn med særlige behov Dokumentation Evaluering Beskrivelse af arbejdet med at sikre børnemiljøet 9. Rapportering til forvaltning og politisk niveau 9

10 Pædagogisk læreplan Generelt I Stevns kommune tilrettelægger dagtilbuddene selv arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Der er frihed til at vælge hvilken metode dagtilbuddene vil benytte i arbejdet med de 6 temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Nogle dagtilbud arbejder med alle 6 temaer over hele året, andre arbejder med fokuseret indsats på udvalgte temaer. Temaerne vælges med udgangspunkt i børnegruppens behov. Der er ikke et centralt krav om, at dagtilbuddene bruger en specifik læreplansskabelon, dog skal den pædagogiske læreplan indgå i den samlede pædagogiske udviklingsplan, der skal udarbejdes hvert andet år. Der er heller ikke et centralt krav om, at dagtilbuddene skal benytte en specifik dokumentations- og evalueringsmodel, men der opfordres til, at dagtilbuddene benytter sig af de forskellige modeller, der er udarbejdet for området. Valg af temaer og mål sker i samarbejde mellem områdelederen og de daglige pædagogiske ledere og skal præsenteres for områdebestyrelsen. I denne rapport er der udvalgt at udarbejde en fælles beskrivelse af følgende temaer: Dokumentations- og evalueringsværktøjer Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov indenfor de pædagogiske læreplaner Arbejdet med et godt børnemiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde En samlet vurdering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner. 10

11 Beskrivelse af dokumentations- og evalueringsværktøjer Til dokumentering og evaluering af dagtilbuddenes pædagogiske arbejde, anvender områderne en del forskellige materialer: Børneintra Tegn på Læring (materiale fra Danmarks evalueringsinstitut (EVA) Evalueringsskemaer SMTTE modellen (Sammenhæng, tiltag, tegn, evaluering) Billedplancher, fotos, video Praksisfortællinger Barnets bog Dagbøger på stuen Observationer Det anbefales at: Der fortsat er fokus på at få oparbejdet en dokumentations og evalueringskultur i alle dagtilbud, således at det sikres, at medarbejderne har mulighed for at foretage de nødvendige pædagogiske refleksioner over det pædagogiske arbejde. Der fortsat er fokus på at få en regelmæssig og hensigtsmæssig arbejdsgang i forhold til dokumentation til forældrene, så der skabes mulighed for dialog barn-forældre, forældremedarbejdere. 11

12 Det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov Alle dagtilbud løfter dagligt en stor opgave omkring børn med særlig behov. Grundlæggende tilrettelægges arbejdet ud fra barnets behov og med sigte på inklusion. Der arbejdes hele tiden med udvikling af inkluderende børnemiljøer og fællesskaber i dagtilbuddene. I alle dagtilbud skal det fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan børn med særlige behov imødekommes og inkluderes i dagtilbuddets aktiviteter. Der arbejdes bevidst med at tilrettelægge rummelige læringsmiljøer. Blandt andet kan det nævnes, at børnene nogle gange opdeles i mindre og for dem overskuelige grupper. Nogle af områderne arbejder ud fra en bestemt model, ICDP, (International Child Development Programme), der er en relations og ressourceorienteret pædagogik. Børnene har tilknytning til kendte voksne, og der tilrettelægges en forudsigelig daglig struktur med aktivitetsplaner. Stevns kommune lægger vægt på, at den primære indsats skal ske i det nære miljø. Der lægges vægt på dialogen og forældreinddragelsen i forhold til det enkelte barn, men også i forhold til hele børnegruppen. Efter behov udarbejdes der individuelle handleplaner for barnet, hvilket sker i samarbejde med forældrene. Der afholdes forældresamtaler efter behov for her at sikre inddragelse og fælles forståelse af børnenes behov og udviklingspotentiale. Der er udarbejdet en Handleguide for dagtilbud, der anviser handleveje og værktøjer til det pædagogiske personale. Der samarbejdes tæt både internt i de enkelte dagtilbud, i området og med alle relevante samarbejdspartnere omkring alle former for forebyggelse og støttende indsatser. D Konsultative distriktsteam et Der foregår et tæt samarbejde omkring børn med særlige behov, og personalet i dagtilbuddene har mulighed for at søge konsultativ bistand fra det konsultative distriktsteam, der består af sundhedsplejersker, talehørepædagoger, psykologer og familiekonsulenter. Der afholdes månedlige tværfaglige møder med det konsultative distriktsteam i de enkelte områder. Formål med disse møder: At tilføre tværfaglige overvejelser og vurderinger til den egenfaglige afklaring af, hvordan den daglige indsats (overfor barnet) tilrettelægges. At skabe grundlag for fælles faglig vurdering af, om indsatsen i dagtilbud og skole, skal suppleres med undersøgelser og eller indsats fra andre faggrupper for at imødekomme (barnets) behov. At skabe grundlag for vurdering af, hvorvidt (barnets problemer) udfordringerne har en karakter, der nødvendiggør afklaring af, hvorvidt der skal foranstaltes indsats efter Servicelovens bestemmelser. 12

13 Specialtilbud for børn med særlige behov Stevns Kommune har tre specialgrupper med i alt 18 pladser for børn i førskolealderen, der har behov for særlig hjælp og støtte. Grupperne er oprettet efter Dagtilbudsloven. De tre grupper er tilknyttet hvert sit dagtilbud og følger deraf det almindelige dagtilbuds å b- ningstider og lukkedage. Formålet med disse grupper er, at der bliver gjort en tidlig indsats for barnet, således at det på sigt bliver i stand til at indgå i normalmiljøet. Der arbejdes med individuelle handleplaner, og der lægges vægt på, at det pædagogiske arbe j- de foregår i et stimulerende og udviklende miljø, hvor der er fokus på inklusion og sociale relationer samt barnets ressourcer og kompetencer. At specialgrupperne er placeret ved et almindeligt dagtilbud, giver nogle fordele. Det giver bø r- nene i specialgruppen mulighed for både at trække sig tilbage i et overskueligt miljø med få børn, og for at nyde godt af at være sammen med andre børn, alt efter hvad det enkelte barn magter i de forskellige situationer. Oversigt over børnenes primære problemstillinger (opgjort september 2014) Autisme eller under udredning herfor ADHD eller under udredning herfor Retarderet Tilknytningsforstyrrelse Sen udvikling Sproglige og motoriske vanskeligheder Andre handicaps Det anbefales at: At der fortsat arbejdes med implementering af inklusionsstrategi At der sættes fokus på medarbejderuddannelse i arbejdet med den anerkendende tilgang og i arbejdet med relationsdannelse 13

14 Arbejdet med et godt børnemiljø som en integreret del af det pædagogiske arbejde Alle dagtilbud skal drøfte og beskrive, hvordan de sikrer Børnemiljøet følgende tre områder: Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø Det æstetiske børnemiljø Det kan være er en udfordring at løfte opgaven, da de enkelte dagtilbuds fysiske rammer inde som ude er meget forskellige. En del af dagtilbuddene har gennemført en børnemiljøundersøgelse, andre dagtilbud har haft fokus på børnemiljøet i deres pædagogiske læreplan, andre igen har tilrettelagt aktiviteter i hverdagen, hvor børnemiljøet har været i fokus. Det kan konstateres, at alle dagtilbud har haft fokus på løbende strukturelle tilpasninger for at sikre, at rammen om de daglige aktiviteter tilpasses børnene, årstiden og personaleressourcerne, således at de tilgodeser et godt børnemiljø. Det anbefales at: Alle dagtilbud forsat har fokus på at sikre børnemiljøet og at beskrivelse heraf indarbejdes i de kommende pædagogiske læreplaner. Dagtilbuddene benytter sig af det materiale, som DCUM (Dansk Center For Undervisningsmiljø) har udarbejdet til dagtilbudsområdet Barnet i centrum forskningsprojekt Stevns kommune deltager med 12 medarbejdere fra vuggestuer og dagplejen i et to årigt forskningsprojekt Barnet i centrum, hvilket sker i samarbejde med 17 andre kommuner og Aarhus universitet. Projektet har til formål at finde frem til ny viden om 0-3 års området. Projektet er et aktionsforskningsprojekt, hvilket vil sige, at deltagerne får oplæg og ny teoretisk viden fra forskere, som de kan tage udgangspunkt i, når de efterfølgende skal afprøve forskellige tiltag i egen praksis. Den opsamlede viden fra praksis bliver derefter givet videre til forskerne. Der har allerede været afprøvet mange forskellige ting i dagtilbuddene, og der tegner sig et billede af vigtigheden af følgende nøgleord: fælles fundament, struktur, læring, nærvær, samspil, relationer mv. Forskningsprojektet forventes afsluttet december 2014, hvorefter der vil blive udarbejdet en rapport, udgivet en bog mv., ligesom deltagerne fra Stevns Kommune vil arbejde på at få udbredt resultaterne og den ny viden til resten af kommunen. 14

15 Samlet vurdering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner i kommunens dagtilbud Samlet set vurderes det, at der i alle dagtilbud arbejdes målrettet med de 6 temaer, og at der arbejdes med faglig indsigt og engagement. Der er dog forskel på, hvordan de enkelte dagtilbud griber opgaven an, da det både er vigtigt at arbejde efter de politiske mål, områdets fælles mål distriktets mål, men også efter personalegruppens egne mål og årsplaner, ligesom der skal være plads til, at den enkelte pædagog kan bruge egne kompetencer og egen motivation i det pædagogiske arbejde. I de fleste dagtilbud udarbejdes der overordnede beskrivelser af de seks temaer fra den pædagogiske læreplan, som efterfølgende nedbrydes til mindre projekter for på denne måde at sikre, at børnegruppen inddrages, udvikles og udfordres ud fra børnenes niveau og kompetence. De enkelte dagtilbud anvender mange forskellige former for dokumentation af hverdagens daglige aktiviteter. Der lægges stor vægt på, at læreplansarbejdet bliver synligt for forældrene i barnets dagtilbud og for områdebestyrelsen. Det fremgår af notater fra de pædagogiske tilsyn, hvis der er dagtilbud, hvor der fremadrettet skal arbejdes mere målrettet og struktureret med at få rammesat læreplansarbejdet, at formulere konkrete læringsmål, samt systematisk at dokumentere og evaluere de opstillede mål. Der arbejdes hen imod, at arbejdet med den pædagogiske læreplan udover at være mål og rammesættende, også fungerer som basis for personalets egen refleksion og evaluering. Det vil sige, at der skal arbejdes didaktisk, idet der her sættes fokus på sammenhæng mellem planlægning, aktiviteter, dokumentation og evaluering. Der skal være fokus på udnyttelsen af det fælles potentiale, der findes hos den enkelte medarbejder, de enkelte dagtilbud og på områdeniveau. Sigtet er mere målrettet pædagogik i hverdagen samt større bevidsthed om betydningen af struktur og organisering af det pædagogiske arbejde. Det anbefales at Der fortsat er fokus på at arbejde didaktisk i forhold til den pædagogiske læreplan, idet der bør arbejdes med at skabe sammenhæng mellem målsætning, planlægning, aktiviteter, dokumentation og evaluering, således at medarbejderne får mulighed for at foret age de fornødne pædagogiske refleksioner over det pædagogiske arbejde. Der forsat er fokus at sikre informationsflowet til forældrene. 15

16 Sprogindsats og sprogvurdering Der bliver foretaget en sprogvurdering af de børn, som det pædagogiske personale vurderer, har behov for sprogstimulering på grund af sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold. 3-årige børn som ikke går i dagtilbud, og alle tosprogede 3-årige børn skal sprogvurderes. Sprogvurderingen og sprogstimulering skal varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven. Sprogindsats og sprogvurdering Formålet med sprogvurderingen Hvilket materiale anvendes? Resultat En generel indsats En fokuseret indsats En særlig indsats At sikre, at de børn, som ikke har tilstrækkelige sprogkundskaber, bliver identificeret tidligt og i forlængelse heraf får den nødvendige sprogstimulering. At kvalificere den generelle sprogunderstøttende indsats således, at den tilgodeser både gruppen og det enkelte barns forudsætninger, kompetencer og behov. At personalet gennem sprogvurderingerne får bedre mulighed for at vejlede forældre i, hvordan de kan støtte op om deres barns sproglige udvikling. At personalet i dagtilbuddene kvalificeres til den sprogstøttende og sprogudviklende opgave gennem kompetenceudvikling, vejledning og rådgivning. At personalet får redskaber til at tilrettelægge en mere differentieret indsats i dagtilbuddene, således at børnene får mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Socialministeriets Efter sprogvurderingen drøfter forældre, den sprogansvarlige og barnets pædagog resultatet. Sprogvurderingsresultatet skal altid vurderes sammen med f.eks. iagttagelser og anden information fra forældre samt øvrige medarbejdere, der kender barnet godt. På denne måde fremkommer et bredt billede af barnets sproglige udvikling. Opfølgningen på sprogvurderingen og øvrige iagttagelser kan give anledning til en generel indsats, en fokuseret indsats eller en særlig indsats Har fokus på børn med normal sproglig udvikling. Der er alene brug for en generel sproglig indsats, som den er beskrevet i dagtilbuddets pædagogiske læreplan. Har fokus på, at der tilrettelægges særlige sproglige indsatser, der tilgodeser, at et barn, eller en gruppe af børn, får den nødvendige opmærksomhed omkring sproget i de daglige aktiviteter. Der kan efter aftale med forældrene evt. inddrages en talehørelærer fra Familieafdelingen. Her er der fokus på børn, der ikke har tilegnet sig sproget på et alderssvarende niveau. Der kan være behov for specialpædagogisk bistand fra en talehørelærer. Sammen med forældrene kan det aftales, at talehørelæreren i PPR kontaktes med henblik på vejledning og eventuelt en nærmere udredning af barnets sproglige udvikling. 16

17 Tosprogede børn For at give de tosprogede børn gode muligheder for at tilegne sig dansk inden skolestart, gennemfører Stevns Kommune sprogvurdering og sprogstimulering af de 3-6 årige børn. De tosprogede børn, som går i dagsinstitution, bliver tilbudt særlig støtte, hvis barnet gennem sin hverdag i hjem og i dagtilbud ikke vil kunne tilegne sig tilstrækkeligt dansk inden skolestart. Sprogstimuleringen finder sted i barnets dagtilbud. En pædagog varetager opgaven omkring sprogstimulering for den gruppe børn, som ikke umiddelbart tilegner sig det danske sprog, men ikke har specifikke sprogvanskeligheder. Talehørelærerne indgår omkring børn med specifikke sprogvanskeligheder. Procedure for sprogstimulering af tosprogede småbørn 1. Når flygtningefamilier med småbørn kommer til landet, er Borgerservice første kontakt til familien. 2. Barnet tilbydes plads i dagtilbud(dagtilbud eller dagpleje) på lige fod med danske børn. 3. Dagtilbuddet henvender sig til talehørelæreren ved behov for ekstra sprogstøtte til barnet. 4. Ud fra et individuelt skøn foretaget af Talehørekonsulenten /den lokale talehørelærer kan det enkelte barn modtage ekstra sprogstøtte, idet det enkelte dagtilbud kan få et antal timer til at varetage denne opgave. Talehørekonsulenten råder over en pulje timer til dette formål. 5. I forbindelse med tildeling af støttetimer skal der udarbejdes en plan for, hvad timerne skal anvendes til, og der skal laves en målsætning, som evalueres efter nogen tid - min. hvert ½ år 6. Talehørekonsulenten /talehørelærerne varetager opgaven med vejledning af dagpasningspersonalet med hensyn til sprogstimulering og brugen af støttetimer. 17

18 Sprogvurderingsresultater 3 årige børn Samlet antal børn Stevns kommune Generel gruppe Fokuseret gruppe Forventet på landsplan Særlig gruppe Det anbefales at At dagtilbuddene fortsat har stort fokus på sprog og sprogtilegnelse, således at andelen af børn, der kommer i den fokuserede og særlige gruppe kan formindskes i de kommende år. 18

19 Brobygning Stevns Kommunes organisering af brobygning For at sikre det enkelte barn et så godt skift som muligt, hvad enten det er til et nyt dagtilbud, SFO eller skole, er der udarbejdet nogle minimumskrav for, hvordan dette skift skal foregå. Der skal som minimum udfyldes et brobygningsskema, der tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Skemaet har følgende formål: at sikre barnet får den bedst mulige start at børn i vanskeligheder kan få den fornødne hjælp at alle parter positivt anerkender viden om banet i et samarbejde at alle parter anerkender, at det samme barn kan optræde forskelligt i familie, dagtilbud, SFO eller skole Det skal bemærkes, at skemaet er et værktøj, der ikke kan stå alene, men det skal suppleres med en mundtlig overlevering. Der er udarbejdet følgende Brobygningsskemaer: Fra sundhedsplejerske til dagtilbud Fra dagtilbud til dagtilbud Fra dagtilbud til SFO/skole Fra SFO til klub Udover arbejdet med brobygningsskemaet anbefales det, at de forskellige parter aftaler en su p- plerende procedure for brobygningen. Det kan konstateres, at der stort set sker en udvidet brobygning i alle områder ved hjælp af gensidige besøg, informationsmøder til forældre og pædagogisk personale, evalueringsmøder mv. Det anbefales at Der fortsat er fokus på at udvikle samarbejdet mellem de forskellige parter. Der fortsat er fokus på at udbygge og optimere overgangen fra det ene tilbud til det andet. 19

20 Skoleudsættelse Hvis barnet ikke er parat til at komme i skole, kan barnets skolegang ifølge loven udsættes et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Forældrene kan ikke selv beslutte at udsætte deres barns undervisningspligt. Forældrene skal i samarbejde med barnets institution udfylde en ansøgning om udskydelse af skolestart. Denne ansøgning skal sendes til Center Skole og Institution, der træffer afgørelsen om skoleudsættelse. I de tilfælde hvor ansøgning om skoleudsættelse bliver godkendt, skal forvaltningen senest en måned efter afgørelsen modtage en handleplan for barnets skoleforberedelse. Handleplanen skal udarbejdes i samarbejde mellem forældre og børnehave. Følgende tabel viser hvor mange børn, der er blevet skoleudsat samt en fordeling mellem drenge og piger: Skoleudsættelser i skoleåret Antal børn Skoleudsatte børn Piger Drenge Skoleudsættelser i skoleåret Antal børn Skoleudsatte børn Piger Drenge

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

D a g tilbud 2 0 1 2

D a g tilbud 2 0 1 2 K v a litetsrapport D a g tilbud 2 0 1 2 Dagtilbuddets navn E v e n t y r s k o v e n F r e d e r i k s d a l Adresse F r e d e r i k s d a l s v e j 2 2 Telefonnummer 2 2 7 4 1 8 2 5 Mailadresse Leder

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Stestrup Børnegård - Stestrup Pædagogisk leder, mail. Tlf. Louise Wolter low@holb.dk - 72366086

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere