Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole"

Transkript

1 Stillings og personprofil Forstander Kofoeds Skole August

2 Opdragsgiver Den selvejende institution Kofoeds Skole Adresse Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Telefon Stilling Forstander Refererer til Bestyrelsen Ansættelsesforhold Ansættelsen sker som udgangspunkt i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. Der forventes et lønniveau på kr. årligt + pensionsbidrag. Tiltrædelse: 1. november Yderligere oplysninger Kan fås hos Lars Muusmann, telefon / Materialer til inspiration Der henvises først og fremmest til skolens hjemmeside Væsentlige dokumenter er: Værdigrundlag. Mission og Vision, Principper i elevarbejdet, Særkender Årsrapporten fra 2010 Jens Aage Bjørkøe: Værdighed i tiden

3 Kofoeds Skole Kofoeds Skole er en selvejende institution, som blev grundlagt i Aktiviteterne finansieres af en statslig bevilling, indsamlede midler, større gaver, projekter i f.eks. EU regi samt bevillinger til særlige aktiviteter. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. Formålet med skolens virksomhed er at yde hjælp til selvhjælp for mennesker, der har sociale problemer. Der arbejdes med undervisning og uddannelse, erhvervstræning og resocialisering, akuthjælp og støtte til personlig udvikling, behandling og botræning, landsdækkende indsatser for grønlændere. Skolen tilbyder derfor en mangesidet og helhedsorienteret indsats efter hjælp til selvhjælpprincippet. Tilbudene er fleksible og udviklingsrettede med udgangspunkt i den enkelte elevs behov, muligheder og ressourcer. Eleverne involveres i skolens daglige aktiviteter, som er mangeartede. Eleverne skal opleve en skole, som også er deres, at de inddrages i beslutningerne, og at de ved at bruge skolens tilbud opnår indflydelse på deres eget liv. Opgavevaretagelsen foregår også gennem formidling af viden og erfaringer, således at arbejdsmetoder m.v. kan nyttiggøres i socialt arbejde i andre sammenhænge i Danmark og internationalt. Det er ambitionen, at skolen fremstår som en institution og et tilbud, hvor mennesker, der er i en vanskelig social situation, kan komme og få den hjælp og støtte, de har brug for, for selv at blive i stand til at overvinde de sociale problemer, de måtte befinde sig i. Skolens indsatser bliver omsat til konkrete sociale og undervisningsmæssige aktiviteter under indtryk af og under hensyntagen til de skiftende sociale behov og målgrupper. I de seneste år har aktiviteterne samlet sig om en bredt tilrettelagt aktiveringsindsats og resocialisering. De sociale indsatser ydes på et pædagogisk grundlag og skærper elevernes lyst til at udvikle personlige og faglige færdigheder og kompetencer. De pædagogiske aktiviteter understøttes af rådgivning og vejledning, terapi, botræning og materiel hjælp. Hovedskolen ligger i Nyrnberggade, København S. Herudover har skolen afdelinger og delaktiviteter en række steder i København samt i Aarhus, Aabenraa, Sorø, Esbjerg og Aalborg. Skolen er endvidere involveret som rådgiver og projektdeltager på lignende skoler i 9 østeuropæiske lande. (Se organisationsplan.) Skolen arbejder med en række særlige opgaver og udfordringer, hvor et stigende elevtal og konsolidering af økonomien står centralt. Skolen har i dag en god økonomi. Aktiviteterne blev i 2010 udvidet med en ny skole i Aabenraa. En stor naboejendom til hovedskolen er opkøbt, og der er netop gennemført en række renoveringsarbejder, f.eks. på Louisestiftelsen i Sorø. På hovedskolen åbnedes en tandlægeklinik i 2010 i et samarbejde med tandlægeforeningen Bisserne. 3

4 Skolens hovedtal på aktivitetssiden ser således ud: Indskrevne elever Udskrevne elever Elevtimer (i 1.000) Dagligt fremmøde Skolen har en driftsoverenskomst med Socialministeriet, som også fører tilsyn med Kofoeds Skole. I relation til aktiviteterne er Københavns Kommune en meget væsentlig samarbejdspartner (revalidering, forrevalidering, særlige beskæftigelsesmæssige foranstaltninger). Nogle væsentlige økonomital for 2010: Indtægter Finanslovsbevilling Projekter og formålsbestemte indtægter Lønudgifter Resultat 91,3 mio. kr. 37,8 mio. kr. 13,9 mio. kr. 53,7 mio. kr. 2,1 mio. kr. Skolen har ca. 175 medarbejdere, herunder lærere, pædagoger, socialrådgivere, HK ere, faguddannede m.v. 4

5 5

6 6

7 Kofoeds Skoles ledelse Skolen ledes af en bestyrelse og et repræsentantskab. Bestyrelsesformand er borgmester Willy Eliasen. Bestyrelsen og skolens ledelse har et meget velfungerende og konstruktivt samarbejde. Skolens daglige ledelse udgøres af forstanderen, som i det daglige ledelsesarbejde bistås af en administrationschef og en chefkonsulent. Herudover findes der en række mellemledere. Forstanderens opgaver Forstanderen skal først og fremmest være hele Kofoeds Skoles overordnede leder, der fremstår som en visionær, udviklingsorienteret og engageret forstander, der kan understøtte skolens værdier, og som kan sætte den strategiske retning i samspil med bestyrelsen, skolens ledere og medarbejdere. Forstanderen har ansvaret for skolens samlede strategiske og operationelle ledelse og udvikling. Denne funktion omfatter, at skolen og skolens aktiviteter samt ydelser vedvarende er i udvikling, adresserer fremadrettede løsninger på målgruppernes behov, foretager de nødvendige faglige og ledelsesmæssige prioriteringer, forestår den interne koordinering på ledelses og administrationsniveau samt sikrer, at skolens pædagogiske og sociale aktiviteter holder høj faglig standard og kvalitet. Kerneydelserne skal være i fortsat udvikling. Forstanderen skal fremstå som garant for og formidler af skolens værdimæssige grundlag og etiske fundament, som udgøres af det kristne og folkelige grundlag, der danner udgangspunktet for skolens sociale og pædagogiske arbejde og organisatoriske identitet. Forstanderen har ansvaret for, at skolens interesser varetages kompetent over for eksterne samarbejdspartnere. Der tænkes her på, at skolens interesser varetages professionelt på alle planer i forhold til Socialministeriet, Københavns Kommune og andre vigtige samarbejdspartnere. Den kommende forstander skal prioritere formidlingsopgaverne omkring skolens aktiviteter m.v. meget højt. Skolens idéer og aktiviteter skal sælges udadtil, ligesom forstanderen i en række sammenhænge skal være skolens og elevernes ambassadør, deltage tydeligt og markant i den offentlige debat, i konferencer og i det hele taget blive et kendt og respekteret socialpolitisk ansigt i offentligheden og socialpolitiske sammenhænge. Denne opgave rummer også, at forstanderen er spot on i forhold til medierne og sikrer at udvikle positive og relevante relationer til medierne. Forstanderen skal sikre et fortsat velfungerende samspil og samarbejde med skolens bestyrelse. Den nye leder skal kunne indgå i en professionel og tæt kontakt med især bestyrelsesformanden, og herunder formidle en åben og konstruktiv samarbejdsstil i forhold til en engageret og velfungerende bestyrelse. Denne rolle forudsætter, at forstanderen kan fungere i politiske sammenhænge og agere i politiske miljøer. 7

8 Forstanderen skal på de indre linjer fungere som skolens samlende figur og skabe og videreudvikle en moderne ledelsesorganisation, ledelsesstruktur og ledelseskultur. Det forventes, at der igangsættes forandringsaktiviteter i forhold til organisations og ledelsesstrukturen i En række af skolens ledere har høj anciennitet, hvorfor der i de kommende år vil skulle udskiftes ledere på grund af pensionering. Skolen har i dag en velkonsolideret økonomi, en velfungerende økonomifunktion og administrativ stab. Det forventes, at den nye forstander har kompetence, viden og interesse for at indgå i konstruktiv dialog og sparring med den administrative ledelse, og herunder deltage i de samlede styrings og planlægningsmæssige funktioner og opgaver, herunder ikke mindst i forhold til moderne økonomistyring. Forstanderen skal have forhandlingserfaring og kunne opnå tilfredsstillende resultater i sociale, faglige, styringsmæssige og økonomiske forhandlinger. Det er væsentligt, at disse aktiviteter varetages på et professionelt og balanceret grundlag. Selv om forstanderen ikke forventes at være højeste socialfaglige og pædagogiske kompetence på alle felter, er det væsentligt, at den nye forstander i varetagelsen af opgaverne kan opnå legitimitet i alle relevante sammenhænge, herunder i socialfaglige miljøer. Forstanderen skal have vidsyn og udsyn i forhold til skolens udviklingsgrundlag, og herunder have blik for internationale muligheder og samarbejdsrelationer, være åben over for nye aktivitetsmuligheder/målgrupper og indgå nye alliancer og netværk, som kan bringe skolen ind i fremtiden. Forstanderens baggrund og erfaring Forstanderen forventes at have en bred og velfunderet ledelseserfaring, f.eks. fra en anden selvejende institution, NGO eller anden relevant sammenhæng. (Bestyrelsen stiller sig åben over for erfaringer, der er opnået på andre måder.) Det vil være hensigtsmæssigt, at forstanderen har erfaring inden for arbejde med udsatte grupper, socialt arbejde og pædagogisk virksomhed. Der lægges vægt på, at den nye forstander har et godt omdømme og er fagligt og ledelsesmæssigt respekteret for tidligere opnåede resultater. Kofoeds Skoles kommende forstander har formentlig en relevant kandidatuddannelse, idet en anden uddannelsesbaggrund også kan være tilfredsstillende, f.eks. i kombination med relevant erhvervserfaring. Forstanderen må gerne have en lederuddannelse, men skal have dokumenteret ledererfaring. 8

9 Forstanderens personlige kompetencer Den nye forstander skal fungere som en synlig, dynamisk og samlende skoleleder, der i involverende processer og forløb kan begejstre, motivere og udfordre medarbejderne i skolens fortsatte udvikling. Forstanderen skal dermed være en positiv drivkraft og igangsætter såvel internt som eksternt. Forstanderen skal kunne identificere sig med skolens fundamentale idémæssige grundlag, som udgøres af princippet om hjælp til selvhjælp og et kristent og folkeligt grundlag. Det er en forudsætning, at skolens nye leder har et udpræget socialt engagement, der er bredt funderet. Forstanderen skal have stærke strategiske kompetencer og fremstå som den naturlige og udviklingsorienterede frontfigur på skolen og i ledelsesgruppen. Med en samarbejds og helhedsorienteret stil kan forstanderen samle og udvikle ledelse og medarbejdere om fælles mål og opgaver. Det er i den sammenhæng væsentligt, at der på tværs af opgaver, funktioner og geografi skabes sammenhængskraft og synergi på hele skolen. Skolen repræsenterer væsentlige erfaringer og traditioner, men den nye forstander forventes at turde gøre tingene anderledes, gå nye veje og være opsøgende i forhold til etablering af nye områder. Forstanderen skal således, med respekt for skolens værdier, være i stand til at udvikle, nytænke og realisere skolens værdier i en ny kontekst. Forstanderen prioriterer udviklingen af de enkelte medarbejdere således, at medarbejderne kan leve op til de krav og forventninger, som bestyrelse, samarbejdspartnere og elever har til opgavevaretagelsen. Forstanderen skal gennem en motiverende og igangsættende lederstil lægge vægt på at fremme de egenskaber hos ledere og medarbejdere, der understøtter lysten til udvikling, forandring og engagement. Forstanderen skal kunne fungere som leder for hele skolen og være leder for lederne og skabe et godt samarbejde med de faglige organisationer. Det forventes, at forstanderen har et samlet og overordnet overblik over skolens opgaver og aktiviteter, ligesom forstanderen prioriterer arbejdet med at etablere eksterne relationer og netværk som en væsentlig forudsætning for skolens resultatskabelse og gennemslagskraft. Forstanderen besidder en naturlig, positiv, personlig autoritet og kan herigennem vinde respekt og forståelse for sine synspunkter. Forstanderen er ikke tilbageholdende i håndteringen af konflikter og skal kunne skabe tillid og troværdighed samt fremstå som en synlig, robust og udadvendt repræsentant for skolen. Det er væsentligt, at den nye leder har politisk tæft, som anvendes i forhold til samspil med ministeriet, kommunen og bestyrelsen. Synlighed og handlekraft er derfor nødvendige egenskaber hos den nye forstander, der samtidig kan holde en god balance mellem proces og resultatorientering. Ledelsesstilen skal i høj grad bygge på delegering af ansvar og kompetence samt på bred involvering og inddragelse af ledere og medarbejdere. 9

10 Forstanderen er i stand til at skabe og formidle gode samarbejdsrelationer i alle de mange forskellige sammenhænge, som vedkommende indgår i, herunder med de faglige organisationer. Forstanderen er udadvendt, en dygtig kommunikator og prioriterer et højt informationsniveau såvel internt som eksternt. Forstanderen har en stor arbejdskapacitet og kan danne sig overblik over komplekse problemstillinger og et kompleks/specialiseret opgaveområde. Forstanderen kan analysere situationer, se ind til kernen og formulere konkrete forslag til løsninger. Den nye forstander har økonomisk og administrativ indsigt som en forudsætning for at sikre opfyldelse af mål og levering af konkrete driftsmæssige resultater. Forstanderen skal således have fokus på at sikre det fremtidige indtægtsgrundlag gennem en tydelig forretningsorientering. Kofoeds Skoles nye forstander skal have en uformel stil og samtidig have humoristisk sans. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN. 10

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole

Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole Fra: Socialstyrelsen Til: Social- og Integrationsministeriet Indhold: Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Dato: 6. juli 2012 Voksen Sagsnr: 08/010384

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE

Årsskrift K OFOEDS 2002/ 2003 S K OLE Årsskrift 2002/ 2003 K OFOEDS S K OLE KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Kofoeds Skole Årsskrift 2002/2003 KOFOEDS SKOLE ÅRSSKRIFT 2002/2003 Redaktion: Layout: Sats og

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere