Søholm. Rapport over tilsyn Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune."

Transkript

1 Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1

2 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer:... 3 Målgruppe... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Samlet vurdering af indhold... 4 Opfølgning fra tilsyn Organisation og Ledelse... 5 Bestyrelse... 5 Tilbuddets daglige drift Økonomi... 6 Økonomi og kvalitet... 6 Kompetencer... 7 Uddannelse og Beskæftigelse... 7 Målgruppe, metoder og resultater... 7 Borgernes indflydelse på eget liv og hverdag i tilbuddet Borgernes fysiske og mentale sundhed understøttes... 8 Selvstændighed og sociale relationer... 8 Overgreb... 9 Fysiske rammer

3 Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering Navn og Adresse Ledelse Målgruppe Søholm Nellikevej Kirke Såby Forstander Søren Olsen Stedfortræder Henrik Hoppe Voksne udviklingshæmmede med omfattende behov for hjælp og pædagogisk støtte. Dato for tilsynet: 3 juni juni 2013 Lovgrundlag, rammer: Serviceloven 148 a og 149 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Magtanvendelse, Serviceloven Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med Målgruppe Seneste godkendelse er dateret 29 juni 2004, med en udvidelse af pladsantallet dateret henholdsvis den 4 maj 2005 og den 7 april 2009, hvoraf det fremgår at den godkendte hovedydelse jvf. lov om Social Service 107 stk. 2 er voksne i alderen 18 år og opefter Målgruppen i godkendelsen er beskrevet som: Voksne med funktionshæmning samt psykiatriske problemstillinger I akkrediteringsmaterialet er målgruppebeskrivelsen yderligere beskrevet med følgende målgrupper: Autismespektrum forstyrrelser Tourettes syndrom Border line På Tilbudsportalen er målgruppen beskrevet som udviklingshæmning. Søholms målgruppe er yderligere uddybet i akkrediteringsrapporten, idorhold til Tilbudsportalen er det ikke for indeværende er muligt at beskrive og uddybe netop målgruppebeskrivelsen på Tilbudsportalen. Formål Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et tilbuds drift, herunder pædagogisk, ledelses-og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på 3 overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at tilbuddet overholder gældende lovgivning, og at tilbuddet fortsat lever op til de vilkår der er fastsat i godkendelsen 2. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i tilbuddets ydelse og opgaveløsning 3. udviklingsaspektet, hvor myndigheden kan bidrage til udvikling af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. 3

4 Anvendte tilsynsmetoder Tilsynet i 2013 har været en del af den kommende kvalitetsmodel, som der med tilsynsreformen opstarters brug af over hele landet pr. 1 januar Brugen af kvalitetsmodellen på Søholm var en del af den pre-test som er sket i samarbejde med Socialstyrelsen. Der er anvendt følgende metode: Gennemgang af skriftligt materiale Oplysning om Søholms beboer og medarbejdere Besøg i tilbuddet og rundvisning Observationer Interview med ledelse Interview af 3 medarbejdere Deltagelse i beboermøde med mulighed for dialog Opsamling med ledelsen Der er gennemført interview/dialog med ledelse Der er gennemført interview/dialog med 3 repræsentanter for medarbejderne. Der har været deltagelse i beboermøde med mulighed for dialog og gruppesamtale. Efter samtalerne med beboerne og medarbejderne overleverede tilsynet hovedindtryk fra samtalerne til ledelsen Formålet har været drøftelse af konstanterede og observerede forhold. I samarbejde med enheden er dokumentationen gennemgået og drøftet i forhold til gældende lovgivning. Formålet var at konstatere en overensstemmelse mellem formaliserede handleplaner og behandlingsplaner og den faktiske indsats. Lokale instrukser og vejledninger er gennemlæst og drøftet Ved tilsyn er de fysiske rammer besigtiget. Samlet vurdering af indhold Tilsynet oplever Søholm som et sted hvor man tilstræber en tydelig systematik i den pædagogiske indsats. Samtidig med at man forsøger at skabe et omsorgsfuldt og trygt bosted for beboerne, hvor der er respekt for den enkelte beboers særlige behov. Det er tilsynets indtryk, at Søholm handler i samspil med den enkelte beboer. Det er tilsynets vurdering, at Søholm er et velbeskrevet og veldokumenteret tilbud. Hvor den enkelte beboer er i centrum, og bliver inddraget i alt hvad der vedrører den enkelte beboer. Søholm er akkrediteret, efter en kvalitetsmodel, hvor formålet både er at sikre og udvikle det faglige, den brugeroplevede og den organisatoriske kvalitet. Det tilsynets vurdering, at Søholm på alle de parametre lever op til de beskrevne kvalitets standarder. Anbefaling: At ledelsens ansvar og arbejdsområder, og arbejdsfordeling nedskrives, således det til enhver tid er kendt af personale og beboere hvem man kan/skal henvende sig til på forskellige At målgruppens problemstillinger og behov uddybes og beskrives i Akkrediteringen. At Søholm fremadrettet beskriver beboernes helbredsmæssige forhold i statusrapporterne. At der i tilfælde af evt. underskud foreligger dokumentation af at dette har været drøftet i Bestyrelsen. 4

5 At der findes en løsning således at rollatorbrugere kan færdes sikkert. Opfølgning fra tilsyn 2012 Organisation og Ledelse I tilsynsrapporten for 2012 anbefales Søholm at have fokus på følgende: Dokumentere det informerede samtykke Referat af indflytningssamtaler Nedskrevne aftaler om håndtering af beboerøkonomi Nedskrevne aftaler om fælles opbevaring af borgers egen medicin Brug af dosisdispensering, hvor det giver mening UTH Ved dette tilsyn er det tilsynets opfattelse at ovennævnte punkter er taget til efterretning og efterleves på Søholm Tilsynet har med brug af dokumentanalyse, observation og interview vurderet at Søholms ledelse i grad har de relevante uddannelser og kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Ledelsesgruppen besidder uddannelser som cand.jur., pædagog og akademiske lederuddannelse. Dertil kommer års erfaring med målgruppen. Ledelsen består af 25personer, hvor arbejdsopgaverne i forhold til driften af Søholm er aftalte, men ikke beskrevne. Tilsynet anbefaler at ansvar og arbejdsområder nedskrives, således det til enhver tid er kendt af personale og beboere hvem man kan/skal henvende sig til på forskellige områder. Tilsynet vurderer ligeledes at det akkrediteringsforløb som Søholm gennem de 2 sidste år har gennemgået og fortløbende arbejder med gør at tilsynet oplever en rød tråd i det daglige arbejde og at værdier, målsætninger og metoder kendes og følges i det daglige arbejde af medarbejderne. Ligeledes vurderes det, at der er de nødvendige og relevante refleksionsrum, supervision og sparring. Bestyrelse Tilsynet har ved gennemgang af dokumentation konstateret at der afholdes bestyrelsesmøder i henhold til såvel vedtægter som forretningsorden. Tilsynet har ved gennemlæsning af referater fra bestyrelsesmøder konstateret at bestyrelsen er aktiv deltager, forholdene på Søholm. Specifikt i forhold til økonomiske dispotioner er bestyrelsen en aktiv medspiller. Især i forhold til erhvervelse af ejendommen, hvor tilbuddet er beliggende opleves Bestyrelsen som meget kompetent og aktiv. Bestyrelsen er via deres beskrevne arbejde/uddannelse og anden erfaring med handicapområdet meget kompetente Tilbuddets daglige drift. Tilsynet har ved observation, interview og dokumentation undersøgt om Søholms daglige drift varetages kompetent. Tilsynet konstaterer at det borgerettede arbejde primært varetages af faste medarbejdere. Beboerne er orienteret om, at kontaktpersonsordningen i sommer og andre ferie perioder varetages af fastansatte. Det sker på en sådan måde at, de medarbejdere der ikke afholder ferie fungerer som kontaktperson for f.eks. 2-3 beboere. Det vurderes at beboerne altid i det nødvendige omfang kan få kontakt til relevant personale i forhold til deres behov. Ligeledes er det konstateret at antallet af medarbejdere på henholdsvis morgen som 5

6 aftenarbejde er tilfredsstillende ud fra målgruppen og dens behov. På Søholm opleves en meget lav personalegennemstrømning, der rekrutteres oftest blandt de vikarer som tilbuddet har ansat. Sidste personaleskift og ansættelse som pædagog skete i Sygefraværet blandt medarbejderne er lavt og på Søholm er fraværsprocenten på 3,89 % uden ind beregning af barns første sygedag. Indregnes denne er fraværet på 4,25 %. Til sammenligning er fraværsprocenten på lignende kommunale tilbud i Holbæk på 5,74 % uden ind beregning af barns 1. sygedag. Tilsynet konstaterer at Arbejdstilsynet i foråret 2013 har aflagt tilsynsbesøg på Søholm og der har ingen bemærkninger været ved dette besøg. Medarbejderne opleves som tilfredse med arbejdsmiljøet og der givet udtryk for at man til enhver tid kan gå til ledelsen med spørgsmål og problemstillinger og få et svar. Økonomi Tilsynet vurderer at Søholms soliditetsgrad er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Budget og regnskab viser at egenkapitalen i Fonden Søholm er stor nok, til at denne kan indgå i de kommende investeringer som påtænkes og planlægges i forbindelse med at erhverve ejendommen fremfor at leje. Søholm har 100% belægning. På trods af en god økonomi anbefaler tilsynet at der ved evt. underskud foreligger dokumentation for at Bestyrelsen er orienteret og situationen drøftet i Bestyrelsen. Ved gennemlæsning af bestyrelses referater konstaterer tilsynet at der fra bestyrelsens side sker en løbende opfølgning Der er revisions af Søholms regnskaber af statsautoriserede revisorer og regnskab er ligeledes gennemgået af Lejre kommune for regnskabsåret 2012 og der er ingen væsentlige kommentarer. Der er ikke konstateret mellemregninger. Økonomi og kvalitet Der er planlagt investering i forhold til køb af ejendom i stedet for at leje, hvilket Bestyrelsen er inde over. Der ses rimelige forhold i forhold til nøgletal og planlagt investering. Tilsynet vurderer efter interview og dokumentanalyse at der er sammenhæng mellem de af Søholm budgetterede lønninger og omsætning på den anden side. De budgerede nøgletal for lønninger overholdes, og skal ses i forhold til den store andel af uddannet personale som er på ca. 90 % Endvidere ses der såvel budget som udgift til supervision og kompetenceudvikling og det vurderes værende et rimeligt leje i forhold til målgruppen. Der er konstateret sammenhæng mellem Søholms beskrivelse af målgruppe og metoder og på den anden side borgerrettede aktiviteter. I regnskabet figurer indgået egenbetaling til afholdte ferier og ture fra beboerne. Ligesom der er afsat budget til og regnskab for rimelige aktiviteter for beboerne. Egenbetaling af udgifter til ferie og ture sker i henhold til gældende lovgivning, da beboerne alle er fyldt 18 år og har selvstændigt indkomst i form af pension. 6

7 Kompetencer Tilsynet har ved interview, gennemgang af dokumentation og observation konstateret at medarbejderne samlet har relevant uddannelse, viden og erfaring i arbejdet med målgruppen. På Søholm har 90 % af medarbejderne en længerevarende social eller sundhedsfaglig uddannelse. Medarbejderne opleves at have indgående kendskab til de metoder der bruges på Søholm i det pædagogiske arbejde med den enkelte beboer. Medarbejdernes adfærd er specifikt observeret dels ved besøget men også ved tilsynets deltagelse i beboermøde. Tilsynet oplevede medarbejdernes adfærd fuldstændig i tråd med Søholms værdigrundlag og stedets anerkendende metoder. Der er løbende tilbud om kompetenceudvikling og ny læring for medarbejderne. Specielt i forhold til neuropsykologisk viden og metoder. Uddannelse og Beskæftigelse Det er tilsynets vurdering, at Søholm støtter beboerne i at udnytte potentiale i forhold til beskæftigelse og aktivitet. Alle beboer på Søholm har et tilbud om beskæftigelse/aktivitet i henhold til SEL , afhængig af deres fysiske/psykiske handicap. Søholm har eget internt tilbud Det oplyses, at der samarbejdes med eksterne aktører, når en beboer vurderes parat til at afprøve andre former for beskæftigelse. Alle beboere fastholdes i at skulle beskæftiges hver dag Søholms opfølgning på beskæftigelse/aktiviteter sker i forbindelse med de 3 mdl. møder med borger og kontaktperson. Tilsynet vurderer at der fra medarbejder/kontaktpersons side er konstant opmærksomhed på den enkelte beboers udvikling og dermed behov for evt. nye rammer med mulighed for udvikling for den enkelte. Målgruppe, metoder og resultater I Akkrediteringsrapportens kriterie 2 er der en klar målgruppebeskrivelse, som tidligere nævnt anbefales målgruppen tilpasset, således beskrivelsen er enslydende i godkendelse, tilbudsportal og akkrediterings kriterie 2. Tilsynet mangler en mere uddybende beskrivelse af målgruppens problemstillinger og behov, hvilket anbefales indskrevet i Akkrediteringsrapporten Der arbejdes med en anerkendende tilgang, relations og neuropædagogiske metoder og tilsynet vurderer efter gennemlæsning af såvel dokumentation som statusrapporter at der opstilles klare, men realistiske mål for den enkelte beboer. Der er kun et lille antal beboere på Søholm der har handleplan fra anbringende kommune. Søholm er heller ikke oplyst fra anbringende kommune om der fra borgerens side er sagt nej tak til en handleplan. Alle beboere har en pædagogisk udviklingsplan udarbejdet af kontaktperson. På Søholm bruges som målstyring at afholde møde hver 3 måned for at følge op på den enkelte beboers udvikling, men også for at fastholde medarbejderne i de mål der er fastsat for den enkelte beboer. Tilsynet vurderer at disse møder som en del af den systematik der arbejdes ud fra er medvirkende til at de aftalte mål holdes. Disse målstyrings møder, kan betragtes som dokumentation af, på Søholm opnåede resultater. 7

8 Tilsynet har ved gennemlæsning af statusrapporterne vurderet at disse er fyldestgørende og beskriver såvel mål som anvendt pædagogisk metode. Dog mangler tilsynet at der er en beskrivelse af beboernes helbredsmæssige problemstillinger og den indsat der ydes fra Søholms side. Det er tilsynets vurdering at i mange tilfælde er en beboers helbredsmæssige problemstillinger ligeså omfattende som de psykiske problemstillinger som den enkelte beboer har. Tilsynet anbefaler at Søholm fremadrettet beskriver beboernes helbredsmæssige forhold i statusrapporterne. Borgernes indflydelse på eget liv og hverdag i tilbuddet. Ved henvendelse til visiterende kommuner er der tilkendegivelse af, at man er tilfreds med samarbejdet med Søholm og vurderer Søholms opgavevaretagelse og resultater som tilfredsstillende Tilsynet har ved observation og interview et klart billede af at beboerne er trygge i tilbuddet. På Søholm er indarbejdet Følgende mødestruktur: 1. Beboermøder med dagsorden/referat. Alle beboere deltager og der kan sendes ønske/kritik videre til beboerrådet 2. Beboerrådet tager stilling til indkomne ønsker/kritik etc og dette går videre til medarbejdermødet. 3. Medarbejdermødet drøfter indstillinger fra Beboerrådet og der tages endelig beslutning. Store udgiftskrævende ønsker afgøres af ledelsen. Rækkefølgen af møderne er som beskrevet og sker indenfor samme uge, således at der kan træffes hurtige afgørelser. Ved deltagelse i beboermødet fik tilsynet et klart indtryk at alle beboere kendte møderækkerne og vidste at der kom svar indenfor kort tid. Ligeledes oplevede tilsynet, at beboerne trygt udtalte sig om forhold som for dem var problemer i hverdagen. Der blev lyttet aktivt fra medarbejder side, ligesom beboerne blev mødt med respekt og anerkendelse. Det var tilsynets oplevelse at Søholms værdier af medarbejderne er implementeret helt og anvendes i arbejdet og dialogen med beboerne. Det er tilsynets vurdering at beboerne har indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og giver udtryk for deres ønsker og behov og bliver lyttet til. Beboerrådet er en desuden en del af ansættelsesproceduren på Søholm, således at ansøgere også har en samtale med beboerrådet og deres vurdering indgår og vægter ved ansættelsen. Borgernes fysiske og mentale sundhed understøttes Søholm sørger for at beboerne modtager de ydelser fra sundhedsområdet, som deres handicap indikerer. Der samarbejdes med såvel praktiserende som speciallæger, kommunale hjemmepleje etc. Sundhedsmæssigt satses der på økologisk mad. På Søholm er der fokus på motion, der er daglige gåture, deltagelse i motion såsom svømning, gymnastik etc. i lokalområdet. Tilsynet observerede ingen beboere ryge under såvel tilsyn som deltagelse i beboermøde. Selvstændighed og sociale relationer Tilsynets vurdering af indsatsen på Søholm forhold til beboernes selvstændighed og evner sker som omdrejningspunkt i det daglige pædagogiske arbejde. Grundlaget for vurderingen er observation, interview og dokumentanalyse Mødeaktiviteten på Søholm er tilrettelagt således at beboernes selvstændighed er i centrum. Beboerne på Søholm deltager for størstepartens vedkommende i 8

9 arrangementer og aktiviteter dels i den det nærliggende lokalmiljø som på andre tilbud med tilsvarende målgrupper. Tilsynet oplever under såvel tilsynsbesøg som beboermøde stor kontakt med pårørende. Tilsynet oplever at beboerne på Søholm i kraft diverse elektroniske hjælpemidler selv er i stand til at opretholde den kontakt de ønsker med pårørende og netværk. Elektroniske hjælpemidler alle beboere har. Overgreb Fysiske rammer Beboernes kontaktpersoner har ligeledes jævnlig kontakt med pårørende i forhold til almindelig orientering. Der gives fra medarbejderside udtryk for at man i høj respekterer beboernes ønsker i forhold til hvad pårørende orienteres om. Hvilket er med til at styrke den enkelte voksne beboers selvstændighed. Tilsynet vurderer, at det er et område som er i Fokus på Søholm. Den pædagogiske praksis bærer præg at man er opmærksom på signaler på evt. seksuelle overgreb og det opleves at der altid er sørget for at der er kvalificerede pædagoger tilstede og at der et beskrevet beredskab i forhold til overgreb, som alle tilkendegiver at have kendskab til. Alle beboere på Søholm har selvstændig 2 værelses lejligheder, hvor der i forlængelse af den ene blok med lejligheder er fællesrum, fælles køkken og spiserum Det er tilsynets vurdering efter observation og interview at beboerne trives i deres lejligheder og i de øvrige rammer der er på Søholm. Der er gode udenoms arealer, som beboerne gør brug af i stor stil. Der er i tilstødende have, udover dyrkning af grøntsager til Søholms eget forbrug bl.a. bålplads og Shelter, som enkelte beboere benytter til overnatning i sommerperioden. Det er tilsynets vurdering at de fysiske rammer såsom lejligheder, fællesfaciliteter imødekommer beboernes behov, hvis de er mobile. Tilsynet observerer beboere med rollator, som har svært ved at færdes sikkert da det f.eks. ved dørtrin ikke er muligt at køre over, men beboerne skal løfte rollator. Tilsynet anbefaler Søholm at finde en løsning således at rollatorbrugere kan færdes sikkert. Beboernes lejligheder afspejler tydeligt at det er beboernes eget hjem. Tilsynet oplever ved samtale med beboerne at de giver udtryk for at lejlighed og udenoms arealer er deres hjem. Beboernes lejligheder understøtter beboernes privatliv og respekterer deres integritet. Fælles lokaler og spiserum er pæne og imødekommende 9

10 10

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere