Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune"

Transkript

1 Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune

2 Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole den 1. januar 2011 og familiecenter Flexhuset den 1. april Det betyder, at der fortsat lægges spor på sådan gør vi ved os. Det indeholder naturligvis et meget spændende udviklingsarbejde, men er samtidig udfordrende i en hverdag, der skal fungere. Bygningerne blev inden ibrugtagning renoveret og indrettet til formålet, og de er derfor nogle rigtige rammer for arbejdet. Skrøbelev Skole indeholder to hovedfunktioner: Et familiecenter / en behandlingsdel (kaldet flexhuset) og en heldagsskole. Skrøbelev Skole har sit navn efter folkeskolen, der var i bygningerne indtil august I valg af navnet Skrøbelev Skole ligger ikke nogen vægtlægning mellem skoledelen og behandlingsdel. Navnet blev valgt, da Skrøbelev Skole i lokalbefolkningen giver positive billeder til noget de kendte, og som ikke virker segregerende. Det er okay, at sige jeg er på Skrøbelev Skole. Det bærende idegrundlag for Skrøbelev Skole er, at indsatsen former sig efter elevens / barnets /familiens behov og ønsker. Derfor hedder behandlingsdelen Flexhuset, med henvisning til den fleksibilitet, som huset skal udvise i sin indsats. Flexhuset arbejder med følgende hovedgrupperinger i indsatsen: Dagbehandling for hele familien Mulighed for døgnophold Pædagogisk observation af børn Udredning af forældrekompetence Familiebehandlingsforløb Forældrerådgivning Pædagogisk støtte i hjemmet Klubtilbud til børn fra år Individuelle forløb for børn, herunder terapi Forældrekurser Supervision til plejefamilier Der er pt. 70 børn indskrevet sammen med deres familier i Flexhuset, heraf 9 børn i klubben. Ambitionen med Flexhuset er, at det forbliver fleksibelt og konstant tilpasser og kombinerer ydelserne efter de behov familierne på Langeland har. Flexhuset arbejder ud fra en systemisk grundtanke og har fokus på en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Vi arbejder relations orienteret og ser udvikling som en proces, der sker gennem menneskers aktive deltagelse i sociale samspil, hvilket betyder at hverdagen i Flexhuset er præget af at gøre indenfor forskellige rammer af fællesskaber. Vi vægter en høj grad af faglighed og systematik i vores arbejde. Flexhuset har en faglig koordinator, der varetager følgende opgaver: Visitation af familier og samarbejde med sagsbehandler om visitationen, herunder indskrivnings- og statusmøder 2

3 Fordeling af, opfølgning på og koordinering af opgaverne, herunder opfølgningsmøder Sikre at der udarbejdes statusbeskrivelser og at tidsterminer overholdes Fagligt overblik og sikring af ensartet faglig kvalitet i arbejdet Herudover er der et tæt samarbejde om udnyttelse af økonomi og kompetencer på tværs i Skrøbelev Skole Heldagsskolen er Langeland Kommunes nye specialundervisningstilbud til børn med specifikke indlæringsproblemer og / eller kombineret med kontakt og tilknytnings vanskeligheder. Der er pt. indskrevet 17 elever ml. 9 og 15 år, og der kan max. indskrives 24 elever. På heldagsskolen er målet, at eleverne oplever en så tryg, meningsfuld og sammenhængende hverdag som muligt. Med fokus på at skabe et overskueligt undervisningsmiljø med struktur, forudsigelighed, genkendelighed og en anerkendende tilgang skal indsatsen bidrage til en positiv udvikling, øget selvværd og øget livskvalitet hos eleverne. På heldagsskolen er læring af skolemæssige og sociale færdigheder sideordnet. Undervisningen er individuelt tilrettelagt specialundervisning med udgangspunkt i barnets kompetencer og potentialer. Der udarbejdes undervisnings- og handleplan for det enkelte barn hvert halve år. Skole-hjem-samarbejdet er centralt for udbyttet af tilbuddet, så der skal være tæt samarbejde mellem lærer, pædagog og hjemmet. Der er nedsat et forældreråd for heldagsskolen. Indsatserne tager udgangspunkt i en anerkendende og ressourcefokuseret pædagogik med en høj grad af systematik i udredningen af barnet og i bevidstheden om, at det enkelte barn rummer mange former for intelligenser, potentialer og kompetencer. Skrøbelev Skole har et tæt samarbejde med familieafdelingen og pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR), og medarbejderne på Skrøbelev Skole modtager ekstern supervision. Fokusområder Langeland Kommune har en stor udfordring med nedbringelse af udgifterne til foranstaltninger på børn- og ungeområdet. Det betyder, at der ved etablering af Skrøbelev Skole er satset stort på forebyggelse inden anbringelse af børn og unge fra forældrene. Flexhusets indsats tager altid udgangspunkt i barnets / den unges udviklingspotentiale og hele familiens ressourcer, så de kan understøttes og udvikles. Etablering af indsatsen gennem Flexhuset er et udtryk for at Langeland Kommune tror på udvikling af de ressourcer, som alle besidder, tror på den forebyggende indsats og tror på hjælp og udvikling i nærmiljøet. Det betyder, at Flexhuset altid vil blive udfordret i sin organisering, arbejdsgange og metoder, og det skal lederen se som en spændende udfordring. Skrøbelev Skoles økonomiske og menneskelige ressourcer skal udnyttes optimalt for et væsentligt bidrag til Langeland Kommunes udfordringer på børn og ungeområdet. Perioden frem til nu har på Skrøbelev Skole, både flexhuset og heldagsskole, været præget af etablering. Det vil sige justeringer i de fysiske rammer, modtagelse af nye elever, børn og familier, 3

4 ansættelse af personale, skabelse af egne strukturer, arbejdsgange, procedurer, mødefora og faglige metoder. Der er ikke en forventning om, at der kommer et tidspunkt, hvor det så bare er på plads, men på visse områder er der fortsat faglige drøftelser og beslutninger at tage. Hele institutionen er midt i et fælles udviklingsprojekt med miljøterapi. Det er valgt, som det fælles faglige grundlag, og det strækker sig over et 3 årigt uddannelsesforløb, hvor man er ca. ½ vejs. Meningen er, at uddannelsesforløbet skal give et godt fælles fagligt grundlag for en videreudvikling af fællesskabet i hele institutionen, så økonomiske ressourcer og personlige- og faglige kompetencer udnyttes optimalt til gavn for borgerne og personalet. Beskrivelse af Langeland Kommune Langeland Kommune er i den nye kommunale struktur en lille ø-kommune med ca borgere. Skrøbelev Skole ligger på midt på Langeland ca. 2 km. uden for Rudkøbing. Langeland har en smuk og varieret natur med et rigt flora og dyreliv, ligesom der ikke fra nogen steder på Langeland er langt til kyst og strand. Rudkøbing er en god handelsby med mange butikker til såvel detailhandel, som specialbutikker. Langeland Kommune arbejder målrettet på at udnytte de fordele, som en lille kommune har i forhold til at skabe en fælles udviklingsretning for hele børne- og ungeområdet. Herunder at udnytte potentialet i det tværfaglige samarbejde mellem fagpersoner (PPR, socialrådgivere, sundhedsplejersker, Team Ung m.fl.) og skoler / institutioner. Borger, Børn-, Ungeområdet er kendetegnet ved, at der er en god samarbejdskultur, hvor alle trækker i samme retning, arbejder for sagen og hinanden. Der er hurtig kontakt fra institution til forvaltning, og relationen er i en saglig, men uhøjtidelig ånd. Skrøbelev Skole er en del af skolevæsenet, hvor den ændrede skolestruktur har reduceret antallet af skoler til tre: Ørstedskolen: kl. inkl. Strynø skole, Humble Skole kl. og Nordskolen kl. Ligeledes har Langeland Kommune sit eget opholdssted for børn; Møllehuset. Langeland Kommune er udfordret på økonomien og er gennem udviklingsaftale med det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium forpligtet på nedbringelse af udgifterne til foranstaltning og specialundervisning. Etablering af Skrøbelev Skole er et af de tiltag, der er foretaget ind i den udfordring. Hermed også sagt at det er forventningen, at det forebyggende arbejde i flexhuset kan nedbringe antallet af anbringelser. I 2011 påbegyndte alle medarbejdere der er tilknyttet Skrøbelev Skole uddannelse i Miljø terapi og forløbet fortsætter i 2012/2013. Der arbejdes ud fra den systemiske /anerkendende tilgang i hele organisationen under Børn og Unge. 4

5 Lederstillingen Vi lægger vægt på, at du: Udfordringer og opgaver Forstår at udfordringen på foranstaltnings- og specialundervisningsområdet er stor for Langeland Kommune, og at du finder denne udfordring spændende Kan se og vil spille med på Skrøbelev Skoles centrale rolle i Langeland Kommunes udfordring med nedbringelse af udgifterne i forhold til foranstaltningsområdet og specialundervisning ved at udnytte Skrøbelev Skoles kompetencer og ressourcer optimalt Vil arbejde for ambitionerne med en samlet institution Skrøbelev Skole, hvor der er fælles kultur og fællesskaber på tværs af skoledelen og flexhuset Tror på en kultur, hvor udvikling sker gennem medarbejdernes engagement og faglige refleksioner med borgernes behov i centrum Vil respektere det arbejde, som Skrøbelev Skole ind til nu har fået udrettet, og at du tager udgangspunkt i systemisk teori og miljøterapi Ledelsesstil Er engageret i og ambitiøs med dit arbejde; holder borgernes udvikling i fokus og udfordrer systemets, egen og medarbejdernes tænkning og faglighed Er en demokratisk leder, der vedkender dig lederskabet. Det vil sige at kunne lytte, men også at kunne træffe beslutninger Møder andre mennesker med tillid og respekt, og at børn, personale og forældre oplever dig anerkendende, troværdig og nærværende I samarbejde med personale og forældreråd kan omsætte visioner og innovative tiltag til udvikling af institutionens kerneopgaver gennem motivation, udnyttelse og udvikling af personalets kompetencer Sørger for rammer, retning og mål for personalets arbejde, og at du giver råderum for personalets professionelle udførelse Er samarbejdende internt i institutionen med forældre, børn / elever og personale. I forhold til personalet er det både på det mere fælles overordnede niveau, og på team- og individ niveau om kerneopgaven Er samarbejdende eksternt i forhold til andre institutioner og centrale fagpersoner Har en god situationsfornemmelse med analytiske evner for forståelsen af forskellige perspektiver ind i en sag. Herunder en klar og tydelig kommunikation på alle niveauer Erfaring og kompetencer Har erfaring fra arbejdet med sårbare børn og deres familier i et systemisk perspektiv gerne med flere indfaldsvinkler; specialpædagogisk, socialpædagogisk eller behandlende - terapeutisk Har ledelseserfaring og gerne relevant lederuddannelse Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til strukturerne inden for skoleområdet 5

6 Ansættelsesform og løn Lederen af Skrøbelev Skole refererer til leder af Børn og Unge Charlotte Jensen. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og efter konkret aftale med forhandlingsberettiget organisation. Tidsplan og ansættelsesproces Ansøgning sendes elektronisk vedlagt relevante bilag, uddannelsesbeviser mv. Se nærmere på opslaget: under ledige stillinger. Tidsplan 11. nov. Ansøgningsfrist 13. nov.: Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde 19. nov. fra kl : 1. samtalerunde 26. nov. Fra kl : 2. samtalerunde 1. jan. 2013: Tiltrædelse af lederstilling ved Skrøbelev Skole Ansættelsesudvalg Charlotte Jensen, leder af børn og unge 4 medarbejderrepræsentanter 2 forældrerepræsentanter René Nielsen, Direktør, Borger, Børn og Unge (formand) Helle Hansen, Uddannelses-, Social- og Kulturudvalgsformand 1. og 2. samtalerunde vil blive foretaget som interview af Charlotte Jensen. For de 2 ansøgere, der fortsætter til 2. samtalerunde, vil der mellem 1. og 2. samtalerunde blive indhentet referencer ved leder, kollega og/eller medarbejder efter aftale med ansøger. Der vil ligeledes mellem 1. og 2. samtalerunde være rundvisning på skolen ved Charlotte Jensen. Yderligere oplysninger Du er velkommen til at kontakte Charlotte Jensen, leder af Børn og Unge, tlf

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: 2011-008106-2 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere