Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl"

Transkript

1 Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Gribskov Kommune 3. Gribskolen, Børne- og Ungeområdet Forventningerne 4. Skolelederens opgaver på kort sigt 5. Skolelederens ansvarsfelt 6. Skolelederens baggrund og bagage Ansættelsen 7. Ansøgerens vurdering af arbejdspladsen 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 9. Tidsplan for ansættelsen 10. Efter ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingen Gribskov Kommune søger skoleleder til Gribskolen. Gribskolen har to matrikler; en i Græsted med klasse og en i Esrum med klasse. Skolen rummer ca. 750 elever og beskæftiger 115 medarbejdere. Skolen har FO tilknyttet begge matrikler og rummer kommunens specialklasser, placeret i Græsted. Det er forventningen, at den nye skoleleder kan tiltræde 1. januar Lønnen aftales med vægt på kvalifikationer og resultater. De særlige ambitioner og udfordringer for skolen muliggør en attraktiv lønaftale. Udgangspunktet er kr. for løn, inkl. resultatløn. Dertil kommer pension. 2. Gribskov Kommune vision og værdier Gribskov Kommune har skabt en fælles fortælling, der samler kommunens overordnede vision og værdier, og dermed også danner indgang til kommunens virksomhed og samspil til borgerne. Heraf fremgår bl.a.: Gribskov Kommune vil være kendt som et sted med en enestående natur og kulturarv og levedygtige lokale miljøer, hvor bl.a. børnehaver, skoler, kultur, idræt, natur og erhverv sammen skaber rammen for lokale fællesskaber. Gribskov Kommune vil være kendt som en nytænkende kommune, der arbejder målrettet for at give borgerne mest mulig kvalitet for pengene. Vi ønsker at tilbyde fleksible løsninger, der i vid udstrækning tager udgangspunkt i den enkelte borger og det enkelte lokalmiljø, og som derfor afspejler den mangfoldighed, der kendetegner kommunens borgere og egnen. For organisationen Gribskov Kommune indebærer dette afsæt, at åbenhed og inddragelse er nøgleværdier i Gribskov Kommunes arbejde. Nøgleværdierne er omdrejningspunkt for den løbende idéudvikling, forventningsafstemning og kvalitetsudvikling. Gribskov Kommunes organisering er beskrevet på 3. Gribskolen, Børne- og Ungeområdet Gribskolen Gribskov Kommunes skolestruktur er ændret fra 8 skoler til 5 skoler med virkning fra den 1. august Gribskolen er etableret som led i denne strukturændring, og der er siden arbejdet målrettet med at etablere fundamentet for den nye skole. I dag formulerer ledelse, medarbejdere og bestyrelse samstemmende, at Gribskolen er godt på vej som én samlet skole, placeret på to matrikler. side 2

3 Det solide fælles afsæt for skolen rummer bl.a.: Gribskolens vision skabt i foråret 2012: Vi er det bedste lokale skoletilbud til glæde for børn, unge, forældre og skolens ansatte. Vores mål er, at børn og unge bliver bedst muligt forberedt til at møde fremtidens udfordringer, lokalt, regionalt og globalt. Visionen danner afsæt for en velgennemarbejdet Udviklingsplan for skolen Udviklingsplanen sætter tydelig retning for skolen. Hovedtemaerne er: 1) at sikre alle børns og unges faglige, personlige og alsidige udvikling indenfor fælleskabets rammer med det sigte at højne de faglige resultater for alle. 2) at sikre at de unge har de bedst muligt sociale, alsidige og faglige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse sigtende mod det nationale mål om, at 95% af gennemfører en ungdomsuddannelse inden det 25.-ende år. 3) at sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt i forhold til folkeskolens kerneopgave. Skolens vision og udviklingsplan er i sommeren 2012 yderligere konkretiseret i Gribskolens 2-årige resultatkontrakt, der beskriver de mål og effekter, som skolen skal arbejde med og forventes at opnå i kontraktperioden, dvs. frem til udgangen af skoleåret 2013/14. Der lægges her stor vægt på, at skolen sætter fokus på et højere fagligt niveau, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med, at skolen i de senere år, sammenlignet med kommunens øvrige skoler, har præsteret lavere resultater ved folkeskolens afgangsprøve. Alle tre dokumenter kan hentes på skolens hjemmeside. Den nye skoleleder vil opleve, at de spor, der nu er lagt, har stor opbakning i den engagerede skolebestyrelse, der arbejder med et fint integrerende fokus. Skolebestyrelsen lægger i forlængelse heraf megen vægt på den nye skoles samspil til forældregruppen. Man peger på behovet for styrket kommunikation, dels omkring Gribskolen som én skole, dels mellem skole og forældre, hvor der er brug for tættere dialog og klarere krav i samspillet mellem hjem og skole. Der er brug for at skabe den stærke fortælling om den nye skole, Gribskolen. Samtidig mødes den nye leder af en skole med tradition for stor selvstændighed for medarbejderne og tillid til den enkeltes indsats. Skolen rummer flere faglige og pædagogiske kulturer, som fortsat er i sammenlægningsprocesser på mange planer. Gribskolen er en skole med solide åbne og velfungerende pædagogiske miljøer, i skolens special- side 3

4 klasser og i mange team, men rummer samtidig også medarbejdere, der oplever arbejdshverdagen som belastende. Den nye skoleleder skal evne at løfte og omsætte de mål og strategier, der nu er lagt. Det skal ske gennem en ledelse, der er pædagogisk inspirerende og udviklende, søger resultater og udfordrer faglighederne, sætter retning og skaber holdånd, men i hverdagen også kan gå konkret ind i dialoger omkring og mellem medarbejdere og medarbejdergrupper, børn og forældre. Skolens ledelse fungerer i et godt kollegialt samspil. Skolen er desuden godt på vej i arbejdet med fælles fagudvalg, med fælles sociale aktiviteter for medarbejderne, mv. Skolelederen vil endelig møde en skole, der er økonomisk og administrativt veldrevet og med solid ledelsesmæssig kompetence i forhold til skolens drift. I budgetaftalen for har byrådet, som led i arbejdet med at skabe attraktive og bæredygtige lokalsamfund afsat midler til etablering af børnebyer, bl.a. i Esrum, hvilket vil indebære modernisering af skolebygninger og udearealer, så bygningerne kan rumme både dagtilbud, skole og FO-tilbud. Dette udviklingsarbejde vil skabe tættere sammenhæng mellem skole og FO, mellem dagtilbud og skole, med også mellem lokalsamfund og frivillige kræfter, kultur- og fritidstilbud. Skolelederen vil få en vigtig rolle i dette organisatoriske og pædagogiske udviklingsarbejde. Børne og Ungeområdet i Gribskov Kommune Den politiske vision for arbejdet med børn og unge i Gribskov Kommune er, at børn og unge - alene og gennem samspil med andre børn, unge og voksne - opmuntres og udfordres til at udvikle bevidstheden om egen identitet, rolle og selvværd samt gode sociale og faglige færdigheder, og at de herigennem udvikler evnen til at træffe beslutninger, der betyder, at de kan begå sig godt i livet og i samfundet. Skolerne er centrale i kommunens Børne- og Ungepolitik, der beskriver mål og værdier, som alle institutioner, skoler, fritidsordninger og andre tilbud skal arbejde for at realisere i tæt samarbejde med børnene, de unge og forældrene. Endvidere skal skolerne bidrage i det helhedsperspektiv, som bærer kommunens nye Inklusionsstrategi. Strategien, der kan hentes på kommunens hjemmeside, lægger særligt vægt på tre indsatsområder: Inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer, Inklusionskompetencer og Tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde. side 4

5 Det betyder bl.a., at der på skoleområdet skal udvikles tætte samspil og overgange mellem dagtilbud og skole, en tættere kobling mellem almenpædagogisk og specialpædagogisk viden og kompetencer, så flest mulige børn deltager i almenmiljøet. I sammenhæng hertil skal flest mulige ressourcer anvendes til at understøtte inkluderende fællesskaber i almenmiljøet. De ovenfor beskrevne indsatser omkring udvikling af børnebyer skal ses i tæt sammenhæng hertil. Det samme gælder byrådets budgetbeslutning omkring kvalitet i undervisningen, bl.a. en udvidelse af skoledagen fra minimum 25 timer til minimum 30 timer ugentligt. Gribskov Kommunes skoleområde hviler tillige på byrådets Strategi for skoleudvikling , der kan læses på kommunens hjemmeside og på skolestrukturbeslutningerne fra Der er lagt vægt på udvikling og styrkelse af skolernes ledelser, herunder på en entydig og gennemskuelig ledelse på skolerne, at ledelsen såvel internt som eksternt skal fremstå som et team med skolelederen som virksomhedsleder, og at det prioriteres, at den enkelte leder ud over ledelse af egen skole eller afdeling kan have tværgående ledelsesopgaver internt eller på tværs af skolerne. Forventningerne 4. Skolelederens ansvarsfelt Med udgangspunkt i Gribskov Kommunes politikker, værdier og strategier varetager skolelederen den overordnede ledelse af skolen, hvilket bl.a. indebærer at sikre synlige mål og klare pædagogiske principper og værdier på alle skolens områder. Med henblik på at højne skolens faglige niveau og resultater skal skolelederen sikre: at skolens sammenlægningsproces føres igennem, at der arbejdes fokuseret med vedtagne mål og med skolens resultataftale og at trufne beslutninger bliver omsat i engageret handling og resultater at skolen arbejder bevidst, åbent og udviklende med pædagogik, kvalitet og ressourcer og med dialog og tydelig kommunikation at skolen arbejder resultatorienteret og medvirker i udviklingstiltag på tværs af kommunen ledelses- og medarbejderudvikling, så ledelse og medarbejdere kan matche de opgaver og forventninger, som skolen møder fokus på solid økonomi- og administrationsstyring et godt samarbejde i MED-organisationen fremme af trivsel blandt elever og personale lede og udvikle Gribskolen i tæt samspil med det øvrige skolevæsen, den kommunale organisation og Børneudvalget. side 5

6 5. Skolelederens opgaver på kortere sigt Det er forventningen, at skolelederen inden for de første 1-1½ år tager initiativ og opnår resultater ved: at sætte sig tydeligt i spidsen for den nye fortælling om Gribskolen det gælder i udviklingen af skolens pædagogiske indsatser og faglige resultater, det gælder i skabelse af fællesskab og samspil mellem forskellige faggrupper og kulturer at sætte tydelig retning, skabe rammer og være en tydelig driver og ildsjæl i skolens faglige og pædagogiske udvikling, så skolen i tæt dialog med børn og forældre skaber inkluderende og stærke læringsmiljøer for alle børn at varetage en tydelig personaleledelse, der i god dialog med ledere, medarbejdere og bestyrelse udvikler og skaber samling om vision og bærende værdier og støtter medarbejderne i at udvikle sig fagligt og pædagogisk/didaktisk at udvikle skolens nye ledelsesteam og organisation med blik for de udfordringer og muligheder, som gives af de 2 matrikler. 6. Skolelederens baggrund og bagage Ansøgerne til stillingen vil blive vurderet på faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Gribskolens kommende skoleleder skal have en stærk faglig og pædagogisk ballast og solid ledelseserfaring fra pædagogiske miljøer. Den nye skoleleder har nok også en formel lederuddannelse. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at den nye skoleleder fagligt og pædagogisk/didaktisk: har indsigt og engagement i folkeskolen, er velorienteret og engageret i udviklingen af skole og FO og i skolens betydning som en levende del af lokalsamfundet har et skole- og børnesyn, der bygger på åbenhed og samtale og vægter både faglighed, sociale kompetencer og børns selvværd højt er dygtig til at skabe gode fælles pædagogiske udviklingsprocesser. Vi lægger videre vægt på, at den nye skoleleder besidder ledelsesmæssige kompetencer, der indebærer, at skolelederen: evner både overordnet og nærværende ledelse går i dialog om principper og værdier men samtidig også holder af det konkrete samspil med medarbejdere, børn og forældre er delegerende og involverende i sin ledelsestilgang, kan sætte rammerne for den gode proces, men også at holde blik på resultatet kan formidle overblik og holde fokus på de lange træk; kulturelt såvel som pædagogisk og i forhold til de faglige resultater side 6

7 er tydelig og formuleret omkring sine ledelsesmæssige værdier og handler efter dem. Som skoleleder i dagligt samspil med mange mennesker er de personlige kompetencer meget centrale, og skolelederen skal derfor: udstråle et positivt livssyn og vise andre mennesker tillid og respekt - også i vanskelige sager og sammenhænge bryde sig om børn og vise det være åben og uhøjtidelig kunne sætte en god stemning og have glæde ved den daglige dialog med medarbejdere, børn og forældre fremtræde ordentlig og tydelig og være i stand til både at repræsentere og involvere sin organisation i samspillene udadtil. Ansættelsen 7. Ansøgernes vurdering af stillingen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Malene Hansen, chefkonsulent for Lundgaard Konsulenterne, tlf eller eller Skolechef Kim Kristiansen, tlf Under de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, opfordres i stedet til at aftale et møde med skolechefen for at få mulighed for at hilse på og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. 8. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af medlemmer af Børneudvalget, et medlem af direktionen, skolechefen samt repræsentanter for skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til første samtalerunde. Herefter gennemføres første og anden samtalerunde med ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet her i jobprofilen. Økonomiudvalget har ansættelseskompetencen. side 7

8 Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra første samtalerunde Et skriftligt resumé af dialogtest hos Lundgaard Konsulenterne. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved anden samtalerunde) Et skriftligt resumé af ca. fire referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren. (Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren) Det personlige indtryk fra anden samtalerunde Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på 9. Tidsplan for ansættelsen Ansøgning sendes via elektronisk ansøgningsportal på (under beskrivelsen af stillingen) Den skal være fremme senest mandag den 12. november 2012 kl Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Torsdag den 15. november træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til første samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked dagen efter. Første samtalerunde afvikles med op til seks ansøgere mandag den 19. november fra kl Dialogtesten for de ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, afvikles onsdag 21. november af chefkonsulent Jørgen Norup. Anden samtalerunde afvikles med op til tre ansøgere torsdag den 29. november fra kl side 8

9 10. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring om, hvordan den nye skoleleder kommer godt i gang med jobbet. 3-4 måneder efter den nye skoleleders tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med skolelederen og skolechefen for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. Oktober 2012 Malene Hansen Konsulent på ansættelsessagen side 9

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere