INDHOLD. Til Børne & Skoleudvalget i Horsens Kommune:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Til Børne & Skoleudvalget i Horsens Kommune:"

Transkript

1 ØSTBIRK UDSKOLING MED FREMTIDSPERSPEKTIV DET MÅ GERNE VÆRE SJOVT AT OPDAGE FREMTIDEN Til Børne & Skoleudvalget i Horsens Kommune: Lone Ørsted Hans Bang Martin Ravn Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Niels Peter Bøgeballe Thomas M. Andersen Dorte Normann Per Løkken Udgiver Skolebestyrelsen ved Østbirk Skole INDHOLD Indledning s. 2 Faciliteter s. 2 En del af noget større s. 2 4 fokusområder i udskolingen s. 3 Det sociale ben s. 4 LEGO Education & Teknologisk Mestring s. 5 Valgfag med fremtidsperspektiv s. 5 Pædagogik flere i uddannelse s. 6 Fastholdelse & rekruttering en attraktiv skole s. 7 Afrunding s. 7 1

2 INDLEDNING Vi fremsender hermed en udskolingsrapport udarbejdet af skolebestyrelsen på Østbirk Skole hvormed vi giver vores visioner på fastholdelsen af et fuldt skoleforløb. Aller først tak for ordene på dialogmødet den om Horsens Kommunes ønske og mål om en stærkere udskoling i hele kommunen. Vi kan som skolebestyrelsen naturligvis kun bakke op omkring, at så mange unge som muligt kvalificerer sig til og er motiveret for at lære mere og gå hele vejen på en ungdomsuddannelse. Vi er særdeles opmærksomme på, at det er en fælles opgave at få flere unge til at vælge andre ungdomsuddannelser end gymnasiet. Samtidig er vi også meget opmærksomme på, at udskolingerne kan blive samlet på færre adresser. Det er naturligvis et emne, der ligger os rigtig meget på sinde og i den forbindelse bidrager vi med en begrundet motivering for, hvorfor det er vigtigt at Horsens Kommune også fremover vil stå på mål for en udskoling i Østbirk. Vi har i samarbejde med initiativgruppen Vision2018Østbirk lavet en SWOT-analyse på Østbirk By, som viser, at Østbirk har mange fortrin og især fremhæves skolen som et meget stærkt aktiv. Derudover har vi udarbejdet en simuleret kurve over antal elever i udskolingen på Østbirk Skole som sammen med den politiske vision for udskolingen i Horsens Kommune og de overordnede principper og indsatsområder danner grundlag for vores udskolingsvisioner. Disse vil vi gerne dele med jer i det følgende og håber I finder dem værd at bakke politisk op om. FACILITETER Det er politisk besluttet at Østbirk Skoles fysiske rammer skal optimeres. Skolen er p.t. generelt nedslidt, presset på antal af lokaler og har utidssvarende lokaler bl.a. set i forhold til den seneste folkeskolereforms normsætning for undervisningsfaciliteter, holddannelser, differentiering. Til trods for disse daglige udfordringer er det lykkedes for udskolingens personale at være rigtig godt i gang med udviklingen af en strømlinet didaktisk og pædagogisk udskoling. Horsens Kommune har afsat penge til fysiske rammer både med et skoleben og kulturben. Lokaleopførelsen skal ske i koordinering med fritidsområdet som en helhed, hvilket giver os nogle fantastiske muligheder for at tænke den fremtidige åbne skole ind i de nye rammer fra start og i samarbejde med kulturbenet at skabe et inspirerende og tiltrækkende miljø for udskolingseleverne også udenfor skoletid. EN DEL AF NOGET STØRRE Samtidig er skolen så privilegeret, at der i Østbirk by er en aktiv lokal initiativgruppe med bred opbakning: Vision2018Østbirk. En visionsgruppe der meget målrettet arbejder på dels at hjælpe med at rejse flere penge og dels i samarbejde med skolebestyrelsen at skaffe et erhvervsnetværk til brug for skolen. Visionsgruppen arbejder ud fra devisen; flere kan mere. I samarbejde med visionsgruppen stræber vi efter at kunne vise et forbilledligt eksempel på fremtidens åbne udskoling. En attraktiv udskoling i en af Horsens Kommunes mellembyer med stort vækst- og udviklingspotentiale set i lyset af sin geografiske beliggenhed, sit erhvervs- og kulturliv, sin store opbakning til både unge og gamle. Østbirk har en af de mest attraktive beliggenheder for pendlerfamilier i Horsens Kommune. Byen er et attraktivt valg for bosætning udenfor storbyer i området omkring Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Odder, Vejle og Horsens. Horsens Kommune er spået til at modtage mellem flere skatteborgere de næste 10 år. En del af dem vil vi gerne være med til at byde velkommen i Østbirk bl.a. med en attraktiv og trimmet 2

3 udskoling, der kan varetage Horsens Kommunes 4 indsatsområder på udskolingsområdet på sin helt egen måde. SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER I UDSKOLINGEN VED ØSTBRIK Måden vi tænker og arbejder på i udskolingen omfavner og understøtter Horsens Kommunes 4 hovedindsatser på følgende måder: 1. Valgfag med perspektiv og/eller profillinjer Introduktion af bl.a. følgende valgfag i kommende skoleår: o Medier, journalistik og PR Skolens nyhedsstation o DGI-minilederuddannelse Idræt og kultur o Teknologisk mestring Innovation, programmering og produktionsorienterede workshops o Et sundt liv livsstil, træning og sundhed o Det mangfoldige og kulturrige køkken - Madkundskab Mere fokus på bæredygtighed i hverdagen o Vi ønsker at gøre skolen mere bæredygtig ift. bl.a. affaldsvaner, strømbesparelser, dyrkning af grøntsager ol. 2. Udskolingsforløb med kvalificerende forløb og muligheder for alle elever Vi skaber nære og betydningsfulde relationer o I udskolingen arbejder vi meget bevidst ift. relationsarbejdet, og vi ser dette arbejde som vores absolut indgang til elevernes læring både ift. til de dygtigste og de svageste elever. Vi er os bevidste om den betydningsfulde rolle man som professionel har, og vi udnytter på fornemste vis hinandens tilgange til relationsarbejdet. Vi udnytter skolens ressourcepersoner bedst muligt o Tæt samarbejde med ressourcepersoner: Læsevejleder, inklusionsvejleder, læringsvejleder. Vi har også et stærkt samarbejde med skolens psykolog, socialrådgiver og ressourceleder om udsatte elever samt elever i problemer. Tænker i alternative skoleløsninger for skoletrætte unge o Elever tilbydes praktikdag/e som skal styrke deres motivation og være meningsskabende ift. skolearbejdet og elevens fremtid. Langt med læringsmålstyret undervisning o Vi planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen ud fra teorier om læringsmålstyret undervisning. Vores samarbejde ift. det faglige arbejde i udskolingen sker på baggrund af Blooms-taksonomi, og vi anvender ensartede og genkendelige formidlingsredskaber i målsætnings- og forventningsformidlingen, KMD-Education. Dynamisk skemalægning når det giver øget læring og trivsel o Vi tænker fagligheden ind i hele skemastrukturen. Vi skaber gode muligheder for lodret og vandret deling ved bl.a. niveauinddeling med henblik på faglige løft eller samarbejde på tværs af årgange. Særligt brug af data ift. elevernes trivsel og læringsudbytte o Østbirk Skole har særligt fokus på at anvende eksisterende empirisk viden og indsamle nyt til belysning og udvikling af elevernes læring og trivsel. Tiltag 3

4 begrundes med data og evalueres vha. data. Ligeledes er dette en mere og mere indlejret del af teamsamarbejdet. Forældreinformation via videoklip o Vi giver ALLE forældre mulighed for at læse informationer om deres unge menneskes skolehverdag. Udskolingen arbejder målrettet med video- og lydkommunikation, så ALLE forældre, uanset evt. vanskeligheder har mulighed for at få informationer. Der kommunikeres via computer, tablet og smartphone og naturligvis også the old fashion møde med øjenkontakt ved skolehjemsamtaler og fælles forældremøder. Digitaliseret hverdag o Vi anvender bl.a. KMD-Education (Snart minuddannelse.dk) skoletube, skoleblogs, infoskærm på fællesarealer og ved gruppearbejdsborde. 3. Vejledning, uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og Uddannelse og Job (nyt fag) Høj fokus på uddannelse og job samt uddannelsesparathedsvurdering o Der arbejdes målrettet med elevernes kendskab til uddannelses- og jobmuligheder, særligt udnyttes samfundsfag og understøttende undervisning til dette. o Skolen har udpeget en UJ-vejleder, som har funktionen som uddannelsesvejleder for udskolingens klasser, særligt 8. og 9. årgang. 4. Samskabelse og kontinuitet mellem udskolingen og ungdomsuddannelser og erhvervslivet. Ekskursioner 1-2 gange om måneden humanistisk og naturvidenskabelige fokus med læring som målet o Vi planlægger skoleåret 15/16 med særligt fokus på fagligt relaterede ekskursioner 1-2 gange månedligt. Den Åbne Skole og interaktion med erhvervs- og kulturlivet samt et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne har højeste prioritet. Valgfag med perspektiver for lokale foreninger o Skolen udbyder i næste skoleår et valgfag, hvor elever får en minilederuddannelse, hvilket særligt kommer lokale foreninger til gode i rekrutteringen af ansvarsfulde ledere - vi skaber medborgere. Den Åbne Skole og interaktion med erhvervs- og kulturlivet samt et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne har højeste prioritet. DET SOCIALE BEN Nyt tiltag Projekt Frivillig i udskolingen et større fokus på det sociale liv også uden for skolen. De kommer til at kunne deltage i et initiativ, som tilbyder alle elever i udskolingen muligheden for et forløb med frivilligt arbejde. Forløbet skal være på minimum 10 timer, finde sted i løbet af udskolingen og ligge uden for skoletiden. Initiativet skal bibringe eleverne et større indblik i, hvad frivilligt arbejde er og få dem til at se det som en værdi, at man ud over sin skolegang og evt. ungdomsjob involverer sig aktivt i lokalsamfundet. Ideen ta r udgangspunkt i det landsdækkende projekt frivillig for unge på ungdomsuddannelser. Projekt Frivillig kan blive et mønster eksempel på, hvad vi også forstår ved den åbne 4

5 udskolingskole i Østbirk, samtidig med at det vil være en øjenåbner, en personlig udvikling for en del af de unge mennesker. Det kan bibringe flere ideer til fremtiden, det kan bygge bro til samfundsfag, give forståelse for foreningsdanmark, løfte lokalmiljøet og en ung lederspire og skaffe flere unge frivillige. Desuden ser vi Projekt Frivillig, som et tiltag med absolut fremtidsperspektiv for den unge. LEGO EDUCATION & TEKNOLOGISK MESTRING Udskolingsvisionen indeholder implementering af LEGO Education som pædagogisk og innovativ læringsmetode. Med LEGO Education og valgfaget Teknologisk Mestring understøtter vi den naturfaglige del af undervisningen i en form der appellerer meget mere til aktiv læring - hands on, læring med flow og samarbejde om løsningen af udfordringen end eleverne i udskolingen er vant til, hvilket ofte tiltaler drengene. Og netop drengene er dem, der oftest falder fra i uddannelsessystemet viser undersøgelser. Yderligere er der den personlige gevinst for den unge, at Lego Education fremmer de kreative kompetencer, opfindsomhed, drivkraft og samarbejdsevne, som efterspørges så meget i erhvervslivet. Det er en anderledes måde for eleverne at udforske verdenen på både i en digital og hands on form. Hvilken ung elev trænger ikke til nye udfordringer, flere variationer og involvering af de muligheder lokalsamfundet råder over, når man er nået til udskolingen. Via et mer-fokus på det naturfaglige område i denne form vil interessen for HTX, EUD uddannelse stige i elevgruppen. Økonomi og udrulning Det er lykkedes for skolebestyrelsen at skaffe fuld finansiering til LEGO Education inklusiv uddannelse af lærere i brug af LEGO Education. Skolens ledelse og personale ser meget frem til arbejdet med LEGO Education og dette får højeste prioritet, når der planlægges kompetenceudvikling for det kommende skoleår. Plan for klargøring til praktisering af Lego Education i udskolingen: Maj: Besøg på skole i Billund med det formål at se brugen af Lego Education i praksis med elever Juni/Aug: Lærere fra Østbirk Skole introduceres til LEGO Education Aug Okt: Lærere fra Østbirk Skole uddannes i Lego Education VALGFAG MED FREMTIDSPERSPEKTIV Vi anbefaler, at dyrke valgfag med perspektiv og udelade brugen af begrebet profillinje. Det vi forstår ved valgfag med perspektiv er perspektiverende valgfag. Valgfag der åbner op for udsyn til og samarbejde med kulturliv, uddannelsessteder og erhvervsliv og brancher. En valgfagsform der øger mulighederne for at samarbejde på tværs af fag og hold i huset, og også ud af huset, når det kan være spændende at koble med erhverv, brancher, foreninger og uddannelsessteder. Samarbejdet vil styrke eleverne i deres arbejde med det obligatoriske emne: Job og uddannelse. Der er flere didaktiske bevæggrunde til anbefalingen af perspektiverende valgfag baseret på viden og erfaring. Dels skal anbefalingen ses i lyset af brugen af LEGO Education, dels et stort ønske om bevarelse af den fleksible organisering til fordel for den enkelte elevs udviklingsstadie og motivation /demotivation, dels må det nødvendigvis ses i lyset af at alle elever skal 5

6 undervises i dansk, matematik, naturfag, idræt, sprog, uddannelse og job og dels, at der kan være store forskelle på 7. og 9. årgangs elevers grad af interesser, fagligt niveau og social modenhed. Derfor satser vi hellere på de gode erfaringer omkring tværfaglighed, fleksible holddannelser og relevante og tidssvarende valgfag med udgangspunkt i den aktuelle elevgruppe samtidig med at vi sætter fokus på iværksætteri, virksomhedskendskab og samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, idræt og kulturforeninger. Den understøttende undervisning kan supplere og må anvendes til dette formål og også faget uddannelse og job kan kobles på valgfag og blive understøttet og styrket herved. PÆDAGOGIK FLERE I UDDANNELSE Vi har stærkt didaktisk fokus på at bevare de flittige elevers motivation for læring ved at arbejde i mulige fremtidsperspektiver. Vi har stærkt didaktisk fokus på, at der er en del elever der skal udfordres mere end gennemsnittet for ikke at kede sig og mistrives. Dette kan vi gøre ved at udveksle niveauer med ungdomsuddannelser og ved indbyrdes undervisning. Vi har stærkt pædagogisk fokus på at afskaffe eventuel skoletræthed, bevare og øge motivationen hos den enkelte elev, så der er glæde forbundet med at skulle lære og så flest muligt opnår forståelse for hvorfor jeg bør uddanne mig videre efter folkeskolen. Det unge menneske ved hvorfor det netop er mere relevant for ham eller hende at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet eller omvendt og hvorfor det kan være noget andet for en kammerat. Virksomhedskendskab, aktiv læring hands on, læring i flow og tilrettelagte individuelle forløb er nøgler til at flere unge i Østbirk oplever sig i stand til at vælge en fremtid med eget perspektiv og oplever en god proces frem mod valg af ungdomsuddannelse. En mere individuel vejledning af den enkelte unge med udgangspunkt i netop dette unge menneskes behov, lyst, evner og udviklings-potentialer. Sikre et erhvervsnært fokus om nødvendigt mere for nogen end andre. Sikre at den unge har kendskab til forskellene på de enkelte ungdomsuddannelser og hvad de kan bruges til. Samtidig er det afgørende at give større status til den brede vifte af ungdomsuddannelser bl.a. i måden at omtale og vise erhvervsuddannelser interesse på. Pædagogisk er der følgende to læringstilstande der følger med undervisningen uanset målgruppe, niveau, fag eller emne. Aktiv læring - 'hands on' LEGO læring er ikke en proces, hvor læreren som en anden tankpasser fylder eleverne op med viden. Det er vigtigt for læringsprocessen, at eleverne selv er aktive: arbejder hands-on, eksperimenterer og bygger modeller for at løse deres opgaver. Det skaber et engagement, som tavleundervisning ikke kan konkurrere med. Læring med FLOW Engagementet er en forudsætning for den tilstand af FLOW, som er defineret (af den amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi) som en tilstand, hvor man er så opslugt af en aktivitet, at man glemmer tid og sted - en tilstand forbundet med stærke positivfølelser og maksimal læring. FLOW forudsætter sammenhæng mellem elevens kompetencer og den stillede udfordring: at eleven udfordres, men kan mestre opgaven. 6

7 FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING EN ATTRAKTIV UDSKOLING I ØSTBIRK Ovenstående udskolingsvision og -håndtering kan være med til at gøre Østbirk udskoling til den foretrukne udskoling både for nuværende elever og for elever udefra. En udskoling med så tiltrækkende et ungt skoleliv, at mange flere elever vil vente med et efterskoleophold til efter 9. klasse. Så tiltrækkende en udskoling at elever fra bl.a. Vestbirk friskole gerne vil tage deres afgangsprøve ved Østbirk Skole. Og når dette kobles med Vision2018Østbirk s arbejde, hvor der ligeledes er fokus på at skabe et attraktivt ungemiljø udenfor skolen, forventer vi at kunne reducere den nuværende frafaldsprocent fra 7. til 8. klasse og fra 8. til 9. klasse. I nedenstående graf er lavet forskellige simuleringer af det fremtidige elevtal i udskolingen i Østbirk og vi tror på, at vi vha. ovenstående kan reducere den nuværende frafaldsprocent med % pr. år frem til 2021/2022, således at udskolingen i Østbirk baseret alene på de nuværende elevtal vil være på mere end 150 elever allerede i 2020/ Simuleret antal elever udskolingen - Østbirk Skole Nuv. frafald Antal elever Reduktion i frafald 50% i forhold til nuv. Reduktion i frafald 5% pr. år Reduktion i frafald 10% pr. år 110 Reduktion i frafald 20% pr. år 100 Note: Nuværende frafalds % er beregnet som et gennemsnit pr. årgang for perioden 2011/ / /2017 er for alle scenarier beregnet med nuværende frafalds %. Reduktionen er udtryk for en reduktion i frafalds% fra 7. til 8. årgang og fra 8. til 9. årgang AFRUNDING Vi har i Østbirk høje visioner for, hvor vi ser Østbirk i de kommende år. Et sted hvor alle aldre oplever sig hjemme, bliver omfavnet af lokalsamfundet. Det arbejde der laves i Vision2018 Gruppen, i samarbejde med byens borgere, foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, m.m., har til formål at sætte Østbirk på landkortet som Danmarks mønstereksempel på en topmoderne mellemby. En mellemby i Horsens Kommune for endnu flere tilflyttere fra 7

8 nærliggende kommuner, hvilket kan bidrage til et endnu større elevgrundlag end den simulerede kurve viser. En velfungerende og visionær udskoling er en væsentlig del af dette og vi i skolebestyrelsen ser frem til i samarbejde med Horsens Kommune at skabe en udskoling, der måske også kan fremstå som foregangseksempel for andre udskolinger i kommunen. De bedste hilsner Skolebestyrelsen ved Østbirk Skole 11. maj

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Randers Kommune Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Forord: Den politiske styregruppe for fremtidens skolevæsen har udvalgt og godkendt de bærende principper eller grundlaget

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Bevar overbygningen på Jels Skole. Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole

Bevar overbygningen på Jels Skole. Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole Bevar overbygningen på Jels Skole Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole Overbygningen på Jels Skole Fakta elevtal Fakta økonomi 360 gr. undersøgelse Fakta faglighed Undersøgelser Bløde

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Valg af profillinjer Præsentation for elever og forældre i 6. kl.

Valg af profillinjer Præsentation for elever og forældre i 6. kl. Præsentation for elever og forældre i 6. kl. 1. Velkomst og præsentation 2. Profillinjer, idé og målsætning (herunder lidt om erfaringer fra andre skoler) 3. Timefordeling (generelt om profildage) 4. Præsentation

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres

Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Fremtidens skole: Alle elever skal udfordres Debatoplæg fra Odense Lærerforening maj 2010 Effektmål At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges med 5 procent i den kommende 3 årsperiode.

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013

Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler. Foråret 2013 Præsentation af linjer i udskolingen på de fire nye folkeskoler Foråret 2013 Fælles for alle skolerne: Linjerne er et tilbud til alle elever. Linjerne har ingen faglige optagelseskrav. Linjernes undervisning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Udvalgsplan for 2014-2017 Børne- og Skoleudvalgets område UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Forord Vigtigheden af uddannelse kan ikke overdrives det gælder også i Horsens Kommune! Veluddannede borgere er forudsætningen

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E

F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E VISION FOR FREMTIDENS SKOLE I ODENSE Børn og unge skal have mulighed for at leve det gode liv i fremtidens Danmark. Derfor skal folkeskolerne i Odense

Læs mere

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni

Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Dialogmøde VIA University College - den 16. juni Målet med dialogmødet Orientere om status for arbejdet med Skolestrategi 2021 Få inspiration til det videre arbejde frem til august Program 19.00 Velkommen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune

Dialogmøde 13.09.2011. BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Dialogmøde 13.09.2011 BUK og skolebestyrelserne i Odder kommune Velkommen ved Mikkel Braae-Andersen Skolebestyrelserne vil gerne indlede med at rose politikerne og BUK udvalget for at gribe arbejdet med

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler 2017 Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler Børne- og Kulturforvaltningen 16-05-2017 Indhold Indhold...1 Tillæg til handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre...2

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor)

Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Skole- og familiechef Bente Schoubye, Gladsaxe Kommune Vedr. Gentofte og Gladsaxes frikommuneansøgninger om ungespor (udskoling med hhv. et EUD- og et STX-spor) Tak for ansøgningerne vedrørende Ungesporet

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014 Lundtofte Skole Info om skolereformen det store skriv Maj 2014 Kære forældre og elever på Lundtofte Skole, Folkeskolereformen træder i kraft den 1. august 2014. Folkeskolens styrker og faglighed skal fastholdes

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Handleplan for inklusion 2014

Handleplan for inklusion 2014 Handleplan for inklusion 2014 Højboskolens vision: Alle børn skal opleve at være del af værdifulde fællesskaber, hvor de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Hvert barn skal mødes, hvor det er

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

45 minutters bevægelse Vision, virkelighed og strategi i Køge Kommune. Udviklingskonsulent Julie Katlev Børne- og Ungeforvaltningen

45 minutters bevægelse Vision, virkelighed og strategi i Køge Kommune. Udviklingskonsulent Julie Katlev Børne- og Ungeforvaltningen 45 minutters bevægelse Vision, virkelighed og strategi i Køge Kommune Udviklingskonsulent Julie Katlev Visionen og virkeligheden Mit oplæg 1) Visionen Hvordan ser fremtiden ud fra Christiansborg? Hvordan

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Pædagogisk ledelse - så dygtige, de kan.

Pædagogisk ledelse - så dygtige, de kan. 25.09.2014 Pædagogisk ledelse - så dygtige, de kan. ANETTE JENSEN, CHEF FOR UDDANNELSE & LÆRING VEJLE KOMMUNE Vejle Kommunes afsæt: Skolen i Bevægelse 6 principper Mange måder at lære på Helhedskole lærer-

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og

Læs mere