INDHOLD. Til Børne & Skoleudvalget i Horsens Kommune:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Til Børne & Skoleudvalget i Horsens Kommune:"

Transkript

1 ØSTBIRK UDSKOLING MED FREMTIDSPERSPEKTIV DET MÅ GERNE VÆRE SJOVT AT OPDAGE FREMTIDEN Til Børne & Skoleudvalget i Horsens Kommune: Lone Ørsted Hans Bang Martin Ravn Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Niels Peter Bøgeballe Thomas M. Andersen Dorte Normann Per Løkken Udgiver Skolebestyrelsen ved Østbirk Skole INDHOLD Indledning s. 2 Faciliteter s. 2 En del af noget større s. 2 4 fokusområder i udskolingen s. 3 Det sociale ben s. 4 LEGO Education & Teknologisk Mestring s. 5 Valgfag med fremtidsperspektiv s. 5 Pædagogik flere i uddannelse s. 6 Fastholdelse & rekruttering en attraktiv skole s. 7 Afrunding s. 7 1

2 INDLEDNING Vi fremsender hermed en udskolingsrapport udarbejdet af skolebestyrelsen på Østbirk Skole hvormed vi giver vores visioner på fastholdelsen af et fuldt skoleforløb. Aller først tak for ordene på dialogmødet den om Horsens Kommunes ønske og mål om en stærkere udskoling i hele kommunen. Vi kan som skolebestyrelsen naturligvis kun bakke op omkring, at så mange unge som muligt kvalificerer sig til og er motiveret for at lære mere og gå hele vejen på en ungdomsuddannelse. Vi er særdeles opmærksomme på, at det er en fælles opgave at få flere unge til at vælge andre ungdomsuddannelser end gymnasiet. Samtidig er vi også meget opmærksomme på, at udskolingerne kan blive samlet på færre adresser. Det er naturligvis et emne, der ligger os rigtig meget på sinde og i den forbindelse bidrager vi med en begrundet motivering for, hvorfor det er vigtigt at Horsens Kommune også fremover vil stå på mål for en udskoling i Østbirk. Vi har i samarbejde med initiativgruppen Vision2018Østbirk lavet en SWOT-analyse på Østbirk By, som viser, at Østbirk har mange fortrin og især fremhæves skolen som et meget stærkt aktiv. Derudover har vi udarbejdet en simuleret kurve over antal elever i udskolingen på Østbirk Skole som sammen med den politiske vision for udskolingen i Horsens Kommune og de overordnede principper og indsatsområder danner grundlag for vores udskolingsvisioner. Disse vil vi gerne dele med jer i det følgende og håber I finder dem værd at bakke politisk op om. FACILITETER Det er politisk besluttet at Østbirk Skoles fysiske rammer skal optimeres. Skolen er p.t. generelt nedslidt, presset på antal af lokaler og har utidssvarende lokaler bl.a. set i forhold til den seneste folkeskolereforms normsætning for undervisningsfaciliteter, holddannelser, differentiering. Til trods for disse daglige udfordringer er det lykkedes for udskolingens personale at være rigtig godt i gang med udviklingen af en strømlinet didaktisk og pædagogisk udskoling. Horsens Kommune har afsat penge til fysiske rammer både med et skoleben og kulturben. Lokaleopførelsen skal ske i koordinering med fritidsområdet som en helhed, hvilket giver os nogle fantastiske muligheder for at tænke den fremtidige åbne skole ind i de nye rammer fra start og i samarbejde med kulturbenet at skabe et inspirerende og tiltrækkende miljø for udskolingseleverne også udenfor skoletid. EN DEL AF NOGET STØRRE Samtidig er skolen så privilegeret, at der i Østbirk by er en aktiv lokal initiativgruppe med bred opbakning: Vision2018Østbirk. En visionsgruppe der meget målrettet arbejder på dels at hjælpe med at rejse flere penge og dels i samarbejde med skolebestyrelsen at skaffe et erhvervsnetværk til brug for skolen. Visionsgruppen arbejder ud fra devisen; flere kan mere. I samarbejde med visionsgruppen stræber vi efter at kunne vise et forbilledligt eksempel på fremtidens åbne udskoling. En attraktiv udskoling i en af Horsens Kommunes mellembyer med stort vækst- og udviklingspotentiale set i lyset af sin geografiske beliggenhed, sit erhvervs- og kulturliv, sin store opbakning til både unge og gamle. Østbirk har en af de mest attraktive beliggenheder for pendlerfamilier i Horsens Kommune. Byen er et attraktivt valg for bosætning udenfor storbyer i området omkring Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Odder, Vejle og Horsens. Horsens Kommune er spået til at modtage mellem flere skatteborgere de næste 10 år. En del af dem vil vi gerne være med til at byde velkommen i Østbirk bl.a. med en attraktiv og trimmet 2

3 udskoling, der kan varetage Horsens Kommunes 4 indsatsområder på udskolingsområdet på sin helt egen måde. SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER I UDSKOLINGEN VED ØSTBRIK Måden vi tænker og arbejder på i udskolingen omfavner og understøtter Horsens Kommunes 4 hovedindsatser på følgende måder: 1. Valgfag med perspektiv og/eller profillinjer Introduktion af bl.a. følgende valgfag i kommende skoleår: o Medier, journalistik og PR Skolens nyhedsstation o DGI-minilederuddannelse Idræt og kultur o Teknologisk mestring Innovation, programmering og produktionsorienterede workshops o Et sundt liv livsstil, træning og sundhed o Det mangfoldige og kulturrige køkken - Madkundskab Mere fokus på bæredygtighed i hverdagen o Vi ønsker at gøre skolen mere bæredygtig ift. bl.a. affaldsvaner, strømbesparelser, dyrkning af grøntsager ol. 2. Udskolingsforløb med kvalificerende forløb og muligheder for alle elever Vi skaber nære og betydningsfulde relationer o I udskolingen arbejder vi meget bevidst ift. relationsarbejdet, og vi ser dette arbejde som vores absolut indgang til elevernes læring både ift. til de dygtigste og de svageste elever. Vi er os bevidste om den betydningsfulde rolle man som professionel har, og vi udnytter på fornemste vis hinandens tilgange til relationsarbejdet. Vi udnytter skolens ressourcepersoner bedst muligt o Tæt samarbejde med ressourcepersoner: Læsevejleder, inklusionsvejleder, læringsvejleder. Vi har også et stærkt samarbejde med skolens psykolog, socialrådgiver og ressourceleder om udsatte elever samt elever i problemer. Tænker i alternative skoleløsninger for skoletrætte unge o Elever tilbydes praktikdag/e som skal styrke deres motivation og være meningsskabende ift. skolearbejdet og elevens fremtid. Langt med læringsmålstyret undervisning o Vi planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen ud fra teorier om læringsmålstyret undervisning. Vores samarbejde ift. det faglige arbejde i udskolingen sker på baggrund af Blooms-taksonomi, og vi anvender ensartede og genkendelige formidlingsredskaber i målsætnings- og forventningsformidlingen, KMD-Education. Dynamisk skemalægning når det giver øget læring og trivsel o Vi tænker fagligheden ind i hele skemastrukturen. Vi skaber gode muligheder for lodret og vandret deling ved bl.a. niveauinddeling med henblik på faglige løft eller samarbejde på tværs af årgange. Særligt brug af data ift. elevernes trivsel og læringsudbytte o Østbirk Skole har særligt fokus på at anvende eksisterende empirisk viden og indsamle nyt til belysning og udvikling af elevernes læring og trivsel. Tiltag 3

4 begrundes med data og evalueres vha. data. Ligeledes er dette en mere og mere indlejret del af teamsamarbejdet. Forældreinformation via videoklip o Vi giver ALLE forældre mulighed for at læse informationer om deres unge menneskes skolehverdag. Udskolingen arbejder målrettet med video- og lydkommunikation, så ALLE forældre, uanset evt. vanskeligheder har mulighed for at få informationer. Der kommunikeres via computer, tablet og smartphone og naturligvis også the old fashion møde med øjenkontakt ved skolehjemsamtaler og fælles forældremøder. Digitaliseret hverdag o Vi anvender bl.a. KMD-Education (Snart minuddannelse.dk) skoletube, skoleblogs, infoskærm på fællesarealer og ved gruppearbejdsborde. 3. Vejledning, uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og Uddannelse og Job (nyt fag) Høj fokus på uddannelse og job samt uddannelsesparathedsvurdering o Der arbejdes målrettet med elevernes kendskab til uddannelses- og jobmuligheder, særligt udnyttes samfundsfag og understøttende undervisning til dette. o Skolen har udpeget en UJ-vejleder, som har funktionen som uddannelsesvejleder for udskolingens klasser, særligt 8. og 9. årgang. 4. Samskabelse og kontinuitet mellem udskolingen og ungdomsuddannelser og erhvervslivet. Ekskursioner 1-2 gange om måneden humanistisk og naturvidenskabelige fokus med læring som målet o Vi planlægger skoleåret 15/16 med særligt fokus på fagligt relaterede ekskursioner 1-2 gange månedligt. Den Åbne Skole og interaktion med erhvervs- og kulturlivet samt et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne har højeste prioritet. Valgfag med perspektiver for lokale foreninger o Skolen udbyder i næste skoleår et valgfag, hvor elever får en minilederuddannelse, hvilket særligt kommer lokale foreninger til gode i rekrutteringen af ansvarsfulde ledere - vi skaber medborgere. Den Åbne Skole og interaktion med erhvervs- og kulturlivet samt et tættere samarbejde med ungdomsuddannelserne har højeste prioritet. DET SOCIALE BEN Nyt tiltag Projekt Frivillig i udskolingen et større fokus på det sociale liv også uden for skolen. De kommer til at kunne deltage i et initiativ, som tilbyder alle elever i udskolingen muligheden for et forløb med frivilligt arbejde. Forløbet skal være på minimum 10 timer, finde sted i løbet af udskolingen og ligge uden for skoletiden. Initiativet skal bibringe eleverne et større indblik i, hvad frivilligt arbejde er og få dem til at se det som en værdi, at man ud over sin skolegang og evt. ungdomsjob involverer sig aktivt i lokalsamfundet. Ideen ta r udgangspunkt i det landsdækkende projekt frivillig for unge på ungdomsuddannelser. Projekt Frivillig kan blive et mønster eksempel på, hvad vi også forstår ved den åbne 4

5 udskolingskole i Østbirk, samtidig med at det vil være en øjenåbner, en personlig udvikling for en del af de unge mennesker. Det kan bibringe flere ideer til fremtiden, det kan bygge bro til samfundsfag, give forståelse for foreningsdanmark, løfte lokalmiljøet og en ung lederspire og skaffe flere unge frivillige. Desuden ser vi Projekt Frivillig, som et tiltag med absolut fremtidsperspektiv for den unge. LEGO EDUCATION & TEKNOLOGISK MESTRING Udskolingsvisionen indeholder implementering af LEGO Education som pædagogisk og innovativ læringsmetode. Med LEGO Education og valgfaget Teknologisk Mestring understøtter vi den naturfaglige del af undervisningen i en form der appellerer meget mere til aktiv læring - hands on, læring med flow og samarbejde om løsningen af udfordringen end eleverne i udskolingen er vant til, hvilket ofte tiltaler drengene. Og netop drengene er dem, der oftest falder fra i uddannelsessystemet viser undersøgelser. Yderligere er der den personlige gevinst for den unge, at Lego Education fremmer de kreative kompetencer, opfindsomhed, drivkraft og samarbejdsevne, som efterspørges så meget i erhvervslivet. Det er en anderledes måde for eleverne at udforske verdenen på både i en digital og hands on form. Hvilken ung elev trænger ikke til nye udfordringer, flere variationer og involvering af de muligheder lokalsamfundet råder over, når man er nået til udskolingen. Via et mer-fokus på det naturfaglige område i denne form vil interessen for HTX, EUD uddannelse stige i elevgruppen. Økonomi og udrulning Det er lykkedes for skolebestyrelsen at skaffe fuld finansiering til LEGO Education inklusiv uddannelse af lærere i brug af LEGO Education. Skolens ledelse og personale ser meget frem til arbejdet med LEGO Education og dette får højeste prioritet, når der planlægges kompetenceudvikling for det kommende skoleår. Plan for klargøring til praktisering af Lego Education i udskolingen: Maj: Besøg på skole i Billund med det formål at se brugen af Lego Education i praksis med elever Juni/Aug: Lærere fra Østbirk Skole introduceres til LEGO Education Aug Okt: Lærere fra Østbirk Skole uddannes i Lego Education VALGFAG MED FREMTIDSPERSPEKTIV Vi anbefaler, at dyrke valgfag med perspektiv og udelade brugen af begrebet profillinje. Det vi forstår ved valgfag med perspektiv er perspektiverende valgfag. Valgfag der åbner op for udsyn til og samarbejde med kulturliv, uddannelsessteder og erhvervsliv og brancher. En valgfagsform der øger mulighederne for at samarbejde på tværs af fag og hold i huset, og også ud af huset, når det kan være spændende at koble med erhverv, brancher, foreninger og uddannelsessteder. Samarbejdet vil styrke eleverne i deres arbejde med det obligatoriske emne: Job og uddannelse. Der er flere didaktiske bevæggrunde til anbefalingen af perspektiverende valgfag baseret på viden og erfaring. Dels skal anbefalingen ses i lyset af brugen af LEGO Education, dels et stort ønske om bevarelse af den fleksible organisering til fordel for den enkelte elevs udviklingsstadie og motivation /demotivation, dels må det nødvendigvis ses i lyset af at alle elever skal 5

6 undervises i dansk, matematik, naturfag, idræt, sprog, uddannelse og job og dels, at der kan være store forskelle på 7. og 9. årgangs elevers grad af interesser, fagligt niveau og social modenhed. Derfor satser vi hellere på de gode erfaringer omkring tværfaglighed, fleksible holddannelser og relevante og tidssvarende valgfag med udgangspunkt i den aktuelle elevgruppe samtidig med at vi sætter fokus på iværksætteri, virksomhedskendskab og samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, idræt og kulturforeninger. Den understøttende undervisning kan supplere og må anvendes til dette formål og også faget uddannelse og job kan kobles på valgfag og blive understøttet og styrket herved. PÆDAGOGIK FLERE I UDDANNELSE Vi har stærkt didaktisk fokus på at bevare de flittige elevers motivation for læring ved at arbejde i mulige fremtidsperspektiver. Vi har stærkt didaktisk fokus på, at der er en del elever der skal udfordres mere end gennemsnittet for ikke at kede sig og mistrives. Dette kan vi gøre ved at udveksle niveauer med ungdomsuddannelser og ved indbyrdes undervisning. Vi har stærkt pædagogisk fokus på at afskaffe eventuel skoletræthed, bevare og øge motivationen hos den enkelte elev, så der er glæde forbundet med at skulle lære og så flest muligt opnår forståelse for hvorfor jeg bør uddanne mig videre efter folkeskolen. Det unge menneske ved hvorfor det netop er mere relevant for ham eller hende at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet eller omvendt og hvorfor det kan være noget andet for en kammerat. Virksomhedskendskab, aktiv læring hands on, læring i flow og tilrettelagte individuelle forløb er nøgler til at flere unge i Østbirk oplever sig i stand til at vælge en fremtid med eget perspektiv og oplever en god proces frem mod valg af ungdomsuddannelse. En mere individuel vejledning af den enkelte unge med udgangspunkt i netop dette unge menneskes behov, lyst, evner og udviklings-potentialer. Sikre et erhvervsnært fokus om nødvendigt mere for nogen end andre. Sikre at den unge har kendskab til forskellene på de enkelte ungdomsuddannelser og hvad de kan bruges til. Samtidig er det afgørende at give større status til den brede vifte af ungdomsuddannelser bl.a. i måden at omtale og vise erhvervsuddannelser interesse på. Pædagogisk er der følgende to læringstilstande der følger med undervisningen uanset målgruppe, niveau, fag eller emne. Aktiv læring - 'hands on' LEGO læring er ikke en proces, hvor læreren som en anden tankpasser fylder eleverne op med viden. Det er vigtigt for læringsprocessen, at eleverne selv er aktive: arbejder hands-on, eksperimenterer og bygger modeller for at løse deres opgaver. Det skaber et engagement, som tavleundervisning ikke kan konkurrere med. Læring med FLOW Engagementet er en forudsætning for den tilstand af FLOW, som er defineret (af den amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi) som en tilstand, hvor man er så opslugt af en aktivitet, at man glemmer tid og sted - en tilstand forbundet med stærke positivfølelser og maksimal læring. FLOW forudsætter sammenhæng mellem elevens kompetencer og den stillede udfordring: at eleven udfordres, men kan mestre opgaven. 6

7 FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING EN ATTRAKTIV UDSKOLING I ØSTBIRK Ovenstående udskolingsvision og -håndtering kan være med til at gøre Østbirk udskoling til den foretrukne udskoling både for nuværende elever og for elever udefra. En udskoling med så tiltrækkende et ungt skoleliv, at mange flere elever vil vente med et efterskoleophold til efter 9. klasse. Så tiltrækkende en udskoling at elever fra bl.a. Vestbirk friskole gerne vil tage deres afgangsprøve ved Østbirk Skole. Og når dette kobles med Vision2018Østbirk s arbejde, hvor der ligeledes er fokus på at skabe et attraktivt ungemiljø udenfor skolen, forventer vi at kunne reducere den nuværende frafaldsprocent fra 7. til 8. klasse og fra 8. til 9. klasse. I nedenstående graf er lavet forskellige simuleringer af det fremtidige elevtal i udskolingen i Østbirk og vi tror på, at vi vha. ovenstående kan reducere den nuværende frafaldsprocent med % pr. år frem til 2021/2022, således at udskolingen i Østbirk baseret alene på de nuværende elevtal vil være på mere end 150 elever allerede i 2020/ Simuleret antal elever udskolingen - Østbirk Skole Nuv. frafald Antal elever Reduktion i frafald 50% i forhold til nuv. Reduktion i frafald 5% pr. år Reduktion i frafald 10% pr. år 110 Reduktion i frafald 20% pr. år 100 Note: Nuværende frafalds % er beregnet som et gennemsnit pr. årgang for perioden 2011/ / /2017 er for alle scenarier beregnet med nuværende frafalds %. Reduktionen er udtryk for en reduktion i frafalds% fra 7. til 8. årgang og fra 8. til 9. årgang AFRUNDING Vi har i Østbirk høje visioner for, hvor vi ser Østbirk i de kommende år. Et sted hvor alle aldre oplever sig hjemme, bliver omfavnet af lokalsamfundet. Det arbejde der laves i Vision2018 Gruppen, i samarbejde med byens borgere, foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, m.m., har til formål at sætte Østbirk på landkortet som Danmarks mønstereksempel på en topmoderne mellemby. En mellemby i Horsens Kommune for endnu flere tilflyttere fra 7

8 nærliggende kommuner, hvilket kan bidrage til et endnu større elevgrundlag end den simulerede kurve viser. En velfungerende og visionær udskoling er en væsentlig del af dette og vi i skolebestyrelsen ser frem til i samarbejde med Horsens Kommune at skabe en udskoling, der måske også kan fremstå som foregangseksempel for andre udskolinger i kommunen. De bedste hilsner Skolebestyrelsen ved Østbirk Skole 11. maj

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg

CAMPUS. What Moves You? FAABORG. Et innovativt uddannelsescenter i Faaborg CAMPUS FAABORG What Moves You? 1 CAMPUS FAABORG Indholdsfortegnelse Side 03 Hvad er en Campus - Et spring for Faaborg Side 04 Skolen som ikke findes Side 05 Sammenhænge finder vi på tværs Side 06 Vision

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015

MIT BARNS SKOLELIV I UDSKOLINGEN. FORORD Kære forældre og elever på udskolingen. U dskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever på udskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere