Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og kompetenceprofil for PPR leder"

Transkript

1 Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014

2 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen. Rådgivningen understøtter på den ene side arbejdet med børnefællesskaber med henblik på, at børn og unge forbliver en del af fællesskabet i deres nærmiljø og på den anden side det diagnosticerende arbejde med at afdække særlige behov og anbefale relevante tiltag. Alle opgaver tager udgangspunkt i et tæt samarbejde med forældrene. PPR lederen skal videreføre og udvikle arbejdet med børn og unge i Aabenraa Kommune, sådan at PPR også i fremtiden er en proaktiv sparrings- og udviklingspartner, der løser tværgående opgaver som understøtter børnefællesskaber i en helhedstænkning. PPR s mission er at gøre andre klogere - dvs. at kompetenceudvikle det pædagogiske og det specialpædagogiske læringsfelt omkring børn og unge med andre ord at gøre de voksne omkring barnet klogere, så de kan agere bedst muligt ift. den pædagogiske kontekst og det enkelte barn. 1.1 Ansættelsesvilkår Ansættelse sker efter gældende overenskomst/ aftale. 1.2 Om Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune er en ambitiøs og dynamisk vækstkommune og er geografisk den 8. største kommune i Danmark. Aabenraa Kommune forventer en positiv udvikling i befolkningsgrundlaget de nærmeste år. Sygehusbyggeri for 1,7 mia. kr. giver i løbet af de kommende seks år omkring nye arbejdspladser i Aabenraa Kommune. Vi forventer, at det får positive konsekvenser for lokalsamfundene, foreningslivet, kulturlivet og erhvervslivet pga. den øgede tilflytning. Byrådet er kommet de positive udfordringer i møde med en ambitiøs planstrategi Sund Vækst. Det er her Byrådets vision, at Aabenraa Kommune skal være en aktiv og sund kommune i bevægelse. I Aabenraa Kommune arbejder vi med udgangspunkt i personalepolitiske værdier og vi vil være kendt for at være Syddanmarks bedste offentlige arbejdsplads. Vi har en værdibaseret tilgang til ledelse, som er beskrevet i ledelsesgrundlaget. Der er fokus på værdierne; Lederen er leder, Lederen er økonomisk ansvarlig, Lederen er udviklings- og kvalitetsbevidst, Lederen udøver troværdig personaleledelse, og Lederen synliggør Aabenraa kommune. Med afsæt i ledelsesgrundlaget arbejder kommunen systematisk og udviklingsorienteret med lederevaluering og lederudvikling m.v. Kommunens personalepolitiske værdier og ledelsesgrundlag og den administrative organisering finder du på Aabenraa Kommunes hjemmeside her. 1.3 Om arbejdet i PPR 2

3 Pædagogisk, psykologisk rådgivning er del af forvaltningen Børn og Skole, der varetager 0 18 års området i Aabenraa Kommune. Læs mere om PPR på aabenraa.dk her. PPR arbejder tæt sammen med Dagtilbud, Skole- og Undervisning og Familieafdelingen om at sikre trivsel, læring og udvikling for kommunens børn og unge. PPR understøtter dette ved at yde rådgivning, sparring og supervision til familier, skoler og dagtilbud etablere behovsafstemte samtaleforløb og gruppeforløb med børn og unge etablere fysioterapeutisk træning samt tale/sprogundervisning udvikle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb for pædagogiske medarbejdere rådgivningen gennemfører en betydelig mængde kompetenceudviklingsaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed deltage i konsultative møder og åbne rådgivninger i dagtilbud og skoler foretage pædagogisk psykologiske vurderinger af børn og unge med særlige behov, herunder at udarbejde forslag til rammerne for og indholdet i barnets eller den unges videre udvikling koordinere samarbejdsforløb i forhold til børn og unge med særlige behov I Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst lægger vi vægt på, at børn og unge skal ses i den sammenhæng, de indgår i - i familien, i skolen og i fritiden. Læs mere om Sund Opvækst her. Vi ønsker, at det skal være det gode liv for børn og unge, der er det styrende ikke regler og forvaltningsstrukturer, og vi stræber efter at skabe mere helhed og sammenhæng i arbejdet med børn, unge og deres familier. Vores mål er, at alle børn i Aabenraa Kommune skal trives, udvikle sig og lære som del af et fællesskab, og at vores skoler skal være kendetegnet ved høj kvalitet og fortsat udvikling. I de kommende år er vores fokus særligt rettet mod inklusion og udvikling af børnefællesskaber. Som et af redskaberne til at løfte denne opgave arbejder vi med implementering af LP modellen på alle skoler og i alle dagtilbud. 1.4 Om PPR Organisatorisk er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en stabsinstitution med reference til direktøren i Børn og Skole. PPR består af 29 medarbejdere, der fordeler sig således: 15 psykologer (inkl. leder og souschef) 8 tale/hørekonsulenter 3 børnefysioterapeuter (50 timer i alt) 1 AKT-konsulent 1 læsekonsulent 1 sekretær PPR arbejder ud fra Aabenraa Kommunes værdigrundlag. I forhold til det enkelte barn er det PPR s mission at katalysere en kompetenceudvikling på det læringsmæssige eller personlige plan, så barnet eller den unge bliver i stand til i højere grad at mestre sin tilværelse. Derfor er det PPR s primære vision at være ressourceorienteret. Den ressourceorienterede tilgang gælder både i forhold til det enkelte barn/den unge samt i forhold til de voksne, der udgør barnets netværk i det daglige. PPR søger derfor også i sit arbejde at leve op til én værdi; ressourcefokusering. 3

4 PPR arbejder med undervisning, rådgivning, vejledning og korterevarende behandling af børn og unge mellem 0 og 18 år, der har særlige behov. Det kan dreje sig om børn og unge, hvor der er bekymringer for deres sproglige udvikling, sansemotoriske udvikling, psykiske udvikling, indlæringsevne, adfærd, samspil med børn og voksne og trivsel. Det kan også dreje sig om børn og unge med forskellige former for funktionsnedsættelser eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser. PPR arbejder tæt sammen med forældrene og det personale, der har kontakt til barnet/den unge i det daglige. En stor del af PPR s opgave består i, i tæt samarbejde med forældrene, at robustgøre de pædagogiske miljøer i dagtilbud og skoler ud fra forvaltningens inklusionsstrategi. Dette sker på flere niveauer, dels sags orienteret omkring det enkelte barn, og dels generelt i form af kompetenceudvikling i forhold til det pædagogiske personale og forældre. Åbne rådgivninger (rådgivning til forældre) og konsultationer (rådgivning til professionelle) er meget benyttede tilbud i rådgivningen. PPR-medarbejderne er opdelt ift. kommunens skole- og institutionsstruktur. Det betyder, at hver skole og daginstitution i et skoledistrikt, i overvejende grad betjenes af samme gruppe af medarbejdere. 2. Forventninger til den nye leder 2.1. Ansvar generelt PPR lederen har ansvaret for det pædagogisk, psykologiske rådgivningsarbejde vedrørende børn og unge fra 0-18 år i Aabenraa Kommune og er daglig, faglig leder og er administrations-, budget og personaleansvarlig for kommunens PPR. PPR lederens opgaver er at formidle samarbejdsrelationer mellem PPR, forvaltningens øvrige faggrupper, Ungdommens Uddannelsesvejledning, andre forvaltninger og eksterne institutioner med særlig henblik på det tværfaglige samarbejde og det forebyggende arbejde at lede supervisions- og vejledningsprocesser internt i PPR at lede visitation af opgaver til de enkelte medarbejdere at prioritere opgaveløsningen under hensyntagen til gældende overordnede aftaler på området at vejlede og rådgive kommunale instanser om spørgsmål, der kræver særlig psykologfaglig indsigt at lede den pædagogisk psykologiske del af visitationsprocessen i forvaltningens forskellige visitationsudvalg at lede det tværfaglige distriktssamarbejde på børn og ungeområdet at samarbejde med diverse instanser, kommunalt, regionalt og på landsplan vedrørende PPR, samt vedrørende tiltag for børn og unge med særlige behov at profilere kommunen, forvaltningen og PPR i forhold til omverdenen at følge udviklingen på PPR-området at følge udviklingen i kommunen i forhold til børn og unge generelt og specielt i 4

5 forhold til børn og unge med særlige behov og at fremkomme med strukturelle og foranstaltningsmæssige anbefalinger at deltage ad hoc i politiske og administrative udvalg vedrørende pædagogisk, psykologiske spørgsmål at vejlede om tilrettelæggelse af den specialpædagogiske bistand i kommunen at deltage i forvaltningens chefmøder at deltage i ledermøder på skole- og daginstitutionsområdet at foretage ansættelsessamtaler, medarbejdersamtaler og uddannelsesplanlægning for PPR s medarbejderne at udarbejde budget og budgetkontrol 2.2. Opgaver på kortere og længere sigt Det er forventningen, at den nye PPR leder løser følgende konkrete opgaver: understøtter arbejdet med folkeskolens reform videreudvikler PPR s muligheder indenfor indtægtsdækkende virksomhed fortsætter implementering af LP modellen i dagtilbud og skoler tager (med)ansvar for at intentionerne i politikken Sund Opvækst gennemføres 2.3. Forventninger til personlige, faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer Vi forventer, at PPR lederen har følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer: relevant faglig uddannelse - fx psykolog passende ledelsesmæssig baggrund mht. lederuddannelse og ledelseserfaring Vi ved, at ingen ansøgere kan det hele men i forhold til PPR lederens personlige kompetencer vil ansættelsesudvalget kigge efter følgende egenskaber: Visionær Du tør at gå nye veje og har det store overblik over udviklingsmulighederne. Du er måske selv kreativ eller du er god til at opfatte andres kreative forslag og ideer. Du er inspirerende og motiverende at samarbejde med. Analytisk evne Du kan skabe overblik og overskue komplekse problemstillinger. Du arbejder struktureret med at finde objektive og sammenhængende løsninger. Kommunikationsevne Du behersker forskellige kommunikationsformer og kan tilpasse kommunikationen til situationen. Du søger dialogen og forstår at lytte. Du er åben, ærlig og direkte i din kommunikation. Procesorientering Du er tillidsfuld og åben i dialogen om løsninger og er overbevist om, at kvalitet opnås bedst ved at løse opgaverne i samarbejde og under fælles ansvar. Resultatorientering Men du har også fokus på at nå i mål med aftalte indsatser og på, at der skal være høj kvalitet i opgaveløsningerne Delegeringsevne Du får det bedste frem i dine medarbejdere ved at give dem opgaver, ansvar og 5

6 beføjelser til at handle. Du er god til at definere mål og retning. Du giver frihed til at arbejde med de delegerede opgaver og er parat til at vejlede og coache Samarbejdsevne Du er åben, dialogskabende og involverende. Du skaber kontakter og relationer og er samlende i forhold til indhold og proces. Din opmærksomhed er også rettet mod andres behov og forventninger. 3. Ansættelsesprocessen Som led i ansættelsesprocessen vil der blive gennemført to samtalerunder. Mellem første og anden samtalerunde vil der blive udarbejdet en personprofilanalyse, som præsenteres for ansættelsesudvalget forud for anden samtale. Personprofilanalysen udarbejdes på baggrund af et spørgeskema og en personlig samtale med en konsulent. Ansøgerne vil blive præsenteret for en opgave ved både første og anden samtale. Opgaven forberedes umiddelbart før samtalen. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget består af direktøren for Børn og Skole, Skole- og Undervisningschefen, Dagtilbudschefen, Børn og Familiechefen, souschefen i PPR og medarbejderrepræsentanter. Ansættelsesudvalget er på i alt 10 personer. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer og erfaringer, som er beskrevet i job- og kompetenceprofilen. Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste to-tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra de to samtaler Den mundtlige tilbagemelding til ansættelsesudvalget på personprofilanalysen Fremlæggelsen af de stillede opgaver Resultatet af indhentede referencer. Referencerne indhentes inden anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøger. Ansættelsesproces Børn og Skoles tovholder på ansættelsesprocessen er Helle Lund Hallmann, som kan træffes på tlf Aabenraa Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du skal derfor sende din ansøgning online via knappen under stillingsopslaget. Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest den 26. november 2014 kl Der sendes kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, som fremgår af ansøgningen. Mailadressen forudsættes at kunne anvendes til fortrolig kommunikation om ansættelsesprocessen. 6

7 Første samtalerunde afvikles den 1. dec. 2014, hvor ansættelsesudvalget afgør, hvilke to - tre ansøgere der går videre til anden runde. De pågældende ansøgere kontaktes telefonisk eller på mail, hvis får telefonisk kontakt - samme dag. Personprofilanalysen til brug for anden samtalerunde gennemføres elektronisk i uge 50. Der vil blive sendt information herom via mail eller rekrutteringssystemet. Ansøgere vil få personlig tilbagemelding på personprofiltesten den 15. dec med mulighed for telefonisk besvarelse af spørgsmål senere. Anden samtalerunde gennemføres den 16. dec Ansættelsesudvalget træffer beslutning om ansættelsen umiddelbart efter anden samtalerunde. Tiltrædelse hurtigst muligt. Ansættelse sker efter gældende overenskomst/ aftale. Yderligere informationer om stillingen Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte direktør for Børn og Skole Chriss Mailandt-Poulsen på tlf med spørgsmål om stillingen og forventningerne til den kommende PPR leder. 7

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 06.11.14/vers. 2/HAHN 2014/0009657 Stillings- og personprofil for chef for Borgerservice og Beskæftigelse 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere