Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)"

Transkript

1 Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

2 STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede statsobligationer med en pålydende rente på 0,1 pct. og udløb 15. november 2023, ISIN-kode: DK ("obligationerne"). 1. Indfrielse (a) Udløb Obligationerne indfries fuldt ud til indfrielsesbeløbet 15. november Værdien af hovedstolen ved indfrielsen ("indfrielsesbeløbet") indekseres til det ikke-reviderede danske forbrugerprisindeks (ISIN-kode: DK ), som opgøres af Danmarks Statistik månedligt ("indekset") og offentliggøres på Danmarks Statistiks hjemmeside, (b) Indfrielsesbeløb (i) Indfrielsesbeløbet beregnes som: Indfrielsesbeløb = nominel hovedstol indekskoefficient 15 november 2023, hvor indekskoefficienten for en given dag er defineret i afsnit 4(b). (ii) Hvis indekskoefficienten er mindre end 1 (en) ved udløb, er indfrielsesbeløbet lig med obligationernes nominelle hovedstol. (c) Obligationerne er uopsigelige Obligationerne er uopsigelige fra såvel den danske stats som ejerne af obligationernes side. 2. Rente (a) Rentetermin og renteperiode Renten betales årligt bagud 15. november. Første kupon forfalder 15. november Kuponen dækker ligesom alle senere kuponer en renteperiode på et år, idet der ved salg foretages regulering for vedhængende rente efter sædvanlig praksis på det danske obligationsmarked. (b) Rentebeløb (i) Det årlige rentebeløb beregnes som: Rentebeløb = 0,1 pct. nominel hovedstol indekskoefficient rentetermin, hvor indekskoefficienten er defineret i afsnit 4(b). 3. Betaling (a) Betaling med frigørende virkning Betaling af rente og hovedstol sker i danske kroner og kan alene ske gennem VP SECURITIES A/S. Betaling er sket med frigørende virkning for staten, når VP SECURITIES A/S har anvist betalingen til VP-deltagernes konti i Danmarks Nationalbank. (b) Betaling på bankdage Hvis den dag, hvor renter eller hovedstol forfalder til betaling, ikke er en bankdag i København, finder betaling sted den førstkommende bankdag herefter i København. Rentebeløb reguleres ikke for at afspejle en sådan forsinkelse.

3 3 4. Indeksering (a) Referenceindeks "Referenceindekset" for en given beregnes som: Referenceindeks T - 1 CPIM-3 CPIM-2 CPIM-3, hvor D CPI M-3 er værdien af indekset for den kalendermåned, som falder tre måneder før den kalendermåned, hvori den givne falder, CPI M-2 er værdien af indekset for den kalendermåned, som falder to måneder før den kalendermåned, hvori den givne falder, D er det faktiske antal dage i den kalendermåned, hvori den givne falder, og T er kalenderdagen svarende til den givne. (b) Indekskoefficient "Indekskoefficienten" for en given beregnes som referenceindekset for denne divideret med referenceindekset for 15. november 2011 ("basisindekset"), hvor både tæller og nævner afrundes til nærmeste femte decimal: Indekskoefficient hvor indekskoefficienten afrundes til nærmeste femte decimal. referenceindeks basisindeks, Udregnet på baggrund af det nuværende indeks, hvor basisåret er 2000, er basisindekset lig med 126, Værdien af basisindekset revideres i tilfælde af revidering af indeksets basisår i overensstemmelse med afsnit 5(a)(iii). 5. Revidering og erstatningsindeks (a) Revidering af indekset (i) Hvis der udelukkende er offentliggjort en foreløbig værdi af indekset, beregnes indekskoefficienten på baggrund af indeksets foreløbige værdi, og indekskoefficienten, rentebeløb og indfrielsesbeløb reguleres ikke ved offentliggørelsen af den endelige værdi af indekset. (ii) Hvis indekset korrigeres efter offentliggørelsen på grund af en fejl, anvendes det korrigerede indeks ved opgørelsen af rentebeløbet og indfrielsesbeløbet. Sådanne korrektioner har ingen indvirkning på tidligere forfaldne rentebeløb eller indfrielsesbeløb. (iii) Hvis den periode, for hvilken indekset er sat til 100 ("basisåret"), ændres ("revidering af basisåret"), anvendes ved beregning af indekskoefficient for 1. marts i året efter det ny basisår eller senere alene værdier af indekset beregnet med det ny basisår (det "reviderede indeks"), og basisindekset for obligationen omdefineres ved at gange dets tidligere værdi med en indeksrevideringsnøgle. "Indeksrevideringsnøglen" beregnes som: 100 Indeksrevideringsnøgle, hvor CPI CPI er gennemsnittet af de månedlige værdier af indekset i det nye basisår beregnet før revidering af basisåret. Indeksrevideringsnøglen afrundes ikke, før den ganges med den tidligere værdi af basisindekset. Det deraf følgende reviderede basisindeks afrundes til nærmeste femte decimal. Revidering af basisåret har ingen indvirkning på tidligere forfaldne rentebeløb eller indfrielsesbeløb. For er før 1. marts i året efter det ny basisår år anvendes ved beregning af indekskoefficienten alene værdier af indeks og basisindeks beregnet før revidering af basisåret. Såfremt Danmarks Statistik skulle vælge at anvende en alternativ metode til revidering af basisåret, som ikke baserer sig på et gennemsnit af månedlige værdier af indekset for et fuldt kalenderår, fastsætter staten et revideret basisindeks, som, efter den danske stats vurdering, sikrer, at indekskoefficienten efter revideringen af basisåret i al væsentlighed svarer til, hvad den ville have været uden en sådan revidering.

4 4 (b) Erstatningsindeks Hvis der hverken findes en foreløbig eller en endelig værdi af indekset, fastlægges et erstatningsindeks ("erstatningsindekset"), og alle henvisninger til indekset skal herefter være henvisninger til erstatningsindekset. Hvis der efter fastsættelse af erstatningsindekset offentliggøres en foreløbig eller endelig værdi af indekset, gælder denne værdi fra dagen efter offentliggørelsen, og erstatningsindekset ophører således med at gælde. Erstatningsindekset fastlægges efter følgende bestemmelser: (i) Hvis indekset (1) ikke længere beregnes og offentliggøres af Danmarks Statistik, men af en anden enhed, der har overtaget opgaven fra Danmarks Statistik ("en efterfølger"), eller (2) hvis Danmarks Statistik eller en efterfølger har erstattet indekset med et efterfølgerindeks, hvis beregning er baseret på en formel og beregningsmetode, der enten er identisk med eller efter den danske stats vurdering i al væsentlighed svarer til formlen og beregningsmetoden for indekset, skal det således beregnede og offentliggjorte indeks være erstatningsindeks. (ii) Hvis indekset ikke længere offentliggøres og afsnit (i) ikke er gældende, fastsætter den danske stat et alternativt forbrugerprisindeks, som, efter den danske stats vurdering, økonomisk kommer tættest på indekset, og dette indeks skal derefter være erstatningsindeks. (iii) Hvis der ikke er fastlagt et erstatningsindeks i henhold til afsnit (i) eller (ii) ovenfor, beregnes erstatningsindekset som: CPIM-1 ErstatningsindeksM CPIM 1 CPI M afrundet til nærmeste første decimal, hvor M er den måned, hvor værdien af indekset ikke kan fastlægges, CPI M-1 er værdien af indekset den sidste foregående måned, hvor indekset blev offentliggjort af Danmarks Statistik, og CPI M-13 er værdien af indekset den 13. foregående måned, hvor indekset blev offentliggjort af Danmarks Statistik. 6. Emission Obligationerne sælges til markedskurs af Danmarks Nationalbank på den danske stats vegne til primary dealere i danske statspapirer. 7. Registrering Obligationerne registreres i VP SECURITIES A/S. Der udstedes ikke fysiske værdipapirer. Obligationerne udstedes til ihændehaveren, og de er frit omsættelige. 8. Beregning NASDAQ OMX er beregningsagent for referenceindekset. Beregning af rentebeløb og indfrielsesbeløb foretages af VP SECURITIES A/S. 9. Notering og afvikling Obligationerne optages til notering på NASDAQ OMX København. Afvikling sker efter gældende dansk markedskonvention, der for tiden er tre børsdage efter handlens indgåelse. 10. Lovgrundlag Obligationerne udstedes i henhold til lovbekendtgørelse nr. 849 af 22. juni 2010 med senere ændringer om bemyndigelse til at optage statslån. Alle tvister vedrørende obligationerne er undergivet dansk ret, og eventuelle søgsmål kan kun anlægges ved danske domstole. Værneting er København. 11. Force majeure Den danske stat er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af forsinkelse med betaling af hovedstol eller rente på

5 5 obligationerne, der skyldes indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terrorisme, sabotage, svigt i strømforsyning eller telekommunikation eller naturkatastrofer. Ligeledes er staten ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af forsinkelse med betaling af hovedstol eller rente på obligationerne, der skyldes strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om staten selv er part i konflikten, også såfremt konflikten kun rammer dele af dennes funktioner. Betaling af hovedstol eller rente på obligationerne, som erlægges for sent som følge af de angivne begivenheder i denne bestemmelse, skal ske til ejerne af obligationerne sammen med påløbne renter af sådanne forsinkede betalinger, når følgerne af begivenheden er ophørt. 12. Ændring af lånevilkår Den danske stat kan beslutte, at emission, registrering, notering eller afvikling af obligationerne sker på anden måde. Den danske stat kan udpege en anden beregningsagent for referenceindekset. 13. Forældelse Forældelsesfristen er 3 år for forfaldne renter og 10 år for forfalden hovedstol. 14. Kuponskat af rentebetalinger Efter dansk lovgivning indeholdes der ikke kuponskat af rentebetalinger. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Statsgældsforvaltningen Danmarks Nationalbank Havnegade København K Telefon Telefax hjemmeside:

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. april 2013 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 20D (inkonverterbare,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro

ISIN DK000978523-0 LU064192752-9. Auktionsresultater. Salg 12.500 mio. kr. 1.100 mio. euro. Bud 25.440 mio. kr. 3.193 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 12. september 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør PROSPEKT DKK 300.000.000 Udbud af obligationer 2007/2009 Senior kapital Februar 2007 Arrangør INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÈ...4 II RISIKOFAKTORER...6 1. Virksomhedsrisici...6 2. Produktkarakteristika og

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000

Retningslinier for. Københavns Fondsbørs A/S. beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 Retningslinier for Københavns Fondsbørs A/S beregning af effektive renter m.v. DECEMBER 2000 (Erstatter Retningslinierne af december 1997) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forudsætninger

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser T 250 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 0,925 % pr. md. / 11,1% pr. år. Debitorrenten (effektiv rente). 11,68

Læs mere

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt

Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente - og prisoversigt Satser pr. 1. juni 2015 Pålydende rente. Renten er variabel. 1,15% pr. md. / 13,80% pr. år Debitorrenten (effektiv rente). Kreditaftalens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 9 Gældende fra den 01.10.2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Danske Andelskassers Bank A/S, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Danske Andelskassers

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere