Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober oktober / / /03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætningsformue beregnes for det enkelte selskab som en risikofri rente tillagt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. 2. Rentesatsen fastsættes som en WACC (Weighted Average Cost of Capital), der udtrykker de gennemsnitlige kapitalomkostninger til egenkapital og fremmedkapital. Det antages i rentefastsættelsen, at nyinvesteringer og den nødvendige nettoomsætningsformue finansieres med 30 pct. egenkapital og 70 pct. fremmedkapital dvs. at der anvendes en egenkapitalandel på 30 pct., jf. 12, stk. 1, i IR BEK. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 3. WACC en fastsættes ud fra følgende formel: WACC r( ek) (1 G) r( fk ) G, hvor r (ek) : egenkapitalforrentning før skat r ( fk ) : fremmedkapitalforrentning G : Gearing, dvs. andelen af fremmedkapital : skattesats 4. Fremmedkapitalrenten fastsættes som en risikofri rente tillagt et kreditrisikotillæg. Egenkapitalrenten fastsættes ud fra en CAPM 1 (Capital Asset Pricing Model): r( f ) ( ek) ( r( m) r( f )) r( ek) (1 ) 1 Ideen bag CAPM er, at investorer skal kompenseres på to måder for at investere i risikofyldte aktiver. For det første skal de kompenseres for at stille penge til rådighed i en given periode, hvilket afspejles i indregningen af en risikofri rente. For det andet skal de kompenseres for risikoen forbundet ved aktivet, hvilket afspejles i ligningens sidste led.

2 2/13, hvor r( f ) β(ek) : risikofri rente : selskabsspecifik risiko vedr. egenkapitalen r( m) r( f ) : markedsrisikotillæg 5. Nedenfor følger fastsættelsen af modellernes parametre. Risikofri rente 6. For reguleringsperioden og anvendte Energitilsynet tre grundlæggende kriterier for fastsættelsen af den risikofri rente: At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer. At modellen ikke giver mulighed for eller kun begrænset mulighed for rentearbitrage. At modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og Energitilsynet. 7. Sekretariat har fortsat valgt at basere valget af den risikofri rente på ovenstående kriterier. 8. Der findes ikke i praksis én risikofri rente, men derimod mange forskellige risikofrie renter, idet rentesatsen kan udtrykkes som funktion af den valgte løbetid. Den risikofrie rente kan endvidere være renten på bl.a. statsobligationer eller renten på interbankmarkedet. 9. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at der bør anvendes den samme referencerente for risikofri rente ved forrentning af materielle anlægsaktiver som det er tilfældet for forrentningen af nettogælden, jf. afsnit 2.1 i notatet, dvs. statsobligationsrenten. 10. Valget af risikofri rente bør derudover følge anbefalingerne fra Independent Regulators Group (IRG 2 ), der tilsiger, at valget af løbetid på den risikofri rente bør matche enten investeringshorisonten, planlægningshorisonten eller reguleringshorisonten på det underliggende aktiv 3. Alternativt kan der anvendes en kort løbetid for at undgå muligheden for rentearbitrage. 11. Anvendelse af investeringshorisonten afspejler, at investorer forventer at blive kompenseret for langvarige investeringer. Den risikofri rente bør derfor afspejle investors forventning over den relevante tidsperiode. Læng- 2 IRG blev etableret i 1997 som et forum for europæiske nationale regulatorer indenfor telesektoren, hvor der kan udveksles erfaringer omkring emner, der vedrører regulering. 3 IRG Regulatory Accounting, Principles of Implementation and Best Practice for WACC calculations, Februar 2007

3 3/13 den af den relevante tidshorisont er dog i sagens natur en subjektiv vurdering. 12. Planlægningshorisonten afspejler den gennemsnitlige levetid på de underliggende aktiver, der udgør forrentningsgrundlaget. Denne metode vil kræve en individuel opgørelse af den gennemsnitlige levetid på foretagne nyinvesteringer hos hvert enkelt selskab. 13. Anvendelse af reguleringshorisonten betyder, at kapitalomkostningerne bliver konsistente med den reguleringsperiode hvortil de vedrører. Selskaberne bliver beskyttet imod renteændringer i reguleringsperioden, som strækker sig over en kendt tidshorisont på 4 år. Fordelen ved denne metode er, at den er nem at administrere, og løbetiden kan fastsættes med sikkerhed. 14. IRG fremhæver ikke én de ovenstående metoder som værende mere korrekt end andre. Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere vurderet, at investeringshorisonten ikke kan anvendes i denne sammenhæng på grund af usikkerheden vedrørende den relevante tidshorisont. Endvidere vurderede sekretariatet, at anvendelse af planlægningshorisonten er mere administrativ besværlig end reguleringshorisonten og dels vil være påvirket af eventuel usikkerhed i opgørelsen af nyinvesteringernes gennemsnitlige levetid. Alene anvendelse af reguleringshorisonten vurderes at udgøre et administrativt enkelt og sikkert grundlag for fastsættelsen af løbetiden på den risikofri rente. 15. Sekretariatet for Energitilsynet har ikke fundet anledning til at ændre på denne vurdering. 16. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at den risikofri rente, bør fastsættes på baggrund af den 5-årige statsobligation, der er den, der ligger nærmest på reguleringshorisonten. 17. Som nævnt i afgørelsen for reguleringsperioden vil den nuværende rente rent teoretisk perfekt afspejle de fremtidige forventninger (ved fuldstændigt effektive kapitalmarkeder), og dermed være det korrekte mål for den risikofri rente. I praksis udviser rentemarkedet dog mindre udsving på dagsbasis, hvilket gør det uegnet at anvende data for kun en dag. Den mest retvisende rentesats opnås derfor ved at betragte en gennemsnit for en længere periode. 18. I sidste reguleringsperiode blev der etableret den praksis, at den risikofri rente fastsættes på baggrund af gennemsnittet af den valgte risikofri rente fra marts til august i året for udmeldingen af de foreløbige indtægtsrammer, fordi denne 6-måneders periode reducerer betydningen af korte udsving i renteniveauet, men at rentedata stadig har en passende aktualitet.

4 4/ Sekretariatet for Energitilsynet har ikke fundet anledning til at ændre denne vurdering. 20. På denne baggrund fastsættes den risikofri rente til 0,88 pct., jf. tabel 1. Tabel 1. Gennemsnit af 5-årige statsobligationsrenter, marts til august 2013 marts 2013-auguast 2013 Gennemsnit (pct.) 0,88 Kilde: Energitilsynets egne beregninger på baggrund af tal fra Nationalbanken og NASDAQ. Kreditrisikotillæg 21. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat et rimeligt kreditrisikotillæg for selskaberne i forbindelse med fastsættelsen af forrentning af nettogæld mv., jf. afsnit 2.2 i notatet. 22. Risikotillæg finder også anvendelse ved fastlæggelsen af WACC forrentning. Dog vurderer sekretariatet, at de kreditrisikotillæg der anvendes i relation til forrentning og afdrag af nettogæld, der for DGD og NGFDs vedkommende er fastsat ud fra en fremmedfinansieringandel på 95 pct, skal korrigeres ud fra, at der i relation til beregningen af WACC en skal anvendes en fremmedfinansieringsandel på 70 pct., jf. IR BEK 12, stk. 1. Sekretariatet vurderer derfor, at risikotillægget for DGD og NGFD skal fastsættes med udgangspunkt i kreditmarginalerne på seniorlånene og for NGFDs vedkommende kreditmarginalen på realkreditlånene. Dermed fastsættes de individuelle kreditrisikotillæg til 1,125 procentpoint for DGD, 0,68 procentpoint for NGFD. For HMN fastsættes det individuelle kreditrisikotillæg til 0,35 procentpoint ligesom det er tilfældet for forrentningen af nettogælden. 23. Da ovennævnte individuelle kreditrisikotillæg afspejler selskabernes risiko i forhold til cibor/swap-renterne, skal der, ligesom det er tilfældet for forrentningen af nettogælden, tillægges et generelt kreditrisikotillæg, der afspejler forskellen mellem statsobligationsrenten og cibor/swap-renten. Da der ifølge praksis hidtil har været anvendt den 4-årige swaprente i beregningen af WACC en, beregnes det generelle kreditrisikotillæg som forskellen mellem denne og den 5-årige statsobligationsrente ligeledes i perioden marts til august I denne periode udgør forskellen, og dermed det generelle kreditrisikotillæg 0,16 procentpoint. 24. De samlede kreditrisikotillæg fastsættes derfor til 1,29 procentpoint for DGD, 0,84 procentpoint for NGFD og 0,51 procentpoint for HMN, jf. tabel 2.

5 5/13 Tabel 2. Selskabernes kreditrisikotillæg (pct.) DGD HMN NGFD Individuelt Kreditrisikotillæg 1,125 0,35 0,68 Generelt kreditrisikotillæg 0,16 0,16 0,16 Kreditrisikotillæg i alt 1,29 0,51 0,84 Beta 25. Den selskabsspecifikke risiko vedr. egenkapitalen defineres ved β(ek). For børsnoterede selskaber kan β(ek) beregnes ud fra udviklingen i selskabets aktiekurs og udviklingen i en markedsportefølje. Denne metode kan ikke anvendes for naturgasdistributionsselskaberne. 26. Fastsættelsen af β(ek) sker derfor på baggrund af sammenligninger med lignende selskaber, for hvilke β(ek) kan beregnes. Da β(ek) afhænger af det enkelte selskabs kapitalstruktur er det dog ikke muligt at foretage en direkte sammenligning af β(ek) mellem selskaber. 27. Til sammenligning mellem selskaber anvendes derimod β(aktiver) - også kaldet det ugearet beta, da effekten af kapitalstruktur ikke indgår. Med fastsættelse af β(aktiver) kan β(ek) efterfølgende beregnes ud fra følgende formel, der er en udvidet version af Miller & Mogliani s model 4, og som ligeledes blev anvendt for reguleringsperioden : G G ( ek) ( aktiver) 1 (1 ) ( fk ) (1 ) 1 G 1 G 28. Der findes flere modeller for beregning af β(ek), men ingen af dem er en perfekt afspejling af virkeligheden. Derfor må der vælges den model, som vurderes at komme nærmest på den virkelighed, som i dette tilfælde naturgasdistributionsselskaberne, opererer i. 29. I Miller & Mogliani s model antages det, at der ingen usikkerhed, og dermed risiko, er i relation til værdien af de pengestrømme der er vedr. skatten i form af skattefradrag i forbindelse med gæld (det såkaldte skatteskjold), dvs. at skatteskjoldet er konstant. Da der ingen risiko er vedr. skatteskjoldet, skal der i beregning af β(ek) korrigeres herfor. β(ek) bliver dermed mindre i denne model i forhold til andre modeller, hvor der antages at være en usikkerhed ved værdien af skatteskjoldet, dvs. at skatteskjoldet er volatilt, hvorfor denne risiko indgår som en del af den systematiske risiko. 30. Sekretariatet vurderer, at gasdistributionsselskabernes usikkerhed vedr. værdien af skatteskjoldet må antages være så begrænset, at den nær- 4 T. Conine, Corporate Debt and Corporate Taxes: An Extension, The Journal of Finance, September 1980, pp

6 6/13 mer sig nul, og dette er baggrunden for fortsat at anvende ovennævnte model. 31. Det antages som regel, at fremmedkapitalrisikoen, β(fk) er tæt på eller lig nul, da risikoen er lav eller ikke eksisterende. Både i afgørelsen fra 2005 og afgørelsen fra 2009 blev β(fk) fastsat til 0,1, idet den fastsatte fremmedkapitalrente oversteg den risikofri rente, hvilket er et udtryk for, at der er en risiko ved anvendelse af fremmedkapital. 32. Da selskaberne også i indtægtsrammerne for får lagt et risikotillæg oveni den risikofri rente, vurderer Sekretariatet, at β(fk) fortsat skal være over nul, men den skal som nævnt fortsat være lav. Sekretariatet fastholder derfor β(fk) på 0,1 fra de to foregående reguleringsperioder. 33. Fastsættelsen af β(aktiver) sker på baggrund af sammenligninger med andre selskaber og regulatorer. Selvom gasdistributionsselskaberne i teorien har individuelle β(aktiver)-værdier, kan der således ikke skelnes imellem dem i denne sammenhæng. Der fastsættes én β(aktiver)-værdi for alle tre selskaber. 34. I afgørelsen fra 2009 blev β(aktiver) fastsat til 0,35 bl.a. baseret på en 2005-rapport fra den hollandske regulator DTE, der havde opgjort β(aktiver) på baggrund af data fra en række regulerede gasdistributionsselskaber og en 2009-rapport fra den tjekkiske regulator ERO. Rapporten fra DTE findes dog nu for gammel til at indgå i vurderingen af β(aktiver), men rapporten fra ERO vil indgå. 35. Den tjekkiske regulator ERO fastsatte, som nævnt i en 2009 rapport fra β(aktiver)=0,4 for gasdistribution. Fastsættelsen sker på baggrund af en sammenligning af anvendte værdier hos andre europæiske regulatorer 5, hvor β(aktiver) falder i intervallet [0,18; 0,58] med et gennemsnit på 0,39. Størstedelen af regulatorerne anvender ifølge rapporten en β(aktiver)-værdi i intervallet [0,30; 0,45]. 36. I en rapport fra 2013 fra den estiske regulator CA fastsættes β(aktiver) = 0,43 for gasdistribution. Fastsættelsen er baseret på et aritmetisk gennemsnit af β(aktiver) hos andre europæiske regulatorer 6 fra en rapport om Investment Conditions in Europe fra CEER. Den anvendte rapport fra CEER viser, at β(aktiver) hos andre europæiske regulatorer ligger i intervallet [0,30;0,69], hvor størstedelen ad regulatorerne anvender et β(aktiver) i intervallet [0,35;0,50]. 5 Slovenien, Danmark, Finland, Frankrig, Nederlandene, Irland, Italien, Portugal, Storbritannien, Ungarn og Østrig. 6 Østrig, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Ungarn, Italien, Irland, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovenien og Sverige.

7 7/ Den nyeste rapport fra CEER om Investment Conditions in Europe viser, at β(aktiver) hos de europæiske regulatoer for gasdistribution ligger i intervallet [0,26;0,70], med hovedparten i intervallet [0,30;0,50]. 38. Grant Thornton 7 har i 2009 beregnet β(aktiver)-værdier til WACC fastsættelsen for Energigruppen Jylland Varme A/S på baggrund af andre regulerede selskaber. Betaestimaterne opdeles i primære og sekundære sammenlignelige selskaber og gennemsnittet er hhv. 0,18 og 0,28 med et samlet gennemsnit på 0,24. I forlængelse heraf har Sekretariatet for Energitilsynet i afgørelse om forrentning af indskudskapital i Energi- Gruppen Jylland Varme A/S vurderet, at en betaværdi mellem 0,20 og 0,30 må være rimelig. Sekretariatet for Energitilsynet finder dog, at varmeforsyning er mindre risikofyldt end gasdistribution og beta vil derfor være lavere. 39. Fastsættelsen af β(aktiver) er i henhold til ovenstående knyttet med en vis usikkerhed, og der forekommer ikke at være én korrekt værdi. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at værdien for β(aktiver) kan indsnævres til et rimeligt interval på [0,30; 0,50]. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at β(aktiver) bør fastsættes til 0,40, hvilket ligger midt i det sandsynlige interval. 40. Dette estimat er i den høje ende af EROs interval og den lave ende af CAs interval. Estimatet er ligeledes en del større end Grant Thornton s estimat, hvilket også må forventes på baggrund af risikoforskellene mellem varmeforsyning og gasdistribution. 41. På grund af usikkerheden foretages i sidste afsnit en følsomhedsanalyse med hensyn til parametervalget. Markedsrisikotillæg 42. Markedsrisikotillægget afspejler det merafkast en investor kræver ved investering i en risikofyldt gennemsnitlig markedsportefølje sammenholdt med en risikofri investering. Denne risiko er ikke selskabsspecifik men knytter sig til markedet som helhed. For reguleringsperioden fastsatte Energitilsynet markedsrisikotillægget til 4,50 pct. 43. I fastsættelsen af markedsrisikotillægget anvendes betragtninger vedrørende det historiske risikotillæg i Danmark og markedsundersøgelser af anvendte risikotillæg. Sekretariatet vurderer ikke, at det er meningsfyldt at sammenligne markedsrisikotillæg med andre udenlandske regulatorer. Opgørelser mellem lande kan indeholde betydelige forskelle på grund af bl.a. forskelle i beskatning og forskellige landespecifikke risici. 7 Udkast til Rimelig afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S.

8 8/ Dimson, Marsh og Staunton 8 estimerer et historisk, langsigtet markedsrisikotillæg for en række lande, herunder Danmark. Det gennemsnitlige markedsrisikotillæg for perioden er 2,07 pct. p.a. (geometrisk gennemsnit 9 ) og 3,27 pct. p.a. (aritmetisk gennemsnit 10 ) vurderet i forhold til langvarige statsobligationer. Vurderet i forhold til kortvarige instrumenter (løbetid under ét år) bliver markedsrisikotillægget hhv. 2,87 pct. p.a. og 4,54 pct. p.a. 45. I Revision & Regnskabsvæsen nr analyseres bl.a. fastsættelsen af markedsrisikopræmie i lyset af den seneste udvikling på de finansielle markeder. Analysen baseres på en årlig undersøgelse udført af PriceWaterhouseCoopers, hvor aktieanalytikere og finansielle rådgivere spørges om anvendte markedsrisikopræmier. 46. Analysen viser, at der er forskel på perioderne og med hensyn til størrelsen af markedsrisikopræmien. I perioden er præmien 3,9 pct. i gennemsnit, hvorimod den stiger til 4,54 pct. i gennemsnit for perioden , jf. figur 1, og det bemærkes, at udviklingen på de finansielle markeder i 2008 ikke har givet anledning til nævneværdige ændringer i markedsrisikopræmien. Figur 1. Anvendt markedsrisikotillæg ,00% 4,50% 4,00% 4,00% 3,80% 3,90% 4,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,70% 4,40% 4,40% 3,50% 3,00% Note: Undersøgelsen blev ikke udført i Kilde: Revision & Regnskabsvæsen, nr. 12, Dimson, Marsh og Staunton, The Worldwide Equity Premium, EFA 2006 Zurich Meetings Paper; AFA 2008 New Orleans Meetings Paper. Available at SSRN: n 9 Det geometriske gennemsnit beregnes som x x i i1 n 1 10 Det aritmetiske gennemsnit beregnes som x x i n i1 1 n.

9 9/ Grant Thornton 7 har i 2009 udarbejdet en rapport vedr. Energigruppen Jylland Varme A/S. Heri anbefales et markedsrisikotillæg på 4,5 pct. Grant Thorntons vurdering baseres bl.a. på ovenstående analyse fra Revision & Regnskabsvæsen, men indeholder også yderligere gennemgang af historiske markedsrisikopræmier. 48. På baggrund af ovenstående blev det vurderet af sekretariatet, at markedsrisikotillægget med rimelighed kunne fastsættes til 4,5 pct. i reguleringsperioden Sekretariatets valg af markedsrisikotillæg stemte dermed nogenlunde overens med det langsigtede historiske markedsrisikotillæg. 49. Markedsrisikotillægget på 4,5 pct. er efterfølgende ligeledes anvendt i Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 vedr. Forrentning af indskudskapital i Energigruppen Jylland Varme A/S for , hvor det blev vurderet at den langsigtede markedsrisikopræmie ikke havde ændret sig væsentligt siden Erhvervs- og Vækstministeriet har derudover i afgørelser af 2. november 2011 vedr. fastsættelse af maksimalprisen efter den såkaldte LRAIC-metode overfor hhv. TDC, Telenor, Telia og Hi3G på markedet for mobilterminering forhøjet markedsrisikotillægget med 0,1 pct. point. Dette skyldes bl.a. Energitilsynets opskrivning af markedsrisikotillæg samt andre teleregulatorers opskrivning af markedsrisikotillægget. 51. Erhvervs- og Vækstministeriet har efterfølgende til brug for afgørelse af 23. maj 2012 om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 gennemgået en række analyser af danske risikopræmier. Konklusionen var, at markedsrisikopræmien har været stagnerende eller svagt stigende i de sidste par år. Der findes derfor ingen klare tegn på, at markedsrisikoen hverken er steget eller faldet markant i løbet af de seneste par år. 52. Hertil kommer, at markedsrisikotillæggene i de øvrige EU-lande ifølge den tidligere nævnte CEER-rapport om Investment Conditons in Europe viser for hovedpartens vedkommende ligger mellem 4 og 5 procentpoint. Rapporten viser imidlertid også, at i de lande, hvor markedsrisikotillæggene er fastsat senest (i 2012 i Storbritannien, Frankrig, Estland og Letland) ligger markedsrisikotillæggene i intervallet 4,68 til 5,25 pct., dog har Benetz (den tyske regulator) i deres netop påbegyndte reguleringsperiode ( ) valgt at fastholde et markedsrisikotillæg på 4,55 pct. fastsat forud for den forrige reguleringsperiode ( ). 53. På baggrund Erhvervs- og Vækstministeriets analyse, hvor der findes indikationer på et svagt stigende markedsrisikotillæg samt de senest fastsatte markedsrisikotillæg i EU finder Sekretariatet for Energitilsynet, at der er belæg for en lille ændring af markedsrisikotillægget i forhold til regule-

10 10/13 ringsperioden Markedsrisikotillægget fastsættes derfor til 4,75 pct. i reguleringsperioden Skat 54. I fastsættelsen af β(ek) indgår parameteren, der afspejler selskaberne effektive skattesats. I det omfang et gasdistributionsselskab er skattepligtigt skal der i henhold til ovenstående ligninger korrigeres herfor. Parameteren for gasdistributionsselskaberne kan af flere grunde afvige fra selskabsskatten på 25 pct. 55. Selskabet HMN er som interessentskab ikke skattepligtige efter selskabsskatteloven, og skatten fastsættes derfor Selskaberne DGD og NGFD er som aktieselskaber begge skattepligtige efter selskabsskatteloven. 57. DGD er omfattet af regler om tvungen sambeskatning med DONG Energy A/S, og en opgørelse af deres regulatoriske skatteaktiv i opgørelsen af deres korrigerede indtægtsrammer for 2011 viser, at selskabet ikke længere har et skatteaktiv, jf. afgørelse af 3. juli DGD er således skattepligtige af fremtidige overskud og derfor fastsættes 0, En gennemgang af seneste årsregnskab for NGFD viser, at selskabet ved udgangen af 2012 har et udskudt skatteaktiv på omtrent 9 mio. kr. I perioden 2009 til 2012 er skatteaktivet nedbragt med mio. kr. om året, og Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, det er rimeligt at antage, at skatteaktivet er fuldt afviklet inden indgangen til den kommende reguleringsperiode. NGFD forventes dermed at skulle betale skat i den kommende reguleringsperiode og derfor fastsættes 0, 25. WACC 59. Ovenstående parametre anvendes til at fastsætte WACC ud fra nedenstående ligninger: G G ( ek) ( aktiver) 1 (1 ) ( fk ) (1 ) 1 G 1 G r( f ) ( ek) ( r( m) r( f )) r( ek) (1 ) WACC r( ek) (1 G) r( fk ) G 60. Med hensyn til de underliggende parametre har sekretariatet gennemført en følsomhedsanalyse i forhold til β(aktiver). Forskellen mellem den fastsatte værdi på 0,40 og lidt højere og lavere værdier i det interval for

11 11/13 β(aktiver), som sekretariatet har fundet rimeligt, er på omtrent +/- 0,25 pct. point, jf. tabel 3. Tabel 3. Sammenhæng mellem β(aktiver) og WACC β (aktiver) 0,35 0,40 0,45 DGD, WACC, pct. 3,36 3,63 3,89 HMN, WACC, pct. 2,57 2,80 3,04 NGFD, WACC, pct. 3,05 3,31 3, Ændringen i WACC en synes således relativt beskeden i forhold til den relative ændring i parameteren. 62. Som gennemgået i ovenstående afsnit er sekretariatet klar over, at fastsættelsen af β(aktiver)-værdien er genstand for usikkerhed. Følsomhedsanalysen viser dog som nævnt, at ændring i betaværdien for eksempel fra 0,4 til 0,45 alene vil indebære en stigning i WACC en på ca. 0,25 procentpoint altså en relativ beskeden stigning. 63. Det er vanskeligt præcist at fastsætte β(aktiver) og da effekten af ændringer i betaværdien på WACC ens størrelse er beskeden, vurderer sekretariatet, at ovenstående undersøgelser er fyldestgørende. Sekretariatet fastholder derfor betaværdien på 0, På baggrund af selskabernes effektive skattesats medfører β(aktiver) = 0,40, at β(ek) fastsættes til 0,93 for DGD, 1,1 for HMN og 0,93 for NGFD, jf. tabel. Tabel 3. (ek) for selskaberne DGD HMN NGFD β (ek) 0,93 1,10 0, Parametrene anvendt i fastsættelsen af WACC for reguleringsperioden er således: Tabel 4. Parametre for beregning af WACC for Pct. DGD HMN NGFD Risikofri rente 0,88 0,88 0,88 Kreditrisikotillæg 1,29 0,51 0,84 Fremmedkapitalafkast 2,17 1,39 1,72 β (ek) 0,93 1,1 0,93 Gearing 70,00 70,00 70,00 Markedsrisikotillæg 4,75 4,75 4,75 Skattesats 25,00 0,00 25,00 Egenkapitalforrentning korrigeret for skat 7,03 6,15 7,03

12 12/ Valget af parametre medfører, at WACC en for reguleringsperioden beregnes til 3,63 procentpoint for DGD, 3,31 Procentpoint for NGFD og 2,80 procentpoint for HMN, jf. tabel. 67. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at selskabernes WACC er uændret igennem reguleringsperioden på grund af valget af risikofri rente. 68. Sekretariatet kan dog, som nævnt i afgørelsen, stadig ændre rentesatsen forud for et kalenderår som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for fastsættelsen af satsen, i denne forbindelse, jf. 12, stk. 2, i IR BEK. Tabel 5. WACC for perioden Pct. DGD HMN NGFD WACC ,63 2,80 3, Til sammenligning ses WACC en for reguleringsperioden i tabel 6. Tabel 3. WACC for perioden Pct. DGD HMN NGFD WACC ,05 4,67 5, I forhold til reguleringsperioden er den risikofri rente samt kreditrisikotillægget begge faldet, mens markedsrisikotillægget lige som (ek) er steget en smule. 71. Sekretariatet har i det nedenstående dekomponeret betydningen af ændringer i parametrene for udviklingen i WACC en mellem og Sekretariatets ændring af den risikofri rente medfører isoleret set et fald i WACC en på 2,25 og 2,48 pct. point. 73. Sekretariatets valg af kreditrisikotillæg medfører ligeledes et fald i WACC en på 0,29 pct. point for DGD, 0,60 for NGFD. For HMN medfører ændringen af kreditrisikotillægget et fald på 0,20 pct.point i WACC en. 74. Ændringerne i CAPM parametre ( (aktiver) ) medfører samlet set en stigning i WACC en på 0,34 pct. point for DGD og 0,31 pct. point for HMN og NGFD. 75. NGFD har som det eneste selskab fået ændret deres vurdering af effektiv skattesats, hvilket har resulteret i en stigning på 0,28 pct. point i WACC en.

13 13/13 Tabel 4. Dekomponering af ændring i WACC fra til Pct.point DGD HMN NGFD WACC ,05 4,95 5,58 Ændring af anvendt risikofri rente -2,48-2,25-2,25 Ændring i kreditrisikotillæg -0,29-0,20-0,60 Ændring i CAPM parametre 0,34 0,31 0,31 Ændring i effektiv skattesats - - 0,28 WACC ,63 2,80 3,31

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere