Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning"

Transkript

1 ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober oktober / / /03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat fra og med den 1. januar 2005 og en nødvendig nettoomsætningsformue beregnes for det enkelte selskab som en risikofri rente tillagt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab. 2. Rentesatsen fastsættes som en WACC (Weighted Average Cost of Capital), der udtrykker de gennemsnitlige kapitalomkostninger til egenkapital og fremmedkapital. Det antages i rentefastsættelsen, at nyinvesteringer og den nødvendige nettoomsætningsformue finansieres med 30 pct. egenkapital og 70 pct. fremmedkapital dvs. at der anvendes en egenkapitalandel på 30 pct., jf. 12, stk. 1, i IR BEK. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web 3. WACC en fastsættes ud fra følgende formel: WACC r( ek) (1 G) r( fk ) G, hvor r (ek) : egenkapitalforrentning før skat r ( fk ) : fremmedkapitalforrentning G : Gearing, dvs. andelen af fremmedkapital : skattesats 4. Fremmedkapitalrenten fastsættes som en risikofri rente tillagt et kreditrisikotillæg. Egenkapitalrenten fastsættes ud fra en CAPM 1 (Capital Asset Pricing Model): r( f ) ( ek) ( r( m) r( f )) r( ek) (1 ) 1 Ideen bag CAPM er, at investorer skal kompenseres på to måder for at investere i risikofyldte aktiver. For det første skal de kompenseres for at stille penge til rådighed i en given periode, hvilket afspejles i indregningen af en risikofri rente. For det andet skal de kompenseres for risikoen forbundet ved aktivet, hvilket afspejles i ligningens sidste led.

2 2/13, hvor r( f ) β(ek) : risikofri rente : selskabsspecifik risiko vedr. egenkapitalen r( m) r( f ) : markedsrisikotillæg 5. Nedenfor følger fastsættelsen af modellernes parametre. Risikofri rente 6. For reguleringsperioden og anvendte Energitilsynet tre grundlæggende kriterier for fastsættelsen af den risikofri rente: At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer og tariffer. At modellen ikke giver mulighed for eller kun begrænset mulighed for rentearbitrage. At modellen er administrativ enkel, forudsigelig og gennemskuelig for selskaber og Energitilsynet. 7. Sekretariat har fortsat valgt at basere valget af den risikofri rente på ovenstående kriterier. 8. Der findes ikke i praksis én risikofri rente, men derimod mange forskellige risikofrie renter, idet rentesatsen kan udtrykkes som funktion af den valgte løbetid. Den risikofrie rente kan endvidere være renten på bl.a. statsobligationer eller renten på interbankmarkedet. 9. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at der bør anvendes den samme referencerente for risikofri rente ved forrentning af materielle anlægsaktiver som det er tilfældet for forrentningen af nettogælden, jf. afsnit 2.1 i notatet, dvs. statsobligationsrenten. 10. Valget af risikofri rente bør derudover følge anbefalingerne fra Independent Regulators Group (IRG 2 ), der tilsiger, at valget af løbetid på den risikofri rente bør matche enten investeringshorisonten, planlægningshorisonten eller reguleringshorisonten på det underliggende aktiv 3. Alternativt kan der anvendes en kort løbetid for at undgå muligheden for rentearbitrage. 11. Anvendelse af investeringshorisonten afspejler, at investorer forventer at blive kompenseret for langvarige investeringer. Den risikofri rente bør derfor afspejle investors forventning over den relevante tidsperiode. Læng- 2 IRG blev etableret i 1997 som et forum for europæiske nationale regulatorer indenfor telesektoren, hvor der kan udveksles erfaringer omkring emner, der vedrører regulering. 3 IRG Regulatory Accounting, Principles of Implementation and Best Practice for WACC calculations, Februar 2007

3 3/13 den af den relevante tidshorisont er dog i sagens natur en subjektiv vurdering. 12. Planlægningshorisonten afspejler den gennemsnitlige levetid på de underliggende aktiver, der udgør forrentningsgrundlaget. Denne metode vil kræve en individuel opgørelse af den gennemsnitlige levetid på foretagne nyinvesteringer hos hvert enkelt selskab. 13. Anvendelse af reguleringshorisonten betyder, at kapitalomkostningerne bliver konsistente med den reguleringsperiode hvortil de vedrører. Selskaberne bliver beskyttet imod renteændringer i reguleringsperioden, som strækker sig over en kendt tidshorisont på 4 år. Fordelen ved denne metode er, at den er nem at administrere, og løbetiden kan fastsættes med sikkerhed. 14. IRG fremhæver ikke én de ovenstående metoder som værende mere korrekt end andre. Sekretariatet for Energitilsynet har tidligere vurderet, at investeringshorisonten ikke kan anvendes i denne sammenhæng på grund af usikkerheden vedrørende den relevante tidshorisont. Endvidere vurderede sekretariatet, at anvendelse af planlægningshorisonten er mere administrativ besværlig end reguleringshorisonten og dels vil være påvirket af eventuel usikkerhed i opgørelsen af nyinvesteringernes gennemsnitlige levetid. Alene anvendelse af reguleringshorisonten vurderes at udgøre et administrativt enkelt og sikkert grundlag for fastsættelsen af løbetiden på den risikofri rente. 15. Sekretariatet for Energitilsynet har ikke fundet anledning til at ændre på denne vurdering. 16. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at den risikofri rente, bør fastsættes på baggrund af den 5-årige statsobligation, der er den, der ligger nærmest på reguleringshorisonten. 17. Som nævnt i afgørelsen for reguleringsperioden vil den nuværende rente rent teoretisk perfekt afspejle de fremtidige forventninger (ved fuldstændigt effektive kapitalmarkeder), og dermed være det korrekte mål for den risikofri rente. I praksis udviser rentemarkedet dog mindre udsving på dagsbasis, hvilket gør det uegnet at anvende data for kun en dag. Den mest retvisende rentesats opnås derfor ved at betragte en gennemsnit for en længere periode. 18. I sidste reguleringsperiode blev der etableret den praksis, at den risikofri rente fastsættes på baggrund af gennemsnittet af den valgte risikofri rente fra marts til august i året for udmeldingen af de foreløbige indtægtsrammer, fordi denne 6-måneders periode reducerer betydningen af korte udsving i renteniveauet, men at rentedata stadig har en passende aktualitet.

4 4/ Sekretariatet for Energitilsynet har ikke fundet anledning til at ændre denne vurdering. 20. På denne baggrund fastsættes den risikofri rente til 0,88 pct., jf. tabel 1. Tabel 1. Gennemsnit af 5-årige statsobligationsrenter, marts til august 2013 marts 2013-auguast 2013 Gennemsnit (pct.) 0,88 Kilde: Energitilsynets egne beregninger på baggrund af tal fra Nationalbanken og NASDAQ. Kreditrisikotillæg 21. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat et rimeligt kreditrisikotillæg for selskaberne i forbindelse med fastsættelsen af forrentning af nettogæld mv., jf. afsnit 2.2 i notatet. 22. Risikotillæg finder også anvendelse ved fastlæggelsen af WACC forrentning. Dog vurderer sekretariatet, at de kreditrisikotillæg der anvendes i relation til forrentning og afdrag af nettogæld, der for DGD og NGFDs vedkommende er fastsat ud fra en fremmedfinansieringandel på 95 pct, skal korrigeres ud fra, at der i relation til beregningen af WACC en skal anvendes en fremmedfinansieringsandel på 70 pct., jf. IR BEK 12, stk. 1. Sekretariatet vurderer derfor, at risikotillægget for DGD og NGFD skal fastsættes med udgangspunkt i kreditmarginalerne på seniorlånene og for NGFDs vedkommende kreditmarginalen på realkreditlånene. Dermed fastsættes de individuelle kreditrisikotillæg til 1,125 procentpoint for DGD, 0,68 procentpoint for NGFD. For HMN fastsættes det individuelle kreditrisikotillæg til 0,35 procentpoint ligesom det er tilfældet for forrentningen af nettogælden. 23. Da ovennævnte individuelle kreditrisikotillæg afspejler selskabernes risiko i forhold til cibor/swap-renterne, skal der, ligesom det er tilfældet for forrentningen af nettogælden, tillægges et generelt kreditrisikotillæg, der afspejler forskellen mellem statsobligationsrenten og cibor/swap-renten. Da der ifølge praksis hidtil har været anvendt den 4-årige swaprente i beregningen af WACC en, beregnes det generelle kreditrisikotillæg som forskellen mellem denne og den 5-årige statsobligationsrente ligeledes i perioden marts til august I denne periode udgør forskellen, og dermed det generelle kreditrisikotillæg 0,16 procentpoint. 24. De samlede kreditrisikotillæg fastsættes derfor til 1,29 procentpoint for DGD, 0,84 procentpoint for NGFD og 0,51 procentpoint for HMN, jf. tabel 2.

5 5/13 Tabel 2. Selskabernes kreditrisikotillæg (pct.) DGD HMN NGFD Individuelt Kreditrisikotillæg 1,125 0,35 0,68 Generelt kreditrisikotillæg 0,16 0,16 0,16 Kreditrisikotillæg i alt 1,29 0,51 0,84 Beta 25. Den selskabsspecifikke risiko vedr. egenkapitalen defineres ved β(ek). For børsnoterede selskaber kan β(ek) beregnes ud fra udviklingen i selskabets aktiekurs og udviklingen i en markedsportefølje. Denne metode kan ikke anvendes for naturgasdistributionsselskaberne. 26. Fastsættelsen af β(ek) sker derfor på baggrund af sammenligninger med lignende selskaber, for hvilke β(ek) kan beregnes. Da β(ek) afhænger af det enkelte selskabs kapitalstruktur er det dog ikke muligt at foretage en direkte sammenligning af β(ek) mellem selskaber. 27. Til sammenligning mellem selskaber anvendes derimod β(aktiver) - også kaldet det ugearet beta, da effekten af kapitalstruktur ikke indgår. Med fastsættelse af β(aktiver) kan β(ek) efterfølgende beregnes ud fra følgende formel, der er en udvidet version af Miller & Mogliani s model 4, og som ligeledes blev anvendt for reguleringsperioden : G G ( ek) ( aktiver) 1 (1 ) ( fk ) (1 ) 1 G 1 G 28. Der findes flere modeller for beregning af β(ek), men ingen af dem er en perfekt afspejling af virkeligheden. Derfor må der vælges den model, som vurderes at komme nærmest på den virkelighed, som i dette tilfælde naturgasdistributionsselskaberne, opererer i. 29. I Miller & Mogliani s model antages det, at der ingen usikkerhed, og dermed risiko, er i relation til værdien af de pengestrømme der er vedr. skatten i form af skattefradrag i forbindelse med gæld (det såkaldte skatteskjold), dvs. at skatteskjoldet er konstant. Da der ingen risiko er vedr. skatteskjoldet, skal der i beregning af β(ek) korrigeres herfor. β(ek) bliver dermed mindre i denne model i forhold til andre modeller, hvor der antages at være en usikkerhed ved værdien af skatteskjoldet, dvs. at skatteskjoldet er volatilt, hvorfor denne risiko indgår som en del af den systematiske risiko. 30. Sekretariatet vurderer, at gasdistributionsselskabernes usikkerhed vedr. værdien af skatteskjoldet må antages være så begrænset, at den nær- 4 T. Conine, Corporate Debt and Corporate Taxes: An Extension, The Journal of Finance, September 1980, pp

6 6/13 mer sig nul, og dette er baggrunden for fortsat at anvende ovennævnte model. 31. Det antages som regel, at fremmedkapitalrisikoen, β(fk) er tæt på eller lig nul, da risikoen er lav eller ikke eksisterende. Både i afgørelsen fra 2005 og afgørelsen fra 2009 blev β(fk) fastsat til 0,1, idet den fastsatte fremmedkapitalrente oversteg den risikofri rente, hvilket er et udtryk for, at der er en risiko ved anvendelse af fremmedkapital. 32. Da selskaberne også i indtægtsrammerne for får lagt et risikotillæg oveni den risikofri rente, vurderer Sekretariatet, at β(fk) fortsat skal være over nul, men den skal som nævnt fortsat være lav. Sekretariatet fastholder derfor β(fk) på 0,1 fra de to foregående reguleringsperioder. 33. Fastsættelsen af β(aktiver) sker på baggrund af sammenligninger med andre selskaber og regulatorer. Selvom gasdistributionsselskaberne i teorien har individuelle β(aktiver)-værdier, kan der således ikke skelnes imellem dem i denne sammenhæng. Der fastsættes én β(aktiver)-værdi for alle tre selskaber. 34. I afgørelsen fra 2009 blev β(aktiver) fastsat til 0,35 bl.a. baseret på en 2005-rapport fra den hollandske regulator DTE, der havde opgjort β(aktiver) på baggrund af data fra en række regulerede gasdistributionsselskaber og en 2009-rapport fra den tjekkiske regulator ERO. Rapporten fra DTE findes dog nu for gammel til at indgå i vurderingen af β(aktiver), men rapporten fra ERO vil indgå. 35. Den tjekkiske regulator ERO fastsatte, som nævnt i en 2009 rapport fra β(aktiver)=0,4 for gasdistribution. Fastsættelsen sker på baggrund af en sammenligning af anvendte værdier hos andre europæiske regulatorer 5, hvor β(aktiver) falder i intervallet [0,18; 0,58] med et gennemsnit på 0,39. Størstedelen af regulatorerne anvender ifølge rapporten en β(aktiver)-værdi i intervallet [0,30; 0,45]. 36. I en rapport fra 2013 fra den estiske regulator CA fastsættes β(aktiver) = 0,43 for gasdistribution. Fastsættelsen er baseret på et aritmetisk gennemsnit af β(aktiver) hos andre europæiske regulatorer 6 fra en rapport om Investment Conditions in Europe fra CEER. Den anvendte rapport fra CEER viser, at β(aktiver) hos andre europæiske regulatorer ligger i intervallet [0,30;0,69], hvor størstedelen ad regulatorerne anvender et β(aktiver) i intervallet [0,35;0,50]. 5 Slovenien, Danmark, Finland, Frankrig, Nederlandene, Irland, Italien, Portugal, Storbritannien, Ungarn og Østrig. 6 Østrig, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Ungarn, Italien, Irland, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovenien og Sverige.

7 7/ Den nyeste rapport fra CEER om Investment Conditions in Europe viser, at β(aktiver) hos de europæiske regulatoer for gasdistribution ligger i intervallet [0,26;0,70], med hovedparten i intervallet [0,30;0,50]. 38. Grant Thornton 7 har i 2009 beregnet β(aktiver)-værdier til WACC fastsættelsen for Energigruppen Jylland Varme A/S på baggrund af andre regulerede selskaber. Betaestimaterne opdeles i primære og sekundære sammenlignelige selskaber og gennemsnittet er hhv. 0,18 og 0,28 med et samlet gennemsnit på 0,24. I forlængelse heraf har Sekretariatet for Energitilsynet i afgørelse om forrentning af indskudskapital i Energi- Gruppen Jylland Varme A/S vurderet, at en betaværdi mellem 0,20 og 0,30 må være rimelig. Sekretariatet for Energitilsynet finder dog, at varmeforsyning er mindre risikofyldt end gasdistribution og beta vil derfor være lavere. 39. Fastsættelsen af β(aktiver) er i henhold til ovenstående knyttet med en vis usikkerhed, og der forekommer ikke at være én korrekt værdi. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at værdien for β(aktiver) kan indsnævres til et rimeligt interval på [0,30; 0,50]. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at β(aktiver) bør fastsættes til 0,40, hvilket ligger midt i det sandsynlige interval. 40. Dette estimat er i den høje ende af EROs interval og den lave ende af CAs interval. Estimatet er ligeledes en del større end Grant Thornton s estimat, hvilket også må forventes på baggrund af risikoforskellene mellem varmeforsyning og gasdistribution. 41. På grund af usikkerheden foretages i sidste afsnit en følsomhedsanalyse med hensyn til parametervalget. Markedsrisikotillæg 42. Markedsrisikotillægget afspejler det merafkast en investor kræver ved investering i en risikofyldt gennemsnitlig markedsportefølje sammenholdt med en risikofri investering. Denne risiko er ikke selskabsspecifik men knytter sig til markedet som helhed. For reguleringsperioden fastsatte Energitilsynet markedsrisikotillægget til 4,50 pct. 43. I fastsættelsen af markedsrisikotillægget anvendes betragtninger vedrørende det historiske risikotillæg i Danmark og markedsundersøgelser af anvendte risikotillæg. Sekretariatet vurderer ikke, at det er meningsfyldt at sammenligne markedsrisikotillæg med andre udenlandske regulatorer. Opgørelser mellem lande kan indeholde betydelige forskelle på grund af bl.a. forskelle i beskatning og forskellige landespecifikke risici. 7 Udkast til Rimelig afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S.

8 8/ Dimson, Marsh og Staunton 8 estimerer et historisk, langsigtet markedsrisikotillæg for en række lande, herunder Danmark. Det gennemsnitlige markedsrisikotillæg for perioden er 2,07 pct. p.a. (geometrisk gennemsnit 9 ) og 3,27 pct. p.a. (aritmetisk gennemsnit 10 ) vurderet i forhold til langvarige statsobligationer. Vurderet i forhold til kortvarige instrumenter (løbetid under ét år) bliver markedsrisikotillægget hhv. 2,87 pct. p.a. og 4,54 pct. p.a. 45. I Revision & Regnskabsvæsen nr analyseres bl.a. fastsættelsen af markedsrisikopræmie i lyset af den seneste udvikling på de finansielle markeder. Analysen baseres på en årlig undersøgelse udført af PriceWaterhouseCoopers, hvor aktieanalytikere og finansielle rådgivere spørges om anvendte markedsrisikopræmier. 46. Analysen viser, at der er forskel på perioderne og med hensyn til størrelsen af markedsrisikopræmien. I perioden er præmien 3,9 pct. i gennemsnit, hvorimod den stiger til 4,54 pct. i gennemsnit for perioden , jf. figur 1, og det bemærkes, at udviklingen på de finansielle markeder i 2008 ikke har givet anledning til nævneværdige ændringer i markedsrisikopræmien. Figur 1. Anvendt markedsrisikotillæg ,00% 4,50% 4,00% 4,00% 3,80% 3,90% 4,50% 4,60% 4,60% 4,60% 4,70% 4,40% 4,40% 3,50% 3,00% Note: Undersøgelsen blev ikke udført i Kilde: Revision & Regnskabsvæsen, nr. 12, Dimson, Marsh og Staunton, The Worldwide Equity Premium, EFA 2006 Zurich Meetings Paper; AFA 2008 New Orleans Meetings Paper. Available at SSRN: n 9 Det geometriske gennemsnit beregnes som x x i i1 n 1 10 Det aritmetiske gennemsnit beregnes som x x i n i1 1 n.

9 9/ Grant Thornton 7 har i 2009 udarbejdet en rapport vedr. Energigruppen Jylland Varme A/S. Heri anbefales et markedsrisikotillæg på 4,5 pct. Grant Thorntons vurdering baseres bl.a. på ovenstående analyse fra Revision & Regnskabsvæsen, men indeholder også yderligere gennemgang af historiske markedsrisikopræmier. 48. På baggrund af ovenstående blev det vurderet af sekretariatet, at markedsrisikotillægget med rimelighed kunne fastsættes til 4,5 pct. i reguleringsperioden Sekretariatets valg af markedsrisikotillæg stemte dermed nogenlunde overens med det langsigtede historiske markedsrisikotillæg. 49. Markedsrisikotillægget på 4,5 pct. er efterfølgende ligeledes anvendt i Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 vedr. Forrentning af indskudskapital i Energigruppen Jylland Varme A/S for , hvor det blev vurderet at den langsigtede markedsrisikopræmie ikke havde ændret sig væsentligt siden Erhvervs- og Vækstministeriet har derudover i afgørelser af 2. november 2011 vedr. fastsættelse af maksimalprisen efter den såkaldte LRAIC-metode overfor hhv. TDC, Telenor, Telia og Hi3G på markedet for mobilterminering forhøjet markedsrisikotillægget med 0,1 pct. point. Dette skyldes bl.a. Energitilsynets opskrivning af markedsrisikotillæg samt andre teleregulatorers opskrivning af markedsrisikotillægget. 51. Erhvervs- og Vækstministeriet har efterfølgende til brug for afgørelse af 23. maj 2012 om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 gennemgået en række analyser af danske risikopræmier. Konklusionen var, at markedsrisikopræmien har været stagnerende eller svagt stigende i de sidste par år. Der findes derfor ingen klare tegn på, at markedsrisikoen hverken er steget eller faldet markant i løbet af de seneste par år. 52. Hertil kommer, at markedsrisikotillæggene i de øvrige EU-lande ifølge den tidligere nævnte CEER-rapport om Investment Conditons in Europe viser for hovedpartens vedkommende ligger mellem 4 og 5 procentpoint. Rapporten viser imidlertid også, at i de lande, hvor markedsrisikotillæggene er fastsat senest (i 2012 i Storbritannien, Frankrig, Estland og Letland) ligger markedsrisikotillæggene i intervallet 4,68 til 5,25 pct., dog har Benetz (den tyske regulator) i deres netop påbegyndte reguleringsperiode ( ) valgt at fastholde et markedsrisikotillæg på 4,55 pct. fastsat forud for den forrige reguleringsperiode ( ). 53. På baggrund Erhvervs- og Vækstministeriets analyse, hvor der findes indikationer på et svagt stigende markedsrisikotillæg samt de senest fastsatte markedsrisikotillæg i EU finder Sekretariatet for Energitilsynet, at der er belæg for en lille ændring af markedsrisikotillægget i forhold til regule-

10 10/13 ringsperioden Markedsrisikotillægget fastsættes derfor til 4,75 pct. i reguleringsperioden Skat 54. I fastsættelsen af β(ek) indgår parameteren, der afspejler selskaberne effektive skattesats. I det omfang et gasdistributionsselskab er skattepligtigt skal der i henhold til ovenstående ligninger korrigeres herfor. Parameteren for gasdistributionsselskaberne kan af flere grunde afvige fra selskabsskatten på 25 pct. 55. Selskabet HMN er som interessentskab ikke skattepligtige efter selskabsskatteloven, og skatten fastsættes derfor Selskaberne DGD og NGFD er som aktieselskaber begge skattepligtige efter selskabsskatteloven. 57. DGD er omfattet af regler om tvungen sambeskatning med DONG Energy A/S, og en opgørelse af deres regulatoriske skatteaktiv i opgørelsen af deres korrigerede indtægtsrammer for 2011 viser, at selskabet ikke længere har et skatteaktiv, jf. afgørelse af 3. juli DGD er således skattepligtige af fremtidige overskud og derfor fastsættes 0, En gennemgang af seneste årsregnskab for NGFD viser, at selskabet ved udgangen af 2012 har et udskudt skatteaktiv på omtrent 9 mio. kr. I perioden 2009 til 2012 er skatteaktivet nedbragt med mio. kr. om året, og Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, det er rimeligt at antage, at skatteaktivet er fuldt afviklet inden indgangen til den kommende reguleringsperiode. NGFD forventes dermed at skulle betale skat i den kommende reguleringsperiode og derfor fastsættes 0, 25. WACC 59. Ovenstående parametre anvendes til at fastsætte WACC ud fra nedenstående ligninger: G G ( ek) ( aktiver) 1 (1 ) ( fk ) (1 ) 1 G 1 G r( f ) ( ek) ( r( m) r( f )) r( ek) (1 ) WACC r( ek) (1 G) r( fk ) G 60. Med hensyn til de underliggende parametre har sekretariatet gennemført en følsomhedsanalyse i forhold til β(aktiver). Forskellen mellem den fastsatte værdi på 0,40 og lidt højere og lavere værdier i det interval for

11 11/13 β(aktiver), som sekretariatet har fundet rimeligt, er på omtrent +/- 0,25 pct. point, jf. tabel 3. Tabel 3. Sammenhæng mellem β(aktiver) og WACC β (aktiver) 0,35 0,40 0,45 DGD, WACC, pct. 3,36 3,63 3,89 HMN, WACC, pct. 2,57 2,80 3,04 NGFD, WACC, pct. 3,05 3,31 3, Ændringen i WACC en synes således relativt beskeden i forhold til den relative ændring i parameteren. 62. Som gennemgået i ovenstående afsnit er sekretariatet klar over, at fastsættelsen af β(aktiver)-værdien er genstand for usikkerhed. Følsomhedsanalysen viser dog som nævnt, at ændring i betaværdien for eksempel fra 0,4 til 0,45 alene vil indebære en stigning i WACC en på ca. 0,25 procentpoint altså en relativ beskeden stigning. 63. Det er vanskeligt præcist at fastsætte β(aktiver) og da effekten af ændringer i betaværdien på WACC ens størrelse er beskeden, vurderer sekretariatet, at ovenstående undersøgelser er fyldestgørende. Sekretariatet fastholder derfor betaværdien på 0, På baggrund af selskabernes effektive skattesats medfører β(aktiver) = 0,40, at β(ek) fastsættes til 0,93 for DGD, 1,1 for HMN og 0,93 for NGFD, jf. tabel. Tabel 3. (ek) for selskaberne DGD HMN NGFD β (ek) 0,93 1,10 0, Parametrene anvendt i fastsættelsen af WACC for reguleringsperioden er således: Tabel 4. Parametre for beregning af WACC for Pct. DGD HMN NGFD Risikofri rente 0,88 0,88 0,88 Kreditrisikotillæg 1,29 0,51 0,84 Fremmedkapitalafkast 2,17 1,39 1,72 β (ek) 0,93 1,1 0,93 Gearing 70,00 70,00 70,00 Markedsrisikotillæg 4,75 4,75 4,75 Skattesats 25,00 0,00 25,00 Egenkapitalforrentning korrigeret for skat 7,03 6,15 7,03

12 12/ Valget af parametre medfører, at WACC en for reguleringsperioden beregnes til 3,63 procentpoint for DGD, 3,31 Procentpoint for NGFD og 2,80 procentpoint for HMN, jf. tabel. 67. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at selskabernes WACC er uændret igennem reguleringsperioden på grund af valget af risikofri rente. 68. Sekretariatet kan dog, som nævnt i afgørelsen, stadig ændre rentesatsen forud for et kalenderår som følge af ændringer i de forhold, som har ligget til grund for fastsættelsen af satsen, i denne forbindelse, jf. 12, stk. 2, i IR BEK. Tabel 5. WACC for perioden Pct. DGD HMN NGFD WACC ,63 2,80 3, Til sammenligning ses WACC en for reguleringsperioden i tabel 6. Tabel 3. WACC for perioden Pct. DGD HMN NGFD WACC ,05 4,67 5, I forhold til reguleringsperioden er den risikofri rente samt kreditrisikotillægget begge faldet, mens markedsrisikotillægget lige som (ek) er steget en smule. 71. Sekretariatet har i det nedenstående dekomponeret betydningen af ændringer i parametrene for udviklingen i WACC en mellem og Sekretariatets ændring af den risikofri rente medfører isoleret set et fald i WACC en på 2,25 og 2,48 pct. point. 73. Sekretariatets valg af kreditrisikotillæg medfører ligeledes et fald i WACC en på 0,29 pct. point for DGD, 0,60 for NGFD. For HMN medfører ændringen af kreditrisikotillægget et fald på 0,20 pct.point i WACC en. 74. Ændringerne i CAPM parametre ( (aktiver) ) medfører samlet set en stigning i WACC en på 0,34 pct. point for DGD og 0,31 pct. point for HMN og NGFD. 75. NGFD har som det eneste selskab fået ændret deres vurdering af effektiv skattesats, hvilket har resulteret i en stigning på 0,28 pct. point i WACC en.

13 13/13 Tabel 4. Dekomponering af ændring i WACC fra til Pct.point DGD HMN NGFD WACC ,05 4,95 5,58 Ændring af anvendt risikofri rente -2,48-2,25-2,25 Ændring i kreditrisikotillæg -0,29-0,20-0,60 Ændring i CAPM parametre 0,34 0,31 0,31 Ændring i effektiv skattesats - - 0,28 WACC ,63 2,80 3,31

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. Rentesatsen til brug for aktiver idriftsat

Læs mere

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning

Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Bilag 3 Fastsættelse af WACC forrentning 1. I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden

WACC VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER. Markedsrisikopræmie for perioden BILAG 23 WACC 10. november 2016 Engros & Transmission 14/11594 LVT/MHB/SAAN/IHO VURDERING AF DONG S SYNSPUNKTER Markedsrisikopræmie for perioden 1980-2015 1. DONG mener, at det er forkert, at SET anvender

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET UDKAST Energitilsynets møde 145 den 24. september 2013 5. juli 2013 13/03744 13/03758 13/03759 13/03760 /LBA & LIC Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1.

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Energitilsynets møde 105 den 28. september 2009 28-09-2009 GAS 4/0806-0300-0009 4/0820-0403-0031 4/0820-0403-0032 4/0820-0403-0033 /KHA Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren

Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren Erhvervsstyrelsens revidering af WACC for telesektoren Resultater og metode i denne præsentation stammer fra det foreløbige rapportudkast 28. juni 2016 Dagsorden Brattle Group Harmonisering i EU Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde

Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde 15. januar 2016 /CPN Sag Høring over revision af principperne for beregning af WACC i forbindelse med Erhvervsstyrelsen prisreguleringsarbejde Erhvervsstyrelsen ønsker at igangsætte en revidering af principperne,

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017

DONG Gas Distribution A/S (DGD) Energitilsynets afgørelse af 29. oktober 2013 fastsættelse af indtægtsrammen for selskabet for 2014-2017 (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM DONG Gas Distribution

Læs mere

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne

Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne 2014-2017 Resumé 1. Energitilsynet skal fastsætte foreløbige indtægtsrammer for

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis

Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis www.pwc.dk/vaerdiansaettelse Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges afkastkravet i praksis Foto: Jens Rost, Creative Commons BY-SA 2.0 Februar 2016 Værdiansættelse af virksomheder er ikke en

Læs mere

HØRINGSSVAR OM WACC FOR VARMEVIRKSOMHEDER Dansk Fjernvarme har torsdag d. 20. oktober 2016 modtaget ovennævnte til høring.

HØRINGSSVAR OM WACC FOR VARMEVIRKSOMHEDER Dansk Fjernvarme har torsdag d. 20. oktober 2016 modtaget ovennævnte til høring. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Jesper Møller Banghøj HØRINGSSVAR OM WACC FOR VARMEVIRKSOMHEDER Dansk Fjernvarme har torsdag d. 20. oktober 2016 modtaget ovennævnte

Læs mere

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer

At modellen sikrer en relativ stabil/fast rente og dermed stabile indtægtsrammer Resumé 1. Energitilsynet skal for perioden 2006-2009 fastsætte omkostningsrammer, rentesats for forrentning af nettogæld samt rentesats for forrentning af nyinvesteringer, 13-omkostninger og indtægtsrammer.

Læs mere

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne

Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017 for naturgasdistributionsselskaberne Punkt 4 Energitilsynets møde 146 den 29. oktober 2013 Dato: 29.. oktober 2013 Sag: 13/03759 Sagsbehandler: /lba, lic, laa Afd.: Detail og Distribution Bilag 4 Høringsnotat vedr. Indtægtsrammer 2014-2017

Læs mere

Hovedrapport. Forrentningen af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) 14. april 2016. WACCekspertgruppen

Hovedrapport. Forrentningen af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) 14. april 2016. WACCekspertgruppen Hovedrapport Forrentningen af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) 14. april 2016 WACCekspertgruppen INDHOLD 1 FORORD... 1 2 WACC-EKSPERTGRUPPENS OPGAVE OG SAMMENSÆTNING... 2 3 RAMME

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Projekt Energitilsynet Rimeligt afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7. maj 2009

Projekt Energitilsynet Rimeligt afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7. maj 2009 Bilag 11 Energitilsynets møde Punkt om indskudskapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S Projekt Energitilsynet Rimeligt afkastkrav for EnergiGruppen Jylland Varme A/S 7. maj 2009 2009 Grant Thornton Rimeligt

Læs mere

EnergiGruppen Jylland Varme A/S over Energitilsynet af 30. november 2009 forrentning af indskudskapital i perioden 2003-2009

EnergiGruppen Jylland Varme A/S over Energitilsynet af 30. november 2009 forrentning af indskudskapital i perioden 2003-2009 (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk EnergiGruppen Jylland Varme A/S over Energitilsynet

Læs mere

Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S

Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S ENERGITILSYNET 26. 06. 2012 VARME 4/0920-0303-0052 Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S 1 Indledning... 2 2 Afgørelse og tilkendegivelse... 5 3 Sagsfremstilling...

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution

HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution (Naturgasforsyning) HNG/Midt-Nord I/S, Naturgas Fyn A/S og DONG Distribution A/S over Energitilsynet af 31. oktober 2005 effektivitetskrav og indtægtsrammer for DONG Distribution A/S, Naturgas Fyn A/S

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Høringsnotat over endeligt rapportudkast om revidering af metoden til beregning af WACC

Høringsnotat over endeligt rapportudkast om revidering af metoden til beregning af WACC 25. august 2017 Sag 2015-12146 /CP Høringsnotat over endeligt rapportudkast om revidering af metoden til beregning af WACC Indledning Erhvervsstyrelsen (herefter styrelsen) sendte den 24. april 2017 endeligt

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992

Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Danmark har udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 Ifølge Finansministeriet har Danmark udsigt til det laveste skattetryk siden 1992 inden for et par år. Efter skattetrykket midlertidigt var ekstraordinært

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Udkast til afgørelse om forrentning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S (j.nr. 4/ )

Udkast til afgørelse om forrentning af indskudskapital i EnergiGruppen Jylland Varme A/S (j.nr. 4/ ) Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att: Kontorchef Martin Windelin Advokatfirma Nørregade 21 1165 København K Direkte 33 34 52 14 Mobil 30 18 87 14 cja@bruunhjejle.dk

Læs mere

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC)

Forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Frrentning af netvirksmhedernes fremadrettede investeringer (WACC) Energifrum 26. maj 2016 WACCekspertgruppen WACC-ekspertgruppens pgave g frmål Udarbejde en indstilling til fastsættelse af frrentningen

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

1 TILKENDEGIVELSE. 6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgende:

1 TILKENDEGIVELSE. 6. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgende: Side 2/85 ENERGITILSYNET WACC PÅ VARMEOMRÅDET beløbsinterval udøves et skøn over en rimelig forrentning af virksomhedens indskudskapital på baggrund af kriterierne, som er beskrevet i notatet Kriterier

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Værdiforringelsestest

Værdiforringelsestest Værdiforringelsestest Finansanalytikerforeningen 14. januar 2009 Agenda Formål IAS 36 IAS 36 - Beregning af kapitalværdi Nedskrivning Oplysninger i årsrapporten ÅRL kontra IFRS 14. januar 2009 Side 2 Værdiforringelsestest

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil

Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 166 Offentligt 12. april 2016 J.nr. 15-0694798 Redegørelse om beløbet til Grønland i forbindelse med spil Skriftlig redegørelse Skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

ENERGITILSYNET HAR BLANDT ANDET TIL OPGAVE AT OVERVÅGE PRISERNE PÅ EL, NATURGAS OG FJERNVARME:

ENERGITILSYNET HAR BLANDT ANDET TIL OPGAVE AT OVERVÅGE PRISERNE PÅ EL, NATURGAS OG FJERNVARME: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 253 Offentligt 24. maj 2017 Ret & Administration RESULTATER & UDFORDRINGER 2016 SAMMENFATNING FORORD Formanden for Energitilsynet, Uffe Bundgaard-Jørgensen,

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

BILAGSOVERSIGT TIL INDTÆGTSRAMMER FOR DANSK GAS DISTRIBUTION A/S

BILAGSOVERSIGT TIL INDTÆGTSRAMMER FOR DANSK GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 6 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 17. MAJ 2017 BILAGSOVERSIGT TIL INDTÆGTSRAMMER FOR DANSK GAS DISTRIBUTION A/S 2014-2017 11. maj 2017 Ret & Administration BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1.

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav.

7. HNG/Midt-Nords distribution anmodning om godkendelse af en udvidelse af omkostningsrammen som følge af nye krav. Referat Energitilsynsmøde den 28. september 2009 Dagsorden 1. Inhabilitet på møde nr. 105. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde 183 den 30. maj 2017

Referat Energitilsynsmøde 183 den 30. maj 2017 Referat Energitilsynsmøde 183 den 30. maj 2017 1/11 Dagsorden: 1. Inhabilitet på mødet 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet Sager til beslutning:

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S

ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 ÆNDRET AFVIKLING AF NETTOGÆLD FOR DONG GAS DISTRIBUTION A/S 24. marts 2015 Detail & Distribution 14/13428 LBA/LRN RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om omlægning

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere