Almindelige bestemmelser/markedsføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bestemmelser/markedsføring"

Transkript

1 1. november 2009 Almindelige bestemmelser/markedsføring Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter Kongens Lyngby telefon telefax CVR nr Danske Bank

2 Lyngby Storcenter Konto s Almindelige bestemmelser pr. 1. november 2009 Definition: Ved konto forstås kreditter (kontoaftale med kontokort). Ved Kunde forstås den, der har oprettet kontoen. Ved Bruger forstås i det efterfølgende en fysisk person, der må disponere på kontokortet på Kundens vegne erhvervsmæssigt. De Almindelige bestemmelser gælder for alle aftaler mellem Kunden og Lyngby Storcenter Konto a.m.b.a. De Almindelige bestemmelser gælder i det omfang, andet ikke er særskilt aftalt for kontoen. Hvis Kunden mister bestemmelserne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan de findes på Lyngby Storcenter Konto s hjemmeside. Ligesom de kan fås ved henvendelse til Lyngby Storcenter Konto. 1. Beregning og tilskrivning af rente Ekspeditionsdage: Alle dage, undtagen lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag, er ekspeditionsdage. Bogføringsdag: Bogføringsdagen er den ekspeditionsdag, hvor en bevægelse (+/-) registreres på en konto. Bogføringsdagen for bevægelsen er anført i en særskilt kolonne på det tilsendte kontoudtog. Rentedato: Rentedatoen er den dag, hvor en bevægelse (+/-) får virkning for beregning af renten på en konto. Renten er fast i kontoens løbetid. Lyngby Storcenter Konto beregner et dagligt rentebeløb udfra saldoen på kontoen samt kontoens pålydende rentesats. Den saldo, der indgår i renteberegningen, er bestemt af rentedagen på de beløb, der sættes ind eller hæves på kontoen. Den pålydende rentesats omsættes ved renteberegningen til en dagsrentesats efter et 365/366 dages princip. De daglige rentebeløb opsamles og hæves på (tilskrives) kontoen på tidspunktet for rentetilskrivningen. På konti beregnes og tilskrives renten månedligt bagud den 14. Lyngby Storcenter Konto udsender til Kunden ultimo hver måned, hvis der har været en saldo den 14. i måneden, et kontoudtog, der indeholder oplysninger om: 1) Bevægelser på kontoen siden sidste kontoudtog. 2) Saldoen ved periodens begyndelse og slutning. 3) Andre omkostninger (herunder rente og gebyr). 4) Indbetalinger. 5) Køb foretaget med kontokortet. 6) Tidspunkterne for de enkelte bevægelser på kontoen samt valørdatoen herfor. 7) Den aktuelle rente angivet som en nominel årlig rente (effektiv rente). 8) Størrelsen af det beløb, som Kunden er forpligtet til at indbetale til Lyngby Storcenter Konto. 9) Rettidig indbetalingsdag. Morarente/overtræksrente af betalinger, der ikke er betalt til tiden og/eller hvis kreditrammen (maksimum) overskrides: For kontokort udstedt til Kunde med CPR-nr.: Det forfaldne beløb forrentes efter forfaldsdagen med den rentesats, som i øvrigt er gældende for kontoen, dog mindst med den i renteloven bestemte rentesats. For kontokort udstedt til Kunde med CVR-nr.: Betales ikke hele saldoen, der er anført på kontoudtoget på én gang rettidigt, vil hele købet være gebyr- og rentebærende fra købsdatoen med den rentesats, som Lyngby Storcenter har fastsat Kundens dispositionsret Kunden har almindeligvis disposionsret over et beløb, der indsættes på Kundens konto fra den ekspeditionsdag, indbetalingen bogføres. Kunden kan kun råde over det beløb, der er til disposition på kontoen, medmindre der er indgået særskilt aftale med Lyngby Storcenter Konto om andet. Kunden er ikke berettiget til at råde over fejlposterede beløb Tilbageførsel Lyngby Storcenter Konto kan, men er ikke forpligtet til at tilbageføre beløb, der er indbetalt på kontoen, hvis indbetalingen skyldes en fejltagelse hos afsender, Lyngby Storcenter Konto, et pengeinstitut eller benyttet servicecenter eller indbetalingen vedrører en indbetaling fra Kunden eller tredjemand, hvor det anvendte betalingsmiddel ikke honoreres. 1.3 Rentedato og betalingsdato m.v Indbetaling/overførsel til konto i Lyngby Storcenter Konto (Fælles) Indbetalingskort (indbetaling/overførsel fra et pengeinstitut/posthuset) Bogføringsdag: 4 ekspeditionsdage efter indbetalings- /overførselsdagen. Kontant betaling foretaget på Lyngby Storcenter Konto s kontor Bogføringsdag: Samme ekspeditionsdag som beløbet modtages. Modtagelse af check Bogføringsdag: Samme ekspeditionsdag som checken modtages Udbetalinger/overførsel fra konto Udbetalinger Bogføringsdag: Udbetalingsdagen. Overførsel mellem egne konti i Lyngby Storcenter Konto Bogføringsdag: Overførselsdagen. Tilskrivning af rente/gebyrer Bogføringsdag:Den 14. i hver måned Køb på konto i forretninger Med elektronisk kortlæser Bogføringsdag: Købsdagen Rentedato: Bogføringsdagen

3 2. Tilbagebetaling Tilbagebetaling af saldoen inkl. påløbne renter og gebyrer sker i henhold til den kontoaftale, som Kunden (med CPRnr:) får udleveret ved kontoens indgåelse (med CVR-nr.: på ansøgningstidspunktet). Betaling med indbetalingskort på posthus/pengeinstitut Hvis der pr. den 14. i måneden er en saldo på kontoen, er rettidig indbetalingsdag den 5. i den efterfølgende måned, hvis den 5. er en ekspeditionsdag, ellers nærmest følgende ekspeditionsdag. Kontant betaling på Lyngby Storcenter Konto s kontor Ønsker Kunden at foretage indbetalingen på Lyngby Storcenter Konto s kontor, skal indbetalingen, for at være rettidig, være modtaget af Lyngby Storcenter Konto senest den 13. Hvis den 13. falder på en ikke-ekspeditionsdag, så skal indbetalingen på Lyngby Storcenter Konto s kontor være foretaget senest sidste ekspeditionsdag før den 13., for at Lyngby Storcenter Konto kan nå at modtage beløbet rettidigt. 3. Gebyrer og lignende Kunden afholder alle omkostninger i anledning af kontoens oprettelse og afvikling. Sådanne omkostninger kan eksempelvis være ændrer Kunden navn eller adresse, skal det nye navn eller adresse (midlertidig som permanent) straks oplyses til Lyngby Storcenter Konto. Sker dette ikke, kan Lyngby Storcenter Konto opkræve et gebyr herfor alle direkte udlæg, der opstår som følge af kontoen, f.eks. skatter og afgifter, telefon-, telefax-, telex- og portoudgifter m.v. morarente/overtræksrente, hvis en konto kommer i restance Lyngby Storcenter Konto s omkostninger ved besvarelse af forespørgsler fra offentlige myndigheder ifølge gældende lovgivning, herunder gebyrer for at fremskaffe udskrifter og bilag samt udfærdigelse af fotokopier Lyngby Storcenter Konto s omkostninger i tilfælde af, at kontoen misligholdes, herunder gebyrer for udsendelse af rykkerbreve, udgifter til inkassovirksomheder, herunder juridisk bistand til inkassation, retsafgifter m.v. Lyngby Storcenter Konto kan altid af administrative og regnskabsmæssige årsager vælge ikke overfor Kunden at tilskrive renter og gebyrer. En sådan undladelse af at tilskrive renter og gebyrer, der ikke beror på en udtrykkelig særskilt skriftlig aftale med Kunden, kan ikke betragtes som afkald fra Lyngby Storcenter konto på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder, uanset om Kunden bliver opmærksom på, at der ikke tilskrives renter, f.eks. fra kontoudtog. 3.1 Ændring af gebyrer/indførelse af nye gebyrer Når der tales om gebyrer, er der forskel på "løbende kontoforhold" og "enkeltstående ydelser". Enkeltstående ydelser er f.eks., når Kunden bestiller et ældre kontoudtog og stiftelsesomkostninger for en konto. Løbende kontoforhold er en eksisterende konto. Lyngby Storcenter Konto kan uden varsel sætte gebyrer ned. Lyngby Storcenter Konto kan også uden varsel indføre og sætte gebyrer op for enkeltstående ydelser. Det samme gælder, hvis en ny konto optages. Løbende kontoforhold for Kunde med CPR-nr.: For løbende kontoforhold er Lyngby Storcenter Konto berettiget, men ikke forpligtet til at ændre gebyrerne i tilfælde af ændring i opadgående retning i nettoprisindekset (Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks). Hvis et gebyr ændres som følge heraf, vil gebyret kunne ændres med to måneders varsel. Ændringer tager udgangspunkt i nettoprisindekset i december 2005 på 111,6. Reguleringen baseres på ændringen i nettoprisindekset for perioden december 2005 til regulering finder sted. Der anvendes følgende formel: Gebyrstørrelse i kr. (f.eks. 12 kr.) x nyt indeks (f.eks. 120) divideret med nettoprisindekset i december 2005 på 111,6= 12,90 kr. Ophører Danmarks Statistik med beregning af nettoprisindekset, vil Lyngby Storcenter Konto anvende et sådant andet indeks, som svarer hertil. Gebyrer i løbende kontoforhold kan dog altid ændres med to måneders varsel, såfremt der sker begivenheder, der kommer udefra, som Lyngby Storcenter Konto ikke har nogen indflydelse på, f.eks. lovændring og portostigninger. Indføres der gebyrer i løbende kontoforhold, som følge af førnævnte faktorer, som ikke har været opkrævet før, vil gebyret kunne indføres med to måneders varsel. Løbende kontoforhold for Kunde med CVR-nr.: Gebyrer i løbende kontoforhold kan altid ændres uden varsel. Ændringen får virkning fra den opkrævning af gebyret, der kommer umiddelbart efter, prisændringen er trådt i kraft. Indføres der gebyrer i løbende aftaleforhold, som ikke har været opkrævet før, vil gebyret kunne indføres med en måneds varsel. 4. Rente - og prisoversigt Den til enhver tid gældende rente- og prisoversigt. 5. Meddelelse om gebyrændringer i løbende kontoforhold. Lyngby Storcenter Konto meddeler gebyrændringer i løbende kontoforhold skriftligt. 6. Indfrielse og opsigelse Kunden kan når som helst indfri kontoen helt eller delvist uden varsel. Lyngby Storcenter Konto kan opsige kontoen med to måneders varsel for en Kunde med CPR-nr. og 1 måneds varsel for en Kunde med CVR-nr. - og forlange hele gælden betalt. Kunden har krav på en begrundelse. Uanset nævnte opsigelsesvarsel forfalder kontoen til øjeblikkelig indfrielse - dog under hensyntagen til kreditaftalelovens 29 for forbrugere - i tilfælde af: at noget beløb i henhold til kontoen ikke bliver betalt rettidigt og beløbet ikke er betalt senest 8 dage efter, at Lyngby Storcenter Konto har sendt Kunden en rykkerskrivelse til den af Lyngby Storcenter Konto senest kendte adresse at Kunden har fortiet eller givet urigtige eller vildledende oplysninger af betydning for kontoens bevilling/ etablering at Kunden har et andet gældsforhold til Lyngby Storcenter, og dette på grund af misligholdelse er forfaldent til betaling at Kunden udsættes for udlæg eller arrest, standser sine betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandlinger om akkord eller gældssanering. at Kunden dør i kontoens løbetid at Kunden tager fast ophold uden for landets græn-

4 ser eller forandrer bopæl i Danmark uden at have meddelt Lyngby Storcenter Konto dette skriftligt inden 14 dage at Kunden ikke, hvis Lyngby Storcenter Konto kræver det, indleverer (Kunde med CPR.nr.:) sin års- /forskudsopgørelse og lønsedler (Kunde med CVR.nr.:) tegningsregler og regnskaber. Misligholdes kontoen, kan der foretages indberetning til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre, f.eks. Experian (RKI-registret). 7. Forbehold for dækning og ekspedition af indbetalinger/overførsler fra pengeinstitutter Alle indbetalinger på en konto registreres. Når det drejer sig om andre indbetalinger end kontanter (f.eks. en check), tager Lyngby Storcenter Konto forbehold for, at Lyngby Storcenter Konto rent faktisk modtager beløbet. Viser det sig f.eks., at en check er dækningsløs, hæves beløbet på kontoen igen. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt på kvitteringer eller andre meddelelser om indbetalingen. Når Lyngby Storcenter Konto modtager en indbetaling til en konto - f.eks. en overførsel fra et pengeinstitut m.v. - placeres pengene altid på den konto, der har det oplyste kontonummer. Det betyder, at Lyngby Storcenter Konto ikke tager højde for andre oplysninger som f.eks. Kundens navn. Hvis indbetalinger fra Kunden omstødes, opretholdes Kundens forpligtelser, uanset om Lyngby Storcenter Konto har meddelt saldokvittering. Lyngby Storcenter Konto kan tilbageføre beløb, der er sat ind på en konto ved en åbenbar fejl fra Lyngby Storcenter Konto s side, f.eks. hvis det samme beløb sættes ind flere gange. 8. Modregning Lyngby Storcenter Konto kan uden forudgående meddelelse til Kunden modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos Kunden i ethvert tilgodehavende, som Kunden har eller får hos Lyngby Storcenter Konto. 9. Anvendelse af indbetalinger Hvis andet ikke udtrykkeligt er meddelt i forbindelse med Kundens indbetaling, anvendes denne i nævnte rækkefølge til dækning af forfaldne beløb for gebyrer, herunder omkostninger, der påløber ved en eventuel misligholdelse af kontoen, renter og dernæst til nedbringelse af den øvrige gæld. 10. Overdragelse af rettigheder Lyngby Storcenter Konto er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder over for Kunden til tredjemand. 11. Solidarisk hæftelse Kunde med CPR-nr. Hvis kontoen oprettes af to personer, hæfter begge personligt og solidarisk for den til enhver tid værende saldo på kontoen, inkl. påløbne renter og gebyrer - og ved tilsidesættelse af betalingsforpligtelsen, alle de med misligholdelsen forbundne udgifter, jf. pkt. 3. Gebyrer og lignende. Optages kontoen af to personer, giver begge tilladelse til i kontoaftalen, at alle meddelelser i anledning af kontoen, med forpligtende virkning for begge, må sendes til blot en enkelt af personerne. Der fremsendes således ikke særskilt underretning til begge. Kunde med CVR-nr. Der hæftes ifølge ansøgningsskemaet. 12. Lyngby Storcenter Konto s erstatningsansvar Lyngby Storcenter Konto er erstatningsansvarlig, hvis Lyngby Storcenter Konto på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Lyngby Storcenter Konto ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Lyngby Storcenter Konto selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Lyngby Storcenter Konto s strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Lyngby Storcenter Konto selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Lyngby Storcenter Konto andre omstændigheder, som er udenfor Lyngby Storcenter Konto s kontrol. Lyngby Storcenter Konto s ansvarsfrihed gælder ikke, hvis Lyngby Storcenter Konto burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Lyngby Storcenter Konto ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 13. Behandling af kundeoplysninger og markedsføring Ifølge persondataloven har Lyngby Storcenter Konto pligt til at oplyse identificerede og identificerbare fysiske personer om bl.a., hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til. Reglerne fremgår af Lyngby Storcenter Konto s Bestemmelser for behandling af kundeoplysninger og markedsføring. Ligesom reglerne for markedsføring fremgår af samme vilkårssæt. 14. Generel oplysningspligt efter forbrugeraftaleloven (Kunden er forbruger) Lyngby Storcenter Konto driver finansiel virksomhed i form af finansiering af varekøb og udstedelse af kontokort Værneting/lovvalg Retlige tvister afgøres efter dansk ret. Lyngby Storcenter Konto kan alene rejse sag mod Kunden ved dennes hjemting Garantifond Når der er tale om udlån, så er Lyngby Storcenter Konto, og dermed også Kunden, ikke dækket af nogen garantifond eller garantiordning Klageadgang Kunden skal altid kontakte Lyngby Storcenter Konto a.m.b.a., Lyngby Storcenter 623, 2800 Kongens Lyngby, telefon , hvis der er uoverensstemmelse om et kundeengagement med Lyngby Storcenter Konto. Der findes intet klagenævn. Hvis henvendelsen ikke fører til et for Kunden tilfredsstillende resultat, må Kunden anlægge sag ved domstolene.

5 Hvis Kunden vil klage over behandlingen af kundeoplysninger, fremgår det af pkt Fejl i Lyngby Storcenter Konto s oplysninger i Lyngby Storcenter Konto s Bestemmelser for behandling af kundeoplysninger og markedsføring og pkt Klager i Lyngby Storcenter Konto s Supplerende bestemmelser for kontokort, hvorledes Kunden kan gøre dette. 15. Fortrydelsesret/Fortrydelsesfrist på indgåede låneaftaler ved fjernsalg (Kunden er forbruger) 15.1 Hvad siger forbrugerbrugeraftaleloven? Ifølge forbrugeraftalelovens 17 kan Kunden (som forbruger) fortryde den indgåede kontoaftale. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fortrydelsesfristen regnes som udgangspunkt fra den dag, Kunden har indgået kreditaftalen, f.eks. skrevet under på en konto(aftale). Efter forbrugeraftaleloven har Kunden krav på en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den ansøgte kredit og kontokort. Fortrydelsesfristen løber ikke, før Kunden har modtaget disse oplysninger (f.eks. på papir eller ). Modtager Kunden f.eks. oplysningerne mandag den 1., har Kunden fortrydelsesfrist til og med mandag den 15. Modtager Kunden oplysningerne senere, regnes fortrydelsesfristen fra den dag, Kunden modtager oplysningerne. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fortrydelsesfristen den følgende hverdag Henvendelse ved fortrydelse Fortryder Kunden kontoen, skal Kunden blot inden fortrydelsesfristens udløb rette henvendelse til Lyngby Storcenter Konto a.m.b.a, Lyngby Storcenter 623, 2800 Kongens Lyngby, telefon Henvendelse kan ske både telefonisk, skriftligt pr. brev og med . Hvis Kunden ønsker bevis for, at fortrydelsesfristen er overholdt, kan Kunden f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen Refusion og betaling ved anvendelse af fortrydelsesretten Ønsker Kunden at fortryde kontoen, vil der ikke blive ydet refusion af de med kontoen forbundne tilskrevne og ikketilskrevne renter samt andre gebyrer og omkostninger, der hidrører fra kontoens stiftelsestidspunkt frem til indfrielsestidspunktet. Kunden skal således indfri kontoen i sin helhed på samme måde, som hvis Kunden selv indfrier kontoen efter fortrydelsesfristens udløb. 16. Ændring af bestemmelserne Ændringer af bestemmelserne kan ske med to måneders varsel. Dog straks, hvis ændringerne ikke er til ugunst for Kunden, f.eks. ved ændring af Lyngby Storcenter Konto s telefonnr. Kunden vil modtage besked om en ændring enten skriftligt eller elektronisk ( eller SMS) med link til ændringen (dog kun med eller SMS, hvis Kunden har givet sit samtykke hertil). Kunden er forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i Kundens adresse og/eller e- mailadresse/mobiltelefonnr. til Lyngby Storcenter Konto, og Kunden bærer selv ansvaret for, at Kunden ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis Kunden ikke har meddelt SMS-, - og/eller adresseændring. Ved ændring af bestemmelserne vil disse anses som vedtaget, medmindre Kunden inden datoen for ikrafttræden meddeler Lyngby Storcenter Konto, at Kunden ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser. Hvis Kunden meddeler, at Kunden ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser, vil aftalen (evt. saldo på kontoen består stadig) blive betragtet som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye bestemmelser. Hvis de nye bestemmelser ikke accepteres, skal det til kontoen udstedte kontokort klippes over og returneres til Lyngby Storcenter Konto.

6 Lyngby Storcenter Konto s Bestemmelser for behandling af kundeoplysninger og markedsføring pr. 1. november 2009 Definitioner: Ved Kunde forstås den, der har oprettet kontoen. Ved Bruger forstås i det efterfølgende en fysisk person, der må disponere på kontokortet på Kundens vegne erhvervsmæssigt. Hvis Kunden h.h.v. Brugeren mister bestemmelserne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan de findes på Lyngby Storcenter Konto s hjemmeside. Ligesom de kan fås ved henvendelse til Lyngby Storcenter Konto. 1. Behandling af kundeoplysninger For identificerede eller identificerbare fysiske personer har Lyngby Storcenter Konto a.m.b.a. (herefter kaldet Lyngby Storcenter Konto) ifølge persondataloven pligt til at oplyse om bl.a., hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til. Den dataansvarlige med hensyn til samtlige indsamlede oplysninger er Lyngby Storcenter Konto. 1.1 Indsamling, videregivelse og brug af person- og kundeoplysninger Kunde med CPR.nr.: Når Kunden søger om en kontoaftale med kontokort, beder Lyngby Storcenter Konto om en række oplysninger, bl.a. navn, adresse, CPR-nr., indtægtsforhold, bolig- og beskæftigelsesforhold og indehavelse af betalingskort/kreditkort. Kunden skal vise pas eller anden dokumentation med fortrykt CPR-nr. Kunde med CVR.nr.: Når Kunden søger om en kontoaftale med kontokort, beder Lyngby Storcenter Konto om en række oplysninger, bl.a. navn, adresse, CVR-nr. og EAN-nr. Kunden skal forevise tegningsregler ved førstegangsansøgninger, og når disse ændres. Bruger med CPR-nr. Når Kunden med CVR.nr. søger om en kontoaftale med kontokort, skal Kunden oplyse om Brugerens navn, adresse og CPR-nr. Oplysning om Brugeren anvendes alene for at kunne administrere kontokortet, og der foretages kreditvurdering Brugeren. Se pkt Afvisning af ansøgning. Brugeren skal vise pas eller anden dokumentation med fortrykt CPR-nr. i forbindelse med kontokortets udlevering. Lyngby Storcenter Konto er berettiget til at opbevare kopi af forevist materiale. Det er ganske frivilligt, hvorvidt Kunden og Brugeren selv ønsker at give oplysninger, men mangel på oplysninger vil medføre, at det ikke vil være muligt at behandle Kundens ansøgning om en kontoaftale med kontokort. Et kontokort og oprettelse af en kontoaftale bevilges/ udstedes efter individuel kreditvurdering af Kunden og Brugeren. Udover de oplysninger, som fysiske og juridiske personer selv afgiver, kan Lyngby Storcenter Konto (til enhver tid) indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre, f.eks. Det Centrale Personregister (bl.a. med henblik på opdatering af en fysisk persons adresseoplysninger) og for juridiske personer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ligesom der kan indhentes oplysninger fra private registre, f.eks. kreditoplysningsbureauer og andre betalingskortudbydere. Er Kunden en fysisk person, kontakter Lyngby Storcenter Konto dog aldrig arbejdsgiver. Kreditvurdering kan ske når som helst under kontokortaftalens og kontokortets forløb. Lyngby Storcenter Konto må gerne give Kunden alle oplysninger i elektronisk form, selv om der i Lyngby Storcenter Konto s kontoaftale anvendes ord som: skriftligt, brev, kontoudtog m.v. Det kan naturligvis kun ske i den udstrækning, det er muligt efter gældende ret, eller hvis der er indgået en aftale med Kunden herom. Oplysninger videregives til offentlige myndigheder i det omfang dette er foreskrevet i lovgivningen, f.eks. til skattemyndighederne. Misligholder Kunden sine forpligtelser over for Lyngby Storcenter Konto, kan Lyngby Storcenter Konto, jf. Lyngby Storcenter Konto s Almindelige bestemmelser pkt. 6. Indfrielse og opsigelse, indberette Kunden til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor. Ligesom Lyngby Storcenter Konto kan spærre udstedte kontokort uden varsel. Meddelelse om spærringen vil tilgå Kunden senest samtidig med, at Lyngby Storcenter Konto foretager spærringen. Oplysninger om brug af kontoen vil blive behandlet i det omfang lov om betalingstjenester tillader dette, jf. dette uddrag fra lovens 85: Stk. 3. Der må kun ske behandling af oplysninger om, hvor betalerne har anvendt deres betalingsinstrumenter, og hvad de har købt, når det 1) er nødvendigt til gennemførelse eller korrektion af betalingstransaktioner eller andre funktioner, som betalerens udbyder har knyttet til betalingsinstrumentet, 2) er nødvendigt til retshåndhævelse eller for at hindre misbrug eller 3) er hjemlet ved anden lovgivning. Stk. 4. Der må endvidere ske behandling af oplysninger om, hvor betalerne har anvendt deres betalingsinstrumenter, når 1) det er nødvendigt for betalerens udbyders rådgivning af en betaler med henblik på en hensigtsmæssig anvendelse af betalingsinstrumenter, og når de oplysninger, der frembringes, alene angår, hvilke typer betalingstransaktioner betaleren foretager, eller 2) behandlingen er nødvendig for udstederens tilpasning af betalingssystemer, således at disse er sikre, effektive og tidssvarende og der ikke frembringes oplysninger på enkeltbrugerniveau. Samtykke De ovenfor nævnte regler betyder, at Kunden og Brugeren skal give sit samtykke til brug for administration, kreditvurdering og videregivelse/modtagelse af kundeoplysninger. Det er ganske frivilligt, hvorvidt Kunden og Brugeren ønsker at give sit samtykke hertil, men mangel på samtykke vil medføre, at det ikke vil være muligt at behandle Kundens ansøgning om en kontoaftale med kontokort. Kunden og Brugeren kan når som helst trække et afgivet samtykke tilbage, men hvis Kunden og Brugeren ikke vil give Lyngby Storcenter Konto de anmodede oplysninger, kan dette blive betragtet som misligholdelse, jf. pkt. 6. Indfrielse og opsigelse i Lyngby Storcenter Konto s Almindelige bestemmelser. 1.2 Afvisning af ansøgning Lyngby Storcenter Konto vil normalt afvise at udstede/ forny kontokort til fysiske og juridiske personer, der er registreret i Experian (RKI registret) eller Debitor Registret. Afvisning kan også forekomme af andre årsager. Kunden har ikke krav på en begrundelse på afslag. En Bruger har heller ikke krav på en begrundelse på afslag af et kontokort.

7 1.3 Trods tilbagekaldelse af samtykke kan behandling af person- og kundeoplysninger finde sted Kunden og en Bruger kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke, men en sådan tilbagekaldelse kan begrænse Lyngby Storcenter Konto s muligheder for at kunne give Kunden og Brugeren den bedste service. Selvom Kunden og Brugeren har tilbagekaldt samtykket, må Lyngby Storcenter Konto s behandling af person- og kundeoplysninger finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Lyngby Storcenter Konto, af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som Kunden er part i, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på Kundens anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale, for at beskytte Kundens vitale interesser, af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, og af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Lyngby Storcenter Konto eller den tredjemand, til hvem oplysningerne er videregivet, har fået pålagt. 1.4 Kunden har ret til at få oplysninger om registrerede og behandlede oplysninger En identificeret eller identificerbar fysisk person har ret til i overensstemmelse med reglerne herom i persondataloven at få at vide, hvilke oplysninger Lyngby Storcenter Konto har registreret og behandlet om personen. Lyngby Storcenter Konto kan kræve et gebyr (fastsat i medfør af lovgivningen) for at give personen et skriftligt svar. 1.5 Fejl i Lyngby Storcenter Konto s oplysninger Viser det sig, at Lyngby Storcenter Konto s oplysninger om Kunden og Brugeren ikke er korrekte, vil Lyngby Storcenter Konto tilrette dem øjeblikkeligt. Ligesom Lyngby Storcenter Konto vil sørge for at underrette andre, der evt. har modtaget de forkerte oplysninger. Dette gælder dog ikke, hvis underretning er uforholdsmæssig vanskelig eller viser sig umulig. Hvis Kunden og Brugeren vil klage over behandlingen af kundeoplysningerne, skal Kunden og Brugeren rette henvendelse til: Lyngby Storcenter Konto a.m.b.a, Lyngby Storcenter 623, 2800 Kongens Lyngby, telefon , En identificeret eller identificerbar fysisk person kan også rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København V, telefon , Se også pkt Klager (for Kunde med CPR-nr.:) i Lyngby Storcenter Konto s Supplerende bestemmelser for kontokort og (for Kunde med CVR-nr. og Brugere): Lyngby Storcenter Konto s Supplerende kortbestemmelser Erhverv samt pkt Klageadgang i Lyngby Storcenter Konto s Almindelige bestemmelser. 1.6 Opbevaring af oplysninger De oplysninger, som Lyngby Storcenter Konto modtager om/fra Kunden og Brugeren, vil blive behandlet fortroligt. Modtagne oplysninger opbevares og/eller edb-registreres i Lyngby Storcenter Konto s interne kredit- og administrationssystemer. Hvis ansøgningen om en kontoaftale med kontokort afslås, tilintetgøres oplysningerne. Hvis ansøgningen godkendes, opbevares oplysningerne, så længe kundeforholdet består. En Brugers oplysninger opbevares så længe Brugeren af Kunden er bemyndiget til at kunne disponere på kontokortet, og i indtil 3 mdr. efter at bemyndigelsen er ophørt. Såfremt der verserer en sag om manglende betaling på kontokortet, hvor købet er foretaget af Brugeren, vil oplysningerne blive opbevaret, indtil den manglende betaling er foretaget. Ifølge hvidvaskningsloven skal Lyngby Storcenter Konto opbevare dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner i mindst 5 år efter transaktionens gennemførelse. Lyngby Storcenter Konto har også pligt til at opbevare Kundens identitetsoplysninger i op til 5 år efter Kundens kundeforhold er ophørt. Oplysninger om Kundens og Brugerens misbrug opbevares i 2 år efter, at registrering af misbruget er sket Registrering ved brug af kontokort Ved brug af kontokortet registreres kortnummer, beløb, dato for brug af kontokortet samt hvor kontokortet har været brugt. Oplysningerne videresendes af Betalingsmodtager til Lyngby Storcenter Konto. Oplysningerne opbevares hos Betalingsmodtager og hos Lyngby Storcenter Konto. Oplysningerne anvendes i Lyngby Storcenter Konto s bogføring, i kontoudtog og ved senere fejlretning. Oplysningerne videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det eller til brug ved retssager om krav opstået i forbindelse med kontokortet. Oplysningerne opbevares i 5 år. 2. Markedsføring Lyngby Storcenter Konto kan, hvis Kunden h.h.v. Brugeren har givet sit samtykke, rette direkte henvendelse til Kunden h.h.v. Brugeren ved brug af fjern-kommunikation (post, telefon, og SMS) med henblik på markedsføring af finansielle ydelser, herunder låneprodukter som tilbydes af/via Lyngby Storcenter Konto samt markedsføring af varer og tjenesteydelser m.v., der tilbydes af de til Lyngby Storcenter Konto tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v., der tager imod kontokortet som betaling. Kunden h.h.v. Brugeren kan når som helst meddele Lyngby Storcenter Konto, at Kunden h.h.v. Brugeren ikke ønsker at modtage/blive kontaktet om markedsføringsmateriale fra Lyngby Storcenter Konto. Uanset om Kunden h.h.v. Brugeren har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed, kan Lyngby Storcenter Konto fortsat rette henvendelse til Kunden h.h.v. Brugeren, når henvendelsen er af informativ karakter, f.eks. hvis Lyngby Storcenter Konto har fået nyt telefonnummer. Ligesom der må ske henvendelse i form af adresseløse forsendelser, tilbudsaviser, tv-reklamer og lignende, der sendes til en ubestemt kreds af mulige aftagere. 3. Ændring af bestemmelserne Ændringer af bestemmelserne kan ske med to måneders varsel. Dog straks, hvis ændringerne ikke er til ugunst for Kunden h.h.v. Brugeren, f.eks. ved ændring af Lyngby Storcenter Konto s telefonnr. Kunden og Brugeren vil modtage besked om en ændring enten skriftligt eller elektronisk ( eller SMS) med link til ændringen (sendes dog kun med eller SMS, hvis der er givet et samtykke hertil). Kunden h.h.v. Brugeren er forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i Kundens h.h.v. Brugerens adresse og/eller adresse/mobiltelefonnr. til Lyngby Storcenter Konto, og Kunden h.h.v. Brugeren bærer selv ansvaret for, at Kunden og Brugeren ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis Kunden ikke har meddelt SMS-, - og/eller adresseændring. Ved ændring af bestemmelserne vil disse anses som vedtaget, medmindre Kunden h.h.v. Brugeren inden datoen for ikrafttræden meddeler Lyngby Storcenter Konto, at Kunden h.h.v. Brugeren ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser. Kunde med CPR. nr.: Hvis Kunden meddeler, at Kunden ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser, vil aftalen (evt. saldo på kontoen består stadig) blive betragtet som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye bestemmelser. Hvis de nye bestemmelser ikke accepteres, skal kontokortet klippes over og returneres til Lyngby Storcenter Konto. Kunde med CVR-nr./Bruger med CPR-nr.: Hvis Kunden meddeler, at Kunden ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen (evt. saldo på kontoen består stadig) blive betragtet som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler, og Brugerens kontokort vil ikke kunne anvendes.

8 Hvis Brugeren meddeler, at Brugeren ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser, vil aftalen (evt. saldo på kontoen består stadig) om Brugerens kontokort blive betragtet som værende ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis de nye bestemmelser ikke accepteres, skal Brugerens kontokort klippes over og returneres til Lyngby Storcenter Konto.

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

Kreditværdighed hos Vivus.dk betyder at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre: Lånevilkår 4finance ApS, CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån Vivus.dk (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst 20 år, er dansk

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

0 % af det samlede kreditbeløb. 100 kr.

0 % af det samlede kreditbeløb. 100 kr. Basisbank A/S Forretningsbestemmelser 1. Rente- og prisoversigt Satser pr. 1. august 2012 Vilkår Pålydende rente. Renten er fast i kreditaftalens løbetid. 0 % pr. md./0 % pr. år. Debitorrenten (effektiv

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder

Almindelige Forretningsbetingelser Privatkunder Almindelige Forretningsbetingelser - Privatkunder Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Coop Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Coop Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT

REGLER FOR SWIPP - PRIVAT Version 1.5-16.02.2014 Når du har godkendt en Swipp-overførsel/-betaling, sender Fynske Bank en bekræftelses-sms til modtager om overførslen/betalingen. Dit Kaldenavn, dit mobilnummer og beløbet fremgår

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere