Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Thomas Gajhede & Winnie Rechnagel Aarhus, 10. oktober 2014 Skoleleder Fjerritslev Skole, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Generelt om Fjerritslev Skole Ansættelsesudvalg Yderligere oplysninger om stillingen Skolelederen Tidsplan... 8 Side 2 af 8

3 1. Introduktion 1.1 Baggrund Den nuværende skoleleder har efter mange år i spidsen for Fjerritslev Skole valgt at gå på pension. 1.2 Formål med nærværende notat Notatet, som er udarbejdet af Mercuri Urval, vil blive anvendt til: At give potentielle kandidater større viden om Fjerritslev Skole, den specifikke skolelederopgave og den ønskede profil på den kommende skoleleder At sikre en fælles forståelsesramme og et fælles beslutningsgrundlag for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval At vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold og de formulerede krav og forventninger til den nye stillingsindehaver. Notatet indgår således som grundlag for vurdering af kandidaternes faglige og formelle kompetencer. Dette notat er udarbejdet på baggrund af tre fokusgruppeinterview afholdt i maj Følgende grupper har været med til at kvalificere notatet: Ledergruppen fra Fjerritslev Skole og bestyrelsesformanden fra Fjerritslev Skole. Herudover har skolechef Michael Stilling, Jammerbugt Kommune deltaget for at kvalificere notatets indhold. 2. Generelt om Fjerritslev Skole Fjerritslev Skole er en moderne skole med tydelig afdelingsopdeling. Gennem en målrettet udvikling fremstår skolen nu med 3 afdelinger med hver deres kendetegn: indskolingen med det fleksible læringsrum, mellemtrinet med fokus på det praktisk/musiske og udskolingen med de tonede linjer. Fælles for afdelingerne - indskoling, mellemtrin, udskoling og SFO - er en målsætning om, at alle børn oplever, at undervisningen i høj grad passer til deres individuelle udgangspunkt. Opdelingen understøttes af en tydelig opdeling af de gode fysiske rammer. Den målrettede udvikling har desuden betydet, at skolen står stærkt i relation til implementering af folkeskolereformen, idet indholdet af de enkelte afdelinger i høj grad flugter med intentionerne i den nye folkeskolelov. Der er på Fjerritslev Skole en stor bevidsthed om vigtigheden af, at børnene oplever en høj grad af trivsel i dagligdagen. Ligeledes har betydningen af et godt forældresamarbejde stor fokus. Der arbejdes målrettet med begge områder gennem et korps af trivselsambassadører, der har til formål at sikre, at trivselsaspektet er tænkt ind. Endvidere er der på skolen tilknyttet et specialpædagogisk tilbud for elever med adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder. 2.1 Pædagogiske værdier og principper Fjerritslev Skoles pædagogiske grundlag for undervisningen beror på en opfattelse af, at det er værdifuldt, at: alle børn og unge betragtes som hele mennesker alle børn og unge oplever tryghed og nærhed i deres skoleliv alle børn og unge mødes, hvor de er, i et inkluderende undervisningsmiljø alle børn lærer mest muligt i løbet af deres skoletid Side 3 af 8

4 alle børn og unge udvikler ansvar for såvel sig selv som for fællesskabet forældrene kan se sig selv som meget vigtige samarbejdspartnere i forhold til deres børns skoleliv al undervisning og samvær bæres af ligeværdighed og demokrati. Man lærer ikke kun om demokrati - men man lærer i et demokrati al undervisning har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang vi arbejder med ICDP sundhed i form af kost og motion har en tydelig og naturlig plads i skolelivet al aktivitet på skolen er præget af en ansvarlig og miljørigtig tænkning vi arbejder med LP. 2.2 Situationen på skolen Efter en periode med omstillinger - efter lockouten og skolereformen - kalder skolens ledelsesteam på en samling af dette, idet de igennem en periode har været fokuseret på deres respektive ledelsesområder og dermed har arbejdet mere i søjler end på tværs af de forskellige teams. Ledelsesteamet er fagligt stærkt og velfunderet, og kalder nu på en leder, der kan udpege retning dels ledelsesmæssigt, dels pædagogisk. Overordnet ønskes en styrket tillidsbaseret dialog og interaktion mellem medarbejderstaben og den øverste ledelse, og dermed udtrykkes et ønske om en højere grad af medarbejderinddragelse i de overordnede pædagogiske målsætninger og i den daglige drift. 2.3 Kultur Skolen har en blandet medarbejdergruppe bestående af både mindre erfarne og mere erfarne lærere, pædagoger og servicepersonale. Der er generelt en positiv energi i medarbejdergrupperne der er overskud og lyst til at eksperimentere og videreudvikle med fagligheden i fokus. Samarbejdsklimaet opleves konsensussøgende, positivt og produktivt dog uden, at man endnu er helt i mål med at etablere en stærk vi-følelse. Der har været et fagligt fokus på styrkelse af teamkulturen, hvorfor Fjerritslev Skole kontinuerligt har haft medarbejdere på teamfacilitatoruddannelsen siden efteråret Det sidste hold (i denne omgang) blev afsluttet i februar Der er generelt en positiv oplevelse af denne prioritering, og der mærkes allerede nu en positiv effekt, hvorfor der er et ønske om et fortsat fokus på styrkelse af teamkulturen. Det vurderes, at Fjerritslev Skole på mange parametre er en velfungerende skole, men at der samtidig er et betydeligt udviklingspotentiale. 2.4 Fakta Fjerritslev Skole er en folkeskole med 699 elever, dels fra Fjerritslev by og dels fra oplandet. Skolen er nyrenoveret og fremstår indbydende, lys og rummelig. Skolen er opdelt i tre afdelinger med hver en afdelingsleder. Skolen har tilknyttet en SFO og samarbejder i øvrigt med den lokale fritidsklub KLUB 18 og ungdomsklub. Der er i alt ca. 90 ansatte (lærere, pædagoger og servicepersonale) - fordelt med 51 lærere og 9 SFO-medarbejdere samt administration/ledelse. Side 4 af 8

5 2.5 Økonomi Fjerritslev Skole har igennem de seneste år opbygget et økonomisk underskud, hvorfor der fra bestyrelsens side, i samarbejde med Forvaltningen og Børne- og Familieudvalget, er udarbejdet en genopretningsplan til stabilisering af dette. Underskuddet skyldes dels nyrenoveringer og dels et varierende elevtal. 2.6 Organisation Skolelederen varetager den overordnede ledelse af skolen. Udover administrativt personale refererer følgende til skolelederen: Souschef Marianne Kraghede SFO-leder Mette Vad Hansen Afdelingsleder for indskolingen Christina Hoe Larsen Afdelingsleder for udskolingsafdelingen Sonja Abrahamsen. Skolelederen har et tæt samspil med Forvaltningen og Børne- og Familieudvalget, som varetager Jammerbugt Kommunes samlede indsats over for børn og unge. Værdierne for samarbejdet er baseret på en forståelse af, at man understøtter familiernes egne bestræbelser på at skabe det gode børneliv, hvor børn og unge trives og udvikles i gode og trygge rammer. 3. Ansættelsesudvalg Ansættelsesudvalget består af: Marianne Kraghede, souschef Sonja Abrahamsen, afdelingsleder Christina Hoe Larsen, afdelingsleder Mette Vad Hansen, SFO-leder Finn Pretzmann, skolebestyrelsesformand Hanne Kølbæk Jørgensen, forældrerepræsentant skolebestyrelsen Lone Førgaard, forældrerepræsentant skolebestyrelsen Malene Mehl, forældrerepræsentant skolebestyrelsen Maria Terese Fog Bartholdy, forældrerepræsentant skolebestyrelsen Renè Rosenkrans, forældrerepræsentant skolebestyrelsen Claus Thornemann Lund, forældrerepræsentant skolebestyrelsen Anny Troelsen, medarbejderrepræsentant skolebestyrelsen Elsebeth Gunnersen, medarbejderrepræsentant skolebestyrelsen Michael Stilling, skolechef. 4. Yderligere oplysninger om stillingen For yderligere oplysninger om stillingen kan souschef Marianne Kraghede kontaktes på telefon , og skolechef Michael Stilling kan kontaktes på telefon Mercuri Urvals konsulent på opgaven er Thomas Gajhede. Han træffes på telefon For eventuel rundvisning på skolen kan souschef Marianne Kraghede kontaktes på telefon Side 5 af 8

6 5. Skolelederen Titel: Reference: Primært arbejdssted: Skoleleder Skolelederen refererer til skolechef Michael Stilling Fjerritslev Skole, Borups Allé 8, 9690 Fjerritslev Ansættelsestidspunkt: 1. februar 2015 Løn- og ansættelsesvilkår: Stillingen er omfattet at Ny løn med en grundløn på løntrin 49 + kr (grundløn og funktionsløn). Hertil kommer evt. kvalifikationsløn. 5.1 Ansvar og kompetence Overordnet ledelse af Fjerritslev Skole. Ansvar for skolens drift, resultat og udvikling. Ansvarlig for udmøntningen af Kommunalbestyrelsens politikker og forandringer. Kompetence til at træffe beslutninger inden for strategiske og budgetmæssige rammer, herunder kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere. I øvrigt kompetence jf. den nye vedtagne skolereform vedrørende arbejdstider m.m. 5.2 Skoleledelse Skolereformen, som har lanceret nye rammer og muligheder fra august 2014, stiller særlige krav og forventninger til skolens ledelse. Ledelsen skal i højere grad end tidligere komme tilstede i det rum, hvor man sammen med personalet kan evaluere og justere den pædagogiske praksis i forhold til elevernes læring og trivsel. Ledelsen skal fastholde og insistere på tydelige mål for læring og være omdrejningspunktet for en kulturforandring, hvor man i højere grad fokuserer på elevernes læring som et resultat af en pædagogisk praksis. Denne forandring, sammenholdt med en periode med konstitueret ledelse, kalder på et ledelsesmæssigt fokus fra den kommende skoleleders side. Samling og udpegning af retning og vision samt fastholdelse af allerede igangsatte initiativer vil derfor få en betragtelig plads i den ledelsesmæssige opgave. 5.3 Arbejdsopgaver At skolens virksomhed planlægges, gennemføres, udvikles og evalueres i overensstemmelse med Folkeskoleloven, kommunale skolepolitiske mål og skolebestyrelsens principper Sikre, at de overordnede politiske og administrative beslutninger formidles og følges op Sikre overblik over og sikkerhed omkring skolens økonomi og over den løbende planlægning og ressourceanvendelse Varetage den overordnede ledelse af skolen, herunder sikre, at der på alle områder indenfor givne ressourcer og politiske udmeldinger arbejdes fagligt og pædagogisk kompetent, driftssikkert og efter synlige fælles værdier og mål, så skolen kan matche og udvikle sig med omverdenens krav Den overordnede ledelse gennemføres i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes ledelsesgrundlag Sikre helhed og sammenhæng i skolen fra de mindste til de største børn og til forældrene i medarbejdergruppen og mellem medarbejdere og en velfungerende ledelse Side 6 af 8

7 Sikre fokus på en løbende udvikling af medarbejdere og lederes pædagogiske, faglige og samarbejdsmæssige kompetencer, herunder gennem udvikling af teamtankegang og et helhedspræget, rummeligt og fælles børnesyn Endvidere fordres, at lederen indgår i den samlede skoleledergruppe i Jammerbugt Kommune og tager medansvar for udviklingen af det kommunale skolevæsen Den kommende skoleleder må være indstillet på fælles kommunale initiativer i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling. 5.4 Faglige og erfaringsmæssige kompetencer Flere års ledelseserfaring Erfaring fra undervisningsverdenen En grundlæggende overordnet administrativ og økonomisk indsigt og forståelse Stærke kommunikative danskkompetencer både skriftlige og mundtlige Har en lederuddannelse bag sig, eller en master i ledelse af læreprocesser Der forudsættes en pædagogisk grunduddannelse. 5.5 Personlige kompetencer Målsættende kompetencer Udpege fælles retning for ledelsesteamet Skabe tillid mellem medarbejderstab og ledelse Skabe ro omkring reformimplementering og allerede udpegede indsatsområder og sætter sig i spidsen for en meningsfuld skoleudvikling. Problemløsende kompetencer Rodfæstet under pres Fremstå som en synlig lederfigur Refleksion over egen ledelsesstil Træffe svære beslutninger og involvere undervejs Opstille klare krav og forventninger. Kommunikerende kompetencer Tillidsvækkende sparring Åben og inddragende i dialog Insisterende delegering Konfronterende intervention. Øvrige personlige kompetencer Relationel forståelse Anerkendende og medarbejderinddragende i sit ledelsesrum. Side 7 af 8

8 6. Tidsplan AKTIVITET TIDSANGIVELSE Ansøgningsfrist 24. november 2014, kl Udvælgelse af kandidater til 1. Interview Indledende samtaler Sted: Fjerritslev Skole, Borups Alle 8, 9690 Fjerritslev 24. november Derefter meddeles beslutning til Mercuri Urval 2. december 2014, start kl Test, personvurdering og referencetagning Uge Rapportering og anden samtalerunde Sted: Fjerritslev Skole, Borups Alle 8, 9690 Fjerritslev 11. december 2014, start kl Forhandling og ansættelse Uge Tiltrædelse 1. februar 2015 Side 8 af 8

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af socialchef

Rekruttering og udvælgelse af socialchef NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af socialchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere