Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper."

Transkript

1 Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for tilsynet: 31. august 2012 Type tilsyn: Aftalt tilsyn Møde med skoleledelsen Skolelederen fremlagde institutionens indberetningsskemaer til brug ved fysisk magtanvendelse. Der har i 2012 til dato været 4 indberetninger. Tilsynsførende og skolelederen havde en kort drøftelse om den overværede undervisning, beskrivelse af rammebetingelserne samt registrering af indberetningsskemaerne. Vi drøftede, hvordan eleverne påvirkes af, at der kommer tilsynsbesøg. Elevernes emotionelle vanskeligheder gør det nødvendigt for personalet altid at forberede eleverne, hvis der er dage, hvor den trygge og velkendte ramme er anderledes. Et tilsynsbesøg er således en anderledes dag. Skoleleder og tilsynsførende drøftede, hvordan eleverne kunne forberedes på, at tilsynsførende i dette skoleår vil komme på uanmeldte tilsynsbesøg. Evt. kommunikation med medarbejdere Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Der blev i disse lektioner undervist i dansk og matematik. Evt. kommunikation med elever Se ovenfor. Størstedelen af den overværede undervisning foregik som individuelt arbejde, hvor hver enkelt elev arbejdede med materialer tilpasset den enkelte elevs aktuelle faglige niveau. Hver elev er meget velforsynet med tidssvarende materialer indenfor skolens forskellige fagrække. Nogle af eleverne var meget indstillet på at vise tilsynsførende deres materialer og fx læse højt for tilsynsførende. 1

2 Beskrivelse af rammebetingelser for undervisningen (skoleniveau) Pædagogisk-psykologisk rådgivning (fyldestgørende udtalelser på børnene) Eleverne visiteres af Frederikssund PPR til Slotsskolen. Der foretages revisitation en gang om året af PPR. Undervisningsbeskrivelse (antal børn, undervisningssted, antal lærere, leder) Slotsskolen er normeret til 16 elever. 13. august er der indskrevet 15 elever fra 2. kl. til og med 7. kl. Desuden er der to elever, som modtager dansk som 2. sprog, sprogklasse. Der er ansat 3 lærere, 3 skolepædagoger samt en skoleleder, som underviser deltids. Eleverne har hjemklasse med deres bogruppe i dansk og matematik, derefter undervises de i grupper efter fag og klassetrin. Gruppe størrelse er typisk 6-7 elever. Slotsskolen har lokaler i Slotsgården 22 med klasselokaler og grupperum, desuden har vi lokaler i Slotsgården 19 til kreative aktiviteter, hjemkundskab og musik. Vi har adgang til gymnastiksal to gange om ugen og have/bålhus til naturaktiviteter. Samarbejdsrelationer - tilknyttet skole (tæt samarbejde ved prøveafholdelse, lærersamarbejde, adgang til skolebibliotek, faglokaler mv.) Slotsskolen har aftalt samarbejde med Jægerspris skole ved afvikling af prøver og evt. sparring. Der er aftalt samarbejde om adgang til fysik lokale på Jægerspris skolen i dette skoleår. Der er aftale om en ekstern fysiklærer til at sørge for forsøg og aktiviteterne i faget. Slotsskolen bliver rådgivet af læsekonsulenten i Frederikssund kommune. Særlig undervisningsmæssig service (efteruddannelsesmuligheder, deltagelse i skoleledermøder mv.) Skoleleder har tidligere deltaget i netværk i Frederikssund kommunes special tilbud, dette netværk er der ikke mere. I dette skoleår er en lærer på efteruddannelse i specialundervisning i dansk med særligt fokus på ordblinde. En af skolepædagogerne deltager i efteruddannelse i narrativ praksis. Skoleleder har i sidste skoleår taget 2 moduler i diplomuddannelse i ledelse. Slotsskolen har sammen med de øvrige afdelinger implementeret anerkendende pædagogik og er vi er i gang med at udvikle vores skriftlighed i forhold til det narrative. Vi har implementeret LP modellen på Slotsskolen, og modellen vil fremover blive brugt på personalemøder og i sagssupervisionen Lærertimer (overholdes minimumstimetallet) 2

3 Lærerne underviser 24 lektioner ugentligt. Minimumstimetallet overholdes og er dokumenteret ved fremsendelse af skemaer for hvert enkelt klassetrin. Der undervises i de respektive fag i Folkeskolens fagrække. Budget til undervisningsmidler Der er et budget på kr til dækning af den daglige drift, som også omfatter undervisningsmidler. Beskrivelse af undervisningens ordning (skoleniveau) A. Beskrivelse af lærere og ledelse Lærernes navne og uddannelse, herunder en beskrivelse af deres eventuelle særlige kursusvirksomhed eller relevante erfaringer Lærer Rolf Larsen: Uddannet Linjefag i dansk, engelsk, billedkunst og historie. Ansat 2004 på Slotsskolen. Anne Mai Skjødt Pedersen: Uddannet 1983 dansk og håndarbejde. Har været lærer i folkeskolen fra 1983 til Herefter ansættelse på Slotsskolen. Har gennemført afgangsprøver i engelsk, tysk, hjemkundskab. Jane Langkilde Lillemose: Uddannet 1984, linjefag musik, dansk og specialundervisning. Uddannelse som læsevejleder og tester DPU Lise Radl: Uddannet pædagog og uddannelse som sølvsmed. Projektdesign uddannelse. Special kompetencer: design og metal arbejde. Majken Brink: Uddannet pædagog Thomas Sørensen: Uddannet pædagog og smed. Uddannet sløjdlærer. 1 årig systemisk familie terapeut uddannelse i systemisk metode. Lederens navn og funktion samt uddannelse og kvalifikationer. Skoleleder Ann-Sofi Johansen, Uddannet lærer 1984 dansk, engelsk og specialundervisning. Uddannet familieterapeut fra Den sociale Højskole. 1-årig Systemisk lederuddannelse fra MacMann Berg, 3 moduler i Diplom uddannelse i ledelse; Forandringsledelse, Ledelse og medarbejdere, Det personlige lederskab. Har arbejdet som lærer i folkeskolen i 7 år, derefter i en bred vifte af specialundervisning, rådgivning og behandling. 3

4 B. Beskrivelse af undervisning Individuelle undervisningsplaner, indeholdende undervisningstid og -forløb Hver elev har sin egen undervisningsplan med udgangspunkt i elevens faglige niveau. Udarbejdes 2 gange årligt. Der udarbejdes årsplaner med beskrivelser af de faglige områder, eleven skal arbejde med. Beskrivelse af fagenes gennemførelse Timetallet for den enkelte elev er minimumstimetallet eller derover. Der er fremlagt skema for hvert enkelt klassetrin som dokumentation for elevernes timetal. Der gennemføres emnedage/turdage med praktiske og kreative aktiviteter. Der indlægges tværfaglige perioder. De ældste elever arbejder med små projekter. IT integreres i fagene, hvor det er muligt. Eleverne gennemfører de respektive nationale tests. Skolen vægter højt at forberede og vejlede eleverne i gennemførelse af de nationale tests. Nogle elever har ifølge skolens ledelse en testscore, som er lavere end skolen forventer. Ifølge skolelederen tilskrives det emotionelle vanskeligheder, hvor eleven eksempelvis ikke kan overføre viden til en ny kontekst, eller eleven pga. oppositionelle vanskeligheder ikke vil indgå samarbejde i testsituationen, men gør det på sin egen måde og derved ikke får vist sin faglige viden, færdigheder og resurser. Dispensationer eller afvigelser, kollektive undervisningssituationer, undervisning gennemført på lokalskolen. Skolen har en gruppe 7. klasseelever, som i dette skoleår skal have deres fysiktimer i et fysiklokale på Jægerspris skole. Skolelederen har et ønske om, at de af eleverne, som er i stand til at modtage fysikundervisningen i en almindelig folkeskoleklasse skal have dette tilbud i 8. klasse. Beskrivelse af undervisningsmidler, herunder it-udstyr. Slotsskolen råder over 16 stationære computere og 2 bærbare computere. Skolen råder over diverse undervisningsprogrammer (Skolepro, Mikroværkstedet) Undervisningsbeskrivelser for elever 4

5 (elevniveau - der foretages stikprøver) A. Logbog Udtalelser om den enkelte elev fra pædagogisk-psykologisk rådgivning, herunder stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialundervisning og muligheder for at blive undervist i en folkeskole. Tilsynsførende har dags dato gennemgået revisitationsvurderinger for 9 elever. Alle 9 vurderinger beskriver, hvilke særlige vanskeligheder hver enkelt elev har - og som hindrer eleven i at kunne modtage undervisning i en almindelig folkeskole. Alle 9 elever revisiteres til vidtgående specialundervisning. B. Undervisningsstedets notater om den enkelte elevs undervisning Særlige bemærkninger om den enkelte elevs undervisningsbehov Alle skolens elever har et særligt undervisningsbehov begrundet i nogle forskellige vanskeligheder. Hver enkelt elev undervises i overensstemmelse med dette undervisningsbehov. Alle elever har sin egen arbejdsplads med arbejdsbord, pc er, egne undervisningsmaterialer, egen opslagstavle. Undervisningens forløb og fremgang, herunder evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og undervisningssituationer Tilsynsførende har orienteret sig i skolens årpslaner for 4-6. klassetrin. Der er udarbejdet årsplaner for hele fagrækken. Årsplanerne er målrettet den enkelte elev, eller en mindre gruppe af alderssvarende elever. De gennemgåede årsplaner er velbeskrevne og udførlig. De fleste af årsplanerne indeholder en udførlig beskrivelse af det faglige stof, eleven skal arbejde med i hver enkelt uge. Årsplanerne dokumenterer, at der planlægges en undervisning, der skal kunne stå mål med Folkeskolens undervisning. Tilsynsførende har gennemgået individuelle undervisningsplaner for 4 udvalgte elever, en elev fra 2. kl., 5. kl., 7. kl. og sprogklassen. De gennemgåede undervisningsplaner er meget udførlige. Undervisningsplanerne beskriver : sociale kompetencer/personlige kompetencer/faglige kompetencer. Hver undervisningsplan beskriver elevens status. Der er en udførlig evalueringsbeskrivelse og en oplistning af anvendte undervisningsmaterialer, samt en beskrivelse af mål for den kommende periode. Der er 5

6 beskrivelser for hvert enkelt fag. De undervisningsplaner, tilsynsførende har gennemlæst, er meget udførlige og velbeskrevne, og dokumenterer, at planlægningen af undervisningen tager sig udgangspunkt i elevens aktuelle faglige niveau og beskriver en relevant faglighed og progression i forhold til elevens niveau. Det fremgår af undervisningsplanerne, at test anvendes systematisk og kontinuerligt som evalueringsredskab. Ligeledes fremgår det, at eleverne deltager i de nationale tests. Dokumentation for undervisningen Der er fremlagt skema for hvert enkelt klassetrin til dokumentation for undervisningen. Særlige hjælpemidler eller metoder. C. Handleplan for undervisningen Det bør blandt andet fremgå af handleplanen, hvorfor undervisningen ikke kan foregå på den lokale folkeskole. De gennemgåede undervisningsplaner indeholder alle beskrivelser af hver enkelte elevs særlige udfordringer og beskrivelse af, hvorledes der arbejdes med disse særlige udfordringer indenfor rammerne af den daglige undervisning. Fælles for de undervisningsplaner, tilsynsførende har læst igennem er, at hver enkelt elev har behov for at blive undervist i et lille, overskueligt og velstruktureret miljø med kontinuerlig meget tæt kontakt til få voksne og med en undervisningsplan, der er helt målrettet den enkelte elev. Disse elever er derfor ikke i stand til at indgå i folkeskolens større faglige læringsfællesskab. Tilsynsbesøg Fra forrige tilsyn (dato, bemærkninger, rådgivning og vejledning, henstillinger samt eventuel indberetning eller aftaler om opfølgning) Intet. Dato, bemærkninger, rådgivning og vejledning, henstillinger samt eventuel indberetning eller aftaler om opfølgning Tilsynsførendes vurdering sker på baggrund af overværet undervisning, gennemlæsning af et udsnit af årsplaner og undervisningsplaner, gennemlæsning af et udsnit af revisitationsvurderinger samt gennemgang af skolens indberetningsskemaer. Det er tilsynets vurdering, at skolens personale planlægger og gennemfører en undervisning, der kan stå mål med folkeskolens undervisning. 6

7 Det er tilsynets vurdering, at antallet af indberetninger vedr. fysisk magtanvendelse dokumenterer, at personalet har gode konflikthåndteringsredskaber, som minimerer antallet af konflikter, der afsluttes med fysisk magtanvendelse. Denne vurdering underbygges af det anerkendende undervisningsmiljø, som tilsynsførende har været tilskuer til. Skoleleder og tilsynsførende har aftalt, at vi på næste tilsynsbesøg vil lave nærmere aftale om elevers deltage i fysikundervisningen på Jægerspris skole i næste skoleår. 7

8 Tilsynsrapport vedr. Dato: Tilsynsførendes underskrift Der er vedlagt kommentarer: JA NEJ Dato: Skoleleders underskrift: Den underskrevne tilsynsrapport fremsendes elektronisk til skolen og til skoleforvaltningen i Frederikssund Kommune. 8

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Tilsyn med friskoler og private grundskoler

Tilsyn med friskoler og private grundskoler OMRÅDER AMAGER Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune Artillerivej 126, 6. sal Tlf.: 32687428 Tilsyn med friskoler og private grundskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse:

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 03-10-2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170380

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere