Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer"

Transkript

1 Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer Strukturerede obligationer har de seneste år påkaldt sig stor opmærksomhed. Antallet af udstedelser er steget kraftigt, men samtidig er produkternes kompleksitet fra adskillige sider blevet kritiseret. 2 Produkternes komplekse afkastog risikostruktur er imidlertid også et problem for den udsteder, som ved indgåelse af derivatkontrakter forsøger at afdække den med obligationsudstedelsen forbundne eksponering. Praksis viser, at dokumentationen af sådanne kontrakter ofte er mangelfuld og i realiteten ikke giver udstederen den tilsigtede risikoafdækning. Denne artikel vil blandet andet gennemgå den typiske struktur i dokumentationen af derivatkontrakter samt diskutere en række problemstillinger og faldgruber forbundet med risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer. Strukturerede obligationer som fundinginstrument Den eksponering, som en udsteder af strukturerede obligationer har, adskiller sig væsentlig fra eksponeringen under udstedelsen af traditionelle (fast- eller variabelt forrentede) obligationer. Selvom ingen egentlig definition findes, forstås ved strukturerede obligationer typisk et produkt bestående af en (nulkupon)-obligation og et eller flere afledte finansielle instrumenter (derivater), hvor afkastet på produktet afhænger af udviklingen i derivatkontrakternes værdi. 3 Det centrale element i strukturerede obligationer er de indbyggede derivater (hvilket for eksempel kan være call-optioner, putoptioner eller rente/valutaswaps med mere eller mindre eksotiske features), som anvendes til at give investorerne eksponering til forskellige udviklinger (stigninger, fald, begrænsede stigninger/fald) i værdien af de pågældende underliggende aktiver (for eksempel renter, aktier, råvarer eller indekser). Investorernes upside (og udstederens risiko) i form af løbende renteafkast og betaling ved udløb af obligationen vil afhænge af værdiudviklingen i de aktiver, som obligationens derivatkontrakter relaterer sig til. 4 Motivet bag udstedelsen af strukturerede obligationer er imidlertid sjældent, at udstederen ønsker at være eksponeret til de markedsudviklinger, som obligationernes renteafkast og indløsningskurs er relateret til. Udstederen vil derimod typisk anvende udstedelsen som et led i sin fundingstrategi og forsøge at begrænse sin reelle eksponering under obligationsudstedelsen til alene at vedrøre udviklingen i en nærmere bestemt referencerente, eksempelvis LIBOR, eventuelt plus/ minus et spread. En sådan risikoafdækning ( hedging ) kan foretages ved, at udstederen indgår en swap med enten arrangøren eller tredjemand, således at udstederens reelle fundingomkostninger kommer til at afhænge af udstederens betalingsforpligtelser under swappen, jf. nærmere nedenfor, og udstederen vil ofte betinge obligationsudstedelsen af, at denne kan risikoafdækkes. Udstedelsen af strukturerede obligationer har således ofte blot til formål at skabe et attraktivt bytteobjekt med henblik på efterfølgende indgåelse af en swap. 5 Af advokatfuldmægtig Kim Jensen og advokat Birgitte Schøtt Knudsen, Plesner 1 Anvendelse af swaps til risikoafdækning En swap er en gensidigt bebyrdende derivatkontrakt, der indebærer, at kontraktens parter på de i kontrakten fastsatte betalingsdage udveksler nærmere bestemte pengestrømme. 16 Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer

2 Hvis en udsteder af strukturerede obligationer ikke ønsker at være eksponeret til forpligtelserne under obligationsudstedelsen, kan udstederen indgå en swap, således at de beløb, udstederen modtager i henhold til swappen, svarer til de beløb, som udstederen skal betale under obligationsudstedelsen. De beløb, som udstederen løbende skal betale modparten under swappen, kan for eksempel være aftalt til 3 Months LIBOR plus/minus et spread. Indgåelse af en sådan swap vil i realiteten begrænse udstederens risiko under obligationsudstedelsen til det beløb, som udstederen skal betale under swappen (LIBOR plus/ minus spread), idet øgede udbetalinger under obligationsudstedelsen vil blive modsvaret af tilsvarende indbetalinger under swappen. 6 Obligationsudstederens swapmodpart vil navnlig under større MTN-programmer typisk være arrangøren, og det vil ofte fremgå af arrangøraftalen, at arrangøren er forpligtet til under hver udstedelse at stille et risikoafdækningsarrangement til rådighed for udstederen. Dokumentation af derivatkontrakter Erfaringen viser imidlertid, at det kontraktsmateriale, der skulle tilvejebringe afdækningen af udstederens eksponering under obligationsudstedelsen swappens dokumentation ofte er yderst mangelfuldt. Problemerne opstår, når de vilkår, der er gældende for obligationsudstedelsen, ikke tilstrækkeligt præcist er afspejlet i swapkontrakten, og kan i værste fald medføre, at udstederen på en rentebetalingsdag under obligationsudstedelsen eller ved obligationernes udløb modtager et mindre beløb under swappen end forudsat eller modtager betalingen for sent, således at risikoafdækningen ikke er effektiv. Hvor større og/eller udenlandske swapmodparter og arrangører er involveret, vil dokumentationen af swappen nærmest undtagelsesfrit blive foretaget ved hjælp af dokumenter publiceret af International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA), som er en brancheorganisation for deltagerne i markedet for over-the-counter (OTC) derivater. 7 Typisk vil obligationsudstederen og swapmodparten således indgå en ISDA Master Agreement, som er en bilateral rammeaftale for indgåelse af derivattransaktioner. Rammeaftalen fastlægger de vilkår, der er gældende mellem parterne ved indgåelse og opfyldelse af derivattransaktioner og fastsætter blandt andet en række misligholdelsesgrunde og beføjelser. ISDA Master Agreement består af en fortrykt del samt et Schedule, hvori parterne skal træffe nogle forskellige valg og i øvrigt kan fravige vilkårene i den fortrykte del. 8 De konkrete derivattransaktioner, som parterne vil indgå under deres ISDA Master Agreement, skal dokumenteres ved hjælp af en bekræftelse, som vil (1) være benævnt Confirmation, (2) henvise til den indgåede ISDA Master Agreement og (3) benævne den pågældende derivattransaktion som en Transaction. En bekræftelse/confirmation vil indeholde derivattransaktionens økonomiske vilkår (løbetid, betalingsdatoer, beregning af beløb, rentesatser, rentekonvention m.v.) og vil derudover ofte inkorporere et eller flere definitionssæt. 9 For at lette udarbejdelsen af Confirmations har ISDA således udgivet en række definitionssæt, der relaterer sig til enten derivattransaktioner generelt eller alene mere specifikke derivattyper (eksempelvis aktiederivater eller råvarederivater). En Confirmation kan herefter skrives forholdsvist kortfattet, idet parterne kan anvende termer defineret i det inkorporerede definitionssæt. Derudover indeholder definitionssættene også mere mekaniske bestemmelser, der i tilfælde af, at parterne i deres Confirmation har glemt at træffe beslutning om et for den pågældende derivattype centralt vilkår går ind og udfylder hullet i bekræftelsen ved hjælp af en række fall back -bestemmelser. Det er en central mekanisme ved ISDA s dokumentation, at ISDA Master Agreement og alle Confirmations er én samlet aftale. Vil man fastlægge indholdet af en derivatkontrakt dokumenteret under ISDA s dokumenter, skal man altså undersøge indholdet af både ISDA Master Agreement (inklusiv Schedule), den pågældende Confirmation samt de indkorporerede definitionssæt. 10 Manglende forståelse for denne flerlagede aftalestruktur samt måske især manglende fortrolighed med de ofte særdeles omfattende definitionssæt bærer formentlig en del af skylden for, at risikoafdækningen under udstedelsen af strukturerede obligationer ikke altid kommer til at fungere efter hensigten. Grundlæggende risikoafdækning hvad skal man sikre sig? 11 Kernen i en effektiv risikoafdækning er at sikre, at enhver potentiel forpligtelse for obligationsudstederen til at foretage en udbetaling under obligationsudstedelsen er afspejlet i swappens dokumentation, således at en udbetaling under obligationsudstedelsen altid resulterer i en tilsvarende (og samtidig) indbetaling under swappen. 12 Strukturerede obligationer kan være udstedt under forskellige retlige rammer, og alt afhængig af disse vil obligationsudstederens betalingsforpligtelser og de øvrige obligationsvilkår for eksempel være fastlagt Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer 17

3 i det pågældende prospekt, Final Terms (udstedelser under EMTNprogrammer), Pricing Supplements (udstedelser under USMTN-programmer) eller det tilknyttede informationsmateriale (ved udbud, der er undtaget prospektpligt). Betalingsforpligtelserne fastlagt i obligationsvilkårene afspejles mest hensigtsmæssigt i swappen via den Confirmation, der knytter sig til den pågældende swap. Parterne vil heri næsten altid inkorporere 2006 ISDA Definitions, som indeholder en række definitioner og fall back-bestemmelser til derivattransaktionens flydende ben typisk udsteders løbende betaling af eksempelvis LIBOR plus/minus et spread. I det følgende forudsættes det, at parterne har inkorporeret 2006 ISDA Definitions. 13 Centralt i en effektiv risikoafdækning er, at betalingsdatoerne (Payment Dates) i swappens Confirmation svarer nøjagtigt til betalingsdatoerne under obligationsvilkårene. Udover at fastslå på hvilke dage, udveksling af pengestrømme under swappen skal ske, benyttes betalingsdatoerne i swappen også til at fastlægge beregningsperioderne (Calculation Periods), idet en beregningsperiode vil gå fra én betalingsdato til den næste (idet første beregningsperiode dog vil gå fra swappens startdato (Effective Date) til første betalingsdato, ligesom sidste beregningsperiode vil gå fra den sidste betalingsdato til swappens ophørsdato (Termination Date)). 14 Svarer swappens betalingsdatoer, startdato og ophørsdato ikke til de i obligationsvilkårene fastsatte, vil beregningsperioderne og dermed sandsynligvis størrelsen af det beløb, obligationsudstederen skal modtage fra sin swapmodpart under swappen, ikke svare til det beløb, udstederen skal betale under obligationsudstedelsen. Selvom der umiddelbart synes at være symmetri mellem de pågældende datoer i obligationsvilkårene og swappen (eventuelt fordi datoerne begge steder er angivet som en række konkrete datoer, således at betalingsdatoerne eksempelvis er den 28. marts hvert år i obligationernes/swappens løbetid) skal man sikre sig, at datoerne flyttes på ensartet vis, hvis en betalingsdato viser sig at falde på en dag, hvor bankerne ikke er åbne og betalinger således ikke kan overføres. Til det formål opererer finansmarkederne med en række konventioner (Business Day Conventions), der anviser, hvorledes betalingsdatoer skal fastlægges, hvis de falder på en dag, hvor bankerne ikke er åbne. Konventionen i swappen skal selvfølgelig svare til konventionen under obligationsvilkårene. Udstederen skal være opmærksom på, at anføres swappens Business Day Convention ikke positivt i den pågældende Confirmation, vil inkorporeringen af 2006 ISDA Definitions medføre, at fall back-konventionen er Modified Following (for så vidt angår swappens flydende ben ), dvs. at betalingsdatoen under swappen flyttes fremad til den næstkommende dag, hvor bankerne er åbne, med mindre denne dag falder i en senere måned, i hvilket fald betalingsdatoen flyttes bagud til den tidligste dag, hvor bankerne er åbne. Udover at sikre, at betalingsdatoerne og beregningsperioderne altid stemmer overens, skal udstederen også være opmærksom på obligationsvilkårenes rentekonvention (Day Count Fraction), der fastlægger det antal dage, der benyttes som basis for renteberegninger. Markedet har gennem flere år været præget af, at forskellige organisationer har anvendt definerede termer (eksempelvis Actual/Actual) i forskellige betydninger, og et begreb i obligationsvilkårene svarer således ikke nødvendigvis materielt til det tilsvarende begreb under 2006 ISDA Definitions. Førtidig indløsning af obligationer og terminering af swap Dokumentation af risikoafdækning under obligationsudstedelser skal også tage højde for, at obligationsinvestorerne i visse situationer vil kunne kræve førtidig indfrielse af obligationerne, for eksempel i tilfælde af væsentligt ændrede skatteforhold eller udstederens misligholdelse af sine forpligtelser under obligationsprogrammet. Herudover kan der være aftalt særlige vilkår for eventuel tidlig indfrielse af obligationerne, hvilket i givet fald bør afspejle sig i swappen. Såfremt udsteder kommer i en situation, hvor obligationsinvestorerne kan kræve førtidig indfrielse af obligationerne, eksempelvis på grund af udsteders misligholdelse af obligationsvilkårene, vil udsteders adgang til at modtage betalinger under swappen svarende til forpligtelserne over for obligationsindehaverne afhænge af, om der er aftalt særlige vilkår for tilsvarende førtidig terminering af swappen. Hvis der ikke er aftalt en særlig procedure for tidlig terminering af swappen, har udsteder som udgangspunkt intet krav på at kunne lukke swappen ned. En terminering vil dog (så godt som) altid kunne aftales med swapmodparten, men prissætningen af swappen vil naturligvis være påvirket af, at det er udsteder, der ønsker terminering, og det beløb, der måtte blive udvekslet mellem udsteder og swapmodparten vil ikke nødvendigvis svare til det beløb, der skal betales til obligationsindehaverne. En anden situation, der vil kunne medføre manglende overensstemmelse mellem obligationsvilkår og swapvilkår, er, hvis obligationerne udløber automatisk, når det underliggende aktiv, eksempelvis en aktiekurs, når et bestemt niveau. Hvis et sådan vilkår er indeholdt i obligationsvilkårene, bør det være afspejlet præcist i swappen. Udsteder skal således sikre sig, at der er fuldstændig parallelitet mellem blandt andet det niveau for aktiekursen, der udløser henholdsvis udløb af obligationerne og terminering af swappen, ligesom tidspunktet, kilden 18 Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer

4 til og metoden for aflæsning af aktiekursens niveau skal være identisk under begge vilkår. Udsteder har yderligere risici at tage i betragtning, når det gælder konstruktion af en effektiv hedge, herunder eksempelvis risikoen for, at der opstår en misligholdelse under parternes ISDA Master Agreement, enten fra udsteders eller swapmodpartens side, som medfører, at samtlige udestående transaktioner (Transactions) under aftalen termineres og nettoafregnes mellem parterne. Dette vil resultere i, at udsteder umiddelbart står uden risikoafdækning under den aktuelle obligationsudstedelse, men hvis modparten er den misligholdende part, vil udsteder betinget af swapmodpartens betalingsevne i teorien blive godskrevet det beløb, som det vil koste at indgå en tilsvarende swap i markedet. Mange af de problemstillinger, der kan opstå som følge af førtidig indfrielse af obligationerne eller tidlig terminering af swappen, lader sig kun vanskeligt løse gennem specifikke bestemmelser i swap-dokumentationen. Visse af situationerne eksempelvis risikoen forbundet med obligationsindehavernes krav om førtidig indfrielse på grund af udsteders misligholdelse vil dog kunne håndteres gennem en kombination af omhyggelig formulering af obligationsvilkårene og nøje tilpasning hertil af swappen. Regulering af værdien af de underliggende aktiver I tillæg til ovennævnte hedgingproblemer rummer udstedelse af strukturerede obligationer den ekstra dimension, at de indbyggede derivaters underliggende aktiver kan blive udsat for en række begivenheder, der har væsentlig betydning for fastlæggelsen af obligationernes værdi. I det følgende har vi eksemplificeret en række problemstillinger, som kan opstå ved indgåelse af derivataftaler, hvor det underliggende aktiv er en aktie eller en kurv af flere aktier. 15 Der er tre hovedkategorier af problemstillinger, som vil kunne opstå i relation til aktiederivater: Forstyrrelse på markedet på tidspunktet for aflæsning af det underliggende aktivs værdi (Disruption Events, jf ISDA Equity Derivatives Definitions) Behov for justeringer af det underliggende aktivs værdi (Adjustments, jf ISDA Equity Derivatives Definitions); Ekstraordinære begivenheder, som påvirker det underliggende aktiv (Extraordinary Events, jf ISDA Equity Derivatives Definitions) 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions er et definitionssæt udarbejdet med særligt henblik på dokumentation af aktiederivater og indeholder en række definitioner og fall back-bestemmelser møntet på blandt andet ovennævnte problemstillinger. En swap-confirmation, der skal dokumentere en aktiederivatkontrakt eller afdække udsteders markedsrisiko under udstedelse af strukturerede obligationer relateret til aktier, vil nærmest standardmæssigt inkorporere 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions. Definitionssættet indeholder blandt andet en fall back-bestemmelse, der regulerer spørgsmålet om, hvordan parterne skal forholde sig, hvis de relevante børser, hvorpå den underliggende aktie handles, uventet holder lukket den dag, værdien af aktien skal aflæses. Derudover lægger 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions op til, at parterne i swappens Confirmation træffer beslutning om, hvorledes swappen skal påvirkes, hvis der indtræder en begivenhed, som har en udvandende eller koncentrerende effekt på den underliggende aktie. Ved at skrive Calculation Agent ud for punktet Adjustment i swappen, vil parterne via inkorporeringen af 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions have truffet beslutning om, at der i for eksempel tilfælde af en betydelig og uventet udlodning af ekstraordinær dividende på aktien vil blive truffet en afgørelse af beregningsagenten (Calculation Agent) om, hvorvidt dividenden konkret har en udvandende effekt på swappens værdi (og, hvis dette er tilfældet, at beregningsagenten skal beslutte, hvordan vilkårene for swappen skal reguleres for at neutralisere effekten). Endelig bør parterne i swappen ved hjælp af 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions have tilvalgt vilkår, der afgør, hvordan de skal forholde sig, hvis der indtræder en ekstraordinær begivenhed, som eksempelvis en fusion mellem det selskab, der har udstedt den underliggende aktie, og et andet selskab. Parterne kan i den forbindelse eksempelvis have besluttet, at det fortsættende selskabs aktier for fremtiden skal være afgørende for swappens værdiudvikling, eller at swappen simpelthen termineres. For at sikre en effektiv hedge vil swappens vilkår skulle svare til obligationsvilkårene. Da obligationsvilkårene imidlertid ikke inkorporerer 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions, vil det kræve store overvejelser og omhyggelig udarbejdelse af obligationsvilkårene, hvis det skal sikres, at alle de konsekvenser, som følger af de i swappen inkorporerede 2002 ISDA Equity Derivatives Definitions, også er gældende under obligationsudstedelsen. Den omvendte fremgangsmåde, hvor der tages udgangspunkt i vilkårene for obligationen, er set fra obligationsudsteders side at foretrække, idet swapmodparten dog ofte vil gøre modstand mod at fravige de velkendte standardiserede metoder til dokumentation af swaps, jf. nærmere herom næste kapitel. Såfremt der ikke opnås parallelitet mellem vilkårene, risikerer udsteder at komme i en situation, hvor en fusion mellem udsteder af den underliggende aktie og et andet selskab eksempelvis betyder, at swap- Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer 19

5 pen skal lukkes ned ifølge swapvilkårene, mens obligationsindehaverne stadig har krav på, at obligationernes endelige afkast beregnes på baggrund af værdien af aktien i det fortsættende selskab og i så fald har udsteder ikke længere en afdækning af risikoen under obligationsudstedelsen. Genveje til effektiv risikoafdækning? Trods ovennævnte problemstillinger er det faktisk muligt at udarbejde ganske simple Confirmations, der effektivt afdækker udstederens eksponering under udstedelser af strukturerede obligationer. Der er for eksempel intet til hinder for, at parterne slavisk kopierer teksten fra obligationsvilkårene over i swappens Confirmation, således at ordlyden i Confirmation kommer til at svare til ordlyden i obligationsvilkårene. Anvendes denne fremgangsmåde, synes det umiddelbart overflødigt at inkorporere definitionssæt i swappens Confirmation, men definitionssættene indeholder udover definitioner som nævnt også forskellige fall back-bestemmelser, der går ind og udfylder Confirmations, hvis parterne har glemt at tage stilling til et vigtigt forhold. Det er således ikke overflødigt at inkorporere eksempelvis 2006 ISDA Definitions i en Confirmation, selvom teksten i den pågældende Confirmation er skrevet af efter obligationsvilkårene. For at undgå problemer afstedkommet ved, at begreber fra obligationsvilkårene viser sig at være et definerede begreber i henhold til det inkorporerede definitionssæt, bør den pågældende Confirmation anføre, at definitionssættets bestemmelser skal vige for den pågældende Confirmations bestemmelser i tilfælde af uoverensstemmelser, dvs. hvor et defineret begreb umiddelbart ville betyde noget forskelligt i Confirmation henholdsvis definitionssættet. Man kunne for eksempel skrive følgende i sin Confirmation: In the event of any inconsistency between the 2006 ISDA Definitions and this Confirmation, this Confirmation will prevail. Ovennævnte løsning er dog ikke ideel dels kan obligationsvilkårene være forfattet på et andet sprog (som dansk) end swap-dokumentationen (som er engelsk), dels kan 2006 ISDA Definitions udfyldende rolle medføre en retsvirkning under swappen, som ikke genfindes i obligationsvilkårene. En anden enkel men effektiv fremgangsmåde ved risikoafdækning under obligationsudstedelser er at definere termerne i swappens Confirmation gennem henvisning til de tilsvarende termer i obligationsvilkårene, således at swappens betalingsdatoer eksempelvis defineres som de til enhver tid værende betalingsdatoer under obligationsudstedelsen XYZ. Ved denne fremgangsmåde skal man være opmærksom på, at beregning af renter og indløsningskurs under obligationsvilkårene foretages i relation til den enkelte obligation, dvs. beregner det beløb, obligationsejerne er berettiget til pr. obligation. Swappen skal derimod afdække udstederens risici i forhold til hele udstedelsen, og man skal således sikre, at de relevante beløb under obligationsvilkårene ganges op med antallet af udstedte obligationer. En swap-confirmations angivelse af det beløb, udstederen skal modtage ved obligationernes/swappens udløb (Final Exchange Amount), kan for eksempel beskrives således (idet vi i dette eksempel antager, at swappen skal afdække en obligationsudstedelse under et EMTNprogram): Final Exchange Amount means: the Final Redemption Amount (as defined in the Final Terms dated XX/YY 2008 relating to the 13.5% Enhanced Yield Securities Linked to the Common Stock of XYZ issued by the Counterparty pursuant to its US$50,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme (the Notes )) x Aggregate Nominal Amount (as defined in the Notes) / Specified Denominations (as defined in the Notes). I praksis modsætter mange swapmodparter sig imidlertid sådanne forenklede Confirmations. Problemet er ofte, at obligationsudstedelsen og swappen bliver anset for to uafhængige transaktioner, og navnlig i de tilfælde, hvor swapmodparten ikke er den samme som arrangøren af obligationsudstedelsen, vil manglende fortrolighed med udstederens obligationsprogram og den konkrete udstedelse betyde, at en mere traditionel Confirmation vil blive foretrukket. Selv i de tilfælde, hvor arrangøren og swapmodparten er den samme, kan der opstå vanskeligheder, idet struktureringen af obligationsudstedelsen og swappens dokumentation typisk foretages af to forskellige afdelinger i banken (som af organisatoriske og/eller geografiske grunde ikke nødvendigvis arbejder sammen i det daglige), hvorfor swapmodpartens back office vil foretrække at skrive en Confirmation fra bunden. Selvom swapmodparten er uvillig til at lave specifikke henvisninger til obligationsvilkårene i swappens Confirmation, vil udstederen med fordel kunne forsøge at få inkluderet en generel henvisning til obligationsudstedelsen, hvori formålet med swappen præciseres. Den pågældende Confirmation kunne for eksempel have en indledning, der fastslog at parterne er enige om, at swappen relaterer sig til obligationsud- stedelsen XYZ, at formålet med swappen er at afdække udstederens eksponering under obligationsudstedelsen, at alle betalinger/leveringer af værdipapirer/råvarer under obligati- onsudstedelsen skal resultere i en tilsvarende og rettidig betaling/ 20 Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer

6 levering til udstederen under swappen, at alle bestemmelser i swappen, der ville resultere i, at swapmodpartens forpligtelser ikke ville medføre en effektiv risikoafdækning for udstederen, skal fortolkes således, at en effektiv risikoafdækning etableres, og at swappens bestemmelser skal vige for obligationsvilkårene i tilfælde af uoverensstemmelser. En sådan bestemmelse vil af og til være nemmere for swapmodparter at acceptere end en række specifikke henvisninger til obligationsvilkårene. Selvom swappens Confirmation er opbygget gennem en række specifikke henvisninger til termerne i obligationsvilkårene, bør udstederen ved meget komplekse strukturerede obligationer altid for at fange utilsigtede uoverensstemmelser og forglemmelser overveje at helgardere sig ved tillige at inkludere ovenstående generelle henvisning til obligationsvilkårene. I de tilfælde, hvor arrangøren og swapmodparten er den samme og under både obligationsudstedelsen og swappen skal fungere som beregningsagent (Calculation Agent), bør udsteder i tillæg til eventuelle calculation agent-kontrakter mellem parterne overveje at få indført en bestemmelse i swappens Confirmation, der forpligter arrangøren/swapmodparten/beregningsagenten til at foretage beregninger og justeringer under obligationsudstedelsen og swappen på en sådan måde, at udstederens eksponering under obligationsudstedelsen i videst mulige omfang afdækkes under swappen. Beregner beregningsagenten under obligationsudstedelsen obligationernes indløsningskurs til USD 78.75, vil beregningsagenten altså være forpligtet til at lægge dette tal til grund ved beregning af det beløb, som udstederen ved obligationernes udløb skal modtage i henhold til swapkontrakten. For at sikre en gunstig forhandlingsposition ved indgåelsen af swappens dokumentation, bør udstederen altid forsøge at få indført allerede i swappens term sheet, at formålet med swappen er at afdække udstederens eksponering under obligationsudstedelsen XYZ. Noter 1 Kim Jensen og Birgitte Schøtt Knudsen arbejder i Plesners afdeling for bank- og finansieringsret og beskæftiger sig primært med derivater, strukturerede produkter og kollektive investeringsordninger. 2 Se for eksempel Anne-Sofie Reng Rasmussen: Indekserede obligationer, publiceret i Nationalbankens kvartalsoversigt for andet kvartal 2007, og Hanne Arentoft: Bank betaler erstatning efter dårlig rådgivning, lagt på Business.dk den 26. juni Se nærmere om definition og opbygning af strukturerede obligationer i Søren Plesner: Strukturerede produkter værdiskabelse gennem kreativ og ansvarlig finansiel ingeniørkunst?, Finans/Invest 4/07, s. 11ff; Frank J. Fabozzi m.fl.: Introduction to Structured Finance, John Wiley & Sons, 2006, s. 194ff og Moorad Choudhry: Corporate Bonds and Structured Financial Products, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004, s. 238ff. 4 Investorerne vil ikke nødvendigvis kunne se denne strukturering af produktet i obligationsvilkårene, idet deres rettigheder (krav på betaling i nærmere bestemte tilfælde), typisk vil være beskrevet uden direkte henvisning til de underliggende derivatkontrakter, ligesom enten renteafkast eller betaling ved obligationens udløb også kan være fastsat på forhånd. 5 I praksis hænger obligationsudstedelsen og indgåelse af swappen tæt sammen, idet det ofte vil være udstedelsens arrangør (når denne er forskellig fra udstederen), som er udstederens modpart på swappen. 6 Udstederen har selvfølgelig en kreditrisiko på sin swapmodpart. Hvis swapmodparten ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser under swappen, er udstederens risikoafdækning ikke effektiv. 7 ISDA s dokumentation bruges dog også i meget vidt omfang ved danske udstedelser. 8 Et af formålene med indgåelsen af en ISDA Master Agreement er også at sikre, at parterne i tilfælde af en parts misligholdelse kan gennemføre en nettoafregning af samtlige transaktioner under ISDA en. 9 Definitionssættene kan imidlertid også inkorporeres gennem bestemmelser herom i Schedule. Dette kræver dog nøje gennemtænkte formuleringer, idet inkorporering i Schedule skal tage højde for, at de kommende transaktioner kan vedrøre vidt forskellige derivattyper, således at ikke alle definitionssæt er hensigtsmæssige at inkorporere i forhold til alle slags transaktioner. 10 Konceptet med, at alle Confirmations er en del af den samme aftale, medfører også, at alle transaktioner kan blive termineret i tilfælde af en misligholdelse under en enkelt transaktion. 11 Hovedparten af dette afsnits problemstillinger er også relevante ved risikoafdækning i almindelighed, dvs. ikke blot under udstedelse af strukturerede obligationer. 12 Ved aktie-relaterede obligationer ser man af og til, at obligationen ved udløb skal indløses mod levering af et givent antal af den/de underliggende aktier. I så fald skal denne leveringsforpligtelse under obligationsudstedelsen være afspejlet i swappen. 13 Forgængeren for 2006 ISDA Definitions 2000 ISDA Definitions indeholder stort set de samme grundlæggende definitioner. 14 Forudsat at beregningsperioderne ikke er fastlagt ved brug af begrebet Period End Dates. 15 Lignende problemstillinger kan opstå, hvis det underliggende aktiv er for eksempel råvarer eller udenlandske valutaer. Risikoafdækning under udstedelse af strukturerede obligationer 21

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Når derivatmodparten bliver insolvent 2002 ISDA... 1 Finanstilsynets principielle afgørelser... 4 Ny lov om finansiel stabilitet, herunder forbud

Læs mere

INDSIGT NOVEMBER 2009

INDSIGT NOVEMBER 2009 INDSIGT NOVEMBER 2009 DEN KOMMUNALE ØKONOMI UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Baggrund Det danske samfund, herunder kommunerne, står i disse år over for nogle kolossale økonomiske udfordringer. Mens emner som

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Afdækning af renterisici under låneaftaler... 1 Større åbenhed om Finanstilsynets og de finansielle råds arbejde... 3 Finanstilsynets principielle

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Strukturerede obligationer konstruktion og risikoafdækning... 1 Reglerne om hvidvask bliver strammet... 2 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Ny dom om omstødelse af pant for lån... 1 Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID)... 2 Finanstilsynets principielle afgørelser...

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Indkaldelse til Obligationsejermøde

Indkaldelse til Obligationsejermøde Til ejere af obligationer i serierne PLUS 7 Index Super 2012, PLUS Råvarer Super 2013, PLUS Råvarer 2013, PLUS 7 Index Super 2013 og PLUS Bonusrente 2013 Indkaldelse til Obligationsejermøde På vegne af

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER

LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER LISTE OVER ACCEPTABLE LÅNTYPER Gældende for Energinet.dk August 2014 Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Hvad bør en option koste?

Hvad bør en option koste? Det Naturvidenskabelige Fakultet Rolf Poulsen rolf@math.ku.dk Institut for Matematiske Fag 9. oktober 2012 Dias 1/19 Reklame først: Matematik-økonomi-uddannelsen Økonomi på et solidt matematisk/statistisk

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

ETFS Equity Securities Limited Program for Udstedelse af Short og Leveraged Equity Securities Prospektresumé

ETFS Equity Securities Limited Program for Udstedelse af Short og Leveraged Equity Securities Prospektresumé FINAL TERMS Dated 19 August 2015 ETFS EQUITY SECURITIES LIMITED (Incorporated and registered in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991 (as amended) with registered number 112019) (the Issuer ) Programme

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited

Brochure over særlige risici. Jyske Bank (Gibraltar) Limited Brochure over særlige Jyske Bank (Gibraltar) Limited Indhold Indledning... side 3 Del 1:... side 6 Optioner...side 6 Terminsforretninger og futures...side 12 Strukturerede produkter...side 14 Syntetiske

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Særlige risici ved værdipapirhandel

Særlige risici ved værdipapirhandel Særlige risici ved værdipapirhandel 2 Bemærk Dette informationsskrift er baseret på den tyske brochure Besondere Risiken im Effektenhandel fra Schweizerische Bankiervereinigung, Basel, udgave fra 2008.

Læs mere