Plan for. Kompetenceudvikling Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC"

Transkript

1 Plan for Kompetenceudvikling Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010

2 2

3 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser på skolernes kursusmøde, med B&K s ledere og med konsulenter. Planen retter sig mod kompetenceudvikling for medarbejdere i skoleog institutionsområdet. Der er enighed om behovet for planen set i lyset af ønsket om: høje faglige resultater i skolen høj faglig kvalitet i dagtilbuddene udvikling af anerkendende og inkluderende praksis understøttelse af politisk vedtagne handleplaner, fx læsehandleplanen optimering af de ressourcer, der anvendes til kompetenceudvikling af personalet i institutioner og på skoler. Samtidig er der ved dannelsen af Pædagogisk UdviklingsCenter (PUC) 1. august 2010 skabt forventning om større sammenhæng i pædagogisk udvikling på hele børneområdet. Kompetencestrategien skal medvirke til, at den samlede indsats for kompetenceudvikling af personalet på skole- og daginstitutionsområdet samtænkes, koordineres og styres i forhold til kommunens ønskede udvikling på området. Planen har et flerårigt sigte med prioriterede områder og metoder, som hvert år bliver fastlagt og beskrevet i et katalog for kompetenceudvikling, der udkommer i januar. Evaluering og status udarbejdes hvert år i juni måned, hvorefter der tages stilling til næstfølgende års specifikke kompetenceudvikling for lærere og pædagoger. Samtidig er det et ønske, at Tårnby Kommune med planen tilkendegiver, at kompetenceudvikling er en nødvendig faktor, der også medvirker til lærere og pædagogers motivation, glæde og lyst til fortsat udvikling og engagement i den daglige praksis. Hanne Birkum Oktober

4 Baggrund Hidtil har skole- og institutionsområdet uafhængigt af hinanden tilrettelagt og gennemført efteruddannelses- og kursusforløb for henholdsvis lærere og pædagoger. Konsulenter fra institutionsområdet, PPR og skolevæsenet har varetaget opgaven på hver deres område og efter opgavens art involveret konsulentkolleger samt eksterne instruktører og undervisere. Udbuddet har været forholdsvis stort og alsidigt og har været aftalt med områdernes ledelser. Med etableringen af en fælles forvaltning og med etableringen af PUC er det fremadrettet en fælles opgave at understøtte en fortsat udvikling af lærings- og trivselsbegrebet både i institutionerne og på skolerne og dermed også tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af kompetenceudvikling. Dette sker med baggrund i tidligere års erfaringer og status på pædagogisk udvikling i kommunen samt de aktuelle behov for efter- og videreuddannelse af medarbejdere på skole- og institutionsområdet. Samtidig skal blikket rettes mod evidensbaseret viden om metoder for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger. Status I flere år har konceptet omkring kursusvirksomheden for lærere været koncentreret om 2-4 længerevarende kursusforløb, hvor skolelederne især fremhæver Læseløftkurset og AKTuddannelsen som eksemplariske, idet disse forløb ifølge skolelederne har betydet udvikling på områderne i praksis. Derudover har der været gennemført en række faglige kurser inden for skolens fagområder, der har haft til hensigt at opkvalificere og opdatere lærernes faglighed. De fasedelte kurser anses for udbytterige, men der er behov for højere grad af individuel tilpasning i disse kursers udbud. Skolerne efterlyser desuden lokale udviklingsforløb på egne skoler. Samtidig pointeres det, at skolerne også har behov for at få et særligt fagområde på linjefagsniveau, fx tysk, dækket. Skolerne har formelt uddannede læsevejledere (pd-moduler). Skoleledelserne forventes at have lederuddannelse på diplomniveau. I efteråret 2010 gennemføres et før-skoleleder-kursusforløb. På skoleområdet har konsulenterne givet udtryk for, at en forholdsvis stor procentdel af udbuddet ikke bliver realiseret til ærgrelse for såvel konsulenter som de lærere, der havde fået prioriteret tid til deltagelse på et kursus, som på grund af for få tilmeldinger ikke bliver realiseret. Kursusevalueringerne viser generel tilfredshed med de gennemførte kurser på skoleområdet. Et centralt spørgsmål er, om den opnåede viden på kurset også får en effekt for elevernes læringsudbytte? Ændrer og udvikler læreren sin undervisning efterfølgende eller fortsætter læreren uændret sin praksis efter endt kursusdeltagelse? De lokale evalueringer giver ikke svar på om viden og kunnen fra kursus- og uddannelsesforløb bliver overført til undervisningen. På daginstitutionsområdet har der i flere år været arbejdet med andre former for kompetenceudvikling. Pædagoger tilegner sig med ekstern konsulentstøtte, læring gennem handling, hvor fokus er rettet mod at skabe forandringer gennem projektorienteret praksis og efterfølgende kollegavejledning i egen institution. Formelle uddannelsesforløb er blevet gennemført for sprogvejledere, pædagoger med vejleder- og støttefunktion, ligesom områdets ledere er i gang med diplomuddannelse. Kursusforløb vedr. naturambassadører og pædagogiske læreplaner er iværksat. 4

5 Det er et ønske at få uddannet ca. 10 medarbejdere på klubområdet til at varetage en forebyggende indsats. Konklusion På kommunalt niveau er der blik for løbende opkvalificering af lærere og pædagoger på såvel skole- som institutionsområdet. Lærere og pædagogers kvalifikationer er øget men spørgsmålet er, i hvilken grad det har udmøntet sig i den ønskede effekt på udviklingen af undervisningen og pædagogisk praksis. Øgede kvalifikationer hos lærere og pædagoger behøver ikke at betyde, at lærings- og undervisningsopgaven udvikles. Det væsentlige er, at kvalifikationerne sættes i spil i forhold til den konkrete opgave og kontekst, lærere og pædagoger agerer i, så der skabes optimale lærings- og udviklingsbetingelser for det enkelte barn set i forhold til nationale krav og kommunalt vedtagne visioner og målsætninger for børneområdet. Umiddelbart kan det se ud til, at tiltagene med læring i praksis på daginstitutionsområdet skaber den ønskede udvikling af pædagogisk praksis i institutionerne. Derved bliver kompetencebegrebet centralt i den fremadrettede tilrettelæggelse af personalets professionsudvikling. Nedenfor beskrives en forståelsesramme for begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Hvordan forstås kompetence og kompetenceudvikling? Kompetencer er at kunne udnytte sine kvalifikationer - bringe sin viden, færdigheder og holdninger i spil, i varetagelse af sine arbejdsopgaver i den sammenhæng, opgaven skal løses 1. Kompetence er således et relationelt begreb, der udfoldes i forhold til noget og nogen. Kompetencen udgøres af tre faktorer: Opgaven, der skal løses Konteksten eller den situation eller sammenhæng, hvori opgaven skal løses Kvalifikationer viden, færdigheder og holdninger, som anvendes til at løse opgaven Opgave, kontekst og kvalifikationer hænger sammen og skal derfor overvejes i forhold til hinanden. Faktorer der påvirker kompetencen Kompetenceudvikling er dermed mere end kvalificering (uddannelse og kurser). Kompetenceudvikling skal ske ved at påvirke både opgave, kontekst og kvalifikationer - på én gang eller ved kun at påvirke en eller to af faktorerne, men altid med blik for påvirkningen og samklangen af faktorerne. Hvilke faktorer, der skal påvirkes og hvordan, afhænger af, hvad der ønskes udviklet ved opgaveløsningen. Men for at opnå størst mulig effekt er det vigtigt at overveje alle tre faktorer, uanset at kun den ene faktor ønskes påvirket. 1 Inspiration fra Per-Erik Ellström, svensk læringsprofessor 5

6 Kompetenceudvikling kan ske i flere arenaer, i spændet mellem egentlig formel uddannelse og direkte aktionslæring i den daglige praksis, når vi sigter efter at kvalificere måden, hvorpå kompetencen skal virkeliggøres. Erfaringer med og evalueringer af efteruddannelse samt nyere forskning peger på, at udvikling af læreres og pædagogers praksis skal ske i praksis. Forskning viser også, at faglige fyrtårne eller spydspidsfunktioner i institutioner og på skoler medvirker til udvikling af praksis. En faglig spydspids og dens funktion defineres: en specialist der udstyres med en særlig viden, og som spreder sin viden til kollegerne, der dermed kan levere en mere kvalificeret undervisning 2. Konklusionen i EVAs rapport: Viden der forandrer, er, at den virkende faktor er en faglig kvalificeret kollega, der støtter den praktiske afprøvning af ideer og tiltag og dermed er med til at sikre, at det sker og kan være med i de spørgsmål, der rejser sig undervejs samt i den efterfølgende refleksion over praksis. Gennem deltagelse i aktionslæring sammen med en faglig spydspids/konsulent bliver eksperimenter, aktioner og refleksioner omdrejningspunktet i udvikling af praksis. Spydspidser i aktion sammen med lærere giver ifølge evalueringsrapporten anledning til organisatorisk læring. På denne baggrund bliver aktionslæring en prioriteret metode i kommende års kompetenceudvikling. Konsulenter fra institutions- og skoleområdet samt PPR vil være centrale aktører sammen med lærere og pædagoger i institutioner og skoler. Aktionslæring bliver dermed en del af den valgte strategi for kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling en strategi Kompetenceudvikling udgør en væsentlig del af strategien for at udmønte Tårnby Kommunes opstillede mål og handlinger for børneområdet, som de er beskrevet i kommunens børnepolitik. Politikken omhandler fem områder: Sociale kompetencer Sundhed og livskvalitet Udvikling og læring Sårbare børn og unge, herunder børn med særlige behov Helhed og sammenhæng Samtidig er skoler og institutioner forpligtet af Fælles Mål, obligatoriske læreplaner, den politisk vedtagne handleplan for læsning, opfølgning på pædagogiske tilsyn af institutionerne, skolernes årlige kvalitetsrapport og karakterrapport samt målet om en inkluderende og anerkendende praksis i institutioner og skoler. Høje mål og store krav til faglighed og kvalitet til pædagogisk praksis og dermed til udvikling af børns dannelse og uddannelse stiller store krav til ledelser, pædagoger og lærere i institutioner og skoler. Det gælder såvel til praksis i henholdsvis institution og skole som til opgaven om at skabe sammenhæng og kontinuitet i de overgange, børnene oplever i deres institutions- og skoleliv. Disse vilkår og udfordringer kræver, at der konstant er blik for børneområdets medarbejdere kompetencer til at løse de mangeartede opgaver. Ved at lægge en strategi for kompetenceudvikling tydeliggøres retningen, områderne prioriteres og metoderne udvælges i forhold til de mål, der opstilles. 2 Danmarks Evalueringsinstitut 2008: Viden der forandrer 6

7 Strategien tager udgangspunkt i kompetencehjulet 3 : Hvad er vores mål? Målene udvælges i forhold de nationalt stillede krav og de kommunalt politisk vedtagne politikker. Et prioriteret mål er den røde tråd i pædagogisk udvikling på børneområdet helhed og sammenhæng. Et andet mål omhandler området børnenes udvikling og læring. Hvordan skaber vi et udfordrende lærings- og udviklingsmiljø for alle børn? Samtidig er der et ønsket fokus på, hvordan der opnås en bedre transfer af lærere og pædagogers ny viden til den daglige praksis. Det vil sige, at et mål er også at udvikle og afprøve metoder i kompetenceudviklingen, der fremmer lærere og pædagogers udvikling af praksis. Hvilke kompetencer vil vi udvikle og hvilke metoder vil vi bruge? De kommende år vil fokus være på måden 4, kvalifikationer, opgaven og konteksten bringes i spil. Det betyder, at aktionslæring bliver den foretrukne metode i kompetenceudvikling de kommende år inden for de valgte målområder. Det skal ske i såvel skole- som institutionsregi samt i samarbejdsprojekter. Institutionsområdet har flere positive erfaringer med aktionslæring, som kan bringes i spil i samarbejdsprojekterne og støttende for nye projekter på skoleområdet. Konsulenterne ses som faglige spydspidser, der kan bidrage til at udvikle lærere og pædagogers generelle kompetencer i forhold til praksis. Konsulenter på daginstitutionsområdet har erfaringer med aktionslæringsformen, men det vil være nødvendigt også at prioritere midler til formel uddannelse inden for aktionslæringsformen for de øvrige konsulenter. Da alle konsulenter skal indgå i tæt samarbejde på kompetenceudviklingsområdet, skal der prioriteres ressourcer til udvikling af konsulentrollen i forhold til dette. Samtidig ses et behov for udvikling af kvalifikationer i forhold til særlige opgaver eller funktioner på institutioner og skoler. Skoler og institutioner har allerede en række særlige ressourcepersoner, som løbende skal ajourføres og opkvalificeres, bl.a. i vejlederrollen. Der er også udtrykt behov for nye ressourcepersoner, fx matematikvejledere og forebyggende klubmedarbejdere. 3 Fra Syddansk Universitet.dk 4 Kompetencebegrebet s.4 7

8 Opfølgning af den kommunalt vedtagne læsehandleplan, skolernes faseinddeling m.m. er kompetenceudvikling, som foruden opkvalificering af viden, færdigheder og holdninger også skal have fokus på måden hvorpå den nye viden udvikler pædagogisk praksis. Derfor tilrettelægges disse forløb som en vekselvirkning mellem opkvalificering og eksperimenter i praksis, hvortil der knyttes en faglig spydspids. Tema- og fagdage udbydes til inspiration og kort opdatering inden for særlige områder, der understøtter indsatsområder samt faglig inspiration og engagement. Hvordan gennemfører vi det? Konsulenterne og PUC er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af kompetenceudvikling. Planen har et flerårigt sigte med prioriterede områder og metoder, som hvert år bliver fastlagt og beskrevet i et katalog for kompetenceudvikling. Evaluering og status udarbejdes hvert år i juni måned, hvorefter der tages stilling til næstfølgende års specifikke kompetenceudvikling for lærere og pædagoger. Aktionslæringsforløb finder sted på skolerne og institutionerne. Formel uddannelse sker i samarbejde med professionshøjskoler eller lign. Den øvrige kompetenceudvikling gennemføres på PUC eller med en vekselvirkning mellem institution/skole og PUC. Hvordan evaluerer vi? PUC er ansvarlig for tilrettelæggelse, gennemførelse og sammenfatning af evaluering af kompetenceudviklingsforløbene. Forskellige evalueringsmetoder inddrages alt efter de valgte metoder til kompetenceudvikling. Det tilstræbes at anvende evalueringsmetoder, så lærere og pædagoger får afprøvet forskellige metoder, som de efterfølgende kan anvende i egen praksis. Tiltag i Da et af de vigtige principper i kompetenceudviklingen er aktionslæring, betyder det, at lærernes og pædagogernes daglige praksis udgør grundlaget for den undervisning, der skal føre til læreres og pædagogers kompetenceudvikling. Et andet væsentligt princip er forankring af den opnåede kompetence. Pædagogen eller læreren, som udvikler sine kompetencer er sammen med ledelsen på skolen og institutionen forpligtet til at den nye viden deles med kollegerne gennem samtale og debat. Endelig skal det understreges, at PUC er omdrejningspunktet for udvikling, understøttelse og forankring af kompetenceudvikling på skoler og institutioner. De konkrete tiltag til kompetenceudvikling er bygget op omkring seks initiativer: 1. Aktionslæring for lærere og pædagoger gennem brug af dynamiske inspiratorer og faglige eksperter - konsulenterne. Flere forløb skal være fælles udviklingsforløb. Målet er, at lærere og pædagoger udvikler deres praksis i praksis i samarbejde med konsulenter på børneområdet. Skoler og institutioner forpligtes hvert år til at gennemføre selvvalgte forløb, der passer i rammen til et af de udmeldte overordnede områder. Konsulenter er faglig spydspids og inspirator i forløbene. 8

9 2. Særlige ressourcepersoner. Målet er at alle skoler og institutioner har særlige ressourcepersoner fx læsevejledere, AKTvejledere, it-vejledere, sprogvejledere, læseløftlærere, matematikvejledere og naturambassadører, som med deres specialistviden kan vejlede og støtte kolleger inden for de særlige områder. at sikre, at ressourcepersonerne har relevant og aktuel faglig indsigt Målet nås i en vis grad via netværkene, hvor indholdet er videndeling, information og mindre grad af faglig ajourførelse. Forvaltningen vurderer og udmelder efter samråd med institutionsledelserne, hvilke særlige ressourcepersoner der bør være på skoler og institutioner. 3. Faglig opkvalificering og udvikling i praksis. Denne kategori har særligt fokus på at understøtte de politisk vedtagne politikker og handleplaner på kommunalt fx faglig læsning, it-dimensionen og naturfag. Målet er at lærere og pædagoger: o udvikler deres praksis ved at tilegne sig ny viden om et område, o planlægger og gennemfører mindre undervisnings- og læringsforløb i praksis i samarbejde med konsulenter samt o videndeler erfaringer fra praksis. 4. Faglig inspiration og opdatering. Tema- og inspirationsdage. Målet er, at lærere og pædagoger bliver opdateret inden for deres fag og får lyst til at afprøve nye metoder/genrer i deres praksis. Opmærksomhed rettes mod temadage med deltagelse af både lærere og pædagoger. 5. Videndeling og faglig inspiration via tværkommunale møderækker og netværk. Målet er at viderebringe inspiration og videndeling på tværs af skoler og institutioner. 6. Fortsat formel uddannelse af ledere og konsulenter i form af fagfaglig diplomuddannelse eller PD-moduluddannelse som faglig vejleder. Målet er, at alle ledelser og konsulenter er uddannet på diplom- eller masterniveau. 9

10 Arbejdet med planen for kompetenceudvikling Hvert år i december fremlægges forslag til konkret udmøntning af planen for det næstfølgende skoleår. PUC udarbejder forslag til udbud og fastlægger i samarbejde med forvaltning og ledelserne rammen og evt. forpligtelse til kompetenceudvikling inden for særlige områder og aktionslæring. Udbuddet drøftes på ledelsesmøder, hvorefter det endelige udbud beskrives og samles i et katalog for kompetenceudvikling for lærere og pædagoger. Kataloget udkommer medio januar. Der arbejdes mod en elektronisk udgave og tilmelding. Det betyder, at katalog foreligger i printet udgave til lærere og pædagoger i færre antal end , og antallet af printede kataloger mindskes år for år i forhold til, hvornår PUC er i stand til at håndtere processen elektronisk. Alle gennemførte kompetenceudviklingsforløb evalueres efter gennemførelsen. De længerevarende forløb evalueres også midtvejs. Alle forløb følges tæt af PUC s tovholder, så justeringer kan ske efter behov i forhold til relevante deltagerønsker. Ud fra evalueringer udarbejdes en kort sammenfatning, der har fokus på i hvor høj grad målene for årets udbud er nået. Denne sammenfatning danner sammen med Plan for kompetenceudvikling grundlag for kommende års tilrettelæggelse af næste års udbud for kompetenceudvikling. 10

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter Kompetenceudvikling 2014-2015 Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere