Handlingsplan Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13"

Transkript

1 BILAG 13 Bornholms Akademi Kompetenceudvikling og uddannelse Bornholms Vækstforum 26. november 2012 Handlingsplan 2013 for Bornholms Vækstforum Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø

2 Vedtaget af: Bestyrelsen for Bornholms Akademi, den xx.xx.201x Bornholms Vækstforum, den xx.xx.201x Økonomi og erhvervsudvalget, den xx.xx.201x Journal# Ø Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken Rønne Vækstforumsekretariatet Ullasvej Rønne

3 Indhold Indledning Videregående uddannelser E-learning og blended learning Den naturvidenskabelige søjle... 8 Projektportefølje... 9 Arbejdsgrundlag

4 Indledning Med afsæt i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for perioden og udviklingskontrakt indgået mellem Vækstforum og Bornholms Akademi indeholder denne handlingsplan en beskrivelse af de aktiviteter der skal bidrage til at realisere de strategiske målsætninger. Gennem Vækstforums vedtagelse af de årlige handlingsplaner for hhv. Business Center Bornholm, Destination Bornholm, samt Bornholms Akademi, sikres en synergi om erhvervsudviklingsaktiviteterne. Det vil sige, at frem for at tænke i snævre interesser skal behovene på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet, mulighederne i oplevelsesøkonomien og behovene for bæredygtige produkter og produktioner understøtte hinanden mest muligt. Erhvervsudviklingsstrategiens vision Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækstø ønskes realiseret gennem fire strategiske indsatsområder der tilsammen skal styrke det bornholmske erhvervslivs potentiale: Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Vækstforum lægger stor vægt på indsatser, der går på tværs af de fire indsatsområder for at kunne skabe de største synergieffekter. Det vil komme til udtryk denne handlingsplan som er udarbejdet i tæt dialog med både erhvervsfremmeorganisationerne og uddannelsesinstitutionerne. I det følgende beskrives de områder som Bornholms Akademi primært vil arbejde på at realisere i nærmeste fremtid: Videregående uddannelser på side 5 E-learning og blended learning på side 6 Den naturvidenskabelige søjle på side 8 Udover disse primære indsatsområder, beskrives øvrige relevante projekter i forhold til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi i afsnittet Projektportefølje på side 9. Som et appendiks til handlingsplanen beskrives Bornholms Akademis arbejdsgrundlag på side 11. 4

5 1. Videregående uddannelser Bornholms Akademi vil give udvikling af de videregående uddannelser HD, Serviceøkonom, Finansøkonom og Turismebachelor højeste prioritet i Disse uddannelser udgør en samlet klump, som med fordel kan opdyrkes i sammenhæng. Etablering af en HD-uddannelse, med afsæt i serviceøkonom- og finansøkonomuddannelserne og direkte på basis af bacheloruddannede på Bornholm, der ønsker at videreuddanne sig (lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, osv, osv.) er længe nærede ønsker i det bornholmske uddannelsessystem og erhvervsliv, først og fremmest af hensyn til efteruddannelses- og kompetenceudviklingsbehov i de bornholmske virksomheder. Både Serviceøkonom- og Finansøkonomuddannelsen kan udover den betydning de har i kompetenceudviklingen på Bornholm og for det bornholmske erhvervsliv måske også udvikles som langsigtet fødekanal og grundlag for en Turismebacheloruddannelse, som har været drøftet gennem længere tid på Bornholm og for den HDuddannelse, der ligeledes er under udvikling. Der er behov for et udviklingsprojekt der nøjere analyserer og forhandler bl.a. med ministerierne og de mange forskellige samarbejdsparter om de enkelte elementer i etablering af disse uddannelser. Opgaven er kompliceret idet serviceøkonom- og finansøkonomuddannelserne er hvad der tidligere hed KVUuddannelser som i sig selv kvalificerer til arbejdsmarkedet i henholdsvis finanssektoren og servicefagene, og som samtidig tænkes etableret som elementer i en evt. turismebachelor og i HD-uddannelsen. HD-uddannelsen tænkes udviklet som hovedsagelig digital uddannelse i et blended-learning set-up i samarbejde med SDU eller CBS, et arbejde som er påbegyndt, og hvor projektet om blended-learning igen er en afgørende forudsætning. Alene mulighederne for ad denne vej at effektivisere de bornholmske uddannelsesaktiviteter og ligestille bornholmske uddannelsessøgende og bornholmske uddannelsesinstitutioner med resten af landet rummer store mulige vækstøkonomiske gevinster i form af stordriftsfordele, administrative fordele, højere uddannelsesrater, mv. 5

6 2. E-learning og blended learning Med Bornholms Lederuddannelse (Bachelor i Ledelse) og Master i Public Management (MPM) arbejder Bornholms Akademi for Vækstforums strategiske mål om, at bornholmske virksomhedsledere har mulighed for fortsat videreudvikling gennem målrettede lederudviklings- og uddannelsestilbud. Som et led i den fortsatte udvikling af bl.a. disse uddannelser er der etableret et samarbejde med Metropol og SDU om at afvikle dele af lederuddannelsen indenfor rammerne af en e-learningsog blended learnings ramme, som kræver tekniske installationer på Snorrebakken (og på Tagensvej i København for Metropols regning), - og på SDU (for SDU`s regning), administrativ support og nok så meget igangsættelse af en pædagogisk udvikling, som er uomgængelig for Bornholm med sin beliggenhed i Østersøen. Parallelle udviklingsarbejder er etableret eller under etablering på Metropol, Syddansk Universitet (SDU), og er også under igangsættelse på BA. Der er kun i beskedent omfang og med begrænset succes gjort seriøse erfaringer hermed i Danmark på lederuddannelsesområdet og i de danske universiteter i det hele taget og på professionshøjskolerne, især når det gælder de pædagogiske metoder og problemstillinger. Projektet kan derfor forhåbentlig blive vigtigt/banebrydende i det danske uddannelsessystem. Vækstforum anmodes i denne forbindelse om fra Uddannelsespuljen at stille et beløb til rådighed for projektet. I udviklingsarbejdet deltager udover Akademiet endvidere SDU og Metropol og på Bornholm endvidere BRK. Om selve etableringen på Bornholm af en ny masteruddannelse i public management (MPM), sammen med SDU skal det nævnes, at analysen af markedet har omfattet flere udbydere, hvoraf især CBS`s og SDU`s masteruddannelser har været underlagt analyser og tilpasninger for at tilgodese Bornholmske ønsker. Analysen har ført til valg af SDU som samarbejdspartner, og uddannelsen er startet i august, dels i Odense dels på Bornholm. Dette kræver at der i den kommende tid på BA udvikles et blended learning set up som et udviklingsprojekt for Bornholm som Uddannelsesø, bl.a. også med MPM og Metropol som eksperimentarium og udviklingsforum under forudsætning af de fornødne bevillinger til formålet. MPM (SDU) og Bornholms Lederuddannelse (Metropol) udgør sammen med Bornholms Akademi og BRK kernegruppen i udviklingen af såvel teknologi som pædagogik omkring e-learning og blended-learning på Bornholm. Teknologien skal i hvert fald et stykke af vejen spændes for en neutralisering af de geografiske hindringer for både bornholmeres uddannelse ovre og en specialisering af det bornholmske uddannelsesvæsen efter de stærke sider her på øen, så der kan åbnes op for deltagere ovrefra. 6

7 Navnlig de pædagogiske udfordringer for blended learning er uudforskede. Tiderne er ikke inde til at tro man overalt i diverse undervisningsaktiviteter kan erstatte lærerens personlige tilstedeværelse med teknik, men nok til at udvikle og bruge teknikken hvor det er hensigtsmæssigt. - Og potentialet og mulighederne er store for ad denne vej at opnå uddannelsesmæssig ligestilling med resten af Danmark ikke mindst Bornholms placering i Østersøen taget i betragtning. på Bornholm, stiller krav om samarbejder f.eks. om turisme, geologi, feltstudier i arkæologi, med Københavns Universitet, Østersøuniversiteterne, m.fl. institutioner. Etablering af et e- læringsmiljø på øen er vurderes som en afgørende forudsætning for en sådan udvikling. Økonomi Uddannelsespuljen under Regional Udvikling vil blive søgt om bistand til første fase under dette formål. De mange drøftelser om at gøre uddannelse/efteruddannelse til et erhverv 7

8 3. Den naturvidenskabelige søjle Med ønsket om bred forankring af strategien Bright Green Island, samt behovet for at sikre størst muligt spin-off til Bornholm af de to store EUprojekter (Powerlab og Ecogrid) vil Bornholms Akademi udvikle en naturvidenskabelig søjle i det bornholmske uddannelsesvæsen fra daginstitution over folkeskole og gymnasium til de videregående uddannelser. Denne opgave har der gennem nogen tid været arbejdet med i Bornholms Akademi. Også andre grunde til etablering af en sådan naturvidenskabelig søjle kan fremhæves, ikke mindst at der i de kommende år vil udspringe mange højt og mellemhøjt kvalificerede arbejdsfunktioner fra dette område, og at Bornholm om noget sted har særlige forudsætninger for en sådan specialisering. Bornholms Akademi vil i de kommende år arbejde intensivt med etablering af en naturvidenskabelig søjle. Denne skal først og fremmest tjene videreuddannelsesformål i det samlede bornholmske uddannelsessystem både af hensyn til den grønne profil, energisituationen, og de bornholmske satsningsområder. Også hensynet til det betydelige vækstpotentiale arbejdet med naturvidenskab indeholder for det bornholmske uddannelsespotentiale, arbejdsmarked og den bornholmske erhvervsudvikling ligger til grund for satsningen. Arbejdet er endnu i sin vorden, men der er foreløbig indledt drøftelser med DTU, Østkraft, NaturBornholm, Campus Bornholm og Bornholms Museum. Ikke mindst folkeskolen og gymnasiesektoren vil få vigtige funktioner i forsøgene på at tone det bornholmske uddannelsessystem lidt mere systematisk i retning af de naturvidenskabelige discipliner. Den udvikling flugter med de udmeldte satsningsområder på energi- og transportområdet. Der vil på foranledning af dette samarbejde blive afholdt en række konferencer, møder i 2013 dækkende hele den bornholmske uddannelsessektor, politikerne, m.fl. Økonomi Der vil blive søgt om uddannelsesudviklingsmidler fra Vækstforum og om fondsmidler i øvrigt til dette projekt.

9 Projektportefølje I det følgende beskrives hvilke andre relevante projekter som Bornholms Akademi er enten hovedansvarlig for eller har en relevant rolle i, i forhold til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Bornholms Lederuddannelse på diplomniveau. På grund af den demografiske udvikling vil de bornholmske virksomheder og ikke mindst BRK i de kommende år få behov for en betydelig udskiftning af veluddannede ledere. Bornholms Lederuddannelse er udviklet med henblik på at imødegå denne trussel. Den er udviklet i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og starter sit 5. hold januar Uddannelsen undergår stadige ændringer/ajourføringer og nyudviklinger, hvilket har givet BA en række driftsopgaver ved siden af udviklingsopgaverne. Blandt andet denne Lederuddannelse afleder et behov for et større projekt om e-learning/blended learning, jfr. afsnittet om 2013/14-handlinger nedenfor. Etablering på Bornholm af en ny masteruddannelse i Public Management (MPM), sammen med SDU i det bornholmske efter-/videreuddannelsessystem. Analysen af markedet har omfattet flere udbydere, hvoraf især CBS`s og SDU`s masteruddannelser har været underlagt analyser og tilpasninger for at tilgodese Bornholmske ønsker. Analysen har ført til valg af SDU som samarbejdspartner, og uddannelsen for bornholmske studerende er startet i august 2012, dels i Odense dels på Bornholm og der skal i den kommende tid udvikles et blended learning set up som et udviklingsprojekt for "Bornholm som Uddannelsesø", bl.a. også med SDU om MPM (foruden Metropol) som eksperimentarium og udviklingsforum. Se afsnittet om 2013-/14-handlinger nedenfor. Uddannelsen udbydes igen pr. aug./sept Uddannelsen til Kommunom er efterhånden veletableret på Bornholm og afvikles via BA på Uddannelsescenter Snorrebakken. Lokaler, Teknisk udstyr, administrativ og teknisk support, lærerrekruttering, m.v. drives af BA. og Uddannelsescentret. Udviklingen af uddannelsen varetages af KL og COK i København som fælleskommunal. Arbejdet er fortløbende og seneste hold startede i aug Udvikling og Forankring af en lang række spin-off`s af PowerLab- og Ecogrid- projekterne på uddannelsesinstitutionerne på Bornholm. Der vil i løbet af 2013 blive afholdt en række møder med afsæt i etablering af en naturvidenskabelige søjle i hele det bornholmske uddannelsessystem. Kurser og uddannelsesmoduler, der tilfører Bornholm uddannelsesmuligheder og styrker uddannelse som erhverv, som fx Turismebachelor, geologikurser (KU), feltstudier på Arkæologiområdet (Østersøuniversiteter, KU, Bornholms Museum, m.fl.). Skal også ses i sammenhæng med etablering af et e-lærings miljø. 9

10 Derudover kan nævnes følgende aktiviteter som Akademiet enten er hovedansvarlig for eller har en relevant rolle i: Samarbejder mellem institutioner der bidrager til styrkelse af den bornholmske uddannelsessektor. Årlig udgivelse af publikationen Uddannelser på Bornholm. Arbejder i Vækstforum både som medlem af Vækstforum og medlem i Sekretariats- og Kontaktgruppen. Evaluering af etablering af nye uddannelsesinitiativer. Etablering i UTA-regi af forsøg med inddragelse af frivilligorganisationer i ungdomsuddannelsessektoren. Ledernetværk. Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsessektor om Powerlab og Ecogrid, bestyrelsesarbejde omkring CRT, m.m. 10

11 Arbejdsgrundlag Bornholms Akademi, BA, er en selvejende institution oprindelig startet som et initiativ af Bornholms Amt/Bornholms Regionskommune, BRK, med det formål at varetage bornholmske interesser i uddannelsessektoren. BA er finansieret ved et tilskud på Finansloven, et tilskud fra det bornholmske Vækstforum og i mere beskedent omfang gennem en administrationsandel af gebyrer for den leder undervisning, som BA er medudbyder af. BA ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer repræsenterer kommunalbestyrelsen og uddannelsesinstitutioner repræsenteret på Bornholm. BA's funktioner udøves af et sekretariat, der består af en leder, en fuldtidsansat akademisk sekretær med tidsbegrænset ansættelse og deltidsansatte sekretariatsmedarbejdere. Til operationelle formål kan sekretariatet anvende konsulentbistand og ad hoc ressourcer. Arbejdsfelt og profil BA arbejder bredt i uddannelsessektoren med særligt fokus på videregående uddannelser. I tillæg hertil samarbejder BA med institutioner i skolevæsenet og i ungdomsuddannelsessektoren, hvor dette har relevans for videregående uddannelser i bred forstand. BA kan ses som en udviklingsorganisation, der fleksibelt og hurtigt kan tage opgaver på sig og forberede opgaverne på en måde, der faciliterer at robuste driftsorganisationer kan videreføre aktiviteter, der viser sig levedygtige. BA kan med sin brede kontaktflade formidle oplysninger mellem institutioner i uddannelsessektoren både på Bornholm og ovre, og til/fra BRK, virksomheder og institutioner på Bornholm, mv. BA kan fungere som paraplyorganisation for hele sektoren og arbejde med planer og aktiviteter, der vedrører flere institutioner og/eller som falder mellem andre institutioners normale virkeområde. Mål Som mål skal BA arbejde for at der tilbydes så gode og varierede uddannelser til bornholmske uddannelsessøgende som økonomisk muligt. En vision for dette arbejde er størst mulig ligestilling mellem bornholmske uddannelsessøgende og uddannelsessøgende i det øvrige land. at uddannelsessektoren på Bornholm styrkes som erhverv. Partnere BA arbejder tæt sammen med BRK og alle uddannelsesinstitutioner, der er aktive på Bornholm. BA er i tæt kontakt med Ministerierne, de danske universiteter og professi- 11

12 onshøjskoler, m.fl. og arbejder i øvrigt sammen med organisationer og virksomheder med interesse i uddannelsessektoren. Metode Bornholms Akademi kan bidrage som katalysator og initiativtager på aktiviteter, der ikke naturligt varetages af driftsorganisationer, som dels er styret af finansiering ved taksameter-ordninger og dels ofte skal planlægge for større aktivitetsområder og i lang tid før aktiviteter påtænkes. BA vil fortsat have fokus på at forankre aktiviteter på Bornholm, og hermed rette f.eks. udlæggende uddannelsesinstitutioners opmærksomhed på lokal bæredygtighed, og på aktiviteter der er: tværgående og unikke. eksperimenterende, og med sigte på at udnytte de stærkeste sider af de bornholmske samfund i den bornholmske uddannelsessektor. Kontrakt med Bornholms Vækstforum Til orientering er BA jf. kontrakten med Bornholms Vækstforum beskæftiget med følgende grundydelser: Faglige anbefalinger på uddannelsesområdet til bl.a. Vækstforum. Administration, drift og udvikling af Uddannelsescenter Snorrebakken (administration, husleje, kontrakter, lokaleadministration mv.). Sekretariatsbetjening af det af BRK nedsatte Praktikpladsudvalg. Udarbejdelse af publikationen Uddannelser på Bornholm. Overvågning i-, deltagelse i- og initiativforpligtelse omkring faglige fora og international udvikling. Monitorering af udviklingen nationalt og internationalt i EU og øvrigt udland herunder Østersøen. Videreudvikling af Øens Videregående uddannelser (Diplomleder, Master, BRK`s mellemlederuddannelse, Kommunomuddannelsen, m.fl.). Monitorering af nye muligheder omkring f.eks. Aqua kurser, feltarkæologi, m.v. Støttefunktioner overfor øens videreuddannelser (lærer, pædagog, socialrådgiver, PAU, m.fl.) 12

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken 66 3700 Rønne akademi@brk.dk, tlf. 56 92 16 10 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Analysen tegner et billede af udfordringerne for videregående uddannelse på Bornholm.

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN. Udgave April 2007

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN. Udgave April 2007 UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udgave April 2007 1 UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN DET ER VIGTIGT FOR AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN... Det er vigtigt, at lederstillingerne

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer Afrapportering til Bornholms Vækstforum Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning Juni 2006 Udarbejdet af Pernille Uhrenholdt,

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU

Entreprenørskab i de videregående uddannelser. Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation og iværksætteri inden for KVU og MVU Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 3-2006 Entreprenørskab i de videregående uddannelser Innovation

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Dialogsvar til UC Syddanmark

Dialogsvar til UC Syddanmark SØNDERBORG BYRÅD Dialogsvar til UC Syddanmark Vedr. den fremtidige placering af sygeplejerskeuddannelsen Sønderborg Byråd 20-02-2014 Indhold Indledning... 3 Afsnit 1: Sønderborg som international uddannelsesby

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 LANDDISTRIKTSREDEGØRELSE 2011 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Landdistriktsredegørelse 2011 regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet

Læs mere

Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser

Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 12 Emne: Forslag til placering af 12 nye hospicepladser 6 bilag Hospicepladser fordelt på planlægningsområder Planlægningsområde

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget

Juridisk ansvarlig og kontaktperson. Kort resume af forslaget Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Vækstaftale 3: Viden ud i virksomhederne styrket innovation

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere