Udtalelser til budget 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelser til budget 2010"

Transkript

1 Skoler Ishøj Skole Ishøj Skoles SU Ishøj 10. klassecenter Vejlebroskolen Udtalelser Udtalelser til budget 2010 Finder det positivt, at der er afsat midler til udbygning af Ishøj Skole forventer at blive taget med på råd om den endelige udbygning både vedr. bygninger og udendørs arealer. På konto 046 er udeladt punktet 1 ny klasse. I budget 2009, fik skolen tilført kr. til klasserne på syvende klassetrin, hvor der er to klasser. I 2010 bliver det ottende klassetrin, hvilket stadig må udløse en ressource. Der har ikke været reguleret i sekretærens arbejdstid siden 2002, arbejdsmængden er siden blevet betydeligt større bl.a. pga. decentraliseringen. Den budgetlagte arbejdstid til sekretæren rækker ikke. Besparelsen på løn til børnehaveklasseledere/-medhjælpere: At erstatte en uddannet med en uuddannet vil betyde forringelser af undervisningen. Beskæring af lærernes midler til kompetenceudvikling kan bevirke, at nye idéer og initiativer i den undervisningsmæssige sammenhæng vil blive forringet. En besparelse på driften af skolernes IT kan medføre, at opretholdelsen af standarden og driften af skolernes IT-materiel vil blive forringet. Har samme kommentarer som Ishøj Skoles skolebestyrelse. Reduktionen i antallet af stillinger der fandt sted umiddelbart før planlægningen af dette skoleår, videreføres i budget Reduktionen har haft store konsekvenser for planlægning og gennemførelse af indeværende skoleår: Ikke alle fag kan dækkes af fastansatte lærere. Det er ikke længere muligt, at vikardækningen varetages af fastansatte lærere, hvilket gør det svært skaffe vikarer dette medfører aflysninger. Ved stor søgning til skolens linjer, er det ikke muligt at dublere denne. Mange elever må derfor placeres på linjer de ikke har ønsket. Det er ikke muligt, at dække alle temaperioder med fastansatte lærere, derfor skal der hentes eksterne undervisere disse er svære at skaffe. Ovenstående skaber dyb bekymring hos bestyrelsen. Beklager endvidere besparelsesforslagne vedr. skolernes IT og lærernes kompetenceudvikling. Henviser til Vejlebroskolens SU s høringssvar - har disse tilføjelser: Mener Vejlebroskolen og Strandgårdskolen efterhånden er to sammenlignelige skoler, derfor ønskes der afklaring på følgende: På hvilket grundlag gives den ekstraordinære støtte til Strandgårdskolen, og hvornår er andre i samme 1

2 Vejlebroskolens SU Vibeholmskolen situation berettiget til samme tiltag?(fx 3-lærer ordning i klasser med stor andel af børn med anden baggrund ens dansk). Hvilken tidsgrænse har politikkerne sat for projektet magnetskole på Strandgårdskolen, eller er der tale om er permanent projekt? Kan andre i samme situation komme i betragtning til at blive magnetskole. Sætter spørgsmålstegn ved om det er klogt at fjerne diæterne til SB-medlemmer. Positivt at besparelseskataloget med konkrete forslag kommer ud så tidligt i processen. Noterer en forringelse af skolernes IT. Finder personaleforringelsen på Naturskolen bekymrende. Noterer at medarbejder nr. 2 i børnehaveklasserne for fremtiden skal være uuddannet, anser dette for at være en mærkbar forandring for eleverne i forhold til besparelsens størrelse. Konkret vedr. Vejlebroskolens budget noteres det, at gymnasiet ikke længere er tilknyttet kantinen. Derimod kommer ungdomsskolens elever/administration og TV-Ishøj til hvilke konsekvenser har det for budgetterede indtægter/udgifter i kantinen? Der efterlyses synlighed på lærerlønningen i modtagebørnehaveklassen. Der ser ud til at mangle kursusmidler til kantinepersonalet. Nye tiltag vedr. barns 2. sygedag og seniorfridage belaster vikarpuljen. Renoveringspuljen giver ikke mulighed for en kantine i tilfælde af overskud på kommunens budget, ser SB frem til, at en skolekantine etableres. Skolens kaldeanlæg er forældet, der er indhentet tilbud på kr., men skolens budget kan ikke dække denne udgift. Det tages til efterretning at 5. og 6. klasserne skal sammenlægges fra 3 klasser til 2 klasser. Vibeholmskolens SU Støtter udtalelsen fra skolebestyrelsen har herudover følgende kommentarer: Bekymrende at børnehaveklassemedhjælperne ikke skal være uddannede. Muligheden for kompetenceudvikling forringes ved den udmeldte reduktion i kompetencemidlerne. Ærgerligt at Naturcenteret får begrænset sine aktivitetsmuligheder, når der reduceres i personalet. Sprogstimuleringen i sfo erne kan kvalificeres yderligere med en 4a indsats, hvor ressourcefordelingen ligner den der er i børnehavernes sproggrupper. Gildbroskolen Der må være en regnefejl i pkt (gennemsnitsløn x antal stillinger). Besparelserne vil gøre det sværere at opnå de opstillede mål i kvalitetsrapporten i forhold til disse forhold: Nednormering i børnehaveklasserne således at medarbejder nr. 2 er uuddannet, vil være et stort tilbageskridt i forhold til den gode sprog- og læseudvikling, der er kommet i børnehaveklasserne. Besparelsen i lærerlønnen vil give færre undervisningstimer til eleverne, hvilket ikke harmonerer med de ændrede krav i fællesmål. Hvis Ishøj Kommune vil være førende på IT-området, er det vigtigt at fastholde det nuværende niveau. 2

3 Gildbroskolens SU Kirkebækskolen Strandgårdskolen Strandgårdskolens SU Med nedskæringer i kompetenceudviklingen vil det være svært at opfylde de øgede forventninger i kvalitetsrapporten om liniefagsuddannede lærere. Besparelsen frarådes kraftigt. Besparelsen vedr. sprogstimulering i børnehaverne frarådes. Besparelsen på løn til lærere til klasse for børn med vidtgående læse/skrivehandicap frarådes. Beskæring af ressourcer til lederuddannelse vil bl.a. gøre det vanskeligt at opfylde overenskomsten. Beskæring af Naturcenteret vil være en beskæring af mange børns naturoplevelser og begrebsudvikling. Besparelsen på diæter til SB s medlemmer vil gøre det sværere at rekruttere medlemmer. Forslag til besparelse: Gildbro sfo har åbent til kl Pga. lavt fremmøde foreslås lukketiden ændret til kl Støtter Gildbroskolens skolebestyrelses udtalelse. Ønsker en uddybning af formuleringen: Så centeret kan bearbejde udtalelserne. Ønsker ikke at afgive kommentarer til budgettet tager det til efterretning. I forhold til besparelseskataloget finder SB, at det er uhensigtsmæssigt at foretage besparelser på stillingen ved Naturcenteret og på den pædagogiske IT-konsulentstilling. Beløbet som er afsat til helhedsskole 1,9 mio. i budgetforslag for 2009 ønskes fastholdt. Pædagognormeringen i gruppeordningen ønskes revurderet uddybning kan ses i høringssvaret. Rengøringsbudgettet ønskes tilpasset nye rammer og behov. Generelt finder bestyrelsen, at der i flere tilfælde er tale om relativt små besparelser med store konsekvenser. SB er ikke enig i at skære i diæterne til SB s medlemmer. Det er et stort tab for børnene, hvis samarbejdet med Naturcenteret bliver forringet pga. besparelsen og et stort tab for personalet med henblik på sparring mv. Er uforstående overfor begrænsede midler til uddannelse, undervisning og etablering, da det vanskeligt at rekruttere personale. SU finder det ikke muligt, at leve op til kvalitetsrapportens anbefalinger på IT-området hvis driftsbetingelserne forringes. Bekymring over besparelsen på sprogstimuleringen, da børnene der starter i børnehaveklasserne fortsat er langt fra et dansk sprog, der gør dem i stand til at modtage undervisning på lige fod med den almindelige undervisning. Er uforstående over at skulle afskedige dygtige medarbejdere i børnehaveklasserne for at ansætte ufaglært personale. Beløbet som er afsat til helhedsskole 1,9 mio. i budgetforslag for 2009 ønskes fastholdt. Pædagognormeringen i gruppeordningen ønskes revurderet uddybning kan ses i høringssvaret. Rengøringsbudgettet ønskes tilpasset nye rammer og behov. Det er et stort tab for børnene, hvis samarbejdet med Naturcenteret bliver forringet pga. besparelsen og et 3

4 Ishøjgård Dagtilbud Dagplejen Gadekæret Trækronerne Forældrebestyrelsen Trækronernes SU stort tab for personalet med henblik på sparring mv. SU finder det ikke muligt at leve op til kvalitetsrapportens anbefalinger på IT-området hvis driftsbetingelserne forringes. Er uforstående overfor begrænsede midler til uddannelse, undervisning og etablering, da det vanskeligt at rekruttere personale. Bekymring over besparelsen på sprogstimuleringen, da børnene der starter i børnehaveklasserne fortsat er langt fra et dansk sprog, der gør dem i stand til at modtage undervisning på lige fod med den almindelige undervisning. Er uforstående over at skulle afskedige dygtige medarbejdere i børnehaveklasserne for at ansætte ufaglært personale. En generel besparelse på skolernes kompetenceudvikling vil være ærgerlig. Drift af egen bus - budget kr.: Det afsatte beløb er for lille set i lyset af, at bussen er 13 år gammel. Der er alene i 2009 til dato brugt kr. på drift og vedligehold af bussen. Indvendigt vedligehold - budget kr.: Det afsatte beløb er ikke realistisk i forhold til de faktiske udgifter, da Ishøjgård også huser Mjølner, Heldagsskolen, Familieværkstedet og Aflastningen. Nednormering af en lærerstilling vil kunne mærkes især da der ikke længere er 8 børn på Heldagsskolen, men 12 børn. Familieværkstedet det bemærkes at der er en besparelse på budgettet. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Finder det positivt at besparelseskataloget bliver sendt ud i forbindelse med høringen, det giver åbenhed, og giver mulighed for at give mere målrettede indsigelser og forslag. Finder det bekymrende, at der tages 1 million fra sprogstimuleringen. Mener det er en forringelse, at der ikke fremover vil være en sprogpædagog med dagligt virke i børnehaven. Sprogpædagogerne forestår 3 års sprogvurderingen for de tosprogede børn, bestyrelsen mener ikke, der vil kunne findes tid hos pædagogerne til dette store stykke arbejde. Undrer sig over at man vælger at skifte børnehaveklasseassistenten ud med en børnehaveklassemedhjælper. Det bekymrer, at man ønsker at have ufaglært arbejdskraft i denne stilling, da bestyrelsen mener, det er vigtigt at børnene får en godt skolestart med høj kvalitet. Ønsker svar på om besparelsen på tolkebistand er penge der i dag ikke bliver brugt, da det iflg. Forvaltningsloven er påkrævet, at alle borgere skal kunne forstå og blive forstået. Finder det bekymrende at der tages 1 million fra sprogstimuleringen. Mener det er en forringelse, at der ikke fremover vil være en sprogpædagog med dagligt virke i børnehaven. Sprogpædagogerne forestår 3 års sprogvurderingen for de tosprogede børn, bestyrelsen mener ikke der vil kunne findes tid hos 4

5 Puslingebo/Musvitten Børnehuset Bøgely Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren pædagogerne til dette store stykke arbejde. Undrer sig over at man vælger at skifte børnehaveklasseassistenten ud med en børnehaveklassemedhjælper. Det bekymrer, at man ønsker at have ufaglært arbejdskraft i denne stilling, da bestyrelsen mener, det er vigtigt at børnene får en godt skolestart med høj kvalitet. Ønsker svar på om besparelsen på tolkebistand er penge der i dag ikke bliver brugt, da det iflg. Forvaltningsloven er påkrævet, at alle borgere skal kunne forstå og blive forstået. Da der er lavt fremmøde, foreslås det, at lørdagsåbningen for fritidsklubbørn (i 365 dages regi) lukkes og pengene spares. Positivt at der er kommet åbenhed i budgetterne og besparelseskataloget bliver sendt ud, det giver bedre muligheder for at komme med indsigelser. Er skeptiske overfor forslaget om at skære i sprogstimuleringen til tosprogede børn. Mener at besparelser på dette område givetvis vil forringesprogudviklingen hos de tosprogede børn. Ønsker at få redegjort for, hvilke tiltag man påtænker at spare. Vedr. besparelser på åbningstiden udtaler bestyrelsen, at åbningstiden fremover vil blive i Puslingebo/Musvitten. Da Puslingebo pt. er den eneste institution for børn i vuggestuealderen, der har åbent fra kl. 6.00, mener bestyrelsen, at det vil være en væsentlig serviceforringelse, hvis institutionen fremover først åbner kl Ingen kommentarer. Ingen kommentarer. Ingen kommentarer. Normeringstallet er forkert Piletræet er normeret til 60 børnehavebørn og 33 vuggestuebørn. Glæder sig over at der er givet tid til andet arbejde. Budgettet til hårde hvidevarer slår ikke til, da institutionen belastes af mange reparationer. Piletræet har mange PPR-indstillinger og et stort arbejde med familierådgivning. Der bruges mange timer på møder med sagsbehandlere mv., det vil være ønskeligt med politisk opbakning/forståelse for den megen tid, der bliver brugt til det socialpædagogiske arbejde. Hver gang der er møder tages der tid fra samværet med børnene. Kvalitetsrapporten for den Specialpædagogiske indsats beskriver meget fint disse opgaver. HK midler til store institutioner: Piletræet har ansat en kontorassistent i 30 timer ugentligt, det bør indgå som ekstra budget, for at undgå at tiden tages fra børnene. Flere ressourcer til læreplaner, kvalitetsrapport, børnemiljøvurdering det er gode redskaber, men er tidskrævende. Der må tilføres ressourcer, hvis de skal have effekt i praksis og dermed give resultater hos børnene. Tilslutter sig at diæterne til skolebestyrelsesmedlemmerne spares væk, da det har givet misforhold i forhold til dagtilbudsbestyrelserne. 5

6 Børnehuset Elverhøj Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Lønsummen til vasketimerne kommer til at mangle i institutionernes lønbudget. Vedr. sprogstimulering kan tilslutte sig tanken om et centralt korps trods personalereduktionerne. Forventer at sprogkorpset skal varetage den individuelle sprogstimulering, lave div. tests og stå for den lovpligtige 3 års vurdering af alle tosprogede børn. Disse funktioner har stuepædagogerne ikke tid til. Bekymrende at der endnu engang skæres i budgetterne for daginstitutionerne. Lønsum vask og dagtilbud lønudgifter: Elverhøj bliver skåret i åbningstiden, dette ses som en dobbelt serviceforringelse, idet Tussenelda og Vestervang er langt sammen, og det derfor ikke længere er muligt for familierne at vælge en åbningstid der passer. Der protesteres på det kraftigste mod at besparelsen på åbningstiden samt lønsummen til vasketimer betyder personalereduktioner. Ikke mindst fordi der i forbindelse med sammenlægningen er og bliver trukket store veksler på personalet. Er uforstående overfor at madordningen bliver udskudt til 2011, især fordi Ishøj Kommune havde en køreplan klare uddybning kan ses i høringssvaret. Ser gerne at den brugerbetalte ordning der var i Tussenelda kommer op at stå i 2010, hvis udskydelsen af madordningen fastholdes. Besparelsen på vasketimer vil medføre, at personalet står med endnu en opgave, der vil tage tid fra det pædagogiske arbejde. Bekymring over besparelsen på sprogstimuleringsarbejdet. Vil det arbejde sprogpædagogerne har udført i forhold til de tosprogede børn tilfalde pædagogerne? I så fald vil dagtilbud med mange tosprogede børn få ekstra travlt. Bekymring over besparelsen på Naturcenteret, da Naturcentret bl.a. spiller en stor rolle i forhold til opkvalificeringen af det pædagogiske personale. Det undrer, at man vil spare på så stor en succes som Naturcenteret er. Ser med bekymring på at der endnu engang skæres i budgetterne. Positive over at der nu kan kommenteres på de udmeldte besparelser. Forudser forringelser i serviceniveauet med de bebudede besparelser. Normeringstallet for Tvillingehuset er forkert er normeret til 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Trist at der spares på sprogstimuleringen. Sprogpædagogerne gør et flot stykke arbejde for Tvillingehusets ca. 70% børn med anden etnisk baggrund end dansk. Det er ligeledes en forringelse for børn og personale, at der skæres i Naturcenterets budget. Institutionerne har stor glæde af samarbejdet med Naturcenteret. Vi ønsker flere ressourcer til forebyggende arbejde i institutioner med ressourcesvage familier. Der ønskes fokus på rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale. Flere mider til vedligeholdelse af legepladser ønskes, da de nye regler vedr. legepladssikkerhed kræver større investeringer. 6

7 Regnbuen Børnehuset Troldebo Daginstitutionernes SU Der er tidligere bevilliget en liggehal til vuggestuebørnene den blev sparet væk. Behovet er der stadigvæk. Undrer sig over at der etableres et sprogkorps i stedet for at tildele institutionerne timer til sprogpædagoger. Set i forhold til den tidlige indsats, er det svært at se meningen med besparelser i PPR der er allerede nu lang sagsbehandlingstid. Det er en forringelse for børn og personale, at der spares på Naturcenteret. Børnehavens raftehegn er nu så råddent, at rafterne falder af, dette er bekymrende især mht. hegnet ud mod Køgevej. Det er nødvendigt med et nyt hegn, men midlerne til renovering af legepladser ser ikke ud til at kunne dække dette. Børnehaven er fra 1971, og de fysiske rammer er begrænsede, utidssvarende og nedslidte. mener en renovering evt. udbygning vil være en god idé. Mener der kan spares på husomdelingen af Ishøj Nyt. Ønsker at der i stedet for at spare på børneområdet bliver sparet på kulturområdet. Bemærker at der er fejl i nogle af institutionernes normeringstal. Gør opmærksom på, at det bør indtænkes, at nogle af de sammenlagte dagtilbud ligger placeret så langt fra hinanden, at de ikke kan udnytte hinandens personaleressourcer i forhold til pauser, ferie, sygdom mv. Finder det positivt at besparelseskataloget bliver sendt ud i forbindelse med høringen, det giver åbenhed og giver mulighed for at give mere målrettede indsigelser og forslag. Der er anført forkerte normeringstal for daginstitutionerne ligesom der er fejl i navnene SU mener, at opkrævning af forældrebetaling i Peberkværnens specialgruppe kan medføre, at forældre fravælger institutionen. Beklager besparelsen på sprogstimuleringen. SU ser det som en forringelse af institutionernes samlede normering, at der spares på lønsummen til vasketimer. Anser besparelsen på åbningstiden som en serviceforringelse. Beklager besparelsen på Naturcenteret, anser det for at være en stor serviceforringelse. SU beklager forringelsen for børnehaveklasserne. 7

Skolebestyrelsen fraråder, at Byrådet realiserer de to ovenfornævnte forslag. Ellers tager skolebestyrelsen forslag til budget 2014 til efterretning.

Skolebestyrelsen fraråder, at Byrådet realiserer de to ovenfornævnte forslag. Ellers tager skolebestyrelsen forslag til budget 2014 til efterretning. Skoler Ishøj Skole Skolebestyrelsen på Ishøj Skole har på sit møde den 27. august 2013 diskuteret forslaget til budget 2014 samt forslag til omprioriteringer, og udtaler følgende: Skolebestyrelsen ser

Læs mere

Center for Børn og Undervisning Den 5.september 2007 ASH (udtalelserbudget08) Udtalelser til budget 2008

Center for Børn og Undervisning Den 5.september 2007 ASH (udtalelserbudget08) Udtalelser til budget 2008 Institutioner Skoler m.m. Ishøj Skole og Samarbejdsudvalg Vibeholmskolen Gildbroskolen Udtalelser Positivt at der afsættes midler til SFO-indskolingshus. Forventer at blive taget med på råd ved udbygningen.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar til Børne- og Ungepolitikken

Sammenskrivning af høringssvar til Børne- og Ungepolitikken Sammenskrivning af høringssvar til Børne- og Ungepolitikken Ishøj Skole skolebestyrelsen Skolebestyrelsen på Ishøj Skole har på skolebestyrelsesmøde den 18. maj 2010 drøftet den nye Børne- og Ungepolitik.

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2011 Sammenskrivning af høringssvarene fra dagtilbuddenes bestyrelser og Med-udvalg.

Kvalitetsrapport for dagtilbud 2011 Sammenskrivning af høringssvarene fra dagtilbuddenes bestyrelser og Med-udvalg. Kvalitetsrapport for dagtilbud 2011 Sammenskrivning af høringssvarene fra dagtilbuddenes bestyrelser og. Dagtilbud Universet Universet Bøgely Høringssvar MED-udvalget for Børnehuset Universet har den 17.11

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov Leder: Gerth Aa. Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov Leder: Gerth Aa. Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 212 Leder: Gerth Aa. Hansen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Høringssvar fra MED-Udvalg og brugerbestyrelser for området under Børne- og Undervisningsudvalget 14. september 2010

Høringssvar fra MED-Udvalg og brugerbestyrelser for området under Børne- og Undervisningsudvalget 14. september 2010 Center for Børn og Undervisning MED-Udvalget PPR Center Med-Udvalget Tvillingehuset bestyrelsen MED-Udvalget udtrykker forståelse for nødvendigheden af at skulle spare, men synes at det er ærgerligt at

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013 Leder: Gerth Aastrup Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Høringssvar budget Personale

Høringssvar budget Personale Høringssvar budget 2018-2021 Personale Høringssvar til omprioriteringsforslag 2018-2021 Det er med stor bekymring vi har læst at der er risiko for, at normeringen på dagtilbudsområdet bliver yderligere

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering.

Spilleregler for brugen af åbningstid / moduler. Dette for at sikre et optimalt læringsmiljø for alle børn. Normering. Pixi udgave af høringssvarene vedr. ny resursetildelingsmodel i daginstitutionerne. Institution Model 1, med en fast ugentlig åbningstid, med mulighed for tilmelding fra 6 til 18. Valg af 5 moduler; 48,

Læs mere

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration Administration 15. september 2016 Høringssvar til Budget 2016-2019 fra medarbejdersiden i MU administration MU administration tager baggrunden for budgettet og de nuværende og kommende økonomiske udfordringer

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 2013 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud.

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Hvidovre d. 17.11. 2014 Til Politikkerne i Hvidovre kommune. Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Ærtebjerg

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 213 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Høringssvar Madordningen i Greve Kommune

Høringssvar Madordningen i Greve Kommune Høringssvar Madordningen i Greve Kommune Økonomi I Greve kommunes oplæg til en smør selv madordning er der i det samlede budget lavet en realbesparelse på 5,3 mio for 2010. Af dette beløb er der 4 mio

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling.

Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Skolebestyrelsernes hørringssvar vedr. ledelsesstrukturen

Skolebestyrelsernes hørringssvar vedr. ledelsesstrukturen Skolebestyrelsernes hørringssvar vedr. ledelsesstrukturen Skole Hvilke opmærksomhedspunkter kan bestyrelsen pege på? Det vil blive svært at samle en bestyrelse med nærhed Vigtigheden af at forældre og

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010

Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Børnehuset Elverhøj Ishøj Bygade 26 A 2636 Ishøj D. 05.03.2010 Ledelsens høringssvar til tilsynsrapport for Børnehuset Elverhøj 2009/2010 Allerførst vil vi tilkendegive, at tilsynsbesøget og tilsynsprocessen

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Vamdrup Børnehave 2015 Leder: Bodil Østergaard-Christensen 2014 2015 Antal børn total 50 30 Antal børn i børnehave 50 30 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kommentarer til budget

Kommentarer til budget Kommentarer til budget 2008-2011 1. Børnehaven Solstrålen 2. Gassum Børnehus 3. Randers Lærerforening 4. Firkløverskolen, MED-udvalget 5. Firkløverskolen, skolebestyrelsen 6. Assentoftskolens MED-udvalg

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Regnbuen Leder: Inge Kepp Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Regnbuen 212 Leder: Inge Kepp Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 14 14 212 Børnenes

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Det siger børnecheferne om budget mm.

Det siger børnecheferne om budget mm. Det siger børnecheferne om budget mm. FOA Kampagne og Analyse 24. november 2011 Norstat Danmark har for FOA gennemført en rundspørge blandt 70 børnechefer om budget mm. det giver en svarprocent på 71 procent.

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Regnbuen 2016 Leder: Lars Friis 2015 2016 Antal børn total 91 93 Antal børn i børnehave 91 93 Antal børn i vuggestue/småbørnsgruppe 0 0 Antal

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild 213 Leder: Marianne Dupont Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Høringssvar vedr. budget 2016-19

Høringssvar vedr. budget 2016-19 Budget 2016-2019 Høringssvar afgivet af: Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): Dato: Borgerskolens Skolebestyrelse Høringssvar vedr. Budget 2016-2019 i Høje Taastrup Kommune 22-09- 2015 Dok. Id.

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er

Læs mere

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat

Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat Med-udvalget Arresø Skole Mandag den 28. 4. 2014 kl. 13.40-17 på Kregme Skoleafdeling fysiklokalet. Referat Da mødet vil omhandle personalereduktioner er AMR inviteret til at deltage i mødet. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Ishøj Kommune 2011. Kvalitetsrapport Dagtilbud

Ishøj Kommune 2011. Kvalitetsrapport Dagtilbud Ishøj Kommune 2011 Kvalitetsrapport Dagtilbud Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer... 3 1.3 Læsevejledning... 3 Kapitel

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 33 Detaljerede budgetforudsætninger Børne- og Undervisningsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 33 Detaljerede budgetforudsætninger Børne- og Undervisningsudvalget Ishøj Kommune Budget 2015 Side 33 B 40.10 Bevillingsområde Skole: B 40.10.05 Budgetområde Fællesudgifter og indtægter... 43.155 Lederløn på skoleområdet... 6.397 I alt 10 fuldtidsstillinger fordelt på

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Høringssvar vedr. SFO ressourcetildeling fra Rantzausminde Skole

Høringssvar vedr. SFO ressourcetildeling fra Rantzausminde Skole Høringssvar vedr. SFO ressourcetildeling fra Rantzausminde Skole I forhold til det materiale, der er sendt høring vedrørende resursetildeling SFO området, vil bestyrelsen på Rantzausminde Skole gerne knytte

Læs mere

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget

Risbjergskolen. Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Risbjergskolen Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 18.8.2016 Høring vedrørende budget 2017 Børne- og Undervisningsudvalget Hvidovre Kommune

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Over Vejen 212 Leder: Hanne Fallesen Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe 121

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGTEN FOR SKOLERNE I GULDBORGSUND KOMMUNE Indhold Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens 41. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de bestemmelser, der er truffet

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Faxe kommune budget 2014

Faxe kommune budget 2014 Der er fremsat følgende reduktionsforslag under BFU (Børne- og familieudvalget); BFU R-01 Dagplejen - administration og struktur BFU R-02 Tidligere start i børnehave BFU R-03 Harmonisering af åbningstid

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen

Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen 3. C-BUR 19. december 2013 Høringssvar vedr. det udmeldte spareforslag for Center for Børne- og ungerådgivningen Sektorudvalget for Center for Børne- og ungerådgivningen ønsker generelt investeringer i

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere