Udtalelser til budget 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udtalelser til budget 2010"

Transkript

1 Skoler Ishøj Skole Ishøj Skoles SU Ishøj 10. klassecenter Vejlebroskolen Udtalelser Udtalelser til budget 2010 Finder det positivt, at der er afsat midler til udbygning af Ishøj Skole forventer at blive taget med på råd om den endelige udbygning både vedr. bygninger og udendørs arealer. På konto 046 er udeladt punktet 1 ny klasse. I budget 2009, fik skolen tilført kr. til klasserne på syvende klassetrin, hvor der er to klasser. I 2010 bliver det ottende klassetrin, hvilket stadig må udløse en ressource. Der har ikke været reguleret i sekretærens arbejdstid siden 2002, arbejdsmængden er siden blevet betydeligt større bl.a. pga. decentraliseringen. Den budgetlagte arbejdstid til sekretæren rækker ikke. Besparelsen på løn til børnehaveklasseledere/-medhjælpere: At erstatte en uddannet med en uuddannet vil betyde forringelser af undervisningen. Beskæring af lærernes midler til kompetenceudvikling kan bevirke, at nye idéer og initiativer i den undervisningsmæssige sammenhæng vil blive forringet. En besparelse på driften af skolernes IT kan medføre, at opretholdelsen af standarden og driften af skolernes IT-materiel vil blive forringet. Har samme kommentarer som Ishøj Skoles skolebestyrelse. Reduktionen i antallet af stillinger der fandt sted umiddelbart før planlægningen af dette skoleår, videreføres i budget Reduktionen har haft store konsekvenser for planlægning og gennemførelse af indeværende skoleår: Ikke alle fag kan dækkes af fastansatte lærere. Det er ikke længere muligt, at vikardækningen varetages af fastansatte lærere, hvilket gør det svært skaffe vikarer dette medfører aflysninger. Ved stor søgning til skolens linjer, er det ikke muligt at dublere denne. Mange elever må derfor placeres på linjer de ikke har ønsket. Det er ikke muligt, at dække alle temaperioder med fastansatte lærere, derfor skal der hentes eksterne undervisere disse er svære at skaffe. Ovenstående skaber dyb bekymring hos bestyrelsen. Beklager endvidere besparelsesforslagne vedr. skolernes IT og lærernes kompetenceudvikling. Henviser til Vejlebroskolens SU s høringssvar - har disse tilføjelser: Mener Vejlebroskolen og Strandgårdskolen efterhånden er to sammenlignelige skoler, derfor ønskes der afklaring på følgende: På hvilket grundlag gives den ekstraordinære støtte til Strandgårdskolen, og hvornår er andre i samme 1

2 Vejlebroskolens SU Vibeholmskolen situation berettiget til samme tiltag?(fx 3-lærer ordning i klasser med stor andel af børn med anden baggrund ens dansk). Hvilken tidsgrænse har politikkerne sat for projektet magnetskole på Strandgårdskolen, eller er der tale om er permanent projekt? Kan andre i samme situation komme i betragtning til at blive magnetskole. Sætter spørgsmålstegn ved om det er klogt at fjerne diæterne til SB-medlemmer. Positivt at besparelseskataloget med konkrete forslag kommer ud så tidligt i processen. Noterer en forringelse af skolernes IT. Finder personaleforringelsen på Naturskolen bekymrende. Noterer at medarbejder nr. 2 i børnehaveklasserne for fremtiden skal være uuddannet, anser dette for at være en mærkbar forandring for eleverne i forhold til besparelsens størrelse. Konkret vedr. Vejlebroskolens budget noteres det, at gymnasiet ikke længere er tilknyttet kantinen. Derimod kommer ungdomsskolens elever/administration og TV-Ishøj til hvilke konsekvenser har det for budgetterede indtægter/udgifter i kantinen? Der efterlyses synlighed på lærerlønningen i modtagebørnehaveklassen. Der ser ud til at mangle kursusmidler til kantinepersonalet. Nye tiltag vedr. barns 2. sygedag og seniorfridage belaster vikarpuljen. Renoveringspuljen giver ikke mulighed for en kantine i tilfælde af overskud på kommunens budget, ser SB frem til, at en skolekantine etableres. Skolens kaldeanlæg er forældet, der er indhentet tilbud på kr., men skolens budget kan ikke dække denne udgift. Det tages til efterretning at 5. og 6. klasserne skal sammenlægges fra 3 klasser til 2 klasser. Vibeholmskolens SU Støtter udtalelsen fra skolebestyrelsen har herudover følgende kommentarer: Bekymrende at børnehaveklassemedhjælperne ikke skal være uddannede. Muligheden for kompetenceudvikling forringes ved den udmeldte reduktion i kompetencemidlerne. Ærgerligt at Naturcenteret får begrænset sine aktivitetsmuligheder, når der reduceres i personalet. Sprogstimuleringen i sfo erne kan kvalificeres yderligere med en 4a indsats, hvor ressourcefordelingen ligner den der er i børnehavernes sproggrupper. Gildbroskolen Der må være en regnefejl i pkt (gennemsnitsløn x antal stillinger). Besparelserne vil gøre det sværere at opnå de opstillede mål i kvalitetsrapporten i forhold til disse forhold: Nednormering i børnehaveklasserne således at medarbejder nr. 2 er uuddannet, vil være et stort tilbageskridt i forhold til den gode sprog- og læseudvikling, der er kommet i børnehaveklasserne. Besparelsen i lærerlønnen vil give færre undervisningstimer til eleverne, hvilket ikke harmonerer med de ændrede krav i fællesmål. Hvis Ishøj Kommune vil være førende på IT-området, er det vigtigt at fastholde det nuværende niveau. 2

3 Gildbroskolens SU Kirkebækskolen Strandgårdskolen Strandgårdskolens SU Med nedskæringer i kompetenceudviklingen vil det være svært at opfylde de øgede forventninger i kvalitetsrapporten om liniefagsuddannede lærere. Besparelsen frarådes kraftigt. Besparelsen vedr. sprogstimulering i børnehaverne frarådes. Besparelsen på løn til lærere til klasse for børn med vidtgående læse/skrivehandicap frarådes. Beskæring af ressourcer til lederuddannelse vil bl.a. gøre det vanskeligt at opfylde overenskomsten. Beskæring af Naturcenteret vil være en beskæring af mange børns naturoplevelser og begrebsudvikling. Besparelsen på diæter til SB s medlemmer vil gøre det sværere at rekruttere medlemmer. Forslag til besparelse: Gildbro sfo har åbent til kl Pga. lavt fremmøde foreslås lukketiden ændret til kl Støtter Gildbroskolens skolebestyrelses udtalelse. Ønsker en uddybning af formuleringen: Så centeret kan bearbejde udtalelserne. Ønsker ikke at afgive kommentarer til budgettet tager det til efterretning. I forhold til besparelseskataloget finder SB, at det er uhensigtsmæssigt at foretage besparelser på stillingen ved Naturcenteret og på den pædagogiske IT-konsulentstilling. Beløbet som er afsat til helhedsskole 1,9 mio. i budgetforslag for 2009 ønskes fastholdt. Pædagognormeringen i gruppeordningen ønskes revurderet uddybning kan ses i høringssvaret. Rengøringsbudgettet ønskes tilpasset nye rammer og behov. Generelt finder bestyrelsen, at der i flere tilfælde er tale om relativt små besparelser med store konsekvenser. SB er ikke enig i at skære i diæterne til SB s medlemmer. Det er et stort tab for børnene, hvis samarbejdet med Naturcenteret bliver forringet pga. besparelsen og et stort tab for personalet med henblik på sparring mv. Er uforstående overfor begrænsede midler til uddannelse, undervisning og etablering, da det vanskeligt at rekruttere personale. SU finder det ikke muligt, at leve op til kvalitetsrapportens anbefalinger på IT-området hvis driftsbetingelserne forringes. Bekymring over besparelsen på sprogstimuleringen, da børnene der starter i børnehaveklasserne fortsat er langt fra et dansk sprog, der gør dem i stand til at modtage undervisning på lige fod med den almindelige undervisning. Er uforstående over at skulle afskedige dygtige medarbejdere i børnehaveklasserne for at ansætte ufaglært personale. Beløbet som er afsat til helhedsskole 1,9 mio. i budgetforslag for 2009 ønskes fastholdt. Pædagognormeringen i gruppeordningen ønskes revurderet uddybning kan ses i høringssvaret. Rengøringsbudgettet ønskes tilpasset nye rammer og behov. Det er et stort tab for børnene, hvis samarbejdet med Naturcenteret bliver forringet pga. besparelsen og et 3

4 Ishøjgård Dagtilbud Dagplejen Gadekæret Trækronerne Forældrebestyrelsen Trækronernes SU stort tab for personalet med henblik på sparring mv. SU finder det ikke muligt at leve op til kvalitetsrapportens anbefalinger på IT-området hvis driftsbetingelserne forringes. Er uforstående overfor begrænsede midler til uddannelse, undervisning og etablering, da det vanskeligt at rekruttere personale. Bekymring over besparelsen på sprogstimuleringen, da børnene der starter i børnehaveklasserne fortsat er langt fra et dansk sprog, der gør dem i stand til at modtage undervisning på lige fod med den almindelige undervisning. Er uforstående over at skulle afskedige dygtige medarbejdere i børnehaveklasserne for at ansætte ufaglært personale. En generel besparelse på skolernes kompetenceudvikling vil være ærgerlig. Drift af egen bus - budget kr.: Det afsatte beløb er for lille set i lyset af, at bussen er 13 år gammel. Der er alene i 2009 til dato brugt kr. på drift og vedligehold af bussen. Indvendigt vedligehold - budget kr.: Det afsatte beløb er ikke realistisk i forhold til de faktiske udgifter, da Ishøjgård også huser Mjølner, Heldagsskolen, Familieværkstedet og Aflastningen. Nednormering af en lærerstilling vil kunne mærkes især da der ikke længere er 8 børn på Heldagsskolen, men 12 børn. Familieværkstedet det bemærkes at der er en besparelse på budgettet. Ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger. Finder det positivt at besparelseskataloget bliver sendt ud i forbindelse med høringen, det giver åbenhed, og giver mulighed for at give mere målrettede indsigelser og forslag. Finder det bekymrende, at der tages 1 million fra sprogstimuleringen. Mener det er en forringelse, at der ikke fremover vil være en sprogpædagog med dagligt virke i børnehaven. Sprogpædagogerne forestår 3 års sprogvurderingen for de tosprogede børn, bestyrelsen mener ikke, der vil kunne findes tid hos pædagogerne til dette store stykke arbejde. Undrer sig over at man vælger at skifte børnehaveklasseassistenten ud med en børnehaveklassemedhjælper. Det bekymrer, at man ønsker at have ufaglært arbejdskraft i denne stilling, da bestyrelsen mener, det er vigtigt at børnene får en godt skolestart med høj kvalitet. Ønsker svar på om besparelsen på tolkebistand er penge der i dag ikke bliver brugt, da det iflg. Forvaltningsloven er påkrævet, at alle borgere skal kunne forstå og blive forstået. Finder det bekymrende at der tages 1 million fra sprogstimuleringen. Mener det er en forringelse, at der ikke fremover vil være en sprogpædagog med dagligt virke i børnehaven. Sprogpædagogerne forestår 3 års sprogvurderingen for de tosprogede børn, bestyrelsen mener ikke der vil kunne findes tid hos 4

5 Puslingebo/Musvitten Børnehuset Bøgely Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren pædagogerne til dette store stykke arbejde. Undrer sig over at man vælger at skifte børnehaveklasseassistenten ud med en børnehaveklassemedhjælper. Det bekymrer, at man ønsker at have ufaglært arbejdskraft i denne stilling, da bestyrelsen mener, det er vigtigt at børnene får en godt skolestart med høj kvalitet. Ønsker svar på om besparelsen på tolkebistand er penge der i dag ikke bliver brugt, da det iflg. Forvaltningsloven er påkrævet, at alle borgere skal kunne forstå og blive forstået. Da der er lavt fremmøde, foreslås det, at lørdagsåbningen for fritidsklubbørn (i 365 dages regi) lukkes og pengene spares. Positivt at der er kommet åbenhed i budgetterne og besparelseskataloget bliver sendt ud, det giver bedre muligheder for at komme med indsigelser. Er skeptiske overfor forslaget om at skære i sprogstimuleringen til tosprogede børn. Mener at besparelser på dette område givetvis vil forringesprogudviklingen hos de tosprogede børn. Ønsker at få redegjort for, hvilke tiltag man påtænker at spare. Vedr. besparelser på åbningstiden udtaler bestyrelsen, at åbningstiden fremover vil blive i Puslingebo/Musvitten. Da Puslingebo pt. er den eneste institution for børn i vuggestuealderen, der har åbent fra kl. 6.00, mener bestyrelsen, at det vil være en væsentlig serviceforringelse, hvis institutionen fremover først åbner kl Ingen kommentarer. Ingen kommentarer. Ingen kommentarer. Normeringstallet er forkert Piletræet er normeret til 60 børnehavebørn og 33 vuggestuebørn. Glæder sig over at der er givet tid til andet arbejde. Budgettet til hårde hvidevarer slår ikke til, da institutionen belastes af mange reparationer. Piletræet har mange PPR-indstillinger og et stort arbejde med familierådgivning. Der bruges mange timer på møder med sagsbehandlere mv., det vil være ønskeligt med politisk opbakning/forståelse for den megen tid, der bliver brugt til det socialpædagogiske arbejde. Hver gang der er møder tages der tid fra samværet med børnene. Kvalitetsrapporten for den Specialpædagogiske indsats beskriver meget fint disse opgaver. HK midler til store institutioner: Piletræet har ansat en kontorassistent i 30 timer ugentligt, det bør indgå som ekstra budget, for at undgå at tiden tages fra børnene. Flere ressourcer til læreplaner, kvalitetsrapport, børnemiljøvurdering det er gode redskaber, men er tidskrævende. Der må tilføres ressourcer, hvis de skal have effekt i praksis og dermed give resultater hos børnene. Tilslutter sig at diæterne til skolebestyrelsesmedlemmerne spares væk, da det har givet misforhold i forhold til dagtilbudsbestyrelserne. 5

6 Børnehuset Elverhøj Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Lønsummen til vasketimerne kommer til at mangle i institutionernes lønbudget. Vedr. sprogstimulering kan tilslutte sig tanken om et centralt korps trods personalereduktionerne. Forventer at sprogkorpset skal varetage den individuelle sprogstimulering, lave div. tests og stå for den lovpligtige 3 års vurdering af alle tosprogede børn. Disse funktioner har stuepædagogerne ikke tid til. Bekymrende at der endnu engang skæres i budgetterne for daginstitutionerne. Lønsum vask og dagtilbud lønudgifter: Elverhøj bliver skåret i åbningstiden, dette ses som en dobbelt serviceforringelse, idet Tussenelda og Vestervang er langt sammen, og det derfor ikke længere er muligt for familierne at vælge en åbningstid der passer. Der protesteres på det kraftigste mod at besparelsen på åbningstiden samt lønsummen til vasketimer betyder personalereduktioner. Ikke mindst fordi der i forbindelse med sammenlægningen er og bliver trukket store veksler på personalet. Er uforstående overfor at madordningen bliver udskudt til 2011, især fordi Ishøj Kommune havde en køreplan klare uddybning kan ses i høringssvaret. Ser gerne at den brugerbetalte ordning der var i Tussenelda kommer op at stå i 2010, hvis udskydelsen af madordningen fastholdes. Besparelsen på vasketimer vil medføre, at personalet står med endnu en opgave, der vil tage tid fra det pædagogiske arbejde. Bekymring over besparelsen på sprogstimuleringsarbejdet. Vil det arbejde sprogpædagogerne har udført i forhold til de tosprogede børn tilfalde pædagogerne? I så fald vil dagtilbud med mange tosprogede børn få ekstra travlt. Bekymring over besparelsen på Naturcenteret, da Naturcentret bl.a. spiller en stor rolle i forhold til opkvalificeringen af det pædagogiske personale. Det undrer, at man vil spare på så stor en succes som Naturcenteret er. Ser med bekymring på at der endnu engang skæres i budgetterne. Positive over at der nu kan kommenteres på de udmeldte besparelser. Forudser forringelser i serviceniveauet med de bebudede besparelser. Normeringstallet for Tvillingehuset er forkert er normeret til 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Trist at der spares på sprogstimuleringen. Sprogpædagogerne gør et flot stykke arbejde for Tvillingehusets ca. 70% børn med anden etnisk baggrund end dansk. Det er ligeledes en forringelse for børn og personale, at der skæres i Naturcenterets budget. Institutionerne har stor glæde af samarbejdet med Naturcenteret. Vi ønsker flere ressourcer til forebyggende arbejde i institutioner med ressourcesvage familier. Der ønskes fokus på rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale. Flere mider til vedligeholdelse af legepladser ønskes, da de nye regler vedr. legepladssikkerhed kræver større investeringer. 6

7 Regnbuen Børnehuset Troldebo Daginstitutionernes SU Der er tidligere bevilliget en liggehal til vuggestuebørnene den blev sparet væk. Behovet er der stadigvæk. Undrer sig over at der etableres et sprogkorps i stedet for at tildele institutionerne timer til sprogpædagoger. Set i forhold til den tidlige indsats, er det svært at se meningen med besparelser i PPR der er allerede nu lang sagsbehandlingstid. Det er en forringelse for børn og personale, at der spares på Naturcenteret. Børnehavens raftehegn er nu så råddent, at rafterne falder af, dette er bekymrende især mht. hegnet ud mod Køgevej. Det er nødvendigt med et nyt hegn, men midlerne til renovering af legepladser ser ikke ud til at kunne dække dette. Børnehaven er fra 1971, og de fysiske rammer er begrænsede, utidssvarende og nedslidte. mener en renovering evt. udbygning vil være en god idé. Mener der kan spares på husomdelingen af Ishøj Nyt. Ønsker at der i stedet for at spare på børneområdet bliver sparet på kulturområdet. Bemærker at der er fejl i nogle af institutionernes normeringstal. Gør opmærksom på, at det bør indtænkes, at nogle af de sammenlagte dagtilbud ligger placeret så langt fra hinanden, at de ikke kan udnytte hinandens personaleressourcer i forhold til pauser, ferie, sygdom mv. Finder det positivt at besparelseskataloget bliver sendt ud i forbindelse med høringen, det giver åbenhed og giver mulighed for at give mere målrettede indsigelser og forslag. Der er anført forkerte normeringstal for daginstitutionerne ligesom der er fejl i navnene SU mener, at opkrævning af forældrebetaling i Peberkværnens specialgruppe kan medføre, at forældre fravælger institutionen. Beklager besparelsen på sprogstimuleringen. SU ser det som en forringelse af institutionernes samlede normering, at der spares på lønsummen til vasketimer. Anser besparelsen på åbningstiden som en serviceforringelse. Beklager besparelsen på Naturcenteret, anser det for at være en stor serviceforringelse. SU beklager forringelsen for børnehaveklasserne. 7

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009

Greve Kommune. Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 Greve Kommune Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2008-2009 November 2009 Indholdsfortegnelse Endvidere skal det i forbindelse med en del høringssvar understreges, at skolernes

Læs mere

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18.

Hermed fremsender Vedbæk Skole sit høringssvar vedr. fremsendte tilpasningsforslag til budget 2011-2014 forslag 4.1 til og med 4.18. Rudersdal Kommune Skoleområdet Att.: Hanne Dencker Sendt via e-mail til adressen hd@rudersdal.dk Vedbæk, 19. august 2010 Høringssvar vedr. tilpasningsforslag til budget 2011-2014 Hermed fremsender Vedbæk

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder

Vestre Skole. kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14. Indhold. 2. Kvalitetsrapport. Redegørelse for specifikke områder Vestre Skole kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 Indhold 1. Velkomst til skoleåret 2011-12 2. Kvalitetsrapport Redegørelse for specifikke områder 3 Udviklingsplan for indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring

Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Høringssvar af spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring Indholdsfortegnelse Musikskolen...3 Horne Skole... 3 Faaborg Sundskole...4 Brahetrolleborg Skole...5 Svanninge Skole...5 Lysbjergparken

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere