Sektorredegørelse Center for Skoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse Center for Skoler"

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Skoler 1 - Beskrivelse af området Området omfatter udgifter til skolegang klasse for kommunens børn og unge, samt udgifter til skolefritidsordning (SFO), som er folkeskolens pasningstilbud til børn fra børnehaveklasse til 3. klasse. I Greve Kommune undervises 90 % af eleverne i Greve Kommunes egne folkeskoler (inkl. specialundervisning fra børnehaveklasse til og med 10. klassetrin). De resterende går på privatskole, efterskole, skole i anden kommune som følge af fritvalgsordningen eller i et specialtilbud. Normalområdet Strukturmæssigt er skoleområdet i Greve Kommune karakteriseret ved: 12 folkeskoler, heraf får Hundigeskolen og Gersagerskolen fælles ledelse pr. 1. august 2010 med henblik på sammenlægning fra 2011, alle elever samles på den nuværende Gersagerskolen. Pædagogisk og ressourcemæssigt regnes en skole med ca. 600 elever for den mest rationelle at drive. Greve Kommune har tre skoler, som ligger væsentligt under dette tal. Antallet af skolebørn var i Fremover forventes et jævnt faldende antal skolebørn til i 2014 (Skolebørnsprognosen, maj 2008), hvilket sætter strukturtilpasning på dagsordenen. Faldet har været mest markant i Greve nord, men i de kommende 5 6 år ses der også et fald i Greve midt, hvorimod elevtallet i Greve syd forventes at stige en anelse. En optimering af klassedannelser vil betyde ca. 20 klasser færre om 5 6 år for hele kommunen. Samtidig forventes det, at antallet af børn indenfor det specialpædagogiske område vil stige. Denne stigning vil i et vist omfang lægge beslag på den ledige lokalekapacitet i normalskoleområdet. Greves 10. klassetilbud er fra 1. august 2010 en integreret del af Damagerskolen. Antallet af tosprogede børn forventes at stabilisere sig mellem 800 og 900 i de kommende år. Andelen af tosprogede elever er markant højere på skolerne i Greve nord end i resten af kommunen. For at tiltrække flere etnisk danske elever til området er der etableret Profilskoleprojektet på Hundigeskolen og Gersagerskolen med profilelementerne idræt, sundhed og kost. Til Profilskolerne er tilført ekstra ressourcer bl.a. for at kunne forlænge skoledagen. Skolehjemvejlederprojekt for tosprogede forældre. Bevilling fra Integrationsministeriet er med henblik på at forbedre skolehjemsamtalerne. Børn med særlige behov/ børn i vanskeligheder For at give så mange børn som muligt et kvalificeret undervisningstilbud indenfor almenundervisningen er der følgende tilbud for børn med særlige behov/ børn i vanskeligheder: Holddannelse eller almindelig specialundervisning i tilknytning til den almindelige undervisning Udvikling af den almindelige undervisning ved hjælp af AKT-vejledere (AdfærdKontaktTrivsel), læsevejledere, matematikvejledere, rådgivning fra PPR. m.v. BUDGETOPLÆG

2 SFO Skolefritidsordninger er s pasningstilbud til børn i børnehaveklasse 3. klasse, som er indskrevet i Greve Kommunes skoler. Der er pladsgaranti på SFO, og der er etableret SFO på 10 skoler fra 1. august Pr. 1. august 2009 var børn indskrevet, og derudover er 60 børn indskrevet i idrætsfritidsklubben. Der er særlige SFO tilbud tilknyttet skoletilbud for børn med særlige behov. Derudover er der i Greve Nord SFO for 4. klassetrin. Forældrebetalingsprocenten på SFO-området er ikke lovbestemt, hvorfor Byrådet fastsætter forældrebetalingen hvert år ved budgetvedtagelsen. I Greve Kommune svarer forældrebetalingen til godt 50 % af driftsudgiften ekskl. ejendomsudgifter. Ressourcestyring/tildeling Greve Kommune har en lektionsbaseret tildelingsmodel. Inden for modellen bruges der to principper: Klassetildelingsprincippet hvor ca. 40 % af ressourcerne fordeles efter antal klasser. Elevtildelingsprincippet hvorefter 60 % af ressourcerne fordeles efter antallet af elever. Det betyder, at skolen skal have en vis størrelse for at være økonomisk rentabel. Tildelingsmodellen tilgodeser skoler med høje klassekvotienter, hvilket betyder, at udviklingen i elevtallet ikke automatisk får lineær virkning på de udmøntede ressourcer. Derfor har fokus på klassedannelser stor betydning i forhold til økonomisk styring af området. Børne- og Ungeudvalget beslutter antallet af klasser i kommunen (jf. Skolestyrelsesvedtægten). Ressourcer til den almindelige specialundervisning (ikke ekskluderende specialundervisning) er indeholdt i ressourcetildelingsmodellen. Ressourcetildelingen til SFO foregår efter en pengene følger barnet model, hvor SFO erne reguleres 2 gange årligt for det konkrete antal børn, der er indmeldt. Demografi Beregning af lærerlønsudgiften på normalområdet sker via skolebørnsprognosen, som beregnes ud fra befolkningsprognosen. Skolebørnsprognosen, som består af antal klasser samt elevtallet på årgangene pr. skole blev, til og med finansåret 2008, varetaget af Økonomi og Analyse i samarbejde med Kommunedata i Ålborg. I 2009 meddelte Kommunedata, at de ikke kunne påtage sig denne opgave, da pågældende, der varetog opgaven, ikke var ansat mere. Herefter er opgaven overgået til at blive manuelt beregnet i Center for Skoler, Budgettet for skoleområdet lægges i Center for Skoler. Ud af det samlede budget til lærerløn på almenområdet beregnes ca. 80 % på baggrund af klasse- og elevtal. Således er der stor afhængighed af, at disse tal er korrekte. BUDGETOPLÆG

3 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder I redegørelsen er følgende områder i kapitel 1 behandlet som mål: Udfordring vedr. læsning Udfordring vedr. inklusion Udfordring vedr. Det digitale Læringsrum og e-learning Udfordring vedr. elevernes faglige resultater Udfordring vedr. elevfravær Udfordring vedr. efteruddannelse Udfordring vedr. strukturtilpasning Nordområdet Udfordring vedr. strukturtilpasning generelt Udfordring vedr. undervisningsassistenter Ufordring vedr. tosprogede elever Udfordring vedr. undervisningsdifferentiering Udfordring vedr. læsning Overordnet læsemål for Greve Kommune er, at alle elever, der udgår af folkeskolen, dels besidder læsekompetence til at klare sig i en ungdomsuddannelse, og dels får styrket den alsidige personlige udvikling og deres handlemuligheder. Det overordnede mål for hele læseindsatsen i Greve Kommune skal ses i relation til, at de afsluttende afgangsprøver 2009 viste et fald på 1,8 procentpoint (fra 6,5 til 4,8) i forhold til afgangsprøven i Endvidere viser den seneste læseundersøgelse på 9. klassetrin (forår 2010), at 16 % af den samlede elevmasse ikke besidder en tilstrækkelig god læsekompetence. I denne forbindelse har Børne- og Ungeudvalget efterspurgt forslag til, hvordan læsekompetencen kan øges: I sammenligning med det seneste landsresultat på 79 % sikre læsere på 9. klassetrin, ligger kommunen fem procentpoint over med 84 % sikre læsere. Samlet set viser læseresultaterne i kommunen fremgang i læseresultaterne, dog bør der være øget opmærksomhed på indsatsen på mellemtrinnet. Endvidere bør der laves en målrettet læseindsats for at styrke de tosprogedes læsekompetence. De tosprogede læseniveau er på alle klassetrin under de etsprogedes niveau. Der er ligeledes stor forskel i læseniveauet mellem de tre skoleområder. Læseindsatsen i skoleområde Nord bør styrkes. Forslag med henblik på at styrke læsningen på mellemtrinnet Intensiv læsetræning Skoleområderne Syd og Midt får tilført en ugentlig ekstra lektion i skoleåret på 6. og 7. klassetrin til obligatorisk intensiv læsetræning. Skoleområdet Nord får tilført to ekstra lektioner i skoleåret på 6. og 7. klassetrin til obligatorisk intensiv sprog- og læsetræning. Faglig kvalificering af lærerne Læsevejlederen skal sikre dels, at lærerne kvalificeres til at arbejde med intensive læseforløb og faglig læsning dels, at indsatsen evalueres og implementeres på skolerne. Skolerne i område Syd og Midt får centralt udmeldt 40 timer til læsevejlederne / to pr. skole. Skolerne i område Nord får udmeldt 40 timer til videndeling og sparring omkring læseforløb + 40 timer til en særlig læseindsats for de tosprogede elever til læsevejlederen / to pr. skole. Der tilrettelægges et 30 timers kursusforløb for en lærer for hver klasse på klassetrin i sprog- og læseudvikling for tosprogede elever med fokus på vanskeligheder i tekstlæsning og tekstforhold, faglig læsning og ordforråd. I alt 55 lærere. BUDGETOPLÆG

4 Forslag: Tekst Ekstra lektioner på 6. og 7. klassetrin til intensive læseforløb Timer til læsevejlederne til videndeling og sparring omkring intensive læseforløb på skolerne 30 timers efteruddannelse til 55 lærere kr. til oplægsholdere I alt Alle beløb er i kr. (2011-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Samlet set er der stadig brug for en særlig indsats inden for dette område. Læsning sætning er, at Greve Kommune indfrier de Kommunale Læsemål gennem en målrettet og kvalificeret læseindsats på skolerne. Greve Kommune ønsker fagligt at styrker lærerne i at komme fra indsigt til indsats. LæseLøft & LUS Styrkelse af læsevejlederrollen og videndeling rettede fælles kursusforløb Læs-Lær-Læs Læsetest og læseevaluering på alle klassetrin Sprogvurdering i børnehaveklassen Læsekonsulenten som sparringspartner på skolerne Turbo-Dansk Til den forebyggende læseindsats i indskolingen Læseløft og LUS er der politisk afsat 1,3 millioner kr. Til læseindsatsen for læsesvage elever på klassetrin Turbo-dansk er der i en fifty fifty ordning bevilget ca kr. fra Undervisningsministeriet. Egenfinansiering er tilsvarende bevillingen. Status for målopfyldelse Løbende evaluering. opfølgningen vil ske løbende gennem den Kommunale Læseundersøgelse & den Kommunale Sprogvurdering samt det kommunale kursuskatalog BUDGETOPLÆG

5 Udfordring vedr. inklusion Der er i en årrække arbejdet med målsætningen om den inkluderende skole. Statistikker viser imidlertid, at der er en stigning i antallet af børn der søges særlig støtte til og børn der ekskluderes sammenlignet med kommunens Benchmarkingtal fra Denne udvikling sker samtidig med at den kommunale økonomi er under pres hvilket begrænser mulighederne for at imødekomme behovet for ekskluderende tilbud. Greve Kommune har i en årrække ekskluderet flere børn end landsgennemsnittet. Opgaven er derfor nu, at finde veje til inklusion samtidig med at vi styrker personalets arbejdsmiljø og involverer forældrene i de fremtidige løsninger. For at imødegå disse tendenser igangsættes et særligt inklusionsprojekt rettet mod folkeskolen. Projektet forankres i Center for skoler, men har et tværgående perspektiv til de andre centre indenfor børne- og ungeområdet; og inklusionsprojektet skal generere viden på tværs af forskellige strukturer og centre. Center for Skolers inklusionsprojekt har til hensigt at fremme en koordineret indsats blandt lærere og pædagoger for at fange grå-zone-børnene (og dermed mindske en ekskluderende virksomhed) og for at styrke den almindelige opfattelse af inklusion og inklusionstænkning blandt alle medarbejdere. Inklusion (folkeskolen) sætning er, at Greve Kommune inden for tre år er på samme niveau som landsgennemsnittet for eksklusion (3,8 %). Greve Kommunes eksklusionsprocent er 5,3 (skoleåret 2009). Greve Kommune initierer et inklusionsprojekt fra skoleåret 2010/11 rettet mod normalområdet i folkeskolen. Inklusionsprojektet vil især rette sig mod: 1. Styrkelse af personalets inklusionsværktøjer. 2. Styrke arbejdsmiljø og trivsel vha. styrket medarbejderkompetence på inklusionsområdet For bl.a. at nå den overordnede målsætning ansættes medio 2010 en udviklingskonsulent med særligt fokusområde inden for inklusion og inkluderende virksomhed på skolerne. Der vil i alt blive afsat ca. 1 mio. kr. til punkterne 1 og 2 årligt over en 3-årig periode samt ca kr. årligt til ansættelse af en konsulent. Midlerne hertil er bevilliget af Udviklingsudvalget som en del af den løbende kompetenceudvikling. Status for målopfyldelse Projektet igangsættes med skoleåret 2010/11. opfølgning vil ske løbende ske gennem anvendelse af kvalitative og kvantitative evalueringsværktøjer samt evalueringsformen selvevaluering på de enkelte skoler. BUDGETOPLÆG

6 Udfordring vedr. Det digitale Læringsrum og e-learning Greve Kommune har gennem en investeringsplan fra 2007 afsat midler til indkøb af interaktive white-boards til skolernes normalklasser for på den måde at fremme brugen af såvel interaktive som digitale læringsmidler og metoder. Siden 2005 har Greve Kommune ligeledes via den centrale uddannelsespulje og skolernes egne uddannelsesmidler initieret, at lærerne har haft mulighed for at erhverve Det pædagogiske ITkørekort. I alt har 56,8 % af lærerne nu erhvervet denne it-kompetence. Men da tiden er løbet fra denne type af kompetencegivende kursus, vil Center for Skoler fremover satse på uddannelsesforløb inden for interaktive (digitale) medier som eksempelvis: Uddannelse i brugen af inter aktive white-boards og e-learning. De fortsatte tiltag inden for it som uddannelsesområde indgår i Center for Skolers uddannelsesplan. Tema Status for målopfyldelse It-strategi (folkeskolen) Det digitale læringsrum 1. sætningen er, at Greve Kommune inden 2015 har flyttet 75 % af skolernes analoge taske- og hyldebøger til digitale bogformater. 2. sætningen er at Greve Kommune ved begyndelsen af skoleåret 2010/2011 har 10 tematiske egenproducerede videobaserede emner liggende som moduler lektiehjælp/ekstra materialer/alternative materialer på kommunens kanal på SkoleTube. Området findes i it-fagstrategiplanen for skoler, som er politisk godkendt marts Kommunen afprøver løbende nye e-bogs- produkter og holder sig opdateret om nye standarder og følger udviklingen på området på tæt hold. Kommunen iværksætter pilotprojekt på en eller flere skoler. Projektet estimeres til en merudgift på ca kr. 1. Projektet igangsættes med pilotforløb i løbet af skoleåret 2010/11 eller 2011/12. Projektet forventes efter en positiv evaluering at gå i drift på samtlige skoler fra skoleåret 2015/16. opfølgning vil ske løbende gennem anvendelse af kvalitative og kvantitative evalueringsværktøjer. BUDGETOPLÆG

7 Udfordring vedr. elevernes faglige resultater Danmarks muligheder for vækst er afhængigt af et uddannelsessystem, der kan måle sig med de bedste i verden. Vi skal leve af menneskelig formåen. Fundamentet for den videre uddannelse bliver støbt i folkeskolen, og ønsket for Greve Kommunes skolevæsen er netop at styrke alle kommunens elevers formåen ved at tilbyde skoler i verdensklasse. Som en blandt mange indikatorer er de opnåede resultater ved de afsluttende afgangsprøver efter 9. klasse. For at tackle denne udfordring er det nødvendigt også at fokusere på de opnåede resultater og hvordan læring og undervisning sammen kan give et endnu bedre udbytte af 9/10 års skolegang. Inden for dette udfordringsområde er der endvidere to særlige temaer, nemlig: Forskellen mellem drenges generelle faglige niveau sammenlignet med pigernes i fagene dansk og matematik samt niveauforskellen mellem tosprogede og etnisk danske elever. Drenge-pigeproblematikken er endvidere et særligt politisk fokusområde (Børne- og Ungeudvalget, december 2009), som efterfølgende er blevet indarbejdet i aftalestyringen mellem skolerne og Center for Skoler. Status for målopfyldelse Status for målopfyldelse Elevernes faglige standpunkt målt ved de afsluttende afgangsprøver sætningen er, at elever der forlader folkeskolen i Greve Kommune ligger over landsgennemsnittet ved de afsluttende afgangsprøver fra skoleåret Greve Kommune vil gennem aftalestyringskonceptet sætte øget fokus på det faglige udbytte efter endt folkeskole. FSA-prøverne 2009 er målepunktet for en benchmarking. opfølgningen vil ske dels gennem aftalestyringen dels gennem kvantitative sammenligninger mellem opnåede resultater for elever i Greve Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet samt gennem en øget efter- og videreuddannelsesvirksomhed for det pædagogiske personale. Forskellen mellem drenges generelle faglige niveau sammenlignet med pigernes inden for fagene dansk og matematik. Med udgangspunkt i resultatopgørelserne i Kvalitetsrapport skal forskellen mellem drenges og pigers opnåede resultater ved de afsluttende afgangsprøver, således at forskellen ikke er signifikant. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende tiltag: Øget fokusering på området gennem en fortsat præcisering i aftalestyringen. Særlig indsats på læsning gennem o De obligatoriske læseprøver o Turbodansk o Den tværfaglige læseindsats (Læs-Lær-Læs) o Matematik Området evalueres hvert år. BUDGETOPLÆG

8 Status for målopfyldelse opfølgningen vil ske dels via kvantitative målinger i forbindelse med de forskellige læseindsatser og med benchmarking mellem prøveresultaterne ved de afsluttende afgangsprøver samt gennem pædagogisk dialog på og med skolerne. Niveauforskellen mellem tosprogede og etnisk danske elever Med udgangspunkt i resultatopgørelserne i Kvalitetsrapport skal forskellen mellem på opnåede resultater for henholdsvis tosprogede og etnisk danske elever ved de afsluttende afgangsprøver minimeres, således at forskellen efter en 5-årig periode ikke er signifikant. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende tiltag: Øget fokusering på området gennem en fortsat præcisering i aftalestyringen. Særlig indsats på læsning gennem o De obligatoriske læseprøver. o Turbodansk o Den tværfaglige læseindsats (Læs-Lær-Læs). Særlig kursusindsats. Området evalueres hvert år. opfølgningen vil ske dels via kvantitative målinger i forbindelse med de forskellige indsatser og med benchmarking mellem prøveresultaterne ved de afsluttende afgangsprøver samt gennem pædagogisk dialog på og med skolerne. Udfordring vedr. elevfravær I forbindelse med den politiske udvalgsbehandling af Kvalitetsrapporten for skoleåret blev elevfravær fremhævet som et område, der skal være særlig opmærksomhed på, idet det kommunale gennemsnit udgør 6,3 % (svarer til et elevfravær på 12 dage i gennemsnit) må karakteriseres som værende højt. For at rette fokus mod dette område blev elevfraværet indarbejdet i aftalestyringskomplekset for 2010 for alle skoler, selvom en del skoler allerede har truffet deres egne forholdsregler (f.eks. teaterringning, gule sedler m.v.). Læring fra de gode eksempler vi allerede har ex. Teaterring mv.. Elevfravær. et er at nedbringe elevfraværet med 2 procentpoint over en treårig periode ud fra skoleåret som målepunkt. Greve Kommunes skolevæsen vil sammen med skolerne gennem: Aftalestyringskonceptet. Undersøgelser af elevernes trivsel. Øget forældreindformation vedr. ulovligt fravær f.eks. i form af brug af ekstra ferie m.v. Arbejde for at nedbringe elevfraværet. BUDGETOPLÆG

9 Status for målopfyldelse Indsatsen påbegyndes i for skolevæsenet både på et lokalt og et kommunalt niveau Elevfraværet vil hvert år blive målt i den årlige kvalitetsrapport med efterfølgende pædagogiske dialoger med skolerne. Udfordring vedr. efteruddannelse Uddannelse er et af de fire vedtagne politiske fokusområder (vedtaget af Byrådet 2009). Kvalitetsrapporten viser et fald i antal kursustimer på 9,5 % fra Når det er et mål at opretholde et fagligt højt kvalifikationsniveau også på undervisningsdelen betyder det, at Center for Skoler sammen med skolelederne til stadighed må se på, hvordan fagligheden kan styrkes yderligere gennem en målrettet indsats med både en central og en lokal kursusvirksomhed dels for at fastholde og efteruddanne de pædagogiske medarbejdere dels for at tiltrække nyuddannede medarbejdere. Nedgangen i antallet af kursustimer er bekymrende for den fortsatte faglige kvalificering og udvikling inden for normalområdet og vil være et opmærksomhedspunkt i kommende handlingstiltag herunder ved indgåelse af nye aftaler mellem Center for Skoler og de enkelte skoler ved aftalestyringen 2009/10 men det er samtidig en forpligtelse for Greve Byråd. Uddannelsesplan sætningen er: At øge kompetenceniveauet og dermed kvaliteten af undervisningen. sætningen betyder, at der skabes en flerårig uddannelsesplan, som påbegyndes i skoleåret vedr.: 1. Personalets faglige kompetenceudvikling. 2. Inklusion. 3. Ledelsesuddannelse. 4. Uddannelse til at fastholde og rekruttere medarbejdere. Status for målopfyldelse t påbegyndes med skoleåret Omfanget af antal kursustimer i sammenligning med et vil blive evalueret gennem kvantitative undersøgelser af: Kvalitetsrapportens benchmarkingsår. Antal af gennemførte udbudsuddannelser inden for diplomuddannelserne. Omfang af inklusionskurser. Nedgang i eksklusionsprocenten. Antal gennemførte udbudsuddannelser inden for lederuddannelse på diplomniveau. inger af antal gennemførte meritlærere i den påbegyndte meritlæreruddannelse i Greve. BUDGETOPLÆG

10 Udfordring vedr. strukturtilpasning Nordområdet profilskolerne Hundigeskolen og Gersagerskolen. Greve Kommune har en ambition om, at alle elever får et godt afsæt for at tage en ungdomsuddannelse. Det optimale grundlag for succes er, at skolen i distriktet er attraktiv for forældre og elever. På nordskolerne Hundigeskolen og Gersagerskolen har man siden 2000 oplevet, at forældre har fravalgt skolerne. I 2000 var det samlede elevgrundlag på almenområdet 701 elever fordelt på 41 klasser. I foråret 2010 er tallene 299 elever fordelt på 20 klasser. I 2007/08 igangsattes et projekt, som skulle profilere de to skoler gennem indsatsområderne idræt, kost og sundhed. Indsatsen har ikke ført, at fravalgsmønstret er ændret væsentligt. Derfor vil skolerne fra kommende skoleår få fælles ledelse, blive lagt på samme matrikel med henblik på formel sammenlægning fra august Strukturændring - Nordområdet At styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne, så bl.a. elevsammensætningen ændres i retning af de andre kommunale skolers elevsammensætning. Det er et mål ligeledes at gøre skolerne bæredygtige både fagligt, pædagogisk og økonomisk. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende tiltag: August 2010 lægges skolerne på samme matrikel August 2010 ændres de ledelsesmæssige og administrative vilkår, så begge skoler ledes af én leder (ledelse). I ledelsen indgår en person som skal have fokus på profilelementernes indgåelse i den almindelige undervisning (forskellige læringsstile) Særlige tiltag i forbindelse med image og rekruttering Faglig indsats i læsning, som skal hæve kompetencerne hos især de svage læsere. Status for målopfyldelse Antal børnehaveklasseelever til det kommende skoleår 2010/11 Læseprøver Trivselsundersøgelse elever opfølgningen vil ske via kvantitative målinger i forbindelse med de forskellige Udfordring vedr. strukturtilpasning generelt Strukturtilpasning på skoleområdet har været et særligt fokusområde for dette serviceområde fra 2002, hvor elevtallet var stigende. Stigningen krævede tilpasning af bygningsmassen, hvilket har medført tilbygninger på flere skoler i perioden 2003 til I samme periode er der renoveret faglokaler, især fysik, natur/teknik, skolekøkken, billedkunst og sløjd, således I 2002 var der i almenklasserne elever fordelt på 282 klasser. Elevtallet toppede i skoleåret 2006/07 med elever fordelt på 294 klasser. I indeværende skoleår er tallet opgjort til fordelt på 276 klasser. For 8 år siden havde vi samme elevtal for almenundervisningen som i indeværende skoleår. Ind imellem har Greve Kommune haft en til- og afgang på ca. 280 elever. Virkningen af især en BUDGETOPLÆG

11 elevreduktion kan resultere i merudgifter med mindre rammekapaciteten tilpasses, således at en evt. strukturændring kan befordre optimering af klasseantal og dermed klassekvotient. Strukturændring - generelt At tilpasse de fysiske rammer for skolen i Greve på en sådan måde, at der sker en optimering af antallet af klasser således at klassekvotienten holdes på et passende højt niveau. At de indvendige rammebetingelser, såsom skolens fysiske indretning og faglokalernes stand mm. giver de bedste betingelser for, at skolerne lever op til Folkeskolelovens faglige kvalitetskrav. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende tiltag: Der udarbejdes elevprognoser hvert år på baggrund af den årligt udarbejdede befolkningsprognose. Med udgangspunkt i elevbørnsprognosen stilles forslag til politisk udvalg om evt. strukturtiltag Status for målopfyldelse Indberettede tal om elevtalsforhold til Undervisningsministeriet hvert år i september. Status over nuværende fysisk indretning af skolerne, herunder også udearealer. Fokus på reelle klasse og elevtal udtrykt i klassekvotienter og dermed også kommunens gennemsnitlige klassekvotient Udfordring vedr. undervisningsassistenter Greve Kommune står som så mange kommuner i en situation med lærermangel. Andelen af ikke seminarieuddannede lærere, der varetager almindelig undervisning, udgør i august 2009 ca. 9 % af samtlige lærerstillinger i Greve Kommune ifølge en undersøgelse foretaget af Greve Lærerforening. Undersøgelsen beskæftiger sig alene med forholdet mellem seminarieuddannede og ikke seminarieuddannede lærere/undervisere, der arbejder på skolerne i Greve Kommune og giver derfor ikke et retvisende billede af undervisernes kvalifikationsniveauer. I Kvalitetsrapport findes der en udspecificering af undervisernes kvalifikationsniveau, idet der for Greve Kommunes skolevæsen opereres med følgende fire kvalifikationsniveauer for de ansatte i skolevæsenet: Kategorierne er: Fagligt uddannede (linjefag, merituddannelse, ekstra linjefag, diplomuddannelse eller anden faglig relevant uddannelse, f.eks. tømrer, ingeniør eller lignende). I øvrigt fagligt kvalificeret (dette skønnes af skoleledelsen). Kan f.eks. være supplerende kurser (f.eks. dansk klassetrin, specialpædagogisk kursus (grundkursus/diplommodul e.l.), undervisningserfaring i faget o.l.). Fagligt mindre kvalificeret (dette skønnes af skoleledelsen). Kan f.eks. være læreruddannet uden linjefag i faget o.l.). Ikke fagligt kvalificerede. Hverken læreruddannet eller med anden faglig relevant uddannelse. BUDGETOPLÆG

12 Skolelederne har til de sidste tre kvalitetsrapporter (via spørgeskemaundersøgelse) rubriceret deres læreransatte ud fra disse fire kategorier. Skolernes rubricering er samlet herunder med benchmarkingtal for de sidste tre år: Undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer - Normalskoler SAMLET FORDELING klassetrin kvalifikationsniveau Fagligt uddannede I øvrigt fagligt kvalificerede Fagligt mindre kvalificerede Ej fagligt kvalificerede Gennemsnit % 19 % 4 % 2 % Gennemsnit % 24 % 4 % 0 % Gennemsnit % 33 % 7 % 2 % SAMLET FORDELING klassetrin kvalifikationsniveau Fagligt uddannede I øvrigt fagligt kvalificerede Fagligt mindre kvalificerede Ej fagligt kvalificerede Gennemsnit % 15 % 5 % 2 % Gennemsnit % 27 % 2 % 0 % Gennemsnit % 31 % 9 % 1 % SAMLET FORDELING klassetrin kvalifikationsniveau Fagligt uddannede I øvrigt fagligt kvalificerede Fagligt mindre kvalificerede Gennemsnit % 12 % 1 % 1 % Gennemsnit % 20 % 1 % 0 % Gennemsnit % 26 % 4 % 0 % Ej fagligt kvalificerede Som det fremgår af tabellerne er den procentuelle mængde inden for kategorien Ej fagligt kvalificerede (dvs. hverken læreruddannet eller med anden faglig relevant uddannelse) ikke særlig stor. (Der henvises i øvrigt til Kvalitetsrapport side ) For bedre at udnytte lærerens hovedkompetence, nemlig at tilrettelægge og gennemføre undervisning, vil Greve Kommune afprøve den finske model med undervisningsassistenter. Forsøget med undervisningsassistenter gennemføres i særligt udvalgte timer på visse klassetrin. Undervisningsassistenten skal tage sig af opgaver, som ikke nødvendigvis skal varetages af en uddannet lærer. Assistenten skal fungere, som betegnelsen antyder, som lærerens forlængede arm før, under og efter undervisningen. Forsøget med undervisningsassistenter bliver støttet gennem Undervisningsministeriets forsøgspulje i skoleåret 2010/11. BUDGETOPLÆG

13 Status for målopfyldelse Undervisningsassistenter i folkeskolen Greve Kommune vil afklare, om den finske model med undervisningsassistenter med fordel kan anvendes i Greve i forbindelse med at: Effektivisere overgange mellem aktiviteter i undervisningen Øge elevernes udbytte af undervisningen Øge elevernes trivsel i undervisningen Formindske antallet af afbrydelser af undervisningen Give en højere grad af inklusion Øge lærertilfredsheden i arbejdet Forsøget gennemføres på alle skoler. Klassetrinnene 2. til og med 5. medvirker i fagene dansk og matematik. Til disse timer knyttes en undervisningsassistent i alle de nævnte fagtimer. Assistentens funktion vil bl.a. være at medvirke til, at afbrydelser minimeres i forhold til den planlagte undervisning, enten efter anvisning fra læreren eller af egen drift, når der er opnået en automatiseret arbejdsform mellem læreren og assistenten. Desuden skal assistenten medvirke til praktisk forberedelse og efterbehandling, tage sig af sociale forhold mellem elever, frikvarterstilsyn mm. Status vil være: Sidst gennemførte læseundersøgelse (forår 2010) Sidst gennemførte elev- og lærertrivselsundersøgelse Gennemført matematikundersøgelse Gennemført observation af klassen i funktion inden projektstart Gennemførte evalueringer af samme parametre som under status. BUDGETOPLÆG

14 Udfordring vedr. tosprogede elever Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven, og Undervisningsministeriet anvender folkeskolelovens definition af tosprogede. Den fremgår af 4 a, stk. 2: "Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk". Definitionen dækker både børn, som kun taler et andet modersmål end dansk, og børn, som mestrer flere sprog, herunder dansk som andetsprog. Hvert år opgør skolerne antallet af tosprogede elever på baggrund af denne definition til undervisningsministeriet. Opgørelsen danner ligeledes baggrund for tildeling af timer til undervisning i dansk som andetsprog på skolerne. Det er byrådet/buu, der fastlægger den ressource, som skal anvendes på området og en besparelse på budgettet vil medføre færre lektioner til undervisning. På baggrund af den udmeldte ressource tildeles skolerne lektioner efter følgende model, som er let at administrere og forstå for skoleledere og lærere. Den nugældende ressourcemodel: Elever i indskolingsgrupperne* tildeles 2 lektioner pr. uge Elever i børnehaveklasse og 1. klasse tildeles 1 lektion pr. uge Alle andre tosprogede elever tildeles 0,2 lektion pr. uge *Indskolingsgrupper er for de tosprogede elever, som ved skolestart efter en sproglig vurdering henvises til en anden skole end distriktsskolen. (Folkeskolelovens 36, stk. 3) På skolen vurderes de tosprogede elevers behov på baggrund af sprogvurderinger, test og de daglige præstationer, hvorefter der planlægges undervisning på hold eller i mindre grupper i og uden for klassen, således at den enkelte elev samlet får flere undervisningstimer end eleven udløser. Skolen differentierer altså undervisningen efter den enkelte elevs behov, så der er elever, som ikke får de tildelte lektioner, fordi der er andre elever, som har behov for flere timer, end de har fået tildelt. Konklusion: Vi er forpligtet til at følge folkeskolens definition, som beskrevet ovenfor. Modellen fungerer tilfredsstillende, fordi det er skolen, som kender elevernes behov, der endeligt tilrettelægger og fordeler timerne. BUDGETOPLÆG

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008

Høringssvar. for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Høringssvar for Greve Kommunes skoler vedr. kvalitetsrapport 2007-2008 Oktober 2008 Oversigt over høringssvar fra skolerne Høringssvar fra skolebestyrelsen på Damagerskolen vedr. Kvalitetsrapporten...2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering 1 Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Helhedsvurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen

Kvalitetsrapport for 2014. Børne- og Skoleforvaltningen Kvalitetsrapport for 2014 Børne- og Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 2 3. Mål og resultatmål... 3 Nationalt fastsatte

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere