*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I"

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U I Fritidsområder mv. U Byudvikling, bolig- og U miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder U Grønne områder og naturpladser U Vandløbsvæsen U I Byudvikling, bolig- og U miljøforanstaltninger I Vandløbsvæsen U I Vedligeholdelse af vandløb U I Bidrag for vedligeholdelsesarbejde U m.v. 22 Trafik og infrastruktur U I Transport og infrastruktur U I Fælles funktioner U I Fælles formål U I Arbejder for fremmed regning U Driftsbygninger og -pladser U I Kommunale veje U I Vejvedligeholdelse m.v. U I Belægninger m.v. U Vintertjeneste U Kollektiv trafik U Fælles formål U Busdrift U Renovation mv. U I Forsyningsvirksomheder m.v. U I Affaldshåndtering U I Generel administration U I Ordninger for dagrenovation - U restaffald I Ordninger for storskrald og U haveaffald 63 Ordninger for glas, papir og pap U I Ordninger for farligt affald U I Genbrugsstationer U I Øvrige ordninger og anlæg U

2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 28 Øvrige miljøforanstaltninger U I Byudvikling, bolig- og U miljøforanstaltninger I Miljøbeskyttelse m.v. U Fælles formål U Jordforurening U Bærbare batterier U Miljøtilsyn - virksomheder U Øvrig planlægning, undersøgelser, U tilsyn m.v. 55 Diverse udgifter og indtægter U I Skadedyrsbekæmpelse U I

3 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 20 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U I Beskæftigelsesfremmende U foranstaltninger mv. I Byudvikling, bolig- og U miljøforanstaltninger I Faste ejendomme U I Beboelse U I Undervisning og kultur U I Ungdomsuddannelser U I Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers U skoleophold I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter U m.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt U finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud m.v til børn og unge U Fælles formål U Rådgivning U Rådgivning og U rådgivningsinstitutioner 46 Tilbud til udlændinge U I Integrationsprogram og U introduktionsforløb m.v. I Kontanthjælp til udlændinge U omfattet af integrationsprogrammet I Repatriering U I Kontante ydelser U I Sygedagpenge U I Sociale formål U I Kontant- og uddannelseshjælp U I Kontanthjælp U Kontanthjælp vedrørende visse U grupper af flygtninge I Aktiverede kontant- og U uddannelseshjælpsmodtagere I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere U Dagpenge til forsikrede ledige U Særlig uddannelsesordning og U midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 79 Uddannelsesordning for ledige, der U har opbrugt deres dagpengeret

4 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 58 Revalidering U I Revalidering U I Løntilskud m.v. til personer i U fleksjob og personer i I løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 82 Ressourceforløb U I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U I Driftsudgifter til den kommunale U beskæftigelsesindsats I Beskæftigelsesindsats for U forsikrede ledige I Løn til forsikrede ledige og U personer under den særlige I uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 96 Servicejob U I Seniorjob for personer over 55 år U I Beskæftigelsesordninger U I Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Fællesudgifter og administration m.v. U I Administrativ organisation U I Sekretariat og forvaltninger U Jobcentre U I Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter 06 Fællesudgifter og administration m.v. U Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter 62 Turisme U Erhvervsservice og iværksætteri U

5 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 30 Børne- og Skoleudvalget U I Folkeskolen U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U I Efter- og videreuddannelse i U folkeskolen I Sundheds- og tandpleje U I Sundhedsområdet U I Sundhedsudgifter m.v. U I Kommunal tandpleje U I Kommunal sundhedstjeneste U Øvrig folkeskolevirksomhed U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Folkeskoler U Fællesudgifter for kommunens U samlede skolevæsen I Syge- og hjemmeundervisning U Befordring af elever i grundskolen U Kommunale specialskoler, jf. U folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. I Bidrag til statslige og private U skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler U Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til børn U i førskolealderen 33 Pædagogisk psykologisk rådgivning U Undervisning og kultur U Folkeskolen m.m. U Folkeskoler U Pædagogisk psykologisk rådgivning U m.v. 05 Skolefritidsordninger U Befordring af elever i grundskolen U Specialundervisning i regionale U tilbud

6 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 08 Kommunale specialskoler, jf. U folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk.5 10 Bidrag til statslige og private U skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler U Ungdomsuddannelser U Ungdomsuddannelse for unge med U særlige behov 04 Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal sundhedstjeneste U Ballerup Fritidsordning (BFO) U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Skolefritidsordninger U I Forebyggelse/anbringelse af børn og U unge udenfor hjemmet I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Central refusionsordning I Indtægter fra den centrale I refusionsordning 25 Dagtilbud m.v til børn og unge U I Fælles formål U Dagpleje U Klubber og andre socialpædagogiske U fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud og særlige U klubber I Tilbud til børn og unge med særlige U behov I Opholdssteder mv. for børn og unge U I Plejefamilier og opholdssteder mv. U for børn og unge I Forebyggende foranstaltninger for U børn og unge I Plejefamilier U I Døgninstitutioner for børn og unge U I Sikrede døgninstitutioner m.v. for U børn og unge 25 Særlige dagtilbud og særlige U klubber I Tilbud til ældre og handicappede U Pleje og omsorg m.v. af ældre og U handicappede 35 Rådgivning U Rådgivning og U rådgivningsinstitutioner

7 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 38 Tilbud til voksne med særlige behov U I Botilbud for personer med særlige U sociale problemer ( ) I Kontaktperson- og ledsageordninger U ( 45,97-99) 57 Kontante ydelser U I Sociale formål U I Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Dagtilbud til 0-5 årige U I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Dagtilbud m.v til børn og unge U I Fælles formål U I Dagpleje U I Børnehaver U Integrerede institutioner U (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 14 Daginstitutioner (Institutioner kun U for børn indtil skolestart) I Integrerede daginstitutioner U Tilskud til privatinstitutioner, U privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

8 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 40 Kultur- og Fritidsudvalget U I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. U I Byudvikling, bolig- og U miljøforanstaltninger I Fritidsfaciliteter U I Stadion og idrætsanlæg U I Undervisning og kultur U I Kulturel virksomhed U Andre kulturelle opgaver U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter U m.v. I Fælles formål U I Folkeoplysende voksenundervisning U I Frivilligt folkeoplysende U foreningsarbejde 74 Lokaletilskud U I Fritidsaktiviteter uden for U folkeoplysningsloven 76 Ungdomsskolevirksomhed U I Folkebiblioteker U I Undervisning og kultur U I Folkebiblioteker U I Folkebiblioteker U I Kulturel virksomhed U I Undervisning og kultur U I Kulturel virksomhed U I Museer U I Musikarrangementer U I Andre kulturelle opgaver U I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter U m.v. 70 Fælles formål U

9 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 39 Klubber og byggelegepladser U I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Ajf budget Budget 2016 Budgetover- Budgetover- Budgetover slag 2017 slag 2018 slag Dagtilbud m.v til børn og unge U I Klubber og andre socialpædagogiske U fritidstilbud I

10 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 50 Social- og Sundhedsudvalget U I Førtidspension U I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Førtidspensioner og personlige U tillæg (48) I Førtidspension med 50 pct. kommunal U medfinansiering tilkendt efter regler I gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal U medfinansiering - tilkendt efter I regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal U medfinansiering - tilkendt efter I regler gældende fra 1. januar Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Tilbud til ældre pensionister U I Sundhedsområdet U Sundhedsudgifter m.v. U Kommunal genoptræning og U vedligeholdelsestræning 90 Andre sundhedsudgifter U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Central refusionsordning I Indtægter fra den centrale I refusionsordning 32 Tilbud til ældre og handicappede U I Ældreboliger U I Pleje og omsorg m.v. af ældre og U handicappede I Forebyggende indsats for ældre og U handicappede I Plejehjem og beskyttede boliger U Plejevederlag og hjælp til U sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 38 Tilbud til voksne med særlige behov U Botilbud til længerevarende ophold U ( 108) 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( U ) 59 Aktivitets- og samværstilbud ( U ) 48 Førtidspensioner og personlige U tillæg (48) I Personlige tillæg m.v. U I Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål I Øvrige sociale formål U I Fællesudgifter og administration m.v. U Administrativ organisation U Sekretariat og forvaltninger U

11 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 54 Tilbud til voksne med særlige behov U I Undervisning og kultur U I Folkeskolen m.m. U I Specialpædagogisk bistand til U voksne I Ungdomsuddannelser U Ungdomsuddannelse for unge med U særlige behov 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U I Central refusionsordning I Indtægter fra den centrale I refusionsordning 25 Dagtilbud m.v til børn og unge U I Særlige dagtilbud og særlige U klubber I Tilbud til ældre og handicappede U I Pleje og omsorg m.v. af ældre og U handicappede I Forebyggende indsats for ældre og U handicappede 37 Plejevederlag og hjælp til U sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 38 Tilbud til voksne med særlige behov U I Botilbud for personer med særlige U sociale problemer ( ) I Alkoholbehandling og U behandlingshjem for alkoholskadede I (sundhedslovens 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter U servicelovens 101 og sundhedslovens I ) 50 Botilbud til længerevarende ophold U ( 108) I Botilbud til midlertidigt ophold ( U ) I Kontaktperson- og ledsageordninger U ( 45,97-99) 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) U I Aktivitets- og samværstilbud ( U ) I Kontante ydelser U I Sociale formål U I Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Sundhed og forebyggelse U I Sundhedsområdet U I Sundhedsudgifter m.v. U I Aktivitetsbestemt medfinansiering U af sundshedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og U vedligeholdelsestræning I

12 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 84 Vederlagsfri behandling hos en U fysioterapeut 88 Sundhedsfremme og forebyggelse U I Kommunal sundhedstjeneste U Andre sundhedsudgifter U Sociale opgaver og beskæftigelse U I Tilbud til ældre og handicappede U I Forebyggende indsats for ældre og U handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, U boligindretning og befordring I Rådgivning U Rådgivning og U rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige behov U Kontaktperson- og ledsageordninger U ( 45,97-99) 72 Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål I Øvrige sociale formål U I Boligstøtte U I Sociale opgaver og beskæftigelse U I Tilbud til ældre og handicappede U Ældreboliger U Kontante ydelser U I Boligydelse til pensionister - U kommunal medfinansiering 77 Boligsikring - kommunal U medfinansiering I Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U Øvrige sociale formål U Sociale opgaver og beskæftigelse U Central refusionsordning U Støtte til frivilligt socialt U arbejde 72 Støtte til frivilligt socialt U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U

13 ØKONOMIUDVALGET 60 Økonomiudvalget U I Jordforsyning, faste ejendomme og U redningsberedskab I Byudvikling, bolig- og U miljøforanstaltninger I Jordforsyning U I Boligformål U I Erhvervsformål U I Offentlige formål U I Ubestemte formål U I Faste ejendomme U I Fælles formål U Beboelse U I Erhvervsejendomme U Andre faste ejendomme U I Byfornyelse U Driftsikring af boligbyggeri U Redningsberedskab U I Redningsberedskab U I Den centrale administrative funktion U I Fællesudgifter og administration m.v. U I Politisk organisation U Fælles formål U Administrativ organisation U I Administrationsbygninger U Sekretariat og forvaltninger U I Fælles IT og telefoni U I Voksen-, ældre- og handicapområdet U Det specialiserede børneområde U Administrationsbidrag til U Udbetaling Danmark 48 Erhvervsudvikling, turisme og U landdistrikter I Diverse indtægter og udgifter efter I forskellige love 63 Udvikling af menneskelige U ressourcer 52 Lønpuljer U Løn- og barselspuljer U Tjenestemandspension U Interne forsikringspuljer U Generelle reserver U

14 ØKONOMIUDVALGET 64 Politiske organer, valg mv. U Sociale opgaver og beskæftigelse U Tilbud til ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og U handicappede 06 Fællesudgifter og administration m.v. U Politisk organisation U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Kommissioner, råd og nævn U Valg m.v. U

15 ANLÆG Ajourført Budgetover- Budgetover- Budgetoverbudget I ALT U I Byudvikling, bolig- og U miljøforanstaltninger I Forsyningsvirksomheder m.v. U Transport og infrastruktur U I Undervisning og kultur U Sundhedsområdet U Sociale opgaver og beskæftigelse U Fællesudgifter og administration m.v. U I I ALT U I Teknik- og Miljøudvalget U I Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U Børne- og Skoleudvalget U Kultur- og Fritidsudvalget U I Social- og Sundhedsudvalget U Økonomiudvalget U I

16 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MV. 70 Renter, tilskud, udligning, skatter mv. U I Renter af likvide aktiver I Renter, tilskud, udligning, skatter I m.v. 22 Renter af likvide aktiver I Indskud i pengeinstitutter m.v. I Realkreditobligationer I Renter af lån U Renter, tilskud, udligning, skatter U m.v. 55 Renter af langfristet gæld U Selvejende institutioner med U overenskomst 68 Realkredit U Kommunekreditforeningen U Pengeinstitutter U Anden langfristet gæld med U udenlandsk kreditor 58 Kurstab og kursgevinster m.v. U Kurstab og kursgevinster i øvrigt U Renter i øvrigt U I Renter, tilskud, udligning, skatter U m.v. I Renter af kortfristede I tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol I Andre tilgodehavender vedrørende I hovedkonto Renter af langfristede I tilgodehavender 23 Udlån til beboerindskud I Andre langfristede udlån og I tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende U forsyningsvirksomheder 34 Vandforsyning U Renter af kortfristet gæld i øvrigt U Anden kortfristet gæld med U indenlandsk betalingsmodtager 58 Kurstab og kursgevinster m.v. U I Kurstab og kursgevinster i øvrigt U I Generelle tilskud mv. U I Renter, tilskud, udligning, skatter U m.v. I Tilskud og udligning U I Udligning og generelle tilskud U I Udligning og tilskud vedrørende U udlændinge I Kommunale bidrag til regionerne U Særlige tilskud U I

17 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MV. 65 Refusion af købsmoms U Refusion af købsmoms U Skatter U I Renter, tilskud, udligning, skatter U m.v. I Skatter U I Kommunal indkomstskat I Selskabsskat I Anden skat pålignet visse I indkomster 94 Grundskyld U I Anden skat på fast ejendom I

18 BALANCEFORSKYDNINGER 80 Balanceforskydninger U I Afdrag på lån U Balanceforskydninger U Forskydninger i langfristet gæld U Selvejende institutioner med U overenskomst 68 Realkredit U Kommunekreditforeningen U Pengeinstitutter U Gæld vedrørende klimainvesteringer U Langfristet gæld vedrørende U ældreboliger 85 Optagelse af lån I Balanceforskydninger I Forskydninger i langfristet gæld I Kommunekreditforeningen I Gæld vedrørende klimainvesteringer 86 Øvrige balanceforskydninger U I Balanceforskydninger U I Forskydninger i tilgodehavender hos U staten 12 Refusionstilgodehavender U Andre tilgodehavender U Forskydninger i kortfristede U tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol U Andre tilgodehavender U Mellemregninger med foregående og U følgende regnskabsår 18 Finansielle aktiver tilhørende U selvejende institutioner med overenskomst 19 Tilgodehavender hos andre kommuner U og regioner 32 Forskydninger i langfristede U tilgodehavender 21 Aktier og andelsbeviser m.v. U Udlån til beboerindskud U Indskud i landsbyggefonden m.v. U Andre langfristede udlån og U tilgodehavender 35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder I Spildevandsanlæg med I betalingsvedtægt 38 Forskydninger i aktiver vedrørende U beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten U Forskydninger i aktiver tilhørende U fonds, legater m.v. 43 Deposita U Forskydninger i passiver tilhørende U fonds, legater m.v. 47 Deposita U Forskydninger i passiver vedrørende U beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 49 Staten U Forskydninger i kortfristet gæld til U staten I Anden gæld U I

19 BALANCEFORSKYDNINGER 52 Forskydninger i kortfristet gæld i U øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter U Skyldige feriepenge U Anden kortfristet gæld med U indenlandsk betalingsmodtager 59 Mellemregningskonto U Selvejende institutioner med U overenskomst 62 Afstemnings- og kontrolkonto U

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6

Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6 Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Generelle bemærkninger 1-6 Hovedoversigt til regnskab 7-10 Regnskabssammendrag 11-20 Regnskabsoversigt - Hovedkonto 0-6 21-42 Regnskabsoversigt - Hovedkonto 7 43-44

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere