Forvaltningskapitaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltningskapitaler"

Transkript

1 Forvaltningskapitaler Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

2 Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Toldbodgade 33 Postboks København K Tlf Fax F o r v a l t n i n g s i n s t i t u t t e t f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

3 FORVALTNINGSINSTITUTTET for Lokale Pengeinstitutter er godkendt af Justitsministeriet til forvaltning af båndlagt arv, værgemålsmidler samt fonde/legater. Forvaltningsinstituttet fungerer som godkendt forvaltningsafdeling for omkring 60 pengeinstitutter lokale som landsdækkende og vi har derfor et meget tæt samarbejde med de pågældende pengeinstitutter. Udover vort samarbejde med pengeinstitutterne er det vort mål at have et meget tæt samarbejde med vore kunder eller deres rådgivere. Vigtigst er det, at kunden opfatter os som det sted, hvor man hvad enten problemet er stort eller lille altid kan rette henvendelse og få en god betjening. På de følgende sider kan De læse mere om vore forretningsområder værgemålsmidler, båndlagt arv/gave og fonde/legater. Alt kan ikke skrives i denne folder, så derfor er De altid velkommen til at ringe til os men De kan også besøge os på og hente mange nyttige oplysninger. Vi er gerne i en løbende dialog med vore kunder, for på den måde opnås altid de bedste resultater. F o r v a l t n i n g s i n s t i t u t t e t f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r 3

4 Båndlagt arv (båndlagt gave) Båndlæggelse af arv sker ved, at arvelader opretter et testamente og deri indsætter en bestemmelse om båndlæggelse, for den eller de arvinger, som arven ønskes båndlagt for. Omkring tvangsarv skal følges de regler, der er fastsat i arveloven. Tvangsarv kan længst båndlægges til arvingens 25. år. Ved båndlæggelse af arv til børn og børnebørn (oldebørn) kan det tilrådes, at arvelader i sit testamente opdeler arven i tvangsarv og friarv. Arvelader har mulighed for at indsætte videre bestemmelser omkring friarven. Der er mulighed for hel eller delvis frigivelse af båndlagt arv, når der foreligger en velfærdssag for arvingen. En velfærdssag kan være anskaffelse af helårsbolig, anskaffelse af transportmiddel, anskaffelser til hjemmet, betaling af gældsposter, rekreationsophold i forbindelse med sygdomsforløb, børns uddannelse m.v. Ansøgning om frigivelse indsendes til forvaltningsafdelingen sammen med relevante økonomiske oplysninger i øvrigt, og forvaltningsafdelingen sender så ansøgningen videre til den statsforvaltning, hvor kapitalejeren er bosiddende. Frigivelse af båndlagt arv kan endvidere komme på tale, hvis kapitalens størrelse er af ringe værdi. Denne grænse er for tiden sat til kr Reglerne om investering af båndlagt arv findes i Justitsministeriets bekendtgørelse nr.1443 af 13. dec om anbringelse af myndiges båndlagte arv. Bekendtgørelsen finder også anvendelse på friarv, medmindre arvelader positivt har bestemt andet. Vi udarbejder investeringsforslag til kapitalens placering og følger løbende beholdningerne. Bekendtgørelsen kan De finde på vor Båndlæggelse af gave sker ved, at gavegiver (oftest oprettes der et gavebrev) i et gavebrev bestemmer, at gaven skal båndlægges for gavemodtager. Også her kan gavegiver bestemme, at gaven skal være båndlagt for gavemodtagerens livstid eller indtil gavemodtageren har opnået en bestemt alder eller indtil en konkret begivenhed indtræder i gavemodtagerens liv. Frigivelse af kapitalen under en båndlagt gave kan komme på tale, når der foreligger en velfærdssag for kapitalejeren, men der skal i første omgang tages udgangspunkt i gavebrevets tekst. Da båndlæggelse af gave ikke er lovreguleret, anvender man i praksis det regelsæt, der gælder for båndlagt arv, herunder ved investering. Båndlagt arv er fuldstændig særeje for kapitalejeren. 4 F o r v a l t n i n g s i n s t i t u t t e t f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

5 Fonde/legater Forvaltningsinstituttet har udviklet et særligt administrationskoncept til fonde, som vi kalder Total-forvaltning, og som gør det hele meget lettere for fondens bestyrelse/administrator. Vi kan derfor forestå følgende opgaver: udbetaling af legatportioner og andre udbetalinger efter bestyrelsens anvisninger, indberetning til skattemyndighederne af indberetningspligtige legatbeløb, udbetaling af bestyrelseshonorar/administrationshonorar med tilbageholdelse og afregning af A-skat m.v. samt efterfølgende indberetning til skattemyndighederne, reinvestering af likvide kapitalbeløb, udfærdigelse af fondens årsregnskab til brug for fondsbestyrelsen og fondens skattemyndighed, beregning af kursavance på fordringer (obligationer, obligationsbaserede investeringsbeviser, pantebreve m.v.) efter lagerprincippet til brug ved opgørelse af fondens skattepligtige indkomst, Ved oprettelse af en ny fond er vi gerne behjælpelige med udarbejdelse af vedtægt for fonden. De kan på finde paradigma til en fondsvedtægt for en ikke erhvervsdrivende fond. Vi forestår endvidere anmeldelse af den nye fond til skattemyndighed og Civilstyrelsen. Har De behov for at vide noget om beskatning af fonde, kan De på vor hjemmeside finde yderligere oplysninger. Medmindre andet er bestemt i fondens vedtægt, skal fondens bundne kapital investeres efter de regler, som Justitsministeriet har fastsat i bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler nr. 957 af 10. juli Disse regler kan De finde på og i øvrigt mange andre nyttige oplysninger. Vi udarbejder forslag til investering af fondens kapital og følger efter aftale, om kapitalen er investeret bedst muligt. Hos os kan De få svar på alle spørgsmål inden for fondsret og fondsskatteret. beregning af kursavance på aktier/aktiebaserede investeringsbeviser efter lagerprincippet eller realisationsprincippet til brug ved opgørelse af fondens skattepligtige indkomst, udfærdigelse af fondens selvangivelse med indberetning af nødvendige regnskabstal til skattemyndigheden og tilbagesøgning af eventuel erlagt udbytteskat, revision af fondens regnskab. Som fondsbestyrelse/administrator får De tilsendt det nødvendige antal regnskabseksemplarer lige til at godkende og underskrive. F o r v a l t n i n g s i n s t i t u t t e t f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r 5

6 Værgemålsmidler Værgemålsmidler er midler, der tilhører personer under 18 år, og som per definition er umyndige og personer over 18 år, som er sat under værgemål efter reglerne i værgemålsloven. For personer under 18 år vil forældrene være værger også kaldet fødte værger. For personer over 18 år taler man om beskikket værge, og denne vil oftest være en nært pårørende. Efter lovgivningens regelsæt skal værgemålsmidler, når værdien er kr eller vil komme over denne grænse, anbringes i en godkendt forvaltningsafdeling. Vi har så i samarbejde med værgen til opgave at placere midlerne bedst muligt. I Forvaltningsinstituttet udsender vi jævnligt investeringsforslag, ligesom vi efter aftale følger kundernes beholdninger af værdipapirer. Værgemålsmidler skal anbringes efter særlige regler fastsat af Justitsministeriet reglerne finder De i Justitsministeriets bekendtgørelse om værgemål nr af 13. dec De kan også finde reglerne på Som værge født eller beskikket oppebærer man de indtægter (renter, pensioner m.v.), der tilkommer den person, der er under værgemål og har pligt til at anvende pengene til det daglige underhold for vedkommende. Den beskikkede værge og i princippet den fødte værge skal så én gang om året aflægge værgemålsregnskab over indtægter og afholdte udgifter. Formularen til værgemålsregnskab kan De også finde på Vælger man som værge i stedet at lade forvaltningsafdelingen administrere samtlige de indtægter og udgifter, der vedrører den værgemålssatte person, kan man helt undgå arbejdet med værgemålsregnskabet. Reglerne for aflæggelse af værgemålsregnskab for fødte og beskikkede værger er ikke ens. Hvis man som født værge ønsker at anskaffe større genstande til barnet (herunder konfirmationsfest), kræver det som udgangspunkt, at der indhentes godkendelse fra statsforvaltningen. Dette gælder også dyre ferierejser og sprogskoleophold i udlandet. Den beskikkede værge skal have statsforvaltningens godkendelse til at afholde usædvanlige udgifter. Dette gælder også rejser, hvor den værgemålssatte person skal betale for medhjælper, som er familie eller værge. Der anvendes et særligt ansøgningsskema. Skemaet kan De også finde på vor hjemmeside Den beskikkede værge skal til forvaltningsafdelingen indlevere en fortegnelse over de aktiver og passiver, der vedrører den værgemålssatte person. Som hovedregel skal fortegnelsen afleveres samtidig med det første værgemålsregnskab. Fortegnelsen kan De ligeledes finde på vor hjemmeside. 6 F o r v a l t n i n g s i n s t i t u t t e t f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

7 Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Kailow Graphic A/S

Bekendtgørelse om værgemål

Bekendtgørelse om værgemål Bekendtgørelse nr. 927 af 5. september 2006 Bekendtgørelse om værgemål I medfør af 28-30 og 40 i værgemålsloven, lov nr. 388 af 14. juni 1995, som ændret ved 15 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, og i medfør

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Værgens ABC. Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C

Værgens ABC. Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C 10.10. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Værgens ABC Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C Indholdsfortegnelse Indledning... 8 Adresseændring....10

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom

Vejledning for kasserere. Vejledning for kasserere. 4H LandboUngdom Vejledning for kasserere 4H LandboUngdom Maj 2004 1 4H / LandboUngdom Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N tlf.: 8740 5000 fax: 8740 5085 jtr@landscentret.dk www.4h.dk / www.landboungdom.dk 2 Indhold Emne

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere