Indhold. 1.0 Indledning Anbefalinger...7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Dagtilbud

2 Indhold 1.0 Indledning Anbefalinger Faglige kvalitetsvurderinger Forældretilfredshedsundersøgelse Tosprogs-Taskforce Evaluering af... Politikker og Mål Børne- og Kulturområdet Læreplansevaluering læringshistorier Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling Læreplanstema: Sociale kompetencer Læreplanstema: Sproglig udvikling Læreplanstema: Krop og bevægelse Læreplanstema: Naturen og naturfænomener Læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Udviklingsstrategier på dagtilbudsområdet De 4 fokusområder Politiske målsætninger for uddannelse 0-18 årige Ny ledelsesstruktur Børneprofilen Det tidlige forebyggende arbejde Overgange i barnets liv Kompetenceudviklingsforløb for pædagoger og medhjælpere Dagplejens udviklingstiltag Nøgletalsopgørelser...45 Kapacitet Åbningstider Frokostordning Dagtilbudstyper og stuktur Økonomi opgjort på årsbasis Sygefravær Kompetenceudvikling Pædagognormering

3 3

4 1.0 Indledning 4

5 1.0 Indledning Velkommen til Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet for Det er målet at Vallensbæk kommune arbejder systematisk med at udvikle børnenes læringsmiljøer og sikre børnenes trivsel. Her inddrages arbejdet med de pædagogiske læreplaner, kompetenceudvikling af personalet og en ny ledelsesstruktur der vil understøtte det fremtidige arbejde. De organisatoriske tiltag samt arbejdet med at løfte det indholdsmæssige pædagogiske arbejde gør at vi lever op til de krav og forventninger, der er stillet på nationalt plan. Det er målet, at vi arbejder videre med at udvikle en reflekteret pædagogisk praksis, hvor der er mulighed for læring og inklusion. Samarbejdet med forældrene skal i stigende fokus, idet man i dag har evidens for, at jo tidligere forældrene er med i samarbejdet om børnene, jo bedre effekt i forhold til at kunne understøtte det enkelte barns behov bedst muligt. For at kunne understøtte at der sker en læring og få tydeliggjort kvaliteten af det pædagogiske arbejde, er det vigtigt, at der udvikles en kultur for evaluering på en måde, der understøtter læringen i praksis og en systematisk refleksion i hverdagen. Det støttes organisatorisk op af den ny ledelsesstruktur, der sikrer et professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer af organisationen. Læsevejledning Denne kvalitetsrapport indledes med anbefalinger til det videre arbejde. Herefter følger rapportens 3 hovedkapitler: Faglig kvalitetsvurdering Den faglige kvalitetsvurdering tager udgangspunkt i resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen, opsamling på Tosprogs-Taskforcen og arbejdet med sprogvurderinger, evalueringen af Politikker og Mål, Børne- og Kulturområdet samt en læreplansevaluering af de pædagogiske læreplanstemaer i dagtilbuddene. Udviklingsstrategier Her gives en redegørelse af de politiske målsætninger og en beskrivelse af fokusområder afledt af den nye ledelsesstruktur. Dagplejen har et særskilt afsnit, hvor indsatser i dagplejen beskrives. Nøgletal Kapitlet giver et overblik over kapacitet, økonomi, normering, sygefravær, frokostordning, åbningstider og kompetenceudvikling. 5

6 2.0 Anbefalinger 6

7 2.0 Anbefalinger Kvalitetsrapporten er på baggrund af evaluering af dagtilbuddet kommet frem til 8 anbefalinger. Anbefalingerne knytter sig til de pædagogiske læreplaner for dagtilbud, fokusområder som forældretilfredshedsundersøgelsen har peget på samt opfyldelsen af Politikker og Mål for Børne- og Kulturområdet og det videre arbejde der ligger heri. Der er opmærksomhed på et nyt fokusområde i dagtilbudsloven om børnemiljø, hvor kvalitetsrapporten kommer med sit bud på, hvordan dagtilbudsområdet kan indfri de krav, der ligger i lovgivningen indenfor dette område. Der er fokus på, hvordan vi lever op til loven vedrørende børn med særlige behov. Derefter er der fokus på arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer og evalueringen set i forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen. 1. Uddannet personale skaber kvalitet Gennem efteruddannelse til profilpædagoger vil pædagoger og pædagogmedhjælpere opnå en større grad af specialisering i forhold til de seks læreplanstemaer, og vil derfor i højere grad understøtte barnets sociale og faglige udvikling i dagtilbuddet. Det anbefales at der sættes fokus på at institutionerne efterlever den politisk besluttede fordeling på 55% pædagoger og 45% pædagogmedhjælpere. Desuden viser forskningen, at pædagogernes uddannelse og mulighed for sparring og supervision betyder meget for kvaliteten i det pædagogiske indhold. Og når indholdet i daginstitutionen er af høj kvalitet, kan man hæve børnenes læringsniveau. 2. Tag temperaturen på trivslen! Det anbefales, at der udvikles og implementeres metoder, der sikrer, at der systematisk arbejdes med at udvikle og understøtte læringsmiljøet for børn. Det skal sikres, at alle børn er en del af et børnefællesskab, og alle børn oplever, at de er i gode relationer, og har gode venskaber. Det er med til at fremme børns trivsel. Dagtilbudstermometeret er et gratis, brugervenligt og internetbaseret værktøj for daginstitutioner, dagplejen og det kommunale niveau. Værktøjet er stillet til rådighed af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), og giver viden om, hvordan børnene oplever dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Den genererede viden skal anvendes til videre dialog om udvikling af børnemiljøet og arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Det anbefales, at der årligt arbejdes med Dagtilbudstermometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som redskab til at måle trivslen i dagtilbuddet for at kunne arbejde med at bevare og løfte børnenes muligheder for læring. 3. Mere natur, krop og kultur i dagtilbuddet Det anbefales, at der arbejdes videre med at udvikle den pædagogiske praksis særligt inden for de tre læreplanstemaer: Naturen og naturfænomener, Krop og bevægelse samt Kulturelle udtryksformer og værdier. Generelt viser evaluering af læreplanstemaerne, at de tre første læreplanstemaer, der omhandler: Personlige kompetencer, Sociale kompetencer samt Sprog kompetencen, knytter sig tæt til kerneydelsen i dagtilbuddene. Det er områder, der arbejdes kvalificeret med i hverdagen. Der er dog behov for en systematisering af måden, der arbejdes med læreplanstemaerne på generelt. Det anbefales, at der arbejdes mere systematisk med at udvikle fagligheden ved, at strategierne for de enkelte læreplanstemaer nedbrydes til læringsmål, der er styrende for konkrete emner og aktiviteter i hverdagen. Det er et arbejde, der er med til at synliggøre den pædagogiske praksis og tydeliggøre for personale, forældre og forvaltning, hvordan det pædagogiske arbejde udføres, og hvilken effekt det har for læringsmiljøet i dagtilbuddet. Det er med til at forbedre forældresamarbejdet, da det bliver lettere for forældrene at få indsigt i og forståelse for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. 7

8 2.0 Anbefalinger 4. Digitalisering der støtter Der er behov for øget fokus på, hvordan digitale medier understøtter børns læring, så det at arbejde med digitale medier ikke ses som et isoleret redskab i sig selv, men som en hjælp til at understøtte børns læring indenfor de pædagogiske læreplanstemaer. Det anbefales, at der foretages en kortlægning af alle dagtilbud med henblik på digitale redskaber. Kortlægningen skal afdække behov for en eventuel investering i IT-udstyr, som er tidssvarende og lever op til de nye krav til det pædagogiske arbejde. 5. Børn i udsatte positioner skal tidligt spores og styrkes Det anbefales, at der udvikles og implementeres metoder, der sikrer, at der systematisk arbejdes med at udvikle og understøtte børnemiljøet. Det skal sikres, at arbejdet med børn i udsatte positioner kvalificeres og understøttes af evidensbaseret forskning indenfor området. Målet er, at der arbejdes i den tidlig forebyggende indsats, og ressourcerne bliver anvendt til at forebygge, at en sag bliver en sag. Der skal øget fokus på at identificere børn i udsatte positioner på en systematisk måde, der understøtter det professionelle arbejde i forhold til at synliggøre og fremme handlemuligheder for både personale og forældre. Ud over en større metodisk systematik i arbejdet med børn i udsatte positioner anbefales det, at dagtilbuddet udarbejder handleplaner for det enkelte barn, der tydeliggør hvilke aktiviteter, der sættes i værk for at fremme barnets trivsel. 6. Fremtidig involvering af alle niveauer i evaluering og udviklingsarbejde - giver fælles fundament! Læreplanerne evalueres hvert andet år og i det efterfølgende år anbefales det, at der føres pædagogisk tilsyn af ekstern leverandør. Evalueringen af de pædagogiske handleplaner og det pædagogiske tilsyn udgør en cyklus, der er med til at fastholde den positive udvikling inden for den pædagogiske praksis på dagtilbudsområdet. Det anbefales, at man fastholder den fælles evaluering af de pædagogiske læreplaner, så der sikres tydelige fælles retningslinjer for det pædagogiske arbejde og gode forudsætninger for fælles anvendelse af hinandens erfaringer og innovative løsninger. Evalueringen af det pædagogiske arbejde indgår som fundament for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet. Det anbefales, at kvalitetsrapporten og de efterfølgende konklusioner og anbefalinger drøftes og diskuteres i forældrebestyrelserne og i de nye distriktsledelsesteam. 7. Nye linjer for mad og måltid Det anbefales, at den nuværende kostpolitik i dagtilbuddet revideres på baggrund af de nye retningslinjer for mad og måltid, der er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det anbefales at kostpolitikken drøftes på personale og bestyrelsesmøder i dagtilbuddet. 8. Tidlig opsporing af alle børns sproglige færdigheder Det anbefales, at det sproglige arbejde fortsættes og indsatsen forstærkes yderligere ved at indføre en sprogvurdering af alle 3-årige børn, samt alle børn inden skolestart. Det giver de professionelle mulighed for at følge barnets progression og kvalificere arbejdet med sprog på et så tidligt stadie som muligt. Det hænger godt sammen med ønsket om at kunne følge det enkelte barn, og det vil skabe sammenhæng til den obligatoriske sprogvurdering, der foretages i 0. klasse af alle børn. 8

9 9

10 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger 10

11 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger Følgende er en gennemgang af resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen, opsamling på Tosprogs-Taskforcen, evaluering af Politikker og Mål, Børne- og Kulturområdet samt læreplansevaluering af de pædagogiske læreplanstemaer i dagtilbuddene. 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse Vallensbæk Kommune har i september/ oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud i kommunen. Undersøgelsen har haft til formål at spørge forældrene om deres tilfredshed med deres barns dagtilbud på en række områder. Desuden bidrager undersøgelsen til at skabe grundlag for dialog, særligt med forældrene, men også mellem institutionslederne og mellem ledere og forvaltning og med det politiske niveau. Undersøgelsens resultater anvendes i det videre arbejde med kvalitetsudvikling i daginstitutionerne. Undersøgelsen blev gennemført blandt forældre ved udfyldelse af elektronisk spørgeskema på internettet og telefoninterviews. I alt valgte forældre til 748 børn at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent på 75%. Rapporten er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Samlede resultater Resultatkravet til forældretilfredshedsundersøgelsen var, at mindst 80% af de indkomne besvarelser fra forældrene skal tilkendegive, at dagtilbuddenes arbejde med fællesskabet, børns læring og overgang til skole/fritidsordning er synlig og tilfredsstillende for forældrene. Det sidstnævnte er ikke blevet vurderet, da skole- og SFO-delen ikke deltog i undersøgelsen i Samlet set er 76 % af forældrene tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud, hvilket er en tilbagegang på 2 procentpoint i forhold til Forældrene er mest tilfredse med: Afstanden og åbningstiderne Barnets forhold til de andre børn Personalets indsats for at få deres barn til at føle sig tryg og glad Personalets omsorg for deres barn. Forældrene er mest utilfredse med: Synliggørelse af dagtilbuddets aktiviteter i forhold til arbejde med kost og bevægelse Personalets brug af aktiviteter relateret til barnets læring Antallet af planlagte aktiviteter i dagtilbuddets hverdag Indeklimaet. Sammenholdes resultaterne fra 2014 med undersøgelsen, som blev foretaget i november/ december 2012, kan det nævnes, at Fem dagtilbud oplever fremgang i tilfredsheden i forhold til To dagtilbud oplever tilbagegang samtidig med, at tre dagtilbud får uændret resultat i forhold til den gennemsnitlige tilfredshed sammenlignet med 2012 Dagplejen er, ligesom i 2012, det dagtilbud med højst tilfredshed Siden 2012 er der sket en tilbagegang på diverse aspekter, men især tilfredsheden med frokostmåltiderne og personalets indsats ift. børnenes relationer er faldet markant Forældrenes tilfredshed med lukkedage og åbningstiderne er steget. Hovedresultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen er drøftet i de enkelte institutioners personale- og lederfora, i forældrebestyrelserne samt på Børne- og Kulturudvalget. 11

12 3.2 Tosprogs-Taskforce Vallensbæk kommune er en af 20 kommuner, der indgår i et forpligtende samarbejde med Undervisningsministeriet i forbindelse med projektet Tosprogs-Taskforce i perioden I projektet deltager Vallensbæks 9 daginstitutioner, dagplejen, kommunens 3 skoler med indskoling og SFO. Formålet med samarbejdet er at løfte fagligheden blandt tosprogede børn og unge i dagtilbud, SFO og skoler. Kommunens fokus i samarbejdet er på indsatsområderne Sprog og faglighed samt Forældreinddragelse. Målene for indsatsområderne: Sprog og faglighed: Færdighedsgabet mellem etsprogede og tosprogede børn mindskes. Gabet mindskes frem til 2015 med 50 % målt på sprogvurderinger. Forældreinddragelse: Andelen af tosprogede børn, der ved skolestart har behov for en fokuseret eller særlig indsats, er nedbragt målt på 5 årsvurderinger og 0 klasse vurderinger. At forældrene er inddraget i at udarbejde handleplaner på de børn, der har brug for en fokuseret og særlig indsats. Til at understøtte indsatsen sprog og faglighed er der igangsæt en række aktiviteter og kursusvirksomhed omhandlende sprog i pædagogiske aktiviteter med fokus på tosprogede børn, viden om at omsætte sproglig viden til en meningsfuld praksis og viden om sprogvurderinger og hvordan disse kan følges op af målrettet sproglige indsatser. Til at understøtte indsatsen forældreinddragelse er der ligeledes igangsat en række aktiviteter og kursusvirksomhed omhandlende kommunikation i det interkulturelle forældresamarbejde, viden om det meningsfulde forældresamarbejde, hvor fokus er på læring og forskelle opfattelser af hvad læring er, samt udvikling af nye måder at mødes i forældresamarbejdet. 40 lærere, pædagoger og ledere har deltaget i projektet. Projektet afsluttes ved udgangen af 2015 og evalueres af Rambøll. 12

13 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger Rambøll Sprog I Vallensbæk kommune sprogvurderer vi børn i dagtilbud og 0.kl. med materialerne fra Rambøll Sprog. Dagtilbuddene sprogvurderer børn i alderen 2 år og 10 mdr. 3 år og 4 mdr., hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering (jf. dagtilbudsloven 11 stk. 1). Børnene bliver sprogvurderet igen inden skolestart, når de er 5 år. Det gælder både de børn, som blev sprogvurderet som 3 årige og dem som på nuværende tidspunkt kan have behov for sprogstimulering. Fra skoleåret 2014/2015 benytter alle børnehaveklasser sprogvurderingsmaterialerne fra Rambøll Sprog og skaber derved sammenhæng og overgang i barnets sprogprofil fra dagtilbud til skole. Tallene fra 2014 viser at antallet af børn i generel indsatsgruppe er steget procentvis i forhold til 2013, for de 3- årige I alt sprogvurdereret børn Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for alle 3- årige i kommunen. I alt 104 børn 2014 Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for alle 5- årige i kommunen. I alt 71 børn. Gennemsnitsscore for alle børn i Danmark Særlig indsats 18 % 13 % 5 % Fokuseret indsats 18 % 15 % 10 % Generel indsats 62 % 72 % 85 % Ikke placeret 1 % 2013 I alt sprogvurderet børn Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for alle 3- årige i kommunen. I alt 23 børn 2013 Sprogvurderingsscore opdelt på indsatsgrupper for alle 5- årige i kommunen. I alt 8 børn. Gennemsnits score for alle børn i Danmark Særlig indsats 39 % 5 % Fokuseret indsats 13 % 10 % Generel indsats 48 % 88 % 85 % Ikke placeret 12 % Tallene for de 5- årige kan ikke direkte sammenlignes, da der er markant færre sprogvurderinger i 2013 end i I 2013 var det kun få institutioner, som sprogvurderede børnene inden skolestart. Nogle institutioner vælger at sprogvurdere alle deres 3-årige, men det er på nuværende tidspunkt ikke alle 3-årige, som tilbydes en sprogvurdering. Det er det pædagogiske personale, der vurderer om der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Da ikke alle kommunens 3-årige sprogvurderes er kommunens gennemsnit ikke på niveau med landsgennemsnittet. De børn som af institutionerne fravælges, er børn, som højst sandsynligt ville være landet i generel indsatsgruppe. Det anbefales, at der er fokus på at sprogvurdering skal omfatte alle børn. Dermed støttes der op om barnets sproglige udvikling, og der kan dermed skabes mulighed for at arbejde med at få løftet alle børn til at udnytte deres potentialer fuldt ud. Rammerne om den samlede sprogindsats, herunder 11 indsatsen beskrives, jf. dagtilbudsloven og offentliggøres på kommunens hjemmeside medio

14 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger 3.3 Evaluering af Politikker og Mål Børne- og Kulturområdet I maj 2014 er der afholdt en temadag, hvor dagtilbudsledelsen har udarbejdet status og evaluering på mål og indsatser på 0-6 års området. De fem politiske målsætninger for 0-6 års området er: 1. Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet 2. Børns sproglige udvikling 3. Kost- og bevægelsesinitiativer 4. Inddragelse af forældre som ressource 5. Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet Mål 1 Børneprofiler For at sikre sammenhæng og helhed i kommunens tilbud til børn og unge, er der fokus på udvikling af et redskab, der kan bruges til videns-overlevering i overgangene mellem de forskellige kommunale tilbud. Børneprofilen er et dialog redskab og skal: anvendes til systematisk at kunne følge udvikling i det enkelte barns læring anvendes i dialogen mellem forældre og institution anvendes til at overføre viden i overgange fra dagtilbud til skole. Børneprofilen udvikles som led i implementering af ny ledelsesstruktur i foråret Mål 3 Fællesskab i praksis Flere institutioner arbejder med Fri for mobberi, som er et redskab til at understøtte arbejdet med børns sociale kompetencer. Der arbejdes med fokus på Tidlig fremskudt forebyggende indsats og det tværfaglige samarbejde omkring det enkelte barn i overgangen mellem dagtilbud og skole. Målet er, at alle børn skal være en del af et betydningsfuldt fællesskab, som er en forudsætning for god trivsel hos barnet. Som led i ny ledelsesstruktur efteruddannes profilmedarbejdere indenfor læreplanteamet sociale kompetencer, herunder arbejdet med at udvikle børnefællesskaber. Heri vil indgå nye redskaber til at understøtte arbejdet med gode børnefællesskaber. Resultaterne fra Forældretilfredshedsundersøgelsen for 2014 peger på, at der er behov for at løfte arbejdet med følgende områder i forhold til fællesskaber: Der skal arbejdes på, at forældrene oplever mere synlighed omkring børnenes læring. Der skal arbejdes på, at øge tilfredsheden med arbejdet med barnets sociale kompetencer, samt arbejdet med at styrke børnenes relationer til hinanden. Disse forhold er faldet i forhold til 2012, og er vigtige i forhold til børnenes muligheder for læring og trivsel. Forældreundersøgelsen viser, at tilfredsheden med arbejdet med at begrænse drilleri er den samme som Ligeledes er tilfredsheden med dagtilbuddets arbejde med at skabe gode overgange den samme som Mål 2 Overgange Der skal være en konkret beskrevet praksis for overgangen mellem dagtilbud til skole og skolefritidsordning. Der arbejdes videre med drøftelse vedr. skoleudsættelser, hvor fokus er på at færre børn skoleudsættes. Arbejdet med at udvikle retningslinjer for overgange i barnets liv igangsættes som led i ny ledelsesstruktur i efteråret

15 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger Børns sproglige udvikling Mål 1 Sprogvurdering Der er i perioden igangsat en række tiltag. Alle institutioner anvender Rambøll sprog til sprogvurdering af de 3 årige, de 5 årige og børn i 0. klasse. Der er uddannet sprogvejledere i alle dagtilbud og der er etableret netværk for alle sprogvejledere. Institutionerne samarbejder med biblioteket og der er kommet frivillige læsevenner i institutionerne. Mål 2 Skriftsprog I 2013 er projektet Digitalisering og læring igangsat. Projektet omhandler bl.a. et kompetenceløft via kurser og temadag for medarbejdere og ledere i dagtilbud, som skal sikre at arbejdet med moderne medier sker, som en integreret del af institutionens arbejde med læreplanerne, udviklingsforløb og andre tiltag i hverdagen. Skriftsproget ses i mange sammenhænge, hvor de professionelle inddrager læsning og stavning. Anvendelsen af forskellige medier i den pædagogiske praksis sker gennem leg, rim og remser, spil, moderne teknologi, tegning og skrivning, dialogisk læsning, samtale om ord mm. Projektet digitalisering og læring integreres i efteruddannelsen af profilmedarbejderne, som efteruddannes som led i ny ledelsesstruktur. I efteruddannelsen indenfor alle læreplanstemaer indgår viden om, hvordan digitale medier kan understøtte børns læring. Kost- og bevægelsesinitiativer Alle institutioner har arbejdet med kost og bevægelsesinitiativer i samarbejde med forældrebestyrelserne. Det har ført til nye indsatser, som retningslinjer for det sunde måltid og fælles idrætsdag for alle daginstitutioner og fælles idrætsdag for dagplejen. Ifølge forældretilfredshedsundersøgelsen er tilfredsheden med synligheden af arbejdet med kost og bevægelsesaktiviteter i dagtilbuddet faldet, og der skal derfor fokus på, hvordan der arbejdes og hvordan arbejdet kan synliggøres bedre for forældrene. I 2015 udarbejder Center for Børn og Unge i samarbejde med Center for Sundhed og Forebyggelse retningslinjer indenfor mad og måltider. Retningslinjerne bygger på sundhedsstyrelsens anbefalinger til sund kost. Retningslinjer samt en tjekliste til inspiration til revidering af den lokale kostpolitik gives til alle institutioner. Målet er, at institutionerne med afsæt i nye retningslinjer og tjekliste reviderer nuværende retningslinjer for kost og bevægelsesinitiativer i egen institution, og at der gennem dette arbejde kommer synlighed omkring indsatsen. I 2015 afholder Center for Sundhed og forebyggelse endvidere forskellige workshop for køkkenpersonalet i dagtilbuddene. Inddragelse af forældre som ressource Der skal fokus på, hvordan samarbejdet mellem forældre og det pædagogisk personale kan udvikles og hvordan dialogen omkring barnets trivsel, læring og udvikling kan styrkes yderligere. Der arbejdes her med den daglige dialog og forældreinddragelse i forhold til at beskrive barnets udvikling gennem arbejdet med Børneprofilen. Børneprofilen udvikles som led i implementering af ny ledelsesstruktur i foråret Børneintra er blevet en integreret del af kommunikationen med forældrene, men der skal et øget fokus på at synliggøre daginstitutionernes pædagogiske arbejde gennem Børneintra. 15

16 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Den Musikalske fødekæde Med Den Musikalske fødekædestrategi er der i sat ekstra fokus på børn og unges adgang til musik i Vallensbæk Kommune. Vallensbæk Kommune vil med et stærkt fokus på musik og en musikalsk fødekæde være med til at skabe kulturelt dannede, nysgerrige og innovative mennesker. Alle dagtilbud og folkeskoler har stiftet bekendtskab med musikskolens undervisningstilbud og har deltaget i konkrete samarbejder med musikskolen. Perspektivet i den praktiske indsats har været at sigte mod, at alle børn jævnligt deltager i kvalificeret og inspirerende musikalsk samvær. Daginstitutionerne har i løbet af haft inspirationsbesøg af den musikfaglige konsulent, og der har i efteråret 2014 været afholdt et supervisionsforløb hvor hver institution kunne tilmelde en eller to pædagoger til tre musikalske supervisionsaftaler samt en fælles opsamlingsdag med de deltagende. De faglige temaer for disse forløb har været at forøge bevidstheden om musikkens parametre som klang, rytme, puls, udtryk både i forbindelse med deciderede musikaktiviteter og i forbindelse med den daglige kommunikation med børn i forskellige aldre, så den musikalske og lydlige side af børns sproglige udvikling også får opmærksomhed De fleste af kommunens daginstitutioner har i løbet af perioden forøget mængden af musikalske traditioner som ugens eller månedens sang, ugentlig morgensangssamling, musikmeditation, sang på legepladsen eller lignende. Dagplejen har både deltaget ved daginstitutionernes temadage og haft besøg af den musikpædagogiske konsulent ved et par særlige inspirationsarrangementer. Dagplejen har desuden understøttet strategien ved et inspirationsforløb fra DGI, på musik og bevægelsesområdet. Musikområdet er fra 2015 indtænkt i et videreuddannelsesforløb for pædagoger i hele kommunen sammen med andre indsatsområder. Børnekulturuge I tilknytning til Vestegnens Kulturuge har der i været børnekulturuge i uge 37, hvor skoler og institutioner har fokuseret på kulturområdet og mange børn har deltaget i workshops med forskellige kunstnere som gæstelærere. I Kulturugen præsenteres børnene for en bred vifte af kulturelle udtryksformer med henblik på at udvikle børnenes kulturforståelse. Skoler og dagtilbud samarbejder med Center for Borgeraktivitet og Kultur om planlægningen af Kulturugen. I 2015 afholdes igen Kulturuge i uge 37. Kulturugen afholdes i de nye distrikter med et nyt fokus på, at anvende byen som et stort læringsrum. 16

17 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger 3.4 Læreplansevaluering læringshistorier Pædagogiske læreplaner og pædagogisk praksis Ifølge Dagtilbudsloven 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og for børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: 1. Alsidig personlig udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sproglig udvikling. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener. 6. Kulturelle udtryksformer og værdier. Stk. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Stk. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Stk. 5. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø. Jf. 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Stk. 6. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 17

18 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger I Vallensbæk kommune har evalueringen af de pædagogiske læreplaner bestået af en proces, hvor der er blevet arbejdet med læringshistorier; først som workshop og introduktion på dagtilbudsledermøde, herefter ude i den enkelte institution og derefter et samlet analysearbejde med den samlede dagtilbudsledelse. Læringshistorier og arbejdet med disse beskrives på følgende måde: Læringshistorier er en fortælling om et barns eller flere børns læring i konkrete situationer dvs. en nedskrevet videooptagelse af splitsekundet, hvor den nye læring viste sig Læringshistorier kan sætte fokus på den rolle vi har som pædagoger (planlagt) og den kan beskrive den som barnet selv sørger for. Læringshistorier er en metode til at dokumentere læring, som lægger vægt på at studere læringen, mens den foregår og de samspil den indgår i foregår. Metoden lægger desuden stor vægt på at identificere barnets motivation og forstå læringsmiljøet ud fra barnets perspektiv Kilde: KL Der er udarbejdet 133 læringshistorier af det pædagogiske personale i alle kommunes dagtilbud (institutioner og dagpleje) i januar og februar Læringshistorierne har taget udgangspunkt i hverdagens praksis og den læring, der er synlig her. Hver enkelt lille historie giver et øjebliksbillede af, hvordan personalet arbejder og forstår læring, og indfanger således et konkret udsnit af de betydningsfulde sammenhænge, der er på spil for et barn eller en gruppe af børn i en læringssituation. Læringshistorierne er herefter tematiseret efter de pædagogiske læreplanstemaer og den videre analyse beskriver de forhold, der understøtter eller reducerer mulighederne for børnenes læring i dagtilbuddet, set i perspektiv af læreplanstemaerne. Det er ledelsen på dagtilbudsområdet, der har analyseret videre på det pædagogiske personales læringshistorier, og således fundet frem til muligheder og barrierer i forhold til børnenes læring i dagtilbuddet. Hele arbejdet med læringshistorier har understøttet arbejdet hen mod en reflekterende kultur i dagtilbud på medarbejder og ledelsesniveau. Det blev beskrevet på et dagtilbudsledermøde, hvor der blev samlet op på erfaringerne med at arbejde med læringshistorier. Konkret er alle læringshistorierne blevet fordelt efter de 6 pædagogiske læreplanstemaer kategoriseret efter hvilke tema eller temaer historien relaterer sin læringshistorie til. Under hvert tema fra den pædagogiske læreplan beskrives: Strategi og sammenhæng beskrivelse af mål for læreplanstemaerne fra Informationshåndbogen for pædagogiske læreplaner (2005). Tegn og mønstre hvilke tegn og mønstre er læringshistorien udtryk for. Metarefleksion tegn og mønstre analyseres og refleksionerne beskrives her. Nye erkendelser ud fra de nævnte refleksioner, hvad giver det så anledning til at udvikle på. Arbejdet har skærpet personalets, ledelsens og forvaltningens forståelse for, hvor der sker læring i dagligdagen sat i relation til, hvordan de pædagogiske læreplanstemaer udmønter sig i den konkrete hverdag i dagtilbuddet, samt givet opmærksomhed på de områder, hvor temaerne kan komme mere i spil og hvor arbejdet med temaerne kan løfte den faglige kvalitet endnu mere. 18

19 På et opfølgende møde giver dagtilbudslederne udtryk for, at de kan mærke at metoden har løftet kvaliteten i fagligheden. De små hverdagshistorier, der fortælles og skrives til forældrene og internt i huset, er blevet kvalificeret og skærpet med fokus på, hvor læringen sker. Metoden understøtter arbejdet med at synliggøre læringen, så forældrene bliver bedre informeret om, hvad der foregår i dagtilbuddet. Synliggørelsen af læringen kan også medvirke til at tydeliggøre for forældrene, hvordan de selv kan understøtte deres barns trivsel og læring. Flere af lederne har valgt at arbejde videre med metoden og anvende den til dokumentation og evaluering og synliggørelse af læringen i forhold til projekter, forældresamarbejdet og faglig udvikling. Et dagtilbud kobler ex læringshistorier til dokumentation og faglig refleksion i forbindelse med et aktionslæringsprojekt. Selve evalueringen af læreplanstemaerne har således vist sig samtidig at være understøttende i forhold til det faglige arbejde, samarbejdet med forældrene og har øget arbejdet med refleksion og læring i praksis. 19

20 Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling Selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed Strategi og sammenhæng Børnene oplever at de har mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og gøre sig betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Børnene har plads til at udfolde sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. Børnene har mulighed for at opleve sig som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. Det er i det sociale fællesskab, at børn udvikler deres personlighed. I dagtilbuddene skal børn have mulighed for at blive set, holdt af og værdsat som en del af et fællesskab, der gør verden sjov og spændende. De skal lære at håndtere modstand, frustrationer, konkurrence og kærlighed. (Kilde: Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud (2005)) Tegn og mønstre Læringshistorierne udmønter sig her indenfor følgende tendenser med forskellige tegn på læring. Den første tendens er: Læring i fællesskaber Den følgende læringshistorie viser, at det er i fælleskabet at læringen er mulig i forhold til at lære at positionere sig i en gruppe og det styrker barnets selvværd at kunne det. Ved at gentage aktiviteten skaber pædagogen tryghed, og gør det muligt for børnene at lære nyt. Navnerunde Storegruppen sidder omkring bordet og skiftes til at sige deres navn højt. For hver runde bliver børnene mere trygge og siger deres navn med større sikkerhed. De børn der har let ved det, bliver spurgt om flere detaljer ex hvor de bor, hvilket land mm. Børnene lærer om sig selv og hinanden og lærer at være trygge i gruppen, og turde tale højt i en større gruppe. Muligheder for spejling anvendes aktivt i hverdagen, og er med til at der sker læring i de nære hverdagsaktiviteter i dagtilbuddet. Det fremmer børnenes muligheder for at lære af hinanden, og medvirker til at de ser sig selv og hinanden som en ressource. Den følgende læringshistorie viser en hverdagssituation, hvor personalet har skabt tydelige rammer for, hvilken aktivitet der nu skal ske. Det gør det nemmere for børnene at navigere og det skaber plads til leg og udforskning omkring aktiviteten at gøre sig klar til at sove efter frokost. Børnene oplever overskud til at lære nyt og kaste sig ud i udfordringer, fordi rammerne er veldefinerede ud fra personalets ønsker om at gribe aktiviteten an på denne måde. Det giver børnene mulighed for at lære af hinanden, hjælpe hinanden og at se sig selv i forskellige positioner og det udvider deres repertoire af handlemuligheder. Børnene lærer både at give og modtage og samtidig vigtigheden af at kunne bidrage til fællesskabet. Det er svært! Laura er stor og får hurtigt smøget blusen over hovedet. Sokkerne flyver også afsted og lander foran Wilhelm, der er noget mindre. Han smiler, kigger opmærksomt og hiver så koncentreret fat i sine egne strømpebuksefødder. Det er inden sovetid. Frokosten er ryddet af vejen og børnene ved hvad der skal ske. Nu er det tid til at tage tøj af og gå på toilettet, få ren ble inden de skal ud og putte. Wilhelm bakser videre med sine strømper. Det er svært! Laura kigger på ham. Det er bukser skal jeg hjælpe? Laura får bakset strømpebukserne ned om Wilhelms blenumse, mens han balancerer med et fast tag i reolen. Laura får møvet strømpebukserne ned om Wilhelms ankler Så! Wilhelm jokker ud af strømperne og prøver at kyle dem afsted han smiler. Laura løber ud på toilettet Historien leder samtidig hen i det næste tegn på læring indenfor læreplanstemaet alsidig personlig udvikling, der handler om selvhjulpenhed. 20

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE 74 8700 HORSENS TLF.: 76 25 48 48 FAX: 75 61 39 13 TLF.: KLUB 76 25 48 33 E-MAIL: INFO@GEFIONSGAARDEN.DK Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne 2009

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan

Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan 1 Velkommen til dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan #bhvchat #bhvdiadag Notesbøger til egne refleksioner Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Side 2 Processen og jeres rolle Januar 2016:

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere