Beskrivelse af opgave, Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018"

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven kapitel 37, , omfatter Kommunal Børne og ungdomstandpleje Tandpleje Kommunale frihedsgrader: Alle børn og unge under 18 år skal tilbydes kommunal tandpleje. Kommunal tandpleje er nøje reguleret af gældende bekendtgørelse samt vejledning om omfang og krav til kommunal tandpleje. Vedr. Børne og Ungdomstandplejen: Iht. Bekendtgørelsens 2 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje (Frihedsgraden er dog begrænset af Vejledning om omfang af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje stk :1.3.2 Undersøgelse) "Undersøgelser af tand, mund og kæberegionen foretages med intervaller, der fastsættes på grundlag af odontologiske kriterier. Kommunen kan, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 3, fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til undersøgelse. Kommunen bør i denne forbindelse henholde sig til Sundhedsstyrelsens eventuelle udmeldinger vedrørende hensigtsmæssige undersøgelsesintervaller. Eventuelle generelle kommunale retningslinjer må ikke stille sig hindrende i vejen for at indkalde børn og unge med kortere intervaller til kontrol og forebyggende indsats, såfremt individuelle hensyn taler derfor." Børne og ungdomstandplejen omfatter: Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed m.v. A) Undersøgelser af tand, mund og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand. 1. Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre. 2. Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand, mund og kæberegionen og tandregulering i overensstemmelse med de i bilag 1 til bekendtgørelsen angivne regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Specialtandpleje Specialtandplejen jf. Sundhedslovens Det er beskrevet i Bekendtgørelse m.v. hvad Omsorgstandplejen skal omfatte og hvilke krav der er til Omsorgstandpleje "Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen". Der kan ikke strammes på kravene til visitation, idet borgere har krav på at blive henvist til specialtandplejen såfremt de ikke kan behandles i børne og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Specialtandplejen omfatter: Individuel og kollektiv forebyggelse inklusive hjælp til og instruktion i tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, oplysning m.v. til nøglepersoner omkring patienten. 1. Undersøgelser af tand, mund og kæberegionens sundhedstilstand. 2. Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand, mund og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Specialtandplejen i Helsingør kommune udføres i dag af Specialtandplejen i Rudersdal og Gentofte kommuner. Specialtandplejen kræver højt specialiseret personale samt specialklinik til narkosebehandlinger. Narkosebehandlinger udføres sammen med narkoseteam af Narkoselæge og narkose sygeplejerske. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Omsorgstandpleje Omsorgstandplejen, Sundhedsloven : Det er beskrevet i Bekendtgørelse m.v. hvad Omsorgstandplejen skal omfatte og hvilke krav der er til Omsorgstandpleje. Frihedsgraderne ligger i hvor skrapt kommunen tolker Sundhedslovens tekst omkring hvem der skal tilbydes omsorgstandpleje: " 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud". Visitation til omsorgstandpleje i Helsingør kommune sker iht. til Kvalitetsstandard Tandpleje der er fastlagt af Socialudvalget Det skønnes ikke at det vil være lovmedholdeligt at stramme yderligere op på krav til at få tilbud om omsorgstandpleje. Omsorgstandplejen omfatter: 1. Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale. 2. Undersøgelser af tand, mund og kæberegionens sundhedstilstand. 3. Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand, mund og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten generelt Rammerne for Sundhedstjenestens opgaver Lovgrundlaget for den kommunale sundhedstjenestes arbejde med børn og unge i alderen 016 år, er Sundhedslovens Der er tale om en rammelovgivning, som uddybes i Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Hertil kommer en vejledning med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen på området. Formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til, at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. De kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Dette skal dels bestå af en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør og en indsats, som tilgodeser børn med særlige behov, der tager sigte på de svagest stillede børn og unge. Indsatserne skal ses i et familieperspektiv. Sundhedstjenesten skal bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Spæd og småbørnsområdet Spæd og småbørnsområdet Skal tilbyde: Graviditetsbesøg til sårbare gravide. Regelmæssige funktionsundersøgelser ved hjemmebesøg til alle børn under 1 år ved sundhedsplejerske, sundhedsplejersken skal føre tilsyn med barnets fysiske og psykiske helbredstilstand og henvise videre til andre fagpersoner ved behov. Børn over 1 år med særligt behov, skal tilbydes besøg i hjemmet. Yde individuel rådgivning efter henvendelse. Familier med særlige behov skal tilbydes ekstra ydelser afhængig af den konkrete faglige vurdering, behovet og problemstillingen. Deltage i tværfaglig gruppe til koordinering af støtte til børn og familier med særlige behov. 1 tilbud i Helsingør kommune: Graviditetsbesøg til sårbare gravide, 5 hjemmebesøg til førstegangsfamilier, 4 hjemmebesøg til flergangsfamilier, ekstrabesøg til børn og familier med særligt behov, deltagelse i tværfaglig gruppe Tværfagligt spædbarnsteam. Tidlig indsats: Det er et veletableret tilbud i sundhedsplejen, hvor udsatte familier/kvinder tilbydes udvidet sundhedspleje efter behov. Det tværfaglige samarbejde udbygges til stadighed. Præmature: Børn født før 34. graviditetsuge er sårbare og kræver en særlig form for omsorg og pleje. Forældrene har brug for faglig vejledning og støtte for at kunne varetage opgaven bedst muligt. Disse familier tilbydes udvidet sundhedspleje efter behov. Derudover tilbydes der fysioterapi som en forebyggende indsats, da mange af disse børn får sansemotoriske vanskeligheder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Børn i skolealderen Børn i skolealderen Skal tilbyde: Ind og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Ifølge bekendtgørelse nr af 03/12/2010 kap stk. 3. skal sundhedsplejersken over for børn i den undervisningspligtige alder tilbyde funktionsundersøgelser og gennem regelmæssig kontakt med børnene afdække eventuelle almene sundhedsmæssige problemer samt ved kontakt med det enkelte barn afdække eventuelle individuelle sundhedsmæssige problemer. Oprette en tværfaglig gruppe, der sikrer, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes og i tilstrækkelig omfang formidler kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab i forhold til børn og unge med særlige behov. 1 tilbud i Helsingør kommune: Indskoling i børnehaveklassen og udskoling i 9. klasse. Derudover ser vi børnene individuelt i 1. kl, 5. kl og 7. kl. + vi tilbyder pædagogiske aktiviteter i 3. kl, 5. kl. og 8. kl. Vi arbejder på at blive en fast del af de tværfaglige teams på skolerne via forslag i inklusionsprojektet i BUF og DS. Som det er i dag deltager mange af sundhedsplejerskerne på skolens Konsultations forum. Man kan selvfølgelig drøfte hvad regelmæssighed er, men som tilbuddet ser ud nu, lever vi ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at sundhedstjenesten skal tilrettelægge pædagogiske aktiviteter på de årgange som de ikke ser individuelt. Her mangler vi, at lave pædagogiske aktiviteter på 3 årgange 2. kl, 4. kl. og 6. kl. Risikoen ved at skære ned på regelmæssigheden er at undersøgelserne er tilrettelagt efter barnets udvikling og hvilke undersøgelser der vil være nødvendige på det givne tidspunkt, samt at vi vil få sværere ved at få øje på og opbygge et tillidsforhold til de børn, som har et særlig behov. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Vejledning om alm. Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltn Sundhedstjenesten skal bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Konsulentfunktion i daginstitutioner og skoler, indebærer i henhold til sundhedsloven 124 og bekendtgørelsen 1718 dels rådgivning i relation til smitsomme sygdomme og forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige forhold og sundhedsforholdene på institutionen, dels sundhedspædagogisk vejledning til personale, børn og forældre samt støtte til implementering af kommunens sundhedspolitik. Individuel og konkret rådgivning vedrørende børn, som personalet finder, har særlige behov. Sundhedstjenesten skal være med til at sikre børn et sundt miljø. 1 tilbud i Helsingør kommune: Vi løser opgaven ved at 3 sundhedsplejersker har oparbejdet særlig kompetence på dette område og tilbyder alle institutioner et besøg årligt, samt stor tilgængelighed hvor institutionerne kan kontakte sundhedstjenesten ved behov og nyhedsbreve udgives nogle gange om året. Skolerne tilbydes besøg hvert 2. år Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedsplejen Fysioterapi rådgivning Kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, samt vedligeholdende træning. Vi løser opgaven ved: at tilbyde vedligeholdende træning til børn med: medfødte hjerneskader, kroniske sygdomme som fx muskelsvind, rygmarvsbrok, kromosomfejl. Denne opgave blev i forbindelse med kommunalreformen lagt ud til kommunerne, hvor den kun omfattede børn mellem 06 år. Hvor vi på nuværende tidspunkt har pligt til at yde denne ydelse indtil børnene er fyldt 18 år. Der er ikke fulgt ressourcer med til de 618 årige, hvilket giver et stort arbejdspres. Det har den konsekvens at det bliver svært at give alle børnene et helhedsorienteret tilbud. Hvis vi skal tilgodese denne børnegruppe i forhold til lovgivningen, vil det kræve yderligere en halv stilling som fysioterapeut. Det vil svare til ca kr. om året. Rådgivning, undersøgelse og behandling tilbyder vi: til børn med forsinket motorisk udvikling af forskellige årsager. De får kortere behandlingsforløb i forhold til den aktuelle problematik. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedsplejen Fysioterapi genoptræning Kommunen skal tilbyde genoptræning til børn under 18 år der efter en indlæggelse har lægefagligt genoptræningsbehov, for at kunne opnå sit tidligere funktionsniveau som minimum. Fysioterapeuten laver en faglig vurdering af behandlingsbehovet for det enkelte barn. Barnet vil modtage individuel behandling minimum 23 gange om ugen á 1 time. Derudover tilbydes råd og vejledning til forældre samt fagpersoner omkring barnet, for at opnå en helhedsorienteret indsats. Hvis kommunen ikke selv havde ansat fysioterapeuter, ville råd og vejledning til fagpersonerne omkring barnet ikke være muligt. Ligeledes ville man ikke kunne opnå en helhedsorienteret indsats og derved ikke fremme inklusion af disse børn. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Fysioterapi genoptræning efter indlæggelse Kommunen skal tilbyde genoptræning til børn under 18 år der efter en indlæggelse har lægefagligt genoptræningsbehov, for at kunne opnå sit tidligere funktionsniveau som minimum. Ifølge serviceloven skal der ydes hjælp til vedligeholdende træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse hos børn. Formålet for træningen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Behov for ergoterapeutisk indsats, vurderes af en fysioterapeut, som derefter tager kontakt til privatpraktiserende ergoterapeut, hvor de i samarbejde vurderer indsatsen til det enkelte barn. Vi har besluttet i Sundhedstjenesten at barnets problematikker skal opfylde visse kriterier, for at kunne modtage ergoterapi, for at ensrette tilbuddet i et vist omfang. Det har tidligere været forsøgt at have en ergoterapeut ansat, men der var ikke opgaver nok til at opretholde ansættelsen. Derfor købes denne ydelse hos privatpraktiserende ergoterapeuter. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse SSPK lederen SSPK lederen har ansvaret for at SSPK s overordnede mål er at skabe, anvende og vedligeholde et samordnet tværfagligt forebyggelsesprogram for børn og unge i alderen 025 år. Indsatsen skal ske mhp. så tidlig indsats som muligt at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd og fremme tryghed og trivsel blandt børn og unge. SSPK virker og iværksætter generelle forebyggende projekter, undervisningsforløb og øvrige indsatser såvel over enkelte som grupper af unge med uhensigtsmæssig adfærd eller andre sociale vanskeligheder prioriteres højt. Opsøgende arbejde i alle ungemiljøer prioriteres højt såvel i de digitale sociale fællesskaber som via helhedsorienteret gadeplansindsats. Pba. viden om børn og unges levevilkår, livsstil og kriminalitet, udarbejdes der årligt i Lokalrådet en handlingsplan for den kriminalpræventive indsats i kommunen. Handlingsplanen beskriver målgruppen og om indsatserne har et opbyggende, forebyggende eller kriminalitetsforebyggende sigte jf. Det Kriminalpræventive Råds forebyggelsesdef. er: Iværksætte, udvikle og evaluere projekter, tiltag, foranstaltninger og andre aktiviteter af forbyggende karakter. At iværksætte efteruddannelse, temarække og undervisningsforløb overfor repræsentanterne fra de institutioner, organisationer og forvaltninger som er involveret i arbejdet. Administrere fritidspas m.v. og Plads til alle. At have det overordnede organisatoriske, faglige, økonomiske, pædagogiske, personalemæssige og administrative ansvar i forhold til SSPKorganisationen, værestederne Klub+ og Tetriz. Koordinerer kriminal og socialpræventive indsatser. Fungerer som bindeled mellem de mange repræsentanter fra institutioner, skoler, organisationer og fagcentre samt andre med relation til det forebyggende SSPK arbejde. Indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer. At medvirke til synliggørelse og analyse af det forebyggende arbejde. At medvirke til formidling og afdækning af specifikke problematikker. 1. Planlægning, etablering og koordinering af undervisningsforløb, Social Pejling mv. 2. Koordinereret forebyggelsesprogram i skolern. 3. Være med til at afdække, klarlægge og beskrive sociale problemer via tværfagligt netværk og børnelineal/familiedialog. 4. Planlægge og vedligeholde det helhedsorienteret opsøgende gadeplansarbejde og udpege fokusområder / hotspots. 5. Sikre den individorienteret socialpædagogisk indsats bliver koordineret på Teammøder. 6. Aktiv elevinddragelse i forbindelse med kampagner til løsning eksvis alkoholproblemer, hærværksproblemer, problemer omkring euforiserende stoffet og anden uhensigtsmæssig (kriminel) adfærd. 7. Dialoggrupper i Boligforeninger 8. Koordinere Lokalrådets sekretariatsbetjenin Sekretariatsfunktion i forhold til Lokalrådet, FRO og Fritidspas. 9. Repræsentere SSP samrådet SSP Kreds Nordsjællad. 10. Mødeleder i tirsdagsmøderne hos politiet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Indkalde interval forlænges for alle 018 årige Fastholdelse af indkalde interval mellem 2 undersøgelser på 18 måneder for alle 018 årige Kort beskrivelse af mulighed I forhold til nuværende byrådsbeslutning med undersøgelses intervaller på 18 måneder er det fagligt forsvarligt at gå op til 24 måneders undersøgelses interval for alle aldersgrupper. For øjeblikket får vores børn og unge klinisk undersøgelse hver 18 måned. En generel kommunal retningslinje med 24 mdr. undersøgelsesinterval, kan dog jvf, Bekendtgørelse om tandpleje ikke stille sig hindrende i vejen for at indkalde børn og unge med kortere intervaller til kontrol og forebyggende indsats, såfremt individuelle hensyn taler derfor. Ved at indføre generelt 24 måneders undersøgelses interval for alle vil der når det tages højder for de nødvendige ekstra kontrol besøg kunne spares personale svarende til 0,1 tandlæge 0,3 tandplejer og 0,5 tandklinikassistent 2. Konsekvens for borgere/brugere De regelmæssige undersøgelses intervaller der nu er 18 måneder bliver forlænget til 24 måneder. Der skal stadig planlægges individuelle kontroller på risikogrupper efter fagligt skøn. Der vil som altid ved længere intervaller være øget risiko for at der kan opstå komplikationer, så som kompliceret caries så blivende tænder skal rodbehandles samt væsentlig øget risiko for akut tandpine i forhold til nu. 3. Konsekvens for personale Væsentlig øget pres fra utilfredse forældre, der ikke kan acceptere, at kommunen tilrettelægger lange intervaller mellem undersøgelser når forældrene nu ofte selv går til tandlæge hver 6.måned. Flere forældre vil benytte sig af retten til frit valg og vælge praktiserende tandlæge for deres børn. Det vil medføre øget administration samt nedsætte mulighed for økonomistyring på området idet kommunen ikke kan afvise at betale regninger på individuelt planlagte kontroller mm hos praktiserende tandlæger. Pres på tandlæger og tandplejere i tilfælde af tandpiner samt klagesager til patientklagenævnet fra forældre. 4. Tidshorisont 24 måneders indkalde interval kan slå delvis igennem i 2015 og fuldt i 2016 Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,6 0,6 0,4 0,4

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Nedsætte tilbud om tandregulering til Sundhedsstyrelsens minimums krav Kort beskrivelse af mulighed Sænke kommunens service niveau for tilbud om tandreguleringsbehandling til Sundhedsstyrelsens minimums krav/vejledning. 2. Konsekvens for borgere/brugere Ved at sænke kommunes tilbud om tandreguleringsbehandling til Sundhedsstyrelsens minimums vejledning vil en del af de børn og unge der i dag for tilbud om tandregulering ikke længere få tilbud og tandregulering. Det betyder at kun børn og unge med kosmetisk vansirende og alvorlige funktionelle lidelser eller risiko for disse vil tilbydes tandregulering. 3. Konsekvens for personale Igangværende og planlagte behandling skal færdigbehandles, hvilket betyder at de ansættelsesmæssige konsekvenser for personalet (personale reduktion 5 specialtandlæge o,2 klinikassistent samt materiale og teknikudgifter) først får fuldt gennemslag fra Der vil være væsentlig øget pres på personale fra forældre der ønsker kommunal behandling for at undgå en væsentlig økonomisk udgift ved selv at skulle afholde udgift til tandreguleringsbehandling (ca til kr. pr. patient). Der vil komme klager til patientklagenævnet idet forældre ønsker at anke afgørelsen. Uanset om kommunen får medhold i patientklagenævnet skal kommunen afholde udgift til sagsbehandling i patientklagenævnet pt. Ca kr. pr sag. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,2 0,3 0,3 0,3

14 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Reduktion af møder: Kun afholde 2 årlige MEDmøder, afskaffe personale og ledermøder i tandplejen Ønske at fastholde nuværende nødvendige med ikke lovbestemte MED, personale og ledermøder i tandplejen 1. Kort beskrivelse af mulighed Ophøre med ikke lovbestemt mødeaktivitet, dvs. kun 2 årlige MED møder, afskaffe personalemøder og ledermøde afholdes kun 2 gange årligt. 2. Konsekvens for borgere/brugere Risiko for ringere service, idet tandplejens personale ikke vil føle sig medinddraget og informeret i nødvendig grad 3. Konsekvens for personale Kan medføre fald i trivsel, og effektivitet. Det vil være sværere at fastholde og rekruttere personale. Personalereduktion svarende til 5 tandplejer, 0,15 tandlæge 3 specialtandlæge og 0,2 klinikassistent. (lønsum personaleudvikling , kr) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

15 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Forlænge interval mellem undersøgelser på omsorgstandplejepatienter fra 6 mdr. til 12 mdr. Ønske at fastholde indkalde interval mellem 2 undersøgelser på 6 måneder for alle omsorgspatienter Kort beskrivelse af mulighed Forlænge interval mellem undersøgelser omsorgspatienter fra 6 til 12 måneder på omsorgspatienter 2. Konsekvens for borgere/brugere Gruppen af borgere der er visiteret til omsorgstandpleje er borgere med vidtgående og varige funktionsnedsættelse. Forlængelse af undersøgelsesinterval kan føre til en øget mængde af alvorlige tandsygdomme hos denne gruppe af borgere der ofte har hurtig sygdomsprogression af tandsygdomme. 3. Konsekvens for personale Personalereduktion svarende til 0,1 tandplejer, 0,1 tandlæge og 0,2 klinikassistent. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

16 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Omsorgstandplejen: Nedsætte omfang af den indivi.forebyggelse/undervisning af plejepersonale Kort beskrivelse af mulighed Ændre omfang af den individuelle forebyggelse og hjælp til mundhygiejne samt reducere undervisning og vejledning af plejepersonale 2. Konsekvens for borgere/brugere Dette kan føre til en øget mængde af tandsygdomme hos gruppen af svagelige ældre der er visiteret til omsorgstandplejen. Undersøgelser viser at god og sufficient mundhygiejne mindsker risiko for lungeinfektioner hos ældre svagelige borgere og nedsætter dermed også risiko for dødsfald som følge af lungeinfektion. 3. Konsekvens for personale Personalereduktion svarende til 0,2 tandplejer og 0,2 klinikassistent. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Dårligere service overfor plejepersonalet. eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

17 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Undlade ikke lovpligtig personale og kompetenceudvikling i tandplejen Ønske at fastholde nuværende mulighed for personale og kompetence udvikling i tandplejen Kort beskrivelse af mulighed Ophøre med ikke lovbestemt personale og kompetenceudvikling. 2. Konsekvens for borgere/brugere Risiko for ringere service, idet tandplejens personale fremadrettet ikke vil kunne fastholdes på fagligt højt niveau. Risiko for at evt. faldende trivsel hos personalet pga. ovenstående vil kunne mærkes af brugerne 3. Konsekvens for personale Manglende mulighed for faglig og personlig udvikling, kan medføre fald i trivsel, og det vil være sværere at fastholde og rekruttere personale. Personalereduktion svarende til 5 tandplejer, 0,15 tandlæge 3 specialtandlæge og 0,2 klinikassistent. (lønsum personaleudvikling kr., udgift personale kompetenceudvikling kr.) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

18 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse SSPK Fravalg af SSPK sekretæropgaver til varetagelse af koordinering, referat og mødeplanlægning for lokalrådet og SSPK i almindelighed samt bogholderi for SSPK og Værestedet Tetriz, Klub + og koordinering af Fritidspas. Fravalg af SSPK Team betyder dermed fravalg af opsøgende arbejde, vejledning af unge, forebyggelse af undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet, uddannelse af 6. kl i Social Pejling, og pædagogisk rådgivning og vejledning af unge i fritidspas og dermed øget risiko for manglende fastholdelse i fritids og foreningsliv. Forebyggende indsats til modvirkning af stigning af risikoadfærd og dermed kriminalitet hos unge, der ikke modtager undervisning, vejledning mv., opsøgende arbejde samt vejledning af unge og forældre. Undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet. Vejledning af unge og forældre, forebyggelses og opsøgende arbejde blandt unge, hovedsagelig unge med risikoadfærd. Undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet. Der kendes intet alternativ i kommunen. Det vil ikke være muligt at opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau. Risiko for stigning af risikoadfærd og dermed kriminalitet hos unge i det gule felt i (mindre end 6) på børnelinealen. Massiv relationsgivende indsats overfor kriminelle unge mellem 1625 år i Vapnagårdområdet forsvinder og risiko for øget kriminalitetsrecidiv. Værestedet Tetriz Teamleder á 37 timer, 1 pædagogisk konsulent á 9 timer og 9 timelønnede med samlet årsnorm på 5626 timer. Ved fravalg af Værestedet stoppes den positive kriminalpræventive udvikling i Nøjsomheden med risiko for øget kriminalitetsrecidiv blandt børn og unge og mange års effekt og opbygget værdifuld street credit blandt de unge mistes. Klub Teamleder á 37 t, timelønnede. Fravalg vil fjerne muligheden for at reducere kriminaliteten og øge uddannelse og beskæftigelse i målgruppen 1825 år i boligområdet Helsingør Syd. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Stigende kriminalitetsrecidiv ved fravalg og på grund af manglende specialviden på området. Det vil ikke være muligt at opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau. Risiko for at miste kontakten og samarbejdet i de etniske miljøer, som har stor indflydelse på den lave kriminalitet i Helsingør kommune. Miste helhed og sammenhæng i integrationsarbejdet, det opsøgende og forebyggende arbejde, da de eksisterende ressourcer og indsats omkring den boligsociale indsats og dannelse af fædregrupper mv. er essentiel sammenholdt med best practic vedr. kriminologi. Øget risiko for øget udgifter til øvrige foranstaltninger på andre såvel på det sociale og sundhedsmæssige. eller ny? eget 512 andre 512 Årsværk, andre

19 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Gruppetilbud i Sundhedsplejen Gruppetilbud i sundhedsplejen Åbent hus: Et let tilgængeligt tilbud til børnefamilierne, hvor de hurtigt kan få afklaret tvivlsspørgsmål. Der er regelmæssig undervisning i forskellige relevante temaer. Kan erstatte nogle behovsbesøg, der ellers ville være nødvendige, når der er bekymring om fx et barns vægt eller lignende. Pris , Samtalegrupper for kvinder med efterfødselsreaktioner: Kvinderne får her muligheden for at bearbejde deres psykiske velbefindende, med andre i samme situation, hvilket der er erfaring for har god virkning. Grupperne medvirker til at kvinderne kommer hurtigere igennem og får redskaber til at håndtere deres situation. Pris , Mødregrupper: Mødregruppernes formål er at skabe et netværk for kvinderne, så længe de har barselsorlov, som mange har et stort behov for, da samfundsstrukturen i dag gør, at kvinder på barsel er meget alene. Grupperne kan forebygge tvivl, usikkerhed og bidrage til fællesskabet i nærmiljøet. Pris , Ung mor gruppe: Unge kvinder har andre og ekstra behov for støtte i forældrerollen idet de både skal forholde sig til at være teenagere og være mødre. Ofte er der også store sociale belastninger hos denne gruppe, samt et stort behov for, at vi medvirker til at gøre den unge uddannelsesparat. Dette gøres i samarbejde med UU. Pris , Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Hvis Åbent hus nedlægges vil der være behov for flere behovsbesøg for at sikre et sårbart barnets trivsel og udvikling. Samtalegrupper: Hvis disse kvinder ikke får det bedre, er der risiko for deres børns trivsel og udvikling, hvilket kan medføre behov for en større indsats senere i barnets liv. Mødregrupper: Kvinder som ikke har så let ved at skabe netværk, vil få sværere og dermed skabe ensomhed. Ung mor: Et fravalg vil betyde, at vi skal give flere behovsbesøg i hjemmet, samt vi fraskriver os muligheden for, at den unge mor lærer igennem et styret samvær med andre i samme situation. Mange inden for denne målgruppe har behov for læring inden for helt basale områder, som at spise sund mad, sidde ved et bord, strukturere en hverdag, børneopdragelse osv. eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

20 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Besøg i Sundhedsplejen til spædbørn Besøg i sundhedsplejen til spædbørn: Barselsbesøg på 4.5. dagen: Kvinder der går hjem inden for 72 timer efter fødslen, skal tilbydes et barselsbesøg på 4. eller 5. dagen. Formålet med dette besøg er at sikre barnets trivsel i den første tid efter fødslen, det vil sige om barnet tager på i vægt, etablering af amning, altså undgå dehydrering og dermed være medvirkende til at undgå genindlæggelser. Opmærksomhed på om barnet udvikler faretruende gulsot. Opmærksomhed på kvinden i forhold til obs. Brystbetændelse og blødning. Støtte til familiedannelse. Pris , Hjemmebesøg med screening for efterfødselsreaktioner: Et hjemmebesøg til første og flergangsfødende ved 2 mdr. alderen, hvor kvinderne tilbydes en screening for en efterfødselsreaktion. Erfaringen viser, at vi ikke opfanger alle kvinder med efterfødselsreaktioner, uden screeningen. Det er meget skadeligt for et spædbarn, hvis dette ikke opfanges i tide, da det går ud over kontakten og samspillet med risiko for at barnet bliver tidligt skadet. Depression kan endvidere vanskeliggøre amningen og være en alvorlig belastning for parforholdet. Pris , Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Barselsbesøg: Et fravalg vil betyde risiko for flere genindlæggelser, barselsgangen vil tage flere ind til kontrolvejninger i deres ambulatorium, hvis de ved vi ikke har dette tilbud, hvilket koster en dags indlæggelse på sygehuset for kommunen. Derudover betyder det meget for familiedannelsen, barnets trivsel og tillidsopbygningen til sundhedsplejen, at vi er der tidligt, hvor de har meget brug for det. Screening for efterfødselsreaktioner: På alle disse indsatsområder, der retter sig mod sårbare familier/mødre/børn med særlige behov, vil et fravalg have en betydning i forhold til opsporingsniveau, samt muligheden for at medvirke til at øge forældrekompetencen, så tidlig som muligt. Det vil være forudsigeligt, at en del af disse børn senere vil vise sig at have udviklet vanskeligheder og få behov for ekstra støtte fra Familierådgivningen, BUR eller andre. eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her

Nye forældre til et barn med. udviklingshæmning. Få nyttige informationer og gode råd her Nye forældre til et barn med udviklingshæmning Få nyttige informationer og gode råd her Forord Landsforeningen LEV er en forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har i mere end

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere