Beskrivelse af opgave, Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018"

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven kapitel 37, , omfatter Kommunal Børne og ungdomstandpleje Tandpleje Kommunale frihedsgrader: Alle børn og unge under 18 år skal tilbydes kommunal tandpleje. Kommunal tandpleje er nøje reguleret af gældende bekendtgørelse samt vejledning om omfang og krav til kommunal tandpleje. Vedr. Børne og Ungdomstandplejen: Iht. Bekendtgørelsens 2 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje (Frihedsgraden er dog begrænset af Vejledning om omfang af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje stk :1.3.2 Undersøgelse) "Undersøgelser af tand, mund og kæberegionen foretages med intervaller, der fastsættes på grundlag af odontologiske kriterier. Kommunen kan, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 3, fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til undersøgelse. Kommunen bør i denne forbindelse henholde sig til Sundhedsstyrelsens eventuelle udmeldinger vedrørende hensigtsmæssige undersøgelsesintervaller. Eventuelle generelle kommunale retningslinjer må ikke stille sig hindrende i vejen for at indkalde børn og unge med kortere intervaller til kontrol og forebyggende indsats, såfremt individuelle hensyn taler derfor." Børne og ungdomstandplejen omfatter: Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed m.v. A) Undersøgelser af tand, mund og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand. 1. Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre. 2. Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand, mund og kæberegionen og tandregulering i overensstemmelse med de i bilag 1 til bekendtgørelsen angivne regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Specialtandpleje Specialtandplejen jf. Sundhedslovens Det er beskrevet i Bekendtgørelse m.v. hvad Omsorgstandplejen skal omfatte og hvilke krav der er til Omsorgstandpleje "Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen". Der kan ikke strammes på kravene til visitation, idet borgere har krav på at blive henvist til specialtandplejen såfremt de ikke kan behandles i børne og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Specialtandplejen omfatter: Individuel og kollektiv forebyggelse inklusive hjælp til og instruktion i tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, oplysning m.v. til nøglepersoner omkring patienten. 1. Undersøgelser af tand, mund og kæberegionens sundhedstilstand. 2. Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand, mund og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Specialtandplejen i Helsingør kommune udføres i dag af Specialtandplejen i Rudersdal og Gentofte kommuner. Specialtandplejen kræver højt specialiseret personale samt specialklinik til narkosebehandlinger. Narkosebehandlinger udføres sammen med narkoseteam af Narkoselæge og narkose sygeplejerske. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Omsorgstandpleje Omsorgstandplejen, Sundhedsloven : Det er beskrevet i Bekendtgørelse m.v. hvad Omsorgstandplejen skal omfatte og hvilke krav der er til Omsorgstandpleje. Frihedsgraderne ligger i hvor skrapt kommunen tolker Sundhedslovens tekst omkring hvem der skal tilbydes omsorgstandpleje: " 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud". Visitation til omsorgstandpleje i Helsingør kommune sker iht. til Kvalitetsstandard Tandpleje der er fastlagt af Socialudvalget Det skønnes ikke at det vil være lovmedholdeligt at stramme yderligere op på krav til at få tilbud om omsorgstandpleje. Omsorgstandplejen omfatter: 1. Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale. 2. Undersøgelser af tand, mund og kæberegionens sundhedstilstand. 3. Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand, mund og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten generelt Rammerne for Sundhedstjenestens opgaver Lovgrundlaget for den kommunale sundhedstjenestes arbejde med børn og unge i alderen 016 år, er Sundhedslovens Der er tale om en rammelovgivning, som uddybes i Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Hertil kommer en vejledning med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen på området. Formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til, at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. De kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Dette skal dels bestå af en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør og en indsats, som tilgodeser børn med særlige behov, der tager sigte på de svagest stillede børn og unge. Indsatserne skal ses i et familieperspektiv. Sundhedstjenesten skal bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Spæd og småbørnsområdet Spæd og småbørnsområdet Skal tilbyde: Graviditetsbesøg til sårbare gravide. Regelmæssige funktionsundersøgelser ved hjemmebesøg til alle børn under 1 år ved sundhedsplejerske, sundhedsplejersken skal føre tilsyn med barnets fysiske og psykiske helbredstilstand og henvise videre til andre fagpersoner ved behov. Børn over 1 år med særligt behov, skal tilbydes besøg i hjemmet. Yde individuel rådgivning efter henvendelse. Familier med særlige behov skal tilbydes ekstra ydelser afhængig af den konkrete faglige vurdering, behovet og problemstillingen. Deltage i tværfaglig gruppe til koordinering af støtte til børn og familier med særlige behov. 1 tilbud i Helsingør kommune: Graviditetsbesøg til sårbare gravide, 5 hjemmebesøg til førstegangsfamilier, 4 hjemmebesøg til flergangsfamilier, ekstrabesøg til børn og familier med særligt behov, deltagelse i tværfaglig gruppe Tværfagligt spædbarnsteam. Tidlig indsats: Det er et veletableret tilbud i sundhedsplejen, hvor udsatte familier/kvinder tilbydes udvidet sundhedspleje efter behov. Det tværfaglige samarbejde udbygges til stadighed. Præmature: Børn født før 34. graviditetsuge er sårbare og kræver en særlig form for omsorg og pleje. Forældrene har brug for faglig vejledning og støtte for at kunne varetage opgaven bedst muligt. Disse familier tilbydes udvidet sundhedspleje efter behov. Derudover tilbydes der fysioterapi som en forebyggende indsats, da mange af disse børn får sansemotoriske vanskeligheder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Børn i skolealderen Børn i skolealderen Skal tilbyde: Ind og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Ifølge bekendtgørelse nr af 03/12/2010 kap stk. 3. skal sundhedsplejersken over for børn i den undervisningspligtige alder tilbyde funktionsundersøgelser og gennem regelmæssig kontakt med børnene afdække eventuelle almene sundhedsmæssige problemer samt ved kontakt med det enkelte barn afdække eventuelle individuelle sundhedsmæssige problemer. Oprette en tværfaglig gruppe, der sikrer, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes og i tilstrækkelig omfang formidler kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab i forhold til børn og unge med særlige behov. 1 tilbud i Helsingør kommune: Indskoling i børnehaveklassen og udskoling i 9. klasse. Derudover ser vi børnene individuelt i 1. kl, 5. kl og 7. kl. + vi tilbyder pædagogiske aktiviteter i 3. kl, 5. kl. og 8. kl. Vi arbejder på at blive en fast del af de tværfaglige teams på skolerne via forslag i inklusionsprojektet i BUF og DS. Som det er i dag deltager mange af sundhedsplejerskerne på skolens Konsultations forum. Man kan selvfølgelig drøfte hvad regelmæssighed er, men som tilbuddet ser ud nu, lever vi ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at sundhedstjenesten skal tilrettelægge pædagogiske aktiviteter på de årgange som de ikke ser individuelt. Her mangler vi, at lave pædagogiske aktiviteter på 3 årgange 2. kl, 4. kl. og 6. kl. Risikoen ved at skære ned på regelmæssigheden er at undersøgelserne er tilrettelagt efter barnets udvikling og hvilke undersøgelser der vil være nødvendige på det givne tidspunkt, samt at vi vil få sværere ved at få øje på og opbygge et tillidsforhold til de børn, som har et særlig behov. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Vejledning om alm. Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltn Sundhedstjenesten skal bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Konsulentfunktion i daginstitutioner og skoler, indebærer i henhold til sundhedsloven 124 og bekendtgørelsen 1718 dels rådgivning i relation til smitsomme sygdomme og forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige forhold og sundhedsforholdene på institutionen, dels sundhedspædagogisk vejledning til personale, børn og forældre samt støtte til implementering af kommunens sundhedspolitik. Individuel og konkret rådgivning vedrørende børn, som personalet finder, har særlige behov. Sundhedstjenesten skal være med til at sikre børn et sundt miljø. 1 tilbud i Helsingør kommune: Vi løser opgaven ved at 3 sundhedsplejersker har oparbejdet særlig kompetence på dette område og tilbyder alle institutioner et besøg årligt, samt stor tilgængelighed hvor institutionerne kan kontakte sundhedstjenesten ved behov og nyhedsbreve udgives nogle gange om året. Skolerne tilbydes besøg hvert 2. år Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedsplejen Fysioterapi rådgivning Kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, samt vedligeholdende træning. Vi løser opgaven ved: at tilbyde vedligeholdende træning til børn med: medfødte hjerneskader, kroniske sygdomme som fx muskelsvind, rygmarvsbrok, kromosomfejl. Denne opgave blev i forbindelse med kommunalreformen lagt ud til kommunerne, hvor den kun omfattede børn mellem 06 år. Hvor vi på nuværende tidspunkt har pligt til at yde denne ydelse indtil børnene er fyldt 18 år. Der er ikke fulgt ressourcer med til de 618 årige, hvilket giver et stort arbejdspres. Det har den konsekvens at det bliver svært at give alle børnene et helhedsorienteret tilbud. Hvis vi skal tilgodese denne børnegruppe i forhold til lovgivningen, vil det kræve yderligere en halv stilling som fysioterapeut. Det vil svare til ca kr. om året. Rådgivning, undersøgelse og behandling tilbyder vi: til børn med forsinket motorisk udvikling af forskellige årsager. De får kortere behandlingsforløb i forhold til den aktuelle problematik. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedsplejen Fysioterapi genoptræning Kommunen skal tilbyde genoptræning til børn under 18 år der efter en indlæggelse har lægefagligt genoptræningsbehov, for at kunne opnå sit tidligere funktionsniveau som minimum. Fysioterapeuten laver en faglig vurdering af behandlingsbehovet for det enkelte barn. Barnet vil modtage individuel behandling minimum 23 gange om ugen á 1 time. Derudover tilbydes råd og vejledning til forældre samt fagpersoner omkring barnet, for at opnå en helhedsorienteret indsats. Hvis kommunen ikke selv havde ansat fysioterapeuter, ville råd og vejledning til fagpersonerne omkring barnet ikke være muligt. Ligeledes ville man ikke kunne opnå en helhedsorienteret indsats og derved ikke fremme inklusion af disse børn. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Fysioterapi genoptræning efter indlæggelse Kommunen skal tilbyde genoptræning til børn under 18 år der efter en indlæggelse har lægefagligt genoptræningsbehov, for at kunne opnå sit tidligere funktionsniveau som minimum. Ifølge serviceloven skal der ydes hjælp til vedligeholdende træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse hos børn. Formålet for træningen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Behov for ergoterapeutisk indsats, vurderes af en fysioterapeut, som derefter tager kontakt til privatpraktiserende ergoterapeut, hvor de i samarbejde vurderer indsatsen til det enkelte barn. Vi har besluttet i Sundhedstjenesten at barnets problematikker skal opfylde visse kriterier, for at kunne modtage ergoterapi, for at ensrette tilbuddet i et vist omfang. Det har tidligere været forsøgt at have en ergoterapeut ansat, men der var ikke opgaver nok til at opretholde ansættelsen. Derfor købes denne ydelse hos privatpraktiserende ergoterapeuter. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse SSPK lederen SSPK lederen har ansvaret for at SSPK s overordnede mål er at skabe, anvende og vedligeholde et samordnet tværfagligt forebyggelsesprogram for børn og unge i alderen 025 år. Indsatsen skal ske mhp. så tidlig indsats som muligt at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd og fremme tryghed og trivsel blandt børn og unge. SSPK virker og iværksætter generelle forebyggende projekter, undervisningsforløb og øvrige indsatser såvel over enkelte som grupper af unge med uhensigtsmæssig adfærd eller andre sociale vanskeligheder prioriteres højt. Opsøgende arbejde i alle ungemiljøer prioriteres højt såvel i de digitale sociale fællesskaber som via helhedsorienteret gadeplansindsats. Pba. viden om børn og unges levevilkår, livsstil og kriminalitet, udarbejdes der årligt i Lokalrådet en handlingsplan for den kriminalpræventive indsats i kommunen. Handlingsplanen beskriver målgruppen og om indsatserne har et opbyggende, forebyggende eller kriminalitetsforebyggende sigte jf. Det Kriminalpræventive Råds forebyggelsesdef. er: Iværksætte, udvikle og evaluere projekter, tiltag, foranstaltninger og andre aktiviteter af forbyggende karakter. At iværksætte efteruddannelse, temarække og undervisningsforløb overfor repræsentanterne fra de institutioner, organisationer og forvaltninger som er involveret i arbejdet. Administrere fritidspas m.v. og Plads til alle. At have det overordnede organisatoriske, faglige, økonomiske, pædagogiske, personalemæssige og administrative ansvar i forhold til SSPKorganisationen, værestederne Klub+ og Tetriz. Koordinerer kriminal og socialpræventive indsatser. Fungerer som bindeled mellem de mange repræsentanter fra institutioner, skoler, organisationer og fagcentre samt andre med relation til det forebyggende SSPK arbejde. Indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer. At medvirke til synliggørelse og analyse af det forebyggende arbejde. At medvirke til formidling og afdækning af specifikke problematikker. 1. Planlægning, etablering og koordinering af undervisningsforløb, Social Pejling mv. 2. Koordinereret forebyggelsesprogram i skolern. 3. Være med til at afdække, klarlægge og beskrive sociale problemer via tværfagligt netværk og børnelineal/familiedialog. 4. Planlægge og vedligeholde det helhedsorienteret opsøgende gadeplansarbejde og udpege fokusområder / hotspots. 5. Sikre den individorienteret socialpædagogisk indsats bliver koordineret på Teammøder. 6. Aktiv elevinddragelse i forbindelse med kampagner til løsning eksvis alkoholproblemer, hærværksproblemer, problemer omkring euforiserende stoffet og anden uhensigtsmæssig (kriminel) adfærd. 7. Dialoggrupper i Boligforeninger 8. Koordinere Lokalrådets sekretariatsbetjenin Sekretariatsfunktion i forhold til Lokalrådet, FRO og Fritidspas. 9. Repræsentere SSP samrådet SSP Kreds Nordsjællad. 10. Mødeleder i tirsdagsmøderne hos politiet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Indkalde interval forlænges for alle 018 årige Fastholdelse af indkalde interval mellem 2 undersøgelser på 18 måneder for alle 018 årige Kort beskrivelse af mulighed I forhold til nuværende byrådsbeslutning med undersøgelses intervaller på 18 måneder er det fagligt forsvarligt at gå op til 24 måneders undersøgelses interval for alle aldersgrupper. For øjeblikket får vores børn og unge klinisk undersøgelse hver 18 måned. En generel kommunal retningslinje med 24 mdr. undersøgelsesinterval, kan dog jvf, Bekendtgørelse om tandpleje ikke stille sig hindrende i vejen for at indkalde børn og unge med kortere intervaller til kontrol og forebyggende indsats, såfremt individuelle hensyn taler derfor. Ved at indføre generelt 24 måneders undersøgelses interval for alle vil der når det tages højder for de nødvendige ekstra kontrol besøg kunne spares personale svarende til 0,1 tandlæge 0,3 tandplejer og 0,5 tandklinikassistent 2. Konsekvens for borgere/brugere De regelmæssige undersøgelses intervaller der nu er 18 måneder bliver forlænget til 24 måneder. Der skal stadig planlægges individuelle kontroller på risikogrupper efter fagligt skøn. Der vil som altid ved længere intervaller være øget risiko for at der kan opstå komplikationer, så som kompliceret caries så blivende tænder skal rodbehandles samt væsentlig øget risiko for akut tandpine i forhold til nu. 3. Konsekvens for personale Væsentlig øget pres fra utilfredse forældre, der ikke kan acceptere, at kommunen tilrettelægger lange intervaller mellem undersøgelser når forældrene nu ofte selv går til tandlæge hver 6.måned. Flere forældre vil benytte sig af retten til frit valg og vælge praktiserende tandlæge for deres børn. Det vil medføre øget administration samt nedsætte mulighed for økonomistyring på området idet kommunen ikke kan afvise at betale regninger på individuelt planlagte kontroller mm hos praktiserende tandlæger. Pres på tandlæger og tandplejere i tilfælde af tandpiner samt klagesager til patientklagenævnet fra forældre. 4. Tidshorisont 24 måneders indkalde interval kan slå delvis igennem i 2015 og fuldt i 2016 Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,6 0,6 0,4 0,4

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Nedsætte tilbud om tandregulering til Sundhedsstyrelsens minimums krav Kort beskrivelse af mulighed Sænke kommunens service niveau for tilbud om tandreguleringsbehandling til Sundhedsstyrelsens minimums krav/vejledning. 2. Konsekvens for borgere/brugere Ved at sænke kommunes tilbud om tandreguleringsbehandling til Sundhedsstyrelsens minimums vejledning vil en del af de børn og unge der i dag for tilbud om tandregulering ikke længere få tilbud og tandregulering. Det betyder at kun børn og unge med kosmetisk vansirende og alvorlige funktionelle lidelser eller risiko for disse vil tilbydes tandregulering. 3. Konsekvens for personale Igangværende og planlagte behandling skal færdigbehandles, hvilket betyder at de ansættelsesmæssige konsekvenser for personalet (personale reduktion 5 specialtandlæge o,2 klinikassistent samt materiale og teknikudgifter) først får fuldt gennemslag fra Der vil være væsentlig øget pres på personale fra forældre der ønsker kommunal behandling for at undgå en væsentlig økonomisk udgift ved selv at skulle afholde udgift til tandreguleringsbehandling (ca til kr. pr. patient). Der vil komme klager til patientklagenævnet idet forældre ønsker at anke afgørelsen. Uanset om kommunen får medhold i patientklagenævnet skal kommunen afholde udgift til sagsbehandling i patientklagenævnet pt. Ca kr. pr sag. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,2 0,3 0,3 0,3

14 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Reduktion af møder: Kun afholde 2 årlige MEDmøder, afskaffe personale og ledermøder i tandplejen Ønske at fastholde nuværende nødvendige med ikke lovbestemte MED, personale og ledermøder i tandplejen 1. Kort beskrivelse af mulighed Ophøre med ikke lovbestemt mødeaktivitet, dvs. kun 2 årlige MED møder, afskaffe personalemøder og ledermøde afholdes kun 2 gange årligt. 2. Konsekvens for borgere/brugere Risiko for ringere service, idet tandplejens personale ikke vil føle sig medinddraget og informeret i nødvendig grad 3. Konsekvens for personale Kan medføre fald i trivsel, og effektivitet. Det vil være sværere at fastholde og rekruttere personale. Personalereduktion svarende til 5 tandplejer, 0,15 tandlæge 3 specialtandlæge og 0,2 klinikassistent. (lønsum personaleudvikling , kr) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

15 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Forlænge interval mellem undersøgelser på omsorgstandplejepatienter fra 6 mdr. til 12 mdr. Ønske at fastholde indkalde interval mellem 2 undersøgelser på 6 måneder for alle omsorgspatienter Kort beskrivelse af mulighed Forlænge interval mellem undersøgelser omsorgspatienter fra 6 til 12 måneder på omsorgspatienter 2. Konsekvens for borgere/brugere Gruppen af borgere der er visiteret til omsorgstandpleje er borgere med vidtgående og varige funktionsnedsættelse. Forlængelse af undersøgelsesinterval kan føre til en øget mængde af alvorlige tandsygdomme hos denne gruppe af borgere der ofte har hurtig sygdomsprogression af tandsygdomme. 3. Konsekvens for personale Personalereduktion svarende til 0,1 tandplejer, 0,1 tandlæge og 0,2 klinikassistent. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

16 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Omsorgstandplejen: Nedsætte omfang af den indivi.forebyggelse/undervisning af plejepersonale Kort beskrivelse af mulighed Ændre omfang af den individuelle forebyggelse og hjælp til mundhygiejne samt reducere undervisning og vejledning af plejepersonale 2. Konsekvens for borgere/brugere Dette kan føre til en øget mængde af tandsygdomme hos gruppen af svagelige ældre der er visiteret til omsorgstandplejen. Undersøgelser viser at god og sufficient mundhygiejne mindsker risiko for lungeinfektioner hos ældre svagelige borgere og nedsætter dermed også risiko for dødsfald som følge af lungeinfektion. 3. Konsekvens for personale Personalereduktion svarende til 0,2 tandplejer og 0,2 klinikassistent. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Dårligere service overfor plejepersonalet. eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

17 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Undlade ikke lovpligtig personale og kompetenceudvikling i tandplejen Ønske at fastholde nuværende mulighed for personale og kompetence udvikling i tandplejen Kort beskrivelse af mulighed Ophøre med ikke lovbestemt personale og kompetenceudvikling. 2. Konsekvens for borgere/brugere Risiko for ringere service, idet tandplejens personale fremadrettet ikke vil kunne fastholdes på fagligt højt niveau. Risiko for at evt. faldende trivsel hos personalet pga. ovenstående vil kunne mærkes af brugerne 3. Konsekvens for personale Manglende mulighed for faglig og personlig udvikling, kan medføre fald i trivsel, og det vil være sværere at fastholde og rekruttere personale. Personalereduktion svarende til 5 tandplejer, 0,15 tandlæge 3 specialtandlæge og 0,2 klinikassistent. (lønsum personaleudvikling kr., udgift personale kompetenceudvikling kr.) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

18 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse SSPK Fravalg af SSPK sekretæropgaver til varetagelse af koordinering, referat og mødeplanlægning for lokalrådet og SSPK i almindelighed samt bogholderi for SSPK og Værestedet Tetriz, Klub + og koordinering af Fritidspas. Fravalg af SSPK Team betyder dermed fravalg af opsøgende arbejde, vejledning af unge, forebyggelse af undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet, uddannelse af 6. kl i Social Pejling, og pædagogisk rådgivning og vejledning af unge i fritidspas og dermed øget risiko for manglende fastholdelse i fritids og foreningsliv. Forebyggende indsats til modvirkning af stigning af risikoadfærd og dermed kriminalitet hos unge, der ikke modtager undervisning, vejledning mv., opsøgende arbejde samt vejledning af unge og forældre. Undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet. Vejledning af unge og forældre, forebyggelses og opsøgende arbejde blandt unge, hovedsagelig unge med risikoadfærd. Undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet. Der kendes intet alternativ i kommunen. Det vil ikke være muligt at opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau. Risiko for stigning af risikoadfærd og dermed kriminalitet hos unge i det gule felt i (mindre end 6) på børnelinealen. Massiv relationsgivende indsats overfor kriminelle unge mellem 1625 år i Vapnagårdområdet forsvinder og risiko for øget kriminalitetsrecidiv. Værestedet Tetriz Teamleder á 37 timer, 1 pædagogisk konsulent á 9 timer og 9 timelønnede med samlet årsnorm på 5626 timer. Ved fravalg af Værestedet stoppes den positive kriminalpræventive udvikling i Nøjsomheden med risiko for øget kriminalitetsrecidiv blandt børn og unge og mange års effekt og opbygget værdifuld street credit blandt de unge mistes. Klub Teamleder á 37 t, timelønnede. Fravalg vil fjerne muligheden for at reducere kriminaliteten og øge uddannelse og beskæftigelse i målgruppen 1825 år i boligområdet Helsingør Syd. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Stigende kriminalitetsrecidiv ved fravalg og på grund af manglende specialviden på området. Det vil ikke være muligt at opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau. Risiko for at miste kontakten og samarbejdet i de etniske miljøer, som har stor indflydelse på den lave kriminalitet i Helsingør kommune. Miste helhed og sammenhæng i integrationsarbejdet, det opsøgende og forebyggende arbejde, da de eksisterende ressourcer og indsats omkring den boligsociale indsats og dannelse af fædregrupper mv. er essentiel sammenholdt med best practic vedr. kriminologi. Øget risiko for øget udgifter til øvrige foranstaltninger på andre såvel på det sociale og sundhedsmæssige. eller ny? eget 512 andre 512 Årsværk, andre

19 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Gruppetilbud i Sundhedsplejen Gruppetilbud i sundhedsplejen Åbent hus: Et let tilgængeligt tilbud til børnefamilierne, hvor de hurtigt kan få afklaret tvivlsspørgsmål. Der er regelmæssig undervisning i forskellige relevante temaer. Kan erstatte nogle behovsbesøg, der ellers ville være nødvendige, når der er bekymring om fx et barns vægt eller lignende. Pris , Samtalegrupper for kvinder med efterfødselsreaktioner: Kvinderne får her muligheden for at bearbejde deres psykiske velbefindende, med andre i samme situation, hvilket der er erfaring for har god virkning. Grupperne medvirker til at kvinderne kommer hurtigere igennem og får redskaber til at håndtere deres situation. Pris , Mødregrupper: Mødregruppernes formål er at skabe et netværk for kvinderne, så længe de har barselsorlov, som mange har et stort behov for, da samfundsstrukturen i dag gør, at kvinder på barsel er meget alene. Grupperne kan forebygge tvivl, usikkerhed og bidrage til fællesskabet i nærmiljøet. Pris , Ung mor gruppe: Unge kvinder har andre og ekstra behov for støtte i forældrerollen idet de både skal forholde sig til at være teenagere og være mødre. Ofte er der også store sociale belastninger hos denne gruppe, samt et stort behov for, at vi medvirker til at gøre den unge uddannelsesparat. Dette gøres i samarbejde med UU. Pris , Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Hvis Åbent hus nedlægges vil der være behov for flere behovsbesøg for at sikre et sårbart barnets trivsel og udvikling. Samtalegrupper: Hvis disse kvinder ikke får det bedre, er der risiko for deres børns trivsel og udvikling, hvilket kan medføre behov for en større indsats senere i barnets liv. Mødregrupper: Kvinder som ikke har så let ved at skabe netværk, vil få sværere og dermed skabe ensomhed. Ung mor: Et fravalg vil betyde, at vi skal give flere behovsbesøg i hjemmet, samt vi fraskriver os muligheden for, at den unge mor lærer igennem et styret samvær med andre i samme situation. Mange inden for denne målgruppe har behov for læring inden for helt basale områder, som at spise sund mad, sidde ved et bord, strukturere en hverdag, børneopdragelse osv. eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

20 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Besøg i Sundhedsplejen til spædbørn Besøg i sundhedsplejen til spædbørn: Barselsbesøg på 4.5. dagen: Kvinder der går hjem inden for 72 timer efter fødslen, skal tilbydes et barselsbesøg på 4. eller 5. dagen. Formålet med dette besøg er at sikre barnets trivsel i den første tid efter fødslen, det vil sige om barnet tager på i vægt, etablering af amning, altså undgå dehydrering og dermed være medvirkende til at undgå genindlæggelser. Opmærksomhed på om barnet udvikler faretruende gulsot. Opmærksomhed på kvinden i forhold til obs. Brystbetændelse og blødning. Støtte til familiedannelse. Pris , Hjemmebesøg med screening for efterfødselsreaktioner: Et hjemmebesøg til første og flergangsfødende ved 2 mdr. alderen, hvor kvinderne tilbydes en screening for en efterfødselsreaktion. Erfaringen viser, at vi ikke opfanger alle kvinder med efterfødselsreaktioner, uden screeningen. Det er meget skadeligt for et spædbarn, hvis dette ikke opfanges i tide, da det går ud over kontakten og samspillet med risiko for at barnet bliver tidligt skadet. Depression kan endvidere vanskeliggøre amningen og være en alvorlig belastning for parforholdet. Pris , Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Barselsbesøg: Et fravalg vil betyde risiko for flere genindlæggelser, barselsgangen vil tage flere ind til kontrolvejninger i deres ambulatorium, hvis de ved vi ikke har dette tilbud, hvilket koster en dags indlæggelse på sygehuset for kommunen. Derudover betyder det meget for familiedannelsen, barnets trivsel og tillidsopbygningen til sundhedsplejen, at vi er der tidligt, hvor de har meget brug for det. Screening for efterfødselsreaktioner: På alle disse indsatsområder, der retter sig mod sårbare familier/mødre/børn med særlige behov, vil et fravalg have en betydning i forhold til opsporingsniveau, samt muligheden for at medvirke til at øge forældrekompetencen, så tidlig som muligt. Det vil være forudsigeligt, at en del af disse børn senere vil vise sig at have udviklet vanskeligheder og få behov for ekstra støtte fra Familierådgivningen, BUR eller andre. eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014

Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhedspolitik i Egedal Kommune 2012-2014 Sundhed er et vidt begreb og indeholder mange aspekter. Mange opfatter sundhed som synonym med sund kost, motion og fravær af sygdom. Det er rigtigt, men det

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere