Beskrivelse af opgave, Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018"

Transkript

1 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven kapitel 37, , omfatter Kommunal Børne og ungdomstandpleje Tandpleje Kommunale frihedsgrader: Alle børn og unge under 18 år skal tilbydes kommunal tandpleje. Kommunal tandpleje er nøje reguleret af gældende bekendtgørelse samt vejledning om omfang og krav til kommunal tandpleje. Vedr. Børne og Ungdomstandplejen: Iht. Bekendtgørelsens 2 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje (Frihedsgraden er dog begrænset af Vejledning om omfang af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje stk :1.3.2 Undersøgelse) "Undersøgelser af tand, mund og kæberegionen foretages med intervaller, der fastsættes på grundlag af odontologiske kriterier. Kommunen kan, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 3, fastsætte generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til undersøgelse. Kommunen bør i denne forbindelse henholde sig til Sundhedsstyrelsens eventuelle udmeldinger vedrørende hensigtsmæssige undersøgelsesintervaller. Eventuelle generelle kommunale retningslinjer må ikke stille sig hindrende i vejen for at indkalde børn og unge med kortere intervaller til kontrol og forebyggende indsats, såfremt individuelle hensyn taler derfor." Børne og ungdomstandplejen omfatter: Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed m.v. A) Undersøgelser af tand, mund og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand. 1. Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre. 2. Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand, mund og kæberegionen og tandregulering i overensstemmelse med de i bilag 1 til bekendtgørelsen angivne regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

2 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Specialtandpleje Specialtandplejen jf. Sundhedslovens Det er beskrevet i Bekendtgørelse m.v. hvad Omsorgstandplejen skal omfatte og hvilke krav der er til Omsorgstandpleje "Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen". Der kan ikke strammes på kravene til visitation, idet borgere har krav på at blive henvist til specialtandplejen såfremt de ikke kan behandles i børne og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Specialtandplejen omfatter: Individuel og kollektiv forebyggelse inklusive hjælp til og instruktion i tandpleje for den enkelte patient samt systematisk undervisning, oplysning m.v. til nøglepersoner omkring patienten. 1. Undersøgelser af tand, mund og kæberegionens sundhedstilstand. 2. Behandling af læsioner, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand, mund og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Specialtandplejen i Helsingør kommune udføres i dag af Specialtandplejen i Rudersdal og Gentofte kommuner. Specialtandplejen kræver højt specialiseret personale samt specialklinik til narkosebehandlinger. Narkosebehandlinger udføres sammen med narkoseteam af Narkoselæge og narkose sygeplejerske. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

3 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Omsorgstandpleje Omsorgstandplejen, Sundhedsloven : Det er beskrevet i Bekendtgørelse m.v. hvad Omsorgstandplejen skal omfatte og hvilke krav der er til Omsorgstandpleje. Frihedsgraderne ligger i hvor skrapt kommunen tolker Sundhedslovens tekst omkring hvem der skal tilbydes omsorgstandpleje: " 131. Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud". Visitation til omsorgstandpleje i Helsingør kommune sker iht. til Kvalitetsstandard Tandpleje der er fastlagt af Socialudvalget Det skønnes ikke at det vil være lovmedholdeligt at stramme yderligere op på krav til at få tilbud om omsorgstandpleje. Omsorgstandplejen omfatter: 1. Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale. 2. Undersøgelser af tand, mund og kæberegionens sundhedstilstand. 3. Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand, mund og kæberegionen, således at denne bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

4 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten generelt Rammerne for Sundhedstjenestens opgaver Lovgrundlaget for den kommunale sundhedstjenestes arbejde med børn og unge i alderen 016 år, er Sundhedslovens Der er tale om en rammelovgivning, som uddybes i Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Hertil kommer en vejledning med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen på området. Formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til, at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. De kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Dette skal dels bestå af en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør og en indsats, som tilgodeser børn med særlige behov, der tager sigte på de svagest stillede børn og unge. Indsatserne skal ses i et familieperspektiv. Sundhedstjenesten skal bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

5 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Spæd og småbørnsområdet Spæd og småbørnsområdet Skal tilbyde: Graviditetsbesøg til sårbare gravide. Regelmæssige funktionsundersøgelser ved hjemmebesøg til alle børn under 1 år ved sundhedsplejerske, sundhedsplejersken skal føre tilsyn med barnets fysiske og psykiske helbredstilstand og henvise videre til andre fagpersoner ved behov. Børn over 1 år med særligt behov, skal tilbydes besøg i hjemmet. Yde individuel rådgivning efter henvendelse. Familier med særlige behov skal tilbydes ekstra ydelser afhængig af den konkrete faglige vurdering, behovet og problemstillingen. Deltage i tværfaglig gruppe til koordinering af støtte til børn og familier med særlige behov. 1 tilbud i Helsingør kommune: Graviditetsbesøg til sårbare gravide, 5 hjemmebesøg til førstegangsfamilier, 4 hjemmebesøg til flergangsfamilier, ekstrabesøg til børn og familier med særligt behov, deltagelse i tværfaglig gruppe Tværfagligt spædbarnsteam. Tidlig indsats: Det er et veletableret tilbud i sundhedsplejen, hvor udsatte familier/kvinder tilbydes udvidet sundhedspleje efter behov. Det tværfaglige samarbejde udbygges til stadighed. Præmature: Børn født før 34. graviditetsuge er sårbare og kræver en særlig form for omsorg og pleje. Forældrene har brug for faglig vejledning og støtte for at kunne varetage opgaven bedst muligt. Disse familier tilbydes udvidet sundhedspleje efter behov. Derudover tilbydes der fysioterapi som en forebyggende indsats, da mange af disse børn får sansemotoriske vanskeligheder. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

6 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Børn i skolealderen Børn i skolealderen Skal tilbyde: Ind og udskolingsundersøgelse ved en sundhedsplejerske. Ifølge bekendtgørelse nr af 03/12/2010 kap stk. 3. skal sundhedsplejersken over for børn i den undervisningspligtige alder tilbyde funktionsundersøgelser og gennem regelmæssig kontakt med børnene afdække eventuelle almene sundhedsmæssige problemer samt ved kontakt med det enkelte barn afdække eventuelle individuelle sundhedsmæssige problemer. Oprette en tværfaglig gruppe, der sikrer, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes og i tilstrækkelig omfang formidler kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab i forhold til børn og unge med særlige behov. 1 tilbud i Helsingør kommune: Indskoling i børnehaveklassen og udskoling i 9. klasse. Derudover ser vi børnene individuelt i 1. kl, 5. kl og 7. kl. + vi tilbyder pædagogiske aktiviteter i 3. kl, 5. kl. og 8. kl. Vi arbejder på at blive en fast del af de tværfaglige teams på skolerne via forslag i inklusionsprojektet i BUF og DS. Som det er i dag deltager mange af sundhedsplejerskerne på skolens Konsultations forum. Man kan selvfølgelig drøfte hvad regelmæssighed er, men som tilbuddet ser ud nu, lever vi ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at sundhedstjenesten skal tilrettelægge pædagogiske aktiviteter på de årgange som de ikke ser individuelt. Her mangler vi, at lave pædagogiske aktiviteter på 3 årgange 2. kl, 4. kl. og 6. kl. Risikoen ved at skære ned på regelmæssigheden er at undersøgelserne er tilrettelagt efter barnets udvikling og hvilke undersøgelser der vil være nødvendige på det givne tidspunkt, samt at vi vil få sværere ved at få øje på og opbygge et tillidsforhold til de børn, som har et særlig behov. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

7 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Vejledning om alm. Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltn Sundhedstjenesten skal bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Konsulentfunktion i daginstitutioner og skoler, indebærer i henhold til sundhedsloven 124 og bekendtgørelsen 1718 dels rådgivning i relation til smitsomme sygdomme og forebyggelse af ulykker, herunder vejledning om hygiejnemæssige forhold og sundhedsforholdene på institutionen, dels sundhedspædagogisk vejledning til personale, børn og forældre samt støtte til implementering af kommunens sundhedspolitik. Individuel og konkret rådgivning vedrørende børn, som personalet finder, har særlige behov. Sundhedstjenesten skal være med til at sikre børn et sundt miljø. 1 tilbud i Helsingør kommune: Vi løser opgaven ved at 3 sundhedsplejersker har oparbejdet særlig kompetence på dette område og tilbyder alle institutioner et besøg årligt, samt stor tilgængelighed hvor institutionerne kan kontakte sundhedstjenesten ved behov og nyhedsbreve udgives nogle gange om året. Skolerne tilbydes besøg hvert 2. år Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

8 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedsplejen Fysioterapi rådgivning Kommunen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge ved adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier, samt vedligeholdende træning. Vi løser opgaven ved: at tilbyde vedligeholdende træning til børn med: medfødte hjerneskader, kroniske sygdomme som fx muskelsvind, rygmarvsbrok, kromosomfejl. Denne opgave blev i forbindelse med kommunalreformen lagt ud til kommunerne, hvor den kun omfattede børn mellem 06 år. Hvor vi på nuværende tidspunkt har pligt til at yde denne ydelse indtil børnene er fyldt 18 år. Der er ikke fulgt ressourcer med til de 618 årige, hvilket giver et stort arbejdspres. Det har den konsekvens at det bliver svært at give alle børnene et helhedsorienteret tilbud. Hvis vi skal tilgodese denne børnegruppe i forhold til lovgivningen, vil det kræve yderligere en halv stilling som fysioterapeut. Det vil svare til ca kr. om året. Rådgivning, undersøgelse og behandling tilbyder vi: til børn med forsinket motorisk udvikling af forskellige årsager. De får kortere behandlingsforløb i forhold til den aktuelle problematik. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

9 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedsplejen Fysioterapi genoptræning Kommunen skal tilbyde genoptræning til børn under 18 år der efter en indlæggelse har lægefagligt genoptræningsbehov, for at kunne opnå sit tidligere funktionsniveau som minimum. Fysioterapeuten laver en faglig vurdering af behandlingsbehovet for det enkelte barn. Barnet vil modtage individuel behandling minimum 23 gange om ugen á 1 time. Derudover tilbydes råd og vejledning til forældre samt fagpersoner omkring barnet, for at opnå en helhedsorienteret indsats. Hvis kommunen ikke selv havde ansat fysioterapeuter, ville råd og vejledning til fagpersonerne omkring barnet ikke være muligt. Ligeledes ville man ikke kunne opnå en helhedsorienteret indsats og derved ikke fremme inklusion af disse børn. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

10 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Sundhedstjenesten Fysioterapi genoptræning efter indlæggelse Kommunen skal tilbyde genoptræning til børn under 18 år der efter en indlæggelse har lægefagligt genoptræningsbehov, for at kunne opnå sit tidligere funktionsniveau som minimum. Ifølge serviceloven skal der ydes hjælp til vedligeholdende træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse hos børn. Formålet for træningen er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Behov for ergoterapeutisk indsats, vurderes af en fysioterapeut, som derefter tager kontakt til privatpraktiserende ergoterapeut, hvor de i samarbejde vurderer indsatsen til det enkelte barn. Vi har besluttet i Sundhedstjenesten at barnets problematikker skal opfylde visse kriterier, for at kunne modtage ergoterapi, for at ensrette tilbuddet i et vist omfang. Det har tidligere været forsøgt at have en ergoterapeut ansat, men der var ikke opgaver nok til at opretholde ansættelsen. Derfor købes denne ydelse hos privatpraktiserende ergoterapeuter. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

11 Beskrivelse af opgave, Budget Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse SSPK lederen SSPK lederen har ansvaret for at SSPK s overordnede mål er at skabe, anvende og vedligeholde et samordnet tværfagligt forebyggelsesprogram for børn og unge i alderen 025 år. Indsatsen skal ske mhp. så tidlig indsats som muligt at forebygge kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd og fremme tryghed og trivsel blandt børn og unge. SSPK virker og iværksætter generelle forebyggende projekter, undervisningsforløb og øvrige indsatser såvel over enkelte som grupper af unge med uhensigtsmæssig adfærd eller andre sociale vanskeligheder prioriteres højt. Opsøgende arbejde i alle ungemiljøer prioriteres højt såvel i de digitale sociale fællesskaber som via helhedsorienteret gadeplansindsats. Pba. viden om børn og unges levevilkår, livsstil og kriminalitet, udarbejdes der årligt i Lokalrådet en handlingsplan for den kriminalpræventive indsats i kommunen. Handlingsplanen beskriver målgruppen og om indsatserne har et opbyggende, forebyggende eller kriminalitetsforebyggende sigte jf. Det Kriminalpræventive Råds forebyggelsesdef. er: Iværksætte, udvikle og evaluere projekter, tiltag, foranstaltninger og andre aktiviteter af forbyggende karakter. At iværksætte efteruddannelse, temarække og undervisningsforløb overfor repræsentanterne fra de institutioner, organisationer og forvaltninger som er involveret i arbejdet. Administrere fritidspas m.v. og Plads til alle. At have det overordnede organisatoriske, faglige, økonomiske, pædagogiske, personalemæssige og administrative ansvar i forhold til SSPKorganisationen, værestederne Klub+ og Tetriz. Koordinerer kriminal og socialpræventive indsatser. Fungerer som bindeled mellem de mange repræsentanter fra institutioner, skoler, organisationer og fagcentre samt andre med relation til det forebyggende SSPK arbejde. Indgå i tværfaglige og tværsektorielle samarbejdsrelationer. At medvirke til synliggørelse og analyse af det forebyggende arbejde. At medvirke til formidling og afdækning af specifikke problematikker. 1. Planlægning, etablering og koordinering af undervisningsforløb, Social Pejling mv. 2. Koordinereret forebyggelsesprogram i skolern. 3. Være med til at afdække, klarlægge og beskrive sociale problemer via tværfagligt netværk og børnelineal/familiedialog. 4. Planlægge og vedligeholde det helhedsorienteret opsøgende gadeplansarbejde og udpege fokusområder / hotspots. 5. Sikre den individorienteret socialpædagogisk indsats bliver koordineret på Teammøder. 6. Aktiv elevinddragelse i forbindelse med kampagner til løsning eksvis alkoholproblemer, hærværksproblemer, problemer omkring euforiserende stoffet og anden uhensigtsmæssig (kriminel) adfærd. 7. Dialoggrupper i Boligforeninger 8. Koordinere Lokalrådets sekretariatsbetjenin Sekretariatsfunktion i forhold til Lokalrådet, FRO og Fritidspas. 9. Repræsentere SSP samrådet SSP Kreds Nordsjællad. 10. Mødeleder i tirsdagsmøderne hos politiet. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

12 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Indkalde interval forlænges for alle 018 årige Fastholdelse af indkalde interval mellem 2 undersøgelser på 18 måneder for alle 018 årige Kort beskrivelse af mulighed I forhold til nuværende byrådsbeslutning med undersøgelses intervaller på 18 måneder er det fagligt forsvarligt at gå op til 24 måneders undersøgelses interval for alle aldersgrupper. For øjeblikket får vores børn og unge klinisk undersøgelse hver 18 måned. En generel kommunal retningslinje med 24 mdr. undersøgelsesinterval, kan dog jvf, Bekendtgørelse om tandpleje ikke stille sig hindrende i vejen for at indkalde børn og unge med kortere intervaller til kontrol og forebyggende indsats, såfremt individuelle hensyn taler derfor. Ved at indføre generelt 24 måneders undersøgelses interval for alle vil der når det tages højder for de nødvendige ekstra kontrol besøg kunne spares personale svarende til 0,1 tandlæge 0,3 tandplejer og 0,5 tandklinikassistent 2. Konsekvens for borgere/brugere De regelmæssige undersøgelses intervaller der nu er 18 måneder bliver forlænget til 24 måneder. Der skal stadig planlægges individuelle kontroller på risikogrupper efter fagligt skøn. Der vil som altid ved længere intervaller være øget risiko for at der kan opstå komplikationer, så som kompliceret caries så blivende tænder skal rodbehandles samt væsentlig øget risiko for akut tandpine i forhold til nu. 3. Konsekvens for personale Væsentlig øget pres fra utilfredse forældre, der ikke kan acceptere, at kommunen tilrettelægger lange intervaller mellem undersøgelser når forældrene nu ofte selv går til tandlæge hver 6.måned. Flere forældre vil benytte sig af retten til frit valg og vælge praktiserende tandlæge for deres børn. Det vil medføre øget administration samt nedsætte mulighed for økonomistyring på området idet kommunen ikke kan afvise at betale regninger på individuelt planlagte kontroller mm hos praktiserende tandlæger. Pres på tandlæger og tandplejere i tilfælde af tandpiner samt klagesager til patientklagenævnet fra forældre. 4. Tidshorisont 24 måneders indkalde interval kan slå delvis igennem i 2015 og fuldt i 2016 Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,6 0,6 0,4 0,4

13 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Nedsætte tilbud om tandregulering til Sundhedsstyrelsens minimums krav Kort beskrivelse af mulighed Sænke kommunens service niveau for tilbud om tandreguleringsbehandling til Sundhedsstyrelsens minimums krav/vejledning. 2. Konsekvens for borgere/brugere Ved at sænke kommunes tilbud om tandreguleringsbehandling til Sundhedsstyrelsens minimums vejledning vil en del af de børn og unge der i dag for tilbud om tandregulering ikke længere få tilbud og tandregulering. Det betyder at kun børn og unge med kosmetisk vansirende og alvorlige funktionelle lidelser eller risiko for disse vil tilbydes tandregulering. 3. Konsekvens for personale Igangværende og planlagte behandling skal færdigbehandles, hvilket betyder at de ansættelsesmæssige konsekvenser for personalet (personale reduktion 5 specialtandlæge o,2 klinikassistent samt materiale og teknikudgifter) først får fuldt gennemslag fra Der vil være væsentlig øget pres på personale fra forældre der ønsker kommunal behandling for at undgå en væsentlig økonomisk udgift ved selv at skulle afholde udgift til tandreguleringsbehandling (ca til kr. pr. patient). Der vil komme klager til patientklagenævnet idet forældre ønsker at anke afgørelsen. Uanset om kommunen får medhold i patientklagenævnet skal kommunen afholde udgift til sagsbehandling i patientklagenævnet pt. Ca kr. pr sag. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,2 0,3 0,3 0,3

14 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Reduktion af møder: Kun afholde 2 årlige MEDmøder, afskaffe personale og ledermøder i tandplejen Ønske at fastholde nuværende nødvendige med ikke lovbestemte MED, personale og ledermøder i tandplejen 1. Kort beskrivelse af mulighed Ophøre med ikke lovbestemt mødeaktivitet, dvs. kun 2 årlige MED møder, afskaffe personalemøder og ledermøde afholdes kun 2 gange årligt. 2. Konsekvens for borgere/brugere Risiko for ringere service, idet tandplejens personale ikke vil føle sig medinddraget og informeret i nødvendig grad 3. Konsekvens for personale Kan medføre fald i trivsel, og effektivitet. Det vil være sværere at fastholde og rekruttere personale. Personalereduktion svarende til 5 tandplejer, 0,15 tandlæge 3 specialtandlæge og 0,2 klinikassistent. (lønsum personaleudvikling , kr) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

15 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Forlænge interval mellem undersøgelser på omsorgstandplejepatienter fra 6 mdr. til 12 mdr. Ønske at fastholde indkalde interval mellem 2 undersøgelser på 6 måneder for alle omsorgspatienter Kort beskrivelse af mulighed Forlænge interval mellem undersøgelser omsorgspatienter fra 6 til 12 måneder på omsorgspatienter 2. Konsekvens for borgere/brugere Gruppen af borgere der er visiteret til omsorgstandpleje er borgere med vidtgående og varige funktionsnedsættelse. Forlængelse af undersøgelsesinterval kan føre til en øget mængde af alvorlige tandsygdomme hos denne gruppe af borgere der ofte har hurtig sygdomsprogression af tandsygdomme. 3. Konsekvens for personale Personalereduktion svarende til 0,1 tandplejer, 0,1 tandlæge og 0,2 klinikassistent. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Ingen eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

16 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Omsorgstandplejen: Nedsætte omfang af den indivi.forebyggelse/undervisning af plejepersonale Kort beskrivelse af mulighed Ændre omfang af den individuelle forebyggelse og hjælp til mundhygiejne samt reducere undervisning og vejledning af plejepersonale 2. Konsekvens for borgere/brugere Dette kan føre til en øget mængde af tandsygdomme hos gruppen af svagelige ældre der er visiteret til omsorgstandplejen. Undersøgelser viser at god og sufficient mundhygiejne mindsker risiko for lungeinfektioner hos ældre svagelige borgere og nedsætter dermed også risiko for dødsfald som følge af lungeinfektion. 3. Konsekvens for personale Personalereduktion svarende til 0,2 tandplejer og 0,2 klinikassistent. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Dårligere service overfor plejepersonalet. eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

17 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Undlade ikke lovpligtig personale og kompetenceudvikling i tandplejen Ønske at fastholde nuværende mulighed for personale og kompetence udvikling i tandplejen Kort beskrivelse af mulighed Ophøre med ikke lovbestemt personale og kompetenceudvikling. 2. Konsekvens for borgere/brugere Risiko for ringere service, idet tandplejens personale fremadrettet ikke vil kunne fastholdes på fagligt højt niveau. Risiko for at evt. faldende trivsel hos personalet pga. ovenstående vil kunne mærkes af brugerne 3. Konsekvens for personale Manglende mulighed for faglig og personlig udvikling, kan medføre fald i trivsel, og det vil være sværere at fastholde og rekruttere personale. Personalereduktion svarende til 5 tandplejer, 0,15 tandlæge 3 specialtandlæge og 0,2 klinikassistent. (lønsum personaleudvikling kr., udgift personale kompetenceudvikling kr.) Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre ,4 0,4 0,4 0,4

18 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse SSPK Fravalg af SSPK sekretæropgaver til varetagelse af koordinering, referat og mødeplanlægning for lokalrådet og SSPK i almindelighed samt bogholderi for SSPK og Værestedet Tetriz, Klub + og koordinering af Fritidspas. Fravalg af SSPK Team betyder dermed fravalg af opsøgende arbejde, vejledning af unge, forebyggelse af undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet, uddannelse af 6. kl i Social Pejling, og pædagogisk rådgivning og vejledning af unge i fritidspas og dermed øget risiko for manglende fastholdelse i fritids og foreningsliv. Forebyggende indsats til modvirkning af stigning af risikoadfærd og dermed kriminalitet hos unge, der ikke modtager undervisning, vejledning mv., opsøgende arbejde samt vejledning af unge og forældre. Undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet. Vejledning af unge og forældre, forebyggelses og opsøgende arbejde blandt unge, hovedsagelig unge med risikoadfærd. Undervisning på skolerne, forældresamarbejde, netværksdannelse i lokalområdet. Der kendes intet alternativ i kommunen. Det vil ikke være muligt at opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau. Risiko for stigning af risikoadfærd og dermed kriminalitet hos unge i det gule felt i (mindre end 6) på børnelinealen. Massiv relationsgivende indsats overfor kriminelle unge mellem 1625 år i Vapnagårdområdet forsvinder og risiko for øget kriminalitetsrecidiv. Værestedet Tetriz Teamleder á 37 timer, 1 pædagogisk konsulent á 9 timer og 9 timelønnede med samlet årsnorm på 5626 timer. Ved fravalg af Værestedet stoppes den positive kriminalpræventive udvikling i Nøjsomheden med risiko for øget kriminalitetsrecidiv blandt børn og unge og mange års effekt og opbygget værdifuld street credit blandt de unge mistes. Klub Teamleder á 37 t, timelønnede. Fravalg vil fjerne muligheden for at reducere kriminaliteten og øge uddannelse og beskæftigelse i målgruppen 1825 år i boligområdet Helsingør Syd. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Stigende kriminalitetsrecidiv ved fravalg og på grund af manglende specialviden på området. Det vil ikke være muligt at opretholde det eksisterende faglige forebyggelsesniveau. Risiko for at miste kontakten og samarbejdet i de etniske miljøer, som har stor indflydelse på den lave kriminalitet i Helsingør kommune. Miste helhed og sammenhæng i integrationsarbejdet, det opsøgende og forebyggende arbejde, da de eksisterende ressourcer og indsats omkring den boligsociale indsats og dannelse af fædregrupper mv. er essentiel sammenholdt med best practic vedr. kriminologi. Øget risiko for øget udgifter til øvrige foranstaltninger på andre såvel på det sociale og sundhedsmæssige. eller ny? eget 512 andre 512 Årsværk, andre

19 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Gruppetilbud i Sundhedsplejen Gruppetilbud i sundhedsplejen Åbent hus: Et let tilgængeligt tilbud til børnefamilierne, hvor de hurtigt kan få afklaret tvivlsspørgsmål. Der er regelmæssig undervisning i forskellige relevante temaer. Kan erstatte nogle behovsbesøg, der ellers ville være nødvendige, når der er bekymring om fx et barns vægt eller lignende. Pris , Samtalegrupper for kvinder med efterfødselsreaktioner: Kvinderne får her muligheden for at bearbejde deres psykiske velbefindende, med andre i samme situation, hvilket der er erfaring for har god virkning. Grupperne medvirker til at kvinderne kommer hurtigere igennem og får redskaber til at håndtere deres situation. Pris , Mødregrupper: Mødregruppernes formål er at skabe et netværk for kvinderne, så længe de har barselsorlov, som mange har et stort behov for, da samfundsstrukturen i dag gør, at kvinder på barsel er meget alene. Grupperne kan forebygge tvivl, usikkerhed og bidrage til fællesskabet i nærmiljøet. Pris , Ung mor gruppe: Unge kvinder har andre og ekstra behov for støtte i forældrerollen idet de både skal forholde sig til at være teenagere og være mødre. Ofte er der også store sociale belastninger hos denne gruppe, samt et stort behov for, at vi medvirker til at gøre den unge uddannelsesparat. Dette gøres i samarbejde med UU. Pris , Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Hvis Åbent hus nedlægges vil der være behov for flere behovsbesøg for at sikre et sårbart barnets trivsel og udvikling. Samtalegrupper: Hvis disse kvinder ikke får det bedre, er der risiko for deres børns trivsel og udvikling, hvilket kan medføre behov for en større indsats senere i barnets liv. Mødregrupper: Kvinder som ikke har så let ved at skabe netværk, vil få sværere og dermed skabe ensomhed. Ung mor: Et fravalg vil betyde, at vi skal give flere behovsbesøg i hjemmet, samt vi fraskriver os muligheden for, at den unge mor lærer igennem et styret samvær med andre i samme situation. Mange inden for denne målgruppe har behov for læring inden for helt basale områder, som at spise sund mad, sidde ved et bord, strukturere en hverdag, børneopdragelse osv. eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

20 Beskrivelse af opgave, Budget Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Besøg i Sundhedsplejen til spædbørn Besøg i sundhedsplejen til spædbørn: Barselsbesøg på 4.5. dagen: Kvinder der går hjem inden for 72 timer efter fødslen, skal tilbydes et barselsbesøg på 4. eller 5. dagen. Formålet med dette besøg er at sikre barnets trivsel i den første tid efter fødslen, det vil sige om barnet tager på i vægt, etablering af amning, altså undgå dehydrering og dermed være medvirkende til at undgå genindlæggelser. Opmærksomhed på om barnet udvikler faretruende gulsot. Opmærksomhed på kvinden i forhold til obs. Brystbetændelse og blødning. Støtte til familiedannelse. Pris , Hjemmebesøg med screening for efterfødselsreaktioner: Et hjemmebesøg til første og flergangsfødende ved 2 mdr. alderen, hvor kvinderne tilbydes en screening for en efterfødselsreaktion. Erfaringen viser, at vi ikke opfanger alle kvinder med efterfødselsreaktioner, uden screeningen. Det er meget skadeligt for et spædbarn, hvis dette ikke opfanges i tide, da det går ud over kontakten og samspillet med risiko for at barnet bliver tidligt skadet. Depression kan endvidere vanskeliggøre amningen og være en alvorlig belastning for parforholdet. Pris , Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre : Barselsbesøg: Et fravalg vil betyde risiko for flere genindlæggelser, barselsgangen vil tage flere ind til kontrolvejninger i deres ambulatorium, hvis de ved vi ikke har dette tilbud, hvilket koster en dags indlæggelse på sygehuset for kommunen. Derudover betyder det meget for familiedannelsen, barnets trivsel og tillidsopbygningen til sundhedsplejen, at vi er der tidligt, hvor de har meget brug for det. Screening for efterfødselsreaktioner: På alle disse indsatsområder, der retter sig mod sårbare familier/mødre/børn med særlige behov, vil et fravalg have en betydning i forhold til opsporingsniveau, samt muligheden for at medvirke til at øge forældrekompetencen, så tidlig som muligt. Det vil være forudsigeligt, at en del af disse børn senere vil vise sig at have udviklet vanskeligheder og få behov for ekstra støtte fra Familierådgivningen, BUR eller andre. eller ny? eget 512 andre Årsværk, andre

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Sundhedspleje Forebyggende hjemmebesøg til spædbørn Nr.: 512-01 Ifølge Sundhedsloven 119 og 126 skal kommunen yde en generel forebyggende og sundhedsfremende indsats for børn og unge. Kommunen skal

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019

Beskrivelse af opgave, Budget 2016-2019 Beskrivelse af opgave, Budget 2016 2019 eller ny? 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Familier Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven kapitel

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Sundhedspleje Forebyggende hjemmebesøg til spædbørn Nr.: 512-001 Ifølge Sundhedsloven 119 og 126 skal kommunen yde en generel forebyggende og sundhedsfremende indsats for børn og unge. Kommunen skal

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 4 4.89 Sundhedstjenesten... 6 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 8 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen.

Scenariet HELHED. Fokusområde: Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Scenariet HELHED Kvalitetssikring og sammenhæng i dagtilbud for de 0-6 årige i kommunen. Der skal være sammenhæng i indsatser og tilbud, så børn og unge oplever en koordineret og tværfaglig indsats med

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 2

Forebyggelse og sundhedsfremme side 2 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 1. december 2016. Gyldig pr. 1. januar 2017 Formål Ydelsen i botilbud,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Børne-, kultur- og fritidsforvaltningen Horsedammen 42 2605 Brøndby Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere