Samlet ordliste Alfabetisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet ordliste Alfabetisk"

Transkript

1 Samlet ordliste Alfabetisk Administrative indgreb - Er typisk direkte indgreb hvor der blevet reguleret for forholdene mellem virksomhederne og husholdningen ved hjælp af regler og forbud. Der er også normalt en bestemt grænse ved sådanne indgreb. Administrativt indgreb går direkte ind og regulerer forholdene for virksomheder og husholdninger ved at fastsætte regler, standarter, forbud og udledningskvoter. Typisk sættes der ved disse indgreb nogle absolutte grænser for forureningen. Direkte regulering vil typisk være fastsættelse af en maksimal tilladt mængde forurenede stof, som en virksomhed må udlede. Det danske forbud med anvendelse af asbest i produktionen er på den måde et administrativt indgreb. Aktiv arbejdspolitik - Her koncentrerer man sig om at forbedre den enkeltes chance for at klare sig på jobmarkedet gennem såvel frivillige som tvungne foranstaltninger. Annuitetslån - Annuitetslån er hvor man betaler lige store ydelser hver gang man betaler. Der er to ydelser hver gang; rente og afdrag. APEC - APEC står for Asia pacific economic cooperation. Det blev oprettet I 1989 af en række lande fra Nordamerika, Sydafrika og Asien der alle har kyst ud til Stillehavet. baggrunden for oprettelsen var at påbegynde et handelsarbejde som modvægt til EU s indre marked. Arbitrageafdeling - En afdeling indenfor bankvæsnet, som tager sig af køb og salg af valuta og værdipapir for at udnytte kurs- eller prisforskelle. ASEAN/NAFTA - I asien er der indgået forskellige handelsaftaler. den vigtigste er ASEAN, der står for: Association of south east Asian nations. Samarbejdet blev startet i 1967 af Filippinerne, Indonesien, Singapore og Thailand. Målet var at styrke det politiske samarbejdet mellem landene. I de senere år har man lagt vægt på at øge det økonomiske samarbejde. Basis priser fremkommer ved at trække produktskatter f.eks. moms og udgifter fra markedsprisen og tillægge produkttilskud. Beskatning - Her er der tale om tre små begreber. Progressiv, proportional og degressiv skat. Hvis en skat er progressiv, udgør den en større procentdel af indkomsten desto højere indkomsten er. Hvis en skat er proportional, stiger den i takt med ens indkomst. Dvs. den er samme størrelse uanset indkomstens størrelse. Hvis en skat er degressiv, udgøre den en mindre del af indkomsten desto højere den er. Beslutninger (EU) - minder meget om forordninger idet den vedtages udenom det enkeltes lands regering og har direkte retslig virkning i landene, forskellen er dog at beslutninger omhandler personer og virksomheder. Betalingsbalance - er en opgørelse over et lands indtægter og udgifter i forbindelse med handel med udlandet - betalingsbalancen er således den balance der er mellem import/eksport, importerer vi mere end vi eksporterer, påvirkes betalingsbalancen negativt, dvs. at flere penge forlader landet end der kommer ind, hvilket selvfølgeligt er negativt da vores samfund så bliver fattigere. Betalingsbalancen er opbygget omkring to hovedgrupper, nemlig de løbende poster og kapitalposterne. Det vi i dagligdagen kalder for betalingsbalancen, er egentlig de løbende poster. Walhaven Academy Side 1 af 15 sider

2 Betalingsbalanceregnskabet - er en opgørelse over alle økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet i en periode. Betalingsmiddel - det er en form for betaling BFI - Bruttofaktorindkomst er et lands produktion målt i faktorpriser, dvs. BVT produktionsskatter (vægtafgift og ejendomsskatter) BFI bruges når økonomerne ser på den funktionelle indkomstfordeling, dvs. indkomstens fordeling på aflønning af ansatte og bruttooverskud af produktion. BNI - En del af BNP er skabt af udenlandske statsborgere (gæstearbejder og udenlandske firmaer) indkomsten fra disse aktiviteter sendes ofte ud af landet, der betales også renter til udlandet (renter på vores udlandsgæld) og omvendt arbejder adskillige dansker i udlandet og deres indkomst bliver ofte sendt hjem til Danmark. For at løse det problem anvender man Bruttonationalindkomsten (BNI) dvs. BNP + løn, renter og udbytter tjent i udlandet af danskere - løn, renter og udbytter tjent i Danmark af udlændinge. BNP - BNP (Brutto National Produktet), og beskriver et lands samlede erhvervsmæssige produktion af varer og tjenesteydelser i et år, så længe der er tale om erhvervsmæssig produktion. BNP er således en betegnelse for den samlede produktion af varer og service ydelser i et land. BNP opgøres i markedspriser. Dette måle instrument bruges hovedsageligt til at se på de økonomiske svingninger der opstår (både i de enkelte lande og i verdensøkonomien). Man har målt BNP siden 1965, derfor er alle talt målt i forhold til det år, hvor man satte indeks tallet lig 100. I de fleste industrilande er BNP i dag omkring 3 gange så stort som det var i 65, hvilket jo vil sige at vi producerer 3 gange så mange værdier. BNP er ligesom BVT et udtryk for et lands samlede produktion, det er dog målt i markedspriser. Dvs. BVT + moms og afgifter tilskud = BNP BRIK-lande - BRIK landene er lande som Brasilien, Rusland, Indien og Kina, der i fremtiden vil få endnu større betydning for verdensøkonomien pga. deres store befolkninger og høje vækstrater. Bruttoinvestering - Et lands samlede investeringer i en periode dvs. summen af nettoinvesteringer og reinvesteringer. Bundskat - Er 5,5 % statsskat og du betaler den når du har en indkomst mellem kr. og kr. BVT - Bruttoværditilvækst (BVT) er betegnelsen for hvordan en varer vokser i værdi igennem de forskellige produktions led den skal igennem før den er færdig. BVT bruges blandt andet til at måle hvor meget et udvalgt lands værdi stiger med. Det er dog ikke den foretrukne metode at bruge da der ikke indgår moms og afgifter i BVT. Et eksempel på BVT er den måde biler bliver produceret på. Først skal råstofferne samles, derefter skal de sendes til en fabrik der kan forarbejde disse råstoffer, næst skal de forarbejdede råstoffer laves om til bil dele hvorefter de bliver sendt til en bilfabrik der så samler alle disse dele sammen til en færdig lavet bil. I alle 4 led af produktionen bliver bilen mere og mere forarbejdet og ender derved med en større værdi. CDM Se Clean Development Mechanism Clean Development Mechanism - Når et rigt land betaler energibesparende teknologi til et u-land. Også kaldt (CDM) Walhaven Academy Side 2 af 15 sider

3 Crowding out og crowding in effekt - Ved denne effekt tager man igen højde for om der er tale om en lempelig eller stram finanspolitik. På lang sigt fortrænges de gunstige virkninger. DAU-saldo: DAU står for Drifts-, anlægs- og udlånsposterne. Det er et resultat man får når man trækker drifts-, anlægs-, og kapitaludgifter fra hinanden. De løbende poster - den del af betalingsbalanceregnskabet som omhandler selve valutaindtægterne og valutaudgifterne. Defensiv erhvervspolitik - er når man går ind og støtter de brancher, som udviklingen er ved at overhale. Det kan være brancher som forventes at få tilbagegang. Den demografiske transition - det er en model som gør det mere overskueligt ang. Udviklingen af de forskellige lande. Modellen er delt op i nogle trinvise perioder. Ordet transition betyder overgang, og modellen viser overgangen fra højt fødsels- og dødsniveau, til lavt niveau for begge størrelser. Den effektive rente - tager hensyn til obligationejeren ikke kun får udbetalt den direkte rente Den finansielle sektor - Den finansielle er alle virksomheder som har speciale i at omsætte penge. De mest normale er; pengeinstitutter, realkreditinstitutter, børsmæglerselskaber, forsikringsselskaber, ATP, lønmodtagernes dyrtidsfond og finansieringsselskaber. Den nominelle rente - Også kendt som; den pålydende rente og i enkelte tilfælde kuponrente. Denne rente er den som obligationsudsteder SKAL udbetale til ejeren af den obligation. Et eksempel; køb en obligation til kr. med en rente på 4,5 % - så får ejeren årligt 45 kr. udbetalt. Hvilket så er fast indtil obligationen er solgt igen til udstederen. Den offentlige sektor - Når man taler om staten, regionerne og kommunerne bruger man udtrykket Den offentlige sektor. Depreciering - Depreciering anvendes ofte i stedet for devaluering, der er imidlertid en forskel på disse to begreber. Depreciering anvendes, når en flydende valuta falder i værdi på valutamarkedet som følge af markedskræfterne, og Devaluering henviser til, når centralbanken aktivt går ind på valutamarkedet og ændrer på en fastsat centralkurs for en valuta. Det Indre Marked (EU) et sted, hvor varerne frit kan handles mellem lande, uden hindringer. Devaluering - En nedskrivning af kronens værdi. Ved davaluering af den danske korne bliver den udenlandske valuta dyrere for os at købe, eftersom kronen bliver mindre værd. Man taler om, at devalueringen æder sig selv op på længere sigt. Det er som at tisse i bukserne: det varmer på kort sigt, men det kan være ubehageligt i det lange løb. Direkte effekt på efterspørgslen - offentligt forbrug, offentlige investeringer og offentlige opkøb. Der efterspørges varer/tjenester med det fulde beløb i første omgang Stor efterspørgselsvirkning Direktiv (EU) en lov der har nogle retningslinier og regler, som skal opfyldes af medlemslandene. Direktiver er således regler og retningslinjer som det enkelte land selv skal indarbejde i deres lovgivning, dette skal normalt gøres inden for 6-12 måneder. Mange lande opfylder ikke den frist, mens Danmark gennem de sidste 10 år har lagt klart i i front med at indføre direktiverne. Walhaven Academy Side 3 af 15 sider

4 Disponibel Bruttonationalindkomst - BNI udtrykker hvad danske produktionsfaktorer har tjent, der tages dog ikke forbehold for de penge der overføres til og fra Danmark uden modydelser (f.eks. indkomstoverførsel til udlandet). BNI + indkomstoverførsler fra udland til Danmark - indkomstoverførsler fra Danmark til udland = Disponibel bruttonationalindkomst. Disponibel indkomst - Indkomst fratrukket de direkte skatter. Doha-runden ministerkonferencen i Qatar, 2001 havde til formål at nedbringe de mange handelshindringer. Drivhuseffekt - Når virksomhederne forurener så meget med Co2 udslip, CFC og metan ligger der sig som en dyne hen over området, dette resulterer i at når solens ultraviolette stråler kommer og rammer jorden og er på vej op igen kan de ikke forlade området fordi der er lagt en dyne over området. Dette giver den globale opvarmning som alle frygter. Den atmosfæriske drivhuseffekt kendetegnes ved at Jordens atmosfære tillader den kortbølgede solstråleliner at passere på vej ned til overfladen, hvor den indfangede solstråling bliver omdannet til varmeenergi. Denne udsendes af jordens overflade i form af langbølget varmestråling. En del af atmosfæren, de såkaldte drivhusgasser, opfanger og tilbagestråler denne form for varmeenergi. Dermed bliver Jordens overflade varmere, end den ville være uden en atmosfære med drivhusgasser Edinburgh-aftalen - Edinburgh-aftalen blev vedtaget af EU's stats- og regeringschefer på Det Europæiske Råds møde i Edinburgh den december Edinburgh-aftalen indeholder de fire danske forbehold, som Danmark ønskede at tage efter det danske nej til Maastricht-traktaten den 2. juni De fire forbehold er følgende: 1) Unionsborgerskab, 2)Tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (euroen) 3) Afgørelser og aktioner på forsvarsområdet 4) Overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender EF-domstolen (EU) dømmende, traktatfortolkende EFTA - EFTA er en forkortelse for European free trade association. EFTA blev dannet I slutningen af 1950érne, det var en slags modvægt til det dengang nystartede EF-samarbejde. Danmark var med ved oprettelsen af EFTA. da Danmark fandt det vigtigt at følge englænderne, der havde valgt at stå udenfor EF. En stor del af Danmarks eksport gik nemlig til Storbritannien Efterspørgsel - Den mængde varer, som folk er villige til at købe i en given periode. Efterspørgselsdeterminanter - Faktorer der påvirker efterspørgslen. Eksport - man eksporterer en mindre del af sin produktion til et begrænset antal lande Eksportør - En person, en virksomhed eller et land som sælger varer eller tjenesteydelser til udlandet. EMR2-samarbejdet - EMR2 (exchange Rate Mechanism) samarbejdet blev etableret i 1979 fordi der var nogle lande der gerne ville låse deres valutaer endnu mere fast i forhold til hinanden. I dag hedder samarbejdet ERM2, efter at Euroen kom til. Erhvervssektormodellen - det er den model som består af fire faser og den viser den typiske udvikling for de rige i-lande. Erhvervsstruktur - Fordelingen af et lands arbejdsstyrke på erhverv. Europa-Parlamentet (EU) lovgivende, rådgivende, kontrollerende Walhaven Academy Side 4 af 15 sider

5 EØS-aftalen - EØS aftalen er et samarbejde om frihandel, der startede i EU og 3 EFTA lande (Island, Norge samt Liechtenstein) EØS er en forkortelse af det europæiske økonomiske samarbejde. Faste eller stående lån - Ved faste eller stående lån betales hele afdraget tilbage i ophørelsesåret. Hvis det for eksempel er over t10 år, så modtager långiveren kun renter de første 9 år. Faste priser - Når BNP måles i faste priser måler man i et bestemt års priser i alle år og derved får man kun ændringen i mængder. Fastkurspolitik - kronen ligger fast man er altså imod at lave devalueringer, og formindske værdien af vores valuta også i forhold til andres valuta. Dog har kronen alligevel ændret sig over for de andre valutaer, dette skyldes at der er sket småjusteringer inden for det tidligere EU-valutasamarbejde (ERM1) Endvidere har det haft betydning, at de vigtige valutaer (dollar, pund og yenn) flyder over for den danske krone. FDI - forkortelse for foreign direct investments Fertilitetsbegreber - Ordet fertilitet betyder også frugtbarhed. Fertilitetsbegreber er de demografiske størrelser, som vi anvender til at måle et lands fødselstal. Finanseffekt - Viser hvilken effekt finanspolitikken har på de forskellige samfundsøkonomiske størrelser. Finanspolitik - Man søger at påvirke efterspørgslen ved at ændre på statens indtægter altså skatter og ved at ændre på statens udgifter. Herved kan man bl.a. påvirke betalingsbalancen, produktion, beskæftigelse og inflationen. Finanspolitisk multiplikator - Er hvordan de forskellige finanspolitiske instrumenter indvirker på de samfundsøkonomiske målstørrelse. For hvert instrument beregner man en finanspolitisk multiplikator, dvs. det tal, man skal gange det finanspolitiske indgreb med, for at få den samlede virkning. Finanspolitiske instrumenter - Her ser man på finanspolitiske indtægts- og udgiftsinstrumenter. Indtægterne er f. eks moms, indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag, giftskatter altså spiritus og cigaretskatter, energi og miljøafgifter. Udgifterne er f. eks indkomstoverførsler, offentlige investeringer, offentlige varekøb og offentlige ansatte. Det er ikke lige meget hvilket instrument man vælger da de forskellige instrumenter ikke har samme virkning på samfundsøkonomien. Flaskehalsproblem - Mangel på arbejdskraft i visse brancher. Dæmper muligheden for at øge omætningen. Uheldig virkning på løndannelsen. Flaskehalsproblemer er således en situation hvor udbuddet af arbejdskraft i et land ikke er stort nok, og man derfor er nødt til at invitere gæstearbejdere for at opfylde virksomhedernes efterspørgsel. Flertalsbeslutning i EU flertal blandt de fordelte stemmer, flertal af medlemslande, 62% af EU s befolkning repræsenteret. Flexicurity-modellen - Modellen fokuserer på de forhold, som kendetegner den danske arbejdsmarkedspolitik, nemlig lav jobbeskyttelse, stramme rådighedsregler, favoritable dagpengeregler og aktiv arbejdsmarkedspolitik. Disse forhold har haft stor succes med at nedbringe arbejdsløsheden i Danmark. Den danske arbejdsmarkedspolitik betegnes som flexiurity som er sammensat af de engelske udtryk flexibility og social security. Walhaven Academy Side 5 af 15 sider

6 Forbrug og investering - I national økonomi taler man om tre hovedgrupper af produktionsfaktorer. Jord f.eks. vandkraft, råvare forekomster o.l. Arbejdskraft her menes den form for menneskelige arbejdsindsats. Realkapital her forstås de producerede produktionsmidler. De her tre bestemmer et lands produktionsmuligheder. Et lands produktionsapparat bruges til at producere to slags varer: forbrugsgoder og realkapital Forbrugerprisindeks - Et indekstal, der viser udviklingen i det samlede prisniveau. Anvendes ofte ved internationale sammenligninger. Beregnes som et gennemsnit af prisudviklingen på alle de varer, som indgår i husholdningernes forbrug. I beregning tages hensyn til, at nogle poster vejer tungt på husholdningens budget, mens andre poster ikke vejer så tungt på budgettet. Der anvendes de priser, der gælder på markedet, dvs. incl. Afgifter mv. Forbrugsgoder - er varer og tjenester, der direkte tilfredsstiller husholdningerne. F.eks. fødevare, tøj, forbrugerelektronik, møbler m. m Forbrugskvote - Den gennemsnitlige forbrugskvote viser, hvor meget det private forbrug udgør i procent af den disponible indkomst. Den marginale forbrugskvote viser, hvor stor en del af en ekstra tjent krone, der går til forbrug. Forordning (EU) en lov der umiddelbart gælder i alle lande. Forordninger vedtages udenom det enkelte lands regering, den har en direkte virkning i medlemslandet og fastslår at EU er en overnational organisation. En forordning kan f.eks. dreje sig om import. Forsyningsbalance - En opgørelse over den samlede anvendelse og den samlede tilgang af varer og tjenester i et år, som altid vil være lig hinanden. Den samlede anvendelse udgøres af forbrug, investeringer og eksport. Free Trade area of the Americas - De seneste år har Nord og Sydamerika med USA I spidsen, taget skridt til at skabe et stort frihandelsområde for de to kontinenter. Fri prisdannelse - Her sikrer markedskræfterne, at produktionen udbydes af de mest effektive producenter. Frihandelsområder - Stammer fra den dårlige erfaring man havde i krisen efter 2 verdenskrig og krisen i 30érne, hvor handelshindringerne i stor stil spændte ben for verdenshandlen., var baggrund for de store bestræbelser på efter krigen at skabe en friere verdenshandel. Gennemsigtighed - Gennemskuelig handelshindring told. Gensidighed - En slags tjeneste landene imellem, hvis et givent land sænker toldsatsen for et land forventes det at modparten vil gøre det samme som en slags tjeneste. Global handel - handel på kryds og tværs af lande i hele verden. Globalisering - den proces i verdensøkonomien, som de senere år med stor styrke Globalt finansmarked - det økonomiske marked der er smeltet sammen og ikke længere er adskilte. Grænseoverskridende forurening - Ved fx sur regn, hul i ozonlaget og andre globale fænomener er det nødvendigt, at det ikke er de enkle lande der kan gøre noget, men der er derimod et påkrævet internationalsammenarbejde. Ofte østeuropæiske lande har ikke råd til at gør noget ved dette sammenarbejde. har ført til tættere økonomisk integration og øget gensidig afhængighed mellem landene Walhaven Academy Side 6 af 15 sider

7 Hardcore valuta - kontanter. HDI - HDI er en forkortelse for Human Development Index, som så på dansk betyder: Menneskeorienteret Udviklingsindeks- MUI. HDI er en mere præcis måde at måle et land på end BNP er, for HDI tager hensyn til fx den skæve fordeling på indkomstfordelingen. HICP: - Forbrugerprisindeks beregnet efter principper fastsat af EU. Er stort set identisk med det danske forbrugerprisindeks. IMF - forkortelse for International Monetary Fund, den internationale valutafond. IMF har det formål de skal yde lån til de lande der står i akutte betalingsbalanceproblemer. Den overordnede opgave er de skal sikre stabilitet i de forhold der er på det internationale valutamarked. IMF og verdensbanken havde den opgave de skulle tage sig af valutaforhold, mens verdensbanken opgav at fremme opbygningen efter krigen. Importør - En person eller en virksomhed der importerer vare og sælger dem videre til butikkerne. Indenlandsk låntagning - Hvis der er et bruttokasseunderskud, kan staten låne penge af befolkningen. Det sker ved at de udsteder nye statsobligationer, så når folk køber dem kommer der penge ind til at dække noget af underskuddet. Indirekte effekt på efterspørgslen - Indirekte skatter, direkte skatter og indkomstoverførsler. Opsparingen opsuger en del af effekten i første omgang mindre efterspørgselsvirkning. Industrilande - Er typisk de store sejlskibe i forureningen og især CO2-udslippet. Der kan bl.a. nævnes lade som er medlem af G8 gruppen, altså store lande som fx Frankrig, Italien og USA. Inflation - Inflation er en periode indenfor økonomien med længere og generelle prisstigninger. At priserne stiger hvert år kaldes for inflation. Helt præcist taler man om inflation, når der forekommer vedvarende stigninger i priserne. En stabil stigning i priserne på 2-3% betegnes som inflation. Så længe der er tale om en vedvarende stigning uanset stigningens størrelse taler man om inflation. Inflationens støørelse har indvirkning på renteniveauet. Det modsatte er deflation. Initiativret (EU) - betyder at man har retten til komme med ideer eller i dette tilfælde love. Innovationsstrategi - går ud på, at det offentlige går i spidsen i skabelsen af et fremgangsrigt erhvervsområde, der kan trække andre erhverv med sig. Innovationsstrategien - Den går ud på at det offentlige går i spidsen i skabelsen af et erhvervsområde, der så kan trække andre erhverv med sig i vækst. Intellektuelle ejendomsrettigheder - Der forhandles om hvordan forskellige virksomheder kan bevarer deres patentrettigheder, designs osv. mod at blive kopieret. International handel med kvoter - Hvis et land ikke har fuldt udnyttet sin kvote, kan det sælge det resterende. Det lad der har købt kvoten kan fratrække kvoten på sin egen CO2-kvote, og på den måde reducere sit udslip Internationalisering - her bliver man mere international altså igen eksporterer og importerer man fra andre lande, og måske udflytter man en del af produktionen til andre lande Walhaven Academy Side 7 af 15 sider

8 Intraindustriel handel - betyder, at en stor del af varehandelen foregår internt i de store koncerner, som får leveret komponenter fra deres egne datterselskaber og samarbejdspartnere Joint Implementation - Når to lande, som typisk er et rigt industriland og et østeuropæisk land går sammen om et energibesparelsesprojekt. Det østeuropæiske land kan bogføre det reducerede CO2-udslip på sin egen konto. Joint venture: - er hvor du i fællesskab med andre opbygger en ny produktion. Kapitalbalancen - Et lands passiver (gæld) og aktiver (tilgodehavende) på et bestemt tidspunkt Kapitalmobilitet - er et udtryk der blev brugt af økonomer da valutaen og værdipapirer blev globaliseret. Kapitalposterne - Den del af betalingsbalanceregnskabet som handler om hvordan et underskud skal finansieres, eller hvordan et overskud skal anvendes.kapitalbalancen der hvor den samlede valutagæld registreres. Kommissionen (EU) initiativtagende, kontrollerende, udøvende Koncern-intern handel - er, når de transnationale koncerner indkøber varer fra deres egne datterselskaber eller underleverandører i udlandet altså er handelen præget af, at de transnationale selskaber har en stor handel inden for koncernen og på tværs af grænserne Kontrolproblemet - Kontrolproblemet betyder at det er meget vanskeligt at kontrollere, om virksomhederne overholder de miljømæssige foranstaltninger, som myndighederne har indført. Det kræver et stort kontrolapparat for at sikre, at virksomhederne overholder givne udledningskvoter. Kreditforeninger - yder lån til folk Kvalificeret flertal (EU) - betyder at man skal have ca 71% af stemmerne, flertal af medlemslande og et flertal på mere end 62% af Europas befolkning. Købekraft - Den mængde af varer og tjenester, der kan købes for en nominel indkomst. Landbrugspolitikken 45% af EU s indtægter går til landbrugsstøtte. Lav-/højkonjunktur: - Man snakker om lavkonjunktur når man i en længere årrække har haft økonomisk krise, en kortere krise på 2-3 år kan ikke defineres som en lavkonjunktur, men for eks. Krisen i Japan der varede mere end 13 år er netop en periode med lavkonjunktur. Det samme gælder for Tyskland, de har haft en lavkonjunktur siden starten af 90 erne og er først nu på rette vej igen. Høj konjunktur er så de omvendte, det er hvis man har en længere periode med økonomisk opsving. Som i USA i IT-branchens gyldne år eller en række af de asiatiske lande der i en længere periode oplevede store vækstrater. Lempelig finanspolitik - Når staten bevidst søger at øge den samlede efterspørgsel ved at lade sine indtægter falde eller sine udgifter stige, taler man om lempelig finanspolitik. Liberalisering - betyder frigøre i overført betydning: Uden statslig indblanding. Ligevægtsprisen - Udbud er lig efterspørgsel. Likviditet - er landets evne til at betale sin gæld. Likviditetsgrad - Ved likviditetsgrad forstås der at jo hurtigere man kan betale tilbage, desto lavere vil rente typisk være. Netop er det derfor din lønkonto har en meget lille rente da en lille likviditetsgrad vil give høj rente. Løbende poster - er det samme som resultatopgørelsen i en virksomhed. Walhaven Academy Side 8 af 15 sider

9 Lønspredningsstrategien - går ud på at sænke mindstelønnen, så der vil opstå ekstrajobs som have - og husarbejde til ikke-uddannede folk, Maksimalpris - En pris, der af myndighederne er sat under ligevægtsprisen. Markedspris - Den pris varen sælges til i forretninger mv. Afgifter der er pålagt varen, er med i markedsprisen. Markedspriser - Når man snakker om markedspriser er man nødt til at inddrage moms og diverse afgifter som bliver pålagt varen. Desuden skal der tages højde for, at staten giver tilskud til visse varer, så de kan sælges kunstigt billigere på markedet, dvs. en slags omvendt afgift. Markedsøkonomi - Et økonomisk system, hvor det er overladt til markedet (efterspørgsel og udbud ) at fastsætte pris og afsat mængde. McDonaldisering - et udtryk for udbredelsen af den amerikanske livsstil og kultur, som f.eks. McDonald s og Pizza Hut som har restauranter i over 100 lande også her i Danmark Mellemskat - Er 6 % statsskat og du betaler den når du har en indkomst mellem kr. og kr. Mestbegunstigelsesprincippet - Landene må ikke begunstige nogle lande frem for andre mest grundlæggende regel i WTO, hvis et land nedsætter tolden på et lands varer skal de gøre det samme ved de andre lande. Miljøafgift - Er en måde at begrænse forurening ved at præcis angive nogle grænser for hvor meget man må udlede, som husholdningen og virksomhederne skal overholde. det vil derfor være en fordel for mange virksomheder at investere i nyt teknologi til fordel for miljøet, for derfor at undgå afgifterne. Der kan med disse afgifter kunne se en fordel for mange. Miljøafgifter er såles en måde at begrænse co2 forureningen på ved at angive nogle grænser for maksimal udledning, som virksomheder og husholdninger skal overholde. Ideen bag miljøafgifter er at påføre virksomheden eller husholdningen de omkostninger, som dens forurening har påført samfundet. Fordelen ved miljøafgifter er altså at der sker en mere effektiv fordeling af omkostningerne, ligesom afgifterne giver en vedvarende tilskyndelse til at forbedre teknologien så den ikke forurener. Miljøpolitik - Anvendelse af økonomiske styringsmidler men henblik på a påvirke virksomheders og husholdningers miljømæssige adfærd. Minimalpris - En pris, der af myndighederne er sat over ligevægtsprisen. Mismatch - betyder at ting ikke passer sammen. Når der både forekommer strukturarbejdsløshed og flaskehalsproblemer, og dvs. at der i en branche er mangel på arbejdskraft, mens der i en anden er overskud. Mobilitet - Mobilitet er et andet ord for bevægelighed, og i dette tilfælde bevægelighed på arbejdsmarkedet, altså om det fx er let, at flytte en arbejder fra et område til et andet, Monetær union - En monetær union er hvor en række lande, der har samme pengevæsen. Her har de 12 lande i EU indført euroen, og de har dannet fælles centralbank ECB. Multiplikatorvirkningen - Ved multiplikatorvirkningen forstås der at staten giver nogle penge til borgerne, borgerne bruger derefter størstedelen af pengene på varer. Derved skabes der arbejdspladser da der skal produceres mere, hvilket så skaber en højere indkomst for de nyansatte borgere, hvilket betyder at der i bliver betalt mere i skat af både virksomhederne og borgerne. Dvs. Der bliver skabt Walhaven Academy Side 9 af 15 sider

10 efterspørgsel, som så skaber produktion, som skaber indkomst. Der er dog ulemper ved at give penge ud til borgerne. Noget af forbruget bliver brugt på import varer og derved ryger der penge ud af landet, en anden ulempe er at der også bliver sparet penge op, derfor bliver forbruget gradvist mindre og mindre og derfor bliver indkomststigningen mindre hver gang pengene har kørt en omgang igennem systemet. Hvis indkomststigningen i første omgang er på 4 mia. kr. og den samlede indkomststigning i alt er 8 mia. kr. så er multiplikatoren 2. Målkonflikt - Ofte vil man være nødt til at vælge mellem nogle af de samfundsøkonomiske mål, tit vil man nemlig være i den situation, at opnåelsen af et mål, kun kan finde sted på bekostning af at andet, der er altså tale om målkonflikt. Maastricht-traktaten - er en fælles arbejdsmarkedspolitik i EU, som også er kaldet Den sociale dimension. EU fik mulighed for at lave fælles regler på arbejdsmarkedet gennem denne traktat. NAFTA - NAFTA står for North American Free Trade Agreement. Dette er en handelsaftale mellem Canada, USA og Mexico. Den blev underskrevet i 1992, men trådte først i kraft fra De slår på at fjerne den indbyrdes told, fri handel med tjenesteydelser osv. National økonomi - er den nationale økonomi af et bestemt land Nationalbehandling - Indenlandske og udenlandske varer skal behandles ens. Man må ikke lægge en given afgift på en udenlandsk vare hvis man ikke gør det på indenlandske. Nettogæld =Samlet gæld / samlet formue Nettoinvestering - Den del af de samlede investeringer, der ikke er reinvestering. Udtrykker den forøgelse, der er sket i produktionsapparatet. Nettoinvestering og reinvestering - Reinvestering betyder, at når det hvert år slides nogen maskiner og når de så skal erstattes med nye maskiner taler vi om en reinvestering. Et land som har erstattet et nedslidt realkapital dvs. reinvesteret, er der mulighed for at øge realkapitalen ved yderligere at investerer. Den her forøgelse af realkapitalen kalder vi for en nettoinvestering. Der skal derfor altid reinvesteres før der kan nettoinvesteres. Obligation - Obligationer er værdipapir som købes for penge der lånes ud til andre via. Bank eller kreditforening, obligationer har fast rente og udløbsdato, men de kan evt. udtrækkes tidligere, hvorved indehaveren opnår en kursgevinst. OECD: - OECD er en organisation der har 30 medlemslande (også kaldet OECDlandene), formålet med organisationen er at fremme verdenshandelen og derved sikre økonomisk udvikling. Organisationen har hovedsæde i Paris, Frankrig. (kilde oecd.org) Opførelse af ny skov - Hvis der opføres en nyplantet skov, kan der fratrækkes et lands CO2-konto. Man har eksempelvis gjort dette i bl.a. Frankrig. Opkvalificeringsstrategien - går ud på at uddanne arbejdsstyrken, så den opfylder de kriterier, som efterspørges, Opsparingskvote - Den gennemsnitlige opsparingskvote viser, hvor meget opsparingen udgør i procent af den disponible indkomst. Den marginale opsparingskvote viser, hvor stor en del af en ekstra indtjent krone, der går til opsparing. Outsourcing - hvis man lader en anden virksomhed udføre nogle af de funktioner som virksomheden tidligere selv stod for. Walhaven Academy Side 10 af 15 sider

11 Passiv arbejdsmarkedspolitik - er kendetegnet ved, at man kun forsøger at sikre de arbejdsløse høje levestandarder gennem fx høje dagpenge og så lade dem passe sig selv. Pengekredsløbet: -Når der bliver udvekslet varer og tjenester i det reale kredsløb er der også knyttet en betaling til, dvs. en betalingsstrøm. Betalingsstrømmene inddrager pengesiden af transaktionerne. Når vi modtager penge fra vores job bruger vi dem hovedsageligt på forbrugsvarer. Dermed skaber vi en strøm af penge, altså forbrugsudgifter, fra os til virksomhederne, ligesom indkomsten er en pengestrøm fra virksomhederne til os. Pengenes funktion - Med dette mener man at en ting skal opfylde tre krav for at blive betegnes som penge. Betalingsmiddel: man skal være værdifuld. Værdimåler; den skal kunne opdeles i mindre enheder. Og den skal være et værdiopbevaringsmiddel; den skal altså være holdbar. Personel indkomstfordeling - Fordeling på personer af den samlede indkomst i samfundet. Picking the winners- strategien - Går ud på at støtte de virksomheder, som ser ud til at have de bedste fremtidsmuligheder. (man udvælger vinderne, som det hedder på engelsk) Porter erhvervspolitik - blev fremsat i begyndelsen af 1990 erne af den amerikanske økonom ved navn Michael Porter, som ikke mente at staten skulle spille en selvstændig rolle i konkurrenceevnen. Staten skulle koncentrere sig om at skrabe de bedste vilkår for de faktorer, som skaber den konkurrence evne som virksomhederne selv besidder. Primære erhverv - Det primære erhverv er det som frembringer råstoffer enten direkte til forbrugeren eller til videre forarbejdning. Det kaldes også ofte for det naturudnyttende erhverv. Det består fx af landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri og minedrift. Prisdannelse - Den proces, hvorigennem prisen dannes. Sker i en markedsøkonomi ved et samspil mellem udbud og efterspørgsel. Priselasticitet - Et udtryk for, hvorledes den efterspurgte mængde ændrer sig, når der sker en prisændring. Beregnes som den procentvise mængdeændring divideret med den procentvise prisændring. Prisindeks - Et indekstal, der viser, hvorledes priserne har udviklet sig. Produktionsfaktorer - De ressourcer der bruges til fremstilling af produktion. Opdeles i tre grupper: jord, realkapital og arbejdskraft. Produktionsværdi - Værdien af al produktion i alle landets erhverv i et år. Realkapital - dvs. produktion af maskiner, bygninger, kontorudstyr defineres i nationaløkonomi som investeringer. At investere vil sige, man vedligeholder og øger mængden af realkapital. Realkreditinstitutter - Realkredit Danmark, Nykredit, Totalkredit, danske Kredit osv. Realløn - En opgørelse af lønnen i faste priser. Angiver købekraften af lønnen. Ved inflation stiger priserne på alle varer, det vil få den konsekvens for forbrugerne, at forbrugsvarerne bliver dyrere, altså købekraften af deres løn bliver mindre, da de ikke kan købe ligeså mange varer for den samme løn. Her taler man så om, at reallønnen falder. Realrente - rente fratrukket prisstigninger kaldes realrenten Walhaven Academy Side 11 af 15 sider

12 Realt kredsløb - Det reale kredsløb er en strøm af varer og arbejdsydelser mellem virksomheder og husholdninger. Det reale kredsløb måles i antal styk, antal liter, antal tons, antal undervisningstimer osv. Dvs. de to sektorer (virksomheder og husholdninger) bytter varer og tjenester = et realt kredsløb. Reinvestering - Den del af de samlede bruttoinvesteringer, der medgår til ar erstatte slid og forældelse på produktionsapparatet. Rentemarginal - Rentemarginal er den procentdel pengeinstitutterne tjener ved at have en lavere rente på indlån end på udlån. Så; rentemarginalen er den gennemsnitlige forskel på indlåns- og udlånsrenten. Rentespændet: -det kaldes forskellen på den danske og tyske rente ofte Revaluering - Opskrivning af kronens værdi (Lande der revaluerer deres valuta, vil typisk være lande med en stærk økonomi. Baggrunden for en revaluering kan være et ønske om at dæmpe de indenlandske prisstigninger.) Rådet (EU) Kort form for Ministerrådet er lovgivende og besluttende Rådighedsregler - er de regler, som er opstillet for de arbejdsløse, og det er fx at de ikke kan modtage dagpenge så længe de vil, og at de ikke kan afslå alle de jobs, som staten går ind og tilbyder dem, blot fordi de måske ikke helt passer til den pågældendes uddannelse. Samlet fertilitet - det er det antal af børn, som kvinder i en generation vil føde (forudsat at ingen dør, før de er 49 år gamle) Sekundære erhverv - Det sekundære erhverv er dem som forarbejder de råstoffer som det primære erhverv frembringer. Det kaldes for det forarbejdende erhverv. Det består af fx håndværksmestre og store industriforetagender. Alle virksomheder er indenfor bygge- og anlægssektoren. Serielån - Serielån hvor man betaler lige store afdrag hver termin. Har man 10 år til at betale gælden tilbage, så betales 1/10 hvert år. På denne måde formindskes renten mere. Sikkerhedsventil - Et land må i enkelte situationer, f.eks. hvis betalingsbalancen er i i akutte problemer, hæve toldsatsen. Stabil økonomisk udvikling - vækst i BNP på 2-2,5 pct. Stabilitets- og vækstpagt - Formålet er at sikre sunde offentlige finanser i medlemslandene. Pagten kræver, at de enkelte landes offentlige finanser over nogle år i gennemsnit skal være i balance eller i overskud. Statsskat - Dette er den type af skat man betaler. Der er 5,5 % ved bundskat, 6 % ved mellemskat og 15 % ved topskat. Statsstøtte - Staten kan støtte yde økonomisk støtte til f.eks. forskning mm. Men ikke støtte der er rettet direkte mod et eksporterhverv. Stram finanspolitik - Taler man om stram finanspolitik så øger staten bevidst sine indtægter eller begrænser sine udgifter. Strukturarbejdsløshed - Betyder at der er arbejdsløshed i visse fag eller geografiske områder, som er større end gennemsnittet på landsplan. Suverænitet (EU)- betyder at et enkelt mandat eller land kan stoppe genemførelsen af en lov traktat eller lign. Tertiære erhverv - det er det erhverv som kaldes for serviceerhvervet. Det er den gruppe som omfatter de virksomheder som leverer service og/eller tjenesteydelser. Det kan fx være handel, transport, kommunikation, finansielle virksomheder og den offentlige sektor. Walhaven Academy Side 12 af 15 sider

13 Topskat - Er 15 % statsskat og du betaler den når du har en indkomst over kr. Traktat (EU) - er en bindene aftale hvori de forskellige deltagere, binder sig til at rette sig efter forskellige regler og direktiver. Transaktion - En transaktion er en handling, som enten udføres helt eller slet ikke udføres. Fx er en bankoverførsel en transaktion. Den består af to handlinger: En nedskrivning af saldo hos personen, der overfører penge og en opskrivning af saldo for personen, der modtager penge. Disse to handlinger skal enten begge ske, eller begge ikke ske. Transmissionsmekanismen - Er den mekanisme som viser sammenhængen mellem den reale sektor (størrelsen af produktion og beskæftigelsen bekræftes) og pengesektoren (rentes bekræftes her). Transnationale selskaber - er de selskaber der har de største aktiver i hele verden og som har aktiviteter på tværs af landegrænser. Transnationale selskaber - er koncerner, som har omfattende aktiviteter i flere lande Træk på nationalbanken - Hvis der er et bruttokasseunderskud, har staten også den mulighed at trykke flere penge i nationalbanken til at dække underskuddet. Men konsekvensen er at vores valuta falder i værdi. Tvistbilæggelsesorganet - Et sæt regler der skal følges hvis der opstår en konflikt mellem to medlemslande af WTO. Udbud - Den mængde af en vare eller en tjeneste, som sælgeren er villig til at afsætte til en given pris. Udenlandsk låntagning - Hvis der er et bruttokasseunderskud, kan staten enten optage lån i udenlandske banker eller optage internationale obligationslån. Udlandsgæld - er den betegnelse vi bruger for de penge vi skylder i udlandet. Dvs. når der har været valutaunderskud og man har været nødt til at gå til udlandet og låne valuta. Udlandsgæld opstår således hvis man har en dårlig betalingsbalance, da man så er nødt til at låne i udlandet for at kan finansiere dette underskud. Union (EU) - er et andet ord for fællesskab eller samarbejde. Valuta - er den betegnelse man bruger om andre landes møntfod. Valutafonden - Også kaldet IMF, har til formål at være långiver for lande i akutte betalingsbalance problemer. Valutaoverskud - når valutaudgifterne er lavere end valutaindtægterne. Valutapolitik - Ved valutapolitik forstås indgreb, der påvirker kronens værdi over for andre valutaer. Dette kan være en devaluering eller en revaluerin. Hvis Danmark vælger at indføre euroen mister vi for altid muligheden for at føre valutapolitik. At føre valutapolitik forudsætter naturligvis, at landet har sin egen, selvstændige valuta. Valutareserve - er beholdningen er fremmed valuta. Valutaunderskud - når valutaindtægterne ikke er store nok til at dække valutaudgifterne. Verdensbanken - Verdensbanken har meget tilfælles med IMF. organisationen blev dannet i De 184 medlemslande er stort set de samme som deltager i IMF. Også verdensbanken låner penge ud, dog med andre formål. Deres formål er at støtte de enkelte landes økonomiske udvikling gennem lovgivning til udviklingsprojekter. Walhaven Academy Side 13 af 15 sider

14 Vækstlokomotiver - er de lande der pga. deres store andel i verdens samlede handel og produktion er med til at trække en række andre lande med op når de oplever økonomisk udvikling. Vækstmodellen - i en vækstmodel kan man de den økonomiske udvikling over en række år. Man bruger også der BNP til at regne med, men man bedømmer ofte ud fra væksten i BNP. Man ser derpå hvor meget BNP stiger for hvert år (i faste priser). Vækstrater: - vækstrater er de tal der i % beskriver udviklingen i BNP det er disse vækstrater man bruger til at aflæse udviklingen i BNP et Værdimåler - måle varen i forhold til andre vare Værdiopbevaringsmiddel Et aktiv man kan investere sin formue i World Trade organisation - (WTO) har ligesom EU det formål at skabe nem handel mellem landene, men når WTO samles bliver EU s støtte ordninger ofte kritiseret og nogle lande vil have dem afskaffet. WTO - er en global organisation med ca. 150 lande, der arbejder for frihandel Ældrebyrden - er de pensionerede, som lever af efterløn og pension og derfor betegnes som en byrde. Økonomisk kredsløb - i dette kredsløb beskrives de strømme, der foregår mellem de sektorer i samfundet. Der opdeles i et realkredsløb og et indkomstkredsløb. Realkredsløber beskriver udvekslingen af varer og tjenester mellem de enkelte sektorer. Indkomstkredsløbet beskriver, hvorledes indkomsterne udveksles mellem sektorerne. Økonomisk krise - en økonomisk krise er nå BNP væksten ligger på under 2% eller i enkelte direkte falder, som for eks. Med de 2 oliekriser og IT-krisen hvor det var hele den globale vækst der var stagneret. Økonomisk opsving - Et økonomisk opsving er det modsatte af en krise, og det går godt i landet, man taler om et økonomisk opsving når BNP vækstraten ligger på over 2,5% Økonomisk union - En økonomisk union er en række lande, der samarbejder om bl.a. den økonomiske politik, og hvor der er et frit marked mellem landene. Økonomisk vækst - stigning i levestandarden i samfundet. Den økonomiske vækst måles ved stigning i BNP opgjort i faste priser Økonomiske instrumenter - Er en mere indirekte måde at løse diverse problemerne på. Afgifter og tilskud kan være to eksempler. Det står derfor frit for om man vil forurene, da der ikke er en direkte lov. De indirekte begreber skal være med til at påvirke den enkeltes adfærd. Økonomiske styringsinstrumenter - Økonomiske styringsinstrumenter kendetegnes ved at det virker mere indirekte ved at påvirke adfærden gennem afgifter, tilskud, forureningstilladelser osv. I princippet er det frit at for at forurene og bruge løs af ressourcerne, men det kommer til at koste dyrt, fordi at staten går ind og økonomisk straffer de virksomheder og husholdninger, der ikke tænker på miljøet.. Her under findes miljøafgifter, tilskud og forureningstilladelser ØMU - ØMU betyder økonomisk monetær union. ØMU en var den fælles Europæriske valuta, som blev skabt for at gøre det nemmere at handle mellem landene. Er senere blevet til Euroen., dette var det samarbejde der blev lavet mellem EU-landene, man begyndte at tegne skitserne til dette samarbejde i slutningen af 1980 erne og i 1992 blev det vedtaget som en del af Maastricht- Walhaven Academy Side 14 af 15 sider

15 traktaten. Enkelte lande som Danmark, Sverige og England har valgt at stå udenfor dette samarbejde om en fælles valuta. Dog har dette ikke haft den store betydning, da man i Danmark har valgt at lægge en valuta politik der hedder: følg alle kurs ændringer på Euroen, dette er valgt for at sikre et stabilt forhold mellem de to valutaer og derved gøre et handelssamarbejde lettere. (kilde: leksikon.org) Årets priser - Når BNP måles i årets priser er det målt i det pågældende års priser, og derved angiver det ændringerne i både mængder og priser. Walhaven Academy Side 15 af 15 sider

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2000 KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ II.1 Indledning ØMU ens start smertefri Fordele og ulemper ved euroen Økonomiske forandringer under alle omstændigheder

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F nedsatte i 2006 et udvalg omkring globalisering, som har bidraget til at koordinere vore aktiviteter på området. Næstformand Steen Andersen er formand for

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet.

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet. Indhold: Kapitel 1. Begreber og analysemodeller (side 1-3) Kapitel 2. Hvem er danskerne? (side 3-7) Kapitel 3. Velfærd og fordeling (side 7-12) Kapitel 4. Menneskerettigheder og retssystemet (side 12-14)

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 2 Forord Nalakkersuisut har i oktober 2009 nedsat en Skatte- og Velfærdskommission med den opgave at

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag.

Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag. Ordforklaring Arbejdsstyrken. Dette er den del af befolkningen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og omfatter derfor både beskæftigede og arbejdsløse (men arbejdssøgende). Udenfor arbejdsstyrken

Læs mere

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEMET DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER INDHOLD Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 1. Vejen til økonomisk og monetær union 1.1 Europæisk integration

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379

INDHOLD. Resume 1. Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds medlemmer 331. English Summary 379 INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 29 Indledning 29 International baggrund 46 Indenlandsk efterspørgsel 66 Udenrigshandel og betalingsbalance 82 Produktion og beskæftigelse 91 Løn og priser

Læs mere

- grønne afgifter og grøn adfærd

- grønne afgifter og grøn adfærd Økonomi og miljø hænger sammen - grønne afgifter og grøn adfærd fremtidens miljø skabes i dag Tekst: Anne-Mette Wehmüller og Asbjørn Wejdling, Det Økologiske Råd Tak til Christian Ege for faglige råd,

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere