Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31"

Transkript

1 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse: Rengøringsmiddel / Vaskemiddel Detaljer om leverandør af sikkerhedsdatablad Fabrikant/Leverandør: Synersis GmbH Am Selder 35 D Kempen Tel.: 0049(0) Fax: 0049(0) Informationsafdeling: Abteilung Produktsicherheit Nødtelefonnummer: Giftinformationszentrum Nord der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ( GIZ Nord ), Georg August Universität Göttingen, Zentrum Pharmakologie und Toxikologie, Robert Koch Straße 40, Göttingen Tel.: 0551/ Fax: 0551/ Notrufnummer: +49(0)551/ Fareidentificering Klassificering af stof eller blanding: Klassificering i henhold til Direktiv 67/548/EEC eller Direktiv 1999/45/EC Information vedrørende særlige farer for mennesker og miljø: Produktet behøver ikke være etiketteret grundet beregningsproceduren i den seneste gyldige udgave af Generelle Klassificeringsguidelines for præparater i EU. Klassificeringssystem: Klassificeringen i henhold til den seneste udgave af EU-listerne, og udvidet med virksomheds- og litteraturdata Etiketelementer Mærkning i henhold til EU guidelines: Overholdde generelle sikkerhedsregler ved håndtering af kemikalier. Produktet er ikke underlagt identificeringsregler under EU Direktiver og Forordningen om Farlige Materialer (Tysk GefStoffV) Speciel etikettering af visse præparater: Sikkerhedsdatablad tilgængeligt for professionelle brugere efter anmodning. Andre farer Resultater af PBT og vpvb vurdering PBT: vpvb: (Fortsættes side 2)

2 3 Sammensætning/information om ingredienser (Fortsat fra side 1) Kemisk karakterisering: Blandinger Beskrivelse: Blanding af nedennævnte stoffer med ikke-farlige additioner. Farlige bestanddele: Fettsäureamidoalkylbeatin Xi R36 2,5-10% Yderligere information: Den fulde tekst med de relevante risikoudtryk findes i afsnit Førstehjælpsforholdsregler Beskrivelse af førstehjælpsforholdsregler Generel information: Der kræves ingen specielle forholdsregler. Indåndning: Tilfør frisk luft; konsulter lægen i tilfælde af beklagelser. Hudkontakt: Generelt irriterer produktet ikke huden. Øjekontakt: Skyl åbent øje i adskillige minutter under rindende vand Efter indtagelse: I tilfælde af vedvarende symptomer bør man søge læge. Oplysninger til lægen: Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Angivelse af behov for eventuel øjeblikkelig lægebehandling og nødvendig specialbehandling Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig 5 Brandslukningsforholdsregler Slukningsmedier Passende slukningsmedier: Anvend brandslukningsmetoder som passer til de omgivende forhold. Særlig fare der opstår fra stofferne eller blandingen Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige Råd til brandslukningsmandskab Beskyttelsesudstyr: Der kræves ingen specielle forholdsregler 6 Forholdsregler ved tilfældige udslip Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og beredskabsprocedurer: Ikke påkrævet. Miljømæssige forholdsregler: Lad ikke produktet nå kloaksystemet / overflade- eller grundvand.. Metoder og materialer til indeslutning og oprydning: Mekanisk opsamling. Henvisning til andre afsnit: Der frigives ingen farlige stoffer. Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering Se Afsnit 8 for information om personlig beskyttelsesudstyr Se Afsnit 13 for information om bortskaffelses 7 Håndtering og lagring Håndtering: Forholdsregler om sikker håndtering: Der kræves ingen særlige forholdsregler. Information om beskyttelse mod eksplosioner og brand: Der kræves ingen særlige forholdsregler. Betingelser for sikker oplagring, herunder eventuelle uforeneligheder Oplagring: Krav til lagerrum og beholdere: Ingen særlige krav. Oplagring på et fælles lagerlokale: Kræves ikke. Yderligere information om lagerforhold: Ingen (Fortsættes side 3)

3 Specifik slutanvendelse(r) Ingen yderligere relevant information er tilgængelig (Fortsat fra side 2) 8 Eksponeringskontrol og personbeskyttelse Yderligere information om design af tekniske faciliteter: Ingen yderligere data; se punkt 7. Kontrolparametre Komponenter med grænseværdier som kræver overvågning på arbejdsstedet: Produktet indeholder ingen relevante mængder materialer med kritiske værdier, som skal overvåges op arbejdsstedet. Yderligere information: De lister, som var gyldige ved sammensætningen, blev anvendt som basis Eksponeringskontrol. Personbeskyttende udstyr Generelle beskyttende og hygiejniske forholdsregler: De sædvanlige forholdsregler for håndtering af kemikalier skal overholdes Åndedrætsbeskyttelse: Kræves ikke. Beskyttelse af hænder: Kræves ikke. Handskemateriale: Valget af passende handsker afhænger ikke kun af materialet, men også af yderligere kvalitetsmærker og varierer fra fabrikant til fabrikant. Da produktet er et præparat af adskillige stoffer, kan handskematerialets modstadsdygtighed ikke beregnes på forhånd, og skal derfor tjekkes inden anvendelsen. Gennemtrængningstid for handskematerialet Fabrikanten af beskyttelseshandskerne skal finde ud af den nøjagtige gennemtrængningstid, og den skal overholdes. 9 Fysiske og kemiske egenskaber Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Generel Information Udseende: Form: Væske Farve: Lugt: Lugtgrænse ph-værdi ved 20 C 5 Hvid Karakteristisk Ændring i tilstand Smeltepunkt/Smelteområde: Kogepunkt/Kogeområde: Flammepunkt: > 100 C Brændbarhed (fast, gasformigt) Antændelsestemperatur: 340 C Nedbrydningstemperatur Selvantændelse Produktet er ikke selvantændeligt Eksplosionsfare Produktet repræsenterer ingen eksplosionsfare Eksplosionsgrænser: Nedre: Øvre: Damptryk ved 20 C: 23 hpa (Fortsættes side 4)

4 Tæthed: Relativ tæthed Damptæthed: Fordampningsgrad: Opløselighed i / Blandbart med vand: Udspaltningskoefficient (noctanol/vand): Viskositet: Dynamisk: Kinematisk: Indhold opløsningsmidler: Organiske opløsningsmidler Vand: VOC (EC) Indhold af faste stoffer: Andre oplysninger: Ikke opløseligt 0,0 % 48,1 % 0,00 % 49,3 % Ingen yderligere relevant information er tilgængelig (Fortsat fra side 3) 10 Stabilitet og reaktionsevne Reaktivitet: Kemisk stabilitet Termisk nedbrydelighed / forhold der skal undgås: Ingen nedbrydning hvis anvendt i henhold til specifikationer. Mulighed for farlige reaktioner: Ingen kendte farlige reaktioner. Forhold der skal undgås Ingen yderligere tilgængelig relevant information Uforenelige materialer: Ingen yderligere tilgængelig relevant information Farlige nedbrydningsprodukter: Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter. 11 Toksikologisk information Information om toksikologisk virkning Akut giftighed: Primær irritationseffekt: hudkontakt: Ingen irritationsvirkning. øjekontakt: Ingen irritationsvirkning. Sensibilisering: Ingen kendte sensibiliseringsvirkning Yderligere toksikologisk information: Produktet er ikke underlagt klassificering i henhold til beregningsproceduren i Generelle EU Klassificeringsguidelines for præparater som udstedt i den seneste gyldige udgave. Når produktet anvendes og håndteres i overensstemmelse med instruktionerne, har produktet efter vor erfaring og de oplysninger vi har modtaget, ingen skadelige virkninger. (Fortsættes side 5)

5 12 Økologisk information Giftighed Akvatisk giftighed: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig Persistens og nedbrydelighed: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig Adfærd i miljøsystemet: Bioakkumulativt potentiale: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig Mobilitet i jord Ingen yderligere relevant information er tilgængelig- Yderligere økologisk information: Generelle bemærkninger: Skadeligt for vand klasse 1 (Tyske regler)(selvvurdering): svagt skadeligt for vand. Lad ikke ufortyndet produkt eller store mængder af det nå grundvandet, vandveje eller kloaksystemet. Resultat af PBT og vpvb vurdering: PBT: vpvb: Andre uønskede bivirkninger: Ingen yderligere relevant information er tilgængelig 13 Bortskaffelsesforhold Affaldshåndteringsmetoder Anbefaling: Mindre mængder kan bortskaffes sammen med husholdningsafgald. Ikke-rensede emballager Anbefaling: Bortskaf det med overholdelse af officielle regler. 14 Transportinformation UN-Nummer ADR, ADN, IMDG, IATA ugyldigt UN rigtigt afskibningsnavn ADR, ADN, IMDG, IATA ugyldigt Transport fare klasse(r) ADR, ADN, IMDG, IATA Klasse ugyldig Pakkegruppe ADN, IMDG, IATA Ugyldig Miljæmæssige farer: Havforurenende: nej Særlige forholdsregler for bruger: Transport i bulk i henhold til Tillæg II af MARPOL73/78 og IBC Kode (Fortsat fra side 4) 15 Information om regulativer Kemisk sikkerhedsvurdering: Der er ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering (Fortsættes side 6)

6 16 Andre oplysninger (Fortsat fra side 5) Disse oplysninger er baseret på vor bedste nuværende viden. De skal imidlertid ikke udgøre en garanti for eventuelle specifikke produktfunktioner og ikke udgøre et juridisk bindende kontraktligt forholdt. Relevante udtryk R36 Irriterer øjnene Afdeling der udsteder MSDS: Abteilung Produktsicherheit Kontakt: Herr Dr. Deppe

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/7 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: A8211 CAS-nummer: 11061-68-0 EC-nummer: 234-279-7 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden side: 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator -nummer: 49PM20036 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 186764 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 116510 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere